Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov STK Sammanfattning Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58). Stadskontoret instämmer i huvudsak i de förslag utredningen lämnar i syfte att tydliggöra vad som ska vara tillåtet respektive otillåtet avseende privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet. Stadskontoret instämmer däremot inte i utredningens bedömning kring tillräckligheten av anmälningsplikt för transportföretag som ska leverera alkoholdrycker till privatpersoner. Det vore enligt stadskontoret lämpligare att införa en tillståndsprövning liknande den som finns för serveringstillstånd. Slutligen anser stadskontoret att de avgifter som föreslås för transportörerna inte gör att full kostnadstäckning för tillsynen kan uppnås utan att istället så ska finansieringsprincipen gälla. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med av stadskontoret upprättat förslag. Beslutsunderlag Privat införsel av alkoholdrycker - Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Rättelseblad Anstånd beviljat till 7 nov Bilaga till remissvar från sociala resursnämnden Remissvar från sociala resursnämnden Särskilt yttrande från sociala resursnämnden (M, FP och SPI) G-Tjänsteskrivelse-KSAu II 20/10-Privat införsel av alkoholdrycker Yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker SOU 2014:58 Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet

2 Justitiedepartementet har berett Malmö stad tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande. 2 (7) Bakgrund Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande med förslag till lagändringar som förtydligar undantaget för privatinförsel av alkoholdrycker och reglerar vilka särskilda villkor som ska gälla vid hemleverans av alkoholdrycker. Betänkandet innehåller två huvudförslag. Ett förslag med förtydligande om undantag för privatinförsel som innebär att en enskild person som fyllt 20 år som förvärvat alkoholdrycker utanför Sverige, själv eller genom säljarens försorg, får föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör. Det andra huvudförslaget berör särskilda leveransbestämmelser som innebär att alkoholdryckerna som förs in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, det vill säga när alkoholdrycker finns tillgängliga i Systembolagsbutiker eller får levereras av Systembolaget genom hemleverans. Kommunstyrelsen har i december 2013 lämnat yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50). Nedan hänvisas till underlag från sociala resursnämnden i detta yttrande då de båda betänkandena i stor utsträckning anknyter till varandra. Betänkandets förslag och bedömningar 8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel Utredningens förslag: En enskild person som fyllt 20 år som förvärvat spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker utanför Sverige får själv eller genom säljarens försorg föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör, allt under förutsättning att dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk. Det ska vara förbjudet att i kommersiellt syfte främja sådan införsel som avses ovan, med undantag från sådana transporter som avses i stadgandet. Utan hinder av främjandeförbudet får säljaren vidta marknadsföringsåtgärder i enlighet med svensk lagstiftning. De skattemässiga regler som gäller vid privatinförsel ska lyftas fram på ett tydligt sätt genom en uttrycklig hänvisning i alkohollagen. Utredningens skäl till förslaget: Genom förslaget blir ingen annan förmedling än själva transporttjänsten tillåten. Undantaget för privatinförsel förtydligas alltså för att förhindra tolkningar som innebär att affärsupplägg anses tillåtna på den svenska detaljhandelsmarknaden för alkoholdrycker som är oförenliga med detaljhandelsmonopolet eller svensk alkoholpolitik i övrigt. Utredningen föreslår vidare att undantaget för privatinförsel kompletteras med ett förbud mot kommersiellt främjande av privatinförsel av alkoholdrycker. Det ska vara förbjudet att i kommersiellt syfte främja sådan införsel, med undantag från sådana transporter som avses i be-

3 stämmelsen om privatinförsel. Främjandeförbudet tydliggör att det bland annat är förbjudet att i kommersiellt syfte förmedla försäljningar av alkoholdrycker från utlandet eller på annat sätt medverka till sådan försäljning. Det blir därmed även förbjudet för företag inom andra branscher att inleda olika typer av samarbeten med förmedlare av alkoholdrycker som förs in i landet med stöd av undantaget för privatinförsel. 3 (7) En utländsk säljare av alkoholdrycker får emellertid utan hinder av främjandeförbudet vidta marknadsföringsåtgärder. Detta får emellertid inte ske genom svenskt bolag eftersom detta skulle strida mot detaljhandelsmonopolet. En utländsk säljare av alkoholdrycker har enbart rätt att marknadsföra möjligheten till privatinförsel av alkoholdrycker på motsvarande villkor som gäller vid marknadsföring av alkoholdrycker som tillhandahålls av detaljhandelsmonopolet. Vid marknadsföringen gäller att särskild måttfullhet ska iakttas och reklam- eller annan marknadsföring som är påträngande eller uppsökande, eller som uppmanar till bruk av alkohol, får inte företas. Utredningen anser att det finns en pedagogisk poäng i att framhålla kopplingen mellan de olika privatinförselsituationerna och skattelagstiftningen. Därför bör det tydliggöras i alkohollagen att privatinförsel kan ha olika konsekvenser i skattehänseende. 8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker Utredningens förslag: Alkoholdrycker som förs in i landet genom privatinförsel får endast levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, genom försäljningsställen eller vid hemleveranser. Utredningens skäl till förslaget: Det har i anslutning till undantaget för privatinförsel växt fram leveransmetoder som starkt kan ifrågasättas i ett alkoholpolitiskt perspektiv. Det kan handla om utlämning via lagerlokaler, på parkeringsplatser, utanför butikslokal, via särskilda terminaler, bussgodsombud och andra affärslokaler. Dessa metoder kan undergräva detaljhandelsmonopolets ställning och försvåra ålderskontrollen. Utredningen föreslår därför att alkoholdrycker som förs in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, det vill säga när alkoholdrycker finns tillgängliga i Systembolagsbutiker eller får levereras av Systembolaget genom hemleverans. 8.5 Straffsanktioner Utredningens förslag: Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i kommersiellt syfte främjar privatinförsel av alkoholdrycker ska kunna dömas för olovligt kommersiellt främjande av alkoholinförsel till böter eller fängelse i högst sex månader. Utredningens skäl till förslaget: Utgångspunkten i alkohollagen är att all hantering av alkohol ska vara reglerad. Systematiken rent generellt är uppbyggd så att överträdelser straffsanktioneras och detta gäller även dagens bestämmelse om privatinförsel. Beteendet som sådant, det vill säga att överskrida de tillåtna ramarna för privatinförsel av alkohol, är således redan straffsanktionerat. I konsekvens härmed bör även bestämmelsen om ett främjandeförbud straffsanktioneras. Detta torde även vara en förutsättning för att regleringen ska bli meningsfull och få verklig betydelse i praktiken. 9 Frågor kring tillsyn

4 Utredningens bedömning: Genom att tydliggöra vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel ökar möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn över den tillåtna verksamheten. Även de förslag utredningen lämnar om leveransbestämmelser vid privatinförsel är ägnade att öka dessa förutsättningar. 4 (7) Den ordning för tillsyn som Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. föreslagit är förenlig med utredningens förslag och påverkas i princip endast lagtekniskt. Förslaget om tillsyn och särskild anmälningsplikt för näringsidkare som yrkesmässigt levererar alkoholdrycker till privatpersoner är en avgörande utgångspunkt för de förslag som läggs fram av denna utredning. Ett registreringskrav kan rättfärdigas enligt EU-rätten. Det är emellertid viktigt att den faktiska utformningen under Folkhälsomyndighetens försorg inte blir onödigt betungande för de berörda transportföretagen, särskilt eftersom privatinförsel enligt utredningen nu begränsas och leveranserna regleras på ett sätt som påverkar transportföretagens verksamhet Ikraftträdande Utredningens förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 april Utredningens skäl till förslaget: Utredningens förslag syftar primärt till att slå fast de lagliga ramarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker. Förslagen är angelägna såväl utifrån alkoholpolitiska utgångspunkter som utifrån ett behov av en tydligare gränsdragning mellan vad som bör vara tillåtet respektive otillåtet. Inte minst med hänsyn till att de oklarheter och tolkningsproblem som i dag förekommer hänför sig till det straffrättsliga området är det mycket angeläget att den föreslagna regleringen träder i kraft så snart som möjligt. Utredningen anser det önskvärt att de nu framlagda förslagen samordnas med de tidigare förslagen om tillsyn på området (SOU 2013:50) och träder i kraft samtidigt. Skulle detta av något skäl inte vara möjligt finns enligt utredningen ingen anledning att avvakta med förslagen som läggs fram nu, eftersom de förslag som utredningen lägger fram fyller en viktig funktion även utan tillsynsbestämmelser. 11 Konsekvensanalys Utredningens bedömning: Utredningens förslag hänger som framgått samman med förslagen från Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. och medför inga ytterligare konsekvenser för tillsynsorganisationen. Kommunerna får, genom redan framlagda förslag, kontroll över de leveransverksamheter som finns och i förekommande fall möjlighet att genom förelägganden kräva in de uppgifter som de behöver för att planera och utöva sin tillsyn. Att anmälningsskyldigheten knyts till den kommun där näringsidkaren har sitt säte, istället för till den kommun där verksamheten bedrivs, syftar också till att rationalisera anmälningsförfarandet och motverka att ett stort antal kommuner får parallell tillsyn över ett förhållandevis begränsat antal tillsynsobjekt. Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. bedömde att i förhållande till antalet objekt som kommunerna idag utövar tillsyn över på alkoholområdet framstår denna ökning av antalet tillsynsobjekt som förslaget innebär som närmast försumbar. Den utökade tillsynsverksamheten bör i allt väsentligt kunna finansieras genom att kommunerna på motsvarande sätt som idag gäller för exempelvis handel med folköl tar ut en tillsynsavgift. Eftersom dessa avgifter baseras på självkostnads- principen bör förslagen inte medföra några beaktansvärda kostnadsökningar för kommunerna (se SOU 2013:50, s. 247). Det är dock viktigt, som påpekades ovan, att den avgift som tas ut inte kan an-

5 ses onödigt betungande, och därmed oproportionell, med hänsyn till EU-rätten. 5 (7) Remissvar Stadskontoret har beslutat inhämta synpunkter på betänkandet från sociala resursnämnden. Sociala resursnämnden har avgett yttrande i ärendet den 22 september Mot sociala resursnämndens beslut i ärendet anföres reservation av (M), (FP) och (SPI). 8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel I yttrandet över det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, instämde sociala resursnämnden i utredningens bedömning att det fanns behov av en översyn av regelverket för e-handel med alkoholdrycker för att klarlägga vad som är tillåten respektive otillåten e-handel. Nämnden uttalade då att det är viktigt att en sådan översyn genomförs skyndsamt och att den även omfattar e- handel med tobaksvaror. Nämnden anser därför att det är bra att den nu aktuella utredningen åtminstone delvis tagit fasta på detta och skyndsamt tagit fram ett lagförslag som fastställer vad som är tillåten respektive otillåten privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Sociala resursnämnden anser även att det är bra att de skattemässiga reglerna som gäller vid privatinförsel lyfts fram på ett tydligt sätt genom en uttrycklig hänvisning i alkohollagen. Nämnden anser att det är viktigt, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Privatinförseln som nu tillåts skulle annars ha potential att växa så att den utgör ett allvarligt hot mot detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är därför viktigt att det också kommer att finnas kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas. Sociala resursnämnden saknar dock motsvarande översyn på tobaksområdet. Det är viktigt att även en sådan översyn sker för att fastställa vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av tobaksprodukter. 8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker Sociala resursnämnden instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 8.5 Straffsanktioner Sociala resursnämnden instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 9 Frågor kring tillsyn Sociala resursnämnden instämmer i utredningens bedömning att möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn ökar genom att det tydliggörs vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel samt genom utredningens förslag om leveransbestämmelser vid privatinförsel. Nämnden anser emellertid i övrigt att tillsynen över leverans av privatinförda alkoholdrycker kommer att vara förenad med stora svårigheter. Vid kontroll av att transportören inte levererar till underåriga eller berusade kan det knappast bli aktuellt för kommunens tillsynspersonal att bedriva spaning för att kontrollera överlämnandet av alkoholdrycker till privatpersoner. Den möjlighet som återstår för att identifiera transportörer som inte följer lagen i detta avseende är den föreslagna möjligheten för kommunen att utföra kontrollköp i syfte att kontrollera att transportören förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som föreskrivs i lagstiftningen.

6 6 (7) Redan nu finns en möjlighet för kommunen att utföra kontrollköp vid folkölsförsäljning. Syftet med detta kontrollköp är enligt alkohollagen att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl. Brister som framkommit genom kontrollköp vid folkölsförsäljning får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning. Utformas lagstiftningen för kontrollköp vid privatleverans av alkoholdrycker på samma sätt, vilket mycket talar för, blir det inte möjligt för kommunen att besluta om sanktioner för leverantörer som inte uppfyller skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Kontrollköp som tillsynsmetod vid leverans av privatinförda alkoholdrycker riskerar därför att bli en verkningslös tillsynsmetod. Utredningen gör vidare bedömningen att förslaget om tillsyn och särskild anmälningsplikt för näringsidkare som yrkesmässigt levererar alkoholdrycker till privatpersoner i det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, är en avgörande utgångspunkt för de förslag som läggs fram av denna utredning. Utredningen anser att ett registreringskrav kan rättfärdigas enligt EU-rätten, men att det är viktigt att Folkhälsomyndighetens utformning av reglerna inte blir onödigt betungande för de berörda transportföretagen. Sociala resursnämnden instämmer inte i utredningens bedömning om att det är tillräckligt med en anmälningsplikt samt att det är viktigt att reglerna kring denna inte blir onödigt betungande för transportföretagen. Nämnden vidhåller den bedömning som gjordes i yttrandet över betänkandet SOU 2013:50: Sociala resursnämnden anser att det är stor skillnad, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att hantera folköl jämfört med att som här är fallet hantera alkoholdrycker som starköl, vin och spritdrycker. Riskerna för skadeverkningar vid brister i hanteringen av de senare alkoholdryckerna, till exempel vid leverans till ungdomar eller till berusade måste bedömas som betydligt större än motsvarande risker vid detaljhandel med folköl. Detta talar enligt sociala resursnämnden för att en tillståndsprövning, liknande den som gäller för att få ett serveringstillstånd, med möjlighet att återkalla tillståndet vid större brister, vore lämpligast Ikraftträdande Sociala resursnämnden delar utredningens bedömning att förslagen som slår fast de lagliga ramarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker är angelägna och att det därför är mycket angeläget att de föreslagna regleringarna träder i kraft så snart som möjligt. Som framgått ovan anser dock nämnden att förslaget om anmälningsplikt ska omprövas och att det i stället ska införas en tillståndsplikt för näringsidkare som ska leverera alkoholdrycker till privatpersoner. Sociala resursnämnden bedömer därför att de föreslagna tillsynsbestämmelserna inte kan träda i kraft den 1 april 2015, utan först när en omprövning av frågan om anmälningsplikt eller tillståndsplikt skett. 11 Konsekvensanalys Sociala resursnämnden instämmer i utredningens bedömning att föreliggande förslag inte medför ytterligare konsekvenser för tillsynsorganisationen jämfört med de konsekvenser som förslagen i det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, innebär. Beträffande nämndens inställning till dessa konsekvenser hänvisas till bifogat yttrande över SOU 2013:50. Sociala resursnämnden vill dock särskilt uppmärksamma utredningen på den inställning som nämnden då framförde beträffande möjligheterna att finansiera den nya tillsynsverksamheten. I det yttrandet gjordes följande bedömning:

7 När det gäller kostnaderna för att utföra de ökade tillsynsuppgifter som föreslås i utredningen menar utredningen att förslaget inte kommer medföra extra kostnader för kommunen då kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen genom att ta ut tillsynsavgifter med stöd av 8 kap. 10 alkohollagen och 19b tobakslagen. Sociala resursnämnden instämmer inte i utredningens ställningstagande i denna fråga. Sociala resursnämnden vill framföra att finansieringsprincipen ska gälla. 7 (7) Är det dessutom så som utredningen anser, det vill säga att det handlar om ett förhållandevis begränsat antal tillsynsobjekt samt att avgiften som tas ut inte bör vara onödigt betungande, så finns det enligt sociala resursnämnden ännu större anledning att tillämpa finansieringsprincipen. Med bara avgiftsfinansiering av den administration och tillsyn som kommer att krävas så kommer det inte att vara möjligt att få full kostnadstäckning för tillsynsverksamheten. Kostnaderna kommer bland annat att avse registerhållning, tillsynspersonal, utredningsarbete, informationsmaterial, utbildning och OH-kostnader för bil, lokal och arbetsledning. Med förhållandevis få tillsynsobjekt och låga avgifter blir det enligt nämndens uppfattning mycket svårt att finansiera tillsynsverksamheten. Stadskontorets samlade bedömning Stadskontoret har en positiv inställning till de förslag utredningen lämnar i syfte att tydliggöra vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är vidare bra att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Den privata införseln av alkoholdrycker som nu tillåts skulle annars riskera att öka i sådan utsträckning att den skadar detaljhandelsmonopolet och den svenska alkoholpolitikens folkhälsomål. Det är därför viktigt med effektiva kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas, men också att transportörer ansvariga för införseln inte levererar till underåriga eller berusade. Detta talar för att en tillståndsprövning av transportörer liknande den som gäller för serveringstillstånd vore att förorda. Med möjlighet för kommunen att besluta om sanktioner, som att återkalla tillståndet vid större brister, om leverantören exempelvis inte uppfyller skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vidare instämmer stadskontoret i att de föreslagna regleringarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker är angelägna och därför bör träda i kraft snarast möjligt. Däremot bör de föreslagna tillsynsbestämmelserna inte träda i kraft förrän en omprövning av frågan om tillståndsplikt i förhållande till anmälningsplikt skett. Stadskontoret menar slutligen att avgiftsfinansiering av tillsynsverksamheten inte kan ge full kostnadstäckning utan att finansieringsprincipen ska gälla. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

8 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (4) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Till Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Remiss från Socialdepartementet avseende privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Svarsdatum 31 oktober Anstånd beviljat till 7 nov S2014/5406/FST Kommunstyrelsen har beslutat att lämna följande yttrande: Sammanfattning Kommunstyrelsen ställer sig positiv till de förslag utredningen lämnar i syfte att tydliggöra vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är vidare viktigt att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Den privata införseln av alkoholdrycker som nu tillåts skulle annars riskera att öka i sådan utsträckning att den skadar detaljhandelsmonopolet och den svenska alkoholpolitikens folkhälsomål. Det är därför också viktigt med effektiva kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas, men också att transportörer ansvariga för införseln inte levererar till underåriga eller berusade. Detta talar för att en tillståndsprövning av transportörer liknande den som gäller för serveringstillstånd vore att förorda. Med möjlighet för kommunen att besluta om sanktioner, som att återkalla tillståndet vid större brister om leverantören exempelvis inte uppfyller skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Kommunstyrelsen instämmer därför inte i utredningens bedömning kring tillräckligheten av anmälningsplikt för transportföretag som ska leverera alkoholdrycker till privatpersoner. Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att de föreslagna regleringarna för gränsöverskridande e-handel med alkoholdrycker är angelägna och därför bör träda i kraft snarast möjligt. Däremot bör de föreslagna tillsynsbestämmelserna inte träda i kraft förrän en omprövning av frågan om tillståndsplikt i förhållande till anmälningsplikt skett. Vad gäller kostnadstäckningen för den utökade tillsynsverksamheten så anser kommunstyrelsen att avgiftsfinansiering inte kan ge full kostnadstäckning utan att finansieringsprincipen ska gälla.

9 Yttrande 2 (4) Bakgrund Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande med förslag till lagändringar som förtydligar undantaget för privatinförsel av alkoholdrycker och reglerar vilka särskilda villkor som ska gälla vid hemleverans av alkoholdrycker. Betänkandet innehåller två huvudförslag dels förslag med förtydligande om undantag för privatinförsel som innebär att en enskild person som fyllt 20 år som förvärvat alkoholdrycker utanför Sverige, själv eller genom säljarens försorg, får föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör dels särskilda leveransbestämmelser som innebär att alkoholdryckerna som förs in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget, det vill säga när alkoholdrycker finns tillgängliga i Systembolagsbutiker eller får levereras av Systembolaget genom hemleverans. Kommunstyrelsen har i december 2013 lämnat yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) och vill här hänvisa även till detta yttrande då de båda betänkandena i stor utsträckning anknyter till varandra. Synpunkter på betänkandets olika förslag 8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel I yttrandet över det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, instämde kommunstyrelsen i utredningens bedömning att det fanns behov av en översyn av regelverket för e-handel med alkoholdrycker för att klarlägga vad som är tillåten respektive otillåten e-handel. Kommunstyrelsen uttalade då att det är viktigt att en sådan översyn genomförs skyndsamt och att den även omfattar e-handel med tobaksvaror. Kommunstyrelsen anser därför att det är bra att den nu aktuella utredningen åtminstone delvis tagit fasta på detta och skyndsamt tagit fram ett lagförslag som fastställer vad som är tillåten respektive otillåten privatinförsel av alkoholdrycker från utlandet och vad som är förenligt med detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Kommunstyrelsen anser även att det är bra att de skattemässiga reglerna som gäller vid privatinförsel lyfts fram på ett tydligt sätt genom en uttrycklig hänvisning i alkohollagen. Nämnden anser att det är viktigt, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att alkoholdryckerna som förs in genom privatinförsel, precis som gäller för alkoholdrycker som säljs på Systembolaget eller serveras på serveringsställen, beläggs med svensk alkoholskatt. Privatinförseln som nu tillåts skulle annars ha potential att växa så att den utgör ett allvarligt hot mot detaljhandelsmonopolet och svensk alkoholpolitik. Det är därför viktigt att det också kommer att finnas kontrollmoment i förfarandet som säkerställer att den svenska alkoholskatten verkligen betalas.

10 Kommunstyrelsen saknar dock fortfarande motsvarande översyn på tobaksområdet. Det är viktigt att även en sådan översyn sker för att fastställa vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel av tobaksprodukter. 3 (4) 8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker Kommunstyrelsen instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 8.5 Straffsanktioner Kommunstyrelsen instämmer i utredningens förslag och skälen bakom detta. 9 Frågor kring tillsyn Kommunstyrelsen instämmer i utredningens bedömning att möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn ökar genom att det tydliggörs vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller privatinförsel samt genom utredningens förslag om leveransbestämmelser vid privatinförsel. Kommunstyrelsen anser emellertid i övrigt att tillsynen av leverans av privatinförda alkoholdrycker kommer att vara förenade med stora svårigheter. Vid kontroll av att transportören inte levererar till underåriga eller berusade kan det knappast bli aktuellt för kommunens tillsynspersonal att bedriva spaningsarbete för att kontrollera överlämnandet av alkoholdrycker till privatpersoner. Den möjlighet som återstår för att identifiera lagbrytare i detta avseende är den föreslagna åtgärden att utföra kontrollköp i syfte att kontrollera att transportören förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som föreskrivs i lagstiftningen. Denna möjlighet finns redan för kommunen vid folkölsförsäljning. Syftet med kontrollköpet är enligt alkohollagen att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl. Brister som framkommit genom kontrollköp vid folkölsförsäljning får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning. Utformas lagstiftningen för kontrollköp vid privatleverans av alkoholdrycker på samma sätt, vilket mycket talar för, blir det inte möjligt för kommunen att besluta om sanktioner för leverantörer som inte uppfyller sina skyldigheter. Kontrollköp som tillsynsmetod vid leverans av privatinförda alkoholdrycker riskerar därför att bli en tandlös tillsynsmetod. Utredningen gör vidare bedömningen att förslaget om tillsyn och särskild anmälningsplikt för näringsidkare som yrkesmässigt levererar alkoholdrycker till privatpersoner i det tidigare betänkandet, SOU 2013:50, är en avgörande utgångspunkt för de förslag som läggs fram av denna utredning. Utredningen anser att ett registreringskrav kan rättfärdigas enligt EUrätten, men att det är viktigt att Folkhälsomyndighetens utformning av reglerna inte blir onödigt betungande för de berörda transportföretagen. Kommunstyrelsen instämmer inte i utredningens bedömning om att anmälningsplikt är tillräckligt och att reglerna inte ska vara betungande för transportföretagen, utan vidhåller den bedömning som gjordes i yttrandet över betänkandet SOU 2013:50. Redan då konstaterade kommunstyrelsen att det är stor skillnad, inte minst ur folkhälsosynpunkt, att hantera folköl jämfört med att hantera alkoholdrycker som starköl, vin och spritdrycker. Riskerna för skadeverkningar vid brister i hanteringen av de senare alkoholdryckerna, till exempel vid leverans till ungdomar eller till berusade måste bedömas som betydligt större än motsvarande risker vid detaljhandel med folköl.

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013 SIGNERAD 2013-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2013-11-08 Vår referens Mats Glans Sekreterare Tjänsteskrivelse mats.glans@malmo.se Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och

Läs mer

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. Stockholm 2013 SOU 2013:50 SOU

Läs mer

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Betänkande av Främjandeförbudsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2014 Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker Rapport till Europeiska kommissionen

Läs mer

Mer gemensamma tobaksregler

Mer gemensamma tobaksregler Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014

Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 SIGNERAD 2013-12-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-18 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan

Läs mer

Fjärrvärme i konkurrens

Fjärrvärme i konkurrens Fjärrvärme i konkurrens Betänkande av TPA-utredningen Stockholm 2011 SOU 2011:44 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem

Framtidens valfrihetssystem Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Stockholm 2014 SOU 2014:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1227 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Justitiedepartementet S2014/5406/FST Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Alkoholleveransutredningens

Läs mer

Datalagring och integritet

Datalagring och integritet Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Europeisk kvarstad på bankmedel

Europeisk kvarstad på bankmedel Europeisk kvarstad på bankmedel Betänkande av Utredningen om europeisk kvarstad på bankmedel Stockholm 2015 SOU 2015:54 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50 Nystartszoner Betänkande av Utredningen om nystartszoner Stockholm 2012 SOU 2012:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

En ny ordning för redovisningstillsyn

En ny ordning för redovisningstillsyn En ny ordning för redovisningstillsyn Slutbetänkande av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Stockholm 2015 SOU 2015:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Delbetänkande av 2014 års fondutredning. Stockholm 2015 SOU 2015:62

UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Delbetänkande av 2014 års fondutredning. Stockholm 2015 SOU 2015:62 UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning Delbetänkande av 2014 års fondutredning Stockholm 2015 SOU 2015:62 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Beskattning av mikroproducerad el m.m.

Beskattning av mikroproducerad el m.m. Beskattning av mikroproducerad el m.m. Betänkande av Utredningen om nettodebitering av el Stockholm 2013 SOU 2013:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Visselblåsare. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Visselblåsare. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Betänkande av Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm Stockholm 2014 SOU 2014:31 SOU och Ds kan

Läs mer

Förhandsprövning av nättariffer m.m.

Förhandsprövning av nättariffer m.m. Förhandsprövning av nättariffer m.m. Delbetänkande av Energinätsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Betänkande av Utredningen om vård för papperslösa m.fl. Stockholm 2011 SOU 2011:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Stockholm 2014 SOU 2014:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Betänkande från Utbildningsdepartementet - Friskolorna i samhället (SOU 2013:56). Svar senast den 1 december 2013

Betänkande från Utbildningsdepartementet - Friskolorna i samhället (SOU 2013:56). Svar senast den 1 december 2013 SIGNERAD 2013-11-13 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2013-11-14 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Betänkande från Utbildningsdepartementet

Läs mer