Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby. Kl 08:00 OBS! Tiden! Diarienr KST 2015/51 KST 2015/51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby. Kl 08:00 OBS! Tiden! Diarienr KST 2015/51 KST 2015/51"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Plats Gruppmöten Måndag 7 september 2015 kl. 09:00 OBS! Tiden! Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Kl 08:00 OBS! Tiden! Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid Verksamhetsredovisning - barn- och utbildningsnämnden KST 2015/51 Ulf Blomquist 9:00 2 Verksamhetsredovisning - räddningstjänsten KST 2015/51 Pär Maltesson 9:45 3 Månadsuppföljning till och med juli 2015 KST 2015/46 Angela Birnstein 4 Nybyggnation i kvarteret Enen KST 2015/596 Angela Birnstein 8 5 Markanvisningsavtal, delar av Torsby T ors by l :235 KST 2015/488 Jan Esping 17 6 Information från MSB om kommunal ledningsplats KST 2015/635 Susanne Thellberg UlfNyberg, MSB Il :30 Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 7 Information om delegationen för unga till arbete KST 2015/501 Gösta Kihlgren 13 :00 8 Föreningstaxa för hyra av badanläggning KST 2015/614 Kicki Velander 21 9 Biblioteksplan för Torsby kommun KST 2015/464 Annika Wredenberg 22 lo Gallring av den upphörda fritidsnämndens handlingar KST 2015/542 Anders Björck Svar på revisionsrapport, granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre KST 2015/283 Ulf Johansson Egen bilaga 12 A v gifter för betygskopior 2016 KST 2015/538 UlfBlomqvist 39 Kommunstyrelsen Besöksadress Nya Torget 8 Torsby kommun Torsby sekr

2 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen sid 2 Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden 13 Svar på medborgarförslag om mobilförbud på lektionstid i T ors by kommuns alla skolor 14 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 15 Svar på motion om etiska regler i kommunens finanspolicy 16 Svar på medborgarförslag om elbilar 17 Svar på motion om crossbana för de yngsta crossåkarna i Torsby kommun 18 Svar på motion om miljöarbetet i Torsby kommun 19 Svar på medborgarförslag om utemiljön för de boende på Dalbygården 20 Försäljning av fastigheten Torsby Överbyn 2: Svar på motion om fartgupp m.m. 22 Köp av fastigheten T ors by Skyllbäck 1 :440 (Samhall) 23 Försäljning av fastigheten Torsby Ambjörby l :208 (Jofahuset) 24 Svar på motion om ändring av T ors by kommuns regler för minnesgåvor till fåiiroendevalda och anställda 25 Svar på motion om intern representation i Torsby kommun 26 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för den gemensamma drifts- och servicenämnden 27 Fastställande av länsöverenskommelse barn och unga i risk- och missbruk 28 Fortsatt samverkan samt upphandling av e- tj änstep lartform 29 Avsiktsförklaring för medverkan i regionbildningsprocess för Värmland 30 ARKO, årsmötesprotokoll och årsrapport för verksamhetsåret 2014 m.m. 31 Medverkan i projektet Lokal destinationsutveckling Diarienr Föredragande Sid KST 2014/953 Ulf Blomquist 40 KST 2015/293 Angela Birnstein 41 KST 2015/539 Angela Birnstein 48 KST 2015/115 Angela Birnstein 50 KST 2014/510 Anders Björck 52 KST 2014/349 Jan Esping 54 KST 2015/226 Jan Esping 57 KST 2015/619 Jan Esping 59 KST 2015/524 Jan Esping 64 KST 2015/557 Jan Esping 70 KST 2014/80 Jan Esping 74 KST 2014/344 Anders Björck 80 KST 2015/360 Anders Björck 83 KST 2015/597 Anders Björck 86 KST 2015/384 Anders Björck Egen bilaga KST 2015/579 Anders Björck 98 KST 2015/574 Ann-Katrin läråsen 102 KST 2015/575 Ann-Katrin läråsen Egen bilaga KST 2015/609 Ann-Katrin läråsen Egen bilaga

3 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen sid 3 Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 32 Information från Migrationsverket KST 2013/573 Ann-KatJ in Järåsen Övrig information och frågor KST 2015/47 Ann-Katrin Järåsen Meddelanden KST 2015/11 Ann-Katrin Järåsen Redovisning av delegeringsbeslut KST 2015/12 Ann-Katrin Järåsen Presskonferens: , kl 09:00 Ann-Katrin Järåsen ordförande Asa Hugosdotter sekreterare Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr. kommunchef/ HR-chef Angela Birnstein ekonomichef Jan Esping teknisk chef Kicki Velander fritidschef Susanne Thellberg säkerhetssamordnare Thomas Stjerndorff kommunchef Tina Näslund milj östrate g/ energi- o klimatrådg. UlfBlomqvist skolchef Ulf Johansson socialchef ulf

4 3.! Datum Antal sidor ånadsuppföljning till och med juli 2015 Torsby kommun Nämnder och kommunstyrelsen Inger Thömgren ekonom Ekonomiavdelningen direkt inger. Till kommtmstyrelsen torsby.se

5 Innehållsförteckning 1 Driftsredovisnirlg Kommunfullmäktige I<ommtmstyrelsen Barn- o dl utbildnirlgsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och räddnirlgsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden

6 1 Driftsredovisning Nämnd/Styrels Nettob~dget i Nettoutfaii ~-Awikelse,-Nettobudget Tkr i helår Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen s Kommunalråd l<ommunledningskansliet Ekonomiavdelningen !t-avdelningen HR-avdelningen Tekniska avdelningen Fritidsavdelningen Kulturavdelningen Kost- och städavdelningen l 019 l skogsförvaltningen Fastighetsförsäljning o o Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Kulturskola Förvaltningsövergripande BUN Socialnämnden Vård och omsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Förvaltningsövergripande omsorg / Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö- och byggförvaltn Räddningstjänst Valnämnden Överförmyndare Driftnetto Notering: Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 5,5 mnlcr vardera. Av detta tillskott har det till och med 31 juli tillforts barnoch utbildningsnämnden 1,9 mnkr och socialnämnden 2 mnkr. Dessa medel ingår i ovanstående tabell. Nämnder och kommunstyrelsen redovisar till och med juli 2015 ett underskott på 8,6 mnkr. Prognos: För att få en rättvisande helårsprognos behöver delårsbokslutet per 31 augusti vara färdigställt. 3

7 2 Kommunfullmäktige Till och med 31 juli redovisas ett tmderskott för kommtmfullmäktige på 90 tkr. Detta beror främst på som tidigare nämnts att ett flertal utbildningar har hållits för de förtroendevalda. Underskottet kommer att minska och bedöms vid årets slut vara i nivå med budget. 3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,8 mnkr till och med juli månad. Kommunledningskansliet redovisar en stor del av överskottet, 3,1 mnkr som i huvudsak beror på att lä1m1ade bidrag för landsbygdutveckling har varit lägre än budgeterat. Ägarbidrag har inte betalats till Torsby flygplats samt att driftbidraget har varit lägre än vad som budgeterats. Torsby skidtunnel har också haft genomgående lägre kostnader än budgeterat. Kostnader och intäkter i samband med projekt visar ett överskott, detta beror på att dessa inte alltid följer budgetåret. HR-avdelningens överskott beror på en vakans samt att utbetalning av ersättning till fackliga företrädare inte gjorts i samma omfattning som budgeterat. Ekonomiavdelningen redovisar också ett överskott beroende på vakans samt att övriga kostnader har hållits nere. If-avdelningens överskott beror på att budgeterade kostnader för bland annat omläggning av fiber och byte av tele- och dataoperatör ännu ej har kommit. Medräknat detta är avdelningen i nivå med budget. Tekniska avdelningen redovisar ett överskott för perioden som till större delen beror på att färre investeringsprojekt har aktiverats än budgeterat. Därmed blir kapitalkosh1aderna lägre än beräknat. I samband med delårsbokslutet kommer färdigställda investeringsprojekt att aktiveras och då kommer kapitalkostnaden att öka något från och med september, dock inte enligt bedöming till samma nivå som budget. Fritidsavdelningen redovisar som tidigare månader ett större underskott för perioden. Underskottet kommer till största delen från T ors by badet som haft lägre intäkter beroende på färre besökare. Personalkostnaderna har också varit höga beroende på sjukskrivning och extra kostnader för vikarier. Under juli månad har flera besparingar som presenterades i ksau i maj, trätt i kraft. Underskottet har nu börjat minska och fritidsavdelningen bedömer att hålla tilldelad ram För övrigt inga anmärkningsvärda avvikelser. 4

8 4 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 7,6 mnkr till och med den 31 juli. Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela barn- och utbildningsnämnden 5,5 mnkr. Av detta tillskott har 1,9 mnkr fördelats och finns med i budgeten till och med juli månad. Ersättning från Migrationsverket på ca 1,6 mnkr kommer att minska 1.mderskott. Följande avvikelser kan ses för nämnden Förskola och skolbarnomsorg Ett överskott redovisas inom förskola och skolbarnomsorg vilket nästan helt beror på att kostnaderna för förskolan har varit lägre än budgeterat. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på ca 200 tkr. Grundskola Grundskolan redovisar ett underskott som främst beror på att lönekostnaderna ligger över budget. Det har funnits ett stort antal ~änster utöver budget som nästan helt handlat om kompensatoriska ~änster såsom resurs~änster och pedagog~änster. För att kunna klara budget har åtgärder vidtagits vid de större skolorna. Konsekvensen är färre pedagoger och att lärartätheten blir lägre. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på 900 tkr. Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisar ett 1.mderskott på 5,3 mnkr. Ersättning från Migrationsverket väntas in här på ca 500 tkr som minskar underskottet till4,8 mnkr. A v underskottet avser 1,6 mnkr nämndens ospecificerade sparbeting i budgeten för gymnasieskolan. S*rneskolans underskott är 2,1 mnkr, ungdomsgymnasiets underskott är 1 mnkr, särskalegymnasiet är i nivå med budget och komvux redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Interkomm1.mala ersättningar redovisar ett preliminärt 1.mderskott på 400 tkr för våren. Inför hösten finns som vanligt en osäkerhet hur ersäthlingarna faller ut. Utifrån antagningen ser det ut som om antalet elever på en utbildning utanför Torsby är detsamma som under våren. Antalet elever från andra kommuner som väljer Torsby ser däremot ut att öka. Totalt innebär det att när andelen elever från andra kommemer som väljer Torsby ökar så kompenserar det en del av underskottet för interkomm1.mala ersättningar, dock inte så mycket att det täcker vårens underskott. S*rneskolan kommer att genomföra förändringar i verksamheten som ska minska kostnaderna under hösten. Enligt nämndens beslut ska 1,5 mnkr sparas. Kostnaderna för den allt större omfattningen av 1.mdervisning inom SFI är något som varken S*rneskolan eller nämnden har planerat för i sin budget. Ett visst statsbidrag finns men det täcker bara en mindre del av de totala kostnaderna. Prognostiserat underskott för SPI-undervisning för 2015 är l mnkr och kommer att betalas av KS. 5

9 6 5 Socialnämnden Socialnänmden redovisar till och med den 31 juli ett underskott på närmare 6 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela socialnämnden 5,5 mnkr. Dessa medel ingår i redovisningen. A v detta tillskott har 2 mnkr fördelats och finns med i budgeten till och med juli månad. Ersäth1ing från Migrationsverket på ca 2,5 mnkr kommer att minska underskott. Större delen av 1.mderskottet, 4,4 mnkr återfinns främst inom individ- och familjeomsorg. Det är kostnaderna för institutionsvård som varit höga. Följande avvikelser kan ses för nämnden Vård och omsorg Vård och omsorg redovisar ett tmderskott på 900 tkr. Det beror främst på att kostnaderna för utskrivningsklara patienter vid sjukhuset har överskridit budget med 1,2 mnkr. Hemtjänst och särskilda boenden redovisar ett utfall i nivå med budget medan nattpatrullerna redovisar underskott till följd av högre bemanning än budgeterat. Då det är svårigheter att rekrytera och behålla personal, främst sjuksköterskor har detta bidragit till att personalkostnaderna ligger över budget. Tack vare den tilläggsbudget som nämnden tilldelats bedöms verksamheterna inom vård och omsorg redovisa ett utfall för 2015 i nivå med budget. LSS (handikappomsorg) Verksamheterna inom LSS redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet beror främst på att det har hmnits och fortfarande finns tomma platser för boende inom LSS. Detta har gjort det möjligt att göra besparingar på personalsidan. För helåret finns idag inte någon indikation på att tilldelade budgetmedel inte kornmer att räcka inom LSS verksamheterna. Individ- och familjeomsorg Utfallet för individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 5,2 mnkr. Ersättning från Migrationsverket på ca 850 tkr kommer att minska underskott. Större delen av underskottet, 4,6 mnkr avser främst kostnader för institutionsvård. Försörjningsstödet redovisar också underskott på 300 tkr. I det tilläggsanslag som nämnden blev tilldelad på 5,5 mnkr har 2 mnkr för helår fördelats till budgeten för försö1jningsstöd, för perioden fram till31 juli är det tilldelade beloppet 750 tkr. Förvaltningsövergripande Förvaltningsövergripande som består av administration och verksamheten vid Solrosen redovisar man ett underskott på drygt 1,5 mnkr. Ersättning från Migrationsverket på 1,6 mnkr kommer att göra att resultatet hamnar i nivå med budget. 6

10 6 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar till och med juli ett 1.mderskott på drygt 250 tkr. Räddningstjänstens verksamheter redovisar ett överskott på 280 tkr till och med 31 juli. Överskottet beror främst på lägre personalkosh1ader än budgeterat för brandmäm1en. Under årets första 7 månader har antalet utryckningar varit både förre och mindre tidskrävande. Verksamhetens intäkter är lägre än budgeterat. Intäkter inkommer allteftersom kosh1ader uppstår. Miljö- och byggförvaltningens verksamheter visar ett underskott på drygt 500 tkr. Avvikelsen återfinns främst inom bygg- och plansidan, där det är lägre intäkter än budgeterat, då främst för detalj- översudsplaner på 375 tkr. Här inkommer intäkter 1.mder augusti på drygt 200 tkr. Bygglovsintäkterna har ett 1.mderskott på 100 tkr till och med 31 juli, men bedöms att de i delårsbokslutet per 31 augusti kommer att vara i nivå med budget. Kostnader inför uppgradering av ärendehanteringssystem har redovisat på totalt 230 tkr från EDP. TT-avdelningen kommer också att ta en engångskosh1ad på 60 tkr i samband med installationen. GIS verksamheten har i uppstartsskedet av MyCarta haft kostnader som varit svåra att bedöma i förväg. En del av dessa högre kostnader kommer att täckas av intäkter som inkommer från andra kommuner för GIS-tjänster. Del av vakant tjänst som belastat GIS med 20 %, kommer också att minska del av 1.mderskott. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Torsby har tillsammans med SLmne och Hagfors blivit beviljade bidrag från Boverket. Bidraget är på totalt 525 tkr och T orsbys del av detta är 40 %, dvs. 210 tkr. Projektet är ett utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen. Allteftersom arbetet fortskrider kommer bidrag motsvarande det att tillföras verksamheten 7 Valnämnden Under 2015 finns inga planerade val som ska genomföras. 8 Överförmyndarnätnnden Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på närmare 550 tkr. Utbetald ersättning från Migrationsverket är närmare 360 tkr lägre än budgeterat. Kommande ersättning från Migrationsverket kommer att minska underskott. 7

11 Torsby kommun sid 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Nybyggnation i kvarteret Enen Dnr KST 2015/596 Sammanfattning av ärendet Torsby Bostäder AB avser att bygga hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra. Bolaget kornmer att förvärva marken av Torsby kornmun och en intresseanmälan har lämnats till SABO för ett så kallat Kombo-hus Mini. Projektet är av sådan omfattning och förutsättningarna av sådan art att det måste förankras hos kommunfullmäktige. En preliminär kostnadsbedömning har gjorts och produktionskostnaden för huset med 23lägenheter (35m 2 och45m 2 i 3 våningar med hiss) uppskattas till kr. En fastighetsvärdering utförd av extern part värderar huset till ca kr. Enligt gällande redovisningslag ska därför fastigheten skrivas ner med cirka kr. Detta kornmer att påverka både resultat under färdigställande år och eget kapital med motsvarande belopp. Dessutom visar en långsiktig kalkyl av resultatet att fastigheten vid en hyresnivå på kr/m 2 och år kornmer att gå med ett underskott på ca kr över 10 år. Torsby bostäder önskar nu ett ställningstagande av kornmunfullmäktige i frågan om nyproduktion av hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra, samt om nedskrivningsförfarandet som redovisats ovan. Handlingar i ärendet Ekonomichef Angela Birnsteins ijänsteskrivelse Protokoll , styrelsen för Torsby Bostäder AB. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom Torsby Bostäder AB:s planer på nybyggnation på området Enen södra. 2. Kornmunfullmäktige föreslås godkänna redovisat nedskrivningsförfarande. Beslutet skickas till Kornmunstyrelsen Justerarens signatur qm Utdragsbestyrkande '-'

12 ~ Torsby Bostäder AB Styrelsen S~RÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum S ida- ~~--~ , kornmun Tf.1r'~1-J~' ~" ornmu n sty r e \ se n 2m;5 =OB= l! ] /CJr c}tj;s-/fib.5 Dnr Nyproduktion Enen (bil.3) a) MarkanvisningsavtaL Kommunen erbjuder under förutsättning att byggnation påbö1jas inom två årtorsbybostäder att förvärva mark vid K v Enen södra, Torsby 2:235 tomtmark om 7300 kvm till ett pris av 50:-kvm motsvarande en summa på :-. b) Intresseanmälan Sabo Kombohus Mini. Saba infmmerar om att byggkapaciteten för leverantörer av Kombohus håller på att bli begränsad. Man efterfrågar därför en icke förpliktande intresseanmälan. c) Överg1 ipande ekonomiska förutsättningar. En preliminär kostnadsbedömning av produktionskostnaden för Kombohus mini med 23 små läg, 35 kvm och 45 kvm i 3 våningar med hiss, uppskattas till :- inkl moms. En fastighetsvärdering utförd av V &P av ett tänkt nyproducerat hus enligt ovan värderas till :- Enlig föreliggande redovisningsrutiner skall en nedskrivning ske med ca l O miljoner. Vilket påverkar eget kapital och resultat nedåt, under fårdigställandeår med motsvarande belopp. KPMG har varit behjälplig med att ta fram en resultaträkning över l O år för projektet. Den visar att med en hyresnivå på 1350:-kr/år, som vi bedömer vara ett tak för vad betalningsförmågan tillåter i Torsby. Å r l hamnar på ett minusresultat på ca :- och år lo på ett minusresultat på ca :-. Totalt en samlad förlust över l O år på ca 2 milj kronor. d) Eftersom ovanstående förutsättningar föreligger, bör frågan förankras hos kommunfullmäktige och fastighetsägm föreningen

13 ~ Tonby Bostäder AB Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida lo 37 Nyproduktion forts. Enen styrelsen beslutade att att att att att godkänna ovanstående förutsättningar och uppdra till vd att gå vidare med åtgärder för att genomföra projektet, samt återkomma till styrelsen för ställningstaganden kring konkreta avtal. anta kommunens erbjudande av markanvisning och uppdra till vd att fårdigställa kontrakt. uppdra till vd att göra icke förpliktande intresseanmälan till leverantör av Kombohus. uppdra till vd att tillskriva kommunen för fullmäktiges ställningstagande om nyproduktion och nedskrivningsförfarande i enlighet med ovan redovisade. uppdra till vd att hos Fastighetsägm-föreningen förankra ovanstående.

14 / '...'. >~ :.. ' ' l \ ' "\ \ -~ \ ~ Ii \:. \. : ~ ~. lo...., 't - -t, l:-'. l.,. ~. "... l ' , ;- ~. '\....:" i J.1..:S tx! I.:,_,;t : r t Markeringen visar fastighetens läge Allmän beskrivning Fastigheten är belägen mellan de befintliga områdena A Istigen och Aspen ca l km från centrumkärnan i Torsby. Attraktivt läge med närhet till Stjerneskolan, skidtunneln och rullskidspår. Kommunen har skrivit avtal med gymnasieskolan där kommunen har bostadsgaranti till studenter. Under de senaste l O åren hyr kommunen ut ca l 00 lägenheter/år som studentlägenheter. Byggrätt finns på ytterligare kvm BTA. Förhandsvärderingen avser ett flerbostadshus uppf"6t i 3 plan med byggnadstypen kornbchus mini. BOA uppgår till 925 kvm och byggnaden imymmer sammanlagt 23 lägenheter rordelat på 11 st. l :or och 12 st. 2:or. Hiss finns. Uppvärmning med fjärrvärme. FTXsystem. Lägenheterna på nedre plan har uteplats/altan och plan 2-3 har balkong. Stomme av stål på gjuten platta. Fasad av puts under yttertak av papp.

15 UPPDRAGET 3.1 Uppdragsgivare Torsby Bostäder AB Att. Håkan Laack Norra Industrigatan Torsby 3.2 Uppdrag Uppdraget har preciserats till att avse en bedömning av marknadsvärdet efter fardigställd nyproduktion av ett flerbostadshus samt att marken är avstyckad och bildar en egen fastighet. 3.3 Värdetidpunkt Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten Villlwr och föruts~ittningar För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkoj" för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 3.5 Ändamäl Marknadsvärdebedömningen skall enligt uppdragsgivaren användas för internt bruk. 3.6 Highest and best use Vid värdebedömningen har kriterierna för highest and best use beaktats. (rättsligt tillåtenhet, fysisk möjlighet, finansiellt genomförbart, maximal produktionsförmåga) 3. 7 Begreppet marknadsvärde "Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en.fl i och öppen mar/mad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att fastigheten varit utbjuden till jorsäljning på ett.för.fåstigheten sedvanligt säll under ennormalmarknadiföringstid." Vid den tänkta försäljningen far in~e föreligga något tvång att överlåta fastigheten och inte några speciella pmisrelationer.

16 VÄRDEBEDÖMNING SAMMANFATTNING 2.1 Värderingsobjeld Registerbeteclming Torsby 1 :265, del av Adress Kommun Område Upplåtelsej01 m Lagfart Nybyggnadsår Värde år Användning T ors by Mellan områdena Aspen och Alstigen Äganderätt Torsby Bostäder AB Bostäder, typkod Värdebedömning Marlmadsvät det bedöms till ksek, Fjortonmiljonersjuhundratusen Jo onor inom ett troligt intervall av ksek vid värdetidpunl<ten juni Nyckeltal: Marknadsvärde per kvm I nitia J di re k ta v kastning Direktavkastningskrav för rest-lärdesberäkning Kalkylränta för restvärdet l<rdkylri:i nt<:~ för driftnetto 1'1iHkni:ldsv.:irde l Summa taxeringsvärde SB < l m2 6,46% 6,50% 7,50% 7, 50% 0,00 Känslighetsana lys: Parameterförändrinq Vaka nsen ökar 10 /o - e n heter Direkt<lvkast n ingskr a v ökar 1 /o-enhet DoUH ök ar 35 SEK/ m2 Alla samtidigt Nytt vä rde 12,8 Mkr 12,8 Mkr 14,1 Mk r 10,6 Mkr,. rr l'"... Diff - 1 3, 2 ~0-13,1 % - 4,1% -28,1% ~ CN

17 Produktionskostnad Vakansgrad (1 lägenhet) 4% Kvadratmeter BOA 925 kvm Hyresnivå snitt kr/kvm Alternativ med 4% vakans rad och avskrivnin stid å snitt 50 år Underhållskostnad Driftkostnader Avskrivningstid snitt 30 kr/kvm 280 kr/kvm so år Räntenivå 3% Taxeringsvärde 75% Arlig hyreshöjning 2% Driftkostnadsutveckling 2% Amorteringstakt so år Belångingsgrad 100% Resultaträkning Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 Ars ArG Ar7 Ars Ar9 Ar10 Hyresintäkter Hyresvakanser Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt o o o o o Avskrivningar Räntor Resultat Ack res

18 K Ar det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på balansdagen betydligt understiger det redovisade värdet, skaföretaget göra en uppskattning av den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till detta värde. K3 Ett företag ska sicriva ned en tillgång endast om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens redovisade värde. I det fallet ska det redovisade värdet sicrivas ned till återvinningsvärdel Enligt punkt ska en tillgång sicrivas ned om tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet återspeglar en bedömning av de kassaflöden som tillgången genererar under hela sin återstående nyttjandeperiod (se punkt 27.5). Det innebär att det finns en långsiktighet i bedömningen som gör att kriteriet i ÅRL om att värdenedgången ska vara bestående kan anses uppfyllt. Ett rö reta g ska per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är för en tillgång eller en kassagenererande enhet det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttj andevärdet.

19 Enen Nyproduktion 23 lägenheter Torsby Bostäder genomför förändring av redovisning till K3 under Efter jämförelse av skillnaden mellan produktionsvärde och marknadsvärde föreligger ett nedskrivningsbehov av 9-10 miljoner kr enligt K3. Detta innebär en sänkning av eget kapital samt resultat under färdigställandeår med motsvarande belopp. l och med dessa förutsättningar bör fullmäktige ta ställning till frågan. Vidare bör frågan förankras hos Fastighetsägareföreningen i konkurrenshänseende.

20 Datum Diarienummer KST 2015/488 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal, del av Torsby T ors by 1:235 Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 129, att förslag till markanvisningsavtal mellan kommunen och Torsby Bostäder AB översänds till kommunstyrelsen för vidare behandling. Under förutsättning att kommunstyrelsen antar Torsby Bostäder AB som byggherre ger markanvisningsavtalet Torsby Bostäder AB rätt att på anvisat markområde projektera flerbostadsbebyggelse, avtala om genomförande samt upprätta köpehandlingar. Detta skall ske inom 24 månader. Markpriset äi avtalat till50,00 kr/m 2 Torsby Bostäder AB avser att bygga 23 små lägenheter i tre plan. Förslag till beslut Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: Markanvisningsavtalet daterat mellan Torsby kommun och Torsby Bostäder AB antas i sin helhet. Dänned har Torsby Bostäder AB antagits som byggherre. Torsby kommun Tekniska avdelningen Jan Esping Jan Esping teknisk chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1 O. Tekniska avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (2)

21 /g 1(2) MARKANVISNINGSA VTAL Mellan Torsby konnnun, nedan benämnt kommunen, och Torsby Bostäder AB, org.nr, , N:a Industrigatan 4, Torsby, nedan benämnt bygghenen, har följande avtal träffats: 1 Anvisning 2 Planering 3 Exploatering Konununen anvisar ett markmmåde enligt bifogad kartkopia omfattande del av fastigheten T ors by l :235, (ca kvadratmeter mark), till byggherren för en tid t o m tjugofyra (24) månader efter beslut i kommunstyrelsen om antagande av byggherre. Inom denna tid ska bebyggelse i enlighet med gällande detaljplan ha projekterats, upplåtelseform av bostäderna beslutats och avtal om genomförandet enligt 3 liksom köpe- eller upplåtelsehandling enligt 4 ha upprättats. För området gällande detaljplan 102, antagen av konnnunfullmäktige och lagahaftvunnen Bebyggelsen ska följa rådandedetaljplane-och stadsbyggnadsintentioner för otmådet. Byggherren ska upprätta en genomförandeplan som ska godkännas av kommunen. Den ska avse en planering av hela exploateringen där bygglovsprocessen, uppförandet av byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt ska redovisas tidsmässigt. Byggherren ska redovisa vald upplåtelseform. Byggherren åtar sig att påbötja exploateringen och uppförandet av bebyggelsen i enlighet med upprättad genomförandeplan. Byggherren avser att bebygga området med bostäder. Kommunen anvisar förbindelsepunkt för konmmnalt va. Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för byggande av anläggningar inom kvartersmark Kommunens "PM angående projektering och utförande av gemensamma anläggningar för vägar, vattenförsötjning, avlopp mm" daterad ska tillämpas i förekommande fall. Byggherren ska redovisa boendefonn (hyresrätt, äganderättsförening, bostadsrättsförening eller samfållighetsförening) för tecknande av driftavtalmed kommunen för va, renhållning, vägar, gatubelysning och eventuell skötsel av kvartersmark. 4 Förvärv Parterna är överens om att byggherren ska förvärva mm kområdet som utgör kvmiersmark för bostäder. Förvärvet anpassas tillnödvändigt tillträde i samband med byggstart.

22 2(2) /9 Priset uppgår till 50,00 kronor per kvm markyta (exkl. VAoch elanslutningar). 5 Återtagande 6 Förlängning 7 Kostnader 8 Överlåtelse 9 Villkor Parterna är överens om att kommunen har rätt att åte1ia markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen eller enligt upprättad genomförandeplan. Byggherren är medveten om att åte1iagen markanvisning inte ger de1me någon rätt att få ersättning för nedlagda kostnader. Förlängning av markanvisningen kan medges tmder förutsättning att förseningen inte beror på byggherren. Byggherren är i enlighet med 5-8 medveten om att dem1e står för all ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförandet inom markanvisningens ram. De1ma markanvisning får inte överlåtas utan lemrummens skriftliga medgivande. Dock får byggherren överlåta markanvisningen till helägt dotterbolag. Detta avtal gäller under förutsättning att detsamma godkäm1s av konmmnstyrelsen för Torsby kommun. Angivna priser är utan moms. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Torsby denz {l ~ 2015 För T ors by Bostäder AB Torsbyden ll ;~ 2015 För Torsby kommun /Håkan Laack/ Vd cil~ /Jan Esping/ Telmisk chef

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Onsdag 7 januari 2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Gruppmöten Kl. 08:00 Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Måndag 3 mars 2014 kl. 10:00-12:00, 13:00-16:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby Ann-Katrin Jäl'åsen (S), ordförande Håkan Lindh (S) Rune Mattsson

Läs mer

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen S), Ordförande Rune Mattsson S) Stanley Nilsson S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 januari 2014 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen)

Läs mer

Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby. Kl. 09.45-10.45. Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid

Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby. Kl. 09.45-10.45. Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 7 april 2014 kl. 08:00 Plats Tid och plats för gruppmöten Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby Kl. 09.45-10.45 Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Måndagen 11 november 2013 kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag:

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 12 november 2013 kl. 13:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer