Var hittar jag fåglarna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var hittar jag fåglarna?"

Transkript

1 Var hittar jag fåglarna? Fåglarnas när-var-hur i Skellefteå kommun! Sjöfåglar Doppingar Svanar, gäss och tranor Lommar Rovfåglar Ugglor Vadare Nattsångare Övriga arter Skådartips

2 Sjöfåglar Kniporna hör till våra härdigaste andarter och är de första man ser på våren, tillsammans med gräsänder och storskrakar, ofta redan i slutet av mars i de första råkarna i vattendragen. Senare mot slutet av april kommer de i allt större antal: vigg, salskrakar, bläsänder, småskrakar, krickor, stjärtänder och (mer sällsynt) skedänder, snatteränder, brunänder, bergänder och årtor. Bra rastställen där de kan observeras i större mängder, i hundratal, är bl a Gärdefjärden, Ytterviksfjärden, Ursviksfjärden (runt Björnsholmen), Kågedeltat, Ostviksfjärden, Ostträsket samt runt holmarna i Skellefteälven i centrala stan. Där samlas de i avvaktan på att isarna på häckplatserna ska gå upp. Svärta, sjöorre, ejder och alfågel kommer på allvar i maj. Sjöorre och alfågel häckar ju i inlandet, men ses under sträcket hos oss nästan uteslutande över havet. Svärta häckar tämligen allmänt längs kusten medan ejdern är fåtalig. Vill man uppleva sjöfågelsträcket i maj över havet så är Grundskatan, Bjuröklubb den mest strategiska lokalen, även om vilken ostlig udde som helst kan vara värd ett besök. Ju ostligare desto bättre. Merparten av detta majsträck gäller fåglar på väg långt upp till den nordligaste tundran. Spelande knipor i Ytterviksfjärden I augusti börjar änderna koncentreras i sjöar och vikar där de kan hitta föda. Vattnen runt Björnsholmen är en sådan plats. I juli ersätts hanarnas praktdräkt av en honlik sk eklipsdräkt som de sedan behåller fram på hösten, varför alla änder ser ut att vara honor under denna period. I september börjar sydsträcket ta fart på allvar och bläsänder kan från Grundskatan på Bjuröklubb och Vånören vid Burvik räknas in i flera hundra under en förmiddag med bra väderbetingelser. Sedan tar sjöorresträcket vid som har sin topp omkring mitten av oktober, varefter det börjar vara ganska tomt på sjöfågel i norr. Enstaka härdiga knipor, gräsänder, svärtor, sjöorrar och storskrakar stannar ända in i december, och till och med januari tills havsisen lägger.

3 Doppingar Doppingarna återvänder från slutet av april. Doppingsträcket längs med kusten kan följas i maj från t ex Grundskatan på Bjuröklubb, även om det oftast rör sig om enstaka fåglar. Ett sällsynt imponerande sträck av gråhakedoppingar kunde dock följas på Grundskatan den första maj 2005, då hela 211 ex passerade mot norr mellan kl 8 och 11. Gråhakedopping i Bäckfjärden Gråhakedoppingen är en karaktärsfågel i Skellefteälven, framför allt i fjärdarna runt utloppet i Ursviksfjärden, i Innerviksfjärdarna och Ytterviksfjärden, men häckar även med några par runt holmarna i älven i centrala stan. Den har ett karakteristiskt grisaktigt skrikande läte som hörs på långt håll. Skäggdoppingen är något mer ovanlig, men finns bl a i Ytterviksfjärden, Brattåsfjärden och Ostviksfjärden. Svarthakedopping häckar sällsynt huvudsakligen i näringsrika småsjöar, t ex Önnesmarktjärnen. Den minsta av Sveriges doppingar, smådoppingen, har setts övervintra i öppna partier i Bureälven några vintrar vilket är något förbryllande eftersom den aldrig annars har setts här under sommartid. Typiskt för alla doppingar är att de är mycket eleganta och vackert tecknade. De är skickliga simmare med benen placerade långt bak på kroppen och lever huvusakligen av småfisk. Ett typiskt beteende är deras sk spegling där de under spelet simmar upp ansikte mot ansikte och härmar varandras huvudrörelser.

4 Svanar, gäss o tranor Dessa börjar anlända vid samma tid, huvudsakligen under andra halvan av april och kan då ses rastande i hundratal på jordbruksmarker i kustlandet. Antalet rastare hänger ihop med snömängden, är det mycket snö i inlandet och norrut blir koncentrationerna större. Klassiska gåsmarker är Gärdefjärden, Innerviksängarna, Kågedalen och Ostträsket. Bland gässen dominerar grå-, säd- och kanadagås. Någon enstaka bläs-, vitkindad- och spetsbergsgås dyker också upp varje vår, samt sällsynt prutgås och fjällgås. De allra flesta gässen är endast på genomresa och ska upp mot de stora myrmarkerna och tundrorna långt i norr. I början av maj klingar antalet raskt av. Grågås och kanadagås häckar glest till allmänt i kustbandet och kan därför ses hela sommaren. Sångsvanen är en allmän häckfågel i sjöar i hela kommunen. Den vitkindade gåsen är i expansion och har häckat med något par längs kusten, bl a i Boviksfjärden. Tranan häckar allmänt på myrmarker över hela området och har expanderat kraftigt under 90-talet. Den spektakulära trandansen kan ses och höras i samma marker som gässen, där de samlas upp en kort period vid snösmältningen mot slutet av april. På sydsträcket i september ses gässen i betydligt mindre antal, sannolikt för att de då kan hitta gott om föda på fler platser än på våren då ju markerna i inlandet är snötäckta. Sångsvanar och kanadagäss ses däremot allmänt rasta lite här och var, inte minst i Skellefteälven i centrala stan, och de stannar ofta ända in i november. För sträckfågelentusiasten är annars det vitkindade- och prutgåssträcket över havet en av höstens stora händelser. Detta observeras bäst från ostliga uddar som t ex Vånören och Bjuröklubb och pågår i oktober. Eftersom det består av fåglar från häckplatser långt uppifrån Ishavet så är det väldigt avhängigt av vilka vindar som blåser. En förutsättning för att de ska passera våra vatten på sin väg söderut är att det blåser friskt från nordost, och helst ända uppifrån Ishavet. Kanadagäss under inflygning på Degerbyängarna Grågås vid Björnsholmen

5 Lommar En klassisk lokal för nordsträckande lommar är Grundskatan på Bjuröklubb, där det i andra halvan av maj en riktigt bra morgon kan räknas in runt 1000 exemplar! Vanligast är storlom som står för ca 90% av antalet sträckande lommar. Dessa är huvudsakligen fåglar som häckar långt norrut, inte minst på den ryska tundran. Här ses nästan årligen även den sällsynta släktingen vitnäbbad islom. Svartnäbbad islom är den mest ovanliga av lomarterna, men även den har setts på Bjuröklubb. Lom- och sjöfågelsträckets intensitet beror helt på vilka vindar som råder. En förutsättning för några större antal är ostliga vindar på bred front över Bottenhavet och Bottenviken vilket pressar över lommarna till våran kust. Smålom i Ursviksfjärden Lommarna flyttar söderut under september-oktober, men sydsträcket är utspritt och långt ifrån så spektakulärt som nordsträcket. Det händer ibland att enstaka smålommar ses längs kusten ända in i december. Smålommen häckar i skogstjärnar nära kusten och ses under somrarna gå i skytteltrafik mellan häckningstjärnen och havet där de fiskar. De är lätta att känna igen på det hamrande flyktlätet "ka-ka-ka-ka-ka-ka" som hörs vida omkring. Storlommen häckar över hela kommunen, huvudsakligen i större sjöar, men enstaka även i havsvikar. Lommar är mycket skygga fåglar som är svåra att komma in på livet, vilket tillsammans med deras skönhet och spektakulära joddlande spel under försommarnätter har gett dem ett nästan mytiskt rykte. Stridande smålommar, Ursviksfjärden

6 Rovfåglar April är den stora ankomstmånaden för de flesta av våra rovfåglar. Då ser man vråkar, falkar, hökar och kärrhökar här och var. Vill man se rovfåglar på närmare håll är jordbruksmarker som i Innervik, Kågedalen och Degerbyängarna att rekommendera. De stannar där ofta upp för att jaga och rasta. Rovfågelsträcket på våren är ganska utspritt och svårt att fånga upp från en och samma plats. Degeröberget vid Örviken och Vitberget i centrala stan kan dock vara goda obsplatser om man accepterar stora avstånd. Står man vid Bjuröklubbs fyr en dag i april så kan man vara ganska säker på att få se havsörn, ibland flera stycken samtidigt! Det är huvudsakligen yngre fåglar på rörelse norrut. Pilgrimsfalken har blivit allt vanligare från 90- talet och framåt och ses tämligen säkert under andra halvan av april och början av maj. Godast chanser att få se pilgrimsfalk har man framför allt på jordbruksmarker med stora ansamlingar av rastande ringduvor. Den följer maten norrut helt enkelt. Jaktfalk ses mycket sällsynt, och då endast förbisvischande på ganska hög höjd på väg till fjälls. Av småfalkarna är tornfalken den vanligaste och häckar allmänt i våra jordbruksmarker. Stenfalken är en mer inlandsbunden häckfågel och ses vanligast under flytten, medan lärkfalken trivs med närheten till havet och häckar sparsamt på barrskogsbeklädda uddar och öar. Lärkfalken är en långflyttare som återkommer sent, vanligen runt mitten av maj. Pilgrimsfalk tar igen sig under flyttningen i en mast på Vitberget, Skellefteå Ormvråk häckar allmänt och bivråk mer sparsamt över hela kommunen, vanligen i skogar i anslutning till öppna marker som åkrar, inägor och hyggen. Bivråken återkommer först runt månadsskiftet maj-juni. Fjällvråk kan häcka i kommunen under år med mycket god tillgång på smågnagare, men ses annars allmänt under flyttningen vår och höst till och från fjälls. Sparvhök och duvhök är inte så mycket att orda om. De finns båda tämligen allmänt över hela kommunen. Sparvhöken är utan tvekan den vanligaste av våra rovfåglar, och den som lever närmast inpå människan. Inte sällan gör den attacker på våra fågelbordsfåglar under vinterhalvåret. Blå kärrhök ses allmänt under flyttningen men är sällsynt som häckfågel, och då huvudsakligen i inlandet runt myrar som t ex Jättungsmyran och runt Vithatten. Brun kärrhök häckar sällsynt i vegetationsrika sjöar och fjärdar i kustlandet. Innerviksområdet hyser, åtminstone vissa år, ett häckande par. De kan där ses jaga över vassarna i Innerviksfjärdarna och runt Björnsholmen. Även Gärdefjärden har varit en säker lokal för denna art. Slutligen fiskgjusen som är helt bunden till vatten. Den häckar i sjöar över hela kommunen men har den tätaste stammen vid kusten. I det sönderskurna kustområdet med gott om lämpliga fiskevatten och boplatser runt Burvik och Bäckfjärden häckar sannolikt ett flertal par.

7 Ung blå kärrhök jagar över fälten på Degerbyängarna Eftersom rovfåglarna ligger överst i näringskedjan är de väldigt utsatta för miljögifter. Havsörnen var en av de hårdast drabbade arterna av PCB- och DDT-användningen fram på 70-talet, men har sedan 90-talet kommit tillbaka kraftigt och ses nu relativt allmänt längs kusten. De häckar säkerligen med ett antal par längs Skellefteås kustband. De ses ofta fiska i bl a Gärdefjärden och Ursviksfjärden i april-maj. Kungsörn finns sparsamt men häckar även den i kommunen, sannolikt med ett tiotal par. Den är dock till skillnad från havsörnen helt bunden till inlandet, förenklat cirka fem mil från kusten och inåt, och ses vid kusten endast under flyttning. Både för havsörn och kungsörn gäller att det huvudsakligen är yngre fåglar som drar sig söderut på vintern, medan vuxna fåglar normalt håller sig i sina revir året om. Trots sin storlek för de en mycket anonym tillvaro på sina häckplatser och kan lätt undgå upptäckt. De är extremt skygga och skickliga på att hålla sig undan och smyga runt boet. I augusti börjar det sydgående rovfågelssträcket så smått. Bivråken är den sista att återvända på våren och den första att dra söderut på hösten. Sedan ökar rovfågelsträcket successivt för att vara som intensivast under september. Sist ut är fjällvråkarna som har sin sträcktopp runt månadsskiftet september-oktober. Enstaka sparv- och duvhökar brukar dock övervintra, samt som nämnts även vuxna kungs- och havsörnar. Höststräcket kan observeras från strategiska platser som t ex Vitberget i centrala stan, Innerviksängarna och Degeröberget vid Örviken. Dock blir inte sällan avstånden långa. Bäst är kyliga dagar direkt efter en sammanhängande värmeperiod.

8 Ugglor Ugglor är lättast att komma åt under spelet på senvintern-förvåren. Även om de finns runt våra knutar så för de en anonym och diskret tillvaro. En orsak är naturligtvis att de huvudsakligen är aktiva nattetid och inne i den djupa barrskogen. Spelet börjar under februari och kan hålla igång en bit in i maj, mer eller mindre intensivt. Det kan dock variera kraftigt mellan olika år helt beroende på tillgången på smågnagare, som är deras huvudsakliga föda. År med väldigt få smågnagare kan häckning, och därmed spelet, utebli nästan helt. I princip kan man under spelperioden leta efter spelande ugglor var som helst i skogarna. Spelet kan dra igång på allvar redan vid åttatiden på kvällen och sedan hålla på fram till tidiga morgonen, även om aktiviteten varierar under nattens gång. Olika arter har lite olika spelrytm. Ena kvällen kan det vara ett väldigt fint och intensivt spel, för att nästa vara närmast heldött, trots att vädret är till synes idealiskt. Det enda vädret man med säkerhet vet påverkar ugglespelet negativt är blåst och nederbörd. Vår vanligaste uggla är utan tvekan pärlugglan, som finns tämligen allmänt i skogar över hela kommunen. Det är dock en utpräglad nattfågel som ogärna visar sig i dagsljus. Slagugglan är mindre vanlig men finns även den över hela kommunen. Berguv häckar sällsynt och verkar ha svårt att återetablera sig efter ett 1900-talets förföljelse och miljögifter, trots utplanteringar i berguvsprojekt. Bland åretruntugglorna har man dagtid störst chans att få se sparvuggla och lappuggla, som inte skräms av solen och ofta sitter oblygt helt öppet. Lappugglan är dock relativt sällsynt och visar sig bara öppet när födan tryter i skogen och den tvingas röra på sig för att söka nya jaktmarker. Sparvugglan, som inte är större än en domherre, är en energisk fågeljägare och utnyttjar inte sällan våra fågelbord som jaktmarker. Ett effektivt sätt att reta upp mesar på är att härma en sparvuggla. Mesarna kommer då vanligtvis fram och "spyr galla" över en. Vi har i kommunen även ett par flyttande arter, hornuggla och jorduggla, som båda återkommer i maj, även om enstaka hornugglor ofta brukar övervintra. Hökugglan är en annan uggla som vi brukar se sparsamt på rörelse under vår och höst, oftast på ostliga uddar mot havet där de kan samlas upp under sina öst-västliga rörelser över Bottenviken. Den är huvudsakligen en inlandsfågel och en typisk stann- och strykfågel som rör sig dit där det finns mat. Bjuröklubb i månadsskiftet april-maj är det hetaste tipset för den som vill se denna art. Den kan ibland även höras spela sin karakteristiska bubblande sång i kommunens inre delar. Fjällugglan är den mest mytomspunna och extremt nomadiserande ugglan som har setts vid några få tillfällen i kommunen. De flesta obsarna har skett kustnära. Den häckar på tundran runt ishavet, och ibland extremt sällsynt även i vår fjällkedja. Hökuggla, Burvik

9 Vadare Vadarna är ett stort släkte och kan lite grovt delas in i två kategorier. De inhemska och de arktiska. Till de inhemska (som häckar i Skellefteå) kan man räkna strandskata, mindre och större strandpipare, ljungpipare, tofsvipa, brushane, dvärg- och enkelbeckasin, morkulla, småoch storspov, svartsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena, myrsnäppa, drillsnäppa, roskarl och smalnäbbad simsnäppa. De arktiska ser vi i Drillsnäppa, Burvik Skellefteå enbart under flyttningen, och till dessa hör kustpipare, kustsnäppa, sandlöpare, småsnäppa, mosnäppa, spovsnäppa, skärsnäppa och myrspov. Som namnet antyder så häckar de i arktiska miljöer, huvudsakligen på ishavstundran, men vissa arter finner man även i den svenska fjällkedjan. Vår Den första vadare man ser på året är skogssnäppan som kan komma runt mitten av april. Annars kommer de flesta av de inhemska vadarna kring första maj. När det är lågvatten i havet så kan stora mängder vadare spatsera omkring över dymarkerna runt Björnsholmen och i Kågedeltat. Grönbenan är våran vanligaste vadare och kan ofta räknas in i hundratal på dessa rastlokaler i början av maj. Brushanar och ljungpipare har sin topp vid mitten av maj och rör sig tätt tillsammans i flockar på många hundra, huvudsakligen på åkermarker som t ex runt Gärdefjärden, Innerviksängarna och Kågedalen. Ljungpiparna är dock väl kamouflerade på marken och kan vara svåra att hitta. De arktiska vadarna kommer runt mitten av och senare delen av maj. En av de sista vadarna att passera är den smalnäbbade simsnäppan som har sin sträcktopp de allra sista dagarna i maj. Den häckar sällsynt i Skellefteå i små myrgölar, möjligen på Jättungsmyran samt tidigare konstaterat på de stora myrmarkerna runt Vithatten i den nordvästligaste delen av kommunen. Större strandpipare, Skelleftehamn Höst Redan sista veckan i juni samlas storspovshonorna t ex på nyslagna ängsmarker runt om i kommunen för "hemfärd" söderut. De verkar inte se nån orsak till att stanna när ungarna väl är kläckta. I juli till slutet av augusti gör de vuxna vadarna av övriga arter, inklusive de arktiska, detsamma och passerar raskt söderut längs kusten. Ungfåglarna sticker senare än de vuxna, mot slutet av augusti och i september. De rastar vanligtvis bara när vädret är för dåligt för flygning, som t ex ihållande regn eller dimma. Är det lågvatten kan reveln vid Björnsholmen vara en riktigt givande lokal. Ibland med lite tur kan man se stora flockar med tätt flygande vadare raskt på väg söderut över havet.

10 Nattsångare Till nattsångarna hör hos oss främst gräshoppsångare, flodsångare, kärrsångare, busksångare, sävsångare och rörsångare. De är alla sällsynta, förutom sävsångaren som är allmän, men så gott som årliga i kommunen. Gräshoppsångaren är den som hörs oftast bland de övriga, och den som vill ha de mest öppna markerna för att trivas. En liten meterhög buske ute på en stor äng kan duga utmärkt som sångplats. Rör- och sävsångare håller sig till täta vassar i sjöar och fjärdar. Uttersjöträsket, Älgträsket och Innerviksfjärdarna är bra ställen att leta dessa på. Busksångaren kan man verkligen hitta var som helst bara där finns några frodiga täta buskar där den kan sitta och sjunga osedd. Som t ex i en buske i diket längs Burträskvägen vid Mora, där den tillbringade en stor del av sommaren 2007 och sjöng helt obrydd om den livliga biltrafiken bara två meter ifrån. Även näktergalen kan räknas till nattsångarna även om den inte hör till sångarsläktet. Den kan höras sällsynt redan i slutet av maj, och föredrar mer sluten lövskog än de övriga. Andra nattsjungande arter som inte hör till sångarna, och som brukar höras årligen men sällsynt, är småfläckig sumphöna, kornknarr och vaktel. Vattenrall har hörts till och från, men mycket sällsynt. Även den dovt pumpande rördrommen har hörts under 00-talet i Skellefteå, bl a i Älgträsket, Sjöbotten och Bodbysund. De sjunger alla vanligtvis från ca kl 21 och framåt under natten, säkrast från mitten av juni och en bit in juli. De kan dyka upp snart sagt var som helst i kommunen i öppna marker med frodiga och gärna fuktiga lövbuskage, men de bästa nattsångarmarkerna finner man dock i Lövångerstrakten, där de flesta av dessa nattsångare hörs regelbundet. En klassisk nattsångarlokal är Älgträsket direkt söder om Uttersjöbäcken längs vägen till Bjuröklubb. Stanna i byn Lappvik och lyssna ner mot sjön. Att leta efter nattsångare innebär ett förutsättningslöst lyssnande över stora ytor i lämpliga biotoper. Jordbruksmarkerna runt Lövånger är klassiska nattsångarmarker och brukar alltid hysa något av intresse. Förutom Älgträsket, som är näst intill obligatoriskt, så är Uttersjöträsket med omgivande marker, vägen mellan Hökmark och Västra Hökmark och markerna runt byn Gärde bra ställen. Som bonus hör man ofta tiggande hornuggleungar här och var runt jordbruksmarkerna vid dessa nattliga försommarutflykter, liksom jagande jordugglor, för att inte tala om upplevelsen av de stämningsfulla, nästan magiskt skimrande nätterna. Att utforska det nattliga djurlivet är som att upptäcka en ny fascinerande värld. Kaffetermos är alltid trevligt att ha med för att behålla skärpan efter några kyliga nattimmar. Gott om sjungande sävsångare i Gärdefjärdens vassar

11 Övriga arter Knölsvan En kustbunden art som under vår och sommar tillfälligtvis kan dyka upp i några få exemplar i någon havsvik. Ursviksfjärden i maj brukar vara en av de säkrare platserna. Prutgås En arktisk tundrahäckande gås som sällsynt ses sträcka och ibland rasta på vårsträcket i april-maj. Vissa år om väder och vindar är de rätta (friskt nordostliga, helst ända uppifrån ishavet) dyker den upp under höststräcket i september-oktober. Den kan då passera i hundratal. Detsamma gäller den vitkindade gåsen som häckar i Sverige, men också har en arktiskt häckande population. Vånören och Grundskatan, Bjuröklubb är de bästa lokalerna för att observera detta höststräck. Vitnäbbad islom Ses säkrast, men mycket sällsynt, på nordsträck under andra halvan av maj, främst på Bjuröklubb, på väg till häckplatser på Sibiriska ishavstundran. En mycket stor lom som i skön praktdräkt är lätt att skilja från stor- och smålommen. Smådopping Mycket sällsynt. 1-2 ex har övervintrat något år i öppna delar av Bureälven, från Bodbysund till centrala Bureå, samt i Rickleån i Bygdsiljum. En mycket liten och mörk sjöfågel som är lätt att förbise. Inga kända häckningar finns från denna del av landet, varför dessa vinterobservationer är något förbryllande. Vitnäbbad islom, Grundskatan Häger (gråhäger) Brukar ses enstaka under våren i april-maj, men dyker annars vanligtvis upp hos oss i juliseptember, sparsamt och spritt över kommunen i sjöar och grunda havsvikar, t ex i degrunda vattnen runt Björnsholmen. Kustlabb Häckar sparsamt och glest längs den västerbottniska Bottenvikskusten på öppna och steniga uddar och skär. Den långa stenpiren på Grundskatan hyser vanligen ett par. De är skickliga och eleganta flygare som lever på att parasitera och stjäla maten från måsfåglar (latin: Stercorarius parasiticus). Bredstjärtad labb Passerar vår kust sällsynt på sträck på väg till och från sina häckplatser på den Sibiriska ishavstundran. Säkrast ser man den på Grundskatan runt mitten av maj, samt under sydsträcket på hösten i september-oktober. Den är märkbart större än vår vanliga kustlabb, och de långa stjärtspröten på vuxna fåglar är vridna 90 vilket från sidan liknar liksom en klubba, och har givit fågeln dess namn.

12 Tordmule En art som sedan 1990-talet har blivit allt vanligare i Västerbotten. De rör sig uteslutande i det yttre kustbandet där de fiskar och sannolikt häckar på något stenig skär. Det krävs en del tålamod och kikare för att upptäcka dem. Tobisgrissla Vår vanligaste alka som häckar allmänt i kolonier på steniga skär i det yttre kustbandet. En kompakt liten svartvit fågel som är lätt att skilja från änderna. Den anländer tidigt på våren och flyttar sent på hösten. Turkduva En långstjärtad, ganska nätt sandfärgad duva med ett smalt svart streck över nacken, tydligt mindre än stadsduvan. Det är en ren stadsfågel som dock kräver grönare miljöer än stadsduvan, och närhet till större träd som björkar och tallar. Den häckar endast med ett fåtal par i Skellefteå. På vintrarna kommer de gärna fram till fågelborden. Medlefors har länge varit en säker lokal för denna art. Trädlärka Sällsynt som sträckfågel runt månadsskiftet april-maj, huvudsakligen förbi Bjuröklubbs fyr. Sannolikt förbisedd som häckfågel i kommunen. Turkduva, Sjungande Dalen Svart rödstjärt Ses sällsynt hos oss nästan uteslutande på vårsträcket i andra halvan av april. Ser man en rödstjärt i april bör man alltså titta en extra gång om det kanske inte är en svart dito. Våra vanliga rödstjärtar kommer vanligtvis runt månadskiftet april-maj. De kan dyka upp snart sagt var som helst i öppna miljöer med varierande buskage och gärna bebyggelse. Ringtrast Sällsynt på vårsträck på väg till häckplatser i fjällen. Säkrast ser man den vid Bjuröklubbs fyr runt månadsskiftet april-maj. Ses ibland även födosöka tillsammans med andra trastar på öppna fält. Östliga sångare De "små gröna med vingband" har en speciell lockelse för raritetsintresserade. Det finns ett antal östliga sångare som passar in i den kategorin, t ex kungsfågelsångare och taigasångare, vilka ses mycket sällsynt och inte årligen huvudsakligen på Bjuröklubb. De flesta obsarna är gjorda på fyrklippan längs vägen upp till fyren, och säkrast från mitten av september till mitten av oktober då felflugna individer kan hamna här under flyttningen. De är även observerade på Bureå havsbad. Även lundsångare hör till denna kategori och kan höras sjunga sällsynt från slutet av maj. Säkrast är även denna art på Bjuröklubb, och där helst i nån glänta i granskogen på Grundskatan. Mindre flugsnappare Ännu en fågel från öster som ses mycket sparsamt hos oss. Säkrast är Bjuröklubb (över hela området) i mitten av juni där flera ex har setts och hörts sjunga de senaste åren.

13 Varfågel Ses sparsamt i öppna marker där den sitter väl exponerad i toppen av nåt litet träd eller dylikt och spanar efter sorkar, större insekter eller småfåglar. Det är en elegant färgad liten "rovfågel" i svart, grått och vitt. Den säkraste lokalen har under 90- och 00-talet varit på Degerbyängarna där ett och ibland flera ex setts till och från året runt. Bändelkorsnäbb Invasionsfågel som kan vara helt försvunnen vissa år, för att sedan dyka upp allmänt från ingenstans andra år när födotillgången tryter i den sibiriska taigan där de hör hemma. En ren barrskogsfågel som hos oss föredrar granfrön. Bjuröklubb är en av de säkraste lokalerna att leta efter denna art. Följer ofta med våra vanliga större och mindre korsnäbbar. Rosenfink Finns i varierade halvöppna landskap med frodig lövskog och buskage. Rovön är idealisk mark för denna art. Även gamla småskaliga, igenväxande jordbruksmarker är bra att leta på. En utfärgad hane är oerhört grann att se, och sjunger en behagligt visslande melodi. Yngre oansenligt gråtrist färgade hanar sjunger även de, vilket kan göra en lite förbryllad när man först stöter på en sådan. Rosenfinken invandrade till oss österifrån under 60- och 70-talet och häckar idag sparsamt. Det är en långflyttare som återkommer i skiftet maj-juni. Tallbit En strykfågel som under vinterhalvåret rör sig dit där det finns mat, och varierar därför kraftig i antal år från år. Rönnbärsspecialist. Den är mycket orädd och lätt att njuta av där de sitter fridsamt och smaskar i rönnbärsträden. En nordlig fågel som endast sällsynt rör sig söder om Skandinavien. Snösparv Passerar genom kustlandet i mars-april på väg till häckplatser runt Ishavet och våran fjällkedja. Flockar på ibland uppåt något hundratal ses ofta i täta svärmar över de öppna snötäckta jordbruksmarkerna längs kusten, som t ex Innerviksängarna. Videsparv Den häckar i sura skräpmarker i barrskogen runt i norrland. Räknas som en raritet i sydsverige. Ses enklast på hösten i september då de rastar, bruna och oansenliga, i halvöppna buskmarker och känns då enklast igen på det korta och hårda locklätet tick. Danielsten (Bureå havsbad) räknas som en av Sveriges bästa videsparvslokaler denna tid. Ortolansparv Ännu en norrlandsspecialitet. En art som trivs bäst i omväxlande småskaliga jordbruksmarker. Sådana marker för dock en tynande tillvaro varför arten på sikt kan vara hotad. Den häckar sparsamt här och var i jordbrukslandskapet, t ex Innervik och Degerbyängarna. Ortolansparv, Degerbyängarna

14 Skådartips Tålamod Utmärkande för en duktig fågelskådare är tålamod kombinerat med förutseende. En skicklig fågelskådare har inte bara kunskap om fåglars utseende, läten och allmänna beteende. Hon/han vet även i förväg på vilken plats, vid vilken tidpunkt på året och under dagen, under vilka väderförhållanden och i vilken miljö som man har störst chans att upptäcka en viss fågel. En kunnig skådare kan alltså mer eller mindre exakt i förväg förutsäga vilka fåglar som hon/han kommer att få se om hon/han åker till en viss lokal, en viss dag på året, en viss tid på dygnet och under vissa väderförhållanden. Man får även lov att avstå invanda bekvämligheter. Det är till att röra sig i markerna på fåglarnas villkor, i den terräng där de kan förväntas finnas och vid den tidpunkt på dygnet som de är aktiva. Kikare För största behållning av ens fågelutflykter rekommenderas naturligtvis en handkikare. I många fall är även en tubkikare på stativ närmast ett krav eftersom avstånden ofta blir stora. En lämplig handkikare har en förstoring på mellan 8 och 10 gånger. En tubkikare har vanligen en förstoring på mellan 20 och 60 gånger. Vädret Vädrets betydelse vid fågelskådning kan inte överskattas! Mycket i en fågels liv hänger på väder och vindar. Att kunna tolka vädret och förstå dess betydelse för fåglarna blir således en enorm tillgång för en skådare. Det gäller alldeles särskilt vid sträckfågelskådning då det gäller att pricka in de dagar då vädersystemen ger de bästa förutsättningarna för en lyckad utflykt. Rosenfink Sträckfåglar Att skåda sträckande fåglar innebär att fånga upp dem under själva förflyttningen mot norr, respektive mot söder. Denna typ av fågelskådning är krävande eftersom tiden för artbestämning oftast blir väldigt kort, och avståndet ofta långt under inte alltid goda siktförhållanden. Grundskatan på Bjuröklubb är Sveriges bästa lokal norr om Holmöarna för studier av sträckande sjöfåglar såväl vår som höst. Detsamma gäller Bjuröklubbs fyr för sträckande tättingar på våren. Vånören, Burvik är ett bra komplement till Grundskatan för sjöfågelsträck på hösten. För sjöfågelsträck gäller att ju längre österut desto bättre, eftersom en stor del av sjöfåglarna som passerar Bottenviken är på väg till den östra delen av Nordkalotten och upp mot Ishavstundran. Fåglar som flyger långt utnyttjar naturligtvis vindarna för att spara energi. Vindarna kan även få dem att driva något ur kurs. För oss är därför ostliga vindar de bästa eftersom fåglarna då trycks över till den svenska sidan av Bottenviken.

15 Sträckande bläsänder, Grundskatan Svalan I Sverige finns sedan slutet av 1990-talet ett avancerat rapporteringssystem för fåglar som kallas Svalan. Det är lätt att bli rapportör och rapportera sina fågeliakttagelser, och det är öppet för vem som helst. Man kan även söka i databasen efter fågelobservationer utifrån t ex datum, plats och art. Gå gärna dit och testa dig fram:

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Utgiven av Hudiksvalls kommun och Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) Redaktion Mats Axbrink, Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist,

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas Fågelobservationer vid sjön Björken åren 1996-2005 blir poster i databas Foto: Årta, Hans Ring Sofia Johansson Vilt- och naturvårdslinjen 05/07 Klarälvdalens Folkhögskola Rapport nr: 367 Innehåll Förord

Läs mer

Reportage Näsängen september 2016

Reportage Näsängen september 2016 Reportage Näsängen september 2016 Under september har jag gjort fem besökt till Näsängen, fyra gånger på morgonen och en gång mitt på dagen, drygt en timme per gång. Det är lätt att förbise Näsängen som

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Fågellivet i Florarnas naturreservat

Fågellivet i Florarnas naturreservat Jörgen sjöström UOF Fågellivet i Florarnas naturreservat en översikt 1970-2010. 1 9 7 1 0 2 1 1 Det är nästan precis fyrtio år sedan jag första gången besökte det stora myrområdet Florarna i nordöstra

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Mats Olsson För 37:e året så har de övervintrande sjöfåglarna räknats i mitten av januari. Den obrutna sviten av räkningar är oerhört värdefull.

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

Fågelskådning i Tornedalen

Fågelskådning i Tornedalen Fågelskådning i Tornedalen Nedtecknare: Lotta Berg Under sakkunnig ledning av Gigi Sahlstrand tillbringade sex stycken fågelskådare en vecka under första halvan av juni i södra delen av Tornedalen, i syfte

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna.

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna. Bakgrund Inventeringen är beställd av Nässjö kommun och utförd av medlemmar i Nässjö ornitologklubb våren och sommaren 2008. Sjön[81] har inventerats vid flera tillfällen tidigare. Senast det gjordes var

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

Kompensationsplan för Botniabanans intrång i Öfjärdens fågelskyddsområde

Kompensationsplan för Botniabanans intrång i Öfjärdens fågelskyddsområde Kompensationsplan för Botniabanans intrång i Öfjärdens fågelskyddsområde Bakgrund Öfjärden är en av Ångermanlands förnämsta fågelsjöar. Här har drygt 200 fågelarter observerats. Öfjärden blev fågelskyddsområde

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Fåglar i Strömsholms naturreservat

Fåglar i Strömsholms naturreservat Foto: Thomas Norrman Fåglar i Strömsholms naturreservat Stefan Johansson Kolbäck 14 december, 2007 Strömsholms naturreservat Billingen, Borgåsund, Ekholmen/Lindholmen/Häggholmen, Jordmarken/Stavsholmen,

Läs mer

Badsjön, mitt i Storuman,

Badsjön, mitt i Storuman, Badsjön, mitt i Storuman, Koordinater X: 7222712, Y: 1561552 Namn på Svalan: Badsjön, Storuman Bästa tiden: Vår och försommar Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat Kommentar: Mycket trevlig

Läs mer

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reseledare: Erik Peurell (reserapporttext) och P-G Larén Deltagare: Stina Yström, Karin Oknemark, Leif Lindholm, Staffan Nordin,

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Mats Olsson Det 36:e året har nu förts till tabellen över räknade sjöfåglar i mitten av januari. Att ha en obruten svit av räkningar med så många

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Trandansen 5-6 april 2014

Trandansen 5-6 april 2014 Trandansen 5-6 april 2014 Reserapport av Magnus Stenmark Foto av Anne-Charlotte Bergenheim Stockholms Ornitologiska Förening StOFs resa till Hornborgarsjön går alltid vid en av de allra finaste tiderna

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå

Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå Pilotstudie Enetjärn Natur AB på uppdrag av Stefan Widén AB 2009-01-21 Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 5 Antal fåglar... 5 Fåglar inom

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Mats Olsson För 41:a året i sträck har den övervintrande populationen av sjöfågel räknats. Sviten med denna obrutna räkning blir allt digrare.

Läs mer

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 Text: Petter Nordvander. Foto: Petter Nordvander och Monica Ahlberg Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Foto: Petter Nordvander Reseledare:

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken Det nya fågellivet Välkommen till naturreservaten Oset och ynningeviken, ett restaurerat våtmarkslandskap som återigen lockar häckande och rastande fåglar. 1 värs över Närke och Sverige går sedan urminnes

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13.

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13. Fåglar i Växjö Artlista som bygger på en sammanställning i Växjö fågelklubbs tidskrift Lommen. Den är gjord av Mats Henriksson och bygger på fågelrapporter till Artportalen. KNÖLSVAN: Häckningar har rapporterats

Läs mer

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN THOMAS LANDGREN Bakgrund De tre vänervikarna Kilsviken, Kolstrandsviken och Åråsviken bildar tillsammans ett ca 90 km 2 stort våtmarkskomplex. År 1988 utpekades hela våtmarkskomplexet

Läs mer

Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014

Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014 Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014 Deltagare: Ingemar Ander, Arne Andersson, Lennart Hellström, Arne och Gunnel Larsson, Svante Söderström, Siw och Jörgen Wetterfelt. Vi var åtta personer

Läs mer

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren NOLHAGAVIKEN Mjörnstranden med Nolhagaviken är en rik och varierad miljö på många olika plan. Variationen ger ett artrikt och myllrande liv av både växter och djur. Viken har under årens lopp främst gjorts

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni Södra fjällen, 5-9 juni 2014 En reseberättelse skriven av Barbro Flermoen Ledare: Per Helgesson och Eva Stenvång-Lindqvist Deltagare: Birgitta Nordfeldt, Filippa von Haartman, Staffan Bergsmark, Bertil

Läs mer

Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007. Jönköpings Fågelklubb

Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007. Jönköpings Fågelklubb Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007 Jönköpings Fågelklubb Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Ansvarig utgivare: Anders Söderlund Redaktion: Björn Merkell, Anders Söderlund, Redaktionsadress: Öland,

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Havsfåglar i Halland Torsdag 6 oktober-söndag 9 oktober 2016

Havsfåglar i Halland Torsdag 6 oktober-söndag 9 oktober 2016 Havsfåglar i Halland Torsdag 6 oktober-söndag 9 oktober 2016 Deltagare från vänster. Sittande: Lars Magnusson, Karin Hendahl, Rolf Lindskog, Stina Yström, Kerstin Nordenadler. Stående: Monica Ahlberg,

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 MINDRE SÅNGSVAN 1 ex str SV Sölve 17.10 (AJ), 37 str SV Stutanabben 18.10 (MD,TNN,RAS,MAS,CH), 10 str V Tärnö 29.10 (MAS,TOP) SPETSBERGSGÅS 2 ex str V Munkahusviken

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 50 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural

Läs mer

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk.

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk. Torsdag: Efter avprickning av de 36 deltagarna och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 16 med gamle bekante chauffören Björne

Läs mer

Fågelobservationer på Lidingö 2000

Fågelobservationer på Lidingö 2000 Fågelobservationer på Lidingö 2000 Peter Lundberg Under året observerades sammanlagt 163 fågelarter på Lidingö, vilket innebär en fortsatt bra nivå. Anmärkningsvärt under året i övrigt var rekordtidiga

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

Lacka. En resa till ön Lacka 28 september Vad såg vi på Lacka

Lacka. En resa till ön Lacka 28 september Vad såg vi på Lacka Lacka En resa till ön Lacka 28 september 2013 Vad såg vi på Lacka En resa till Lacka Lördagen den 28 september träffades 7 förväntansfulla resenärer på morgonen vid Källviks brygga. Pierre Stålnäbb som

Läs mer

Bergfink. barrskog, från Dalarna och norrut. Ses ofta i flyttningstid och om vintern i stora flockar i bokskogarna i södra Sverige.

Bergfink. barrskog, från Dalarna och norrut. Ses ofta i flyttningstid och om vintern i stora flockar i bokskogarna i södra Sverige. Bergfink 5 Ord n i n g tättingar, fa m i l j f i n k a r Utseende: 14 16 centimeter. Hannen (bilden) har svart huvud och rygg, orangefärgat bröst och vit undersida med mörka fläckar på sidorna. Honan är

Läs mer

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård Hans Ryttman & Bill Douhan Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård en sammanfattning av en inventeringsrapport. I FiU nr 4 2007 gjordes (av Hans Ryttman) en sammanfattning av den kustfågelinventering

Läs mer

Vilken fågel? Kryddgårdsskolan Malmö NO - djur Eva Hörnblad

Vilken fågel? Kryddgårdsskolan Malmö NO - djur Eva Hörnblad Vilken fågel? Det här är en del av en serie av övningar där man arbetar med eleverna både inne och ute. Övningarna kan göras i serie eller som enskilda. 1. Detaljer på fåglar näbbar och fötter 2. Räkna

Läs mer

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016 Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler 25-28 augusti 2016 Soluppgång vid Nabben. Foto: Klas Reimers. Resan i sammanfattning Avresa från Liljeholmstorget i två minibussar på torsdagsmorgonen kl

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm Carl-HermariTfllhagen i folktron LTs förlag Stockholm INLEDNING 11 Det ovanligas betydelse 11 Associationstänkandet 12 Betydelsen av det första och det sista 13 Mötets betydelse 13 Vad som sker med delen

Läs mer

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert)

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 1 Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 2000 Under våren 2000 sågs rikligt med tranor i Vattenriket från mitten av

Läs mer

RAPPORT STRÄCKSTUDIER BORÅS 2008-2009

RAPPORT STRÄCKSTUDIER BORÅS 2008-2009 1 FÖRUTSÄTTNING Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF), regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), åtog sig i maj 2008 att med hjälp av ornitologer, huvudsakligen aktiva inom Borås

Läs mer

Fågellokaler i Varbergs kommun

Fågellokaler i Varbergs kommun Foto Mikael Nord Fågellokaler i Varbergs kommun Varbergs Ornitologiska Förening VOF bildades 1974 och är en ideell förening, som vänder sig till alla natur- och fågelintresserade. Föreningen har också

Läs mer

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 1 Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Skåneresan i januari lockar

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION Havsörnar Teckning: Gebbe Björkman Informerar mars-11 Föreningen Tåkerns Fältstation är en sammanslutning av fauna och flora intresserade personer och har till ändamål

Läs mer

JOK - Svalan en snabbguide

JOK - Svalan en snabbguide JOK - Svalan en snabbguide Denna guide är i första hand framtagen som en första hjälp till Rapportsystem för fåglar, eller Svalan som det populärt kallas, och vid rapportering från Järvafältet. En mer

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Vad beskriver vem? Material: Textkort och bilder på fåglar, utklippta (se nästföljande sidor). Faktatexter (se nästföljande sidor).

Vad beskriver vem? Material: Textkort och bilder på fåglar, utklippta (se nästföljande sidor). Faktatexter (se nästföljande sidor). Vad beskriver vem? Det här är en del av en serie av övningar där man arbetar med eleverna både inne och ute. Övningarna kan göras i serie eller som enskilda. 1. Detaljer på fåglar näbbar och fötter 2.

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND

LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND Det är en varm dag i början av juni. Jag har vandrat en bra bit genom gammelskogen och är genomsvettig när en befriande sommarbris drar genom skogen och

Läs mer

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Text: Torbjörn Winqvist och Ritva Elg Foto: Ritva Elg, Lena Johansson och Tony Johansson Illustrationer

Läs mer

Revirkartering av fåglar på strandängarna inom Marsängs Natura 2000 område

Revirkartering av fåglar på strandängarna inom Marsängs Natura 2000 område Revirkartering av fåglar på strandängarna inom Marsängs Natura 2 område Jan Gustafsson Omslagsfoto fjällvråk. Foto Thomas Larsson Sammanfattning Med 21 års inventeringsresultat så bekräftas att området

Läs mer

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Meddelande nr 212 från Falsterbo Fågelstation NILS KJELLÉN Från och med hösten 2001 har Nils Kjellén tagit över ansvaret för sträckräkningarna från Nabben,

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

Markbygden Luftledning Etapp 2

Markbygden Luftledning Etapp 2 Markbygden Luftledning Etapp 2 Utredning om arter som omfattas av Artskyddsförordningen, förekomst och påverkan Enetjärn Natur AB på uppdrag av Markbygden Net Väst AB Version 2015-03-20 Utredare Enetjärn

Läs mer