Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare"

Transkript

1 Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Bruksanvisning Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare V1.2 Svenska 11/2002 Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs igenom den noggrant innan du sätter instrumentet i drift!

2

3 OBS Information, numeriska data, anvisningar och värderingar i denna handbok motsvarar vetenskapens aktuella dagsläge och den senaste tekniken så som vi uppfattar den efter djupgående analys av detta fält. Vi har ingen som helst skyldighet att uppdatera denna manual i enlighet med senaste tekniska utveckling och inte heller att förse våra kunder med extra kopior, uppdateringar etc. av denna manual. Vi tar inget ansvar för felaktiga utsagor, ritningar, tekniska illustrationer etc. i denna handbok så långt som går enligt de nationella juridiska system som gäller i varje enskilt fall. I synnerhet tas inget ansvar för ekonomiska förluster eller följdskador som orsakas av eller kan härledas till uppfyllandet av utsagor eller annan information i denna handbok. Utsagor, ritningar, illustrationer och annan information vad gäller innehåll eller tekniska detaljer i den föreliggande handboken ska inte anses som garanterade prestanda för våra produkter. Dessa anges endast i de kontraktsvillkor som överenskommits mellan oss och våra kunder. Leica förbehåller sig rätten att ändra de tekniska specifikationerna och tillverkningsprocessen utan föregående varning. Det är endast på detta sätt det är möjligt att hela tiden förbättra tekniken och de tillverkningsprocesser som används till våra produkter. Detta dokument är skyddat av copyright. Copyright till detta dokument hålls av Leica Microsystems Nussloch GmbH. All reproduktion av text och bilder (eller delar därav) genom tryckning, fotokopiering, microfiche, webbkameror eller på något annat sätt inklusive elektroniska system och media kräver uttryckligt förvägra tillstånd i skrift av Leica Microsystems Nussloch GmbH. Instrumentets serienummer och tillverkningsår står på märkplåten på baksidan av instrumentet. Leica Microsystems Nussloch GmbH Publicerad av: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: Internet: Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 3

4 Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler i denna manual och deras betydelser Avsedd användning Säkerhet Säkerhetsbestämmelser Varningsmeddelanden Instrumentkomponenter och specifikationer Översikt Komponenter/ funktioner Kontrollpanelens funktioner Leveransens omfattning Tekniska data Första installationen Villkor för installationsplats Installation och idrifttagande Transportlås Påfyllning av förbrukningsartiklar Byte av sugkoppar Att arbeta med CV Elektrisk anslutning Knapparnas beteckningar och deras funktioner Programflöde Användarmeny Grundning Påläggning av täckglas Avbryta processen för påläggning av täckglas Processorsakade avbrott Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Skillnader i manövreringen jämfört med manövreringen av CV5030 självständigt På begäran av den robotlika färg kristalliseringen ST Avbrott av användaren Processorsakade avbrott Koppla från instrumentet Standby-läge Stänga av huvudströmbrytaren Rengöring och underhåll Daglig rengöring System- och felmeddelanden Tillbehör Garanti och service Bruksanvisning V1.2 11/2002

5 1. Viktig information 1.1 Symboler i denna manual och deras betydelser Varningsanvisningar har grå bakgrund och är märkta med en varningstriangel. Anvisningar, d.v.s. viktig information för användaren är markerade med grått och märkta med symbolen. 1.2 Avsedd användning Leica CV5030 är en robotliknande täckglasmonterare för påläggning av täckglas på vävnadspartier, celler eller prover monterade på objektglas genom att använda olika slags täckglasmedia. All annan användning av enheten räknas som obehörig användning. (5) Siffror inom parantes hänvisar till platser i bilder. RUN/ STOP Funktionsknappar som ska tryckas på kontrollpanelen har skrivits med fet stil och med stora bokstäver. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 5

6 2. Säkerhet Säkerhets- och varningsanvisningarna i det här kapitlet ska uppmärksammas vid alla tillfällen. Användaren ska läsa de här anvisningarna även om han eller hon är bekant med att sköta och använda Leica utrustning. 2.1 Säkerhetsbestämmelser Den här instruktionsmanualen innehåller viktiga instruktioner och information som gäller säker drift och underhåll av instrumentet. Det är en viktig del av instrumentet och måste läsas igenom noggrant före installation och användas och förvaras nära instrumentet. Bruksanvisningen måste kompletteras med motsvarande instruktioner om det är nödvändigt på grund av gällande nationella föreskrifter angående olycksförebyggande åtgärder och miljöskydd i det land där instrumentet ska användas. Den här enheten har tillverkats och testats i enlighet med säkerhetsföreskrifterna för mätningar, manövrering, automatisk manövrering samt laboratorieutrustning CE-riktlinjer CSA. För att bibehålla detta tillstånd och säkerställa en riskfri drift måste användaren följa anvisningarna och varningarna som står i den här bruksanvisningen. Instrumenttyp Alla data i den här bruksanvisningen gäller endast för den instrumenttyp som anges på titelbladet. En namnplåt med serienummer finns på baksidan av instrumentet. Skyddsanordningen finns på framsidan av instrumentet och tillbehöret får ej tas bort eller ändras. Instrumentet får endast öppnas och repareras av servicetekniker som är auktoriserade av Leica. 6 Bruksanvisning V /2002

7 2. Säkerhet 2.2 Varningsmeddelanden Säkerhetsanordningar som tillverkaren monterat på instrumentet utgör endast grunden för ett olycksfallsskydd. Huvudansvaret för olycksfri drift ligger i första hand hos affärspersonen där instrumentet används liksom hos de personer han eller hon utnämner till att sköta drift, underhåll och reparationer av instrumentet. För att garantera instrumentets perfekta funktion måste följande anvisningar och varningar iakttagas. Transport och installation Enheten får endast transporteras i upprätt ställning. Enheten får endast anslutas till elnätet med den medföljande nätkabeln och endast till ett jordat uttag. Skyddsfunktionen får inte tas bort genom att använda en förlängningskabel utan skyddsledare. Användning i riskfyllda utrymmen är inte tillåtet. Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings och installationsplats och hög fuktighet kan det inträffa att vatten kondenseras. I det fallet måste det vara två timmars väntetid innan instrumentet kopplas in. Om väntetiden inte upprätthålls kan instrumentet ta skada. Instrumentet måste vara perfekt upplinjerat före uppstart. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 7

8 2. Säkerhet Manövrering av instrumentet Instrumentet får endast skötas av utbildad laboratoriepersonal. Det får endast användas för sitt avsedda användningsområde och enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Undvik hudkontakt med lösningsmedel eller täckglasmedia. Se till att monteringsmedlet doseras korrekt. Överflödigt media kan spillas från objektglaset på arbetsytor och därmed förhindra förflyttning av instrumentets delar (noteringar angående rengöring). Hindra inte motordrivna komponenter under drift genom handhavande eller med objekt i dess väg. Fara för personskada orsakat av trasiga glas! Instrumentet får endast skötas under ventilation eller med utluftsrör och aktivt kolfilter måste vara monterat och anslutet på korrekt sätt. Varning för riskfylld brand och giftiga ångor från lösningsmedel. Rengöring och underhåll Instrumentet får endast öppnas för underhåll eller reparationsarbete av auktoriserad servicetekniker. Stäng av instrumentet och drag ur kontakten från strömnätet innan rengöring. Använd inte lösningsmedel som innehåller aceton, klorid eller xylen för att rengöra ytan. Under drift och rengöring av instrumentet får inte någon vätska tränga in i instrumentet. När du hanterar rengöringsmaterial, iaktta tillverkarens säkerhetsföreskrifterna och laboratoriets föreskrifter. Deponering av använda reagensmedel ska ske i enlighet med gällande lokala föreskrifter och företagets/laboratoriets deponeringsföreskrifter. 8 Bruksanvisning V /2002

9 3.1 Översikt Komponenter/ funktioner 3. Instrumentkomponenter och specifikationer Instrumentskydd Utmatningsfack glidskena Täckglasmagasin Flaska med monteringsmedel Dispenser parkeringsläge Underhållslucka Kontrollpanelens display Avvägningsfötter Fig. 1 På-/Av-strömbrytare Inmatningslucka Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 9

10 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.2 Kontrollpanelens funktioner LCD-display LED READY LED BUSY LED PAUSE Ta ut utmatningsfack LED ERROR RESPOND/ Bekräfta ett ljudlarm RELEASE COVERSLIP STANDBY Fig. 2 RELEASE SLIDE PRIME/ Öppna fördelningsventilen VENT MOUNTANT/ Flaska/Ventilera flaskan med monteringsmedel 10 Bruksanvisning V1.2 11/2002

11 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.3 Leveransens omfattning Basenheten fungerar utan ytterligare tillbehör. Standardutrustningen till Leica CV 5030 består av: 1 basenhet, 1 tillbehörssats som består av: 1 objektglasfack 30, plast, paket med 5, 2 flaskor till monteringsmedel, 250 ml, med lock, 1 kabelset för anslutning till kraftnät: - 1 huvudkabel UK ST/BU F-5A, - 1 kabel för huvudström D, - 1 kabel för huvudström USA-C-J, 1 enkel fast nyckel SW 13, 1 aktivt kolfilter (xylen), 1 CV5030 instruktioner för att packa ner instrumentet, 1 Leica CV5030 bruksanvisning - E/F/G/S, 2 dysor, 1x stor - 18 G, 1x liten - 20 G, 1 insats till Leica glasfack för 30 objektglas, 5 utmatningsfack för 30 objektglas, 3 täckglasmagasin, MultiSize TM x 24 mm, 3 täckglasmagasin, MultiSize TM x 22 mm, 1 paket sugkoppar (2 delar), 1 grundningsbehållare, 1 utluftsrör, 3 m lång, 32 mm diameter ID, 1 Leica borste, 1 insexnyckel, SW 2.5, 1 insexnyckel, SW 3.0, Ej installerat, men inkluderat: 1 fördelningsmodul, 1 bad för mottagning av objektglas. Alla uppräknade förbrukningsvaror kan ersättas av användaren. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 11

12 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.4 Tekniska data Matningsspänning: V AC, 100 W; Hz Säkring: termoelektrisk, inbyggd i huvudströmbrytaren, utlösningsström: 5 A Driftsmiljö: temperatur: 10 C - 35 C, absolut fuktighet: 10 % - 80 %, icke kondenserande. Anslutningar: RS 232C, seriell kommunikation för service Genommatningshastighet för objektglas: 1 objektglas på ung. 9 s. Objektglas levererade för: objektglas av hög kvalitet med slipade kanter* Täckglasmagasinets kapacitet: beroende på täckglasets storlek 120 delar (22-24 mm x 60 mm), 160 delar (22-24 mm x 40 mm) Täckglas levererade till: mm x mm Monteringsmedel-flaskkapacitet: 250 ml Monteringsmedel-volym: individuellt justerbar (volym och typ) Monteringsmedel-typer: alla kommersiella media** Storlek och vikt: Tillverkningsland: Bredd: Djup: Höjd: (med locket stängt) Vikt: Österrike 420 mm 600 mm 550 mm ung. 57 kg * Kontakta din leverantör för ytterligare information! ** Rekommendation: Leica CV Ultra TM 12 Bruksanvisning V /2002

13 4. Första installationen 4.1 Villkor för installationsplats Utrustningens placering måste klara följande krav: Stabil, plan, vibrationsfritt laboratoriebord. Ett i stor utsträckning vibrationsfritt golv. Fritt utrymme på ung. 25 cm på vänster sida av instrumentet (för att öppna sidoluckan). Fritt utrymme bakom instrumentet för att ansluta utluftningsröret. Rumstemperatur vanligtvis mellan +10 C och +35 C. Relativ fuktighet högst 80%, icke kondenserande. Användning av instrumentet i riskabla områden är inte tillåtet. 4.2 Installation och idrifttagande Fig. 3 Justera höjden på de gängade fötterna (fig. 3) för att säkerställa att enheten står vågrätt i alla riktningar. De kemikalier som används i Leica CV5030 är lätt antändbara och hälsofarliga. Installationsplatsen för CV5030 måste vara väl ventilerad; det bör inte finnas några antändningskällor av något som helst slag där. För att lyfta enheten, plocka upp den genom att föra in händerna under sidorna (det behövs minst två personer instrumentet väger ungefär 57 kg) och lyft upp det på ett stadigt laboratoriebord. Dra skyddsplastkåpan uppåt för att ta bort den. Säkerställ att levererade tillbehör är kompletta i överensstämmelse med ordern. Packa ner instrumentet i omvänd ordning mot uppackningsinstruktionerna. Förpackningsmaterial bör därför alltid behållas (instruktioner för uppackning på utsidan av transportförpackningen). Flaskan med monteringsmedel måste tas bort från instrumentet. Ta bort allt smuts från systemet med lämpligt lösningsmedel. Instrumentet måste transporteras i upprätt ställning så som etiketterna på utsidan av transportlådan visar. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 13

14 4. Första installationen Fig. 4 Använd instrumentet under ventilation eller sätt i aktivt kolfilter och anslut utluftsslangen korrekt (fig. 4). Passa in munstycket till fördelningsventilen. Fyll grundningsbehållaren till hälften med xylen eller xylensubstitut (i enlighet med använt monteringsmedel). För in fördelningsventilen i pausat läge på arbetsplattan. Sätt i kabeln till fördelningsventilen i hylsan på täckplåten bakom arbetsplattan. Anslut röret från locket på flaskan med monteringsmedel med tryckutgången i täckplåten bakom arbetsplattan. Placera insatsen till respektive inmatningsfack i badet och placera det i inmatningsluckan. Använd instrumentet under ventilation eller sätt i aktivt kolfilter och anslut utluftsslangen korrekt. 14 Bruksanvisning V /2002

15 4. Första installationen Ventilationssystem Byt ut aktivtkolfiltret var sjätte månad eller när ångor från lösningsmedel släpps ut genom luftuttaget bak på instrumentet. Om xylen används i badet måste aktivtkolfiltret bytas ut varje månad! Lossa skruven på serviceluckan (1) på instrumentets vänstra sida. 2. Lossa nu insexskruven (2) och skjut upp locket. 3. Sätt i filtret och spänn skruvarna i omvänd ordning. Använd de medföljande verktygen för montering. Fig Uppsamlingsbricka och sugkoppar för täckglas Byta nål Sätt in nålen i nålhållaren (1) och vrid ett hörn (2) moturs över plattan. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Fig. 6 Uppsamlingsbrickan för täckglasrester hängs fast på höger sida om objektglasutmataren. Den kan tas av vid rengöring. 2 1 Fig. 7 15

16 4. Första installationen 4.3 Transportlås Transportlås för täckglasöverföringsmodulen Transportlås för griparen Fig. 8 Fig Påfyllning av förbrukningsartiklar Använd glasflaskorna från standardleveransen eller lämpliga glasbehållare men använd aldrig PLAST-behållare. Fyll badet med xylen*. Fyll flaskan (3) för fördelningsventilens pausläge med xylen*. För in utmatningsfack (4) i den sidoställda styrskenan på instrumentets vänstra sida. Fig Fyll sakta flaskan med monteringsmedel (1) (max. 250 ml) för att undvika luftbubblor. Det är viktigt att flaskan med monteringsmedel står öppen under flera timmar (över natten) i dragskåpet. Skruva fast locket på flaskan med monteringsmedel. Välj täckglasmagasin (2) för önskad typ av täckglas (22 mm eller 24 mm breda). Fyll magasinet med täckglas (längd mm) och för in det Byte av sugkoppar Fig. 11 Byt ut skadade eller deformerade sugkoppar. För att byta ut en sugkopp, ta bort den genom att dra den neråt och sätt i en ny. * xylen-substitut, beroende på monteringsmedel 16 Bruksanvisning V /2002

17 5. Att arbeta med CV Elektrisk anslutning Instrumentet är dimensionerat för: V AC; 100 W; 50/60 Hz. 5.2 Knapparnas beteckningar och deras funktioner START sätter igång täckglaspåläggningsprocessen från READY- och PAUSE-läge (undantag: om PRIME visas på displayen, PRIME måste utföras först) och efter undanröjda fel (täckglasmagasin är tomt, täckglas är trasigt). Efter att man har tryckt på STOP-knappen visar displayen STOPPED BY USER ), det orsakar återinitiering av instrumentet (se avsnitt 4.3). Att trycka på PAUSE avbryter täckglasmonteringen BUSY LED tänds) efter att objektglaset som just bearbetas har placerats i utmatningsmagasinet; PAUSE LED tänds. Tryck på START för att fortsätta. Instrumentparametrar kan ändras. STOP avbryter instrumentets drift omedelbart; ERROR LED tänds i rött. Använd START för att återinitiera instrumentet. Att trycka på LIFT lyfter utmatningsfacket till uttagningsläget (inte tillgängligt när BUSY LED är tänd). Efter att utmatningsfacket når uttagningsläget måste alla objektglasen tas bort innan processen kan sättas igång (igen). Ouppmärksamhet kan leda till skada på objektglaset. Att trycka på RESPOND bekräftar ett ljudalarm; i READY eller PAUSE läget, den här knappen används för att öppna menyn (håll knappen nertryckt i 2 s.) för att ställa in täckglasparametrarna. Knappen RELEASE COVER SLIP utlöser suganordningen på täckglasöverföringsarmen (låst medan BUSY LED är tänd) och täckglaset släpps. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 17

18 5. Att arbeta med CV5030 RELEASE SLIDE-knappen öppnar griparens käftar så länge knappen är intryckt (blockerat medan BUSY LED är tänd). Efter flertalet utökade driftsfria perioder kan det ta flera sekunder innan griparen öppnar. PRIME-knappen öppnar fördelningsventilen så länge knappen är intryckt (blockerad medan BUSY LED är tänd). VENT MOUNTANT-knappen ventilerar flaskan med monteringsmedel (blockerad medan BUSY LED är tänd). Tryck på STANDBY knappen i 2 s: Instrumentet övergår till standbyläge (READY LED lyser rött), vilket endast kan avslutas genom initiering (tryck på STANDBY knappen i 2 x 2 s). 18 Bruksanvisning V1.2 11/2002

19 5. Att arbeta med CV Programflöde Aktivera strömbrytare --> instrumentet går i STANDBY-modus (READY LED röd) om omlastningsstationen är ansluten, kommer meddelandet TS 5025 PRESENT att visas i 1s [STANDBY] i 2 s --> instrument initierat CV Välkomstmeddelande Efter initiering: grundning krävs; uthållna varningssignaler om felaktig knapp trycks ner (t.ex. [START]); om ST5020 är ansluten, kommer en vanlig 3 s varningssekvens att utlösas eftersom CV5030 inte är beredd att ta emot ett fack Dispenser placerad vid P&P, dvs. inte i grundpositionen (efter start eller när [PRIME] trycks ner; följs av karakteristisk ljudsignal) Visas efter tryck på [START] om dispensern är i grundposition (åtföljt av karakteristisk ljudsignal); regelbundet larm vid anslutning till ST5020 (n=1-4): instrumentet är klart, process med parameterinställning n kan sättas igång genom tryck på [START] Instrumentet lägger på täckglas med parameterinställning n (i detta exempel, 1) Visas på andra raden när P&P griper nedanför den förinställda nivån när den tar emot täckglaset. Meddelandet kvitteras inte förrän sensorn känner igen en högre nivå och för övrigt förblir aktiv vid READY, PAUSE, PROCESSING etc. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 19

20 5. Att arbeta med CV5030 Om det inte finns tillräckligt med täckglas vid starten, kommer denna inte att erkännas förrän det första objektglaset är täckglasslipad! Fabriksinställningen för gränsvärdet är ungefär 40 täckglas. [PAUSE] har tryckts ner; detta meddelande visas medan täckglaspåläggningen av aktuellt objektglas fullföljs CV5030 har pausats; tryck på [START] för att fortsätta täckglaspåläggningen med parameterinställning n (i detta exempel, 1) Täckglasmagasinet är tomt; täckglaspåläggningen har avbrutits (åtföljt av en ihållande ljudsignal) 20 s ljudsignal efter det att processen fullbordats, FINISHED står kvar på displayen tills någon tangent trycks ner eller badet öppnas Bad inte OK; antingen har inget bad hittats (kärl kunde inte initieras efter [START]) eller badgejden inte tillslagen efter senaste FINISHED (sker vid tryck på [START] eller vid anslutning till ST5020) Badgejden öppen och [START] nertryckt eller fråga från ST 5020 (i detta fall: normal varningssekvens på 3 s) Utmatningsfack antingen fullt eller finns inte Griparen kunde inte ta objektglaset på tre försök (objektglas krokigt eller följande objektglas för nära) Ett fack som mottagits från ST5020 bearbetas med parameterinställning n (i detta exempel, 1) 20 Bruksanvisning V1.1 11/2002

21 5. Att arbeta med CV Användarmeny Tryck [RESPOND] i 2 s i READY- eller PAUSE-modus öppnar användarmenyn Meny A för aktuell parameterinställning n (i detta exempel, 1); de tangenter som är förbundna med förkortningarna på andra raden öppnar rätt inställningsmeny; Använd [START]/[PAUSE] för att byta parameterinställningar [RESPOND] --> Meny B [STANDBY] lämnar MENYN Inställning av slag för monteringsmedel för parameterinställning n (i detta exempel, 1); NN=40, 50, 55 eller 60; volymen monteringsmedel anpassas för att passa täckglasets längd; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Inställning av volymen monteringsmedel för parameterinställning n; (i detta exempel, 1) N=1-9; monteringsmedlets volym kontrolleras via dispenserns öppningstid; höjning ett steg resulterar i en ökning med 25 %; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Typ av monteringsmedel för parameterinställning n (i detta exempel, 1); N: 1-5; parametern påverkar direkt trycket i flaskan; att höja ett steg innebär en tryckökning på 25 %; [START]/[PAUSE] ställer in värdet [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 21

22 5. Att arbeta med CV5030 Korrigering av monteringsmedlets slag för parameterinställningen set n (i detta exempel, 1); NNN kan vara ett värde från -100 till 0 (i inkrement på 10), där -100 är en minskning med 10 mm; den totala volymen monteringsmedel ändras inte men fördelas över en kortare linje från en annan utgångspunkt; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Meny B för aktuell parameterinställning n (i detta exempel, 1); de tangenter som är förbundna med förkortningarna på andra raden öppnar de rätta inställningsmenyerna; [START]/[PAUSE] ändrar parameterinställning [RESPOND] --> Meny A [STANDBY] --> lämnar MENYER Täckglasposition för parameterinställning n (i detta exempel, 1); värdet är relativt, NNN från -30 till 30 (-3 mm till 3 mm) i individuella steg; 0 motsvarar värdet 60 i version 1.04; [START]/[PAUSE] ändrar värde (i steg på 1, dvs. 0,1 mm) [RESPOND] --> MENY B huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Inställning av monteringsmedlets slagposition för parameterinställningen n (i detta exempel, 1); värdet är relativt (således CORR för CORRECTION), NNN kan vara ett värde från -100 till 100, med ett positivt driftstecken som resulterar i ett byte mot etikettsfältet. 0 motsvarar det tidigare värdet 800; värdet representerar 1/10 mm, dvs. -50 motsvarar -5 mm; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värde (i steg på 10) [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER 22 Bruksanvisning V1.2 11/2002

23 5. Att arbeta med CV5030 Driftsmodus för parameterinställning n (i detta exempel, 1); XXXXXX: FAST eller SECURE; SECURE: griparen väntar med att ta ett objektglas från inmatningsracket till P&P har hittat ett täckglas; [START] aktiverar SECURE [PAUSE] aktiverar FAST (dvs. SECURE deaktiverad) [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Ställer in gränsvärdet för CS LOW-displayen (universalparameter, tillämplig på alla parameterinställningar); Procedur: placera högen med täckglas med önskad höjd i täckglasmagasinet Tryck på START! P&P flyttar nu täckglasmagasinet och sänker sig till det översta täckglaset innan den återvänder till INIT-positionen --> Proceduren fullständig, nytt gränsvärde lagrat [RESPOND] --> MAGAZINE LIMIT huvudskärm Felmeddelande om inget täckglas hittats [RESPOND] --> MAGAZINE LIMIT huvudskärm Från MAGAZINE LIMIT huvudskärm [RESPOND] eller [PAUSE] --> Meny B huvudskärm [STANDBY] --> lämnar MENYER Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 23

24 5. Att arbeta med CV Grundning Om man trycker på PRIME-knappen öppnas fördelningsventilen så länge som knappen är nedtryckt. Om driftstrycket sänks under driftsfri period så startar automatiskt pumpen igen då knappen för att bygga upp trycket trycks ner igen. Om röret mellan flaskan av monteringsmedel och fördelningsventilen, och munstycket fylls med luft så ska fördelningsventilen hållas på ett sådant sätt under grundningen att munstyckesöppningarna pekar uppåt tills att monteringsmedel lämnar munstycket. Monteringsmedel kan vara kvar i grundningsbehållaren medan fördelningsventilen är pausad (överfyll inte!). Efter påfyllning och utbyte av monteringsmedel-flaskor ska du kontrollera att alla luftbubblor försvinner från rörledningarna mellan flaskan med monteringsmedel och fördelningsventilen för att grunda. PRIME försvinner från displayen direkt efter tryckningen på knappen, den här gången kan täckglasmonteringen sätta igång. 5.6 Påläggning av täckglas 2 Fig Placera objektglasen i inmatningsfack så att den sidan som ska ha täckglas pekar mot framsidan av instrumentets framkant: Kontrollera att objektglasen sitter löst och rakt i magasinet. Öppna luckan (1) framför badet (2) (bredvid huvudströmbrytaren) och dra ut gejdskenan. Om badet inte är i det främsta läget kommer det automatiskt att transporteras till detta läge. Drag ut badet ur instrumentet på gejdskenorna. Placera det fyllda objektglasfacket (3) i skårorna (skären pekar mot användaren). För in badet i instrumentet. För in gejdskenorna tills att de stannar och stäng dörren. Kontrollera att det finns tillräckligt i täckglasmagasinet och flaskan med monteringsmedel. För in fördelningsventil i täckglaspåläggningsposition. Kontrollera utmatningsfacken så att utmatningskapaciteten är tillräckligt stor. 24 Bruksanvisning V /2002

25 5. Att arbeta med CV5030 Startar processen att lägga på täckglas Att trycka på START knappen: Instrumentet flyttar nu badet bakåt och börjar därefter att leta efter det första objektglaset. Utmatningsfacket har placerats. Objektglasen täcks därefter med täckglas och flyttas till sekventiella positioner på utmatningsfacket (bakifrån och framåt). Monteringsprocessen slutförs efter sista objektglaset med en ljudsignal och anvisningen FINISHED (synlig i flera sekunder) på displayen. Badet är nu klart för borttagning av tomma inmatningsfack. Utmatningsfack får stå kvar tills nästa tomma spår. Denna display raderas efter ett par sekunder (READY-läget). Placera fördelningsventilen i pauseläget (grundnings-behållaren) för att förebygga att munstycket täpper igen. Detta behöver inte göras efter varje fack utan vid dagens slut eller vid lång tids overksamhet. Den tomma inmatningsfacket kan tas bort från badet och fyllas på till nästa cykel eller ersättas av ett fullt magasin (glöm inte att stänga luckan). Om alla individuella utmatningsfack måste tas bort används LIFT-knappen för att lyfta upp facken till uttagningsläget. (Det är inte nödvändigt att ta bort återstoden om det räcker till nästa cykel av påläggning av täckglas.) Om utmatningsfacken lyfts till uttagningsläget med hjälp av LIFT-knappen måste alla objektglas tas bort! Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 25

26 5. Att arbeta med CV Avbryta processen för påläggning av täckglas Tryck på PAUSE för att avbryta processen för påläggning av täckglas. Det objektglas som just håller på att processas, där läggs täckglaset på komplett och knuffas ner i utmatningsfacket. PAUSE LED tänds. För lång tid utan verksamhet, placera den fördelande ventilen i pausat läge (grundningsbehållare). Objektglasen och monteringsmedel (ventilera flaskan med monteringsmedel och grunda den efter att ha stängt den) kan nu fyllas på. Utmatningsfacket höjs till uttagningsläget och kan ersättas med tomma fack. Om utmatningsfacken lyfts till uttagningsläget måste alla objektglas tas bort från dem! Knappen RESPOND (2 s) används för att ändra täckglasmonteringens parametrar i användarmenyn (se avsnitt 5.4). Efter att luckan öppnats och glidskenan med badet har dragits ut flyttas badet till det främre läget vilket ändrar driftsläget från PAUSE till READY. Genom att trycka på START kan processen för påläggning av täckglas fortsättas. Om fördelningsventilen placerats i pausat läge ska den återställas! Nödstopp när du trycker på STOP. Instrumentet övergår till ERROR-läget. Knappen RESPOND bekräftar ljudlarmet. 26 Bruksanvisning V1.2 11/2002

27 5. Att arbeta med CV5030 Täckglaset eller objektglaset släpps. Knappen LIFT lyfter på utmatningsfacket till uttagningsläget. Före återinitiering måste alla objektglas tas bort från utmatningsfacken! Den automatiska badoperationen deaktiveras genom att trycka på STOP. Badet måste då dras manuellt från badkanalen om det behöver tas bort. Emellertid är det inte nödvändigt att ta bort badet före återinitiering. Genom att trycka på START kan instrumentet nu återinitieras. (Samma tillstånd som det som följer aktivering av instrumentet) Avbrott genom att dra ut badgejden: Instrumentet avslutar processen med påläggning av täckglas av det nuvarande objektglaset som knuffas ner i utmatningsfacket. Badet flyttas till det främre läget. Instrumentet övergår till READY-läget. 5.8 Processorsakade avbrott Tomt täckglasmagasin I snabbläget (valbart via användarmenyn (se avsnitt 5.4): - Täckglasöverföringsarmen flyttar sig till viloläget, - ERROR-läge: Kontinuerligt alarm, displayen visar CHECK COVER SLIPS, - Bekräfta ljudalarmet genom att trycka på RESPOND-knappen, - Fyll täckglasmagasinet, - Fortsätt processen för påläggning av täckglas med START (efter att jag bekräftat alarmet). Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 27

28 5. Att arbeta med CV5030 I säkert läge (se avsnitt 5.4): - Processen är identisk med den snabba, men eftersom inga objektglas har tagits bort från badet hörs bara en kort alarmsignal för att ange felläget. Trasigt täckglas Den automatiska urladdningen märker automatiskt ett trasigt täckglas och kastar det i urladdningsfacket vid sidan om objektglastransportanordningen. Processen fortsätter därefter automatiskt kontinuerligt efter att ett nytt täckglas har mottagits. Utmatningsfacket är fullt - Instrumentet växlar automatiskt till PAUSE-läge efter att sista skåran har fyllts. - Ett ljudalarm anger att utmatningsfacket måste tömmas. Display: CHECK LIFT. - Efter att utmatningsfacket tömts kan arbetet fortsättas analogt till det vanliga PAUSE-läget. - Om utmatningsfacket hinner fyllas samtidigt visas inte CHECK LIFT utan istället avslutas processen med FINISHED. Fel på instrumentet eller processen - ERROR läge: Kontinuerligt alarm, displayen visar ERROR + felkod; tillståndet är identiskt med att trycka på STOP. 28 Bruksanvisning V1.2 11/2002

29 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Om TS5025 är ansluten visas meddelandet TS 5025 PRESENT för första gången efter att huvudströmbrytaren slagits till. 6.1 Skillnader i manövreringen jämfört med manövreringen av CV5030 självständigt Förfrågningar från ST5020 accepteras i READY-modus (förfrågan ungefär var 5 till 10 sekund). Grundförutsättning: Använd insatsen till Leica objektglasfack (30) i badet. Håll badet tomt, d.v.s. sätt inte i några objektglasfack. Fyll på förbrukningsartiklar (täckglas, monteringsmedel) så snart som möjligt. Töm utmatningsfacket så snart som möjligt. Tomma objektglasfack måste tas bort från utmatningssläden ramp på TS5025. De andra inlämnade facken aktiverar en sensor som förbereder processning av ytterligare fack. 6.2 På begäran av den robotlika färg kristalliseringen ST5020 Förfrågningar tillåts om CV5030 är i READY-modus (eller ett fack håller på att bearbetas) och inget interagerande krävs av användaren (t.ex. grundning, tömning av utmatningsmagasin): Objektglasfacket överförs av ST5020. När det har lagts på täckglas på samtliga objektglas (för avbrott se avsnitt 5.5), matas objektglasfack ut genom rampen på TS5025 överföringsstation. Om utmatningshållarna är fulla eller om objektglashållarna redan är på tredje rampen ombedes användaren att ta bort den. Status ändras till READY. ST5020 känner av om CV5030 är avstängd eller inte ställd på standbyläge (ingen feedback). Om CV5030 inte är driftsklar placeras hållarna i utgångsstationen till ST5020 och måste överföras manuellt. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 29

30 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Om CV5030 är aktiverad men inte processklar för en ny inmatningsfack gör ST5020 omgående en förfrågan. Om grundning krävs: PRIME visas och en ljudsignal avges. Om utmatningsmagasinen är fulla: CHECK LIFT visas och en ljudsignal avges. Om utmatningens objektglasramp TS5025 är full: TS5025 FULL visas och en ljudsignal avges. Om badgejden dras ut: CHECK BATH visas och en ljudsignal avges. - Facken laddas manuellt och badet tas inte bort. - Badet framåt, går inte bakåt (sensorn ser objektglas/gripararm framför fack). - Badsensorn svarar inte (badet inte på plats). 6.3 Avbrott av användaren PAUSE har samma funktion som beskrivs i avsnitt 5.3 (förutom att badgejden inte är utdragen, objektglasfack har flyttats av TS5025 om processen för påläggning av täckglas har fortsatts eller avslutats). STOP-knappen avbryter processen vid nödfall (se avsnitt 5.3) och försätter CV5030 i ERROR-läge. Inmatningsfack kan stanna kvar i badet under återinitieringen. Se till att ta bort alla fack från badet! Resterande objektglas kan processas genom att trycka på START-knappen; den tomma inmatningsfacket måste därefter tas ut ur badet manuellt (genom att använda luckan och dra ut badgejden). Om badgejden dras ut avbryts även processen. Men TS5025 omlastningsstationen initieras senare och är inte längre tillgänglig för borttagningen av det tomma objektglasfacket. 30 Bruksanvisning V1.2 11/2002

31 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Resterande objektglas kan därför processas genom att trycka på STARTknappen, Ett tomt objektglasfack måste därefter tas ut ur badet manuellt (genom att använda luckan och dra ut badgejden). 6.4 Processorsakade avbrott Tomma täckglasmagasin, trasiga täckglas och fullt utmatningsfack hanterar vi så som det beskrivs i sektion 5.7. Följ processen, det tomma inmatningsfacket finns på TS5025 s ramp. Fel på instrumentet eller processen ERROR mode: kontinuerligt alarm, displayen visar ERROR + felkod (se kapitel 9, System och felmeddelanden) Status identisk med den som uppnås genom att trycka på STOP. Om omlastningsstationen innehåller 3 inmatningsfack kommer meddelandet TS5020 FULL att visas. Öppna TS-luckan och ta bort facken. START initierar instrumentet. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 31

32 7. Koppla från instrumentet 7.1 Standby-läge 7.2 Stänga av huvudströmbrytaren STANDBY inaktiverar standbyläge: READY LED tänds i rött, Flaskan med monteringsmedel är ventilerad, Griparen stänger och ett lyft täckglas kan urskiljas, Tryck och vakuum är inte justerat, Ventilationen är igång. Instrumentet kan bara reaktiveras genom att trycka på STANDBY i 2s. Innan standby-läget aktiveras måste alla objektglas tas ut utmatningsfacken och objektglas i inmatningsfacket måste tas upp ur badet. Om instrumentet stängs av en kort tid (t.ex. över natten), bör fördelningsventilen ställas i pausat läge så att munstycket sticker ned lite i den fyllda grundnings-behållaren. Om instrumentet stängs av en längre tidsperiod (t.ex. över helgen), töm ut monteringsmedel från flaskan med monteringsmedel. Rengör flaska, fördelningsventil och munstycke genom att skölja med en lämplig lösning*. Töm badet i en tätslutande behållare och ta hand om avfallet enligt gällande lab-föreskrifter, om nödvändigt. * t.ex. xylen eller substitut beroende på vilket monteringsmedel som använts Innan instrumentet görs strömlös genom huvudströmbrytaren: Tag bort objektglasfack från badet, Tag bort utmatningsfacken, Töm flaskan med monteringsmedel media och rengör noggrant fördelningsventilen med lösning och därefter blåses den ren med luft, Töm/torka ur alla behållare med lösningsmedel (speciellt badet) eller ta bort dem från instrumentet och placera dem i ett lämpligt dragskåp. För längre perioder ur drift (t. ex. över natten) placera instrumentet i standbyläge och koppla inte ifrån på huvudströmbrytaren. Om lösningsmedel finns kvar i instrumentet efter att det är strömlöst kan det uppstå ångor från dessa lösningsmedel. Om instrumentet inte drivs i ett dragskåp finns risk för brand och förgiftning! 32 Bruksanvisning V1.2 11/2002

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer