Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov STK Sammanfattning Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58). Stadskontoret instämmer i huvudsak i de förslag utredningen lämnar i syfte att tydliggöra vad som ska vara tillåtet respektive otillåtet avseende privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet. Stadskontoret instämmer däremot inte i utredningens bedömning kring tillräckligheten av anmälningsplikt för transportföretag som ska leverera alkoholdrycker till privatpersoner. Det vore enligt stadskontoret lämpligare att införa en tillståndsprövning liknande den som finns för serveringstillstånd. Slutligen anser stadskontoret att de avgifter som föreslås för transportörerna inte gör att full kostnadstäckning för tillsynen kan uppnås utan att istället så ska finansieringsprincipen gälla. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med av stadskontoret upprättat förslag. Beslutsunderlag Privat införsel av alkoholdrycker - Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Rättelseblad Anstånd beviljat till 7 nov Bilaga till remissvar från sociala resursnämnden Remissvar från sociala resursnämnden Särskilt yttrande från sociala resursnämnden (M, FP och SPI) G-Tjänsteskrivelse-KSAu II 20/10-Privat införsel av alkoholdrycker Yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker SOU 2014:58 Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet

2 Justitiedepartementet har berett Malmö stad tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande. 2 (7) Bakgrund Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande med förslag till lagändringar som förtydligar undantaget för privatinförsel av alkoholdrycker och reglerar vilka särskilda villkor som ska gälla vid hemleverans av alkoholdrycker. Betänkandet innehåller två huvudförslag. Ett förslag med förtydligande om undantag för privatinförsel som innebär att en enskild person som fyllt 20 år som förvärvat alkoholdrycker utanför Sverige, själv eller genom säljarens försorg, får föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör. Det andra huvudförslaget berör särskilda leveransbestämmelser som innebär att alkoholdryckerna som förs in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, det vill säga när alkoholdrycker finns tillgängliga i Systembolagsbutiker eller får levereras av Systembolaget genom hemleverans. Kommunstyrelsen har i december 2013 lämnat yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50). Nedan hänvisas till underlag från sociala resursnämnden i detta yttrande då de båda betänkandena i stor utsträckning anknyter till varandra. Betänkandets förslag och bedömningar 8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel Utredningens förslag: En enskild person som fyllt 20 år som förvärvat spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker utanför Sverige får själv eller genom säljarens försorg föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör, allt under förutsättning att dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk. Det ska vara förbjudet att i kommersiellt syfte främja sådan införsel som avses ovan, med undantag från sådana transporter som avses i stadgandet. Utan hinder av främjandeförbudet får säljaren vidta marknadsföringsåtgärder i enlighet med svensk lagstiftning. De skattemässiga regler som gäller vid privatinförsel ska lyftas fram på ett tydligt sätt genom en uttrycklig hänvisning i alkohollagen. Utredningens skäl till förslaget: Genom förslaget blir ingen annan förmedling än själva transporttjänsten tillåten. Undantaget för privatinförsel förtydligas alltså för att förhindra tolkningar som innebär att affärsupplägg anses tillåtna på den svenska detaljhandelsmarknaden för alkoholdrycker som är oförenliga med detaljhandelsmonopolet eller svensk alkoholpolitik i övrigt. Utredningen föreslår vidare att undantaget för privatinförsel kompletteras med ett förbud mot kommersiellt främjande av privatinförsel av alkoholdrycker. Det ska vara förbjudet att i kommersiellt syfte främja sådan införsel, med undantag från sådana transporter som avses i be-

3 stämmelsen om privatinförsel. Främjandeförbudet tydliggör att det bland annat är förbjudet att i kommersiellt syfte förmedla försäljningar av alkoholdrycker från utlandet eller på annat sätt medverka till sådan försäljning. Det blir därmed även förbjudet för företag inom andra branscher att inleda olika typer av samarbeten med förmedlare av alkoholdrycker som förs in i landet med stöd av undantaget för privatinförsel. 3 (7) En utländsk säljare av alkoholdrycker får emellertid utan hinder av främjandeförbudet vidta marknadsföringsåtgärder. Detta får emellertid inte ske genom svenskt bolag eftersom detta skulle strida mot detaljhandelsmonopolet. En utländsk säljare av alkoholdrycker har enbart rätt att marknadsföra möjligheten till privatinförsel av alkoholdrycker på motsvarande villkor som gäller vid marknadsföring av alkoholdrycker som tillhandahålls av detaljhandelsmonopolet. Vid marknadsföringen gäller att särskild måttfullhet ska iakttas och reklam- eller annan marknadsföring som är påträngande eller uppsökande, eller som uppmanar till bruk av alkohol, får inte företas. Utredningen anser att det finns en pedagogisk poäng i att framhålla kopplingen mellan de olika privatinförselsituationerna och skattelagstiftningen. Därför bör det tydliggöras i alkohollagen att privatinförsel kan ha olika konsekvenser i skattehänseende. 8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker Utredningens förslag: Alkoholdrycker som förs in i landet genom privatinförsel får endast levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, genom försäljningsställen eller vid hemleveranser. Utredningens skäl till förslaget: Det har i anslutning till undantaget för privatinförsel växt fram leveransmetoder som starkt kan ifrågasättas i ett alkoholpolitiskt perspektiv. Det kan handla om utlämning via lagerlokaler, på parkeringsplatser, utanför butikslokal, via särskilda terminaler, bussgodsombud och andra affärslokaler. Dessa metoder kan undergräva detaljhandelsmonopolets ställning och försvåra ålderskontrollen. Utredningen föreslår därför att alkoholdrycker som förs in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, det vill säga när alkoholdrycker finns tillgängliga i Systembolagsbutiker eller får levereras av Systembolaget genom hemleverans. 8.5 Straffsanktioner Utredningens förslag: Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i kommersiellt syfte främjar privatinförsel av alkoholdrycker ska kunna dömas för olovligt kommersiellt främjande av alkoholinförsel till böter eller fängelse i högst sex månader. Utredningens skäl till förslaget: Utgångspunkten i alkohollagen är att all hantering av alkohol ska vara reglerad. Systematiken rent generellt är uppbyggd så att överträdelser straffsanktioneras och detta gäller även dagens bestämmelse om privatinförsel. Beteendet som sådant, det vill säga att överskrida de tillåtna ramarna för privatinförsel av alkohol, är således redan straffsanktionerat. I konsekvens härmed bör även bestämmelsen om ett främjandeförbud straffsanktioneras. Detta torde även vara en förutsättning för att regleringen ska bli meningsfull och få verklig betydelse i praktiken. 9 Frågor kring tillsyn

4 Utredningens bedömning: Genom att tydliggöra vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel ökar möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn över den tillåtna verksamheten. Även de förslag utredningen lämnar om leveransbestämmelser vid privatinförsel är ägnade att öka dessa förutsättningar. 4 (7) Den ordning för tillsyn som Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. föreslagit är förenlig med utredningens förslag och påverkas i princip endast lagtekniskt. Förslaget om tillsyn och särskild anmälningsplikt för näringsidkare som yrkesmässigt levererar alkoholdrycker till privatpersoner är en avgörande utgångspunkt för de förslag som läggs fram av denna utredning. Ett registreringskrav kan rättfärdigas enligt EU-rätten. Det är emellertid viktigt att den faktiska utformningen under Folkhälsomyndighetens försorg inte blir onödigt betungande för de berörda transportföretagen, särskilt eftersom privatinförsel enligt utredningen nu begränsas och leveranserna regleras på ett sätt som påverkar transportföretagens verksamhet Ikraftträdande Utredningens förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 april Utredningens skäl till förslaget: Utredningens förslag syftar primärt till att slå fast de lagliga ramarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker. Förslagen är angelägna såväl utifrån alkoholpolitiska utgångspunkter som utifrån ett behov av en tydligare gränsdragning mellan vad som bör vara tillåtet respektive otillåtet. Inte minst med hänsyn till att de oklarheter och tolkningsproblem som i dag förekommer hänför sig till det straffrättsliga området är det mycket angeläget att den föreslagna regleringen träder i kraft så snart som möjligt. Utredningen anser det önskvärt att de nu framlagda förslagen samordnas med de tidigare förslagen om tillsyn på området (SOU 2013:50) och träder i kraft samtidigt. Skulle detta av något skäl inte vara möjligt finns enligt utredningen ingen anledning att avvakta med förslagen som läggs fram nu, eftersom de förslag som utredningen lägger fram fyller en viktig funktion även utan tillsynsbestämmelser. 11 Konsekvensanalys Utredningens bedömning: Utredningens förslag hänger som framgått samman med förslagen från Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. och medför inga ytterligare konsekvenser för tillsynsorganisationen. Kommunerna får, genom redan framlagda förslag, kontroll över de leveransverksamheter som finns och i förekommande fall möjlighet att genom förelägganden kräva in de uppgifter som de behöver för att planera och utöva sin tillsyn. Att anmälningsskyldigheten knyts till den kommun där näringsidkaren har sitt säte, istället för till den kommun där verksamheten bedrivs, syftar också till att rationalisera anmälningsförfarandet och motverka att ett stort antal kommuner får parallell tillsyn över ett förhållandevis begränsat antal tillsynsobjekt. Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. bedömde att i förhållande till antalet objekt som kommunerna idag utövar tillsyn över på alkoholområdet framstår denna ökning av antalet tillsynsobjekt som förslaget innebär som närmast försumbar. Den utökade tillsynsverksamheten bör i allt väsentligt kunna finansieras genom att kommunerna på motsvarande sätt som idag gäller för exempelvis handel med folköl tar ut en tillsynsavgift. Eftersom dessa avgifter baseras på självkostnads- principen bör förslagen inte medföra några beaktansvärda kostnadsökningar för kommunerna (se SOU 2013:50, s. 247). Det är dock viktigt, som påpekades ovan, att den avgift som tas ut inte kan an-

5 ses onödigt betungande, och därmed oproportionell, med hänsyn till EU-rätten. 5 (7) Remissvar Stadskontoret har beslutat inhämta synpunkter på betänkandet från sociala resursnämnden. Sociala resursnämnden har avgett yttrande i ärendet den 22 september Mot sociala resursnämndens beslut i ärendet anföres reservation av (M), (FP) och (SPI). 8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel I yttrandet över det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, instämde sociala resursnämnden i utredningens bedömning att det fanns behov av en översyn av regelverket för e-handel med alkoholdrycker för att klarlägga vad som är tillåten respektive otillåten e-handel. Nämnden uttalade då att det är viktigt att en sådan översyn genomförs skyndsamt och att den även omfattar e- handel med tobaksvaror. Nämnden anser därför att det är bra att den nu aktuella utredningen åtminstone delvis tagit fasta på detta och skyndsamt tagit fram ett lagförslag som fastställer vad som är tillåten respektive otillåten privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Sociala resursnämnden anser även att det är bra att de skattemässiga reglerna som gäller vid privatinförsel lyfts fram på ett tydligt sätt genom en uttrycklig hänvisning i alkohollagen. Nämnden anser att det är viktigt, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Privatinförseln som nu tillåts skulle annars ha potential att växa så att den utgör ett allvarligt hot mot detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är därför viktigt att det också kommer att finnas kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas. Sociala resursnämnden saknar dock motsvarande översyn på tobaksområdet. Det är viktigt att även en sådan översyn sker för att fastställa vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av tobaksprodukter. 8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker Sociala resursnämnden instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 8.5 Straffsanktioner Sociala resursnämnden instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 9 Frågor kring tillsyn Sociala resursnämnden instämmer i utredningens bedömning att möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn ökar genom att det tydliggörs vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel samt genom utredningens förslag om leveransbestämmelser vid privatinförsel. Nämnden anser emellertid i övrigt att tillsynen över leverans av privatinförda alkoholdrycker kommer att vara förenad med stora svårigheter. Vid kontroll av att transportören inte levererar till underåriga eller berusade kan det knappast bli aktuellt för kommunens tillsynspersonal att bedriva spaning för att kontrollera överlämnandet av alkoholdrycker till privatpersoner. Den möjlighet som återstår för att identifiera transportörer som inte följer lagen i detta avseende är den föreslagna möjligheten för kommunen att utföra kontrollköp i syfte att kontrollera att transportören förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som föreskrivs i lagstiftningen.

6 6 (7) Redan nu finns en möjlighet för kommunen att utföra kontrollköp vid folkölsförsäljning. Syftet med detta kontrollköp är enligt alkohollagen att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl. Brister som framkommit genom kontrollköp vid folkölsförsäljning får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning. Utformas lagstiftningen för kontrollköp vid privatleverans av alkoholdrycker på samma sätt, vilket mycket talar för, blir det inte möjligt för kommunen att besluta om sanktioner för leverantörer som inte uppfyller skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Kontrollköp som tillsynsmetod vid leverans av privatinförda alkoholdrycker riskerar därför att bli en verkningslös tillsynsmetod. Utredningen gör vidare bedömningen att förslaget om tillsyn och särskild anmälningsplikt för näringsidkare som yrkesmässigt levererar alkoholdrycker till privatpersoner i det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, är en avgörande utgångspunkt för de förslag som läggs fram av denna utredning. Utredningen anser att ett registreringskrav kan rättfärdigas enligt EU-rätten, men att det är viktigt att Folkhälsomyndighetens utformning av reglerna inte blir onödigt betungande för de berörda transportföretagen. Sociala resursnämnden instämmer inte i utredningens bedömning om att det är tillräckligt med en anmälningsplikt samt att det är viktigt att reglerna kring denna inte blir onödigt betungande för transportföretagen. Nämnden vidhåller den bedömning som gjordes i yttrandet över betänkandet SOU 2013:50: Sociala resursnämnden anser att det är stor skillnad, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att hantera folköl jämfört med att som här är fallet hantera alkoholdrycker som starköl, vin och spritdrycker. Riskerna för skadeverkningar vid brister i hanteringen av de senare alkoholdryckerna, till exempel vid leverans till ungdomar eller till berusade måste bedömas som betydligt större än motsvarande risker vid detaljhandel med folköl. Detta talar enligt sociala resursnämnden för att en tillståndsprövning, liknande den som gäller för att få ett serveringstillstånd, med möjlighet att återkalla tillståndet vid större brister, vore lämpligast Ikraftträdande Sociala resursnämnden delar utredningens bedömning att förslagen som slår fast de lagliga ramarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker är angelägna och att det därför är mycket angeläget att de föreslagna regleringarna träder i kraft så snart som möjligt. Som framgått ovan anser dock nämnden att förslaget om anmälningsplikt ska omprövas och att det i stället ska införas en tillståndsplikt för näringsidkare som ska leverera alkoholdrycker till privatpersoner. Sociala resursnämnden bedömer därför att de föreslagna tillsynsbestämmelserna inte kan träda i kraft den 1 april 2015, utan först när en omprövning av frågan om anmälningsplikt eller tillståndsplikt skett. 11 Konsekvensanalys Sociala resursnämnden instämmer i utredningens bedömning att föreliggande förslag inte medför ytterligare konsekvenser för tillsynsorganisationen jämfört med de konsekvenser som förslagen i det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, innebär. Beträffande nämndens inställning till dessa konsekvenser hänvisas till bifogat yttrande över SOU 2013:50. Sociala resursnämnden vill dock särskilt uppmärksamma utredningen på den inställning som nämnden då framförde beträffande möjligheterna att finansiera den nya tillsynsverksamheten. I det yttrandet gjordes följande bedömning:

7 När det gäller kostnaderna för att utföra de ökade tillsynsuppgifter som föreslås i utredningen menar utredningen att förslaget inte kommer medföra extra kostnader för kommunen då kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen genom att ta ut tillsynsavgifter med stöd av 8 kap. 10 alkohollagen och 19b tobakslagen. Sociala resursnämnden instämmer inte i utredningens ställningstagande i denna fråga. Sociala resursnämnden vill framföra att finansieringsprincipen ska gälla. 7 (7) Är det dessutom så som utredningen anser, det vill säga att det handlar om ett förhållandevis begränsat antal tillsynsobjekt samt att avgiften som tas ut inte bör vara onödigt betungande, så finns det enligt sociala resursnämnden ännu större anledning att tillämpa finansieringsprincipen. Med bara avgiftsfinansiering av den administration och tillsyn som kommer att krävas så kommer det inte att vara möjligt att få full kostnadstäckning för tillsynsverksamheten. Kostnaderna kommer bland annat att avse registerhållning, tillsynspersonal, utredningsarbete, informationsmaterial, utbildning och OH-kostnader för bil, lokal och arbetsledning. Med förhållandevis få tillsynsobjekt och låga avgifter blir det enligt nämndens uppfattning mycket svårt att finansiera tillsynsverksamheten. Stadskontorets samlade bedömning Stadskontoret har en positiv inställning till de förslag utredningen lämnar i syfte att tydliggöra vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är vidare bra att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Den privata införseln av alkoholdrycker som nu tillåts skulle annars riskera att öka i sådan utsträckning att den skadar detaljhandelsmonopolet och den svenska alkoholpolitikens folkhälsomål. Det är därför viktigt med effektiva kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas, men också att transportörer ansvariga för införseln inte levererar till underåriga eller berusade. Detta talar för att en tillståndsprövning av transportörer liknande den som gäller för serveringstillstånd vore att förorda. Med möjlighet för kommunen att besluta om sanktioner, som att återkalla tillståndet vid större brister, om leverantören exempelvis inte uppfyller skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vidare instämmer stadskontoret i att de föreslagna regleringarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker är angelägna och därför bör träda i kraft snarast möjligt. Däremot bör de föreslagna tillsynsbestämmelserna inte träda i kraft förrän en omprövning av frågan om tillståndsplikt i förhållande till anmälningsplikt skett. Stadskontoret menar slutligen att avgiftsfinansiering av tillsynsverksamheten inte kan ge full kostnadstäckning utan att finansieringsprincipen ska gälla. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

8 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (4) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Till Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov S2014/5406/FST Kommunstyrelsen har beslutat att lämna följande yttrande: Sammanfattning Kommunstyrelsen ställer sig positiv till de förslag utredningen lämnar i syfte att tydliggöra vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är vidare viktigt att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Den privata införseln av alkoholdrycker som nu tillåts skulle annars riskera att öka i sådan utsträckning att den skadar detaljhandelsmonopolet och den svenska alkoholpolitikens folkhälsomål. Det är därför också viktigt med effektiva kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas, men också att transportörer ansvariga för införseln inte levererar till underåriga eller berusade. Detta talar för att en tillståndsprövning av transportörer liknande den som gäller för serveringstillstånd vore att förorda. Med möjlighet för kommunen att besluta om sanktioner, som att återkalla tillståndet vid större brister om leverantören exempelvis inte uppfyller skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Kommunstyrelsen instämmer därför inte i utredningens bedömning kring tillräckligheten av anmälningsplikt för transportföretag som ska leverera alkoholdrycker till privatpersoner. Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att de föreslagna regleringarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker är angelägna och därför bör träda i kraft snarast möjligt. Däremot bör de föreslagna tillsynsbestämmelserna inte träda i kraft förrän en omprövning av frågan om tillståndsplikt i förhållande till anmälningsplikt skett. Vad gäller kostnadstäckningen för den utökade tillsynsverksamheten så anser kommunstyrelsen att avgiftsfinansiering inte kan ge full kostnadstäckning utan att finansieringsprincipen ska gälla.

9 Yttrande 2 (4) Bakgrund Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande med förslag till lagändringar som förtydligar undantaget för privatinförsel av alkoholdrycker och reglerar vilka särskilda villkor som ska gälla vid hemleverans av alkoholdrycker. Betänkandet innehåller två huvudförslag dels förslag med förtydligande om undantag för privatinförsel som innebär att en enskild person som fyllt 20 år som förvärvat alkoholdrycker utanför Sverige, själv eller genom säljarens försorg, får föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör dels särskilda leveransbestämmelser som innebär att alkoholdryckerna som förs in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, det vill säga när alkoholdrycker finns tillgängliga i Systembolagsbutiker eller får levereras av Systembolaget genom hemleverans. Kommunstyrelsen har i december 2013 lämnat yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) och vill här hänvisa även till detta yttrande då de båda betänkandena i stor utsträckning anknyter till varandra. Synpunkter på betänkandets olika förslag 8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel I yttrandet över det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, instämde kommunstyrelsen i utredningens bedömning att det fanns behov av en översyn av regelverket för e-handel med alkoholdrycker för att klarlägga vad som är tillåten respektive otillåten e-handel. Kommunstyrelsen uttalade då att det är viktigt att en sådan översyn genomförs skyndsamt och att den även omfattar e-handel med tobaksvaror. Kommunstyrelsen anser därför att det är bra att den nu aktuella utredningen åtminstone delvis tagit fasta på detta och skyndsamt tagit fram ett lagförslag som fastställer vad som är tillåten respektive otillåten privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Kommunstyrelsen anser även att det är bra att de skattemässiga reglerna som gäller vid privatinförsel lyfts fram på ett tydligt sätt genom en uttrycklig hänvisning i alkohollagen. Nämnden anser att det är viktigt, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Privatinförseln som nu tillåts skulle annars ha potential att växa så att den utgör ett allvarligt hot mot detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är därför viktigt att det också kommer att finnas kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas.

10 Kommunstyrelsen saknar dock fortfarande motsvarande översyn på tobaksområdet. Det är viktigt att även en sådan översyn sker för att fastställa vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av tobaksprodukter. 3 (4) 8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker Kommunstyrelsen instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 8.5 Straffsanktioner Kommunstyrelsen instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 9 Frågor kring tillsyn Kommunstyrelsen instämmer i utredningens bedömning att möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn ökar genom att det tydliggörs vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel samt genom utredningens förslag om leveransbestämmelser vid privatinförsel. Kommunstyrelsen anser emellertid i övrigt att tillsynen av leverans av privatinförda alkoholdrycker kommer att vara förenade med stora svårigheter. Vid kontroll av att transportören inte levererar till underåriga eller berusade kan det knappast bli aktuellt för kommunens tillsynspersonal att bedriva spaningsarbete för att kontrollera överlämnandet av alkoholdrycker till privatpersoner. Den möjlighet som återstår för att identifiera lagbrytare i detta avseende är den föreslagna åtgärden att utföra kontrollköp i syfte att kontrollera att transportören förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som föreskrivs i lagstiftningen. Denna möjlighet finns redan för kommunen vid folkölsförsäljning. Syftet med kontrollköpet är enligt alkohollagen att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl. Brister som framkommit genom kontrollköp vid folkölsförsäljning får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning. Utformas lagstiftningen för kontrollköp vid privatleverans av alkoholdrycker på samma sätt, vilket mycket talar för, blir det inte möjligt för kommunen att besluta om sanktioner för leverantörer som inte uppfyller sina skyldigheter. Kontrollköp som tillsynsmetod vid leverans av privatinförda alkoholdrycker riskerar därför att bli en tandlös tillsynsmetod. Utredningen gör vidare bedömningen att förslaget om tillsyn och särskild anmälningsplikt för näringsidkare som yrkesmässigt levererar alkoholdrycker till privatpersoner i det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, är en avgörande utgångspunkt för de förslag som läggs fram av denna utredning. Utredningen anser att ett registreringskrav kan rättfärdigas enligt EUrätten, men att det är viktigt att Folkhälsomyndighetens utformning av reglerna inte blir onödigt betungande för de berörda transportföretagen. Kommunstyrelsen instämmer inte i utredningens bedömning om att anmälningsplikt är tillräckligt och att reglerna inte ska vara betungande för transportföretagen, utan vidhåller den bedömning som gjordes i yttrandet över betänkandet SOU 2013:50. Redan då konstaterade kommunstyrelsen att det är stor skillnad, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att hantera folköl jämfört med att hantera alkoholdrycker som starköl, vin och spritdrycker. Riskerna för skadeverkningar vid brister i hanteringen av de senare alkoholdryckerna, till exempel vid leverans till ungdomar eller till berusade måste bedömas som betydligt större än motsvarande risker vid detaljhandel med folköl.

11 Detta talar enligt kommunstyrelsen för att en tillståndsprövning, liknande den som gäller för att få ett serveringstillstånd, med möjlighet att återkalla tillståndet vid större brister, vore lämpligast. 4 (4) 10 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Kommunstyrelsen delar utredningens bedömning att förslagen som slår fast de lagliga ramarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker är angelägna och att det därför är mycket angeläget att de föreslagna regleringarna träder i kraft så snart som möjligt. Som framgått ovan anser dock kommunstyrelsen att utredningens förslag om anmälningsplikt ska omprövas och att det i stället ska införas en tillståndsplikt för näringsidkare som ska leverera alkoholdrycker till privatpersoner. Kommunstyrelsen bedömer därför att de föreslagna tillsynsbestämmelserna inte kan träda i kraft den 1 april 2015, utan först när frågan om anmälningsplikt alternativt tillståndsplikt har utretts vidare. 11 Konsekvensanalys När det gäller kostnaderna för att utföra de ökade tillsynsuppgifter som föreslås menar utredningen att kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen genom att ta ut avgifter med stöd alkohollagen. Med bara avgiftsfinansiering av de utökade arbetsuppgifterna och den administration som kommer att krävas så kommer det inte att vara möjligt att få full kostnadstäckning för tillsynsverksamheten. Kostnaderna kommer bland annat att avse tillsynspersonal, arbetsledning, utredningsarbete, registerhållning, informationsmaterial, utbildning samt OH-kostnader för bil och lokal. Är det dessutom så som utredningen anser, det vill säga att det handlar om ett förhållandevis begränsat antal tillsynsobjekt samt att avgiften som tas ut inte kan vara onödigt betungande, så finns det enligt kommunstyrelsen ytterst begränsade möjligheter att finansiera förväntade kostnadsökningar via tillsynsavgifter. Kommunstyrelsen instämmer därför inte i utredningens ställningstagande i denna fråga, utan vill framföra att finansieringsprincipen ska gälla. Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Sekreterare Tomas Bärring

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Reservation Sociala Resursnämnden Ärende: SRN Ang: Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Utifrån ett Malmöperspektiv är det angeläget att lyfta fram att det finns ett problem i att det är alldeles enkelt för minderåriga att få tillgång till alkohol och tobak. Malmös problem i detta avseende är i viss mån kopplat till närheten till kontinenten men även att en stor, svart marknad är etablerad här. Malmöungdomar som vill köpa alkoholhaltiga drycker går inte med i vinklubbar på nätet. Att bygga upp en dyr kommunal byråkrati för att utföra tillsyn av leveranser från vinklubbar är således ett slag i luften, om syftet är att minska tillgången för unga. När det gäller vuxnas inköp av alkohol via medlemskap i klubbar är det en försvinnande liten andel av helheten. Den stora andelen köps in på det statliga monopolet eller privatimporteras i samband med resor. Inte heller här finns anledning med en ny variant av tillsyn. Sammantaget framstår det som att regleringsivern är viktigare än att hantera verkliga problem. Problemet i Malmö är att det är alldeles för enkelt för ungdomar att köpa t.ex. alkohol, cigaretter och droger relativt öppet. Det problemet bör hanteras. Ungdomars alkoholkonsumtion via vinklubbar är inget existerande problem och bör därför inte regleras ytterligare. Då majoriteten i Sociala Resursnämnden inte var intresserat av att lyfta in våra synpunkter i yttrandet yrkade vi på avslag. Då vårt yrkande inte vann gehör avger vi reservation. Det är vår förhoppning att Kommunstyrelsens hantering av ärendet leder till att ett Malmöperspektiv införs och att man fokuserar på verkliga problem. Torbjörn Tegnhammar (M) Elisabeth Elgh (M) Magnus Ohlsson (M) Agneta Olsson Enochsson (FP) Margarata Håkansson (SPI) Med instämmande av: Anna Brosell (M) Gharib Aly (M)

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 PM 2016:208 RVI (Dnr 110-1561/2016) Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013 SIGNERAD 2013-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2013-11-08 Vår referens Mats Glans Sekreterare Tjänsteskrivelse mats.glans@malmo.se Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1227 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Justitiedepartementet S2014/5406/FST Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Alkoholleveransutredningens

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker

Privat införsel av alkoholdrycker Privat införsel av alkoholdrycker Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Betänkande av Alkoholleveransutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen Cirkulärnr: 1999:143 Diarienr: 1999/2719 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1999-11-24 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Kommunstyrelsen Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige Tel: 08-762 78 05 Svensk Dagligvaruhandel

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Maria Renström Director ANDT and Social services Ministry of Health and Social Affairs The common overall objective

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Kommittédirektiv Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Dir. 2012:43 Beslut vid regeringssammanträde den 10

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 1999:1001 Utkom från trycket den 10 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) S2010/9077/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-05-10 Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter Försäljning av folköl enligt Alkohollagen 5 kap 5 Servering av folköl enligt Alkohollagen 8 kap 8 Försäljning av tobak enligt Tobakslagen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Information om åldersgränsen För att informera om åldersgränsen ska du ha tydliga och klart synbara skyltar på försäljningsstället.

Information om åldersgränsen För att informera om åldersgränsen ska du ha tydliga och klart synbara skyltar på försäljningsstället. Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl, tobak och/eller e- till konsumenter ska ha ett egenkontrollprogram som visar att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Antagen av Bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 39 Dnr 16/0020-490 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Utökade riktlinjer för tobakstillsynen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-20 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2008-06-17 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

ANMÄLAN. Box 12825 112 97 Stockholm. Gazal Casselborg, Förbundsjurist IOGT-NTO. Brott mot alkohollagstiftningen och alkoholskattelagstiftningen

ANMÄLAN. Box 12825 112 97 Stockholm. Gazal Casselborg, Förbundsjurist IOGT-NTO. Brott mot alkohollagstiftningen och alkoholskattelagstiftningen Ekobrottsmyndigheten (Anmälaren är medveten om att anmälan inte nödvändigtvis kommer att hanteras av Ekobrottsmyndigheten) Stockholm den 10 november 2011 ANMÄLAN Anmälare: IOGT-NTO Box 12825 112 97 Stockholm

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg Riktlinjer är beslutade av: Kommunfullmäktige 114 i Gullspång kommun Datum: 2016-06-20 Innehåll Skyddslagstiftning...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/övrigt 1 Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. Stockholm 2013 SOU 2013:50 SOU

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03 RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 Ert Er beteckning B 712-03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KR m.fl../. Riksåklagaren angående förverkande

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer

Kontrollköp - tobak och folköl

Kontrollköp - tobak och folköl Kontrollköp - tobak och folköl Disposition Lagstöd för kontrollköp Vad innebär kontrollköp? Provköp vs. Kontrollköp Arbetet med kontrollköp på Folkhälsomyndigheten Vägledning och information om kontrollköp

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Handel med vissa receptfria läkemedel

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Handel med vissa receptfria läkemedel 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-04-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50)

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) S2013/5136/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Det svenska nätverket

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. En ny alkohollag Enligt

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Per Bolund Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE.. 2(7) EGENKONTROLLROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL - Utse försäljningsansvarig - Informera nyanställd personal - Repetera

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Alkohollag (2010:1622)

Alkohollag (2010:1622) Alkohollag, 1 kap. [3801] Alkohollag (2010:1622) 1 kap. Inledande bestämmelser [3801] Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor.

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för immaterialrätt och transporträtt 78/2015 Claes Almberg 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju2015/3556/L3 2015-09-22 Remissvar Ny patentlag (SOU 2015:41)

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622) Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer