Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare"

Transkript

1 Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Bruksanvisning Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare V1.2 Svenska 11/2002 Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs igenom den noggrant innan du sätter instrumentet i drift!

2

3 OBS Information, numeriska data, anvisningar och värderingar i denna handbok motsvarar vetenskapens aktuella dagsläge och den senaste tekniken så som vi uppfattar den efter djupgående analys av detta fält. Vi har ingen som helst skyldighet att uppdatera denna manual i enlighet med senaste tekniska utveckling och inte heller att förse våra kunder med extra kopior, uppdateringar etc. av denna manual. Vi tar inget ansvar för felaktiga utsagor, ritningar, tekniska illustrationer etc. i denna handbok så långt som går enligt de nationella juridiska system som gäller i varje enskilt fall. I synnerhet tas inget ansvar för ekonomiska förluster eller följdskador som orsakas av eller kan härledas till uppfyllandet av utsagor eller annan information i denna handbok. Utsagor, ritningar, illustrationer och annan information vad gäller innehåll eller tekniska detaljer i den föreliggande handboken ska inte anses som garanterade prestanda för våra produkter. Dessa anges endast i de kontraktsvillkor som överenskommits mellan oss och våra kunder. Leica förbehåller sig rätten att ändra de tekniska specifikationerna och tillverkningsprocessen utan föregående varning. Det är endast på detta sätt det är möjligt att hela tiden förbättra tekniken och de tillverkningsprocesser som används till våra produkter. Detta dokument är skyddat av copyright. Copyright till detta dokument hålls av Leica Microsystems Nussloch GmbH. All reproduktion av text och bilder (eller delar därav) genom tryckning, fotokopiering, microfiche, webbkameror eller på något annat sätt inklusive elektroniska system och media kräver uttryckligt förvägra tillstånd i skrift av Leica Microsystems Nussloch GmbH. Instrumentets serienummer och tillverkningsår står på märkplåten på baksidan av instrumentet. Leica Microsystems Nussloch GmbH Publicerad av: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: Internet: Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 3

4 Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler i denna manual och deras betydelser Avsedd användning Säkerhet Säkerhetsbestämmelser Varningsmeddelanden Instrumentkomponenter och specifikationer Översikt Komponenter/ funktioner Kontrollpanelens funktioner Leveransens omfattning Tekniska data Första installationen Villkor för installationsplats Installation och idrifttagande Transportlås Påfyllning av förbrukningsartiklar Byte av sugkoppar Att arbeta med CV Elektrisk anslutning Knapparnas beteckningar och deras funktioner Programflöde Användarmeny Grundning Påläggning av täckglas Avbryta processen för påläggning av täckglas Processorsakade avbrott Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Skillnader i manövreringen jämfört med manövreringen av CV5030 självständigt På begäran av den robotlika färg kristalliseringen ST Avbrott av användaren Processorsakade avbrott Koppla från instrumentet Standby-läge Stänga av huvudströmbrytaren Rengöring och underhåll Daglig rengöring System- och felmeddelanden Tillbehör Garanti och service Bruksanvisning V1.2 11/2002

5 1. Viktig information 1.1 Symboler i denna manual och deras betydelser Varningsanvisningar har grå bakgrund och är märkta med en varningstriangel. Anvisningar, d.v.s. viktig information för användaren är markerade med grått och märkta med symbolen. 1.2 Avsedd användning Leica CV5030 är en robotliknande täckglasmonterare för påläggning av täckglas på vävnadspartier, celler eller prover monterade på objektglas genom att använda olika slags täckglasmedia. All annan användning av enheten räknas som obehörig användning. (5) Siffror inom parantes hänvisar till platser i bilder. RUN/ STOP Funktionsknappar som ska tryckas på kontrollpanelen har skrivits med fet stil och med stora bokstäver. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 5

6 2. Säkerhet Säkerhets- och varningsanvisningarna i det här kapitlet ska uppmärksammas vid alla tillfällen. Användaren ska läsa de här anvisningarna även om han eller hon är bekant med att sköta och använda Leica utrustning. 2.1 Säkerhetsbestämmelser Den här instruktionsmanualen innehåller viktiga instruktioner och information som gäller säker drift och underhåll av instrumentet. Det är en viktig del av instrumentet och måste läsas igenom noggrant före installation och användas och förvaras nära instrumentet. Bruksanvisningen måste kompletteras med motsvarande instruktioner om det är nödvändigt på grund av gällande nationella föreskrifter angående olycksförebyggande åtgärder och miljöskydd i det land där instrumentet ska användas. Den här enheten har tillverkats och testats i enlighet med säkerhetsföreskrifterna för mätningar, manövrering, automatisk manövrering samt laboratorieutrustning CE-riktlinjer CSA. För att bibehålla detta tillstånd och säkerställa en riskfri drift måste användaren följa anvisningarna och varningarna som står i den här bruksanvisningen. Instrumenttyp Alla data i den här bruksanvisningen gäller endast för den instrumenttyp som anges på titelbladet. En namnplåt med serienummer finns på baksidan av instrumentet. Skyddsanordningen finns på framsidan av instrumentet och tillbehöret får ej tas bort eller ändras. Instrumentet får endast öppnas och repareras av servicetekniker som är auktoriserade av Leica. 6 Bruksanvisning V /2002

7 2. Säkerhet 2.2 Varningsmeddelanden Säkerhetsanordningar som tillverkaren monterat på instrumentet utgör endast grunden för ett olycksfallsskydd. Huvudansvaret för olycksfri drift ligger i första hand hos affärspersonen där instrumentet används liksom hos de personer han eller hon utnämner till att sköta drift, underhåll och reparationer av instrumentet. För att garantera instrumentets perfekta funktion måste följande anvisningar och varningar iakttagas. Transport och installation Enheten får endast transporteras i upprätt ställning. Enheten får endast anslutas till elnätet med den medföljande nätkabeln och endast till ett jordat uttag. Skyddsfunktionen får inte tas bort genom att använda en förlängningskabel utan skyddsledare. Användning i riskfyllda utrymmen är inte tillåtet. Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings och installationsplats och hög fuktighet kan det inträffa att vatten kondenseras. I det fallet måste det vara två timmars väntetid innan instrumentet kopplas in. Om väntetiden inte upprätthålls kan instrumentet ta skada. Instrumentet måste vara perfekt upplinjerat före uppstart. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 7

8 2. Säkerhet Manövrering av instrumentet Instrumentet får endast skötas av utbildad laboratoriepersonal. Det får endast användas för sitt avsedda användningsområde och enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Undvik hudkontakt med lösningsmedel eller täckglasmedia. Se till att monteringsmedlet doseras korrekt. Överflödigt media kan spillas från objektglaset på arbetsytor och därmed förhindra förflyttning av instrumentets delar (noteringar angående rengöring). Hindra inte motordrivna komponenter under drift genom handhavande eller med objekt i dess väg. Fara för personskada orsakat av trasiga glas! Instrumentet får endast skötas under ventilation eller med utluftsrör och aktivt kolfilter måste vara monterat och anslutet på korrekt sätt. Varning för riskfylld brand och giftiga ångor från lösningsmedel. Rengöring och underhåll Instrumentet får endast öppnas för underhåll eller reparationsarbete av auktoriserad servicetekniker. Stäng av instrumentet och drag ur kontakten från strömnätet innan rengöring. Använd inte lösningsmedel som innehåller aceton, klorid eller xylen för att rengöra ytan. Under drift och rengöring av instrumentet får inte någon vätska tränga in i instrumentet. När du hanterar rengöringsmaterial, iaktta tillverkarens säkerhetsföreskrifterna och laboratoriets föreskrifter. Deponering av använda reagensmedel ska ske i enlighet med gällande lokala föreskrifter och företagets/laboratoriets deponeringsföreskrifter. 8 Bruksanvisning V /2002

9 3.1 Översikt Komponenter/ funktioner 3. Instrumentkomponenter och specifikationer Instrumentskydd Utmatningsfack glidskena Täckglasmagasin Flaska med monteringsmedel Dispenser parkeringsläge Underhållslucka Kontrollpanelens display Avvägningsfötter Fig. 1 På-/Av-strömbrytare Inmatningslucka Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 9

10 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.2 Kontrollpanelens funktioner LCD-display LED READY LED BUSY LED PAUSE Ta ut utmatningsfack LED ERROR RESPOND/ Bekräfta ett ljudlarm RELEASE COVERSLIP STANDBY Fig. 2 RELEASE SLIDE PRIME/ Öppna fördelningsventilen VENT MOUNTANT/ Flaska/Ventilera flaskan med monteringsmedel 10 Bruksanvisning V1.2 11/2002

11 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.3 Leveransens omfattning Basenheten fungerar utan ytterligare tillbehör. Standardutrustningen till Leica CV 5030 består av: 1 basenhet, 1 tillbehörssats som består av: 1 objektglasfack 30, plast, paket med 5, 2 flaskor till monteringsmedel, 250 ml, med lock, 1 kabelset för anslutning till kraftnät: - 1 huvudkabel UK ST/BU F-5A, - 1 kabel för huvudström D, - 1 kabel för huvudström USA-C-J, 1 enkel fast nyckel SW 13, 1 aktivt kolfilter (xylen), 1 CV5030 instruktioner för att packa ner instrumentet, 1 Leica CV5030 bruksanvisning - E/F/G/S, 2 dysor, 1x stor - 18 G, 1x liten - 20 G, 1 insats till Leica glasfack för 30 objektglas, 5 utmatningsfack för 30 objektglas, 3 täckglasmagasin, MultiSize TM x 24 mm, 3 täckglasmagasin, MultiSize TM x 22 mm, 1 paket sugkoppar (2 delar), 1 grundningsbehållare, 1 utluftsrör, 3 m lång, 32 mm diameter ID, 1 Leica borste, 1 insexnyckel, SW 2.5, 1 insexnyckel, SW 3.0, Ej installerat, men inkluderat: 1 fördelningsmodul, 1 bad för mottagning av objektglas. Alla uppräknade förbrukningsvaror kan ersättas av användaren. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 11

12 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.4 Tekniska data Matningsspänning: V AC, 100 W; Hz Säkring: termoelektrisk, inbyggd i huvudströmbrytaren, utlösningsström: 5 A Driftsmiljö: temperatur: 10 C - 35 C, absolut fuktighet: 10 % - 80 %, icke kondenserande. Anslutningar: RS 232C, seriell kommunikation för service Genommatningshastighet för objektglas: 1 objektglas på ung. 9 s. Objektglas levererade för: objektglas av hög kvalitet med slipade kanter* Täckglasmagasinets kapacitet: beroende på täckglasets storlek 120 delar (22-24 mm x 60 mm), 160 delar (22-24 mm x 40 mm) Täckglas levererade till: mm x mm Monteringsmedel-flaskkapacitet: 250 ml Monteringsmedel-volym: individuellt justerbar (volym och typ) Monteringsmedel-typer: alla kommersiella media** Storlek och vikt: Tillverkningsland: Bredd: Djup: Höjd: (med locket stängt) Vikt: Österrike 420 mm 600 mm 550 mm ung. 57 kg * Kontakta din leverantör för ytterligare information! ** Rekommendation: Leica CV Ultra TM 12 Bruksanvisning V /2002

13 4. Första installationen 4.1 Villkor för installationsplats Utrustningens placering måste klara följande krav: Stabil, plan, vibrationsfritt laboratoriebord. Ett i stor utsträckning vibrationsfritt golv. Fritt utrymme på ung. 25 cm på vänster sida av instrumentet (för att öppna sidoluckan). Fritt utrymme bakom instrumentet för att ansluta utluftningsröret. Rumstemperatur vanligtvis mellan +10 C och +35 C. Relativ fuktighet högst 80%, icke kondenserande. Användning av instrumentet i riskabla områden är inte tillåtet. 4.2 Installation och idrifttagande Fig. 3 Justera höjden på de gängade fötterna (fig. 3) för att säkerställa att enheten står vågrätt i alla riktningar. De kemikalier som används i Leica CV5030 är lätt antändbara och hälsofarliga. Installationsplatsen för CV5030 måste vara väl ventilerad; det bör inte finnas några antändningskällor av något som helst slag där. För att lyfta enheten, plocka upp den genom att föra in händerna under sidorna (det behövs minst två personer instrumentet väger ungefär 57 kg) och lyft upp det på ett stadigt laboratoriebord. Dra skyddsplastkåpan uppåt för att ta bort den. Säkerställ att levererade tillbehör är kompletta i överensstämmelse med ordern. Packa ner instrumentet i omvänd ordning mot uppackningsinstruktionerna. Förpackningsmaterial bör därför alltid behållas (instruktioner för uppackning på utsidan av transportförpackningen). Flaskan med monteringsmedel måste tas bort från instrumentet. Ta bort allt smuts från systemet med lämpligt lösningsmedel. Instrumentet måste transporteras i upprätt ställning så som etiketterna på utsidan av transportlådan visar. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 13

14 4. Första installationen Fig. 4 Använd instrumentet under ventilation eller sätt i aktivt kolfilter och anslut utluftsslangen korrekt (fig. 4). Passa in munstycket till fördelningsventilen. Fyll grundningsbehållaren till hälften med xylen eller xylensubstitut (i enlighet med använt monteringsmedel). För in fördelningsventilen i pausat läge på arbetsplattan. Sätt i kabeln till fördelningsventilen i hylsan på täckplåten bakom arbetsplattan. Anslut röret från locket på flaskan med monteringsmedel med tryckutgången i täckplåten bakom arbetsplattan. Placera insatsen till respektive inmatningsfack i badet och placera det i inmatningsluckan. Använd instrumentet under ventilation eller sätt i aktivt kolfilter och anslut utluftsslangen korrekt. 14 Bruksanvisning V /2002

15 4. Första installationen Ventilationssystem Byt ut aktivtkolfiltret var sjätte månad eller när ångor från lösningsmedel släpps ut genom luftuttaget bak på instrumentet. Om xylen används i badet måste aktivtkolfiltret bytas ut varje månad! Lossa skruven på serviceluckan (1) på instrumentets vänstra sida. 2. Lossa nu insexskruven (2) och skjut upp locket. 3. Sätt i filtret och spänn skruvarna i omvänd ordning. Använd de medföljande verktygen för montering. Fig Uppsamlingsbricka och sugkoppar för täckglas Byta nål Sätt in nålen i nålhållaren (1) och vrid ett hörn (2) moturs över plattan. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Fig. 6 Uppsamlingsbrickan för täckglasrester hängs fast på höger sida om objektglasutmataren. Den kan tas av vid rengöring. 2 1 Fig. 7 15

16 4. Första installationen 4.3 Transportlås Transportlås för täckglasöverföringsmodulen Transportlås för griparen Fig. 8 Fig Påfyllning av förbrukningsartiklar Använd glasflaskorna från standardleveransen eller lämpliga glasbehållare men använd aldrig PLAST-behållare. Fyll badet med xylen*. Fyll flaskan (3) för fördelningsventilens pausläge med xylen*. För in utmatningsfack (4) i den sidoställda styrskenan på instrumentets vänstra sida. Fig Fyll sakta flaskan med monteringsmedel (1) (max. 250 ml) för att undvika luftbubblor. Det är viktigt att flaskan med monteringsmedel står öppen under flera timmar (över natten) i dragskåpet. Skruva fast locket på flaskan med monteringsmedel. Välj täckglasmagasin (2) för önskad typ av täckglas (22 mm eller 24 mm breda). Fyll magasinet med täckglas (längd mm) och för in det Byte av sugkoppar Fig. 11 Byt ut skadade eller deformerade sugkoppar. För att byta ut en sugkopp, ta bort den genom att dra den neråt och sätt i en ny. * xylen-substitut, beroende på monteringsmedel 16 Bruksanvisning V /2002

17 5. Att arbeta med CV Elektrisk anslutning Instrumentet är dimensionerat för: V AC; 100 W; 50/60 Hz. 5.2 Knapparnas beteckningar och deras funktioner START sätter igång täckglaspåläggningsprocessen från READY- och PAUSE-läge (undantag: om PRIME visas på displayen, PRIME måste utföras först) och efter undanröjda fel (täckglasmagasin är tomt, täckglas är trasigt). Efter att man har tryckt på STOP-knappen visar displayen STOPPED BY USER ), det orsakar återinitiering av instrumentet (se avsnitt 4.3). Att trycka på PAUSE avbryter täckglasmonteringen BUSY LED tänds) efter att objektglaset som just bearbetas har placerats i utmatningsmagasinet; PAUSE LED tänds. Tryck på START för att fortsätta. Instrumentparametrar kan ändras. STOP avbryter instrumentets drift omedelbart; ERROR LED tänds i rött. Använd START för att återinitiera instrumentet. Att trycka på LIFT lyfter utmatningsfacket till uttagningsläget (inte tillgängligt när BUSY LED är tänd). Efter att utmatningsfacket når uttagningsläget måste alla objektglasen tas bort innan processen kan sättas igång (igen). Ouppmärksamhet kan leda till skada på objektglaset. Att trycka på RESPOND bekräftar ett ljudalarm; i READY eller PAUSE läget, den här knappen används för att öppna menyn (håll knappen nertryckt i 2 s.) för att ställa in täckglasparametrarna. Knappen RELEASE COVER SLIP utlöser suganordningen på täckglasöverföringsarmen (låst medan BUSY LED är tänd) och täckglaset släpps. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 17

18 5. Att arbeta med CV5030 RELEASE SLIDE-knappen öppnar griparens käftar så länge knappen är intryckt (blockerat medan BUSY LED är tänd). Efter flertalet utökade driftsfria perioder kan det ta flera sekunder innan griparen öppnar. PRIME-knappen öppnar fördelningsventilen så länge knappen är intryckt (blockerad medan BUSY LED är tänd). VENT MOUNTANT-knappen ventilerar flaskan med monteringsmedel (blockerad medan BUSY LED är tänd). Tryck på STANDBY knappen i 2 s: Instrumentet övergår till standbyläge (READY LED lyser rött), vilket endast kan avslutas genom initiering (tryck på STANDBY knappen i 2 x 2 s). 18 Bruksanvisning V1.2 11/2002

19 5. Att arbeta med CV Programflöde Aktivera strömbrytare --> instrumentet går i STANDBY-modus (READY LED röd) om omlastningsstationen är ansluten, kommer meddelandet TS 5025 PRESENT att visas i 1s [STANDBY] i 2 s --> instrument initierat CV Välkomstmeddelande Efter initiering: grundning krävs; uthållna varningssignaler om felaktig knapp trycks ner (t.ex. [START]); om ST5020 är ansluten, kommer en vanlig 3 s varningssekvens att utlösas eftersom CV5030 inte är beredd att ta emot ett fack Dispenser placerad vid P&P, dvs. inte i grundpositionen (efter start eller när [PRIME] trycks ner; följs av karakteristisk ljudsignal) Visas efter tryck på [START] om dispensern är i grundposition (åtföljt av karakteristisk ljudsignal); regelbundet larm vid anslutning till ST5020 (n=1-4): instrumentet är klart, process med parameterinställning n kan sättas igång genom tryck på [START] Instrumentet lägger på täckglas med parameterinställning n (i detta exempel, 1) Visas på andra raden när P&P griper nedanför den förinställda nivån när den tar emot täckglaset. Meddelandet kvitteras inte förrän sensorn känner igen en högre nivå och för övrigt förblir aktiv vid READY, PAUSE, PROCESSING etc. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 19

20 5. Att arbeta med CV5030 Om det inte finns tillräckligt med täckglas vid starten, kommer denna inte att erkännas förrän det första objektglaset är täckglasslipad! Fabriksinställningen för gränsvärdet är ungefär 40 täckglas. [PAUSE] har tryckts ner; detta meddelande visas medan täckglaspåläggningen av aktuellt objektglas fullföljs CV5030 har pausats; tryck på [START] för att fortsätta täckglaspåläggningen med parameterinställning n (i detta exempel, 1) Täckglasmagasinet är tomt; täckglaspåläggningen har avbrutits (åtföljt av en ihållande ljudsignal) 20 s ljudsignal efter det att processen fullbordats, FINISHED står kvar på displayen tills någon tangent trycks ner eller badet öppnas Bad inte OK; antingen har inget bad hittats (kärl kunde inte initieras efter [START]) eller badgejden inte tillslagen efter senaste FINISHED (sker vid tryck på [START] eller vid anslutning till ST5020) Badgejden öppen och [START] nertryckt eller fråga från ST 5020 (i detta fall: normal varningssekvens på 3 s) Utmatningsfack antingen fullt eller finns inte Griparen kunde inte ta objektglaset på tre försök (objektglas krokigt eller följande objektglas för nära) Ett fack som mottagits från ST5020 bearbetas med parameterinställning n (i detta exempel, 1) 20 Bruksanvisning V1.1 11/2002

21 5. Att arbeta med CV Användarmeny Tryck [RESPOND] i 2 s i READY- eller PAUSE-modus öppnar användarmenyn Meny A för aktuell parameterinställning n (i detta exempel, 1); de tangenter som är förbundna med förkortningarna på andra raden öppnar rätt inställningsmeny; Använd [START]/[PAUSE] för att byta parameterinställningar [RESPOND] --> Meny B [STANDBY] lämnar MENYN Inställning av slag för monteringsmedel för parameterinställning n (i detta exempel, 1); NN=40, 50, 55 eller 60; volymen monteringsmedel anpassas för att passa täckglasets längd; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Inställning av volymen monteringsmedel för parameterinställning n; (i detta exempel, 1) N=1-9; monteringsmedlets volym kontrolleras via dispenserns öppningstid; höjning ett steg resulterar i en ökning med 25 %; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Typ av monteringsmedel för parameterinställning n (i detta exempel, 1); N: 1-5; parametern påverkar direkt trycket i flaskan; att höja ett steg innebär en tryckökning på 25 %; [START]/[PAUSE] ställer in värdet [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 21

22 5. Att arbeta med CV5030 Korrigering av monteringsmedlets slag för parameterinställningen set n (i detta exempel, 1); NNN kan vara ett värde från -100 till 0 (i inkrement på 10), där -100 är en minskning med 10 mm; den totala volymen monteringsmedel ändras inte men fördelas över en kortare linje från en annan utgångspunkt; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Meny B för aktuell parameterinställning n (i detta exempel, 1); de tangenter som är förbundna med förkortningarna på andra raden öppnar de rätta inställningsmenyerna; [START]/[PAUSE] ändrar parameterinställning [RESPOND] --> Meny A [STANDBY] --> lämnar MENYER Täckglasposition för parameterinställning n (i detta exempel, 1); värdet är relativt, NNN från -30 till 30 (-3 mm till 3 mm) i individuella steg; 0 motsvarar värdet 60 i version 1.04; [START]/[PAUSE] ändrar värde (i steg på 1, dvs. 0,1 mm) [RESPOND] --> MENY B huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Inställning av monteringsmedlets slagposition för parameterinställningen n (i detta exempel, 1); värdet är relativt (således CORR för CORRECTION), NNN kan vara ett värde från -100 till 100, med ett positivt driftstecken som resulterar i ett byte mot etikettsfältet. 0 motsvarar det tidigare värdet 800; värdet representerar 1/10 mm, dvs. -50 motsvarar -5 mm; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värde (i steg på 10) [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER 22 Bruksanvisning V1.2 11/2002

23 5. Att arbeta med CV5030 Driftsmodus för parameterinställning n (i detta exempel, 1); XXXXXX: FAST eller SECURE; SECURE: griparen väntar med att ta ett objektglas från inmatningsracket till P&P har hittat ett täckglas; [START] aktiverar SECURE [PAUSE] aktiverar FAST (dvs. SECURE deaktiverad) [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Ställer in gränsvärdet för CS LOW-displayen (universalparameter, tillämplig på alla parameterinställningar); Procedur: placera högen med täckglas med önskad höjd i täckglasmagasinet Tryck på START! P&P flyttar nu täckglasmagasinet och sänker sig till det översta täckglaset innan den återvänder till INIT-positionen --> Proceduren fullständig, nytt gränsvärde lagrat [RESPOND] --> MAGAZINE LIMIT huvudskärm Felmeddelande om inget täckglas hittats [RESPOND] --> MAGAZINE LIMIT huvudskärm Från MAGAZINE LIMIT huvudskärm [RESPOND] eller [PAUSE] --> Meny B huvudskärm [STANDBY] --> lämnar MENYER Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 23

24 5. Att arbeta med CV Grundning Om man trycker på PRIME-knappen öppnas fördelningsventilen så länge som knappen är nedtryckt. Om driftstrycket sänks under driftsfri period så startar automatiskt pumpen igen då knappen för att bygga upp trycket trycks ner igen. Om röret mellan flaskan av monteringsmedel och fördelningsventilen, och munstycket fylls med luft så ska fördelningsventilen hållas på ett sådant sätt under grundningen att munstyckesöppningarna pekar uppåt tills att monteringsmedel lämnar munstycket. Monteringsmedel kan vara kvar i grundningsbehållaren medan fördelningsventilen är pausad (överfyll inte!). Efter påfyllning och utbyte av monteringsmedel-flaskor ska du kontrollera att alla luftbubblor försvinner från rörledningarna mellan flaskan med monteringsmedel och fördelningsventilen för att grunda. PRIME försvinner från displayen direkt efter tryckningen på knappen, den här gången kan täckglasmonteringen sätta igång. 5.6 Påläggning av täckglas 2 Fig Placera objektglasen i inmatningsfack så att den sidan som ska ha täckglas pekar mot framsidan av instrumentets framkant: Kontrollera att objektglasen sitter löst och rakt i magasinet. Öppna luckan (1) framför badet (2) (bredvid huvudströmbrytaren) och dra ut gejdskenan. Om badet inte är i det främsta läget kommer det automatiskt att transporteras till detta läge. Drag ut badet ur instrumentet på gejdskenorna. Placera det fyllda objektglasfacket (3) i skårorna (skären pekar mot användaren). För in badet i instrumentet. För in gejdskenorna tills att de stannar och stäng dörren. Kontrollera att det finns tillräckligt i täckglasmagasinet och flaskan med monteringsmedel. För in fördelningsventil i täckglaspåläggningsposition. Kontrollera utmatningsfacken så att utmatningskapaciteten är tillräckligt stor. 24 Bruksanvisning V /2002

25 5. Att arbeta med CV5030 Startar processen att lägga på täckglas Att trycka på START knappen: Instrumentet flyttar nu badet bakåt och börjar därefter att leta efter det första objektglaset. Utmatningsfacket har placerats. Objektglasen täcks därefter med täckglas och flyttas till sekventiella positioner på utmatningsfacket (bakifrån och framåt). Monteringsprocessen slutförs efter sista objektglaset med en ljudsignal och anvisningen FINISHED (synlig i flera sekunder) på displayen. Badet är nu klart för borttagning av tomma inmatningsfack. Utmatningsfack får stå kvar tills nästa tomma spår. Denna display raderas efter ett par sekunder (READY-läget). Placera fördelningsventilen i pauseläget (grundnings-behållaren) för att förebygga att munstycket täpper igen. Detta behöver inte göras efter varje fack utan vid dagens slut eller vid lång tids overksamhet. Den tomma inmatningsfacket kan tas bort från badet och fyllas på till nästa cykel eller ersättas av ett fullt magasin (glöm inte att stänga luckan). Om alla individuella utmatningsfack måste tas bort används LIFT-knappen för att lyfta upp facken till uttagningsläget. (Det är inte nödvändigt att ta bort återstoden om det räcker till nästa cykel av påläggning av täckglas.) Om utmatningsfacken lyfts till uttagningsläget med hjälp av LIFT-knappen måste alla objektglas tas bort! Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 25

26 5. Att arbeta med CV Avbryta processen för påläggning av täckglas Tryck på PAUSE för att avbryta processen för påläggning av täckglas. Det objektglas som just håller på att processas, där läggs täckglaset på komplett och knuffas ner i utmatningsfacket. PAUSE LED tänds. För lång tid utan verksamhet, placera den fördelande ventilen i pausat läge (grundningsbehållare). Objektglasen och monteringsmedel (ventilera flaskan med monteringsmedel och grunda den efter att ha stängt den) kan nu fyllas på. Utmatningsfacket höjs till uttagningsläget och kan ersättas med tomma fack. Om utmatningsfacken lyfts till uttagningsläget måste alla objektglas tas bort från dem! Knappen RESPOND (2 s) används för att ändra täckglasmonteringens parametrar i användarmenyn (se avsnitt 5.4). Efter att luckan öppnats och glidskenan med badet har dragits ut flyttas badet till det främre läget vilket ändrar driftsläget från PAUSE till READY. Genom att trycka på START kan processen för påläggning av täckglas fortsättas. Om fördelningsventilen placerats i pausat läge ska den återställas! Nödstopp när du trycker på STOP. Instrumentet övergår till ERROR-läget. Knappen RESPOND bekräftar ljudlarmet. 26 Bruksanvisning V1.2 11/2002

27 5. Att arbeta med CV5030 Täckglaset eller objektglaset släpps. Knappen LIFT lyfter på utmatningsfacket till uttagningsläget. Före återinitiering måste alla objektglas tas bort från utmatningsfacken! Den automatiska badoperationen deaktiveras genom att trycka på STOP. Badet måste då dras manuellt från badkanalen om det behöver tas bort. Emellertid är det inte nödvändigt att ta bort badet före återinitiering. Genom att trycka på START kan instrumentet nu återinitieras. (Samma tillstånd som det som följer aktivering av instrumentet) Avbrott genom att dra ut badgejden: Instrumentet avslutar processen med påläggning av täckglas av det nuvarande objektglaset som knuffas ner i utmatningsfacket. Badet flyttas till det främre läget. Instrumentet övergår till READY-läget. 5.8 Processorsakade avbrott Tomt täckglasmagasin I snabbläget (valbart via användarmenyn (se avsnitt 5.4): - Täckglasöverföringsarmen flyttar sig till viloläget, - ERROR-läge: Kontinuerligt alarm, displayen visar CHECK COVER SLIPS, - Bekräfta ljudalarmet genom att trycka på RESPOND-knappen, - Fyll täckglasmagasinet, - Fortsätt processen för påläggning av täckglas med START (efter att jag bekräftat alarmet). Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 27

28 5. Att arbeta med CV5030 I säkert läge (se avsnitt 5.4): - Processen är identisk med den snabba, men eftersom inga objektglas har tagits bort från badet hörs bara en kort alarmsignal för att ange felläget. Trasigt täckglas Den automatiska urladdningen märker automatiskt ett trasigt täckglas och kastar det i urladdningsfacket vid sidan om objektglastransportanordningen. Processen fortsätter därefter automatiskt kontinuerligt efter att ett nytt täckglas har mottagits. Utmatningsfacket är fullt - Instrumentet växlar automatiskt till PAUSE-läge efter att sista skåran har fyllts. - Ett ljudalarm anger att utmatningsfacket måste tömmas. Display: CHECK LIFT. - Efter att utmatningsfacket tömts kan arbetet fortsättas analogt till det vanliga PAUSE-läget. - Om utmatningsfacket hinner fyllas samtidigt visas inte CHECK LIFT utan istället avslutas processen med FINISHED. Fel på instrumentet eller processen - ERROR läge: Kontinuerligt alarm, displayen visar ERROR + felkod; tillståndet är identiskt med att trycka på STOP. 28 Bruksanvisning V1.2 11/2002

29 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Om TS5025 är ansluten visas meddelandet TS 5025 PRESENT för första gången efter att huvudströmbrytaren slagits till. 6.1 Skillnader i manövreringen jämfört med manövreringen av CV5030 självständigt Förfrågningar från ST5020 accepteras i READY-modus (förfrågan ungefär var 5 till 10 sekund). Grundförutsättning: Använd insatsen till Leica objektglasfack (30) i badet. Håll badet tomt, d.v.s. sätt inte i några objektglasfack. Fyll på förbrukningsartiklar (täckglas, monteringsmedel) så snart som möjligt. Töm utmatningsfacket så snart som möjligt. Tomma objektglasfack måste tas bort från utmatningssläden ramp på TS5025. De andra inlämnade facken aktiverar en sensor som förbereder processning av ytterligare fack. 6.2 På begäran av den robotlika färg kristalliseringen ST5020 Förfrågningar tillåts om CV5030 är i READY-modus (eller ett fack håller på att bearbetas) och inget interagerande krävs av användaren (t.ex. grundning, tömning av utmatningsmagasin): Objektglasfacket överförs av ST5020. När det har lagts på täckglas på samtliga objektglas (för avbrott se avsnitt 5.5), matas objektglasfack ut genom rampen på TS5025 överföringsstation. Om utmatningshållarna är fulla eller om objektglashållarna redan är på tredje rampen ombedes användaren att ta bort den. Status ändras till READY. ST5020 känner av om CV5030 är avstängd eller inte ställd på standbyläge (ingen feedback). Om CV5030 inte är driftsklar placeras hållarna i utgångsstationen till ST5020 och måste överföras manuellt. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 29

30 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Om CV5030 är aktiverad men inte processklar för en ny inmatningsfack gör ST5020 omgående en förfrågan. Om grundning krävs: PRIME visas och en ljudsignal avges. Om utmatningsmagasinen är fulla: CHECK LIFT visas och en ljudsignal avges. Om utmatningens objektglasramp TS5025 är full: TS5025 FULL visas och en ljudsignal avges. Om badgejden dras ut: CHECK BATH visas och en ljudsignal avges. - Facken laddas manuellt och badet tas inte bort. - Badet framåt, går inte bakåt (sensorn ser objektglas/gripararm framför fack). - Badsensorn svarar inte (badet inte på plats). 6.3 Avbrott av användaren PAUSE har samma funktion som beskrivs i avsnitt 5.3 (förutom att badgejden inte är utdragen, objektglasfack har flyttats av TS5025 om processen för påläggning av täckglas har fortsatts eller avslutats). STOP-knappen avbryter processen vid nödfall (se avsnitt 5.3) och försätter CV5030 i ERROR-läge. Inmatningsfack kan stanna kvar i badet under återinitieringen. Se till att ta bort alla fack från badet! Resterande objektglas kan processas genom att trycka på START-knappen; den tomma inmatningsfacket måste därefter tas ut ur badet manuellt (genom att använda luckan och dra ut badgejden). Om badgejden dras ut avbryts även processen. Men TS5025 omlastningsstationen initieras senare och är inte längre tillgänglig för borttagningen av det tomma objektglasfacket. 30 Bruksanvisning V1.2 11/2002

31 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Resterande objektglas kan därför processas genom att trycka på STARTknappen, Ett tomt objektglasfack måste därefter tas ut ur badet manuellt (genom att använda luckan och dra ut badgejden). 6.4 Processorsakade avbrott Tomma täckglasmagasin, trasiga täckglas och fullt utmatningsfack hanterar vi så som det beskrivs i sektion 5.7. Följ processen, det tomma inmatningsfacket finns på TS5025 s ramp. Fel på instrumentet eller processen ERROR mode: kontinuerligt alarm, displayen visar ERROR + felkod (se kapitel 9, System och felmeddelanden) Status identisk med den som uppnås genom att trycka på STOP. Om omlastningsstationen innehåller 3 inmatningsfack kommer meddelandet TS5020 FULL att visas. Öppna TS-luckan och ta bort facken. START initierar instrumentet. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 31

32 7. Koppla från instrumentet 7.1 Standby-läge 7.2 Stänga av huvudströmbrytaren STANDBY inaktiverar standbyläge: READY LED tänds i rött, Flaskan med monteringsmedel är ventilerad, Griparen stänger och ett lyft täckglas kan urskiljas, Tryck och vakuum är inte justerat, Ventilationen är igång. Instrumentet kan bara reaktiveras genom att trycka på STANDBY i 2s. Innan standby-läget aktiveras måste alla objektglas tas ut utmatningsfacken och objektglas i inmatningsfacket måste tas upp ur badet. Om instrumentet stängs av en kort tid (t.ex. över natten), bör fördelningsventilen ställas i pausat läge så att munstycket sticker ned lite i den fyllda grundnings-behållaren. Om instrumentet stängs av en längre tidsperiod (t.ex. över helgen), töm ut monteringsmedel från flaskan med monteringsmedel. Rengör flaska, fördelningsventil och munstycke genom att skölja med en lämplig lösning*. Töm badet i en tätslutande behållare och ta hand om avfallet enligt gällande lab-föreskrifter, om nödvändigt. * t.ex. xylen eller substitut beroende på vilket monteringsmedel som använts Innan instrumentet görs strömlös genom huvudströmbrytaren: Tag bort objektglasfack från badet, Tag bort utmatningsfacken, Töm flaskan med monteringsmedel media och rengör noggrant fördelningsventilen med lösning och därefter blåses den ren med luft, Töm/torka ur alla behållare med lösningsmedel (speciellt badet) eller ta bort dem från instrumentet och placera dem i ett lämpligt dragskåp. För längre perioder ur drift (t. ex. över natten) placera instrumentet i standbyläge och koppla inte ifrån på huvudströmbrytaren. Om lösningsmedel finns kvar i instrumentet efter att det är strömlöst kan det uppstå ångor från dessa lösningsmedel. Om instrumentet inte drivs i ett dragskåp finns risk för brand och förgiftning! 32 Bruksanvisning V1.2 11/2002

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654 Scan Station Pro 550 Användarhandbok A-61698_sv 7J3654 Säkerhet Placera Kodak Scan Station Pro 550 på ett jämnt underlag som tål en tyngd på 13,6 kg. Tänk på att det ska finnas ett eluttag inom 1,52 meter

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND DRIFTHANDBOK INLEDNING SYSTEMSPECIFIKATIONER SÄKERHETSPRAXIS TEKNISKA SPECIFIKATIONER INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL FELSÖKNING "SNABBREFERENSMENYER"

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Image sjukhussäng 9200-0193 Version: 02 Publiceringsdatum: 1/2006 Filnamn: Image_01-2006-02_SWE.doc Image Sjukhussäng Författare: LINET, s.r.o., Pavel Pospíšil (pavel.pospisil@linet.cz)

Läs mer

B6500. Hjälpguide B6500

B6500. Hjälpguide B6500 B6500 Hjälpguide B6500 INLEDNING Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och aktuell. Oki Printing Solutions ansvarar inte för resultat

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer