Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby. Kl 08:00 OBS! Tiden! Diarienr KST 2015/51 KST 2015/51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby. Kl 08:00 OBS! Tiden! Diarienr KST 2015/51 KST 2015/51"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Plats Gruppmöten Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Kl 08:00 OBS! Tiden! Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid Verksamhetsredovisning - barn- och utbildningsnämnden KST 2015/51 Ulf Blomquist 9:00 2 Verksamhetsredovisning - räddningstjänsten KST 2015/51 Pär Maltesson 9:45 3 Månadsuppföljning till och med juli 2015 KST 2015/46 Angela Birnstein 4 Nybyggnation i kvarteret Enen KST 2015/596 Angela Birnstein 8 5 Markanvisningsavtal, delar av Torsby T ors by l :235 KST 2015/488 Jan Esping 17 6 Information från MSB om kommunal ledningsplats KST 2015/635 Susanne Thellberg UlfNyberg, MSB Il :30 Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 7 Information om delegationen för unga till arbete KST 2015/501 Gösta Kihlgren 13 :00 8 Föreningstaxa för hyra av badanläggning KST 2015/614 Kicki Velander 21 9 Biblioteksplan för Torsby kommun KST 2015/464 Annika Wredenberg 22 lo Gallring av den upphörda fritidsnämndens handlingar KST 2015/542 Anders Björck Svar på revisionsrapport, granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre KST 2015/283 Ulf Johansson Egen bilaga 12 A v gifter för betygskopior 2016 KST 2015/538 UlfBlomqvist 39 Kommunstyrelsen Besöksadress Nya Torget 8 Torsby kommun Torsby sekr

2 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen sid 2 Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden 13 Svar på medborgarförslag om mobilförbud på lektionstid i T ors by kommuns alla skolor 14 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 15 Svar på motion om etiska regler i kommunens finanspolicy 16 Svar på medborgarförslag om elbilar 17 Svar på motion om crossbana för de yngsta crossåkarna i Torsby kommun 18 Svar på motion om miljöarbetet i Torsby kommun 19 Svar på medborgarförslag om utemiljön för de boende på Dalbygården 20 Försäljning av fastigheten Torsby Överbyn 2: Svar på motion om fartgupp m.m. 22 Köp av fastigheten T ors by Skyllbäck 1 :440 (Samhall) 23 Försäljning av fastigheten Torsby Ambjörby l :208 (Jofahuset) 24 Svar på motion om ändring av T ors by kommuns regler för minnesgåvor till fåiiroendevalda och anställda 25 Svar på motion om intern representation i Torsby kommun 26 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för den gemensamma drifts- och servicenämnden 27 Fastställande av länsöverenskommelse barn och unga i risk- och missbruk 28 Fortsatt samverkan samt upphandling av e- tj änstep lartform 29 Avsiktsförklaring för medverkan i regionbildningsprocess för Värmland 30 ARKO, årsmötesprotokoll och årsrapport för verksamhetsåret 2014 m.m. 31 Medverkan i projektet Lokal destinationsutveckling Diarienr Föredragande Sid KST 2014/953 Ulf Blomquist 40 KST 2015/293 Angela Birnstein 41 KST 2015/539 Angela Birnstein 48 KST 2015/115 Angela Birnstein 50 KST 2014/510 Anders Björck 52 KST 2014/349 Jan Esping 54 KST 2015/226 Jan Esping 57 KST 2015/619 Jan Esping 59 KST 2015/524 Jan Esping 64 KST 2015/557 Jan Esping 70 KST 2014/80 Jan Esping 74 KST 2014/344 Anders Björck 80 KST 2015/360 Anders Björck 83 KST 2015/597 Anders Björck 86 KST 2015/384 Anders Björck Egen bilaga KST 2015/579 Anders Björck 98 KST 2015/574 Ann-Katrin läråsen 102 KST 2015/575 Ann-Katrin läråsen Egen bilaga KST 2015/609 Ann-Katrin läråsen Egen bilaga

3 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen sid 3 Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 32 Information från Migrationsverket KST 2013/573 Ann-KatJ in Järåsen Övrig information och frågor KST 2015/47 Ann-Katrin Järåsen Meddelanden KST 2015/11 Ann-Katrin Järåsen Redovisning av delegeringsbeslut KST 2015/12 Ann-Katrin Järåsen Presskonferens: , kl 09:00 Ann-Katrin Järåsen ordförande Asa Hugosdotter sekreterare Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr. kommunchef/ HR-chef Angela Birnstein ekonomichef Jan Esping teknisk chef Kicki Velander fritidschef Susanne Thellberg säkerhetssamordnare Thomas Stjerndorff kommunchef Tina Näslund milj östrate g/ energi- o klimatrådg. UlfBlomqvist skolchef Ulf Johansson socialchef ulf

4 3.! Datum Antal sidor ånadsuppföljning till och med juli 2015 Torsby kommun Nämnder och kommunstyrelsen Inger Thömgren ekonom Ekonomiavdelningen direkt inger. Till kommtmstyrelsen torsby.se

5 Innehållsförteckning 1 Driftsredovisnirlg Kommunfullmäktige I<ommtmstyrelsen Barn- o dl utbildnirlgsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och räddnirlgsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden

6 1 Driftsredovisning Nämnd/Styrels Nettob~dget i Nettoutfaii ~-Awikelse,-Nettobudget Tkr i helår Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen s Kommunalråd l<ommunledningskansliet Ekonomiavdelningen !t-avdelningen HR-avdelningen Tekniska avdelningen Fritidsavdelningen Kulturavdelningen Kost- och städavdelningen l 019 l skogsförvaltningen Fastighetsförsäljning o o Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Kulturskola Förvaltningsövergripande BUN Socialnämnden Vård och omsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Förvaltningsövergripande omsorg / Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö- och byggförvaltn Räddningstjänst Valnämnden Överförmyndare Driftnetto Notering: Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 5,5 mnlcr vardera. Av detta tillskott har det till och med 31 juli tillforts barnoch utbildningsnämnden 1,9 mnkr och socialnämnden 2 mnkr. Dessa medel ingår i ovanstående tabell. Nämnder och kommunstyrelsen redovisar till och med juli 2015 ett underskott på 8,6 mnkr. Prognos: För att få en rättvisande helårsprognos behöver delårsbokslutet per 31 augusti vara färdigställt. 3

7 2 Kommunfullmäktige Till och med 31 juli redovisas ett tmderskott för kommtmfullmäktige på 90 tkr. Detta beror främst på som tidigare nämnts att ett flertal utbildningar har hållits för de förtroendevalda. Underskottet kommer att minska och bedöms vid årets slut vara i nivå med budget. 3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,8 mnkr till och med juli månad. Kommunledningskansliet redovisar en stor del av överskottet, 3,1 mnkr som i huvudsak beror på att lä1m1ade bidrag för landsbygdutveckling har varit lägre än budgeterat. Ägarbidrag har inte betalats till Torsby flygplats samt att driftbidraget har varit lägre än vad som budgeterats. Torsby skidtunnel har också haft genomgående lägre kostnader än budgeterat. Kostnader och intäkter i samband med projekt visar ett överskott, detta beror på att dessa inte alltid följer budgetåret. HR-avdelningens överskott beror på en vakans samt att utbetalning av ersättning till fackliga företrädare inte gjorts i samma omfattning som budgeterat. Ekonomiavdelningen redovisar också ett överskott beroende på vakans samt att övriga kostnader har hållits nere. If-avdelningens överskott beror på att budgeterade kostnader för bland annat omläggning av fiber och byte av tele- och dataoperatör ännu ej har kommit. Medräknat detta är avdelningen i nivå med budget. Tekniska avdelningen redovisar ett överskott för perioden som till större delen beror på att färre investeringsprojekt har aktiverats än budgeterat. Därmed blir kapitalkosh1aderna lägre än beräknat. I samband med delårsbokslutet kommer färdigställda investeringsprojekt att aktiveras och då kommer kapitalkostnaden att öka något från och med september, dock inte enligt bedöming till samma nivå som budget. Fritidsavdelningen redovisar som tidigare månader ett större underskott för perioden. Underskottet kommer till största delen från T ors by badet som haft lägre intäkter beroende på färre besökare. Personalkostnaderna har också varit höga beroende på sjukskrivning och extra kostnader för vikarier. Under juli månad har flera besparingar som presenterades i ksau i maj, trätt i kraft. Underskottet har nu börjat minska och fritidsavdelningen bedömer att hålla tilldelad ram För övrigt inga anmärkningsvärda avvikelser. 4

8 4 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 7,6 mnkr till och med den 31 juli. Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela barn- och utbildningsnämnden 5,5 mnkr. Av detta tillskott har 1,9 mnkr fördelats och finns med i budgeten till och med juli månad. Ersättning från Migrationsverket på ca 1,6 mnkr kommer att minska 1.mderskott. Följande avvikelser kan ses för nämnden Förskola och skolbarnomsorg Ett överskott redovisas inom förskola och skolbarnomsorg vilket nästan helt beror på att kostnaderna för förskolan har varit lägre än budgeterat. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på ca 200 tkr. Grundskola Grundskolan redovisar ett underskott som främst beror på att lönekostnaderna ligger över budget. Det har funnits ett stort antal ~änster utöver budget som nästan helt handlat om kompensatoriska ~änster såsom resurs~änster och pedagog~änster. För att kunna klara budget har åtgärder vidtagits vid de större skolorna. Konsekvensen är färre pedagoger och att lärartätheten blir lägre. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på 900 tkr. Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisar ett 1.mderskott på 5,3 mnkr. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på ca 500 tkr som minskar underskottet till4,8 mnkr. A v underskottet avser 1,6 mnkr nämndens ospecificerade sparbeting i budgeten för gymnasieskolan. S*rneskolans underskott är 2,1 mnkr, ungdomsgymnasiets underskott är 1 mnkr, särskalegymnasiet är i nivå med budget och komvux redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Interkomm1.mala ersättningar redovisar ett preliminärt 1.mderskott på 400 tkr för våren. Inför hösten finns som vanligt en osäkerhet hur ersäthlingarna faller ut. Utifrån antagningen ser det ut som om antalet elever på en utbildning utanför Torsby är detsamma som under våren. Antalet elever från andra kommuner som väljer Torsby ser däremot ut att öka. Totalt innebär det att när andelen elever från andra kommemer som väljer Torsby ökar så kompenserar det en del av underskottet för interkomm1.mala ersättningar, dock inte så mycket att det täcker vårens underskott. S*rneskolan kommer att genomföra förändringar i verksamheten som ska minska kostnaderna under hösten. Enligt nämndens beslut ska 1,5 mnkr sparas. Kostnaderna för den allt större omfattningen av 1.mdervisning inom SFI är något som varken S*rneskolan eller nämnden har planerat för i sin budget. Ett visst statsbidrag finns men det täcker bara en mindre del av de totala kostnaderna. Prognostiserat underskott för SPI-undervisning för 2015 är l mnkr och kommer att betalas av KS. 5

9 6 5 Socialnämnden Socialnänmden redovisar till och med den 31 juli ett underskott på närmare 6 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela socialnämnden 5,5 mnkr. Dessa medel ingår i redovisningen. A v detta tillskott har 2 mnkr fördelats och finns med i budgeten till och med juli månad. Ersäth1ing från Migrationsverket på ca 2,5 mnkr kommer att minska underskott. Större delen av 1.mderskottet, 4,4 mnkr återfinns främst inom individ- och familjeomsorg. Det är kostnaderna för institutionsvård som varit höga. Följande avvikelser kan ses för nämnden Vård och omsorg Vård och omsorg redovisar ett tmderskott på 900 tkr. Det beror främst på att kostnaderna för utskrivningsklara patienter vid sjukhuset har överskridit budget med 1,2 mnkr. Hemtjänst och särskilda boenden redovisar ett utfall i nivå med budget medan nattpatrullerna redovisar underskott till följd av högre bemanning än budgeterat. Då det är svårigheter att rekrytera och behålla personal, främst sjuksköterskor har detta bidragit till att personalkostnaderna ligger över budget. Tack vare den tilläggsbudget som nämnden tilldelats bedöms verksamheterna inom vård och omsorg redovisa ett utfall för 2015 i nivå med budget. LSS (handikappomsorg) Verksamheterna inom LSS redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet beror främst på att det har hmnits och fortfarande finns tomma platser för boende inom LSS. Detta har gjort det möjligt att göra besparingar på personalsidan. För helåret finns idag inte någon indikation på att tilldelade budgetmedel inte kornmer att räcka inom LSS verksamheterna. Individ- och familjeomsorg Utfallet för individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 5,2 mnkr. Ersättning från Migrationsverket på ca 850 tkr kommer att minska underskott. Större delen av underskottet, 4,6 mnkr avser främst kostnader för institutionsvård. Försörjningsstödet redovisar också underskott på 300 tkr. I det tilläggsanslag som nämnden blev tilldelad på 5,5 mnkr har 2 mnkr för helår fördelats till budgeten för försö1jningsstöd, för perioden fram till31 juli är det tilldelade beloppet 750 tkr. Förvaltningsövergripande Förvaltningsövergripande som består av administration och verksamheten vid Solrosen redovisar man ett underskott på drygt 1,5 mnkr. Ersättning från Migrationsverket på 1,6 mnkr kommer att göra att resultatet hamnar i nivå med budget. 6

10 6 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar till och med juli ett 1.mderskott på drygt 250 tkr. Räddningstjänstens verksamheter redovisar ett överskott på 280 tkr till och med 31 juli. Överskottet beror främst på lägre personalkosh1ader än budgeterat för brandmäm1en. Under årets första 7 månader har antalet utryckningar varit både förre och mindre tidskrävande. Verksamhetens intäkter är lägre än budgeterat. Intäkter inkommer allteftersom kosh1ader uppstår. Miljö- och byggförvaltningens verksamheter visar ett underskott på drygt 500 tkr. Avvikelsen återfinns främst inom bygg- och plansidan, där det är lägre intäkter än budgeterat, då främst för detalj- översudsplaner på 375 tkr. Här inkommer intäkter 1.mder augusti på drygt 200 tkr. Bygglovsintäkterna har ett 1.mderskott på 100 tkr till och med 31 juli, men bedöms att de i delårsbokslutet per 31 augusti kommer att vara i nivå med budget. Kostnader inför uppgradering av ärendehanteringssystem har redovisat på totalt 230 tkr från EDP. TT-avdelningen kommer också att ta en engångskosh1ad på 60 tkr i samband med installationen. GIS verksamheten har i uppstartsskedet av MyCarta haft kostnader som varit svåra att bedöma i förväg. En del av dessa högre kostnader kommer att täckas av intäkter som inkommer från andra kommuner för GIS-tjänster. Del av vakant tjänst som belastat GIS med 20 %, kommer också att minska del av 1.mderskott. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Torsby har tillsammans med SLmne och Hagfors blivit beviljade bidrag från Boverket. Bidraget är på totalt 525 tkr och T orsbys del av detta är 40 %, dvs. 210 tkr. Projektet är ett utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen. Allteftersom arbetet fortskrider kommer bidrag motsvarande det att tillföras verksamheten 7 Valnämnden Under 2015 finns inga planerade val som ska genomföras. 8 Överförmyndarnätnnden Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på närmare 550 tkr. Utbetald ersättning från Migrationsverket är närmare 360 tkr lägre än budgeterat. Kommande ersättning från Migrationsverket kommer att minska underskott. 7

11 Torsby kommun sid 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Nybyggnation i kvarteret Enen Dnr KST 2015/596 Sammanfattning av ärendet Torsby Bostäder AB avser att bygga hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra. Bolaget kornmer att förvärva marken av Torsby kornmun och en intresseanmälan har lämnats till SABO för ett så kallat Kombo-hus Mini. Projektet är av sådan omfattning och förutsättningarna av sådan art att det måste förankras hos kommunfullmäktige. En preliminär kostnadsbedömning har gjorts och produktionskostnaden för huset med 23lägenheter (35m 2 och45m 2 i 3 våningar med hiss) uppskattas till kr. En fastighetsvärdering utförd av extern part värderar huset till ca kr. Enligt gällande redovisningslag ska därför fastigheten skrivas ner med cirka kr. Detta kornmer att påverka både resultat under färdigställande år och eget kapital med motsvarande belopp. Dessutom visar en långsiktig kalkyl av resultatet att fastigheten vid en hyresnivå på kr/m 2 och år kornmer att gå med ett underskott på ca kr över 10 år. Torsby bostäder önskar nu ett ställningstagande av kornmunfullmäktige i frågan om nyproduktion av hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra, samt om nedskrivningsförfarandet som redovisats ovan. Handlingar i ärendet Ekonomichef Angela Birnsteins ijänsteskrivelse Protokoll , styrelsen för Torsby Bostäder AB. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom Torsby Bostäder AB:s planer på nybyggnation på området Enen södra. 2. Kornmunfullmäktige föreslås godkänna redovisat nedskrivningsförfarande. Beslutet skickas till Kornmunstyrelsen Justerarens signatur qm Utdragsbestyrkande '-'

12 ~ Torsby Bostäder AB Styrelsen S~RÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum S ida- ~~--~ , kornmun Tf.1r'~1-J~' ~" ornmu n sty r e \ se n 2m;5 =OB= l! ] /CJr c}tj;s-/fib.5 Dnr Nyproduktion Enen (bil.3) a) MarkanvisningsavtaL Kommunen erbjuder under förutsättning att byggnation påbö1jas inom två årtorsbybostäder att förvärva mark vid K v Enen södra, Torsby 2:235 tomtmark om 7300 kvm till ett pris av 50:-kvm motsvarande en summa på :-. b) Intresseanmälan Sabo Kombohus Mini. Saba infmmerar om att byggkapaciteten för leverantörer av Kombohus håller på att bli begränsad. Man efterfrågar därför en icke förpliktande intresseanmälan. c) Överg1 ipande ekonomiska förutsättningar. En preliminär kostnadsbedömning av produktionskostnaden för Kombohus mini med 23 små läg, 35 kvm och 45 kvm i 3 våningar med hiss, uppskattas till :- inkl moms. En fastighetsvärdering utförd av V &P av ett tänkt nyproducerat hus enligt ovan värderas till :- Enlig föreliggande redovisningsrutiner skall en nedskrivning ske med ca l O miljoner. Vilket påverkar eget kapital och resultat nedåt, under fårdigställandeår med motsvarande belopp. KPMG har varit behjälplig med att ta fram en resultaträkning över l O år för projektet. Den visar att med en hyresnivå på 1350:-kr/år, som vi bedömer vara ett tak för vad betalningsförmågan tillåter i Torsby. Å r l hamnar på ett minusresultat på ca :- och år lo på ett minusresultat på ca :-. Totalt en samlad förlust över l O år på ca 2 milj kronor. d) Eftersom ovanstående förutsättningar föreligger, bör frågan förankras hos kommunfullmäktige och fastighetsägm föreningen

13 ~ Tonby Bostäder AB Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida lo 37 Nyproduktion forts. Enen styrelsen beslutade att att att att att godkänna ovanstående förutsättningar och uppdra till vd att gå vidare med åtgärder för att genomföra projektet, samt återkomma till styrelsen för ställningstaganden kring konkreta avtal. anta kommunens erbjudande av markanvisning och uppdra till vd att fårdigställa kontrakt. uppdra till vd att göra icke förpliktande intresseanmälan till leverantör av Kombohus. uppdra till vd att tillskriva kommunen för fullmäktiges ställningstagande om nyproduktion och nedskrivningsförfarande i enlighet med ovan redovisade. uppdra till vd att hos Fastighetsägm-föreningen förankra ovanstående.

14 / '...'. >~ :.. ' ' l \ ' "\ \ -~ \ ~ Ii \:. \. : ~ ~. lo...., 't - -t, l:-'. l.,. ~. "... l ' , ;- ~. '\....:" i J.1..:S tx! I.:,_,;t : r t Markeringen visar fastighetens läge Allmän beskrivning Fastigheten är belägen mellan de befintliga områdena A Istigen och Aspen ca l km från centrumkärnan i Torsby. Attraktivt läge med närhet till Stjerneskolan, skidtunneln och rullskidspår. Kommunen har skrivit avtal med gymnasieskolan där kommunen har bostadsgaranti till studenter. Under de senaste l O åren hyr kommunen ut ca l 00 lägenheter/år som studentlägenheter. Byggrätt finns på ytterligare kvm BTA. Förhandsvärderingen avser ett flerbostadshus uppf"6t i 3 plan med byggnadstypen kornbchus mini. BOA uppgår till 925 kvm och byggnaden imymmer sammanlagt 23 lägenheter rordelat på 11 st. l :or och 12 st. 2:or. Hiss finns. Uppvärmning med fjärrvärme. FTXsystem. Lägenheterna på nedre plan har uteplats/altan och plan 2-3 har balkong. Stomme av stål på gjuten platta. Fasad av puts under yttertak av papp.

15 UPPDRAGET 3.1 Uppdragsgivare Torsby Bostäder AB Att. Håkan Laack Norra Industrigatan Torsby 3.2 Uppdrag Uppdraget har preciserats till att avse en bedömning av marknadsvärdet efter fardigställd nyproduktion av ett flerbostadshus samt att marken är avstyckad och bildar en egen fastighet. 3.3 Värdetidpunkt Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten Villlwr och föruts~ittningar För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkoj" för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 3.5 Ändamäl Marknadsvärdebedömningen skall enligt uppdragsgivaren användas för internt bruk. 3.6 Highest and best use Vid värdebedömningen har kriterierna för highest and best use beaktats. (rättsligt tillåtenhet, fysisk möjlighet, finansiellt genomförbart, maximal produktionsförmåga) 3. 7 Begreppet marknadsvärde "Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en.fl i och öppen mar/mad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att fastigheten varit utbjuden till jorsäljning på ett.för.fåstigheten sedvanligt säll under ennormalmarknadiföringstid." Vid den tänkta försäljningen far in~e föreligga något tvång att överlåta fastigheten och inte några speciella pmisrelationer.

16 VÄRDEBEDÖMNING SAMMANFATTNING 2.1 Värderingsobjeld Registerbeteclming Torsby 1 :265, del av Adress Kommun Område Upplåtelsej01 m Lagfart Nybyggnadsår Värde år Användning T ors by Mellan områdena Aspen och Alstigen Äganderätt Torsby Bostäder AB Bostäder, typkod Värdebedömning Marlmadsvät det bedöms till ksek, Fjortonmiljonersjuhundratusen Jo onor inom ett troligt intervall av ksek vid värdetidpunl<ten juni Nyckeltal: Marknadsvärde per kvm I nitia J di re k ta v kastning Direktavkastningskrav för rest-lärdesberäkning Kalkylränta för restvärdet l<rdkylri:i nt<:~ för driftnetto 1'1iHkni:ldsv.:irde l Summa taxeringsvärde SB < l m2 6,46% 6,50% 7,50% 7, 50% 0,00 Känslighetsana lys: Parameterförändrinq Vaka nsen ökar 10 /o - e n heter Direkt<lvkast n ingskr a v ökar 1 /o-enhet DoUH ök ar 35 SEK/ m2 Alla samtidigt Nytt vä rde 12,8 Mkr 12,8 Mkr 14,1 Mk r 10,6 Mkr,. rr l'"... Diff - 1 3, 2 ~0-13,1 % - 4,1% -28,1% ~ CN

17 Produktionskostnad Vakansgrad (1 lägenhet) 4% Kvadratmeter BOA 925 kvm Hyresnivå snitt kr/kvm Alternativ med 4% vakans rad och avskrivnin stid å snitt 50 år Underhållskostnad Driftkostnader Avskrivningstid snitt 30 kr/kvm 280 kr/kvm so år Räntenivå 3% Taxeringsvärde 75% Arlig hyreshöjning 2% Driftkostnadsutveckling 2% Amorteringstakt so år Belångingsgrad 100% Resultaträkning Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 Ars ArG Ar7 Ars Ar9 Ar10 Hyresintäkter Hyresvakanser Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt o o o o o Avskrivningar Räntor Resultat Ack res

18 K Ar det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på balansdagen betydligt understiger det redovisade värdet, skaföretaget göra en uppskattning av den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till detta värde. K3 Ett företag ska sicriva ned en tillgång endast om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens redovisade värde. I det fallet ska det redovisade värdet sicrivas ned till återvinningsvärdel Enligt punkt ska en tillgång sicrivas ned om tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet återspeglar en bedömning av de kassaflöden som tillgången genererar under hela sin återstående nyttjandeperiod (se punkt 27.5). Det innebär att det finns en långsiktighet i bedömningen som gör att kriteriet i ÅRL om att värdenedgången ska vara bestående kan anses uppfyllt. Ett rö reta g ska per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är för en tillgång eller en kassagenererande enhet det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttj andevärdet.

19 Enen Nyproduktion 23 lägenheter Torsby Bostäder genomför förändring av redovisning till K3 under Efter jämförelse av skillnaden mellan produktionsvärde och marknadsvärde föreligger ett nedskrivningsbehov av 9-10 miljoner kr enligt K3. Detta innebär en sänkning av eget kapital samt resultat under färdigställandeår med motsvarande belopp. l och med dessa förutsättningar bör fullmäktige ta ställning till frågan. Vidare bör frågan förankras hos Fastighetsägareföreningen i konkurrenshänseende.

20 Datum Diarienummer KST 2015/488 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal, del av Torsby T ors by 1:235 Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 129, att förslag till markanvisningsavtal mellan kommunen och Torsby Bostäder AB översänds till kommunstyrelsen för vidare behandling. Under förutsättning att kommunstyrelsen antar Torsby Bostäder AB som byggherre ger markanvisningsavtalet Torsby Bostäder AB rätt att på anvisat markområde projektera flerbostadsbebyggelse, avtala om genomförande samt upprätta köpehandlingar. Detta skall ske inom 24 månader. Markpriset äi avtalat till50,00 kr/m 2 Torsby Bostäder AB avser att bygga 23 små lägenheter i tre plan. Förslag till beslut Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: Markanvisningsavtalet daterat mellan Torsby kommun och Torsby Bostäder AB antas i sin helhet. Dänned har Torsby Bostäder AB antagits som byggherre. Torsby kommun Tekniska avdelningen Jan Esping Jan Esping teknisk chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1 O. Tekniska avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (2)

21 /g 1(2) MARKANVISNINGSA VTAL Mellan Torsby konnnun, nedan benämnt kommunen, och Torsby Bostäder AB, org.nr, , N:a Industrigatan 4, Torsby, nedan benämnt bygghenen, har följande avtal träffats: 1 Anvisning 2 Planering 3 Exploatering Konununen anvisar ett markmmåde enligt bifogad kartkopia omfattande del av fastigheten T ors by l :235, (ca kvadratmeter mark), till byggherren för en tid t o m tjugofyra (24) månader efter beslut i kommunstyrelsen om antagande av byggherre. Inom denna tid ska bebyggelse i enlighet med gällande detaljplan ha projekterats, upplåtelseform av bostäderna beslutats och avtal om genomförandet enligt 3 liksom köpe- eller upplåtelsehandling enligt 4 ha upprättats. För området gällande detaljplan 102, antagen av konnnunfullmäktige och lagahaftvunnen Bebyggelsen ska följa rådandedetaljplane-och stadsbyggnadsintentioner för otmådet. Byggherren ska upprätta en genomförandeplan som ska godkännas av kommunen. Den ska avse en planering av hela exploateringen där bygglovsprocessen, uppförandet av byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt ska redovisas tidsmässigt. Byggherren ska redovisa vald upplåtelseform. Byggherren åtar sig att påbötja exploateringen och uppförandet av bebyggelsen i enlighet med upprättad genomförandeplan. Byggherren avser att bebygga området med bostäder. Kommunen anvisar förbindelsepunkt för konmmnalt va. Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för byggande av anläggningar inom kvartersmark Kommunens "PM angående projektering och utförande av gemensamma anläggningar för vägar, vattenförsötjning, avlopp mm" daterad ska tillämpas i förekommande fall. Byggherren ska redovisa boendefonn (hyresrätt, äganderättsförening, bostadsrättsförening eller samfållighetsförening) för tecknande av driftavtalmed kommunen för va, renhållning, vägar, gatubelysning och eventuell skötsel av kvartersmark. 4 Förvärv Parterna är överens om att byggherren ska förvärva mm kområdet som utgör kvmiersmark för bostäder. Förvärvet anpassas tillnödvändigt tillträde i samband med byggstart.

22 2(2) /9 Priset uppgår till 50,00 kronor per kvm markyta (exkl. VAoch elanslutningar). 5 Återtagande 6 Förlängning 7 Kostnader 8 Överlåtelse 9 Villkor Parterna är överens om att kommunen har rätt att åte1ia markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen eller enligt upprättad genomförandeplan. Byggherren är medveten om att åte1iagen markanvisning inte ger de1me någon rätt att få ersättning för nedlagda kostnader. Förlängning av markanvisningen kan medges tmder förutsättning att förseningen inte beror på byggherren. Byggherren är i enlighet med 5-8 medveten om att dem1e står för all ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförandet inom markanvisningens ram. De1ma markanvisning får inte överlåtas utan lemrummens skriftliga medgivande. Dock får byggherren överlåta markanvisningen till helägt dotterbolag. Detta avtal gäller under förutsättning att detsamma godkäm1s av konmmnstyrelsen för Torsby kommun. Angivna priser är utan moms. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Torsby denz {l ~ 2015 För T ors by Bostäder AB Torsbyden ll ;~ 2015 För Torsby kommun /Håkan Laack/ Vd cil~ /Jan Esping/ Telmisk chef

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Tisdag 29 september 2015 kl. 18:00 Stjerneskolans matsal, Torsby

Tisdag 29 september 2015 kl. 18:00 Stjerneskolans matsal, Torsby KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Beslutande Tisdag 29 september 2015 kl. 18:00 Stjerneskolans matsal, Torsby Eva-Lena Gustavsson (S), Ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson (C), 1:e vice ordförande Annlouise

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 14:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Ann-Louise Broden (S) Yvonne Broberg

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskolans matsal, Torsby Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Måndag 22 oktober 2013 kl. 13:00-16:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer