ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen"

Transkript

1 TRANSPORT9 LOGISTIK NR 1 MAJ 2004 STRATEGISKA LOGISTIKCENTRAN SIDAN 8 Vi får allt säkrare transporter till sjöss SIDAN 6 Lösningar genom tredjepartslogistik SIDAN 15 EU satsar på kombinerade transporter SIDAN 44 ANNONS ANNONS Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen Vi företräder 110 företag med över anställda i alla typer av arbetsgivarfrågor inom sjöfarten transportgruppen.se MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, MAJ 2004

2 Rik på Logistik SVENSK FORSKNING HAR REDAN för många år sedan fastslagit att svenskt näringsliv skulle kunna sänka sina totala kostnader med över 12 procent och frigöra lager för runt 100 miljarder kronor med hjälp av rätt tillämpad logistik. Dagens miljökrav på logistik och produktion kan också betyda att den traditionella ekonomin snart får ge vika för satsningar på decentralisering, regional produktion och kortare flöden. EU:s olika organ spelar stor roll för den framtida utvecklingen inom området där utmaningarna är både stora och många. EU:S UTVIDGNING EN LOGISTISK UTMANING Intermodala transporter står för en kombination av olika transportsätt. Målsättningen med EU:s riktlinjer i frågan är ett optimalt samspel mellan olika transportmetoder inom EU-området, som på bästa sätt tar hänsyn till miljöaspekter, säkerhet och miljövänlighet. För att detta ska lyckas krävs avancerat logistiskt, gränsöverskridande arbete men också ett effektivt samarbete mellan politiska företrädare för samtliga medlemsländer. EU:s olika organ får en allt större betydelse för utvecklingen av trafiken mellan medlemsländerna. Infrastrukturpolitiken inom EU begränsas idag till länkarna i nätverken. Men EU har ännu inte fullt ut lyckats harmonisera de nationella reglerna när det gäller de viktiga, kombinerade transporterna. Medlemsländerna stödjer visserligen unisont de intermodala transporterna, men man gör det på många olika sätt. LASTBILSLASTER GYNNAR TÅGTRAFIKEN Transportstatistiken inom EU är bristfällig när det gäller volymer, särskilt för kombinerade transporter. Man vet dock att vägtrafiken står för den absolut största delen av transportvolymen. Kombinerade transporter bedöms omfatta knappt 100 miljoner ton årligen för de viktigaste EU-länderna. Metoden utvecklas mot att motsvara en ny typ av efterfrågan på högkvalitativa transporter i takt med att frakt tas över från flyg och renodlade lastbilstransporter. Många transportföretag har järnvägen som bas, men lastbilstrafiken är ett mycket viktigt komplement för att klara handelns och industrins transportbehov. En väl fungerande samverkan mellan tåg- och lastbilstransporter är också en förutsättning för att kunna öka järnvägens marknadsandelar. MILJÖN ÄR EN KNÄCKFRÅGA Flexibel användning av resurser dygnet runt, nya och lokalt anpassade nätverkslösningar, rullande landsvägslösningar med hög frekvens för att komma över geografiska eller infrastrukturrelaterade hinder är klara trender inom den internationella transportsektorn. Man kan också notera ökade ansträngningar att minska miljöpåverkan längs hela transportkedjan, inte minst lokalt runt kombiterminalerna. Men nya tankar föder nya idéer.allt kanske inte alltid blir mest kostnads-effektivt om det centraliseras och fraktas långa sträckor. FRAMTIDSVY - LOKALISERING Utvecklingen inom tillverkningsindustrin börjar så smått peka i nygammal riktning, inte minst av miljömässiga skäl. Man talar alltmer om att återgå till lokala och regionala tillverkningsenheter som försörjer mindre områden. Det skulle minska behovet av transporter, som har en negativ miljöpåverkan. Modern tillverkningsindustri är så ren att en produktionsenhet kan förläggas nästan var som helst utan att den stör eller påverkar miljön nämnvärt. Om detta är alla överens, liksom det faktum att transportkostnaderna står för en väsentlig del av produktens slutpris. En gissning är att vi i framtiden kommer att se fler lokala tillverkningsenheter, vars verksamhet styrs centralt med hjälp av avancerade, ITbaserade logistiksystem som i varje led optimerar tillverknings- och transportprocesser för att uppnå maximal effektivitet ur såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter. INNEHÅLL Rik på Logistik sid 2 Kombinerade transporter framtidens melodi inom EU sid 4 Fler transportslag bot mot trängsel och miljöhot sid 4 Många transportföretag har järnvägen som bas,men lastbilstrafiken är ett mycket viktigt komplement för att klara handelns och industrins transportbehov. En väl fungerande samverkan mellan tåg- och lastbilstransporter är också en förutsättning för att kunna Gränslös sjöfart sid 6 Ideellt PLANeringsarbete lockar toppnamn inom logistik sid 7 Strategiska logistikcentran sid 8 Logistiska helhetslösningar allt hetare sid 8 Full koll hela vägen sid 9 Mer vård för pengarna sid 9 Mellansveriges nya Logistikcentrum i Nyköping? sid 10 Ökad kundservice med Primelog sid 11 4PL förvirrande namn på lysande logistiklösningar sid 12 Kuehne + Nagel,The Global Logistics Network sid 12 Norrbotniabanan hållbar satsning eller politisk kohandel? sid 13 1,2,3:e-partslogistik! sid 15 Helhetssyn ger lönande detaljstyrning sid 15 öka järnvägens marknadsandelar. Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus TRANSPORT OCH LOGISTIK EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Redaktör: Petter Renhuldt Produktionsledare: Helena Mannerfelt Projektledare:Caroline Nordström Grafisk form: Katarina Engwall Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen För information om bilagor i dags- och kvällspress: Distribueras med Dagens Industri, maj

3 EGG & BACON ADVERTISING Enklare än det ser ut Transporter har alltid ställt mänskligheten inför stora utmaningar. Du som ansvarar för transporthantering eller logistik på ett företag vet att effektiva transporter kan göra underverk för era affärer, och att dåligt skötta kan förstöra den mest geniala av planer. Det finns ett verktyg som gör det krångliga enkelt och det omöjliga möjligt så länge det handlar om transporter förstås. Apport Bättre kontroll till lägre kostnad Apport är ett system för transportadministration som hjälper dig att åstadkomma små underverk varje dag, billigare och snabbare än förr i tiden. Med över 100 transportörer anslutna via EDI eller annat format och med standardkopplingar till affärssystem blir det krångliga lite enklare och din vardag lite lugnare. Apport är ingen leverantör av transporter du behåller dina befintliga transportavtal men all din transportadminstration sker via verktyget Apport. Resultatet blir bättre kontroll på transporterna, färre fel, bättre uppföljning och utförlig rapportering av kostnader för transporter, både offererade priser och det som faktiskt fakturerats er från varje transportör. Apport är också ett öppet web-baserat system med stora möjligheter att ge partners, leverantörer och kunder tillgång till transportinformationen för förbättrad service och logistik. MEMNON NETWORK APPLICATIONS AB heter företaget bakom Apport.net. Memnon är Skandinaviens ledande leverantör av administrativa system mot transportindustrin och dess användare. Våra kunder har insett fördelarna av att använda en plattform Apport.net för all transportadministration. Vi är stolta över att arbeta i en nära relation till alla de stora aktörerna på transportmarknaden. Många av dessa använder Apport under eget varumärke ut mot sina kunder såsom exempelvis DHL, DFDS Transport (PartLink Online), Schenker (Web-TA) och Wilson Logistic Group (Wilshipper). Under åren har vi vuxit kraftigt och har nu 20 anställda fördelade på våra kontor i Stockholm och i Amsterdam. Välkommen att höra av dig för mer information om oss på , eller via mail: Du kan självklart också besöka Du träffar oss också på Logistik & Transportmässan i Göteborg, den 25:e till 27:e maj, monter B05:01.

4 Kombinerade transporter framtidens melodi inom EU INTERMODALA TRANSPORTER ÄR EN annan beteckning på kombinerade transporter.eu får en allt större betydelse för utvecklingen av kombitrafiken. Inom det Nya Europa är man väl medveten om betydelsen av fungerande transporter för att skapa hållbart tillväxt.representanter från samtliga länder i området möttes nyligen i Malmö och skrev på ett uttalande som understryker viljan att samarbeta för att skapa ett effektivt transportsystem. Många transportföretag har järnvägen som bas, men lastbilstrafiken är ett viktigt komplement för att klara handelns och industrins transportbehov. Runt 95 procent av landets export fraktas till sina slutdestinationer per båt. Övriga fem procent av den totala exportvolymen fördelas mellan övriga transportmetoder, beroende på slutdestination. Sjöfarten anses fortfarande som den i särklass mest miljövänliga transportmetoden, även om enstaka haverier med stor miljöpåverkan som följd grusar statistiken. För att kunna lasta och lossa alla fartyg krävs dock ett väl utbyggt transportsystem som bygger på intermodala transporter. TRANSPORTSYSTEMET AVGÖRANDE I NYA EUROPA Södra Östersjöområdet utgör vad som kan kallas för det Nya Europa. Ett fungerande och effektivt transportsystem är ett av de viktigaste verktygen för att främja en hållbar tillväxt. Det konstaterade ett antal regionala,politiska företrädare från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Ryssland och Litauen då de träffades i Malmö i slutet av april i år.mötet ska ses som ett första steg till framtida samarbete.tillsammans signerade politikerna från 15 regioner ett gemensamt politiskt uttalande som ska understryka viljan att fortsätta samarbeta kring det gemensamma transportsystemet. Södra Östersjöområdet utgör vad som kan kallas för det Nya Europa. Ett fungerande och effektivt transportsystem är ett av de viktigaste verktygen för att främja en hållbar tillväxt. BEGRÄNSAD INFRASTRUKTURPOLITIK EU:s olika organ får en allt större betydelse för utvecklingen av kombitrafiken vad gäller trafiken mellan medlemsländerna. Den infrastrukturpolitik som förs inom området begränsas till länkarna i nätverken. EU har inte fullt ut lyckats harmonisera de nationella reglerna när det gäller kombinerade transporter. Medlemsländerna stödjer kombinerade transporter men stödet ser olika ut från land till land. Fler transportslag bot mot trängsel och miljöhot EFTERSTRÄVAR EN EFFEKTIVARE fördelning mellan transportslagen för att råda EUbot på ökad trängsel i transportnäten, bristande trafiksäkerhet och negativ miljöpåverkan genom bl.a.ökande koldioxidutsläpp.det innebär exempelvis att trafik ska överflyttas från väg till sjöfart och järnväg. EU integrerar de europeiska järnvägssystemen genom att bygga ut TENnätet, det transeuropeiska nätverket. Den svenska järnvägens koppling till Norge, Finland och Ryssland blir viktig i Europas framtida transportsystem. SIDENVÄGEN PÅ RÄLS - DEN EURASISKA LANDBRON Enorma transportmöjligheter öppnas i och med murens fall i Korea. De första järnvägsförbindelserna mellan Nord- och Sydkorea är redan upprättade och snart kan en landbro mellan Asien och Norden vara ett faktum. TRANSKOREAJÄRNVÄGEN utgör länken för att via Pusan i Sydkorea dra in Japan på den Nya Sidenvägen och skapa en järnvägsförbindelse hela vägen från Japan till Rotterdam. Den framtida utvecklingen av detta transportnät är av stort intresse för många länder och berör även vår egen region. TRANSSIBIRISKA JÄRNVÄGEN har också från Narvik i Norge återlanserats som en del av den Norra öst-västliga fraktkorridoren (NEW). Den förbinder USA:s östkust den rakaste vägen - över Narviks hamn, Malmbanan, Finland och Transsibiriska järnvägen - med Centralasien och Kina. I det nya eurasiska samarbetet har Kinas regering bestämt sig för att satsa på Norden. FRAKTSAMARBETET MED NORDEN genom Eurasien kan få ett stort uppsving genom den transkoreanska järnvägen. De drygt tio dagar som det tar att frakta godset med järnväg från Stilla havet till finska gränsen är två till tre veckor snabbare än med sjötrafiken. Det betyder att Sydkorea, som är en av Asiens stora exportnationer, kan ge ordentligt liv åt Transsibiriska järnvägen. Norra Asien på andra sidan jordklotet kan via Transsibiriska järnvägen och Norden kraftigt öka sitt ekonomiska utbyte med Västeuropa. Med NEW-korridoren kan den nordamerikanska ostkusten också få Nordasiens varor den rakare och snabbare vägen via Norden. 4

5 Helsingborg Världen Helsingborg har ett perfekt läge för sjötransporter till och från Skandinavien och Östersjön. Det geografiska läget i kombination med en väl utbyggd infrastruktur gör Helsingborgs Hamn till en av norra Europas mest omtyckta hamnar för enhetsgods. Men det är inte hela förklaringen. Läget, infrastrukturen och 22 kilometer kaj räcker inte för att bli omtyckt. Framtidens trafikmönster kräver också ny teknik och nya idéer. Därför arbetar vi målmedvetet för att erbjuda nya rutiner som ger våra kunder snabbare service, bland annat genom IT-lösningar som gör att de kan följa sina containerrörelser i realtid via internet. Viljan och kunskapen att utveckla kundanpassade logistiklösningar har gett oss långvariga samarbeten med företag som IKEA, Zoégas, SABA Frukt & Grönt, ICA, Everfresh Group, Kemira och Unilever Bestfoods. Till syvende och sist handlar det om att vara tillräckligt lyhörd och flexibel för att kunna optimera kundernas varuhantering. 365 dagar om året. Det är nog därför vi har utsetts till European Port of the Year mer än en gång.

6 Gränslös sjöfart ORSAKEN TILL fartygsolyckor är kända. De beror, enligt uppgifter hämtade från Lloyds register och Det Norske Veritas,till 46 procent på dålig navigation,till 33 procent på maskinhaverier och till 11 procent på strukturella skrovskador till följd av korrosion. Sjöfartsverket spelar en stor roll när det gäller att trygga säkerheten kring sjöfarten genom svenska farvatten. Genom samarbete över gränserna och pådrivande arbete i säkerhets- och miljöfrågor ökar säkerheten och antalet fartygsolyckor kan reduceras. SÄKRARE TRANSPORTER Glädjande nog har allt fler oljebolag på senare år visat stort ansvar vid val av tonnage och transportör och de har också visat sig lyhörda för kritik. Men utan högt ställda krav på transportsäkerhet blir lägsta pris avgörande i konkurrensen om uppdrag, något som sällan medför val av optimala transportlösningar. Om politiker och allmänhet ställer krav och skapar opinion ökar utsikterna att vi får säkra båttransporter genom våra badvatten, längs våra stränder och fiskevatten. SJÖFARTSVERKET FORTSÄTTER SITT INTERNATIONELLA SAMARBETE I BALTIKUM Svenska Sjöfartsverket har genom Sida arbetat för säkerhet och miljöskydd i Estland, Lettland och Litauen sedan de baltiska länderna återfick sin självständighet Under perioden har Sjöfartsverket genomfört 89 projekt i de baltiska länderna, fördelat på 43 projekt med Estland, 11 med Lettland, 13 med Litauen och 22 projekt som engagerat samliga baltiska länder. Även om det svenska biståndet till de baltiska staterna nu fasas ut fortsätter Sjöfartsverket med sitt Östersjösamarbete. Arbetet för säkerhet och miljöskydd fortsätter genom olika projekt som ska öka EUharmoniseringen, påskynda implementeringen av Östersjörekommendationer samt också inkludera Polen och Ryssland. tive ort. Svenska hamnar har ett mycket gott rykte internationellt, både avseende servicenivå och säkerhet. NÄSTAN ALL EXPORT SKER TILL SJÖSS 95 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Transporter till sjöss är förhållandevis säkra och miljövänliga. I det internationella arbetet är svenska Sjöfartsverket, tillsammans med sina nordiska systerorganisationer, pådrivande i säkerhets- och miljöfrågor. Detta arbete blir allt viktigare i takt med att gränserna öppnas mot nya medlemsländer i EU. FÖRSLAG TILL NY LAG OM SJÖFARTSSKYDD Den svenska regeringen har lagt fram ett förslag som ska komplettera den kommande EU-förordningen om sjöfartsskydd. Den nya förordningen har tagits fram sedan kraven på säkerhet i och kring hamnar ökat i takt med den allt frekventare förekomsten av terrorattentat världen över. Svenska hamnar anses redan väl skyddade i förhållande till många andra länders, men även här hemma ökar behovet av att kunna utföra kontroller av människor och egendom. I förslaget anges bland annat att det skall vara möjligt att utföra kroppsvisitation och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att någon misstanke om brott föreligger. Vidare införs straffbestämmelser, vissa kompletterande tillsynsregler, bestämmelser om avgifter för sjöfartsskyddet samt bestämmelser om vem som skall bestämma vilken så kallad skyddsnivå som skall gälla för fartyg och hamnanläggningar Källa: SJÖFRAKT STÖDS AV AVANCERAD LOGISTIK Organiserad sjöfrakt stöds av nätverk som gör dörr-till-dörr-lösningar med övergripande kontroll möjliga. Genom att kombinera expertis och kunnande med strategisk transportplanering och utnyttjande av platstillgång, kan man skapa de mest kostnadseffektiva transportlösningarna och traderna. MÅNGA HAMNAR Landets över 50 viktiga hamnar är placerade som ett pärlband längs med hela kuststräckan och har stor ekonomisk betydelse för respek- 95 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen.hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. 6

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Ideellt PLANeringsarbete lockar toppnamn inom logistik Ett svenskt privatägt alternativ! "GreenCarrier Scandinavia AB erbjuder långsiktiga, kostnadseffektiva transport och logistiklösningar till sjöss, på land och i luften - baserade på personligt engagemang och närhet till kunden." Bil till/från hela Europa. Flyg samlastningar till/från fler än 20 destinationer. Sjö styckegods, hellaster, projekt, import och export. Plans ordförande Peter Cedergårdh,vd Alfakonsult,tv stämmer av det sista före konferensstart med konferensgeneralen Patrik Färdow,produktionsdirektör Coka-Cola Sverige. Plans ordförande Peter Cedergårdh, vd Alfakonsult hälsar alla väkomna till årets logistikkonferens. Dryckeslogistik avdelning med special kompetens. Tull kvalitetssäkrade enligt Tullens Servicetrappa. Tillsammans med våra partners i Europa och övriga världen erbjuder vi våra kunder en personlig service - pröva oss! Göteborg , Stockholm , Helsingborg , Linköping , Skellefteå , Luleå , Karlstad , Oslo (47) , Bilbao (34) Regionsordförande Plan öst Torsten Åslund,ABB Ludvika tv,kollegan och tidigare styrelseledamoten i Plan Johan Svartengren,ABB Västerås. Ragnar Wilton,vd Danzas Air & Ocean,Sverige inledde Plankonferensen med att delge sina inspirerande tankar om framtid och utveckling. Vårt dagliga bröd! Via Stockholms Hamnar PLAN är en ideell förening som funnits i 40 år med uppgift att sprida och förmedla kompetens inom logistikområdet.årets konferens på Stockholmsmässan lockade ett rekordstort antal åhörare och flera internationellt kända talare.budskapen genomsyrades av vikten av tid och tillit framför kostnader.logistikerna själva anser att det idag allt mer handlar om säkra, effektiva leveranser till bästa möjliga pris, snarare än aggressiv marknadsföring och unika produktegenskaper. Logistiken har gått från kostnadsoptimering till att bli en ordervinnande egenskap. TIME,TRANSPARANCY,TRUST! Så sammanfattade en av de tyngsta talarna på årets PLAN-konferens sitt budskap, Richard Wilding, föreläste om att det är enklare att förhandla om tid än pengar eftersom tid är en neutral fiende som man kan enas kring, till skillnad från pengar. Vidare sa Wilding att insyn skapar tillit, något som Wilding anser vara en vital komponent för ett gott och framgångsrikt samarbete. Enligt honom kan man vara hur rationell som helst, men utan tillit spricker allt samarbete. PLAN lockar en mängd aktörer som har intressen inom området logistik. Årets konferens hade 500 besökare, att jämföra med motsvarande evenemang i Tyskland som hade omkring 700 besökare tidigare i år. Besökssiffrorna talar sitt tydliga språk, vid sidan av de tunga namn vi får hit som föredragshållare.vi är ju ett betydligt mindre land än Tyskland och ändå är vår konferens nästan lika välbesökt som där kommenterar Jan- Olov Orvegård, VD för C2-Konsult. PLAN-konferensens upplägg bygger på intervjuer med logistiker och produktionsplanerare runt om i Sverige. Programmet är skräddarsytt just för dessa yrkesgrupper, och belyser de mest aktuella frågorna inom området. Genom att delta i vår årliga konferens ökar du dina kunskaper i en mängd olika metoder och tekniker inom logistik och produktion. Du skapar nya förutsättningar att öka produktiviteten och förbättra effektiviteten inom många områden säger Hans-Göran Melander, en av eldsjälarna bakom föreningen PLAN. Föreningen verkar för att främja kunskap om logistik inom olika verksamheter. De erbjuder också en mängd olika kurser där de lär de ut grundläggande planeringsmodeller, metoder och tekniker. Vi strävar efter att göra våra kurser heltäckande inom området och förmedlar helhetssyn på produktionslogistik och Supply Chain-tänkande säger Hans-Göran Melander. Läs mer om kurser och konferenser på Att vi är Ostkustens största hamn med förbindelser över hela världen det vet du kanske. Men känner du till att av de fyra miljoner ton gods som årligen importeras via Stockholms Hamnar går mer än hälften till närområdet? Med strategisk placering mitt i marknaden har vi tre miljoner konsumenter inom tre timmar. Hamnens utmärkta förbindelser med Europavägarna och järnvägens stambane-nät gör att vi dag-ligen kan förse Mälardalsregionen med mer eller mindre livsviktiga varor. Färskt bröd är bara en av många produkter som förgyller våra måltider via hamnen. Så njut av vårt smörgåsbord varje dag, året om. Stockholms Hamnar gör det möjligt. Stockholm, hamnstad sedan 1252

8 Blå Flagg ren hamn Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. Den finns i ett 20-tal länder, både inom och utanför den Europeiska unionen. Utmärkelsen delas ut till de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Blå Flagg kampanjen, som hör till Foundation for Environmental Education (FEE), stiftades 1986/1987 av länderna Danmark, Frankrike, Spanien och Tyskland, och har sedan dess vuxit till 24 medlemsländer - och fler ansöker om medverkan. I Sverige koordineras Blå Flagg kampanjen av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Eka Chemicals tar tåget till Skutskär Väteperoxiden som bleker pappersmassa på bruket i Skutskär tillverkas hos Eka Chemicals i Alby söder om Ånge.I flera år har denna insatsvara körts på lastbil ned till bruket.nu har Eka Chemicals valt att ta tåget i stället. Det minskar koldioxidutsläppen med nästan kg varje år. Till pappersbruket i Skutskär rullar tågen med massaved och kemiska ämnen för massaoch pappersframställning. Åt andra hållet rullar järnvägsvagnar med färdigt papper. I dag körs ca 250 järnvägsvagnar i veckan till och från Skutskärsverken och det sparar in många lastbilsmil på landsvägarna. Nu har även transporterna av blekmedlet väteperoxid flyttats över till järnväg. Transporterna av väteperoxid går fem dagar i veckan året runt. En enda vagn lastar 68 ton väteperoxid (lastbil lastar ca 42,5 ton) och vagnarna dras med ellok på sträckan Ånge-Gävle och växlas sedan ut från Gävle till Skutskär. Den sträckan används diesellok då spåranläggningen inte är elektrifierad hela vägen. KÄLLA: GREEN CARGO Röststyrt system ger effektivare lager Logistikföretaget MA-system har lanserat den första integrerade röststyrningslösningen för lagerhantering i Norden. Användning av röst för interaktion med affärsapplikationer är intressant för repetitiva uppgifter inom lagerhantering och distribution. Röstinteraktion kan förbättra produktiviteten, ger god ergonomi och ökad kvalitet. - Vi tror på röststyrning och har utvärderat olika lösningar under en längre tid. Vi kan nu erbjuda en beprövad teknologi som passar för lager i krävande miljöer, säger Mattias Hagman, affärsut-vecklingschef på MA-system. I en röststyrd applikation pratar operatören med terminalen istället för att interagera via steckkodsläsning eller tangentbord. Systemet är uppbyggt runt ett antal fördefinierade lagerprocesser. Orderplockning och inventering väl lämpade för röststyrning. Vissa lagermiljöer är också svåra att stödja med mobil-pc eller handhållna terminaler. Verksamheter med fryslager och plockning av stora föremål och plockning av små föremål har alla visat sig mycket framgångsrika med röstinteraktion. Strategiska logistikcentran Lokaliseringen av ett logistikcentrum är, förutom infrastruktur och tillgång till lämplig tomtmark, beroende av både miljö- och säkerhetsmässiga faktorer.det kräver också att det finns många industrier i närområdet,liksom god tillgång till tekniskt välutbildad personal. När det gäller transportbiten är det skonsammare för miljön att i den utsträckning det går befordra godset med båt, men all förflyttning av gods handlar om ett effektivt samspel mellan olika typer av transporter. Närhet till järnväg, flyg och Europavägnät är därför en förutsättning för att lösa transportfrågan. HÅRD KONKURRENS Konkurrensen driver företagen mot en allt högre kundservice. Lönsamhetskraven gör att man eftersträvar minskad lagerhållning, mindre partier och tätare leveranser. Utan ett styckegodssystem som kan ta hand om mindre partier fungerar inte kundservicen. Det är styckegodsterminalerna med direkta fjärrtransporter som är själva katalysatorn i processen att locka till sig lager. ESKILSTUNA FJÄRDE BÄSTA I Eskilstuna är ambitionerna höga. Kommunen arbetar intensivt för att göra FRAKT AV GODS OCH INFORMATION Logistik handlar idag lika mycket om att snabbt frakta information som att frakta gods. Kuehne & Nagel, en av världens ledande aktörer inom logistikområdet, har de senaste åren gjort mycket stora investeringar i en gemensam IT-plattform för samtliga 600 kontor runtom i världen. Koncernen har under de senaste åren investerat cirka 500 miljoner kronor per år i regionen attraktiv, främst genom att skapa goda logistiska förutsättningar. För detta ändamål har näringslivet och kommunen tillsammans bildat ett nätverk bestående av 30 medlemmar. Dessa är i huvudsak företag knutna direkt eller indirekt till regionens logistiknäring. Medlemmarna i nätverket jobbar tillsammans för att få tidiga indikationer om vad som är på gång på marknaden och vad som kan leda till affärsmöjligheter. Vår huvudmålsättning är att skapa Norra Europas mest effektiva logistikcentrum, The Gateway, säger Suzan Östman- Lundgren, projektledare Eskilstuna Logistik Nätverk. Eskilstuna/Strängnäs rankas nu som det fjärde bästa logistikcentrat i Sverige av tidningen Inköp & Logistik. Det innebär att regionen klättrat ett par placeringar sedan den senaste rankningen, bland annat på grund av etablering av Eskilstuna Logistik Nätverk. Logistiska helhetslösningar allt hetare Fler och fler företag går från lokal till global verksamhet och som en direkt följd av detta ökar efterfrågan på globala logistikleverantörer som kan erbjuda alla tjänster under ett och samma tak. IT-lösningar, en utveckling som kommer att fortsätta. Investeringarna ger oss och våra kunder en bra kontroll över flöden samtidigt som vi kortar ledtider och sänker kostnader, säger Ulf Sundberg, VD för Kuehne & Nagel. Logistik omfattar att strategiskt,taktiskt och operativt samt att med hänsyn till kundens behov,styra, genomföra och kontrollera material,varu- och tjänsteflöden och därtill hörande informations- och betalningsflöden genom hela försörjningskedjan och distributionskedjan på långsiktigt bästa möjliga företags-ekonomiska och miljömässiga sätt. NILS G STORHAGEN, LOGISTIK GRUNDER OCH MÖJLIGHETER,LIBER. KUNSKAP ÄR LÖSNINGEN Från att ha varit en arbetsintensiv bransch har logistik mer och mer blivit kunskapsintensiv. Logistikföretagen lägger allt större vikt vid vidareutbildning av sin personal. Men kunniga medarbetare håller på att bli en bristvara. Behovet är större än tillgången. Det är svårt att hitta kompetent personal idag och vi vill försöka höja kompetensnivån. Bland annat genom att samarbeta med olika universitet och högskolor där man satsar på utbildning inom vårt område, säger Ulf Sundberg. Kuehne & Nagel har anställda i 90 länder och omsätter över 50 miljarder kronor årligen. 8

9 Full koll hela vägen TRANSPORTNÄRINGEN ÄR HÅRT konkurrensutsatt.många aktörer slåss om kunderna. Affärserbjudandena är snarlika och prisskillnaderna små. Ett alltmer effektivt konkurrensmedel för denna sektor är optimalt utnyttjande av information. Med hjälp av Internetbaserade tjänster som tillhandahålls via en abonnerad systemtjänst kan transportnäringen och dess kunder boka sändningar och skriva fraktsedlar och sköta all administration från ett och samma ställe. Effektivisering av materielförsörjningen till sjukvården kan vara lösningen på den rådande penningbristen inom svensk sjukvård. Det tror i alla fall Henrik Nilson och Martin Sundvall, studenter vid Linköpings Tekniska Högskola, efter att ha genomfört en studie av Länsdepån i Gävle. Ett bättre flöde av sjukvårdsmateriel skulle enligt dem frigöra både tid och resurser till fördel för patienter och sjukvårdsanställda. Grunden till ett bättre flöde ligger i elektronisk informationsöverföring. De logistiska kunskaperna är bristfälliga inom sjukvården, konstaterar Nilson och Sundvall i sin rapport. Vårdinrättningar ska inte sakna nödvändigt material men idag sker ofta bunkring för att vara på den säkra sidan, och detta blir dyrt. Ordervolymerna borde istället grundas på faktisk förbrukning som enkelt kan registreras med hjälp av streckkoder och handscanner. Koderna kan ge information om förbrukning, lagerstatus, beställningar och leveranser och överförs Effektiva administrationsverktyg håller alltmer på att bli många branschers mest värdefulla konkurrensmedel. I takt med att varor och tjänster blir mer och mer likartade är logistiken bakom verksamheten det som i allt högre grad påverkar lönsamhet och kostnadseffektivitet. Ett hårt konkurrensutsatt område är transport- och logistiksektorn. Marknaden erbjuder flera Internetbaserade boknings- och utskriftslösningar för transportindustrin och dess kunder. Den som köper transporter, eller själv är transportör kan med hjälp av en sådan lösning sköta all administration från ett ställe. Tjänsten Apport från svenska Memnon Lösningar som specialdesignats för transportsektorn inkluderar en rad funktioner som att boka och följa upp transporter,skriva ut etiketter och andra fraktdokument eller utföra kontroll av transportfakturor. Network Applications är en Internetbaserad tjänst som användarna kan abonnera på. Att tjänsten är Web-baserad gör att kunden slipper investeringar i hårdvara och programlicenser samt att användaren hela tiden har en uppdaterad tjänst. Det är också möjligt att integrera den här typen av system mot ett befintligt affärssystem, om man exempelvis vill använda text-, XMLeller EDI-format. Lösningar som specialdesignats för transportsektorn inkluderar en rad funktioner som att boka och följa upp transporter, skriva ut etiketter och andra fraktdokument eller utföra kontroll av transportfakturor. Etiketten som produceras och skrivs ut är märkt med all relevant information inklusive mottagarens namn, ordernummer, datum och namn på avsändaren. Systemet kan utgöra ett starkt konkurrensverktyg som kan leda till bättre och mer effektivt utnyttjade transporter samtidigt som kontrolluppgifter och uppföljningsarbete påtagligt förenklas. Linjegods i Norge är ett exempel på en aktör som precis valt en anpassad version av Memnons tjänst Apport, som Internetbaserad transportadministrativ tjänst för sina kunder. Tjänsten kommer gör det möjligt för Linjegods kunder att boka sändningar, skicka EDI, skriva ut fraktdokument och följa upp sändningar för paket och styckgods i Norge. Tjänsten kommer att lanseras inom kort. Exempel på andra aktörer som använder en anpassad version av tjänsten Apport är exempelvis DHL, DFDS Transport (PartLink Online), Schenker (Web-TA) och Wilson Logistic Group (Wilshipper). Källa: Mer vård för pengarna Studenter vid Linköpings Tekniska Högskola har studerat Länsdepån i Gävle. Syftet med studien är att lära den offentliga sektorn hur varuförsörjningen kan bli enklare och billigare så att mer pengar kan satsas på själva vården och omsorgen. elektroniskt för att vara tillgänglig för alla i kedjan, från leverantörer till sjukvårdsanställda. Nilson och Sundvall föreslår att Länsdepån ska sköta Gävleborgssjukhusens lager enligt samma metodik som använts på försök på IVA. På samma sätt skulle de större leverantörerna kunna styra leveranserna till Länsdepån. Ett fördjupat samarbete mellan Länsdepån och leverantörerna skulle gynna varuförsörjningen. Lagen om offentlig upphandling uppfattas dock som ett hinder i sammanhanget eftersom avtalsperioderna är korta och hindrar uppbyggnaden av långsiktigt samarbete. Källa: Replik Marco Polo (PACT) Marco Polo kallas ett program initierat av EU som startade 2003 och ska pågå till Syftet med programmet är att minska trafikstockning på vägarna och förbättra miljömässiga prestanda hos transportsystemet som helhet. Detta genom att skifta den förväntade ökningen av godstrafik på väg till andra transportsätt. Programmet är marknadsnära och stödjer konkreta åtgärder. Programmet har tre huvudinriktningar: STARTSTÖD till åtgärder som överför godstrafik från väg till andra transportsätt. STÖD till katalysatoråtgärder på godslogistikmarknaden i form av nya tjänster, hjälpmedel eller anordningar. STIMULERA samarbetsåtgärder på godslogistikmarknaden. Startstödet till trafikomställningsåtgärder uppgår till 30 procent av stödberättigade kostnader. Stöd till katalysatoråtgärder uppgår till 35 procent av stödberättigade kostnader. Stöd till samarbetsåtgärder uppgår till 50 procent av stödberättigade kostnader. Marco Polo åtgärder skall ha deltagare från minst två olika länder. Parterna måste ha ett nära samarbete för att uppnå målet med åtgärden. Deltagande organisationer skall ha säte eller hemvist i EU. Programmet kan stödja åtgärder som involverar associerade kandidatländer. Bra Miljöval-intyg till Postens tågtransporter Postens samlade godstransporter i Sverige under år 2003 uppfyllde Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval. Det innebär att dessa transporter klarar Svenska Naturskyddsföreningens gränsvärden för utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och flyktiga organiska kolväten samt för användning av fossil energi per tonkilometer. Om lastbilar skulle ta hand om posten som transporteras med tåg, skulle de behöva köra mil och förbruka liter diesel per år. Posttågen utgör ett av landets modernaste logistiksystem. Posten har ställt höga kvalitetskrav och leverantören Green Cargo har kunnat utveckla framtidens tågtrafik på ett för alla parter gynnsamt sätt. - Posten är ett stort företag som hanterar cirka 20 miljoner försändelser per dygn. Vår storlek gör det extra viktigt att vi satsar på miljön.vi är mycket glada över att bidra till en förbättrad miljö i hela Sverige tack vare de miljövänliga transporterna med posttågen, säger Erik Olsson, VD Posten. KALMAR HAMN Port of Kalmar Big enough to cope Small enough to care 9

10 Mellansveriges nya Logistikcentrum i Nyköping? Närheten till en ny styckegodsterminal på Hemgården i Nyköping, med direkta fjärrtransporter, skapar de logistiska fördelarna som blir helt avgörande för att företagen i framtiden ska lokalisera sina lager till Nyköping, säger Johan Ståhl. Går det inte lika bra att vara nära en styckegodsterminal med direkta fjärrtransporter i Norrköping? Styckegodssystemet i Nyköping blir enligt Johan Ståhl bättre för kunden eftersom det kan erbjuda billigare transporter till och från Mellansverige. Kapacitetsutnyttjandet måste maximeras för att sänka kostnaden för transporten. I Nyköping kommer man att öka kapacitetsutnyttjandet för Mellansverige med ett multimodalt och integrerat system. Man kommer även att öka kapacitetsutnyttjandet av personalen genom en horisontell integration. Personalen kommer att arbeta både i styckegodsterminalen, kombiterminalen och i vanliga lager. Det handlar om att få ett optimalt arbetstidsuttag. Du tar ut lika mycket arbete som du betalar för och undviker därmed svinn, säger Johan Ståhl. Ny marin motorväg på Östersjön I framtiden blir det en ny färjeförbindelse mellan Oxelösund och Nordtyskland eftersom avståndet till Tyskland är för långt från både Södertälje, Norrköping och Stockholm. Mellan Oxelösund och Nordtyskland kan man åka enkel resa med färja på 24 timmar inklusive lastning och lossning, konstaterar Johan Ståhl. Stora delar av varuflödet till och från Mellansverige bör rimligtvis söka sig till den nya motorvägen på Östersjön, eftersom logistikkostnaden kan bli upp till tio procent lägre med färja via Oxelösund istället för via någon Skånehamn. Det är en fördel för en styckegodsterminal att vara närmast den nya marina motorvägen, säger Johan Ståhl. NYKÖPING HAR BÅDE MARK,räls, flygplats, vägar och hamn.trots bra förutsättningar saknas ett logistikcentrum i staden. Enligt lokala utredare har man inte belagt infrastrukturen med rätt typ av verksamhet för att få ett sådant.vad är då nyttan med att man i framtiden lägger sitt lager i Nyköping? Vi har samtalat med Johan Ståhl,projektledare på Onyx Näringslivsutveckling. Det är en fördel för en styckegodsterminal att vara närmast den nya marina motorvägen,säger Johan Ståhl Stort antal orter och länder En multimodal och integrerad styckegodsterminal på Hemgården ligger efter E4: an, som leder till tusentals orter i hundratals länder och efter Väg 53 som leder till den nya motorvägen på Östersjön från Oxelösund till Nordtyskland. Den leder till nästan lika många orter som Europaväg 4 gör på land. Enligt Johan Ståhl är det just det som är poängen. Hemgården ligger vidare efter järnvägen till Hallsberg och Göteborg. Flygfrakten kan terminalhanteras på Hemgården inklusive sändningar som går med båt till amerikanska västkusten och vidare med flyg till Europa. Antalet orter och kostnaden för transporten bestämmer om den nya transportvägen är intressant för styckegodsterminalen och terminalen bestämmer lokaliseringen av företagens lager. Johan Ståhl jämför med exempelvis Nynäshamn. I Nynäshamn finns ingen koncentration av vare sig lager eller styckegodsterminaler med fjärravgångar, motorvägen till Gotland är bara en återvändsgränd anser han. Om fördelarna är så många och uppenbara, varför har det inte redan tidigare funnits en färjeförbindelse från Mellansverige? Det som är möjligt idag var omöjligt igår, säger Johan Ståhl. En konventionell färja från Mellansverige är för kostsam. Strategin kan delas in i fyra punkter: 1) Sänk kapitalkostnaden genom att anpassa fartyget till godstransporter och genom att välja rätt varv för att bygga färjan. 2) Öka fartygets lastförmåga genom ökat djupgående med 1,5 meter och utökad bredd med 7-8 meter. 3) Utnyttja fartygets lastförmåga optimalt genom att använda både ro/ro och lo/lo. 4) Lasta färjan samtidigt med ro/ro och lo/lo. Mellan Oxelösund och Nordtyskland kan man åka enkel resa med färja på 24 timmar inklusive lastning och lossning, konstaterar Johan Ståhl Johan Ståhl,projektledare på Onyx Näringslivsutveckling. Stora investeringar krävs Konceptet kräver investeringar i både fartyg och hamnutrustning. Eftersom gods ska flyttas från väg till vatten lämnar EU bidrag till investeringar i hamnen. Men det krävs en stor insats av ägarna - SSAB och Oxelösunds Kommun. En affärsutveckling är inte en kärnaffär för vare sig SSAB eller Kommunen och kommer enligt Johan Ståhl att kräva en ny ägarstruktur. Hot och möjligheter Vad talar emot en koncentration av lager i Nyköping? Enligt Ståhl är det främsta hotet mot planerna att Hemgården aldrig blir tillgängligt för exploatering, eftersom det inte finns något alternativ i Nyköping. Utan en integrerad, multimodal styckegodsterminal på just Hemgården blir det enligt Johan Ståhl aldrig något logistikcentrum i Nyköping. Ståhl påpekar att lager förutsätter en styckegodsterminal, och en sådan förutsätter en färjeförbindelse med Tyskland. Det blir inte automatiskt en styckegodsterminal på Hemgården bara för att det blir en motorväg på Östersjön mellan Oxelösund och Nordtyskland. Någon med kommersiell nytta av godsterminalen måste driva frågan. Konceptet bör kunna gynna företag, jobb och tillväxt i hela Mälardalen och Stockholm. Verksamheten i Nyköping ökar antalet arbetstillfällen och därmed kommunens skatteintäkter. Däremot är färje- och containertransporter till Tyskland och andra länder från Oxelösund inte avhängiga av terminalen på Hemgården, avslutar Johan Ståhl. 10

11 Ökad kundservice med Primelog Med Primelog har vi ett verktyg att följa och spåra alla order från orderläggning till leverans hos kund, säger Anna Mindelöf, Nordisk kundservicechef på adidas i Sverige. Detta är speciellt viktigt för oss eftersom en tredjepartslogistiker sköter vårt lager och ett annat företag sköter alla transporterna ut till våra kunder, fortsätter hon. Genom Primelogs webbaserade system kan vi ständigt skaffa oss information om vad som händer i orderflödet. Systemet är enkelt och lätt att arbeta med och vi kan ge kunderna snabba svar om deras leveranser, säger Anna Holmström som är innesäljare på adidas. Detta betyder att vår kundservice blivit mer effektiv och att servicenivån ut mot kund har ökat, fortsätter Anna Mindelöf. adidas använder externa leverantörer både för sin lagerfunktion och sina transporter ut till återförsäljare och kunder. Från lagret försörjer man förutom Sverige även Norge och Danmark. Systemet från Primelog utgör en viktig funktion och är ett stöd i arbetet för adidas personal. Anna Holmberg och Anna Mindelöf på adidas använder Primelog dagligen i sitt arbete. Mattias Eriksson är Operations Manager på adidas och använder Primelog dagligen: I mitt ansvar ligger att planera och kontrollera logistikverksamheten. Jag använder systemet för att kontrollera transportfakturor och för att få en kontinuerlig översikt av situationen i lagret. Nöjda kunder och hög leveranskvalitet är något vi hela tiden eftersträvar och vi har målsättningen att bli ännu bättre, säger Mattias. Förutom ovanstående funktioner har Primelog också ansvaret för systemintegrationen mellan adidas affärssystem SAP och tredjepartslogistikerns Warehouse Management System. adidas är en viktig kund för Primelog. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet än mer i framtiden, säger Martin Nyqvist marknadschef på Primelog och kundansvarig för adidas. PRIMELOG AB TEL +46 (0) svensk tågteknik Svensk Tågteknik AB - renoverar, reparerar, servar och bygger om motorvagnar, lok och tågvagnar. Vi erbjuder även tyngre komponenter samt uthyrning av järnvägsfordon. ReklamBolaget, Vetlanda 0404 ReklamBolaget, Vetlanda Reparationer Ombyggnation Underhåll och service Miljöanpassade renoveringar Uthyrning Komponenter Svensk Tågteknik AB Box 57, Vetlanda tel fax

12 4PL förvirrande namn på lysande logistiklösningar BEGREPPET 4PL STÅR FÖR FJÄRDE- PARTSLOGISTIK. Vissa av tjänsterna inom området har tidigare inte funnits tillgängliga på marknaden, medan andra består av gamla lösningar som anpassats eller bytt namn.många potentiella kunder har dock svårt att förstå vad begreppet står för. Dagens 4PL-aktörer skulle enligt flera experter inom området tjäna på att ta ett större ansvar för att betydligt tydligare beskriva sina tjänster. Det viktiga är egentligen inte vad som är och inte är 4PL. Det viktiga är att få kunden att till fullo förstå vad de olika tjänsterna innebär, säger Anders Mårtensson, VD på Sonat AB, logistikpionjärer och idag en av landets ledande leverantörer av 4PL-tjänster. Dagens utbud av 4PL-tjänster kan grupperas utifrån vilken aktör som utvecklat dem och hur stor omfattningen av tjänsterna är. Aktörerna kan delas in i två grupper. Dels de vars verksamhet är baserad på fysisk logistik och dels företag vars verksamhet är baserad på kompetens avseende ledning och utveckling av logistikflöden. De förstnämnda bygger oftast sina nya tjänster ovanpå gamla beprövade lösningar för fysisk logistik, medan de senare huvudsakligen erbjuder fristående tjänster inom 4PL-området som är oberoende av tjänster för fysisk logistik. Sonat tillhör den senare gruppen. Vår uppgift är att hitta optimala logistiska lösningar åt våra uppdragsgivare utifrån ett oberoende perspektiv, något PERSONALEN ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG. Just så enkelt, eller just så svårt är det.vi har närmare medarbetare i 96 länder.de är våra ambassadörer och vårt ansikte utåt. Ger vi dem förutsättningar att göra ett bra jobb så går det också bra för hela företaget, säger Ulf Sundberg, VD för Kuehne + Nagel i Sverige och även ansvarig för Kuehne + Nagel i Skandinavien. som är möjligt tack vare att vi inte levererar de fysiska tjänsterna, säger Anders Mårtensson. AVGÖRANDE SKILLNADER Tjänsterna kan också grupperas i två huvudgrupper. Den ena omfattar styrning och planering av den fysiska distributionen, medan den andra gruppen omfattar styrning och planering av hela försörjningsnätverket inklusive aktörerna, s.k. nätverksintegration. Det viktiga är att få kunden att till fullo förstå vad de olika tjänsterna innebär,säger Anders Mårtensson,VD på Sonat AB,logistikpionjärer och idag en av landets ledande leverantörer av 4PL-tjänster. Det finns avgörande skillnader mellan de två kombinationerna, främst genom vilket kundvärde de har förmåga att skapa, säger Anders Mårtensson. Det är just dessa skillnader som vi måste bli bättre på att förklara för köparna av 4PLtjänster för att de ska förstå vilken aktör som bäst kan uppfylla deras behov. LÄKEMEDEL EN LOGISTISK UTMANING Styrning av Apotekets flöden av läkemedel är en av landets mest omfattande logistikuppgifter. Inom kort väntas antalet sändningar uppgå till omkring 4 miljoner per år. Ökad tillgänglighet till läkemedel för landets medborgare är fokus för framtidens Apotek. För att möta de nya kraven har Apoteket vänt sig till Posten som tillsammans med Sonat fått i uppdrag att ta ansvar för och utveckla framtida distributionslösningar. Styrning och bevakning av Apotekets transportflöden kommer att ske med hjälp av moderna IT-stöd där proaktiv avvikelsehantering är en avgörande funktionalitet. Dynamisk transportoptimering och kapacitetsplanering på daglig basis är andra viktiga funktioner i Apotekets framtida distributionssystem, säger Anders Mårtensson. Den dagliga styrningen och bevakningen av alla flöden kommer att skötas från Sonats Operationscenter i Örebro. Arbetet med att leda uppdraget och utveckling av nya lösningar kommer att utföras i den dedikerade organisation som skapats utifrån partnerskapet mellan Posten och Sonat AB. Kuehne + Nagel, The Global Logistics Network Storleken har betydelse, inte minst i logistik branschen. Det är en anledning till att allt fler väljer Kuehne + Nagel som sin leverantör av transport och logistiktjänster. Företaget är störst i världen på sjöfrakter och bland de fem största på flygsidan. Målet för den svenska verksamheten är att bli störst på globala logistiktjänster i Sverige, och man är på god väg. De senaste åren har tillväxten legat på mellan 50 och 100 procent och totalt har vi mer än femdubblat verksamheten på sex år. Målsättningen för i år är en tillväxt på minst 20 procent, säger Ulf Sundberg. FAMILJEFÖRETAG Ytterligare en anledning till Kuehne + Nagels framgångar de senaste åren är att man i grunden är ett familjeföretag. Medan övriga aktörer i branschen har jobbat med fusioner och förvärv, vilket lett till att mycket energi kanaliserats inåt, har Kuehne + Nagel kunnat satsa på sina kunder. Vi ser kontinuerligt över alla processer och förbättrar alla delar. Inte bara själva förflyttandet av godsprodukter, utan framförallt informationen, tillgängligheten och servicen däromkring. Bland annat har vi de senaste åren globalt investerat 500 miljoner kronor per år i att bygga upp en gemensam IT-plattform. Vi är ett av mycket få företag som har samma ekonomi- och operativ system över hela världen. Effektivitet för oss och tid- och kostnadsbesparing för våra kunder. ONE STOP SHOPPING Vad vi ser idag är en väl fungerande Logistik affär där Kuehne + Nagels kunder kan få hjälp med alla typer av transport och logistiktjänster. Bil, flyg, sjö, järnväg, lager- eller distributionsbehov. Nationellt eller globalt spelar ingen roll allt finns samlat hos samma aktör. Ett av dom snabbast växande segmenten i logistik branschen är f.n. logistiken i form av lagerhantering och distribution. Många internationella företag väljer Sverige för distribution inom Norden och Baltikum. Därför bygger vi nu ett nytt nordiskt distributions lager på m 2 i Norrköping som kommer att vara klart under december WE ARE THE EXTENSION OF OUR CUSTOMERS BUSINESS. Företaget har också som policy i att anpassa sig efter kundernas behov, det är annars vanligt att företag tvingas anpassa sina rutiner efter de stora logistikföretagen. Affärsidén som framtagits i samråd med personalen är enkel och betonar kundnyttan. Vi ska stärka konkurrenskraften och den framtida tillväxten för företag med betydande internationell handel, genom att utnyttja styrkan i vårt globala logistiknätverk, våra ledande IT lösningar och med marknadens mest kompetenta personal Vi har en storlek och ett kunnande som gör oss snabba och flexibla, därför kan vi också anpassa oss efter kunderna. Ett bra exempel är EDI-sidan, oavsett vilket datasystem som kunderna själva använder kan vi anpassa vår kommunikation motsvarande. Det har också betytt mycket för oss att göra det då jag tror att en stor del av vår expansion förklaras av vår inställning till kunderna, säger Ulf Sundberg. TA HAND OM DINA KUNDER! I ambitionen att fokusera ännu mera på kunderna kommer Kuehne + Nagel att satsa hårt på CRM, Customer Relationship Managers. Det är en funktion som traditionellt inte finns i branschen men som enligt Sundberg är mycket viktig. Målet är att skapa en naturlig brygga mellan våra kunder, säljorganisationen och operatörer/speditörer. Fokus ska vara på kundernas behov och att komma med nya förslag och lösningar. För att det ska få ordentligt genomslag ska det finnas minst tre CRMmänniskor på varje kontor. I våra regelbundna kundundersökningar hade vi förra året ett NKI (Nöjd Kund Index) på 82 % säger Ulf Sundberg och påpekar att målet självfallet är 100 % nöjda kunder. TA HAND OM DIN PERSONAL! Det är oerhört viktigt att vidareutveckla sin personal och försöka öka trivseln. Nöjda medarbetare ger nästan alltid nöjda kunder. Vi satsar väldigt mycket på kompetensutveckling och erbjuder även internationella karriärmöjligheter för dom som är intresserade. Vår målsättning är att ha dom mest kompetenta medarbetarna i branschen. Förra året hade vi över 80 % nöjda och motiverade medarbetare. Utan vår duktiga personal hade vår positiva utveckling varit omöjlig, säger Sundberg. Kuehne + Nagel har funnits i Sverige sedan Antalet anställda är idag ca.200 fördelade på 5 kontor, omsättningen ligger på ca 900 miljoner kronor. 12

13 Norrbotniabanan hållbar satsning eller politisk kohandel? Norrbotniabanan är en planerad ny järnväg mellan Umeå och Haparanda.Den omdebatterade sträckan,som är 40 mil lång, kommer att omfattas av såväl nybyggnad som upprustning av befintliga järnvägsdelar. Frågor och svar om Norrbotniabanan Vad ska norrlänningar med en ny järnväg till? Det bor ju inget folk däruppe! Längs banan bor det personer.det bor lika mycket folk längs Norrbotniabanan som på jämförbara järnvägssträckor i södra Sverige. På södra stambanan, längs sträckan Linköping-Lund, bor det invånare/km.längs sträckan Luleå-Umeå bor det 1117 invånare/km. Förespråkarna menar att Norrbotniabanan kommer att bidra till en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt, medan kritikerna opponerar sig mot de höga kostnaderna och menar att det handlar om politisk kohandel. När det gäller kustjärnvägens nordligaste länk som ansluter mot den finska gränsen ska arbetet enligt planera starta senast Regeringen har också beslutat att sätta in tre miljarder kronor med start 2010 för en etapp mellan Luleå och Umeå. Finansiärer för Norrbotniabaneprojektet är kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, landstingen och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, näringslivet samt EU. SVIDANDE KRITIK Regeringens jättelika satsning på infrastruktur, framför allt Norrbotniabanan, Citytunneln och Hallandsåstunneln, får svidande kritik av statens eget institut för väg- och infrastruktursatsningar, VTL. De här projekten är riktigt dåliga. De kostar väldigt mycket mer än man kan räkna hem någon sorts nytta utav, säger Jan-Erik Nilsson, vid VTL. Han menar att alldeles för få kommer att använda Norrbotniabanan som han benämner som ett omöjligt projekt!. Satsningen innebär att totalt 273 miljarder kronor avsätts till och med år VTI:s forskningschef tror att delar av regeringens jättelika infrastruktursatsning beror på ett svagt politiskt ledarskap i Sverige. Politisk kohandel måste alltid förekomma. Men att man inte kan hålla emot en uppenbar felanvändning av skattepengar förstår jag inte, säger Jan-Erik Nilsson till TT. Källa: Men om gumman och jag ska upp till Norrland så tar vi bilen Norrbotniabanan byggs inte i första hand för semesterresor. De snabba persontågen ökar arbetspendlingen mellan orterna och förstorar regionerna.fler godståg kan gå med malm, timmer, stålämnen och papper till glädje för hela Sverige,Barentsregionen och Europa. Eller så tar vi fl yget När det gäller förbindelser mellan norrlandsstäderna är det tåget som blir alternativ till bil och buss. En resa Luleå- Umeå kan ske på 1,5 timme. Det är inte ens halva restiden mot i dag. Och med mer effektiv matartrafik till och från inlandet förtätas hela regionen. Men 17 miljarder låter så dyrt. Det skulle ju kunna räcka till så mycket annat... Satsningar på infrastruktur (järnväg, väg, elnät, bredband mm) är ytterst till för att underlätta för en framtida ekonomisk tillväxt, sådant som ger annat. För järnväg tillkommer faktorer som bekvämlighet,ökad säkerhet,bättre miljö och ett hållbart samhälle. Men Norrbotniabanan blir inte lönsam... De senaste kalkylerna visar att den blir lönsam. Dessutom går det inte att beräkna alla typer av samhällsnytta. Om man hade krävt att de järnvägar som byggdes för hundra år sedan skulle vara lönsamma, så hade de säkert aldrig byggts! Och hur skulle vårt vägnät ha sett ut? Längs Norrbotniabanan bor det personer.det bor lika mycket folk längs Norrbotniabanan som på jämförbara järnvägssträckor i södra Sverige. Källa. ABB Logistic Systems och MA System Control blir Consafe Logistics För mer information besök Consafe_Annons_TochL.indd :48:38 13

14

15 1, 2, 3:e-partslogistik! Begreppet tredjepartslogistik kan sägas stå för logistiklösningar levererade av externa aktörer som har fysiska tillgångar och praktiskt utför vissa produktiva arbetsmoment. 4-partslogistik däremot,innebär en extern leverantör som enbart levererar kunskap,exempelvis i form av förslag till olika logistiska lösningar. TREDJEPARTSLOGISTIK OMFATTAR EXEMPELVIS: IT-lösningar för Internetförsäljning /ordermottagning callcenterverksamhet för att ta emot beställningar lagerhållning plockning och packning transporter returhantering fakturering/betalning statistik/uppföljning logistikkompetens för att vidareutveckla kundens logistikprocesser logistikkompetens för att designa och genomföra dessa upplägg IT-lösningar för informationshantering och integration av alla dessa lösningar LIVSVIKTIG POST I Stockholm med omnejd vårdas för närvarande omkring ett par tusen svårt sjuka patienter i hemmet. Från och med maj i år kommer de att få hem sina livsviktiga näringspreparat med posten. Landstinget har nyligen tecknat avtal med Posten avseende lagerhållning och distribution av näringspreparaten, som ska lagerhållas av Länsdepån i Gävleborg, ett helägt dotterbolag till Posten. Distributionen sker via Poståkeriet. Det har fungerat bra även tidigare men Posten kunde erbjuda samma service till ett lägre pris, konstaterar Christer Gripstedt, upphandlingschef vid Stockholms läns landsting. FULLÄNDAD LOGISTIK Näringspreparaten är livsmedelsklassade men behandlas ungefär som läkemedel. Detta ställer höga krav på både lagerhållning och distribution. Hållbarheten är begränsad och ska ha minst tre månaders hållbarhet Helhetssyn ger lönande detaljstyrning Helhetssyn är ett ledord inom modern logistik.en fristående konsult som vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att se hur logistiken är integrerad i allt deras verksamhet omfattar.mycket av arbetet vi utför handlar om att analysera och skapa större fokus på vad våra uppdragsgivares kunder och deras marknad egentligen vill INGA HYLLVÄRMARE HOS SEELIG Seelig AB är ett företag i den konservativa bokbranschen med över 150 års verksamhet bakom sig.vd för Seelig är Göran Ahl. Vi har verkligen insett nyttan av att kombinera information och modern teknologi med logistik. Tack vare våra logistiska lösningar kan vi hålla en hög servicenivå till en låg plockkostnad ur ett brett sortiment. Seelig klarar idag även sortering ner på produktgruppsnivå för bokhandlare, vilket gör att leveranserna kan rullas direkt in till respektive säljplats, utan att behöva packas upp och prismärkas, säger han. Lindberg Consulting hjälper oss i det arbetet. Arbetet med effektivare logistik leder ofta till en översyn av andra delar av verksamheten för att förbättra lönsamheten, bland annat genom omförhandlingar av leverantörs- och andra samarbetsavtal, liksom med översyn av finansiering och kassaflöde. Är det möjligt att sänka kostnaderna och reducera risktaganden, utan att försämra kvaliteten eller kundnyttan, så ska man självklart göra det, säger Jan Lindberg. JAN LINDBERG, LINDBERG CONSULTING Är det möjligt att sänka kostnaderna och reducera risktaganden,utan att försämra kvaliteten eller kundnyttan,så ska man självklart göra det,säger Jan Lindberg. från leveransdatum. Ingen länk i kedjan från tillverkare till patient får brista för dessa livsviktiga preparat. En dietist fastställer vilken typ av näringspreparat patienten ska ha. Ansökan om näringspreparat skickas till en av landstingets två beställningsenheter, Link Syd eller SHI-Centrum. Ansökan överförs elektroniskt till Länsdepån som sköter plock&pack. Posten distribuerar paketen via det vanliga nätet vilket är kostnadseffektivt. Patienten blir sedan uppringd av Posten för att avtala lämpligt leveranstillfälle. Är patienten trots det borta vid leveranstillfället lämnas en avi i brevlådan och patienten kan sedan boka ny utkörning per telefon. En e-faktura går sedan till SLL:s beställningsenhet. Länsdepån fyller genom beställningar hos någon av de fem avtalade SLL-leverantörer på lagret. Länsdepån ansvarar även för returer från patienterna. Stockholms läns landsting är en mycket viktig kund för Posten och de ser fram emot att kunna utveckla och förbättra olika lösningar tillsammans. Källa: Replik Söker Du en pålitlig partner med lång erfarenhet? Vänd Dig till oss! Göteborg Jönköping Malmö Stockholm hemsida: På drift?»logistik och flödestänkande är grundläggande byggstenar i alla Alfakonsults koncept«åkarweb transportplanering via Internet Holmen Skogs Åkarweb är ett Internetbaserat hjälpmedel för planering av skogsbrukets rundvirkestransporter. Med Åkarweb kan transportledare och transportörer få information om aktuellt väglager och förslag på rutter från en dator på kontoret eller i bostaden. En uppföljning visar att systemet underlättar planeringsarbetet och ökar möjligheten att samordna transporterna, vilket ger lägre kostnader och mindre tomkörning. I ett examensarbete vid SLU intervjuades de transportledare och transportörer som arbetat med Åkarweb. Majoriteten anser att systemet förenklar och förbättrar transportplaneringen. I examensarbetet analyserades också möjligheterna att öka andelen rutter i området. I Holmen Skogs region Örnsköldsvik transporterades under analysperioden åtta procent av rundvirket i någon form av rutt. En optimering, baserad på aktuellt väglager under fem veckor, visade att hela 30 procent av virket skulle kunna ha ingått i rutter. Om hela denna potential utnyttjas skulle den genomsnittliga tomkörningssträckan minska med femton procent. Källa: Vi har kontor och egna terminaler i Göteborg, Jönköping, Malmö och Stockholm. Ingen är bäst på allt. Vi är bäst på biltransporter i Sverige och Norden! Dessutom bedriver vi en mycket snabb och kostnadseffektiv kontinent-trafik tillsammans med tyska Dachser-koncernen och deras franska dotterbolag Graveleau. Alfakonsult är Sveriges största oberoende logistikkonsultföretag. VI ERBJUDER:» Personal med hög kompetens» Gedigen industrikunskap» Mångårig erfarenhet Kungsportsplatsen 2, Göteborg Tel: Fax:

16 VIKTIG INFORMATION TILL ALLA BILÄGARE: Du, din granne eller andra bilister kan behöva professionell hjälp ibland när bilen helt plötsligt börjar krångla. Det kan vara allt från startproblem, motorstopp eller inlåsta bilnycklar till avancerad bärgningshjälp. Vad gör man när detta händer? Ring - Den nödställde bilistens bäste vän! Foto: Kalle Riggare Kompetens - Erfarenhet - Teknik Närhet - Trygghet = Vår styrka! Bilar med teknisk utrustning som klarar alla typer av bärgningsuppdrag, starthjälp, låsöppning Jourtjänst dygnet runt, året om på 160 orter i landet. Samtliga företag är försäkrade via en speciell fraktföraransvarsförsäkring. Utbildad personal. RIKSTÄCKANDE BÄRGNING & BILASSISTANS Dygnet runt!

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer

ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION

ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 2 April 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor Norrbotten har närmast till Kina Tema: Intelligent Logistik Vi granskar

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Sommarnummer Låt transporterna ta vattenvägen Lean på Scania, Volvo och i Vara Miljölogistik

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010 I n t e l l i g e n t L o g i s t i k Nummer 1 2008 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS www.intelligentlogistik.se Nummer 3 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Här

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset Sidan 10-13 Sidan 14-15 Sidan 18-19 Sidan 22-24 Lyft över fler transporter

Läs mer

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 2010 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Lean vände plastfabriken Logistikerna måste ta ökat miljöansvar

Läs mer

magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007

magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007 Så kom en guldmedaljör på plats Sidan 4-5 Grattis Schenker Paket 30 år! Sidan 8-9 Billeruds uppdelning gav utdelning

Läs mer

POSTNORD LOGISTICS AWARD

POSTNORD LOGISTICS AWARD Vi arbetar med att optimera hela flödet Anna Bergvall, Supply Chain Manager hos Nestlé Norden POSTNORD LOGISTICS AWARD Årets vinnare utsedd GUIDEN Förpackningstips TEKNIK Så fungerar lagersimulering POSTNORD

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 3 Juni 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor BUTIKSLOGISTIK Detaljhandeln logistikens nya förebild Hamnspecial Truckboomen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS. Logistiketableringar kan bli en ny tillväxtschans för Sverige

ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS. Logistiketableringar kan bli en ny tillväxtschans för Sverige ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik Nummer 1 2005 Logistiketableringar kan bli en ny tillväxtschans för Sverige När internationella storföretag

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #1 2014. Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #1 2014. Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW TEKNIK Mobilanpassa e-handelssajten KLINGEL Giganten som lockas av flexibiltet INNIGHT Leverans över natten

Läs mer

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag logistik NR 4 DEC 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag Packa julklappen

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014 Mutor i bemanningsbranschen Arbetsmiljöinvesteringar ger trefaldigt igen E-handelsvikingarna erövrar Europa Richard Wilding om den

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER

MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER SAMMANSTÄLLNING AV PRAKTISKA OCH TEORETISKA EXEMPEL Magnus Blinge Åsa Svensson Transek AB for CPM - Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems

Läs mer

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 8. November2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Tema: Lager Reportage från Ahlsells megalager Röststyrning och autotruckar hos Coop RFID

Läs mer

FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO

FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO Författare Gunilla Sandström, Miljölots AB Dan Samuelsson, Predict AB Datum 2005-04-12 SAMMAN

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Det handlar om en imponerande. ihärdighet, ett. gnetande år efter år för att finputsa sin lösning.

Det handlar om en imponerande. ihärdighet, ett. gnetande år efter år för att finputsa sin lösning. ISKALLT UPPDRAG 6 Svininfluensan är här. Projektet att vaccinera hela svenska folket är nu en kamp mot klockan. På bara några månader ska 18 miljoner doser levereras. uppdrag logistik Posten Logistik AB,

Läs mer

Intelligent Logistik TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK. De svenska TPL-företagen vi har hela listan

Intelligent Logistik TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK. De svenska TPL-företagen vi har hela listan Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 6 November 2006 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK De svenska TPL-företagen vi har hela listan Intelligent logistik i Insjön

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer