Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138"

Transkript

1 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

2 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). Delegaten träder in helt i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndsbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut i det, t ex då ett ärende oförmodat fått en principiell vikt. Nämnden har ansvaret för samtliga fattade beslut på delegation. 2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt Delegering inom en nämnd kräver beslut i två led. Först måste kommunfullmäktige, via reglemente eller särskilt beslut, uppdra till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av beslutanderätten. Det är nämnden själv som bestämmer vilka ärenden eller ärendegrupper som ska delegeras. 3. Vad kan delegeras? (6 Kap 34 KL) 3.1 Nämndens delegeringsrätt- delegeringsförbud Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande ärendetyper: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats 4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot andra, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl a inom socialområdet Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är alltså förbehållna nämnden. Ofta handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte finns inte, man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunstorlek, budgetomslutning, förvaltningens storlek m m.

3 3.2 Delegering och ren verkställighet Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är i första hand att det finns möjlighet till alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. I den kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten höra till området ren verkställighet. Gränsen mellan vad som hör till beslut i lagens mening och ren verkställighet kan ibland vara svår att dra. Finns det tydliga mål för verksamheten torde många av de vardagliga åtgärderna i verksamheten, som tidigare rättsligt sett har ansetts som beslut, hänföras till ren verkställighet, även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande. 3.3 Delegering av överklaganderätt Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegering inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. 3.4 Beslut utan delegeringsuppdrag Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. 4. Vem kan man delegera till? (6 kap 33 KL) En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag åt - ett utskott under nämnden - en ledamot eller ersättare i nämnden - en anställd i kommunen Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till - flera anställda i grupp - till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s k blandad delegering - anställd i kommunalt företag Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

4 5. Vidaredelegering (6 kap 37 KL) Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. En förutsättning för vidaredelegering är att nämnden i ett beslut tillåtit detta. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Något uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen. Se punkt 11 nedan. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. 6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 KL) En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså om ärenden som absolut måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden. 7. Anmälan om delegeringsbeslut (6 kap KL) Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv när och hur det ska ske. (Se vidare under allmänna bestämmelser) Syftet med anmälan är bl a att nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses. Dessutom kan det ha betydelse för beslutets lagakraftsvinnande. Ett beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda sammanträdet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller så räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden.

5 Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegeringsordning Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom kommunstyrelsens ansvarsområden ska gälla nedanstående regler. 1. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder först vice ordförande och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice ordföranden, om inte annat anges. 2. Vid förfall för övriga delegater Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om inte annat anges. Beslut om vidaredelegering och förteckning över olika delegaters ersättare ska förvaras i särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt). 3. Vidaredelegering Med stöd av 6 kap 37 KL överlåts till kommunchefen och förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att i sin tur uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). Förteckning ska upprättas över vilka anställda som chef vidaredelegerat till. Om villkor för rätten att vidaredelegera se punkt 12 nedan. 4. Ordförandens beslut i brådskande ärenden Med stöd av 6 kap 36 KL uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall av ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 5. Ärenden av principiell beskaffenhet m m Delegaten ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas kommunstyrelsen. 6. Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätt att: 6.1 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 6.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut samt besluta ansöka om inhibition.

6 7. Anmälan om delegeringsbeslut Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering- även vidaredelegering- ska anmälas till kommunstyrelsen på sätt som anges nedan under punkterna Exempel på ren verkställighet - Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader - Utfärdande av anställningsavtal och intyg - Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6 månader - Godkännande av uppsägning på egen begäran - Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor - Representation och uppvaktning (löpande, vardaglig) - Ledigkungörande av tjänst - Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns - Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär - Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav - Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process - Söka och bevaka statsbidrag - Bidragsgivning enligt fastställda normer - Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader upp till ½ pbb - Försäljning av lös egendom upp till ½ pbb - Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter (begränsning om upphandling) - Interna lokalupplåtelser - Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan 9. Registrering av delegeringsbeslut a) Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för beslutet. Saknas handling ska en handling upprättas där beslutet noteras. b) Av noteringen ska framgå Ärendet (vad som beslutats) Beslutsfattare Beslutsdatum Hänvisning till punkt i delegeringsordningen 10. Rapportering Delegat ska omgående lämna över de beslut som fattats med stöd av delegering till kommunstyrelsens registrator. Registrator ser till att besluten anmäls i kommunstyrelsen.

7 11. Registrering i kommunstyrelsens protokoll Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i kommunstyrelsens protokoll. I paragrafen anges ärende, diarienummer och beslutsfattare. 12. Vidaredelegering och anmälan Ovan, under rubrik Vidaredelegering, har angetts att beslut fattade på vidaredelegering ska anmälas till chef som vidaredelegerat. Som villkor för vidaredelegering beslutar kommunstyrelsen, dels att chefen ska anmäla till kommunstyrelsen vem som fått beslutanderätten, dels att sådana beslut som fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef som vidaredelegerat, även ska anmälas till nämnden (registrator) enligt ovan punkt 10.

8 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Anmärkningar för delegeringsordningen i sin helhet 1. Kommunchefen beslutar i frågor rörande kommunledningskontoret, förvaltningschefen i frågor rörande samhällsutvecklingsförvaltningen. Se * A Personaladministrativa ärenden Anmärkningar 1. Kommunchefen får inte fatta personalbeslut avseende sig själv. 2. Kommunstyrelsens ordförande beslutar i samtliga personalärenden rörande kommunchef 3. Vid överenskommelser om lön gäller att bestämmelser om förhandlingar, garanterade löner, minimilöner m m enligt löneavtalen ska tillämpas. Vidare gäller lokala kollektivavtal om löneriktlinjer med vissa arbetstagarorganisationer. 4. Eftersom kommunstyrelsen är anställningsmyndighet gäller att personalfrågor delegeras från kommunstyrelsen och inte från annan nämnd. Därmed gäller delegeringar av personalärenden (A) alla förvaltningar.

9 Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning A1 Kollektivavtalsförhandlingar rörande lön och övriga anställningsvillkor A2 Övriga kollektivavtalsförhandlingar utom vad som avses under p A3 och A4 A3 Kollektivavtalsförhandlingar om avvikelser från 5 och 6 i LAS A4 Lokal förhandling om arbetstidsschema A5 Förhandlingar enligt 10 MBL och tvisteförhandlingar A6 Besluta om tillämpning av mellan centrala parter träffade avtal A7 Besluta om tillämpning av mellan lokala parter träffade avtal A8 Överenskommelse om lön med arbetstagare i de fall det inte finns utfärdade riktlinjer av kommunen. A9 Överenskommelser om arvoden till uppdragstagare m fl AB 13 Personalchefen Personalchefen Personalchef Personalchef Personalchef efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten * * Individuell lönesättning. Beslut av närmaste chef. Beslutas av den med budgetansvaret. A10 Besluta i ärenden som rör Personalchef löneskuld A11 Prövning av förmåner och Personalchef överläggningar enligt LFF och AFF rörande fackliga förtroendemän A12 Tillsvidareanställningar (förutom förvaltningschef) A13 Tidsbegränsade anställningar (förutom förvaltningschef) A14 Återbesättningsprövning A15 Uppsägning och avskedande efter samråd med Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet

10 personalenheten A16 Förflyttning, omplacering samt vikariatsbeordra arbetstagare till annan anställning vid annan myndighet efter samråd med personalenheten A17 Avstängning m m AB 10 efter samråd med personalenheten A18 A19 A20 Frågor rörande innehav av bisyssla Meddelande av disciplinpåföljd Besluta om särskild ålderspension AB 8 AB 11 efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten efter samråd med personalenheten Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Beslutas av den med budgetansvaret

11 A21 A22 A23 A24 A25 Föreskrift om läkarintyg vid sjukledighet Beviljande av ledighet, utöver lag- och avtalsenlig rätt Ledighet för enskilda angelägenheter och medgivande att behålla lön Ledighet för kommunchef för enskilda angelägenheter av vikt under högst tio dagar i följd Medgivande att behålla lön eller del av lön för utbildning och rätt att föreskriva särskilda villkor AB 27 mom 2 AB 31 AB 31 AB 32 Kommunstyrelsens ordförande Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet Vidaredelegeras i normalfallet B Allmänna ärenden, väg- och trafikfrågor, detaljplaner och markfrågor Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning B1 B2 B3 B4 B5 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild Bostadsanpassningsbidrag, beslut om bifall upp till kr. Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats upp till 3 pbb eller en heltidstjänst inom ram 1/ 2 kap 14 TF, 6 kap 2, 10 kap 4, 13-14, 12 kap 2 OSL Övergripande kommunal representation och uppvaktningar Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunstyrelsens ordförande /I nformationschef Handläggare * Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. Från första kronan. Mindre projekt med ingen eller liten insats.

12 B6 Beslut gällande ansökningar om bidrag upp till 1 pbb inom budget Från första kronan. B7 B8 B9 Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas Yttrande avseende ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera Yttrande över länsstyrelsens remisser ang ansökning rörande borgerliga vigselförrättare 6 kap 36 KL Kommunstyrelsens ordförande Lagen om allmän kameraövervakning Kommunchef Kommunchef B10 Upplåtande av allmän plats Enhetschef gata/park B11 Reducering av konsumtionsavgifter Enhetschef B12 Dispenser avseende trafikfrågor Respektive handläggare B13 Besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter Respektive handläggare B14 Besluta i ärende om tillstånd att ha tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda el liknande ändamål varaktigt uppsatt utomhus 6 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park B15 Besluta i ärende om frivilligt tillstånd att sätta upp anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen el anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter 7 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän

13 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 Medgivande att inte ta bort affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål inom fyra veckor Besluta om flyttning av fordon Besluta om parkeringstillstånd Avge yttrande till länsstyrelsen eller annan kommunal nämnd som prövar ärende om tillstånd/dispens/medgivande till skyltning m m. Beslut om utställning av förslag till detaljplan Beslut i förekommande fall om utställning av förslag till områdesbestämmelse Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag Beslut om att inleda rättslig process eller förrättning 9 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 6 förordningen om gaturenhållning och skyltning Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982: lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Enhetschef gata/park Handläggare Handläggare Handläggare Kommunchefen * B24 Utseende av skiljeman B25 Beslut om rättelse av beslut 26 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet som blivit fel på grund av förbiseende och som är uppenbart oriktigt (självrättelse) *

14 B26 Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent B27 Beslut om behandling enl PuL B28 Beslut om att inte lämna ut information till den registrerade Mark- och exploateringsfrågor B29 Upplåtelse av lägenhetsarrende 24 FvL 3 och 9 PuL 27 PuL B30 Upplåtelse av servitut B31 Tillstånd respektive avslag gällande övertagande av lån gällande nybyggnadsförordningen, ombyggnadslåneförordningen, förvärvslåneförordningen samt förordningen om statsbidrag till energibesparande åtgärder Markhandläggare B32 B33 Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder. Köp av mark för allmän plats inom detaljplan upp till 1pbb inom budget Markhandläggare Markhandläggare B34 Upplåtelse av jordbruksarrende Markhandläggare B35 Beslut om övertagande av bostadsarrende Markhandläggare B36 Upplåtelse av jaktarrende Markhandläggare B37 Ansökan om och godkännande av fastighetsbildning. Markhandläggare * Avser inte delegeringsbeslut * * B38 Beslut i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister, åsättande och ändring av lägenhetsnummer Markhandläggare

15 B39 B40 B41 Åsättande av ny adress och ändring av adress Markhandläggare Medgivande att bygga närmare tomtgräns än 4,5 m gällande kommunens fastigheter Grannmedgivande vid ansökan om bygglov där kommunfastighet är berörd granne Markhandläggare Markhandläggare C. Ekonomiadministrativa ärenden/ekonomisk förvaltning Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning C1 Upplåning, omplacering, övertagande av lån Kommunchef Enligt särskilt beslut och enl finanspolicy C2 Placering av donationsmedel Kommunchef C3 Placering av likvida medel Kommunchef Enl finanspolicy C4 Skadestånds- och ersättningsärenden upp till 1 pbb 3 kap SkL Kommunchef Från första kronan C5 Rätten att ingå förlikningsavtal upp till 1 pbb Kommunchef Från första kronan C6 Köp/försäljning/avyttring av lös egendom upp till 1 pbb Kommunchef Från första kronan C7 Betalningsanstånd med fordringar Kommunchef C8 Utse beslutsattestanter och * ersättare för dessa C9 Pröva och godkänna borgens-förbindelse där kf eller ks beslutat att kommunen ska ha säkerhet för sitt åtagande Kommunchef C10 Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär 1/ a) med en projektinsats upp till 1 pbb b) med en projektinsats över 1 och upp till 3 prisbasbelopp eller upp till 1 heltidstjänst Respektive utskott a) Från första kronan

16 C11 C12 C13 C14 Tillämpning av i särskilda fall taxa, allmänna bestämmelser (tex avvikelse från norm) Antagande av anbud inom befintlig budget kronor Upphandling av arbeten, material och varor för belopp fastställt inom befintlig budget Försäljning av rivnings- och överskottsmaterial samt begagnad utrustning Respektive attestantansvarig Respektive enhetschef C15 Rätt att teckna leasingavtal Kommunchef Från första kronan samt LOU 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän D. Byggnadsärenden Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning D1 D2 D3 Utse besiktningsmän vid slut- och garantibesiktningar Anta konsulter till projektering Beställarombud vid entreprenader och konsultuppdrag E. Fritidsärenden Respektive enhetschef Respektive enhetschef Respektive enhetschef Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning E1 Tillstånd till hyresgäst att Enhetschef bedriva försäljning i samband med tillfällig förhyrning av anläggning som förvaltas av kommunstyrelsen E2 Tillfälliga förbud och inskränkningar Enhetschef eller ändringar av lokaler och anläggningars användning, som kan bli nödvändiga E3 Normerade anslag till föreningar Enhetschef upp till ett basbelopp E4 Justering av driftbidrag Enhetschef

17 F. s delegation F1 F2 F3 Bostadsanpassningsbidrag, beslut om bifall över kr Bostadsanpassningsbidrag, beslut om avslag Beslut om att överklaga dom eller beslut Samhällsutvecklings- utskottet * Avser inte delegeringsbeslut Gaturenhållning, gatubelysning och skyltning Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning F4 Besluta i ärenden om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten av-visas från visst område av betydelse för friluftslivet 5 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning F5 F6 F7 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende angående skyltning, tavlor, affischering eller andra anordningar som avses i 5-9 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och att förena sådana beslut med vite om högst kr i varje enskilt ärende (12 samma lag). Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende om renhållning som avses i 2-4 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och att förena sådana beslut med vite om högst kr i varje enskilt ärende (12 samma lag).

18 F8 F9 F10 Besluta om gatubelysning längs väg med kommunal väghållning Avvikelser från beslutade drift- och underhållsplaner samt väsentliga avvikelser i byggprogram och bygghandlingar Antagande av anbud inom befintlig budget över kr Kulturverksamhet, medverkan i projekt, trafikföreskrifter och namnsättning av vägar F11 Konstnärlig utsmyckning enligt 1 % -regeln upp till 2 pbb F12 F13 F14 F15 Anslag till allmänkulturell verksamhet Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats över tre och upp till fem pbb eller tre heltidstjänster inom budget 1/ Besluta om lokala trafikföreskrifter Besluta om namnsättning av vägar Detaljplaner och områdesbestämmelser F16 Beslut om planuppdrag F18 F19 Beslut om upprättande av områdesbestämmelser Beslut om samråd gällande områdesbestämmelser F17 Beslut om samråd Beslut om att inte ge planuppdrag beslutas av ks Beslut om att inte sända ut samråd beslutas av ks Beslut om att ej upprätta områdesbestämmelser beslutas av ks

19 Mark- och exploateringsfrågor Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning F20 F21 Köp av mark för allmän plats inom fastställd detaljplan över 1 pbb Köp av övriga fastigheter inom fastställd detaljplan upp till 10 pbb F22 F23 Försäljning av fastigheter inom fastställd detaljplan upp till 10 pbb Upplåtande av anläggningsarrende (kommersiellt arrende med byggnader) G. Allmänna utskottet/budgetberedningens delegation Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning G1 G2 Medgivande att behålla lön eller del av lön för fullgörande av förtroendemannauppdrag Ärenden i övrigt som avses i kommunstyrelsens reglemente och som ankommer på kommunstyrelsen i egenskap av personalorgan Allmänna utskottet Allmänna utskottet G3 Sponsringsfrågor Allmänna utskottet G4 Permutationer eller annan Allmänna förändring av fonder (ansökan utskottet om) G5 G6 G7 G8 Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats över tre och upp till fem pbb eller tre heltidstjänster inom budget 1/ Utfärdande av budgetdirektiv löpande under året Beslut om att överklaga dom eller beslut Skadestånds- och ersättningsärenden över 1 pbb upp till 3 pbb Allmänna utskottet Budgetberedningen Allmänna utskottet 3 kap SkL Allmänna utskottet G9 Rätten att ingå förliknings- Allmänna Enligt sponsorpolicy * Avser inte delegeringsbeslut

20 G10 avtal över 1 pbb upp till 3 pbb Köp/försäljning/avyttring av lös egendom 1-5 pbb utskottet Allmänna utskottet 1/ Med extern finansiär avses i detta sammanhang bidrag från offentliga huvudmän

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Antagen av: Kommunstyrelsen den 17 december 2014, 300 Kontaktperson: André Enarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Sida 1(30) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 101.4 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-02, 36 Ändrad av kommunstyrelsen 2012-05-30, 87 Nya: A 12, C 5, D 3c, D 12, E 11

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Delegeringsordning Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18, 124 Reviderad 2015-04-16, 75 Samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt... 1 Förkortningar m.m....

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordningen

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSREGLER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2011:11 Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:11 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2014:14 Lagrum Kommunstyrelsens och nämndernas möjligheter

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning. / Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 05-05- Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 053/6 3 9 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING AV KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning Styrande dokument Regeldokument Delegation Sida 1 (10) delegationsordning Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 67/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 288 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (11) STYRELSEN I KATRINEHOLMS Beslutshistorik

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer