Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138"

Transkript

1 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

2 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). Delegaten träder in helt i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndsbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut i det, t ex då ett ärende oförmodat fått en principiell vikt. Nämnden har ansvaret för samtliga fattade beslut på delegation. 2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt Delegering inom en nämnd kräver beslut i två led. Först måste kommunfullmäktige, via reglemente eller särskilt beslut, uppdra till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av beslutanderätten. Det är nämnden själv som bestämmer vilka ärenden eller ärendegrupper som ska delegeras. 3. Vad kan delegeras? (6 Kap 34 KL) 3.1 Nämndens delegeringsrätt- delegeringsförbud Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande ärendetyper: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats 4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot andra, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl a inom socialområdet Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är alltså förbehållna nämnden. Ofta handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte finns inte, man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunstorlek, budgetomslutning, förvaltningens storlek m m.

3 3.2 Delegering och ren verkställighet Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är i första hand att det finns möjlighet till alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. I den kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten höra till området ren verkställighet. Gränsen mellan vad som hör till beslut i lagens mening och ren verkställighet kan ibland vara svår att dra. Finns det tydliga mål för verksamheten torde många av de vardagliga åtgärderna i verksamheten, som tidigare rättsligt sett har ansetts som beslut, hänföras till ren verkställighet, även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande. 3.3 Delegering av överklaganderätt Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegering inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. 3.4 Beslut utan delegeringsuppdrag Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. 4. Vem kan man delegera till? (6 kap 33 KL) En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag åt - ett utskott under nämnden - en ledamot eller ersättare i nämnden - en anställd i kommunen Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till - flera anställda i grupp - till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s k blandad delegering - anställd i kommunalt företag Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

4 5. Vidaredelegering (6 kap 37 KL) Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. En förutsättning för vidaredelegering är att nämnden i ett beslut tillåtit detta. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Något uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen. Se punkt 11 nedan. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. 6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 KL) En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså om ärenden som absolut måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden. 7. Anmälan om delegeringsbeslut (6 kap KL) Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv när och hur det ska ske. (Se vidare under allmänna bestämmelser) Syftet med anmälan är bl a att nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses. Dessutom kan det ha betydelse för beslutets lagakraftsvinnande. Ett beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda sammanträdet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller så räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden.

5 Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegeringsordning Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom kommunstyrelsens ansvarsområden ska gälla nedanstående regler. 1. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder först vice ordförande och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice ordföranden, om inte annat anges. 2. Vid förfall för övriga delegater Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om inte annat anges. Beslut om vidaredelegering och förteckning över olika delegaters ersättare ska förvaras i särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt). 3. Vidaredelegering Med stöd av 6 kap 37 KL överlåts till kommunchefen och förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att i sin tur uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). Förteckning ska upprättas över vilka anställda som chef vidaredelegerat till. Om villkor för rätten att vidaredelegera se punkt 12 nedan. 4. Ordförandens beslut i brådskande ärenden Med stöd av 6 kap 36 KL uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall av ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 5. Ärenden av principiell beskaffenhet m m Delegaten ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas kommunstyrelsen. 6. Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätt att: 6.1 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 6.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut samt besluta ansöka om inhibition.

6 7. Anmälan om delegeringsbeslut Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering- även vidaredelegering- ska anmälas till kommunstyrelsen på sätt som anges nedan under punkterna Exempel på ren verkställighet - Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader - Utfärdande av anställningsavtal och intyg - Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6 månader - Godkännande av uppsägning på egen begäran - Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor - Representation och uppvaktning (löpande, vardaglig) - Ledigkungörande av tjänst - Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns - Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär - Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav - Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process - Söka och bevaka statsbidrag - Bidragsgivning enligt fastställda normer - Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader upp till ½ pbb - Försäljning av lös egendom upp till ½ pbb - Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter (begränsning om upphandling) - Interna lokalupplåtelser - Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan 9. Registrering av delegeringsbeslut a) Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för beslutet. Saknas handling ska en handling upprättas där beslutet noteras. b) Av noteringen ska framgå Ärendet (vad som beslutats) Beslutsfattare Beslutsdatum Hänvisning till punkt i delegeringsordningen 10. Rapportering Delegat ska omgående lämna över de beslut som fattats med stöd av delegering till kommunstyrelsens registrator. Registrator ser till att besluten anmäls i kommunstyrelsen.

7 11. Registrering i kommunstyrelsens protokoll Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i kommunstyrelsens protokoll. I paragrafen anges ärende, diarienummer och beslutsfattare. 12. Vidaredelegering och anmälan Ovan, under rubrik Vidaredelegering, har angetts att beslut fattade på vidaredelegering ska anmälas till chef som vidaredelegerat. Som villkor för vidaredelegering beslutar kommunstyrelsen, dels att chefen ska anmäla till kommunstyrelsen vem som fått beslutanderätten, dels att sådana beslut som fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef som vidaredelegerat, även ska anmälas till nämnden (registrator) enligt ovan punkt 10.

8 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Anmärkningar för delegeringsordningen i sin helhet 1. Kommunchefen beslutar i frågor rörande kommunledningskontoret, förvaltningschefen i frågor rörande samhällsutvecklingsförvaltningen. Se * A Personaladministrativa ärenden Anmärkningar 1. Kommunchefen får inte fatta personalbeslut avseende sig själv. 2. Kommunstyrelsens ordförande beslutar i samtliga personalärenden rörande kommunchef 3. Vid överenskommelser om lön gäller att bestämmelser om förhandlingar, garanterade löner, minimilöner m m enligt löneavtalen ska tillämpas. Vidare gäller lokala kollektivavtal om löneriktlinjer med vissa arbetstagarorganisationer. 4. Eftersom kommunstyrelsen är anställningsmyndighet gäller att personalfrågor delegeras från kommunstyrelsen och inte från annan nämnd. Därmed gäller delegeringar av personalärenden (A) alla förvaltningar.

9 Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning A1 Kollektivavtalsförhandlingar rörande lön och övriga anställningsvillkor A2 Övriga kollektivavtalsförhandlingar utom vad som avses under p A3 och A4 A3 Kollektivavtalsförhandlingar om avvikelser från 5 och 6 i LAS A4 Lokal förhandling om arbetstidsschema A5 Förhandlingar enligt 10 MBL och tvisteförhandlingar A6 Besluta om tillämpning av mellan centrala parter träffade avtal A7 Besluta om tillämpning av mellan lokala parter träffade avtal A8 Överenskommelse om lön med arbetstagare i de fall det inte finns utfärdade riktlinjer av kommunen. A9 Överenskommelser om arvoden till uppdragstagare m fl AB 13 Personalchefen Personalchefen Personalchef Personalchef Personalchef efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten * * Individuell lönesättning. Beslut av närmaste chef. Beslutas av den med budgetansvaret. A10 Besluta i ärenden som rör Personalchef löneskuld A11 Prövning av förmåner och Personalchef överläggningar enligt LFF och AFF rörande fackliga förtroendemän A12 Tillsvidareanställningar (förutom förvaltningschef) A13 Tidsbegränsade anställningar (förutom förvaltningschef) A14 Återbesättningsprövning A15 Uppsägning och avskedande efter samråd med Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet

10 personalenheten A16 Förflyttning, omplacering samt vikariatsbeordra arbetstagare till annan anställning vid annan myndighet efter samråd med personalenheten A17 Avstängning m m AB 10 efter samråd med personalenheten A18 A19 A20 Frågor rörande innehav av bisyssla Meddelande av disciplinpåföljd Besluta om särskild ålderspension AB 8 AB 11 efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Beslutas av den med budgetansvaret

11 A21 A22 A23 A24 A25 Föreskrift om läkarintyg vid sjukledighet Beviljande av ledighet, utöver lag- och avtalsenlig rätt Ledighet för enskilda angelägenheter och medgivande att behålla lön Ledighet för kommunchef för enskilda angelägenheter av vikt under högst tio dagar i följd Medgivande att behålla lön eller del av lön för utbildning och rätt att föreskriva särskilda villkor AB 27 mom 2 AB 31 AB 31 AB 32 Kommunstyrelsens ordförande Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet B Allmänna ärenden, väg- och trafikfrågor, detaljplaner och markfrågor Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning B1 B2 B3 B4 B5 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild Bostadsanpassningsbidrag, beslut om bifall upp till kr. Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats upp till 3 pbb eller en heltidstjänst inom ram 1/ 2 kap 14 TF, 6 kap 2, 10 kap 4, 13-14, 12 kap 2 OSL Övergripande kommunal representation och uppvaktningar Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunstyrelsens ordförande /I nformationschef Handläggare * Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. Från första kronan. Mindre projekt med ingen eller liten insats.

12 B6 Beslut gällande ansökningar om bidrag upp till 1 pbb inom budget Från första kronan. B7 B8 B9 Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas Yttrande avseende ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera Yttrande över länsstyrelsens remisser ang ansökning rörande borgerliga vigselförrättare 6 kap 36 KL Kommunstyrelsens ordförande Lagen om allmän kameraövervakning Kommunchef Kommunchef B10 Upplåtande av allmän plats Enhetschef gata/park B11 Reducering av konsumtionsavgifter Enhetschef B12 Dispenser avseende trafikfrågor Respektive handläggare B13 Besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter Respektive handläggare B14 Besluta i ärende om tillstånd att ha tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda el liknande ändamål varaktigt uppsatt utomhus 6 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park B15 Besluta i ärende om frivilligt tillstånd att sätta upp anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen el anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter 7 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän

13 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 Medgivande att inte ta bort affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål inom fyra veckor Besluta om flyttning av fordon Besluta om parkeringstillstånd Avge yttrande till länsstyrelsen eller annan kommunal nämnd som prövar ärende om tillstånd/dispens/medgivande till skyltning m m. Beslut om utställning av förslag till detaljplan Beslut i förekommande fall om utställning av förslag till områdesbestämmelse Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag Beslut om att inleda rättslig process eller förrättning 9 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 6 förordningen om gaturenhållning och skyltning Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982: lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park Handläggare Handläggare Handläggare Kommunchefen * B24 Utseende av skiljeman B25 Beslut om rättelse av beslut 26 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet som blivit fel på grund av förbiseende och som är uppenbart oriktigt (självrättelse) *

14 B26 Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent B27 Beslut om behandling enl PuL B28 Beslut om att inte lämna ut information till den registrerade Mark- och exploateringsfrågor B29 Upplåtelse av lägenhetsarrende 24 FvL 3 och 9 PuL 27 PuL B30 Upplåtelse av servitut B31 Tillstånd respektive avslag gällande övertagande av lån gällande nybyggnadsförordningen, ombyggnadslåneförordningen, förvärvslåneförordningen samt förordningen om statsbidrag till energibesparande åtgärder Markhandläggare B32 B33 Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder. Köp av mark för allmän plats inom detaljplan upp till 1pbb inom budget Markhandläggare Markhandläggare B34 Upplåtelse av jordbruksarrende Markhandläggare B35 Beslut om övertagande av bostadsarrende Markhandläggare B36 Upplåtelse av jaktarrende Markhandläggare B37 Ansökan om och godkännande av fastighetsbildning. Markhandläggare * Avser inte delegeringsbeslut * * B38 Beslut i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister, åsättande och ändring av lägenhetsnummer Markhandläggare

15 B39 B40 B41 Åsättande av ny adress och ändring av adress Markhandläggare Medgivande att bygga närmare tomtgräns än 4,5 m gällande kommunens fastigheter Grannmedgivande vid ansökan om bygglov där kommunfastighet är berörd granne Markhandläggare Markhandläggare C. Ekonomiadministrativa ärenden/ekonomisk förvaltning Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning C1 Upplåning, omplacering, övertagande av lån Kommunchef Enligt särskilt beslut och enl finanspolicy C2 Placering av donationsmedel Kommunchef C3 Placering av likvida medel Kommunchef Enl finanspolicy C4 Skadestånds- och ersättningsärenden upp till 1 pbb 3 kap SkL Kommunchef Från första kronan C5 Rätten att ingå förlikningsavtal upp till 1 pbb Kommunchef Från första kronan C6 Köp/försäljning/avyttring av lös egendom upp till 1 pbb Kommunchef Från första kronan C7 Betalningsanstånd med fordringar Kommunchef C8 Utse beslutsattestanter och * ersättare för dessa C9 Pröva och godkänna borgens-förbindelse där kf eller ks beslutat att kommunen ska ha säkerhet för sitt åtagande Kommunchef C10 Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär 1/ a) med en projektinsats upp till 1 pbb b) med en projektinsats över 1 och upp till 3 prisbasbelopp eller upp till 1 heltidstjänst Respektive utskott a) Från första kronan

16 C11 C12 C13 C14 Tillämpning av i särskilda fall taxa, allmänna bestämmelser (tex avvikelse från norm) Antagande av anbud inom befintlig budget kronor Upphandling av arbeten, material och varor för belopp fastställt inom befintlig budget Försäljning av rivnings- och överskottsmaterial samt begagnad utrustning Respektive attestantansvarig Respektive enhetschef C15 Rätt att teckna leasingavtal Kommunchef Från första kronan samt LOU 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän D. Byggnadsärenden Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning D1 D2 D3 Utse besiktningsmän vid slut- och garantibesiktningar Anta konsulter till projektering Beställarombud vid entreprenader och konsultuppdrag E. Fritidsärenden Respektive enhetschef Respektive enhetschef Respektive enhetschef Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning E1 Tillstånd till hyresgäst att Enhetschef bedriva försäljning i samband med tillfällig förhyrning av anläggning som förvaltas av kommunstyrelsen E2 Tillfälliga förbud och inskränkningar Enhetschef eller ändringar av lokaler och anläggningars användning, som kan bli nödvändiga E3 Normerade anslag till föreningar Enhetschef upp till ett basbelopp E4 Justering av driftbidrag Enhetschef

17 F. s delegation F1 F2 F3 Bostadsanpassningsbidrag, beslut om bifall över kr Bostadsanpassningsbidrag, beslut om avslag Beslut om att överklaga dom eller beslut Samhällsutvecklings- utskottet * Avser inte delegeringsbeslut Gaturenhållning, gatubelysning och skyltning Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning F4 Besluta i ärenden om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten av-visas från visst område av betydelse för friluftslivet 5 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning F5 F6 F7 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende angående skyltning, tavlor, affischering eller andra anordningar som avses i 5-9 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och att förena sådana beslut med vite om högst kr i varje enskilt ärende (12 samma lag). Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende om renhållning som avses i 2-4 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och att förena sådana beslut med vite om högst kr i varje enskilt ärende (12 samma lag).

18 F8 F9 F10 Besluta om gatubelysning längs väg med kommunal väghållning Avvikelser från beslutade drift- och underhållsplaner samt väsentliga avvikelser i byggprogram och bygghandlingar Antagande av anbud inom befintlig budget över kr Kulturverksamhet, medverkan i projekt, trafikföreskrifter och namnsättning av vägar F11 Konstnärlig utsmyckning enligt 1 % -regeln upp till 2 pbb F12 F13 F14 F15 Anslag till allmänkulturell verksamhet Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats över tre och upp till fem pbb eller tre heltidstjänster inom budget 1/ Besluta om lokala trafikföreskrifter Besluta om namnsättning av vägar Detaljplaner och områdesbestämmelser F16 Beslut om planuppdrag F18 F19 Beslut om upprättande av områdesbestämmelser Beslut om samråd gällande områdesbestämmelser F17 Beslut om samråd Beslut om att inte ge planuppdrag beslutas av ks Beslut om att inte sända ut samråd beslutas av ks Beslut om att ej upprätta områdesbestämmelser beslutas av ks

19 Mark- och exploateringsfrågor Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning F20 F21 Köp av mark för allmän plats inom fastställd detaljplan över 1 pbb Köp av övriga fastigheter inom fastställd detaljplan upp till 10 pbb F22 F23 Försäljning av fastigheter inom fastställd detaljplan upp till 10 pbb Upplåtande av anläggningsarrende (kommersiellt arrende med byggnader) G. Allmänna utskottet/budgetberedningens delegation Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning G1 G2 Medgivande att behålla lön eller del av lön för fullgörande av förtroendemannauppdrag Ärenden i övrigt som avses i kommunstyrelsens reglemente och som ankommer på kommunstyrelsen i egenskap av personalorgan Allmänna utskottet Allmänna utskottet G3 Sponsringsfrågor Allmänna utskottet G4 Permutationer eller annan Allmänna förändring av fonder (ansökan utskottet om) G5 G6 G7 G8 Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats över tre och upp till fem pbb eller tre heltidstjänster inom budget 1/ Utfärdande av budgetdirektiv löpande under året Beslut om att överklaga dom eller beslut Skadestånds- och ersättningsärenden över 1 pbb upp till 3 pbb Allmänna utskottet Budgetberedningen Allmänna utskottet 3 kap SkL Allmänna utskottet G9 Rätten att ingå förliknings- Allmänna Enligt sponsorpolicy * Avser inte delegeringsbeslut

20 G10 avtal över 1 pbb upp till 3 pbb Köp/försäljning/avyttring av lös egendom 1-5 pbb utskottet Allmänna utskottet 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN ~~ s;\~ a KS 2013/9/6 ~KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-11- 1 9 REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION...4 Vad kan man delegera?...... 4 Till vem kan kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsen UUKommunövergripande ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 TECKNANDE AV BORGENSÅTAGANDE...

Läs mer

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärende nr 3 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 1 Tingsryds '\!!V kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Il Au 276 Dm2014/360 002 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer