MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Utkast till kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd i enlighet med artikel 107.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Utkast till kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd i enlighet med artikel 107."

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2014) XXX MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Utkast till kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd i enlighet med artikel i EUF-fördraget SV SV

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Utkast till kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd i enlighet med artikel i EUF-fördraget Innehållsförteckning 1. Inledning Begreppen företag och ekonomisk verksamhet Allmänna principer Utövandet av offentliga befogenheter Social trygghet Hälsoskydd Utbildnings- och forskningsverksamhet Delsystemet infrastruktur Statligt ursprung Huruvida åtgärderna kan tillskrivas staten Indikatorer för huruvida åtgärderna kan tillskrivas staten Statens ansvar samt skyldigheter i enlighet med unionsrätten Statliga medel Allmänna principer Avgörande inflytande över medlen Statlig medverkan i omfördelning mellan privata enheter Fördel Begreppet fördel i allmänhet Allmänna principer Indirekt fördel Testet med en privat investerare i en marknadsekonomi Inledning Allmänna principer Tillämpning av marknadsekonomitestet Selektivitet Allmänna principer Materiell selektivitet Rättslig och faktisk selektivitet

3 Selektivitet som härrör från skönsmässig förvaltningspraxis Bedömning av materiell selektivitet vid åtgärder som lindrar de normala kostnaderna för företag Regional selektivitet Institutionell autonomi Processuell autonomi Ekonomisk och finansiell autonomi Specifika frågor som gäller skattestöd Kooperativa föreningar Företag för kollektiva investeringar Skatteamnestier Uppgörelser och beslut på skatteområdet Avskrivningsregler Schablonskatteordningar för särskilda verksamheter Regler mot missbruk Punktskatter Påverkan på handel och konkurrens Allmänna principer Snedvridning av konkurrensen Påverkan på handeln Slutbestämmelser

4 1. INLEDNING 1. Inom ramen för moderniseringsprogrammet för statligt stöd vill kommissionen tillhandahålla ytterligare förtydliganden om de viktigaste idéer som avser begreppet statligt stöd som anges i artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget), i syfte att bidra till en enklare, öppnare och enhetligare tillämpning av detta begrepp i hela Europa. 2. Detta meddelande berör endast begreppet statligt stöd i enlighet med artikel i EUF-fördraget, som både kommissionen och de nationella myndigheterna (inklusive de nationella domstolarna) måste tillämpa tillsammans med anmälningskravet och genomförandeförbudet enligt artikel i EUF-fördraget. Däremot berör detta meddelande inte det statliga stödets förenlighet med den inre marknaden i enlighet med artikel och i EUF-fördraget, eftersom kommissionen bedömer förenligheten. 3. Med hänsyn till att begreppet statligt stöd är ett objektivt och rättsligt begrepp som definieras direkt i fördraget ska kommissionen bara förtydliga hur den tolkar fördragsbestämmelserna i enlighet med EU:s rättspraxis, utan att det påverkar Europeiska unionens domstols tolkning. 4. Det bör betonas att kommissionen är bunden av detta objektiva begrepp, om inte annat följer av specifika situationer som avser komplexa ekonomiska bedömningar 1. Det är endast inom ramen för artikel i EUF-fördraget som giltigheten av ett beslut från kommissionen om förekomsten av statligt stöd bör bedömas. Närhelst det är möjligt hänvisar kommissionen därför i detta meddelande till rättspraxis eller, i avsaknad av domar, till dess beslutspraxis, även om det inte är möjligt att ta itu med alla frågor på denna grundval. Det bör betonas att den primära referensen för tolkning av begreppet stöd alltid är unionsdomstolarnas rättspraxis. 5. I artikel EUF-fördraget definieras statligt stöd som stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. I detta meddelande förtydligas de olika beståndsdelar som enligt rättspraxis utgör ett statligt stöd i enlighet med den bestämmelsen: existensen av ett företag, att åtgärden kan tillskrivas staten, dess finansiering genom statliga medel, beviljandet av en fördel, åtgärdens selektivitet och dess eventuella inverkan på konkurrens och handel i unionen. 2. BEGREPPEN FÖRETAG OCH EKONOMISK VERKSAMHET 6. På grundval av artikel i EUF-fördraget är reglerna om statligt stöd i allmänhet endast tillämpliga om mottagaren av stödet är ett företag. 1 Se i detta hänseende domstolens dom av den 13 februari 2010 i mål C-290/07 P, Europeiska kommissionen mot Scott SA, REG 2003, s. I-7763, punkt 66. 4

5 2.1. Allmänna principer 7. Domstolen har konsekvent definierat företag som enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av deras rättsliga ställning och hur de finansieras 2. Klassificeringen av en viss enhet som ett företag beror därför helt och hållet på vilken typ av verksamhet den bedriver. Denna allmänna princip har tre viktiga konsekvenser: 8. För det första är det inte avgörande vilken status enheten har enligt nationell lagstiftning. Det kan t.ex. hända att en enhet som klassificeras som en sammanslutning eller en idrottsförening enligt nationell lagstiftning ändå måste betraktas som ett företag i den mening som avses i artikel i EUF-fördraget. Samma sak gäller en enhet som formellt är en del av den offentliga förvaltningen. Det enda relevanta kriteriet i detta hänseende är om företaget bedriver en ekonomisk verksamhet. 9. För det andra är tillämpningen av reglerna om statligt stöd inte beroende av om enheten har upprättats för att generera vinst. Enligt domstolens och tribunalens rättspraxis kan även icke-vinstdrivande enheter erbjuda varor och tjänster på en marknad 3. Om så inte är fallet faller icke-vinstdrivande leverantörer fortfarande utanför kontrollen av statligt stöd. 10. För det tredje är klassificeringen av en enhet som företag alltid relaterad till en särskild verksamhet. En enhet som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet är att betrakta som ett företag endast med avseende på den ekonomiska verksamheten. 11. Två separata juridiska personer kan anses utgöra en ekonomisk enhet vid tillämpningen av reglerna för statligt stöd. Den ekonomiska enheten betraktas då som det berörda företaget. I detta sammanhang undersöker domstolen förekomsten av en kontrollerande andel eller om det finns funktionella, ekonomiska eller organiska kopplingar För att förtydliga distinktionen mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet har domstolen konsekvent slagit fast att all verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet Domstolens dom av den 12 september 2000 i de förenade målen C-180/98 C-184/98, Pavel Pavlov m.fl. mot Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, REG 2000, s. I-6451, punkt 74. Domstolens dom av den 29 oktober 1980 i de förenade målen 209/78 215/78 och 218/78, Heintz van Landewyck SARL m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1980, s. 3125, punkt 88; domstolens dom av den 16 november 1995 i mål C-244/94 Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie och Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs mot Ministère de l'agriculture et de la Pêche, REG 1995, s. I- 4013, punkt 21; domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 juli 2008 i mål C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mot Elliniko Dimosio, REG 2008, s. I-4863, punkterna 27 och 28. Domstolens dom av den 16 december 2010 i mål C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA mot Europeiska kommissionen, REU 2010, s. I-13355, punkterna 47 55; domstolens dom av den 10 januari 2006 i mål C-222/04, Ministero dell'economia e delle Finanze mot Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato och Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, REG 2006, s. I-289, punkt 112. Domstolens dom av den 16 juni 1987 i mål 118/85, Europeiska gemenskapernas kommission mot Italienska republiken, REG 1987, s. 2599, punkt 7; domstolens dom av den 18 juni 1998 i mål C-35/96, 5

6 13. Frågan om det finns en marknad för vissa varor och tjänster kan bero på hur dessa tjänster organiseras i den berörda medlemsstaten 6 och kan således variera mellan de olika medlemsstaterna. På grund av politiska val eller den ekonomiska utvecklingen kan klassificeringen av en viss verksamhet dessutom komma att ändras över tiden. Det som inte är en ekonomisk verksamhet i dag kan förvandlas till en sådan i framtiden, och tvärtom. 14. En offentlig myndighets beslut att inte tillåta tredje man att tillhandahålla en viss tjänst (till exempel därför att den vill tillhandahålla tjänsten internt) utesluter inte förekomsten av en ekonomisk verksamhet. Trots en sådan avskärmning av marknaden kan en ekonomisk verksamhet existera om andra aktörer har vilja och kapacitet att tillhandahålla tjänsten på den berörda marknaden. Mer allmänt har det faktum att en särskild tjänst tillhandahålls internt ingen betydelse för verksamhetens ekonomiska art Eftersom distinktionen mellan ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheter beror på politiska val eller på den ekonomiska utvecklingen i en viss medlemsstat, är det inte möjligt att upprätta en uttömmande förteckning över verksamheter som utan föregående bedömning inte skulle anses vara ekonomiska. En sådan förteckning skulle inte tillföra någon verklig rättssäkerhet och skulle således vara av begränsad nytta. Syftet med de följande styckena är i stället att förtydliga denna distinktion med avseende på ett antal viktiga områden. 16. I avsaknad av en definition av ekonomisk verksamhet i fördragen förefaller rättspraxis följa olika kriterier för tillämpningen av inremarknadsreglerna och för tillämpningen av konkurrenslagstiftningen Det enkla faktum att en enhet äger aktier, och till och med en majoritet av aktierna, i ett företag som levererar varor eller tjänster på en marknad innebär inte att den enheten automatiskt bör anses vara ett företag som avses i artikel 107 i EUFfördraget. Om denna aktiemajoritet endast ger upphov till utövande av de rättigheter som medföljer statusen som aktieägare samt, om så är lämpligt, erhållande av utdelningar, som endast är en följd av ägandet av en tillgång, kommer den enheten Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, REG 1998, s. I-3851, punkt 36; domstolens dom av den 12 september 2000 i de förenade målen C-180/98 C-184/98, Pavel Pavlov m.fl. mot Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, REG 2000, s. I-6451, punkt 75. Domstolens dom av den 17 februari 1993 i de förenade målen C-159/91 och C-160/91, Christian Poucet mot Assurances générales de France och Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, REG 1993, s. I-637, punkterna Se generaladvokat Geelhoeds förslag till avgörande i mål C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), REG 2007, s. I-2999, punkterna ; Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) 1191/69 och 1107/70, EUT L 315, , s. 1, artiklarna 5.2 och 6.1; kommissionens beslut 2011/501/EU av den 23 februari 2011 om statligt stöd C 58/06 (f.d. NN 98/05) genomfört av Tyskland till förmån för Bahnen der Stadt Monheim (BSM) och Rheinische Bahngesellschaft (RBG) i Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, EUT L 210, , s. 1, punkterna 208 och 209. Domstolens dom av den 18 juli 2006 i mål C-519/04 P, David Meca-Medina och Igor Majcen mot Europeiska kommissionen, REG 2006, s. I-6991, punkterna 30 33; domstolens dom av den 5 mars 2009 i mål C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH mot Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft, REG 2009, s. I-1513, punkterna 66, 72, 74 och 75; generaladvokat Poiares Maduro förslag till avgörande i mål C-205/03 P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) mot Europeiska kommissionen, REG 2006, s. I-6295, punkterna 50 och 51. 6

7 inte att anses vara ett företag om den inte själv tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad Utövandet av offentliga befogenheter 18. Av rättspraxis följer att artikel 107 i EUF-fördraget inte är tillämplig om staten agerar genom att utöva offentliga befogenheter 10 eller om offentliga enheter agerar i egenskap av offentliga myndigheter 11. En enhet kan anses agera genom att utöva offentliga befogenheter när verksamheten i fråga är en uppgift som utgör en del av statens väsentliga funktioner eller anknyter till dessa funktioner genom sin art, sitt syfte och de regler den omfattas av 12. Om inte den berörda medlemsstaten har beslutat att införa marknadsmekanismer är verksamheter som i sig utgör en del av befogenheterna att utöva offentlig makt och som utförs av staten generellt sett inte ekonomiska verksamheter. Exempel är verksamheter som avser följande: (a) Armén eller polisen 13. (b) Flygnavigationssäkerhet och kontroll över flygtrafiken 14. (c) Sjötrafiksäkerhet och kontroll av sjötrafiken 15. (d) Föroreningsbegränsande övervakning 16. (e) Organisation, finansiering och verkställighet av fängelsedomar 17. (f) Insamlingen av uppgifter som ska användas för offentliga ändamål på grundval av en lagstadgad skyldighet som ålagts de berörda företagen att lämna ut sådana uppgifter Om en offentlig enhet bedriver en ekonomisk verksamhet som kan skiljas från utövandet av offentliga befogenheter, agerar den enheten, när det gäller den verksamheten, som ett företag. Om den ekonomiska verksamheten däremot inte kan skiljas från utövandet av offentliga befogenheter, ska de verksamheter som den Dom av den 10 januari 2006 i mål C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, SpA m. fl. REG 2006, s. I- 289, punkterna och 125. Domstolens dom av den 16 juni 1987 i mål 118/85, Europeiska gemenskapernas kommission mot Italienska republiken, REG 1969, s. 2599, punkterna 7 och 8. Domstolens dom av den 4 maj 1988 i mål C-30/87, Corinne Bodson mot SA Pompes funèbres des régions libérées, REG 1988, s. I-2479, punkt 18. Se särskilt domstolens dom av den 19 januari 1994 i mål C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbh mot Eurocontrol, REG 1994, s. I-43, punkt 30, (svensk specialutgåva s. I-00001). Kommissionens beslut av den 7 december 2011 om statligt stöd SA (2011/NN) United Kingdom Aid to Forensic Science Services, EUT C 29, , s. 4, punkt 8. Domstolens dom av den 19 januari 1994 i mål C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbh mot Eurocontrol, REG 1994, s. I 43, punkt 27, (svensk specialutgåva s. I-00001); domstolens dom av den 26 mars 2009 i mål C-113/07 P, SELEX Sistemi Integrati SpA mot Europeiska kommissionen och Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), REG 2009, s. I-2207, punkt 71. Kommissionens beslut av den 16 oktober 2002 i ärende N 438/02 Belgien Stöd till hamnmyndigheter, EGT C 284, , s. 2. Domstolens dom av den 18 mars 1997 i mål C-343/95, Diego Calì & Figli Srl mot Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), REG 1997, s. I-1547, punkt 22. Kommissionens beslut av den 19 juli 2006 i ärende N 140/06 Litauen Stöd till statliga företag som är verksamma vid uppfostringsanstalter, EUT C 244, , s. 12. Domstolens dom av den 12 juli 2012 i mål C-138/11, Compass-Datenbank GmbH mot Republik Österreich, REU 2012, s. I-0000, punkt 40. 7

8 enheten utövar som helhet förbli knutna till utövandet av dessa offentliga befogenheter och faller därför utanför begreppet företag Social trygghet 20. Huruvida sociala trygghetssystem ska klassificeras som system som omfattar ekonomisk verksamhet beror på hur de är inrättade och strukturerade. I allt väsentligt görs det i rättspraxisen en distinktion mellan system baserade på solidaritetsprincipen och ekonomiska system. 21. Domstolen och tribunalen tillämpar en rad olika kriterier för att fastställa om ett socialt trygghetssystem är solidaritetsbaserat och därför inte omfattar en ekonomisk verksamhet. (a) Om medlemskap i systemet är obligatoriskt 20. (b) Om stödordningen har ett rent socialt syfte 21. (c) Om systemet drivs utan vinstsyfte 22. (d) Om förmånerna är oberoende av hur stora bidrag som lämnats 23. (e) Om de förmåner som betalas inte nödvändigtvis står i proportion till den försäkrades inkomster 24. (f) Om systemet övervakas av staten Domstolens dom av den 12 juli 2012 i mål C-138/11, Compass-Datenbank GmbH mot Republik Österreich, REU 2012, s. I-0000, punkt 38; domstolens dom av den 26 mars 2009 i mål C-113/07, SELEX Sistemi Integrati SpA mot Europeiska kommissionen och Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), REG 2009, s. I-2207, punkt 72 och följande punkter. Domstolens dom av den 17 februari 1993 i de förenade målen C-159/91 och C-160/91, Christian Poucet mot Assurances générales de France och Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, REG 1993, s. I-637, punkt 13. Domstolens dom av den 22 januari 2002 i mål C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas mot Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), REG 2002, s. I-691, punkt 45. Domstolens dom av den 16 mars 2004 i de förenade målen C-264/01, C-306/01, C-354/01 och C- 355/01, AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen ev, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft och See- Krankenkasse mot Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C- 306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) och Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01), REG 2004, s. I-2493, punkterna Domstolens dom av den 17 februari 1993 i de förenade målen C-159/91 och C-160/91, Christian Poucet mot Assurances générales de France och Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, REG 1993, s. I-637, punkterna Domstolens dom av den 22 januari 2002 i mål C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas mot Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), REG 2002, s. I-691, punkt 40. Domstolens dom av den 17 februari 1993 i de förenade målen C-159/91 och C-160/91, Christian Poucet mot Assurances générales de France och Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, punkt 14; mål C-218/00, Cisal och INAIL, REG 2002, s. I-691,punkterna 43 48; domstolens dom av den 16 mars 2004 i de förenade målen C-264/01, C-306/01, C-354/01 och C-355/01, AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen ev, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft och See-Krankenkasse mot Ichthyol- Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH 8

9 22. Sådana solidaritetsbaserade system måste särskiljas från ekonomiska system 26. Till skillnad från solidaritetsbaserade system kännetecknas system av ekonomisk karaktär i regel av följande: (a) Frivilligt medlemskap 27. (b) Principen om kapitalisering gäller (rättigheterna är beroende av inbetalda bidrag och systemets ekonomiska resultat) 28. (c) Verksamheten bedrivs i vinstsyfte 29. (d) Rättigheter som kompletterar dem som tillhandahålls i ett grundläggande system I vissa system kombineras inslag ur bägge kategorierna. I sådana fall är klassificeringen av systemet beroende av att man gör en analys av systemets olika beståndsdelar och deras respektive vikt Hälsoskydd 24. I unionen skiljer sig de olika hälso- och sjukvårdssystemen betydligt från varandra i de olika medlemsstaterna. Om och i vilken utsträckning olika vårdgivare konkurrerar med varandra beror till stor del på dessa nationella särdrag. 25. I en del medlemsstater är de allmänna sjukhusen en integrerad del av det nationella hälso- och sjukvårdssystemet och nästan helt och hållet baserade på solidaritetsprincipen 32. Sådana sjukhus finansieras direkt med sociala avgifter och (C-354/01) och Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01), REG 2004, s. I-2493, punkterna Se särskilt domen av den 16 november 1995 i mål C-244/94, FFSA m.fl., REG 1995, s. I-4013, punkt 19. Domstolens dom av den 21 september 1999 i mål C-67/96, Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, REG 1999, s. I-5751, punkterna Domstolens dom av den 16 november 1995 i mål C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie och Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs mot Ministère de l'agriculture et de la Pêche, REG 1995, s. I- 4013, punkterna 9 och 17 20; domstolens dom av den 21 september 1999 i mål C-67/96, Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, REG 1999, s. I-5751, punkterna 81 85; se även domstolens dom av den 21 september 1999 i de förenade målen C-115/97 till C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, REG 1999, s. I-6025, punkterna 81 85; domstolens dom av den 21 september i mål C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken BV mot Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, REG 1999, s. I-6121, punkterna och domstolens dom av den 12 september 2000 i de förenade målen C-180/98 till C-184/98, Pavel Pavlov m.fl. mot Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, REG 2000, I-6451, punkterna 114 och 115. Domstolens dom av den 21 september 1999 i de förenade målen C-115/97 till C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, REG-1999, s. I-6025, punkterna Domstolens dom av den 12 september 2000 i de förenade målen C-180/98 C-184/98, Pavel Pavlov m.fl. mot Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, REG 2000, s. I-6451, punkterna Domstolens dom av den 5 mars 2009 i mål C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH mot Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft, REG 2009, s. I-1513, punkt 33 och följande punkter. Ett framträdande exempel på detta utifrån domstolens och tribunalens rättspraxis är det nationella spanska hälso- och sjukvårdssystemet (se förstainstansrättens dom av den 4 mars i mål T-319/99 Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) mot Europeiska kommissionen, REG 2003, s. II-357 och domstolens dom av den 11 juli 2006 i mål C- 9

10 andra statliga medel och deras tjänster är gratis på grundval av principen om allmän täckning 33. Domstolen och tribunalen har bekräftat att om en sådan struktur finns bedriver de berörda organisationerna inte sin verksamhet i egenskap av företag Där denna struktur finns är även verksamheter som i sig kan vara av ekonomisk art men som utförs enbart i syfte att tillhandahålla en annan icke-ekonomisk tjänst inte av ekonomisk karaktär. En organisation som köper varor även i stora kvantiteter för att kunna erbjuda en icke-ekonomisk tjänst fungerar inte som ett företag bara därför att det är en köpare på en viss marknad I många andra medlemsstater erbjuder sjukhus och andra vårdgivare sina tjänster mot ersättning, antingen direkt från patienterna eller via deras försäkring 36. I sådana system förekommer det ett visst mått av konkurrens mellan sjukhus när det gäller tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Om så är fallet kan en vårdtjänst inte klassificeras som icke-ekonomisk bara därför att den tillhandahålls av ett offentligt sjukhus. 28. Domstolen och tribunalen har också klargjort att vårdtjänster som oberoende läkare och andra privatpraktiserande läkare tillhandahåller mot ersättning på egen risk ska betraktas som ekonomisk verksamhet 37. Samma principer skulle gälla för oberoende apotek Utbildnings- och forskningsverksamhet 29. Enligt rättspraxis kan allmän utbildning som anordnas inom ett nationellt utbildningssystem som finansieras och övervakas av staten betraktas som ickeekonomisk verksamhet. Domstolen fastslog att staten genom att upprätta och upprätthålla ett sådant system för offentlig undervisning som i regel finansieras med medel ur den offentliga budgeten och inte av eleverna eller deras föräldrar, inte avser att bedriva verksamhet i vinstsyfte utan endast att uppfylla sina sociala, kulturella och utbildningspolitiska uppgifter gentemot sina medborgare /03P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) mot Europeiska kommissionen, REG 2006, s. I-6295, punkterna ) Beroende på systemets allmänna egenskaper kan det hända att avgifter som endast täcker en försumbar del av den faktiska kostnaden för tjänsten inte påverkar klassificeringen av tjänsten som ickeekonomisk. Förstainstansrättens dom i mål T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) mot Europeiska kommissionen, REG 2003, s. II-357, punkt 39 och domstolens dom av den 11 juli 2006 i mål C-205/03P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) mot Europeiska kommissionen, REG 2006, s. I-6295, punkterna Förstainstansrättens dom i mål T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) mot Europeiska kommissionen, REG 2003, s. II-357, punkt 40. Se till exempel domstolens dom av den 12 juli 2001 i mål C-157/99, B.S.M. Smits, gift Geraets, mot Stichting Ziekenfonds VGZ och H.T.M. Peerbooms mot Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, REG 2000, s. I-5473, punkterna Se domstolens dom av den 12 september 2000 i de förenade målen C-180/98 C-184/98, Pavel Pavlov m.fl. mot Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, REG 2000, s. I-6451, punkterna 75 och 77. Domstolens dom av den 11 september 2007 i mål C-318/05, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, REG 2007, s. I-6957, punkt 68. Se även kommissionens beslut av den 25 10

11 30. Enligt samma rättspraxis påverkas den offentliga utbildningens icke-ekonomiska art i princip inte av att elever eller deras föräldrar ibland måste betala undervisnings- eller inskrivningsavgifter som bidrar till att finansiera kostnaderna för att driva systemet. Sådana avgifter täcker ofta endast en bråkdel av de verkliga kostnaderna för tjänsten och kan således inte betraktas som betalning för den tjänst som tillhandahålls. Därför ändrar de inte det faktum att en offentlig utbildningstjänst som främst finansieras med offentliga medel är av icke-ekonomisk art 39. Dessa principer kan omfatta offentliga undervisningstjänster, t.ex. yrkesutbildning 40, privata och offentliga grundskolor 41 och förskolor 42, sekundär undervisning vid universitet 43 samt tillhandahållande av utbildning vid universitet 44. Samma principer kan tillämpas på vissa kulturella tjänster, såsom offentliga bibliotek Sådana offentliga utbildningstjänster måste särskiljas från tjänster som finansieras främst av föräldrar och elever eller kommersiella intäkter. Till exempel omfattas högre utbildning som finansieras helt och hållet av studenter helt klart av den senare kategorin. I vissa medlemsstater kan offentliga institutioner även erbjuda utbildningstjänster som, på grund av sin art, finansieringsstruktur och förekomsten av konkurrerande privata organisationer, ska betraktas som ekonomiska. 32. Mot bakgrund av ovanstående principer anser kommissionen att vissa verksamheter som bedrivs av universitet och forskningsorganisationer faller utanför tillämpningsområdet för reglerna om statligt stöd. Detta gäller deras primära verksamheter, nämligen: (a) Utbildning för fler och bättre kvalificerade anställda. (b) Oberoende forskning och utveckling för ökad kunskap och förståelse, även forskningssamverkan och utveckling. (c) Spridning av forskningsresultat. 33. Kommissionen anser att tekniköverföring (licensiering, avknoppningar eller andra former för förvaltning av kunskap som forskningsorganisationen har skapat) är av april 2001 om statligt stöd N 118/00 Statliga bidrag till professionella idrottsklubbar, EGT C , s. 6. Se även Efta-domstolens dom av den 21 februari 2008 i mål E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund mot Eftas övervakningsmyndighet. EFTA Court Reports 2008, s. 62, punkt 83. Domstolens dom av den 27 september 1988 i mål 263/86, Belgiska staten mot René Humbel och Marie- Thérèse Edel, REG 1998, s. 5365, punkt 18. Domstolens dom av den 11 september 2007 i mål C-318/05, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, REG 2007, s. I-6957, punkterna Domstolens dom av den 11 september 2007 i mål C-76/05, Herbert Schwarz och Marga Gootjes-Schwarz mot Finanzamt Bergisch Gladbac, REG 2007, s. I-6849, punkterna Efta-domstolens dom av den 21 februari 2008 i mål E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund mot Eftas övervakningsmyndighet. Domstolens dom av den 18 december 2007 i mål C-76/06, Hans-Dieter Jundt och Hedwig Jundt mot Finanzamt Offenburg, REG 2007, s. I-12231, punkterna Domstolens dom av den 7 december 1993 i mål 109/92, Stephan Max Wirth mot Landeshauptstadt Hannover, REG 1993, s. I-6447, punkterna Se kommissionens beslut av den 16 april 2013 om statligt stöd mål SA Tjeckien Digitisation of books in libraries. 11

12 icke-ekonomisk art om verksamheten är intern till sin natur 46 och alla inkomster återinvesteras i de berörda forskningsorganisationernas primärverksamhet Delsystemet infrastruktur 34. Till för inte länge sedan ansågs finansieringen av infrastruktur falla utanför reglerna om statligt stöd under förutsättning att uppförande och drift av en infrastruktur skulle utgöra en allmän samhällspolitisk åtgärd och inte en ekonomisk verksamhet. Detta framgår till exempel av kommissionens luftfartsriktlinjer från 1994, i vilka det konstateras att genomförande av infrastrukturprojekt (flygplatser, motorvägar, broar etcetera) utgör en allmän ekonomisk politisk åtgärd som kommissionen inte kan pröva enligt reglerna om statligt stöd Domen i målet Aéroports de Paris av den 12 december ogiltigförklarade denna tolkning, och därmed klargjordes att driften av en flygplats utgör en ekonomisk verksamhet. Nyligen bekräftades det genom domen 2010 i målet Leipzig/Halle 50 att uppförandet av varje typ av infrastruktur som avses att utnyttjas ekonomiskt, t.ex. en start- och landningsbana på en kommersiell flygplats, är en ekonomisk verksamhet i sig själv, vilket innebär att reglerna om statligt stöd gäller för det sätt på vilket den finansieras. Även om ovannämnda fall gäller en specifik sektor, verkar de principer som utvecklats av domstolen vara en allmän tolkning och således tillämpliga för all infrastruktur som drivs för en ekonomisk verksamhet. 36. På grund av den osäkerhet som existerade innan domen i målet Aéroports de Paris hade de offentliga myndigheterna berättigade skäl att anse att den finansiering som beviljats infrastrukturen innan den domen inte utgjorde statligt stöd och att, i enlighet med detta, sådana åtgärder inte behövde meddelas kommissionen. Av detta följer att kommissionen inte på grundval av reglerna om statligt stöd 51 kan ifrågasätta sådana finansieringsåtgärder som definitivt antagits före domen i målet Aéroports de Paris. Detta innebär naturligtvis inte något antagande om förekomst av statligt stöd efter domen i målet Aéroports de Paris som måste kontrolleras från fall till fall Enligt fotnot 25 i gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling och innovation avses med intern till sin natur en situation där förvaltningen av forskningsorganisationens kunskap sköts av en avdelning inom eller ett dotterbolag till forskningsorganisationen eller tillsammans med andra forskningsorganisationer. Utläggning av tillhandahållande av särskilda tjänster till tredje part genom öppna anbudsförfaranden leder inte till att sådan verksamhet inte betraktas som intern. Se punkterna och i gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling och innovation. Tillämpning av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget och artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd inom luftfartssektorn, EGT C 350, , s. 5, punkt 12. Förstainstansrättens dom av den 12 december 2000 i mål T-128/98, Aéroports de Paris mot Europeiska kommissionen, REG 2000, s. II-3929, punkt 125. Se även förstainstansrättens dom av den 17 december 2008 i mål T-196/04, Ryanair Ltd mot Europeiska kommissionen, 2008, s. II-3643, punkt 88. Tribunalens dom av den 24 mars 2011 i de förenade målen T-443/08 och T-455/08, Freistaat Sachsen och Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) och Mitteldeutsche Flughafen AG och Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) mot Europeiska kommissionen, REU 2011, s. II-1311, särskilt punkterna 93 och 94, bekräftad efter överklagande, se mål C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen AG och Flughafen Leipzig- Halle GmbH mot Europeiska kommissionen, REU 2012, s. I Kommissionens beslut av den 3 oktober 2012 om statligt stöd SA C 38/08 (f.d. NN 53/07) Tyskland, Finansiering av Münchens flygplats, terminal T2, EUT L 319, , s. 8, skäl Ovanstående förtydliganden ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna för sammanhållningspolitiken i dessa fall, för vilka riktlinjer har tillhandahållits i andra instanser. 12

13 37. Offentlig finansiering av infrastruktur som inte är tänkt att drivas kommersiellt, ska i princip undantas från tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd. Detta gäller t.ex. allmän infrastruktur som offentliga vägar, broar eller kanaler, som görs tillgänglig för användning av allmänheten utan kostnad. Samma gäller för infrastruktur som avser verksamheter som staten vanligtvis utför vid utövandet av sina offentliga maktbefogenheter (t.ex. flygkontrolltjänstrelaterad infrastruktur på flygplatser, fyrar och annan utrustning för den allmänna navigationens behov, polisoch tullrelaterad infrastruktur). 38. Om en ursprungligen icke-ekonomisk infrastruktur senare omdisponeras för ekonomisk användning (t.ex. om en militär flygplats omvandlas till civilt bruk), kommer endast de kostnader som uppstår vid omvandlingen av infrastrukturen till ekonomisk användning att beaktas för bedömningen i enlighet med bestämmelserna om statligt stöd Om en infrastruktur används för både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet omfattas offentlig finansiering av regler om statligt stöd endast i den mån den täcker kostnader son hänger samman med den ekonomiska verksamheten. När det är möjligt att separera de kostnader och inkomster som motsvarar de ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheterna ska reglerna om statligt stöd endast tillämpas vad gäller det statliga stöd som har beviljats och som överstiger det belopp som täcker kostnaderna för de icke-ekonomiska verksamheterna. 40. Om, vid fall av blandad användning, infrastrukturen nästan enbart används för ickeekonomisk verksamhet kan dess finansiering helt och hållet falla utanför tillämpningsområdet för reglerna om statligt stöd, under förutsättning att den fortfarande används för en rent underordnad ekonomisk verksamhet, dvs. en verksamhet som är direkt relaterad till och nödvändig för driften av infrastrukturen eller har ett naturligt samband med dess viktigaste icke-ekonomiska användning. I allmänhet förbrukar sådana underordnade verksamheter samma insatser som de primära icke-ekonomiska verksamheterna, dvs. material, utrustning, arbetskraft och anläggningstillgångar. Underordnade ekonomiska verksamheter måste fortfarande vara begränsade i sin omfattning vad gäller infrastrukturens kapacitet 54. Exempel på sådana underordnade ekonomiska verksamheter kan inkludera vissa forskningsorganisationer som ibland hyr ut sin utrustning och sina laboratorier till industripartner. 3. STATLIGT URSPRUNG 41. Beviljandet av en fördel direkt eller indirekt genom statliga resurser och frågan om huruvida åtgärden kan tillskrivas staten är två separata och kumulativa villkor för att statligt stöd ska förekomma 55. De beaktas emellertid tillsammans vid bedömning av Se kommissionens beslut om statligt stöd SA.23324, Tammerfors-Birkala flygplats, EUT L 309, , s. 27. I detta hänseende kan den ekonomiska användningen av infrastrukturen också anses vara underordnad om den kapacitet som varje år tilldelas sådan verksamhet inte överstiger 15 procent av infrastrukturens samlade årliga kapacitet. Se t.ex. domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt 24; förstainstansrättens dom av den 5 april 2006 i mål T- 351/02, Deutsche Bahn AG mot Europeiska kommissionen, REG 2006, s. II-1047, punkt

14 en åtgärd i enlighet med artikel i EUF-fördraget eftersom de båda avser det offentliga ursprunget för åtgärden i fråga 3.1. Huruvida åtgärderna kan tillskrivas staten 42. I fall där en offentlig myndighet beviljar stöd till en stödmottagare eller utser ett privat eller offentligt organ för att förvalta åtgärden ska denna överföring tillskrivas staten, även om den offentliga myndigheten är självständig 56. Huruvida åtgärderna kan tillskrivas staten är emellertid mindre uppenbart om fördelen beviljas genom ett eller flera förmedlande organ, oavsett om de är offentliga eller privata, och särskilt genom offentliga företag I sådana fall är det nödvändigt att fastställa om de offentliga myndigheterna kan anses ha varit inblandade, på ett eller annat sätt, i antagandet av åtgärden Det enkla faktum att en åtgärd vidtas av ett offentligt företag är inte i sig tillräckligt för att anse att åtgärden kan tillskrivas staten 59. Det behöver emellertid inte visas att de offentliga myndigheterna, i ett särskilt fall, uppmuntrade det offentliga företaget att vidta de aktuella stödåtgärderna. Eftersom det av nödvändighet finns ett nära samband mellan staten och offentligägda företag finns det nämligen en verklig risk för att staten beviljar stöd via dessa företag på ett föga öppet sätt och med åsidosättande av bestämmelser om statligt stöd i fördraget 60. Dessutom kommer det, just på grund av de nära förbindelser som finns mellan staten och de offentliga företagen, som en allmän regel att vara mycket svårt för en tredje part att visa att stödåtgärder som vidtas av ett sådant företag faktiskt antagits enligt de offentliga myndigheternas instruktioner i ett konkret fall Av dessa skäl kan frågan om huruvida en stödåtgärd som vidtas av ett offentligt företag kan tillskrivas staten härledas ur omständigheterna i det enskilda fallet och det sammanhang i vilket åtgärden vidtagits Förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T-358/94, Compagnie nationale Air France mot Europeiska kommissionen, REG 1996, s. II-2109, punkt 62 och domstolens dom av den 14 oktober 1987 i mål 248/84 Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1987, s. 4013, punkterna Begreppet offentliga företag kan definieras genom hänvisning till kommissionens direktiv 2006/111/EG av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet (EUT L 318, , s. 17). I artikel 2.b i detta direktiv fastställs att offentliga företag varje företag, över vilket de offentliga myndigheterna direkt eller indirekt kan utöva ett dominerande inflytande till följd av ägarskap, finansiell medverkan eller gällande regler. Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt 52. Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I Se även förstainstansrättens dom av den 26 juni 2008 i mål C- 442/03, SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA mot Europeiska kommissionen, REG 2008, s. I-1161, punkterna Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt 53. Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt 54. Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt

15 Indikatorer för huruvida åtgärderna kan tillskrivas staten 46. En icke-uttömmande förteckning över möjliga indikatorer för att fastställa huruvida åtgärderna kan tillskrivas staten inkluderar följande 63 : i) Det aktuella organet kunde inte fatta det omtvistade beslutet utan att ta hänsyn till de offentliga myndigheternas krav. ii) Det faktum att, utöver faktorer av organisk natur, som kopplar ihop det offentliga företaget med staten, var företaget genom vilket stödet beviljades, tvunget att ta hänsyn till direktiv som utfärdats av regeringsorgan. iii) Huruvida företaget införlivats i den offentliga förvaltningen. iv) Arten av företagets verksamhet 64 och dess utövande på marknaden under normala konkurrensförhållanden med privata företag. v) Företagets rättsliga ställning (det omfattas av offentlig rätt eller vanlig bolagsrätt). Det faktum att ett offentligt företag har bildats i form av ett kapitalbolag i enlighet med offentlig rätt kan emellertid inte anses vara tillräckligt för att utesluta att åtgärderna kan tillskrivas staten 65, med hänsyn till den självständighet som den rättsliga formen tilldelar den. vi) Hur stark övervakning de offentliga myndigheterna utövar över företagets förvaltning. vii) Alla omständigheter som visar att de offentliga myndigheterna är delaktiga eller att det är osannolikt att de inte är delaktiga i en åtgärd, med beaktande av åtgärdens omfattning, dess innehåll eller villkoren för dess genomförande Statens ansvar samt skyldigheter i enlighet med unionsrätten 47. En åtgärd kan inte tillskrivas staten om medlemsstaten inte är ålagd att genomföra den i enlighet med unionsrätten utan prövning. I det fallet härrör åtgärden från en rättsakt i unionsrätten och kan inte tillskrivas staten Denna regel gäller emellertid inte i situationer där unionsrätten helt enkelt tillåter vissa nationella åtgärder och medlemsstaten har befogenhet att göra en skönsmässig bedömning i) om huruvida den ska anta de aktuella åtgärderna eller ii) när det gäller att fastställa egenskaperna för den konkreta åtgärden som är relevant ur ett statligt Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkterna 55 och 56. Se även förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredrag den 13 december 2001 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkterna Till exempel då åtgärder vidtas av offentliga utvecklingsbanker (förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T-358/94, Compagnie nationale Air France mot Europeiska kommissionen, REG 1996,, s. II-2109, punkterna 57 62, och tribunalens dom av den 27 februari 2013 i mål T-387/11, Nitrogénművek Vegyipari Zrt. mot Europeiska kommissionen, REU 2013, s. II-0000, punkt 63. Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt 57. Se domstolens dom av den 23 april 2009 i mål C-460/07, Sandra Puffer mot Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, REG 2009, s. I-3251, punkt 70, om rätt till skatteavdrag i enlighet med det mervärdesskattesystem som inrättats av unionen, och förstainstansrättens dom av den 5 april i mål T- 351/02 Deutsche Bahn AG mot Europeiska kommissionen, REG 2006, s. II-1047, punkt 102, om skattebefrielser som krävs i unionslagstiftningen. 15

16 stöd-perspektiv. Åtgärder som antas gemensamt av flera medlemsstater kan tillskrivas alla berörda medlemsstater i enlighet med artikel i EUF-fördraget Statliga medel Allmänna principer 49. Endast förmåner som beviljats direkt eller indirekt genom statliga medel kan utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i EUF-fördraget I statliga medel inkluderas alla medel inom den offentliga sektorn 69, inklusive resurser från inomstatliga organ (decentraliserade, federala, regionala eller andra) 70 och, under vissa omständigheter, medel från privata organ (se punkterna 56 och 57 nedan). Det är ovidkommande huruvida ett organ inom den offentliga sektorn är självständigt 71. Medel som tillhandahålls av en medlemsstats centralbank för specifika kreditinstitut faller vanligtvis inom tillämpningsområdet för reglerna om statligt stöd Offentliga företags medel utgör också statliga medel i den mening som avses i artikel i EUF-fördraget eftersom staten kan bestämma över användningen av dessa medel 73. När det gäller lagstiftningen för statligt stöd kan överföringar inom en offentlig grupp också vara relevanta, till exempel om resurser överförs från moderbolaget till dess dotterbolag (även om det utgör ett enda företag ur ekonomisk synvinkel). Frågan om huruvida överföringen av sådana resurser kan tillskrivas staten tas upp i avsnitt 3.1 ovan. Det faktum att ett offentligt företag är en Kommissionens beslut 2010/606/EU av den 26 februari 2010 om det statliga stöd C 9/2009 (f.d. NN 49/2008, NN 50/2008 och NN 45/2008) som Belgien, Frankrike och Luxemburg har genomfört till förmån för Dexia SA, EUT L 274, , s. 54. Domstolens dom av den 24 januari 1978 i mål 82/77, Openbar Ministerie i Nederländerna mot Jacobus Philippus van Tiggele, REG 1978, s. 25, punkterna 25 och 26; förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T-358/94, Compagnie nationale Air France mot Europeiska kommissionen, REG 1996, s. II-2109, punkt 63. Förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål C-358/94, Compagnie nationale Air France mot Europeiska kommissionen, REG 1996, s. I-2109, punkt 56. Domstolens dom av den 14 oktober 1987 i mål 248/84, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1987, s. 4013, punkt 17; förstainstansrättens dom av den 6 mars 2002 i de förenade målen T-92/00 och 103/00, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-92/00), Ramondín, SA och Ramondín Cápsulas, SA (T-103/00) mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. II-1385, punkt 57. Förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T-358/94, Compagnie nationale Air France mot Europeiska kommissionen, REG 1996, s. II-2109, punkterna Se meddelande från kommissionen om tillämpning, från och med den 1 augusti 2013, av reglerna om statligt stöd på stödåtgärder till förmån för banker i samband med finanskrisen (bankmeddelandet) EUT C 216, , s. 1. Kommissionen förtydligade emellertid att om en centralbank reagerar på en bankkris, inte med selektiva åtgärder till förmån för enskilda banker utan med allmänna åtgärder som står öppna för alla jämförbara aktörer på marknaden (till exempel utlåning till hela marknaden på lika villkor), faller sådana allmänna åtgärder i regel utanför tillämpningsområdet för reglerna om kontroll av statligt stöd. Domstolens dom av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-4397, punkt 38. Se även domstolens dom av den 29 april 2004 i mål C- 278/00, Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen, REG 2004, s. I-3997, punkterna 53 och 54, och domstolens dom av den 8 maj 2003 i de förenade målen C-328/99 och C-399/00, Italienska republiken och SIM 2 Multimedia SpA mot Europeiska kommissionen, REG 2003, s. I-4035, punkterna 33 och

17 stödmottagare av en stödåtgärd utesluter inte att den får bevilja stöd till en annan förmånstagare genom en annan stödåtgärd Det faktum att en åtgärd som beviljar en fördel inte finansieras direkt av staten, utan av ett offentligt eller privat organ som bildats eller utsetts av staten för att administrera stödet utesluter inte att åtgärden finansieras genom statliga medel 75. En åtgärd som är antagen av en offentlig myndighet och som gynnar vissa företag eller viss produktion minskar inte karaktären av en omotiverad fördel genom det faktum att den är helt eller delvis är finansierad genom bidrag som ålagts av den offentliga myndigheten och som avkrävs de berörda företagen Överföringen av statliga medel kan ske på många olika sätt, t.ex. i form av direkta bidrag, lån, garantier, direktinvesteringar genom kapital till företag och naturaförmåner. Ett starkt och konkret åtagande om att göra statliga medel tillgängliga vid en senare tidpunkt anses också vara en överföring av statliga medel. Det är inte nödvändigt med en positiv överföring av medel eftersom det räcker med att staten avstår från sina inkomster. Att avstå från inkomster som annars skulle ha betalats till staten utgör en överföring av statliga medel 77. Till exempel skulle ett underskott i skatte- och socialförsäkringsintäkterna på grund av undantag eller minskningar i skatter eller socialförsäkringsbidrag som beviljats av medlemsstaterna, eller undantag från skyldigheterna att betala tillägg eller andra böter, uppfylla kravet på statliga medel enligt artikel i EUF-fördraget 78. Skapandet av en tillräckligt konkret risk för en ytterligare börda för staten i framtiden, genom en garanti eller genom ett avtalsbaserat erbjudande, är tillräckligt när det gäller artikel Om offentliga myndigheter eller offentliga företag tillhandahåller varor eller tjänster till ett pris som ligger under marknadspriset innebär detta ett avstående av statliga medel (samt beviljandet av en fördel) Tribunalens dom av den 24 mars 2011 i de förenade målen T-443/08 och T-455/08, Freistaat Sachsen och Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) och Mitteldeutsche Flughafen AG och Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) mot Europeiska kommissionen, REU 2011, s. II-1311, punkt 143. Domstolens dom av den 22 mars 1977 i mål 78/76, Steinike & Weinlig mot Förbundsrepubliken Tyskland, REG 1977, s. 595, punkt 2l. Domstolens dom av den 22 mars 1977 i mål 78/76, Steinike & Weinlig mot Förbundsrepubliken Tyskland, REG 1977, s. 595, punkt 22. Domstolens dom av den 16 maj 2000 i mål C-83/98 P, Franska republiken mot Ladbroke Racing Ltd och Europeiska kommissionen, REG 2000, s. I-3271, punkterna Domstolens dom av den 15 mars 1994 i mål C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, devenue Banco Exterior de España SA mot Ayuntamiento de Valencia, REG 1994, s. I-877, punkt 14 om skattebefrielser. Dessutom kan undantag från de normala insolvensbestämmelserna som låter företag fortsätta att handla under förhållanden som de inte skulle tillåtas om de vanliga insolvensbestämmelserna hade tillämpats, innebära en ytterligare börda för staten om offentliga organ hör till företagens viktigaste fordringsägare eller där sådana åtgärder innebär ett faktiskt avstående från offentliga fordringar, se domstolens dom av den 17 juni 1999 i mål C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA mot International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH och Ministero della Difesa, REG 1999, s. I-3761, punkterna och domstolens dom av den 1 december 1998 i mål C-200/97, Ecotrade Srl mot Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), REG 1998, s. I-7907, punkt 45. Domstolens dom av den 1 december 1998 i mål C-200/97, Ecotrade Srl mot Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), REG 1998, s. I-7907, punkt 41 och domstolens dom av den 19 mars 2013 i de förenade målen C-399/10 P och C-401/10 P, punkterna

18 55. Beviljandet av tillgång till offentlig egendom eller naturresurser eller beviljandet av särskilda eller exklusiva rättigheter 80 utan tillräcklig ersättning i linje med marknadspriser kan innebära avstående från statliga intäkter (igen, samt beviljandet av en fördel) I dessa fall måste det fastställas om staten, utöver sin roll som förvaltare av offentliga tillgångar, fungerar som tillsynsmyndighet som fullföljer strategiska mål genom att låta urvalsförfarandet för de berörda företagen vara föremål för kvalitativa kriterier (fastställda på förhand på ett öppet och icke-diskriminerande sätt) 82. När staten fungerar som tillsynsmyndighet kan den lagenligt besluta att inte maximera de intäkter som annars skulle kunna ha uppnåtts, utan att de omfattas av bestämmelserna om statligt stöd, under förutsättning att alla berörda aktörer behandlas lika, och att det finns en naturlig koppling mellan att uppnå regleringssyftet och att avstå från intäkter I vilket fall som helst handlar det om en överföring av statliga medel om, i ett givet fall, de offentliga myndigheterna inte tar ut det normala beloppet i enlighet med deras allmänna system för tillgång till den offentliga egendomen eller naturresurserna eller för beviljandet av särskilda eller exklusiva rättigheter. 58. En negativ indirekt effekt på de statliga intäkter som härrör från regleringsåtgärder utgör inte en överföring av statliga medel, om det är en inneboende egenskap av Enligt definitionen i artikel 2.f och 2.g i kommissionens direktiv 2006/111/EG av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet EUT L 318, , s. 17. Se även meddelandet från kommissionen om tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, EUT C 8, , s. 4, punkt 33. Se förstainstansrättens dom av den 4 juli 2007 i mål T-475/04, Bouygues SA och Bouygues Télécom SA mot Europeiska kommissionen, REG 2000, s. II-2097, där förstainstansrätten anmärkte att, vid upplåtandet av tillgång av en knapp offentlig egendom som radiospektrum, har de nationella myndigheterna samtidigt rollen som lagstiftare på telekommunikationsområdet och rollen som förvaltare av sådan offentlig egendom (punkt 104). Se i det avseendet kommissionens beslut av den 20 juli 2004 om statligt stöd NN 42/2004 Frankrike - Retroaktiv ändring av avgifter för UMTS-licenser för Orange och SFR, EUT C/275, , s. 3, skäl 28 30, bekräftat av unionens domstolar (förstainstansrättens dom av den 4 juli 2007 i mål T- 475/04, Bouygues SA och Bouygues Télécom SA mot Europeiska kommissionen, s. II-2097, punkterna och 123, och domstolens dom av den 2 april 2009 i mål C-431/07, P Bouygues SA och Bouygues Télécom SA mot Europeiska kommissionen. REG 2009, s. I-2665, punkterna och 125). I detta fall, vad gäller beviljandet av radiospektrumtillstånd för UMTS, har staten samtidigt haft rollerna som tillsynsmyndighet för telekommunikationer och förvaltare av sådana offentliga resurser och uppfyllt de regleringsmål som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/13/EG av den 10 april 1997 om gemensamma ramar för allmän auktorisation och individuella tillstånd på teletjänstområdet (EGT L 117, , s. 15). I denna situation bekräftade EU-domstolarna att utfärdandet av tillstånd utan att maximera de intäkter som skulle ha kunnat uppnåtts inte innebar beviljandet av statligt stöd, med tanke på att de aktuella åtgärderna motiverades av de regleringsmål som fastställs i direktiv 97/13/EG och uppfyllde principen om icke-diskriminering. Tvärtom fastställdes i domstolens dom av den 8 september 2011 i mål C-279/08 P, Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna, REU 2011, s. I-7671, punkt 88 och följande punkter inte de regleringsmässiga skäl som skulle ha motiverat beviljandet utan hänsyn till utsläppsrätter som får handlas fritt. 18

19 åtgärden 84. Till exempel utgör ett undantag från bestämmelserna i arbetslagstiftningen som ändrar ramen för avtalsförhållanden mellan företag och anställda inte en överföring av statliga medel, trots det faktum att det kan minska de sociala avgifter eller skatter som ska betalas till staten Avgörande inflytande över medlen 59. Medlens ursprung är inte relevant under förutsättning att de, innan de direkt eller indirekt överförs till stödmottagarna, kommer under offentlig tillsyn och därför är tillgängliga för de nationella myndigheterna 86, även om medlen inte blir den offentliga myndighetens egendom Stöd som finansierats genom skatteliknande avgifter eller frivilliga bidrag som ålagts av staten och som förvaltas och fördelas i enlighet med lagstiftningen innebär en överföring av statliga medel, även om de inte administreras av de offentliga myndigheterna 88. Blott det faktum att stöden finansieras delvis genom frivilliga privata bidrag är dessutom inte tillräckligt för att utesluta förekomsten av statliga medel, eftersom den relevanta faktorn inte är medlens ursprung utan i vilken grad den offentliga myndighetens medverkar till att definiera åtgärden och dess Domstolens dom av den 13 mars 2001 i mål C-379/98, PreussenElektra AG mot Schhleswag AG, i närvaro av: Windpark Reußenköge III GmbH och Land Schleswig-Holstein, REG 2001, s. I-2099, punkt 62. Domstolens dom av den 17 mars 1993 i de förenade målen C-72/91 och C-73/91, Sloman Neptun Schiffahrts AG mot Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, REG 1993, s. I- 887, punkterna 20 och 21. Se även domstolens dom av den 7 maj 1998 i de förenade målen C-52/97, C- 53/97 och C-54/97, Epifanio Viscido (C-52/97), Mauro Scandella m.fl. (C-53/97) och Massimiliano Terragnolo m.fl. (C-54/97) mot Ente Poste Italiane, REG 1998, s. I-2629, punkterna 13 och 14 och domstolens dom av den 30 november 1993 i mål C-189/91, Petra Kirsammer-Hack mot Nurhan Sidal, REG 1993, s. I-6185, punkterna 17 och 18, om det faktum att bristande tillämpning av vissa bestämmelser i arbetslagstiftningen inte innebär en överföring av statliga medel. Se t.ex. domstolens dom av den 17 juli 2008 i mål C-206/06, Essent Netwerk Noord BV med anslutningstalan av Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV mot Aluminium Delfzijl BV, och med anledning av garantiåtagande Aluminium Delfzijl BV mot Staat der Nederlanden och med anledning av garantiåtagande Essent Netwerk Noord BV mot Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV och Saranne BV, REG 2008, s. I-5497, punkt 70; domstolens dom av den 16 maj 2000 i mål C-83/98 P, Franska republiken mot Ladbroke Racing Ltd och Europeiska kommissionen, REG 2000, s. I-3271, punkt 50. Se förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T-358/94, Compagnie nationale Air France mot Europeiska kommissionen, REG 1996, s. II-2109, punkterna 65 67, avseende stöd beviljat av Caisse des Dépôts et Consignations som finansierades genom frivilliga depositioner från privata medborgare som när som helst kunde tas ut. Det påverkade inte slutsatsen att dessa medel var statliga resurser eftersom Caisse hade möjlighet att använda dem från det överskott som uppstått genom insättningar och uttag som om de ständigt hade tillgång till dem. Se dom av den 16 maj 2000 i mål C- 83/98, Franska republiken mot Ladbroke Racing Ltd och Europeiska kommissionen, REG 2000, s. I- 3271, punkt 50. Dom av den 2 juli 1974 i mål 173/73, Italienska republiken mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1974, s. 709, punkt 16 (svensk specialutgåva s. 321); domstolens dom av den 11 mars 1992 i de förenade målen C-78/90 C-83/90, Compagnie Commerciale de l'ouest m.fl. mot Receveur principal des douanes i La Pallice Port, REG 1992, s. I-1847, punkt 35. Domstolens dom av den 17 juli 2008 i mål C-206/06, Essent Netwerk Noord BV med anslutningstalan av Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV mot Aluminium Delfzijl BV, och med anledning av garantiåtagande Aluminium Delfzijl BV mot Staat der Nederlanden och med anledning av garantiåtagande Essent Netwerk Noord BV mot Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV och Saranne BV, REG 2008, s. I-5497, punkterna

20 finansieringsmetod 89. Överföringen av statliga medel kan endast uteslutas i mycket specifika fall, särskilt om resurserna från medlemmarna i en handelsorganisation är öronmärkta för ett specifikt ändamål i medlemmarnas intressen, som beslutats av en privat organisation och för ett helt kommersiellt ändamål, så länge som medlemsstaten endast har till uppgift att göra det bidrag som införts av de branschövergripande organisationerna obligatoriskt Det handlar också om en överföring av statliga medel om flera medlemsstater som gemensamt bestämmer om användningen av dessa medel gemensamt förfogar över dem 91. Detta skulle till exempel vara fallet för medel från Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). 62. Medel som kommer från unionen (t.ex. från strukturfonderna) eller internationella finansinstitut som IMF eller EBRD, bör också anses vara statliga medel om de nationella myndigheterna har utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller användningen av de resurserna (särskilt vad gäller val av stödmottagare) 92. Om sådana medel däremot tilldelas direkt av unionen eller de internationella finansinstituten, utan utrymme för skönsmässig bedömning för de nationella myndigheterna, utgör de inte statliga medel (t.ex. medel som tilldelats inom ramen för direkt förvaltning i enlighet med ramprogrammet Horisont 2020 eller Cosmeprogrammet) Statlig medverkan i omfördelning mellan privata enheter 63. Reglering som leder till ekonomisk omfördelning från en privat enhet till en annan utan ytterligare medverkan från staten innebär inte en överföring av statliga medel om pengarna flyter direkt från en privat enhet till en annan, utan att passera ett offentligt eller privat organ som utsetts av staten för att administrera överföringen. 64. Till exempel, en av en medlemsstat införd skyldighet för privata elförsörjningsföretag att köpa el från förnybara energikällor till fastställda minimipriser innebär inte någon direkt eller indirekt överföring av statliga medel till de företag som producerar denna typ av el 94. I detta fall är de berörda företagen (dvs Tribunalens dom av den 27 september 2012 i de förenade målen T-139/09, T-243/09 och T-328/09, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, REG 2012, s. II-0000, punkterna 63 och 64. Se domstolens dom av den 15 juli 2004 i mål C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV och Rinck Opticiëns BV mot Hoofdbedrijfschap Ambachten, REG 2004, punkt 41 och domstolens dom av den 30 maj 2013 i mål C-677/11, Doux Élevage SNC och Coopérative agricole UKL-ARREE mot Ministère de l Agriculture, de l Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l Aménagement du territoire ochcomité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), REU 2013, s. I Kommissionens beslut 2010/606/EU av den 26 februari 2010 om det statliga stöd C 9/2009 (f.d. NN 49/2008, NN 50/2008 och NN 45/2008) som Belgien, Frankrike och Luxemburg har genomfört till förmån för Dexia SA, EUT L 274, , s. 54. Se, till exempel, när det gäller strukturfonderna Commission Decision of 22 November 2006 on State aid N 157/06, United Kingdom South Yorkshire Digital Region Broadband Project, recitals 21 and 29 on a measure partly financed by the European Regional Development Fund (ERDF), EUT C 80, , s. 2. I detta fall är emellertid också principer som liknar de materiella bestämmelserna i lagstiftningen om statligt stöd ofta tillämpliga med stöd av den sekundära unionslagstiftningen eftersom de ofta inför krav på överensstämmelse. Dom av den 13 mars 2001 i mål C-379/98, PreussenElektra AG mot Schhleswag AG, i närvaro av: Windpark Reußenköge III GmbH och Land Schleswig-Holstein, REG 2001, s. I-2099, punkterna Domstolen fastslog att införandet av en inköpsskyldighet för privata företag inte utgör någon direkt eller indirekt överföring av statliga medel och att detta villkor inte ändras på grund av lägre inkomster 20

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Idéburet Offentligt Partnerskap juridiskt utrymme

Idéburet Offentligt Partnerskap juridiskt utrymme 2014-04- 24 Idéburet Offentligt Partnerskap juridiskt utrymme I september 2012 undertecknades en Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi. Syftet är att skapa ett långsiktigt

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 01.10.2014 C(2014) 6832 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.VII.2007 K(2007) 3274 slutlig Angående: Statligt stöd N 791/2006 Sverige Business Case Norrköping Herr minister, 1 FÖRFARANDET (1) I enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 12.3.2014. om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens. (Text av betydelse för EES)

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 12.3.2014. om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 12.3.2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens (Text av betydelse för EES) {SWD(2014)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.04.2013 C(2013) 1913 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. KOMMISSIONENS

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 296/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

SV COMP/D2/HT1221 SV SV

SV COMP/D2/HT1221 SV SV SV COMP/D2/HT1221 SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(XXXX) Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr / av den [XX XX XXXX] om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer