Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby. Kl 08:00 OBS! Tiden! Diarienr KST 2015/51 KST 2015/51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby. Kl 08:00 OBS! Tiden! Diarienr KST 2015/51 KST 2015/51"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Plats Gruppmöten Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Kl 08:00 OBS! Tiden! Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid Verksamhetsredovisning - barn- och utbildningsnämnden KST 2015/51 Ulf Blomquist 9:00 2 Verksamhetsredovisning - räddningstjänsten KST 2015/51 Pär Maltesson 9:45 3 Månadsuppföljning till och med juli 2015 KST 2015/46 Angela Birnstein 4 Nybyggnation i kvarteret Enen KST 2015/596 Angela Birnstein 8 5 Markanvisningsavtal, delar av Torsby T ors by l :235 KST 2015/488 Jan Esping 17 6 Information från MSB om kommunal ledningsplats KST 2015/635 Susanne Thellberg UlfNyberg, MSB Il :30 Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 7 Information om delegationen för unga till arbete KST 2015/501 Gösta Kihlgren 13 :00 8 Föreningstaxa för hyra av badanläggning KST 2015/614 Kicki Velander 21 9 Biblioteksplan för Torsby kommun KST 2015/464 Annika Wredenberg 22 lo Gallring av den upphörda fritidsnämndens handlingar KST 2015/542 Anders Björck Svar på revisionsrapport, granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre KST 2015/283 Ulf Johansson Egen bilaga 12 A v gifter för betygskopior 2016 KST 2015/538 UlfBlomqvist 39 Kommunstyrelsen Besöksadress Nya Torget 8 Torsby kommun Torsby sekr

2 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen sid 2 Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden 13 Svar på medborgarförslag om mobilförbud på lektionstid i T ors by kommuns alla skolor 14 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 15 Svar på motion om etiska regler i kommunens finanspolicy 16 Svar på medborgarförslag om elbilar 17 Svar på motion om crossbana för de yngsta crossåkarna i Torsby kommun 18 Svar på motion om miljöarbetet i Torsby kommun 19 Svar på medborgarförslag om utemiljön för de boende på Dalbygården 20 Försäljning av fastigheten Torsby Överbyn 2: Svar på motion om fartgupp m.m. 22 Köp av fastigheten T ors by Skyllbäck 1 :440 (Samhall) 23 Försäljning av fastigheten Torsby Ambjörby l :208 (Jofahuset) 24 Svar på motion om ändring av T ors by kommuns regler för minnesgåvor till fåiiroendevalda och anställda 25 Svar på motion om intern representation i Torsby kommun 26 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för den gemensamma drifts- och servicenämnden 27 Fastställande av länsöverenskommelse barn och unga i risk- och missbruk 28 Fortsatt samverkan samt upphandling av e- tj änstep lartform 29 Avsiktsförklaring för medverkan i regionbildningsprocess för Värmland 30 ARKO, årsmötesprotokoll och årsrapport för verksamhetsåret 2014 m.m. 31 Medverkan i projektet Lokal destinationsutveckling Diarienr Föredragande Sid KST 2014/953 Ulf Blomquist 40 KST 2015/293 Angela Birnstein 41 KST 2015/539 Angela Birnstein 48 KST 2015/115 Angela Birnstein 50 KST 2014/510 Anders Björck 52 KST 2014/349 Jan Esping 54 KST 2015/226 Jan Esping 57 KST 2015/619 Jan Esping 59 KST 2015/524 Jan Esping 64 KST 2015/557 Jan Esping 70 KST 2014/80 Jan Esping 74 KST 2014/344 Anders Björck 80 KST 2015/360 Anders Björck 83 KST 2015/597 Anders Björck 86 KST 2015/384 Anders Björck Egen bilaga KST 2015/579 Anders Björck 98 KST 2015/574 Ann-Katrin läråsen 102 KST 2015/575 Ann-Katrin läråsen Egen bilaga KST 2015/609 Ann-Katrin läråsen Egen bilaga

3 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen sid 3 Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 32 Information från Migrationsverket KST 2013/573 Ann-KatJ in Järåsen Övrig information och frågor KST 2015/47 Ann-Katrin Järåsen Meddelanden KST 2015/11 Ann-Katrin Järåsen Redovisning av delegeringsbeslut KST 2015/12 Ann-Katrin Järåsen Presskonferens: , kl 09:00 Ann-Katrin Järåsen ordförande Asa Hugosdotter sekreterare Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr. kommunchef/ HR-chef Angela Birnstein ekonomichef Jan Esping teknisk chef Kicki Velander fritidschef Susanne Thellberg säkerhetssamordnare Thomas Stjerndorff kommunchef Tina Näslund milj östrate g/ energi- o klimatrådg. UlfBlomqvist skolchef Ulf Johansson socialchef ulf

4 3.! Datum Antal sidor ånadsuppföljning till och med juli 2015 Torsby kommun Nämnder och kommunstyrelsen Inger Thömgren ekonom Ekonomiavdelningen direkt inger. Till kommtmstyrelsen torsby.se

5 Innehållsförteckning 1 Driftsredovisnirlg Kommunfullmäktige I<ommtmstyrelsen Barn- o dl utbildnirlgsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och räddnirlgsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden

6 1 Driftsredovisning Nämnd/Styrels Nettob~dget i Nettoutfaii ~-Awikelse,-Nettobudget Tkr i helår Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen s Kommunalråd l<ommunledningskansliet Ekonomiavdelningen !t-avdelningen HR-avdelningen Tekniska avdelningen Fritidsavdelningen Kulturavdelningen Kost- och städavdelningen l 019 l skogsförvaltningen Fastighetsförsäljning o o Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Kulturskola Förvaltningsövergripande BUN Socialnämnden Vård och omsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Förvaltningsövergripande omsorg / Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö- och byggförvaltn Räddningstjänst Valnämnden Överförmyndare Driftnetto Notering: Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 5,5 mnlcr vardera. Av detta tillskott har det till och med 31 juli tillforts barnoch utbildningsnämnden 1,9 mnkr och socialnämnden 2 mnkr. Dessa medel ingår i ovanstående tabell. Nämnder och kommunstyrelsen redovisar till och med juli 2015 ett underskott på 8,6 mnkr. Prognos: För att få en rättvisande helårsprognos behöver delårsbokslutet per 31 augusti vara färdigställt. 3

7 2 Kommunfullmäktige Till och med 31 juli redovisas ett tmderskott för kommtmfullmäktige på 90 tkr. Detta beror främst på som tidigare nämnts att ett flertal utbildningar har hållits för de förtroendevalda. Underskottet kommer att minska och bedöms vid årets slut vara i nivå med budget. 3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,8 mnkr till och med juli månad. Kommunledningskansliet redovisar en stor del av överskottet, 3,1 mnkr som i huvudsak beror på att lä1m1ade bidrag för landsbygdutveckling har varit lägre än budgeterat. Ägarbidrag har inte betalats till Torsby flygplats samt att driftbidraget har varit lägre än vad som budgeterats. Torsby skidtunnel har också haft genomgående lägre kostnader än budgeterat. Kostnader och intäkter i samband med projekt visar ett överskott, detta beror på att dessa inte alltid följer budgetåret. HR-avdelningens överskott beror på en vakans samt att utbetalning av ersättning till fackliga företrädare inte gjorts i samma omfattning som budgeterat. Ekonomiavdelningen redovisar också ett överskott beroende på vakans samt att övriga kostnader har hållits nere. If-avdelningens överskott beror på att budgeterade kostnader för bland annat omläggning av fiber och byte av tele- och dataoperatör ännu ej har kommit. Medräknat detta är avdelningen i nivå med budget. Tekniska avdelningen redovisar ett överskott för perioden som till större delen beror på att färre investeringsprojekt har aktiverats än budgeterat. Därmed blir kapitalkosh1aderna lägre än beräknat. I samband med delårsbokslutet kommer färdigställda investeringsprojekt att aktiveras och då kommer kapitalkostnaden att öka något från och med september, dock inte enligt bedöming till samma nivå som budget. Fritidsavdelningen redovisar som tidigare månader ett större underskott för perioden. Underskottet kommer till största delen från T ors by badet som haft lägre intäkter beroende på färre besökare. Personalkostnaderna har också varit höga beroende på sjukskrivning och extra kostnader för vikarier. Under juli månad har flera besparingar som presenterades i ksau i maj, trätt i kraft. Underskottet har nu börjat minska och fritidsavdelningen bedömer att hålla tilldelad ram För övrigt inga anmärkningsvärda avvikelser. 4

8 4 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 7,6 mnkr till och med den 31 juli. Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela barn- och utbildningsnämnden 5,5 mnkr. Av detta tillskott har 1,9 mnkr fördelats och finns med i budgeten till och med juli månad. Ersättning från Migrationsverket på ca 1,6 mnkr kommer att minska 1.mderskott. Följande avvikelser kan ses för nämnden Förskola och skolbarnomsorg Ett överskott redovisas inom förskola och skolbarnomsorg vilket nästan helt beror på att kostnaderna för förskolan har varit lägre än budgeterat. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på ca 200 tkr. Grundskola Grundskolan redovisar ett underskott som främst beror på att lönekostnaderna ligger över budget. Det har funnits ett stort antal ~änster utöver budget som nästan helt handlat om kompensatoriska ~änster såsom resurs~änster och pedagog~änster. För att kunna klara budget har åtgärder vidtagits vid de större skolorna. Konsekvensen är färre pedagoger och att lärartätheten blir lägre. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på 900 tkr. Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisar ett 1.mderskott på 5,3 mnkr. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på ca 500 tkr som minskar underskottet till4,8 mnkr. A v underskottet avser 1,6 mnkr nämndens ospecificerade sparbeting i budgeten för gymnasieskolan. S*rneskolans underskott är 2,1 mnkr, ungdomsgymnasiets underskott är 1 mnkr, särskalegymnasiet är i nivå med budget och komvux redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Interkomm1.mala ersättningar redovisar ett preliminärt 1.mderskott på 400 tkr för våren. Inför hösten finns som vanligt en osäkerhet hur ersäthlingarna faller ut. Utifrån antagningen ser det ut som om antalet elever på en utbildning utanför Torsby är detsamma som under våren. Antalet elever från andra kommuner som väljer Torsby ser däremot ut att öka. Totalt innebär det att när andelen elever från andra kommemer som väljer Torsby ökar så kompenserar det en del av underskottet för interkomm1.mala ersättningar, dock inte så mycket att det täcker vårens underskott. S*rneskolan kommer att genomföra förändringar i verksamheten som ska minska kostnaderna under hösten. Enligt nämndens beslut ska 1,5 mnkr sparas. Kostnaderna för den allt större omfattningen av 1.mdervisning inom SFI är något som varken S*rneskolan eller nämnden har planerat för i sin budget. Ett visst statsbidrag finns men det täcker bara en mindre del av de totala kostnaderna. Prognostiserat underskott för SPI-undervisning för 2015 är l mnkr och kommer att betalas av KS. 5

9 6 5 Socialnämnden Socialnänmden redovisar till och med den 31 juli ett underskott på närmare 6 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela socialnämnden 5,5 mnkr. Dessa medel ingår i redovisningen. A v detta tillskott har 2 mnkr fördelats och finns med i budgeten till och med juli månad. Ersäth1ing från Migrationsverket på ca 2,5 mnkr kommer att minska underskott. Större delen av 1.mderskottet, 4,4 mnkr återfinns främst inom individ- och familjeomsorg. Det är kostnaderna för institutionsvård som varit höga. Följande avvikelser kan ses för nämnden Vård och omsorg Vård och omsorg redovisar ett tmderskott på 900 tkr. Det beror främst på att kostnaderna för utskrivningsklara patienter vid sjukhuset har överskridit budget med 1,2 mnkr. Hemtjänst och särskilda boenden redovisar ett utfall i nivå med budget medan nattpatrullerna redovisar underskott till följd av högre bemanning än budgeterat. Då det är svårigheter att rekrytera och behålla personal, främst sjuksköterskor har detta bidragit till att personalkostnaderna ligger över budget. Tack vare den tilläggsbudget som nämnden tilldelats bedöms verksamheterna inom vård och omsorg redovisa ett utfall för 2015 i nivå med budget. LSS (handikappomsorg) Verksamheterna inom LSS redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet beror främst på att det har hmnits och fortfarande finns tomma platser för boende inom LSS. Detta har gjort det möjligt att göra besparingar på personalsidan. För helåret finns idag inte någon indikation på att tilldelade budgetmedel inte kornmer att räcka inom LSS verksamheterna. Individ- och familjeomsorg Utfallet för individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 5,2 mnkr. Ersättning från Migrationsverket på ca 850 tkr kommer att minska underskott. Större delen av underskottet, 4,6 mnkr avser främst kostnader för institutionsvård. Försörjningsstödet redovisar också underskott på 300 tkr. I det tilläggsanslag som nämnden blev tilldelad på 5,5 mnkr har 2 mnkr för helår fördelats till budgeten för försö1jningsstöd, för perioden fram till31 juli är det tilldelade beloppet 750 tkr. Förvaltningsövergripande Förvaltningsövergripande som består av administration och verksamheten vid Solrosen redovisar man ett underskott på drygt 1,5 mnkr. Ersättning från Migrationsverket på 1,6 mnkr kommer att göra att resultatet hamnar i nivå med budget. 6

10 6 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar till och med juli ett 1.mderskott på drygt 250 tkr. Räddningstjänstens verksamheter redovisar ett överskott på 280 tkr till och med 31 juli. Överskottet beror främst på lägre personalkosh1ader än budgeterat för brandmäm1en. Under årets första 7 månader har antalet utryckningar varit både förre och mindre tidskrävande. Verksamhetens intäkter är lägre än budgeterat. Intäkter inkommer allteftersom kosh1ader uppstår. Miljö- och byggförvaltningens verksamheter visar ett underskott på drygt 500 tkr. Avvikelsen återfinns främst inom bygg- och plansidan, där det är lägre intäkter än budgeterat, då främst för detalj- översudsplaner på 375 tkr. Här inkommer intäkter 1.mder augusti på drygt 200 tkr. Bygglovsintäkterna har ett 1.mderskott på 100 tkr till och med 31 juli, men bedöms att de i delårsbokslutet per 31 augusti kommer att vara i nivå med budget. Kostnader inför uppgradering av ärendehanteringssystem har redovisat på totalt 230 tkr från EDP. TT-avdelningen kommer också att ta en engångskosh1ad på 60 tkr i samband med installationen. GIS verksamheten har i uppstartsskedet av MyCarta haft kostnader som varit svåra att bedöma i förväg. En del av dessa högre kostnader kommer att täckas av intäkter som inkommer från andra kommuner för GIS-tjänster. Del av vakant tjänst som belastat GIS med 20 %, kommer också att minska del av 1.mderskott. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Torsby har tillsammans med SLmne och Hagfors blivit beviljade bidrag från Boverket. Bidraget är på totalt 525 tkr och T orsbys del av detta är 40 %, dvs. 210 tkr. Projektet är ett utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen. Allteftersom arbetet fortskrider kommer bidrag motsvarande det att tillföras verksamheten 7 Valnämnden Under 2015 finns inga planerade val som ska genomföras. 8 Överförmyndarnätnnden Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på närmare 550 tkr. Utbetald ersättning från Migrationsverket är närmare 360 tkr lägre än budgeterat. Kommande ersättning från Migrationsverket kommer att minska underskott. 7

11 Torsby kommun sid 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Nybyggnation i kvarteret Enen Dnr KST 2015/596 Sammanfattning av ärendet Torsby Bostäder AB avser att bygga hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra. Bolaget kornmer att förvärva marken av Torsby kornmun och en intresseanmälan har lämnats till SABO för ett så kallat Kombo-hus Mini. Projektet är av sådan omfattning och förutsättningarna av sådan art att det måste förankras hos kommunfullmäktige. En preliminär kostnadsbedömning har gjorts och produktionskostnaden för huset med 23lägenheter (35m 2 och45m 2 i 3 våningar med hiss) uppskattas till kr. En fastighetsvärdering utförd av extern part värderar huset till ca kr. Enligt gällande redovisningslag ska därför fastigheten skrivas ner med cirka kr. Detta kornmer att påverka både resultat under färdigställande år och eget kapital med motsvarande belopp. Dessutom visar en långsiktig kalkyl av resultatet att fastigheten vid en hyresnivå på kr/m 2 och år kornmer att gå med ett underskott på ca kr över 10 år. Torsby bostäder önskar nu ett ställningstagande av kornmunfullmäktige i frågan om nyproduktion av hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra, samt om nedskrivningsförfarandet som redovisats ovan. Handlingar i ärendet Ekonomichef Angela Birnsteins ijänsteskrivelse Protokoll , styrelsen för Torsby Bostäder AB. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom Torsby Bostäder AB:s planer på nybyggnation på området Enen södra. 2. Kornmunfullmäktige föreslås godkänna redovisat nedskrivningsförfarande. Beslutet skickas till Kornmunstyrelsen Justerarens signatur qm Utdragsbestyrkande '-'

12 ~ Torsby Bostäder AB Styrelsen S~RÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum S ida- ~~--~ , kornmun Tf.1r'~1-J~' ~" ornmu n sty r e \ se n 2m;5 =OB= l! ] /CJr c}tj;s-/fib.5 Dnr Nyproduktion Enen (bil.3) a) MarkanvisningsavtaL Kommunen erbjuder under förutsättning att byggnation påbö1jas inom två årtorsbybostäder att förvärva mark vid K v Enen södra, Torsby 2:235 tomtmark om 7300 kvm till ett pris av 50:-kvm motsvarande en summa på :-. b) Intresseanmälan Sabo Kombohus Mini. Saba infmmerar om att byggkapaciteten för leverantörer av Kombohus håller på att bli begränsad. Man efterfrågar därför en icke förpliktande intresseanmälan. c) Överg1 ipande ekonomiska förutsättningar. En preliminär kostnadsbedömning av produktionskostnaden för Kombohus mini med 23 små läg, 35 kvm och 45 kvm i 3 våningar med hiss, uppskattas till :- inkl moms. En fastighetsvärdering utförd av V &P av ett tänkt nyproducerat hus enligt ovan värderas till :- Enlig föreliggande redovisningsrutiner skall en nedskrivning ske med ca l O miljoner. Vilket påverkar eget kapital och resultat nedåt, under fårdigställandeår med motsvarande belopp. KPMG har varit behjälplig med att ta fram en resultaträkning över l O år för projektet. Den visar att med en hyresnivå på 1350:-kr/år, som vi bedömer vara ett tak för vad betalningsförmågan tillåter i Torsby. Å r l hamnar på ett minusresultat på ca :- och år lo på ett minusresultat på ca :-. Totalt en samlad förlust över l O år på ca 2 milj kronor. d) Eftersom ovanstående förutsättningar föreligger, bör frågan förankras hos kommunfullmäktige och fastighetsägm föreningen

13 ~ Tonby Bostäder AB Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida lo 37 Nyproduktion forts. Enen styrelsen beslutade att att att att att godkänna ovanstående förutsättningar och uppdra till vd att gå vidare med åtgärder för att genomföra projektet, samt återkomma till styrelsen för ställningstaganden kring konkreta avtal. anta kommunens erbjudande av markanvisning och uppdra till vd att fårdigställa kontrakt. uppdra till vd att göra icke förpliktande intresseanmälan till leverantör av Kombohus. uppdra till vd att tillskriva kommunen för fullmäktiges ställningstagande om nyproduktion och nedskrivningsförfarande i enlighet med ovan redovisade. uppdra till vd att hos Fastighetsägm-föreningen förankra ovanstående.

14 / '...'. >~ :.. ' ' l \ ' "\ \ -~ \ ~ Ii \:. \. : ~ ~. lo...., 't - -t, l:-'. l.,. ~. "... l ' , ;- ~. '\....:" i J.1..:S tx! I.:,_,;t : r t Markeringen visar fastighetens läge Allmän beskrivning Fastigheten är belägen mellan de befintliga områdena A Istigen och Aspen ca l km från centrumkärnan i Torsby. Attraktivt läge med närhet till Stjerneskolan, skidtunneln och rullskidspår. Kommunen har skrivit avtal med gymnasieskolan där kommunen har bostadsgaranti till studenter. Under de senaste l O åren hyr kommunen ut ca l 00 lägenheter/år som studentlägenheter. Byggrätt finns på ytterligare kvm BTA. Förhandsvärderingen avser ett flerbostadshus uppf"6t i 3 plan med byggnadstypen kornbchus mini. BOA uppgår till 925 kvm och byggnaden imymmer sammanlagt 23 lägenheter rordelat på 11 st. l :or och 12 st. 2:or. Hiss finns. Uppvärmning med fjärrvärme. FTXsystem. Lägenheterna på nedre plan har uteplats/altan och plan 2-3 har balkong. Stomme av stål på gjuten platta. Fasad av puts under yttertak av papp.

15 UPPDRAGET 3.1 Uppdragsgivare Torsby Bostäder AB Att. Håkan Laack Norra Industrigatan Torsby 3.2 Uppdrag Uppdraget har preciserats till att avse en bedömning av marknadsvärdet efter fardigställd nyproduktion av ett flerbostadshus samt att marken är avstyckad och bildar en egen fastighet. 3.3 Värdetidpunkt Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten Villlwr och föruts~ittningar För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkoj" för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 3.5 Ändamäl Marknadsvärdebedömningen skall enligt uppdragsgivaren användas för internt bruk. 3.6 Highest and best use Vid värdebedömningen har kriterierna för highest and best use beaktats. (rättsligt tillåtenhet, fysisk möjlighet, finansiellt genomförbart, maximal produktionsförmåga) 3. 7 Begreppet marknadsvärde "Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en.fl i och öppen mar/mad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att fastigheten varit utbjuden till jorsäljning på ett.för.fåstigheten sedvanligt säll under ennormalmarknadiföringstid." Vid den tänkta försäljningen far in~e föreligga något tvång att överlåta fastigheten och inte några speciella pmisrelationer.

16 VÄRDEBEDÖMNING SAMMANFATTNING 2.1 Värderingsobjeld Registerbeteclming Torsby 1 :265, del av Adress Kommun Område Upplåtelsej01 m Lagfart Nybyggnadsår Värde år Användning T ors by Mellan områdena Aspen och Alstigen Äganderätt Torsby Bostäder AB Bostäder, typkod Värdebedömning Marlmadsvät det bedöms till ksek, Fjortonmiljonersjuhundratusen Jo onor inom ett troligt intervall av ksek vid värdetidpunl<ten juni Nyckeltal: Marknadsvärde per kvm I nitia J di re k ta v kastning Direktavkastningskrav för rest-lärdesberäkning Kalkylränta för restvärdet l<rdkylri:i nt<:~ för driftnetto 1'1iHkni:ldsv.:irde l Summa taxeringsvärde SB < l m2 6,46% 6,50% 7,50% 7, 50% 0,00 Känslighetsana lys: Parameterförändrinq Vaka nsen ökar 10 /o - e n heter Direkt<lvkast n ingskr a v ökar 1 /o-enhet DoUH ök ar 35 SEK/ m2 Alla samtidigt Nytt vä rde 12,8 Mkr 12,8 Mkr 14,1 Mk r 10,6 Mkr,. rr l'"... Diff - 1 3, 2 ~0-13,1 % - 4,1% -28,1% ~ CN

17 Produktionskostnad Vakansgrad (1 lägenhet) 4% Kvadratmeter BOA 925 kvm Hyresnivå snitt kr/kvm Alternativ med 4% vakans rad och avskrivnin stid å snitt 50 år Underhållskostnad Driftkostnader Avskrivningstid snitt 30 kr/kvm 280 kr/kvm so år Räntenivå 3% Taxeringsvärde 75% Arlig hyreshöjning 2% Driftkostnadsutveckling 2% Amorteringstakt so år Belångingsgrad 100% Resultaträkning Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 Ars ArG Ar7 Ars Ar9 Ar10 Hyresintäkter Hyresvakanser Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt o o o o o Avskrivningar Räntor Resultat Ack res

18 K Ar det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på balansdagen betydligt understiger det redovisade värdet, skaföretaget göra en uppskattning av den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till detta värde. K3 Ett företag ska sicriva ned en tillgång endast om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens redovisade värde. I det fallet ska det redovisade värdet sicrivas ned till återvinningsvärdel Enligt punkt ska en tillgång sicrivas ned om tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet återspeglar en bedömning av de kassaflöden som tillgången genererar under hela sin återstående nyttjandeperiod (se punkt 27.5). Det innebär att det finns en långsiktighet i bedömningen som gör att kriteriet i ÅRL om att värdenedgången ska vara bestående kan anses uppfyllt. Ett rö reta g ska per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är för en tillgång eller en kassagenererande enhet det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttj andevärdet.

19 Enen Nyproduktion 23 lägenheter Torsby Bostäder genomför förändring av redovisning till K3 under Efter jämförelse av skillnaden mellan produktionsvärde och marknadsvärde föreligger ett nedskrivningsbehov av 9-10 miljoner kr enligt K3. Detta innebär en sänkning av eget kapital samt resultat under färdigställandeår med motsvarande belopp. l och med dessa förutsättningar bör fullmäktige ta ställning till frågan. Vidare bör frågan förankras hos Fastighetsägareföreningen i konkurrenshänseende.

20 Datum Diarienummer KST 2015/488 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal, del av Torsby T ors by 1:235 Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 129, att förslag till markanvisningsavtal mellan kommunen och Torsby Bostäder AB översänds till kommunstyrelsen för vidare behandling. Under förutsättning att kommunstyrelsen antar Torsby Bostäder AB som byggherre ger markanvisningsavtalet Torsby Bostäder AB rätt att på anvisat markområde projektera flerbostadsbebyggelse, avtala om genomförande samt upprätta köpehandlingar. Detta skall ske inom 24 månader. Markpriset äi avtalat till50,00 kr/m 2 Torsby Bostäder AB avser att bygga 23 små lägenheter i tre plan. Förslag till beslut Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: Markanvisningsavtalet daterat mellan Torsby kommun och Torsby Bostäder AB antas i sin helhet. Dänned har Torsby Bostäder AB antagits som byggherre. Torsby kommun Tekniska avdelningen Jan Esping Jan Esping teknisk chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1 O. Tekniska avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (2)

21 /g 1(2) MARKANVISNINGSA VTAL Mellan Torsby konnnun, nedan benämnt kommunen, och Torsby Bostäder AB, org.nr, , N:a Industrigatan 4, Torsby, nedan benämnt bygghenen, har följande avtal träffats: 1 Anvisning 2 Planering 3 Exploatering Konununen anvisar ett markmmåde enligt bifogad kartkopia omfattande del av fastigheten T ors by l :235, (ca kvadratmeter mark), till byggherren för en tid t o m tjugofyra (24) månader efter beslut i kommunstyrelsen om antagande av byggherre. Inom denna tid ska bebyggelse i enlighet med gällande detaljplan ha projekterats, upplåtelseform av bostäderna beslutats och avtal om genomförandet enligt 3 liksom köpe- eller upplåtelsehandling enligt 4 ha upprättats. För området gällande detaljplan 102, antagen av konnnunfullmäktige och lagahaftvunnen Bebyggelsen ska följa rådandedetaljplane-och stadsbyggnadsintentioner för otmådet. Byggherren ska upprätta en genomförandeplan som ska godkännas av kommunen. Den ska avse en planering av hela exploateringen där bygglovsprocessen, uppförandet av byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt ska redovisas tidsmässigt. Byggherren ska redovisa vald upplåtelseform. Byggherren åtar sig att påbötja exploateringen och uppförandet av bebyggelsen i enlighet med upprättad genomförandeplan. Byggherren avser att bebygga området med bostäder. Kommunen anvisar förbindelsepunkt för konmmnalt va. Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för byggande av anläggningar inom kvartersmark Kommunens "PM angående projektering och utförande av gemensamma anläggningar för vägar, vattenförsötjning, avlopp mm" daterad ska tillämpas i förekommande fall. Byggherren ska redovisa boendefonn (hyresrätt, äganderättsförening, bostadsrättsförening eller samfållighetsförening) för tecknande av driftavtalmed kommunen för va, renhållning, vägar, gatubelysning och eventuell skötsel av kvartersmark. 4 Förvärv Parterna är överens om att byggherren ska förvärva mm kområdet som utgör kvmiersmark för bostäder. Förvärvet anpassas tillnödvändigt tillträde i samband med byggstart.

22 2(2) /9 Priset uppgår till 50,00 kronor per kvm markyta (exkl. VAoch elanslutningar). 5 Återtagande 6 Förlängning 7 Kostnader 8 Överlåtelse 9 Villkor Parterna är överens om att kommunen har rätt att åte1ia markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen eller enligt upprättad genomförandeplan. Byggherren är medveten om att åte1iagen markanvisning inte ger de1me någon rätt att få ersättning för nedlagda kostnader. Förlängning av markanvisningen kan medges tmder förutsättning att förseningen inte beror på byggherren. Byggherren är i enlighet med 5-8 medveten om att dem1e står för all ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförandet inom markanvisningens ram. De1ma markanvisning får inte överlåtas utan lemrummens skriftliga medgivande. Dock får byggherren överlåta markanvisningen till helägt dotterbolag. Detta avtal gäller under förutsättning att detsamma godkäm1s av konmmnstyrelsen för Torsby kommun. Angivna priser är utan moms. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Torsby denz {l ~ 2015 För T ors by Bostäder AB Torsbyden ll ;~ 2015 För Torsby kommun /Håkan Laack/ Vd cil~ /Jan Esping/ Telmisk chef

Biblioteksplan för Torsby kommun. Antagen av, datum och kommunfullmäktige

Biblioteksplan för Torsby kommun. Antagen av, datum och kommunfullmäktige Biblioteksplan för Torsby kommun Antagen av, datum och kommunfullmäktige 2015-09-29 121 Reviderad, datum och Revideringen avser 1 Bakgrund 1. Bakgrund och syfte I bibliotekslagen står: 17 Kommuner och

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 18 augusti 2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Offentliga ärenden

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för 2012.

HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för 2012. Bilaga till ksau 2013-02-20 23 Ekonomichef Angela Birnstein informerar om internkontrollarbetet. De flesta avdelnings- och förvaltningschefer har lämnat in rapporter och nya planer. Det kan dock noteras

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Kungälvs Kommun. Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut KF 315/2015 KS2015/1382

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Kungälvs Kommun. Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut KF 315/2015 KS2015/1382 Biblioteksplan Biblioteksplan för Kungälvs Kommun Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: KS2016/1454 Dokumentansvarig: Bibliotekschef

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Onsdag 20 februari 2013 kl. 08:30-17:00 Kommunkontoret Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Håkan Laack (S) Ann-Katrin Järåsen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Måndag 2 november 2015 kl. 09:00-13:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Måndag 2 november 2015 kl. 09:00-13:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 2 november 2015 kl. 09:00-13:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Kjell-Erik Mattsson (S) Yvonne Broberg (S), 173-179

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 14:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Ann-Louise Broden (S) Yvonne Broberg

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip 1. Inledning 1.1 K3s regler i kapitel 27 för nedskrivningar av anläggningstillgångar

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer