Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138"

Transkript

1 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

2 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). Delegaten träder in helt i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndsbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut i det, t ex då ett ärende oförmodat fått en principiell vikt. Nämnden har ansvaret för samtliga fattade beslut på delegation. 2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt Delegering inom en nämnd kräver beslut i två led. Först måste kommunfullmäktige, via reglemente eller särskilt beslut, uppdra till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av beslutanderätten. Det är nämnden själv som bestämmer vilka ärenden eller ärendegrupper som ska delegeras. 3. Vad kan delegeras? (6 Kap 34 KL) 3.1 Nämndens delegeringsrätt- delegeringsförbud Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande ärendetyper: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats 4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot andra, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl a inom socialområdet Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är alltså förbehållna nämnden. Ofta handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte finns inte, man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunstorlek, budgetomslutning, förvaltningens storlek m m.

3 3.2 Delegering och ren verkställighet Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är i första hand att det finns möjlighet till alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. I den kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten höra till området ren verkställighet. Gränsen mellan vad som hör till beslut i lagens mening och ren verkställighet kan ibland vara svår att dra. Finns det tydliga mål för verksamheten torde många av de vardagliga åtgärderna i verksamheten, som tidigare rättsligt sett har ansetts som beslut, hänföras till ren verkställighet, även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande. 3.3 Delegering av överklaganderätt Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegering inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. 3.4 Beslut utan delegeringsuppdrag Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. 4. Vem kan man delegera till? (6 kap 33 KL) En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag åt - ett utskott under nämnden - en ledamot eller ersättare i nämnden - en anställd i kommunen Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till - flera anställda i grupp - till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s k blandad delegering - anställd i kommunalt företag Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

4 5. Vidaredelegering (6 kap 37 KL) Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. En förutsättning för vidaredelegering är att nämnden i ett beslut tillåtit detta. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Något uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen. Se punkt 11 nedan. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. 6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 KL) En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså om ärenden som absolut måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden. 7. Anmälan om delegeringsbeslut (6 kap KL) Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv när och hur det ska ske. (Se vidare under allmänna bestämmelser) Syftet med anmälan är bl a att nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses. Dessutom kan det ha betydelse för beslutets lagakraftsvinnande. Ett beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda sammanträdet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller så räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden.

5 Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegeringsordning Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom kommunstyrelsens ansvarsområden ska gälla nedanstående regler. 1. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder först vice ordförande och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice ordföranden, om inte annat anges. 2. Vid förfall för övriga delegater Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om inte annat anges. Beslut om vidaredelegering och förteckning över olika delegaters ersättare ska förvaras i särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt). 3. Vidaredelegering Med stöd av 6 kap 37 KL överlåts till kommunchefen och förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att i sin tur uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). Förteckning ska upprättas över vilka anställda som chef vidaredelegerat till. Om villkor för rätten att vidaredelegera se punkt 12 nedan. 4. Ordförandens beslut i brådskande ärenden Med stöd av 6 kap 36 KL uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall av ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 5. Ärenden av principiell beskaffenhet m m Delegaten ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas kommunstyrelsen. 6. Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätt att: 6.1 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 6.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut samt besluta ansöka om inhibition.

6 7. Anmälan om delegeringsbeslut Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering- även vidaredelegering- ska anmälas till kommunstyrelsen på sätt som anges nedan under punkterna Exempel på ren verkställighet - Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader - Utfärdande av anställningsavtal och intyg - Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6 månader - Godkännande av uppsägning på egen begäran - Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor - Representation och uppvaktning (löpande, vardaglig) - Ledigkungörande av tjänst - Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns - Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär - Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav - Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process - Söka och bevaka statsbidrag - Bidragsgivning enligt fastställda normer - Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader upp till ½ pbb - Försäljning av lös egendom upp till ½ pbb - Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter (begränsning om upphandling) - Interna lokalupplåtelser - Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan 9. Registrering av delegeringsbeslut a) Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för beslutet. Saknas handling ska en handling upprättas där beslutet noteras. b) Av noteringen ska framgå Ärendet (vad som beslutats) Beslutsfattare Beslutsdatum Hänvisning till punkt i delegeringsordningen 10. Rapportering Delegat ska omgående lämna över de beslut som fattats med stöd av delegering till kommunstyrelsens registrator. Registrator ser till att besluten anmäls i kommunstyrelsen.

7 11. Registrering i kommunstyrelsens protokoll Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i kommunstyrelsens protokoll. I paragrafen anges ärende, diarienummer och beslutsfattare. 12. Vidaredelegering och anmälan Ovan, under rubrik Vidaredelegering, har angetts att beslut fattade på vidaredelegering ska anmälas till chef som vidaredelegerat. Som villkor för vidaredelegering beslutar kommunstyrelsen, dels att chefen ska anmäla till kommunstyrelsen vem som fått beslutanderätten, dels att sådana beslut som fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef som vidaredelegerat, även ska anmälas till nämnden (registrator) enligt ovan punkt 10.

8 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Anmärkningar för delegeringsordningen i sin helhet 1. Kommunchefen beslutar i frågor rörande kommunledningskontoret, förvaltningschefen i frågor rörande samhällsutvecklingsförvaltningen. Se * A Personaladministrativa ärenden Anmärkningar 1. Kommunchefen får inte fatta personalbeslut avseende sig själv. 2. Kommunstyrelsens ordförande beslutar i samtliga personalärenden rörande kommunchef 3. Vid överenskommelser om lön gäller att bestämmelser om förhandlingar, garanterade löner, minimilöner m m enligt löneavtalen ska tillämpas. Vidare gäller lokala kollektivavtal om löneriktlinjer med vissa arbetstagarorganisationer. 4. Eftersom kommunstyrelsen är anställningsmyndighet gäller att personalfrågor delegeras från kommunstyrelsen och inte från annan nämnd. Därmed gäller delegeringar av personalärenden (A) alla förvaltningar.

9 Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning A1 Kollektivavtalsförhandlingar rörande lön och övriga anställningsvillkor A2 Övriga kollektivavtalsförhandlingar utom vad som avses under p A3 och A4 A3 Kollektivavtalsförhandlingar om avvikelser från 5 och 6 i LAS A4 Lokal förhandling om arbetstidsschema A5 Förhandlingar enligt 10 MBL och tvisteförhandlingar A6 Besluta om tillämpning av mellan centrala parter träffade avtal A7 Besluta om tillämpning av mellan lokala parter träffade avtal A8 Överenskommelse om lön med arbetstagare i de fall det inte finns utfärdade riktlinjer av kommunen. A9 Överenskommelser om arvoden till uppdragstagare m fl AB 13 Personalchefen Personalchefen Personalchef Personalchef Personalchef efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten * * Individuell lönesättning. Beslut av närmaste chef. Beslutas av den med budgetansvaret. A10 Besluta i ärenden som rör Personalchef löneskuld A11 Prövning av förmåner och Personalchef överläggningar enligt LFF och AFF rörande fackliga förtroendemän A12 Tillsvidareanställningar (förutom förvaltningschef) A13 Tidsbegränsade anställningar (förutom förvaltningschef) A14 Återbesättningsprövning A15 Uppsägning och avskedande efter samråd med Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet

10 personalenheten A16 Förflyttning, omplacering samt vikariatsbeordra arbetstagare till annan anställning vid annan myndighet efter samråd med personalenheten A17 Avstängning m m AB 10 efter samråd med personalenheten A18 A19 A20 Frågor rörande innehav av bisyssla Meddelande av disciplinpåföljd Besluta om särskild ålderspension AB 8 AB 11 efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Beslutas av den med budgetansvaret

11 A21 A22 A23 A24 A25 Föreskrift om läkarintyg vid sjukledighet Beviljande av ledighet, utöver lag- och avtalsenlig rätt Ledighet för enskilda angelägenheter och medgivande att behålla lön Ledighet för kommunchef för enskilda angelägenheter av vikt under högst tio dagar i följd Medgivande att behålla lön eller del av lön för utbildning och rätt att föreskriva särskilda villkor AB 27 mom 2 AB 31 AB 31 AB 32 Kommunstyrelsens ordförande Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet B Allmänna ärenden, väg- och trafikfrågor, detaljplaner och markfrågor Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning B1 B2 B3 B4 B5 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild Bostadsanpassningsbidrag, beslut om bifall upp till kr. Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats upp till 3 pbb eller en heltidstjänst inom ram 1/ 2 kap 14 TF, 6 kap 2, 10 kap 4, 13-14, 12 kap 2 OSL Övergripande kommunal representation och uppvaktningar Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunstyrelsens ordförande /I nformationschef Handläggare * Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. Från första kronan. Mindre projekt med ingen eller liten insats.

12 B6 Beslut gällande ansökningar om bidrag upp till 1 pbb inom budget Från första kronan. B7 B8 B9 Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas Yttrande avseende ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera Yttrande över länsstyrelsens remisser ang ansökning rörande borgerliga vigselförrättare 6 kap 36 KL Kommunstyrelsens ordförande Lagen om allmän kameraövervakning Kommunchef Kommunchef B10 Upplåtande av allmän plats Enhetschef gata/park B11 Reducering av konsumtionsavgifter Enhetschef B12 Dispenser avseende trafikfrågor Respektive handläggare B13 Besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter Respektive handläggare B14 Besluta i ärende om tillstånd att ha tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda el liknande ändamål varaktigt uppsatt utomhus 6 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park B15 Besluta i ärende om frivilligt tillstånd att sätta upp anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen el anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter 7 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän

13 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 Medgivande att inte ta bort affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål inom fyra veckor Besluta om flyttning av fordon Besluta om parkeringstillstånd Avge yttrande till länsstyrelsen eller annan kommunal nämnd som prövar ärende om tillstånd/dispens/medgivande till skyltning m m. Beslut om utställning av förslag till detaljplan Beslut i förekommande fall om utställning av förslag till områdesbestämmelse Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag Beslut om att inleda rättslig process eller förrättning 9 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 6 förordningen om gaturenhållning och skyltning Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982: lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park Handläggare Handläggare Handläggare Kommunchefen * B24 Utseende av skiljeman B25 Beslut om rättelse av beslut 26 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet som blivit fel på grund av förbiseende och som är uppenbart oriktigt (självrättelse) *

14 B26 Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent B27 Beslut om behandling enl PuL B28 Beslut om att inte lämna ut information till den registrerade Mark- och exploateringsfrågor B29 Upplåtelse av lägenhetsarrende 24 FvL 3 och 9 PuL 27 PuL B30 Upplåtelse av servitut B31 Tillstånd respektive avslag gällande övertagande av lån gällande nybyggnadsförordningen, ombyggnadslåneförordningen, förvärvslåneförordningen samt förordningen om statsbidrag till energibesparande åtgärder Markhandläggare B32 B33 Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder. Köp av mark för allmän plats inom detaljplan upp till 1pbb inom budget Markhandläggare Markhandläggare B34 Upplåtelse av jordbruksarrende Markhandläggare B35 Beslut om övertagande av bostadsarrende Markhandläggare B36 Upplåtelse av jaktarrende Markhandläggare B37 Ansökan om och godkännande av fastighetsbildning. Markhandläggare * Avser inte delegeringsbeslut * * B38 Beslut i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister, åsättande och ändring av lägenhetsnummer Markhandläggare

15 B39 B40 B41 Åsättande av ny adress och ändring av adress Markhandläggare Medgivande att bygga närmare tomtgräns än 4,5 m gällande kommunens fastigheter Grannmedgivande vid ansökan om bygglov där kommunfastighet är berörd granne Markhandläggare Markhandläggare C. Ekonomiadministrativa ärenden/ekonomisk förvaltning Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning C1 Upplåning, omplacering, övertagande av lån Kommunchef Enligt särskilt beslut och enl finanspolicy C2 Placering av donationsmedel Kommunchef C3 Placering av likvida medel Kommunchef Enl finanspolicy C4 Skadestånds- och ersättningsärenden upp till 1 pbb 3 kap SkL Kommunchef Från första kronan C5 Rätten att ingå förlikningsavtal upp till 1 pbb Kommunchef Från första kronan C6 Köp/försäljning/avyttring av lös egendom upp till 1 pbb Kommunchef Från första kronan C7 Betalningsanstånd med fordringar Kommunchef C8 Utse beslutsattestanter och * ersättare för dessa C9 Pröva och godkänna borgens-förbindelse där kf eller ks beslutat att kommunen ska ha säkerhet för sitt åtagande Kommunchef C10 Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär 1/ a) med en projektinsats upp till 1 pbb b) med en projektinsats över 1 och upp till 3 prisbasbelopp eller upp till 1 heltidstjänst Respektive utskott a) Från första kronan

16 C11 C12 C13 C14 Tillämpning av i särskilda fall taxa, allmänna bestämmelser (tex avvikelse från norm) Antagande av anbud inom befintlig budget kronor Upphandling av arbeten, material och varor för belopp fastställt inom befintlig budget Försäljning av rivnings- och överskottsmaterial samt begagnad utrustning Respektive attestantansvarig Respektive enhetschef C15 Rätt att teckna leasingavtal Kommunchef Från första kronan samt LOU 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän D. Byggnadsärenden Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning D1 D2 D3 Utse besiktningsmän vid slut- och garantibesiktningar Anta konsulter till projektering Beställarombud vid entreprenader och konsultuppdrag E. Fritidsärenden Respektive enhetschef Respektive enhetschef Respektive enhetschef Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning E1 Tillstånd till hyresgäst att Enhetschef bedriva försäljning i samband med tillfällig förhyrning av anläggning som förvaltas av kommunstyrelsen E2 Tillfälliga förbud och inskränkningar Enhetschef eller ändringar av lokaler och anläggningars användning, som kan bli nödvändiga E3 Normerade anslag till föreningar Enhetschef upp till ett basbelopp E4 Justering av driftbidrag Enhetschef

17 F. s delegation F1 F2 F3 Bostadsanpassningsbidrag, beslut om bifall över kr Bostadsanpassningsbidrag, beslut om avslag Beslut om att överklaga dom eller beslut Samhällsutvecklings- utskottet * Avser inte delegeringsbeslut Gaturenhållning, gatubelysning och skyltning Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning F4 Besluta i ärenden om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten av-visas från visst område av betydelse för friluftslivet 5 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning F5 F6 F7 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende angående skyltning, tavlor, affischering eller andra anordningar som avses i 5-9 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och att förena sådana beslut med vite om högst kr i varje enskilt ärende (12 samma lag). Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende om renhållning som avses i 2-4 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och att förena sådana beslut med vite om högst kr i varje enskilt ärende (12 samma lag).

18 F8 F9 F10 Besluta om gatubelysning längs väg med kommunal väghållning Avvikelser från beslutade drift- och underhållsplaner samt väsentliga avvikelser i byggprogram och bygghandlingar Antagande av anbud inom befintlig budget över kr Kulturverksamhet, medverkan i projekt, trafikföreskrifter och namnsättning av vägar F11 Konstnärlig utsmyckning enligt 1 % -regeln upp till 2 pbb F12 F13 F14 F15 Anslag till allmänkulturell verksamhet Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats över tre och upp till fem pbb eller tre heltidstjänster inom budget 1/ Besluta om lokala trafikföreskrifter Besluta om namnsättning av vägar Detaljplaner och områdesbestämmelser F16 Beslut om planuppdrag F18 F19 Beslut om upprättande av områdesbestämmelser Beslut om samråd gällande områdesbestämmelser F17 Beslut om samråd Beslut om att inte ge planuppdrag beslutas av ks Beslut om att inte sända ut samråd beslutas av ks Beslut om att ej upprätta områdesbestämmelser beslutas av ks

19 Mark- och exploateringsfrågor Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning F20 F21 Köp av mark för allmän plats inom fastställd detaljplan över 1 pbb Köp av övriga fastigheter inom fastställd detaljplan upp till 10 pbb F22 F23 Försäljning av fastigheter inom fastställd detaljplan upp till 10 pbb Upplåtande av anläggningsarrende (kommersiellt arrende med byggnader) G. Allmänna utskottet/budgetberedningens delegation Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning G1 G2 Medgivande att behålla lön eller del av lön för fullgörande av förtroendemannauppdrag Ärenden i övrigt som avses i kommunstyrelsens reglemente och som ankommer på kommunstyrelsen i egenskap av personalorgan Allmänna utskottet Allmänna utskottet G3 Sponsringsfrågor Allmänna utskottet G4 Permutationer eller annan Allmänna förändring av fonder (ansökan utskottet om) G5 G6 G7 G8 Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats över tre och upp till fem pbb eller tre heltidstjänster inom budget 1/ Utfärdande av budgetdirektiv löpande under året Beslut om att överklaga dom eller beslut Skadestånds- och ersättningsärenden över 1 pbb upp till 3 pbb Allmänna utskottet Budgetberedningen Allmänna utskottet 3 kap SkL Allmänna utskottet G9 Rätten att ingå förliknings- Allmänna Enligt sponsorpolicy * Avser inte delegeringsbeslut

20 G10 avtal över 1 pbb upp till 3 pbb Köp/försäljning/avyttring av lös egendom 1-5 pbb utskottet Allmänna utskottet 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165 Delegeringsordning Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-09-14, 165 Delgeringsordning 2016-09-14 Personal- och organisationsfrågor Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:2 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-12 2 1 Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt inom nämnd... 2 1. Vad innebär delegering?...

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

DELEGATIONSORDNINGEN

DELEGATIONSORDNINGEN DELEGATIONSORDNINGEN Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 17 september 2008 Delegationsordning för kulturoch fritidsförvaltningen Vad är delegation? Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3 REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN samt delegationsordning antagna av kommunfullmäktige 2012-01-30, 4. Teknik- och fritidsnämndens uppgifter 1 Teknik- och fritidsnämnden är kommunens samordnande

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Upprättad: 2015-01-01 Antagen av: Barn- och utbildningsnämnden 5 2015-01-07 Reviderad av: Barn- och utbildningsnämnden den 6 2015-01-20 Kontaktperson:

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Antagen av: Kommunstyrelsen den 17 december 2014, 300 Kontaktperson: André Enarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning 2015-09-17 Tekniska nämndens delegationsordning Antagen av tekniska nämnden den 17 september 2015 114 Ersätter tidigare delegationsordning TN 2014/0083 TEKNISKA KONTORET Information Beslut ska fattas av

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer