Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska"

Transkript

1 Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild, resinbelagd film och xylen eliminerar behovet av täckglas och monteringsmedium. Förberedelse före täckglasmontering Hårdvara/Maskinvara Laddningsstationens placering 1. Sätt in laddningsstationen och fyll den med xylen. Placering av xylen- och avfallsflaska 1. Fyll xylenflaskan och sätt in den i instrumentet. 2. Sätt in avfallsflaskan. Placering av täckglasfilmen 1. Ladda täckglasfilmen. 2. Instruktioner för laddning av täckglasfilmen finns i diagrammet på instrumentets baksida. 3. Filmen lindas genom positioneringsspolar och valsar tills den har nått täckglasmonteringsområdet. 4. Tryck på "film" för att automatiskt leda filmen genom vals sju. Filmlucka Filmladdnings område Xylenflaska Kåpa Strömbrytare Laddningslucka Laddningslucka Täckglasmontering Laddningsstation Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a, 2408 AV Alphen a/d Rijn NL Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0)

2 Placering av knivbladet FÖRSIKTIG: Kontrollera att instrumentet är avstängt och att strömkabeln inte är isatt. 1. Dra fjäderstålsfliken på knivbladshållaren åt höger för att frigöra fästknappen på det svarta säkerhetshandtaget. 2. Handtaget kan tas bort från hållaren, tillsammans med knivbladet, genom att dra det rakt utåt. 3. Håll knivbladet mot säkerhetshandtaget när det tas bort, eftersom det inte är fastsatt på handtaget. 4. Kasta knivbladet i en lämplig behållare. 5. Sätt i ett nytt knivblad. 6. Placera åter knivbladshållaren i instrumentet. Notering: byt efter var 10:e filmrulle (ungefär objektglas) eller när filmkanten är ojämn eller sliten. Placera täckglasfilmen Placera knivbladet 2. Filmavfallsmottagare Täckglasmontering Mjukvara/Programvara Ändra inställningsmenyn Det finns sju alternativ tillgängliga från inställningsmenyn: 1. Prime volume (flödesvolym) avser hur mycket xylen som fördelas på varje objektglas vid montering av täckglas. Flödesnivån kan ställas in mellan 1 och 5 där 3 är standardinställning. 2. Film Length (filmlängd) avser längden på filmen som är placerad på objektglaset för att täcka över provet. Det finns fyra längder att välja mellan: 45mm, 50mm, 55mm och 60mm. 3. Extended Prime (extra flöde/spolning) krävs varje gång xylenflaskan har fyllts på. Denna spolning säkerställer att det inte är några bubblor i flödesledningen. Den extra spolningen kommer spola igenom ledningen i 30 sekunder. Om det upptäcks bubblor i ledningen, kommer instrumentet spola i ytterligare 30 sekunder. Om bubblor fortfarande upptäcks utlöser enheten ett ljudlarm och ett felmeddelande visas. 4. Count Reset (återställning av räknaren) avser räknarvärdet som visas i det nedre högra hörnet i standby- eller driftsmenyn. 5. Key Sound (knappljud) kan antingen vara till (ON) eller från (OFF). 6. Alarm (larm) det finns fyra tillgängliga larmnivåer att välja mellan, nivå 4 är standardinställningen). 7. Software Version (mjukvaruversionen) ger användaren möjlighet för åtkomst till aktuell mjukvaruversion i instrumentet. <PRIME VOLUME> LEVEL(1-5):3 [PRIME] för att spola <FILM LENGTH> 45mm 50mm 55mm 60mm <COUNT RESET> COUNT: [ENTER] för att nollställa 4 <SOFTWARE VERSION> N [EXIT] för att avsluta <KEY SOUND> OFF / ON 7 Notering: Inställningsmenyn är endast tillgänglig när instrumentet står i standby- eller suspension-läge 5 (upphängningsläge). <EXTENDED PRIME> [ENTER] för att spola system [EXIT] för att avsluta <ALARM> 1 / 2 / 3 / 4 6 Skärmar i "menu set-up" (menyinställning) sidan 2 5 QRG Film 2010 V-2

3 : 1. MENU (MENY) Går till menyskärmen. 2. EXIT (AVSLUTA) Går tillbaka till föregående skärm utan att spara inställningarna. 3. < Flyttar väljaren uppåt eller åt vänster. (Håll in knappen för att flytta flera steg i följd.) 4. > Flyttar väljaren neråt eller åt höger. (Håll in knappen för att flytta flera steg i följd.) 5. ENTER Sparar inställningen och återgår till föregående skärm. 6. FILM Matar fram filmen. 7. PRIME (SPOLA) Spolar med det flöde som motsvarar fördelningsnivån (1-5) För att förhindra luftbubblor i rören. 1. START Startar täckglasmonteringen eller startar återgång till ursprungsplatsen eller spolning etc. 2. STOP Stoppar täckglasmonteringen eller stoppar spolning etc. 3. SCREEN (SKÄRM) Visar olika typer av information 4. COVER (KÅPA) Tänds när kåpan ovanför utrustningen kan öppnas. 5. LOAD (LADDA) Tänds när dörren till laddningsstationen kan öppnas. 6. LED LED:n förblir tänd när systemet är anslutet till strömförsörjningen. 7. POWER Slår till eller från strömförsörjningen. Täckglasmontering Montera täckglas på objektglasen Förberedande kontroller 1. Slå till POWER. 2. Startskärmen för filmen visas. 3. Kontrollera lösningsmedel kontrollera volymen i xylenflaskan (använd endast xylen av hög kvalitet) och töm vid behov avfallsflaskan. 4. Spola med xylen före täckglasmonteringen genom att trycka på knappen [prime] (Spola) på kontrollpanelen. 5. Kontrollera filmen Ladda filmen enligt protokollet, om filmen redan har laddats, tryck på knappen [FILM] och mata fram filmen så att filmens spets sticker ut 1-2 mm förbi knivbladet. Notering: Filmen matas så länge knappen [FILM] trycks in. 6. Skär av filmen 7. Ta av filmens ände med pincett eller fingrarna. 8. Kontrollera laddningsområdet 9. Stäng filmluckan. 10. Tryck på [enter] för att initiera. 11. Kontrollera att det inte finns några hållare i karusellen Kontrollera lösningsmedel Kontrollera film Kontrollera laddningsområdet [ENTER] för att initiera Startskärm För in objektglas Laddning av objektglas Laddning av hållare Luta inte objektglasen Ställ in genom att kontrollera att markeringen "UP SIDE" (UPPÅT) är Riktat åt höger Täckglasmontering QRG Film 2010 V-2 page 3 5

4 Driftstart 1. Kontrollera att objektglasen har laddats på rätt sätt i hållarna. 2. Öppna laddningsstationens åtkomstlucka. 3. Ta bort locket till laddningsstationen. 4. Dra ut laddningsstationen och ställ in hållarna (upp till tre hållare kan ställas in). 5. Stäng luckan till laddningsstationen. 6. Täckglasmonteringen startar automatiskt. Driftstopp 1. Låt objektglasen torka i karusellen. 2. Ta bort objektglasen från karusellen. Slå från strömmen 1. Slå från strömmen och sätt tillbaka locket på laddningsstationen Ta bort objektglasen från karusellen. Borttagning av täckglasfilmen (se instruktionsboken, avsnitt 3.1 för mer Täckglasmontering Vanligaste borttagningsmetoden 1. Placera objektglasen i aceton tills att filmen kan tas av (ungefär 5-10 minuter). 2. Placera objektglasen i ren aceton i fem minuter. 3. Placera objektglasen i 100 % etanol. 4. Placera objektglasen i xylen. 5. Nu är objektglasen redo för fortsatt behandling. Underhåll (se instruktionsboken, avsnitt 6 för mer Utvändig rengöring 1. Rengör utsidan med ett milt rengöringsmedel, t.ex. glasputs, och en mjuk trasa. Notering: Kontrollera att instrumentet är avstängt. 2. Inre komponenter ska inspekteras och rengöras vid behov. 1. Ta bort avfallsbehållaren, töm den och sätt tillbaka den. Kontrollera xylenflaskan 1. Fyll på xylenflaskan när reagensnivån är låg. 2. Använd xylen av hög kvalitet (använd aldrig återvunnen xylen). 3. Spola ledningen för att ta bort eventuella luftbubblor genom att använda extra spolning. 1 placera vävnaden i aceton 2 skala av filmen Borttagning av film sidan 4 5 QRG Film 2010 V-2

5 Rengöring av objektglashållarna 1. Sänk ner hållarna i lösningsmedel i 24 timmar för monteringsmedium. Rengöring av laddningsstationen 1. Byt lösningsmedel för monteringsmedium i laddningsstationen. Rengöring av vita och svarta valsar 1. Ta bort filmen och filmpartiklar. 2. Rengör valsarna med xylen. 3. Rengör valsarna med 100 % etanol. 4. Se till att valsarna är helt torra innan täckglasmonteringen fortsätter. Förvaring av oanvänd film 1. Undvik att förvara film i fuktiga områden. 2. Förvaringsförhållanden för filmen före användning: Relativ luftfuktighet: 30 till 70 % Temperatur: 10 ºC till 30 ºC (50 ºF till 86 ºF) 3. Förpackade filmrullar bör inte förvaras i närheten av laboratoriekemikalier. Ångorna från lösningsmedlet tränger in genom pappboxen och plastpåsen, vilket leder till att filmbeläggningen försämras. NOTERING: Sakura kan endast rekommendera användning av Tissue-Tek coverslipping Film, artikelnummer # Varannan vecka Byte av kolfilter 1. Byt kolfilter varannan vecka Varje månad Filmavfallsmottagare 1. Filmavfallsmottagaren ska tömmas och rengöras. 2. Skruva av vingskruven på mottagningsbrickan. 3. Ta bort brickan. 4. Ta bort filmpartiklar från brickan. 5. Rengör brickan med xylen. Varje år Förebyggande underhåll ska utföras av en Sakurarepresentant eller en behörig servicetekniker. Underhållsuppgift Utvändig rengöring Kontrollera xylenflaskan Rengöring av objektglashållarna Rengöring av laddningsstationen Rengöring av valsarna Byte av kolfilter Filmavfallsmottagare Förebyggande underhåll Intervall Varannan vecka Varje månad Varje år Förvaring av objektglas med täckglas (se instruktionsboken, avsnitt 3.2 för mer 1. Objektglas ska förvaras vertikalt framsida mot baksida. 2. Objektglas kan förvaras inom 24 timmar efter att täckglas har monterats. 3. Vatten eller alkohol som finns kvar på objektglasen kan störa direkt eller långvarig vidhäftning av täckglasfilmen. 4. Undvik att förvara filmtäckta objektglas i våta eller fuktiga utrymmen. 5. Förvara objektglasen i omgivning där temperatur och luftfuktighet är stabila och uppfyller följande: Relativ luftfuktighet: <50 % Temperatur: 22 ºC ± 3 ºC (72 ºF ± 5 ºF) 6. Om inte förvaringsriktlinjerna följs kan det orsaka att filmen lossnar från objektglaset. 7. Undvik långvarig exponering för fluorescerande ljus eller solljus. Detta kan orsaka att färgen bleknar. Täckglasmontering QRG Film 2010 V-2 page 5 5

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Zebra R110Xi/R170Xi Snabbanvändarguide

Zebra R110Xi/R170Xi Snabbanvändarguide Zebra R110Xi/R170Xi Snabbanvändarguide Denna Snabbreferens och handbok i produktsäkerhet för Zebra R110Xi/R170Xi-skrivare innehåller grundläggande upplysningar för installation och användning av skrivaren

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

B6500. Hjälpguide B6500

B6500. Hjälpguide B6500 B6500 Hjälpguide B6500 INLEDNING Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och aktuell. Oki Printing Solutions ansvarar inte för resultat

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK 1 Svenska Icare PRO (Modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK v1.1 01/12 SV 0044 Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet 93/42/EEG Canadian Medical Device

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Översikt. Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK ! " ! #!! $%&''%(&)" Funktioner

Översikt. Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK !  ! #!! $%&''%(&) Funktioner Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK! " Översikt! #!! $%&''%(&)" Funktioner (1) Hög ljusstyrka (2) Hög upplösning (3) Bärbar - kompakt och lätt (4) RGB-utdataterminal (5) RS232-kommunikation (6)

Läs mer

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer