INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN"

Transkript

1 Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa 13 INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN

2 Innehållsförteckning introduktion 1 teknik i medicin och hälsa 1 utvecklingsområdet medicinteknik och behovet av en portal 1 vision 2 uppdrag 2 verktyg 2 verksamhet 3 clinical innovation fellowships 3 projekt 7 ctmh workshops och konferenser 10 nationella samarbeten 11 internationella samarbeten 12 medverkan i utbildning 13 spin-off & forskning 14 personal och styrelse

3 INTRODUKTION Teknik i Medicin och Hälsa I Stockholm, såväl som i Sverige och generellt i Europa, USA och Asien står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar i och med att vårdbehovet ökar till följd av förbättrad hälso- och sjukvård samt en ökad livslängd. Detta kommer att kräva omställningar och ändrade processer, vilka bl a möjliggörs genom innovativ medicinteknik. Medicinteknikutvecklingen ger möjligheter till förbättrade diagnos-, och behandlingsmöjligheter ökad patientmedverkan, bättre friskvård, utveckling mot värdebaserad hälso- och sjukvård, samt en mer hållbar och effektivare hälsooch sjukvård (sett i termer av ökad patientsäkerhet, minskad invasivitet, bättre beslutsstöd mm). Tekniken möjliggör vård på distans, vilket kan frigöra resurser och ge möjligheter till omstruktureringar. Patientens egna möjligheter och vilja att medverka, exempelvis genom självmonitorering, -diagnos eller -behandling, förväntas bli ett större inslag i vårdekvationen. Svenska medicinteknikföretag, av vilka över 40% ligger i Stockholm, är globalt ledande inom flera viktiga områden. Det faktum att Sverige dessutom ligger långt fram vad gäller IT-användningen gör landet till en internationellt attraktiv testmarknad för medicintekniska innovationer. I Sverige har exempelvis patienter med kroniska diagnoser ofta god tillgång till olika typer av IT-stöd (smartphones, läsplattor etc) och är välorganiserade, vilket ger stora och goda möjligheter till patient- och anhörigmedverkan i innovationsprocessen. Hälsa och välmående är växande områden som dessutom ofta överlappar med medicinteknik när behandling, fysioterapi, rehabilitering, självmonitorering och träning mm allt oftare går hand i hand. Utvecklingsområdet medicinteknik och behovet av en portal Med forskare och studenter från Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), sjukvården inom Stockholm läns landsting (SLL) och över 40% av Sveriges medicinteknikföretag har Stockholm utmärkta förutsättningar för ett medicintekniskt innovationsklimat i världsklass. Till detta är Sveriges medicintekniska forskning och våra kvalitetsregister en unik resurs. Den svenska medicintekniska industrins framgångar baseras på goda medicintekniska innovationer och möjligheterna att utveckla och testa dessa genom samarbeten med inblandade parter, inkluderande hälso- och sjukvården, patienter och anhöriga. I Sverige minskar antalet radikala innovationer trots att företagens FoU-investeringar ökar. Det finns ett behov, såväl hos de etablerade företagen som hos små innovativa företag, att tidigt i utvecklingsprocessen arbeta närmare hälso- och sjukvården. För att utveckla teknologier med innovationshöjd behöver dessutom medicintekniska forskare inblick i verkliga medicinska behov. För mindre företag kan det vara avgörande att tidigt i innovationsprocessen och i nära samarbete med hälso- och sjukvården kunna göra tester för proof of concept och/eller kliniska studier. Akademiska forskare och studenter har ofta stort intresse för tillämpningar inom hälso- och sjukvård men saknar samtidigt ofta kontaktytorna till företag eller vård. Medicinteknik är ett tvärvetenskapligt tekniskt forsknings- och innovationsområde, som också kräver medicinsk kompetens och klinisk erfarenhet. Området rymmer allt från strålningsfysik, sensorteknik, livsuppehållande system till förbandsmaterial, hjälpmedel eller appar för självmonitorering hos kroniskt sjuka. Tekniken är en integrerad del av ett såväl tekniskt som organisatoriskt system av patientvård, där innovationerna drivs av de tillämpningar som bäst svarar mot patientens och vårdens behov. För att tillvarata det medicintekniska områdets potential behöver dess identitet förstärkas och utvecklas. De olika aktörerna behöver kopplas samman genom fler effektiva mötesplatser och samverkansprojekt. CTMH:s portalverksamhet möjliggör just detta i Stockholm, med utgångspunkt i huvudmännen KI, KTH och SLL. Medicinteknikens identitet stärks därigenom den portalverksamhet som CTMH erbjuder; utåt genom att vara en attraktiv och kunnig diskussions- och förhandlingspartner med externa intressenter, inåt genom ett intensivt nätverksbyggande över disciplins- och verksamhetsgränser som skapar användbara arenor för olika aktörer. 1

4 VISION Vård och omsorg, akademin och näringslivet i Stockholmsregionen får tillgång till en miljö i världsklass för forskning, utbildning, innovation, företagande och implementering av medicinteknik och närliggande processer. UPPDRAG CTMH:s övergripande uppdrag är att bidra till och utveckla en regional innovationsmiljö för medicinteknik genom att knyta samman akademi, vård och omsorg med varandra och andra intressenter i området. Specifika uppdrag är U1-Innovationsprocesser CTMH ska anpassa och implementera nya metoder för att accelerera processer som leder till innovativa lösningar för bättre hälsa, vård och omsorg. Utgångspunkten är kunskapen i gränsytan mellan teknik och medicin. U2-Samverkansprojekt CTMH ska facilitera, initiera och koordinera gränsöverskridande projekt inom medicinteknisk forskning, utbildning och innovation av produkter och tjänster för bättre hälsa, vård, omsorg och näringsliv i första hand knutna till Stockholmsområdet. Nationella och internationella relationer som kan underlätta bemötandet av intressenternas behov längs innovationsprocessen välkomnas. U3-Identitetsskapande CTMH ska bidra till att lösa medicinteknikens otydliga identitet, med dess påföljande brister i kommunikation såväl internt bland de olika intressenterna som externt gentemot beslutsfattare och finansiärer. bemöta de innovativa, mindre medicinteknikföretagens stora behov av ingång till och kompetens inom utländska marknader. VERKTYG CTMH utvecklar och tillämpar nya angreppssätt för att uppnå sina mål. CTMH:s portalverksamhet drivs genom ett antal verktyg som utformas för att vara ömsesidigt stärkande. Utgångspunkten är oftast behovs- och utmaningsdriven och angreppssättet vård- eller patient-centrerat. De viktigaste verktygen är idag följande: Clinical Innovation Fellowships enligt modell från The Biodesign method vid Stanford University Biodesign Fellowships. Speed Dating och CrossRoads Workshops för att initiera och koordinera samverkansprojekt med parter från näringsliv, vård/omsorg, forskning och utbildning. Symposier, seminarieserier och rapporter med syfte att utbilda, informera och skapa nätverk till nyckelpersoner i innovationssystemet, regionalt, nationellt och internationellt. Expertrådgivning och representation: Rådgivning till bl a KTH:s strategiska plattform för Life Science Technology Platform, Utbildningsgruppen inom KTH-SLL, Ledningsgruppen vid Skolan för Teknik och Hälsa (STH) på KTH, Länsstyrelsens projekt Innovationskraft Stockholm, Barncancerfonden samt branschorganisationen Swedish Medtech och regional representant i Nationellt Forum för Medicinteknik (NFMT). U4-Nätverkande, nya mötesplatser och internationalisering CTMH ska bidra till att lösa svårigheter att hitta parter för värdeskapande samverkan över gränserna teknik och medicin inom vård/omsorg, forskning, utbildning och företagande. Nationella och internationella relationer som kan underlätta bemötandet av intressenternas behov längs innovationsprocessen ska välkomnas. På sikt bör även internationella samarbeten utvecklas för att 2

5 VERKSAMHET CLINICAL INNOVATION FELLOWSHIPS Programmet Clinical Innovation Fellowships är en KI-KTH-SLL-gemensam satsning som har initierats och utvecklats vidare av CTMH. Deltagarna handplockas för att skapa team, à fyra personer, med kompetenser inom teknik, design, medicin och organisation/management. Dessa tas emot av en värdklinik där de tillbringar en dryg månad på heltid för att observera och sätta sig in i verksamheten. Målen för Clinical Innovation Fellowships är flera: Fellowsteam Sjukgymnastik Från vänster: Markus Sandén, Eeva-Liisa Karjalainen, Andreas Lundquist och Jonas Hansson. att identifiera förbättringspotential och lösa konkreta problem i vården av såväl teknisk, klinisk som organisatorisk art. att skapa nya hållbara tvärvetenskapliga nätverk runt kliniska behov. att sprida kunskap om klinikens utmaningar till vidare forskarkretsar och studenter för att väcka intresse och skapa nya lösningar. att utbilda framtida ledare inom sjukvård och medicinteknisk forskning och industri. att leda till nya patent, licenser & bolagiseringar. Fellowsteam Onkologi. Från vänster: Andreas Rundström, Louise Warme, Annika Österdahl och Rui Chen. Satsningen finansieras av KI, KTH, SLL samt Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Barn cancerfonden (team Barnonkologen 13-14). Under 2013 fick CTMH beviljat förlängda anslag av programmet för perioden Fellowsteam Värdkliniker var Sjukgymnastik och Onkologi, båda vid Karolinska Universitetssjukhuset. Teamen har dokumenterat sina erfarenheter på bloggen Observationer Tillsammans formulerade teamen fler än 400 behov, utifrån över 1500 observationer. Rapporter med kliniklokala behov samt förbättringsförslag har lämnats över till klinikledningen som underlag till klinikens eget förbättringsarbete. Mottagandet på klinikerna har varit mycket positivt och klinikerna driver idag, även efter att fellowsteamen lämnat kliniken, ett flertal Fellows med Sjoerd Haasl director Clinical Innovation Fellowships, Kerstin Tham prorektor KI, Catharina Barkman Innovationsdirektör SLL, Åsa Dedering verksamhetschef Sjukgymnastkliniken, Eva Malmström prorektor KTH, Bertil Guve föreståndare CTMH och Signe Friesland sektionschef på Onkologkliniken i samband med diplomeringsceremonin den 31 maj

6 förändringsprojekt som på olika sätt initierats av fellows. Klinikerna berättar själva att teamen varit oerhört uppskattade och att de tack vare teamen bland annat har ökat och effektiviserat sina kontaktytor och dialoger gentemot när liggande kliniker och därigenom förbättrat patientflödet. Kvalitetshöjande åtgärder Varje klinik valde ett antal kvalitetshöjande projekt utifrån teamets behovsformuleringar, vilka genomfördes som examensarbeten, handledda av fellows. Se listan av examensarbeten under rubriken Medverkan i utbildning nedan. Examens arbetena har varit mycket uppskattade på klinikerna och särskilt omnämnts i mycket positiva ordalag under diplomeringen av fellows den 31 maj Nya tekniska lösningar Årets team har tagit fram fyra affärsplaner, baserade på tekniska lösningar: Teamet som vistades på Onkologiska kliniken har skapat en handhållen enhet för kvantifiering av perifer neuropati och startat bolaget LARA Diagnostics (se mer information under rubriken spin-off). Ur sjukgymnast-teamet har två affärsidéer kommit: Sursum är en tjänst som hjälper sjukvårds personal och patienter att objektivt följa patientens aktivitetsnivå över dygnets alla timmar. Detta ger personalen betydligt bättre beslutsunderlag och bidrar till patientens motivation och delaktighet i sin egen vård. Idécentralen är ett verksamhetsutvecklingsverktyg som gör det möjligt för vårdverksamheter att ta in och följa upp förbättringsförslag. Båda affärsidéerna arbetar teammedlemmar vidare med. Dessutom har medlemmar från båda teamen även tagit fram en affärsplan kring SleepySignal, en teknisk lösning som monitorerar luftkvaliteten i mötesrum och varnar om den blir för låg. SleepySignal vann VentureCup Östs pitchtävling. Vidareutbildning Öppna seminarier Inom ramen för Clinical Innovation Fellowships ordnade CTMH en serie kostnadsfria seminarier med anknytning till medicinteknisk innovation. Nedan följer en förteckning över de seminarier som hölls under 2013: Hållbara förändringar på kliniken Niklas Källberg, delägare i Helseplan och disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm och Sara Pütsep, konsult på Helseplan och KI- KTH Clinical Innovation Fellow (2011) höll ett seminarium kring frågeställningen Varför realiseras inte bra idéer och projekt i den kliniska praktiken? Sett till alla branscher beräknas att 70% av alla förändringsinitiativ aldrig implementeras. Med utgångspunkt i organisationsteoretisk forskning och gruppens samlade erfarenheter diskuterades orsakerna till motstånd mot förändring och viktiga verktyg i förändringsledning, vilka skapar bättre förutsättningar för att goda idéer och projekt faktiskt får effekt. Hälsoekonomi för medicinsk teknik Seminariet behandlade hälsoekonomiska modeller som samtliga har utvecklats för att stödja beslut om resursallokering inom hälso- och sjukvården vilket ställer höga krav på modellernas kvalitet och att de följer de senaste forskarrönen inom beslutsanalys och hälsoekonomiskteori. Seminariet leddes av Emma Medin, Medical Management Centre/LIME på Karolinska Institutet, och Peter Carlqvist, på konsultföretaget HERON, som erbjuder support inom hälsoekonomi och evidensbaserad medicin. CE-märkningsprocessen för medicinteknik ur ett startup-bolags perspektiv Emma Sjöberg, Vice VD och kvalitetsansvarig, Inerventions AB delade med sig av sin kunskap och erfarenhet av regulatoriska krav och processer för nya produkter och nya verksamheter inom medicinteknik. CE-märkning av medicintekniska produkter, perspektivet från Medicinsk teknik på Karolinska Universitetssjukhuset. Lars Carlsson, Verksamhetschef, Medicinsk Teknik, Karolinska Universitetssjukhuset berättade om regelverket för CE-märkning, projekt vägen från idé till produkt samt Hur ser verkligheten ut. Seminariet genomfördes som ett sam arrangemang 4

7 med Nationellt Forum för medicinteknik (se under rubrik Projekt ) med hjälp av finansiering från VINNOVA inom ramen för de Strategiska innovationsprogrammen. Innovationsplatsen och telemedicin Heikki Teriö (FoU-chef Medicinsk Teknik) presenterade verksamheten på Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetsjukhuset. Eve- Marie Rowe berättade om en kostnads- och nyttovärderings modell som kan tillämpas vid utvärdering av t elemedicinska projekt eller system. Telemedicin kan vara ett alternativ för att öka hälsooch sjukvårdens effektivitet men för att motivera ett införande är nyttovärden en viktig faktor att ta ställning till, ekonomisk utvärdering spelar också en viktig roll inom sjukvården för att bedöma kostnaderna samt fördelarna. Traditionella metoder för utvärdering bortser dock från immateriella nyttor trots att dessa kan vara av stor betydelse för att förstå framgången inom ett projekt eller organisation. PENG-modellen kan fungera som verktyg för att utvärdera telemedicinprojekt och lösningar. Modellen kan även bidra till en fortsatt forskning inom området gällande ekonomisk utvärdering av telemedicin. Övriga resultat Ett team bestående av fellows från olika år gångar vann KTH:s Idétävling Health Technologies 2012 med en teknisk lösning som ska kvantifiera vätskebalansen hos en patient - ett behov som identifierades av fellows 10. Priset om 100,000 kr kommer att användas i projektet till bland annat ytterligare marknadsverifiering och att utvärdera den tekniska lösningen. Tre examensarbetare inom medicinteknik har jobbat vidare med idén. Introduktion till LEAN i vården Markus Sandén, Clinical Innovation Fellow Candidate och distriktsläkare höll ett seminarium för examensarbetare med projekt via Clinical Innovation Fellowships samt andra intresserade. Tolv megatrender I den globala hälsovården Robert Harju-Jeanty, rådgivare och styrelseproffs föreläste om Tolv megatrender i den globala hälsovården, Megatrender i medicinsk teknik och dess implikationer för företagare, baserad på en studie i Harvard Business Review. 5

8 Fellowsteam Under våren 2013 pågick urvalsprocessen för den fjärde omgången CIF fellows CTMH tog emot cirka 100 högkvalitativa ansökningar. Denna omgångs team har följande värdkliniker: Neurokirurgiska kliniken, vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna Transplantationskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Barnonkologiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna. (Detta team finansieras av Barncancerfonden och har som fokus att förbättra vårdsituationen för barn med cancer.) Team Neurokirurgi, från vänster Christian Bremer, Jano Dib, Caroline Blomqvist och Lisa Sahlin Torp Team Transplantation, från vänster, Anders Westermark, Gaël Chosson, Anders Lindström och Maria Lindström Team Barnonkologen, från vänster Linda Svensson, Helena Bladh, Mikael Karlsson och Christopher Scheutz 6

9 PROJEKT CTMH har varit med och initierat alternativt koordinerat klinikcentrerade tvärprofessionella projekt som tar sig an vårdens strategiska utmaningar på olika sätt. Under 2013 har två projekt som inleddes under 2012 koordinerats genom CTMH, dessa är Innovation mot infektion samt Nationellt forum för medicinteknik, NFMT. Arbetet i NFMT har bl.a. resulterat i forsknings och innovationsagendan Medtech 4 Health. Projektet Innovation Mot Infektion Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor utmaning inom sjukvården och nära 10% av alla inlagda patienter på svenska sjukhus har en VRI. Kostnaderna per år uppgår till 3,7 miljarder kronor i Sverige (senaste siffrorna från 2006). I samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, lämnade CTMH in en ansökan till fas B av VINNOVAs utlysning Utmaningsdriven Innovation efter att medel för fas A beviljats hösten I projektet, VRI - Innovation mot Infektion, med 10 MKr i medel beviljade från VINNOVA och med parternas egna insatser ska nya innovativa lösningar för att minska antalet VRI (och i förlängningen även antibiotikaanvändning) utvecklas och utvärderas av en tvärsektoriell konstellation av representanter från den offentliga sektorn, akademin och institut samt industrin. Projektet på totalt 22 Mkr drogs igång under hösten Delprojekt 2: Devicerelaterade VRI med fokus på infektioner kopplade till urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakialtuber. Delprojekt 3: Post-operativa sårinfektioner. Delprojekt 4: Innovation & Effekter syftar dels till att upprätthålla ett innovativt arbetssätt för att undersöka och skapa de strukturer som krävs för att skapa innovation i vården; dels till att analysera hur effekterna av projektets insatser och föreslagna åtgärder mot VRI ska kunna kvantifieras och presenteras. Clinical Innovation Fellows levererar behov relaterade till VRI till projektet. Delprojekt 5: Forskningsfronten KI och KTH bidrar med forskning som blickar längre fram i tiden än övriga mer direkt implementerbara lösningar. Projektet är indelat i fem delprojekt där delprojekt 1-3 fokuserar på problemområden där risken för VRI är särskilt hög och 4-5 har mer projektövergripande fokus. Under 2013 har CTMH huvud sakligen deltagit i styrgruppsarbete samt i delprojekt 4. Parterna i projektet Innovation mot Infektion är spridda över landet och representerar näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och forskningsinstitut. Delprojekt 1: Smittspridning i vårdlokaler. Inom denna del av projektet har CTMH tillsammans med personal vid Karolinska Universitetssjukhuset skapat en metod där vårdpersonal tillsammans med beteendevetare och/eller industridesigners gör observationer i den egna verksamheten. Metoden kallas Bakteriespanarna och arbetet leds av Stina Fransson Sellgren, Stf omvårdnadschef Staben Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset. Bakteriespanarna belönades med 3:e pris på SLL:s patientsäkerhetsdagar hösten

10 Stockholm MED-X Under hösten 2012 beviljades CTMH ett planeringsbidrag på SEK från VINNOVA för att ta fram ett underlag till en ansökan för ett Vinnväxtcenter i Stockholm-Uppsalaregionen med fokus på medicinteknik. Utifrån en bred partnergrupp (akademi, landsting, sjukvård, näringsliv) och en preliminär styrgrupp konkretiserades inriktningen. Syftet med centrat är att skapa en högre klinisk relevans i den tekniska forskningen genom att utöka och effektivisera kontaktytorna mellan forskningens och företagens tekniska utveckling och den kliniska problematiken. Företagens möjligheter och intresse för strategiska investeringar i regionen kan kraftigt förstärkas genom att ta tillvara det stora intresse som redan idag finns om ökad regional samverkan. MedTech 4 Health En forskningsoch innovationsagenda Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg Ansökan till VINNOVA genomfördes i samarbete med Open Lab under 2013 och beviljades ett mobiliseringsbidrag på 4 MSEK över två år för att stärka innovationsklimatet för medicinteknik till Stockholmsregionen. Som första steg i mobiliseringsfasen rekryterades två nya projektledare i slutet av Nationellt Forum för Medicinteknik (NFMT) Under 2012 beviljades CTMH anslag från VINNOVA inom utlysningen Strategiska forskningsoch innovationsagendor (FoI-agendor) för att inom projektet Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg föreslå en nationell agenda för svensk medicinteknik. I och med detta arbete formerades Nationellt forum för medicinteknik, NFMT, som är ett öppet forum för intressenter inom medicinteknik med representanter från hälso- och sjukvården, näringsliv samt tekniska högskolor, universitet och forskningsinstitut. Sveriges sex universitetssjukhusnoder 1, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för RISE Research Institutes of Sweden samt Swedish Medtech var involverade i arbetet och en FoI-agenda publicerades i november Sammanlagt hölls 16 styrgruppsmöten i NFMT under Styrgruppen bestod av följande personer: Per Ask (Linköpings Universitet), Ewert Bengtsson (Uppsala Universitet), Bertil Guve (CTMH, KI-KTH- SLL; ordförande), Tomas Jansson (Lunds Tekniska Högskola), Anna Lefevre Skjöldebrand (Swedish Medtech), Olof Lindahl (Umeå Universitet), Mikael Persson (Chalmers), Lennart Philipson (Örebro Läns Landsting) samt Krim Talia (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Adjungerade ledamöter var Ursula Hultqvist Bengtsson (Medicon Village, Lund), Jerker Widengren (KTH), Malin Hollmark (CTMH, KI-KTH-SLL; projektkoordinator). Projektet Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg slutrapporterades den 31 december Norrlandsregionen, (Umeå och Luleå), Region Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östra mellansverige (Linköping och Örebro) 2 FoI-agendan Medtech 4 Health finns för nedladdning på hemsidan 8

11 SIO Medtech 4 Health - ett strategiskt innovationsområde I samband med författande av en FoI-agenda skickades den 21 november 2013 en första ansökan in till VINNOVA inom ramarna för programmet Strategiska Innovationsområden (SIO). I ansökan ingick en skiss på en programbeskrivning för programmet SIO Medtech 4 Health med visionen att lyfta FoI-systemet inom medicinteknik till högsta nivå för att hållbart placera Sverige i en internationell topposition. Svensk medicinteknik ska förbättra hälsoekonomi, livsstil och hälso- och sjukvård 3 för samhället, professionen, patienterna och anhöriga i världen. Programmet stärker svensk medicinteknisk industris globala konkurrenskraft och bidrar till att svensk och utländsk industri väljer att stanna och utveckla sin verksamhet långsiktigt i Sverige. För att nå visionen föreslår SIO Medtech 4 Health ett program med de insatser som starkast bidrar till att åtgärda luckorna i dagens svenska innovationssystem för medicinteknik (se Key initiatives nedan). Hälso- och sjukvården och näringslivet är problemformulerare och patienten och anhöriga står i fokus. God samverkan mellan hälso- och sjukvård, industri och akademi är en förutsättning för framgång. De aktörer som är engagerade och deltar i genomförandet och ledning av SIO-programmet är svensk medicintekniskt näringsliv, regioner och landsting samt universitet och högskolor i sex regioner. 3 Hälso- och sjukvård innebär här både landstings- och kommunalt driven hälso- och sjukvård samt omsorg, såväl som privat vård 9

12 CTMH WORKSHOPS OCH KONFERENSER CTMH har under 2013 arrangerat workshops i olika sammanhang i syfte att bl.a. 1) främja nya multidisciplinära konstellationer, 2) upprätthålla och stärka befintliga kontakter mellan KI, KTH, hälso och sjukvården och näringslivet, samt 3) öka medvetenheten hos beslutsfattare och intressenter om teknikens roll och möjligheter i vård/omsorg -- Marion Lindh, patientsäkerhetsstrateg i hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL, -- Stig Nyman, Forsknings- och äldrelandstingsråd, SLL -- Göran Stemme, professor i mikrosystemteknik, KTH. Nationellt Forum för medicinteknik (NFMT) ansvarade för ett spår under Medicinteknikdagarna i Stockholm 2-3 oktober Moderator var Bertil Guve och programmet såg ut enligt nedan: Bertil Guve har deltagit i KTH-SLL:s utbildningsgrupp och hållit i workshops inom ramen för detta. Inom projektet Innovation mot Infektion har två workshops med ett trettiotal deltagare arrangerats, en under våren (28 maj) och en under hösten (25 november), den första behandlade dels vårdrelaterade infektioner (VRI) relaterade till urinvägskatetrar dels hur man kan följa aktiviteter, resultat och effekter i komplexa tvärprofessionella projekt med aktörer från olika parter i trippelhelix. Den andra behandlade bl.a. postoperativa sårinfektioner och hälsoekonomiska utvärderingar inom medicinteknik. Under hösten (14 oktober) hölls också ett seminarium om VRI för årets Clinical Innovation Fellowsteam samt en workshop med personal på Karolinska Universitetssjukhuset inom delprojekt Smittspridning, Innovation mot Infektion. Inom ramen för Medtech 2020 anordnade CTMH tillsammans med Swedish Medtech och VINNOVA konferensen En vision för framtidens vård den 27 maj Under konferensen talade: -- Britt Arrelöv, överläkare/medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, SLL, -- Jan Gulliksen, professor KTH, ordförande Digitaliseringskommissionen, -- Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef, Avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling, Konkurrensverket, -- Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet, -- Sören Johansson, affärsutvecklingschef, Elekta, Workshop som en del i arbete inför Vinnväxtansökan CTMH beviljades under 2012 planeringsbidrag från VINNOVA för att ta fram underlag för en ansökan om bildandet av ett Vinnväxt-center i Stockholm- Uppsalaregionen med fokus på medicinteknik (se rubriken Stockholm MED-X). Som en del i processen anordnades den 20 februari en workshop med 40 deltagare från näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Satsningen resulterade i de inriktningar som ligger till grund för programmet Stockholm MED-X såsom cancer och frugal innovation. Medtech evening CTMH är huvudsponsor för student evenemanget Medtech evening som anordnas av studentkåren THS genom Näringslivsgruppen inom Sektionen för Medicinsk teknik (MiT). Medtech evening är en mötesplats för studenter med intresse för medicin och medicinteknik som studerar vid KTH samt företag och organisationer inom medicinteknikbranschen. 10

13 NATIONELLA SAMARBETEN Idérådet SLL Idérådet är en oberoende instans inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som tar emot, värderar och verkar för att utveckla idéer som rör processer, tjänster och organisatoriska lösningar som kan ge en bättre och effektivare vård i Stockholms läns landsting. Innovationskraft Stockholm - äldresatsning Under 2012 satt CTMH med i kärngruppen för insatsområdet Tvärvetenskap i Länsstyrelsens satsning Innovationskraft Sthlm 4. Visionen är att Stockholms-regionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna ekonomi år I den handlingsplan för Tvärvetenskap som färdigställdes under våren 2013 fick CTMH ansvar för att dra igång verksamheten kring en gemensam plattform, Livskvalitet Stockholm, där utgångspunkten är att skapa en stad som är väl anpassad till äldres behov: Vi behöver förbereda oss för de demografiska utmaningarna som en åldrande befolkning medför, vilket ställer krav på organisering av vård och omsorg, utveckling av ehälsa, nya behandlingsmetoder och redskap och mycket annat. Här krävs nya kombinationer av medicinteknik, Life Science, ICT, samhällsbyggnad, kultur och humaniora. CTMH för i denna satsning dialog med bl.a. KTH Life Science Technology Platform - Ageing samt Openlab. Barncancerfonden Barncancerfonden finansierar forskning och utveckling inom barncancerområdet, samt ser till att patienter med familjer får stöd och vård. Under våren 2013 genomfördes ett examensarbete i samarbete mellan Barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barncancerfonden och CTMH. Den 21 maj 2013 hölls den tredje upplagan av konferensen Medicinsk teknik för barn med cancer, där CTMH var en del i organisationskommittén. Konferensen vände sig till alla som har intresse av att utveckla den teknik som barnet och dess vårdare möter vid diagnos, behandling och uppföljning av barnets cancersjukdom. 5 4 se 5 se Nyheter/Barncancerfondens-tredje-konferens-Medicinsk- Teknik-for-Barn-med-Cancer Under finansierar Barncancerfonden ett fellowsteam på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (se rubriken Clinical Innovation Fellowships). Examensarbetare Karin Nilsson och Anna Larsson Swedish Medtech CTMH samarbetar med branschorganisationen Swedish Medtech kring gemensamma frågor för utvecklingen av innovationssystemet för medicinteknik, bl.a. genom ett tätt samarbete inom NFMT (se rubrik Nationellt Forum för medicinteknik). Tillsammans med Swedish Medtech arrangerade CTMH ett seminarium i oktober 2013 på temat När vården flyttar hem med ett 40-tal deltagare. Konferensen En vision för framtidens vård i maj 2013 var även den ett samarrangemang mellan CTMH, Swedish Medtech och VINNOVA (se även rubriken konferenser och workshops). Akademiska Vårdcentraler Som en följd av projektet Patientmedverkan där medel söktes 2012 inom ramarna för VINNOVA:s program Utmaningsdriven innovation har ett samarbete startats mellan företaget Diabetes Tools och Akademiska Vårdcentraler (AVC). En pilotstudie planeras på Jakobsbergs AVC där företaget får möjlighet att testa sin produkt. Produkten innebär en organisatorisk förändringsprocess för vårdcentralen där även ersättningsstrukturen omarbetas. Ytterligare en kontaktyta skapad m.h.a. CTMH:s kontakt med AVC genererade förutsättningar för ett tvärdisciplinärt projekt Dipstick som i november 2013 blev beviljat medel från VINNOVA för utveckling av snabb diagnostik av urinvägsinfektion 11

14 och vid hjärtinfarkt på vårdcentraler och akutmottagningar. Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset Innovationsplatsen förser företag och forskare med sjukvårdsbehov, stöd för att studera effektivitet och säkerhet i produkter i en klinisk miljö. Här bedrivs utvecklingsprojekt för innovation i vården. Innovationsplatsen och CTMH samarbetar idag bl.a. inom projektet Innovation mot Infektion och Fellowship-programmet vid val av värdkliniker för fellowsteam på Karolinska Universitetssjukhuset. INTERNATIONELLA SAMARBETEN CTMH:s verksamhet är regionalt baserad. Genom Fellowship-programmet och andra samarbeten skapas samtidigt ett antal internationella kontakter, såväl gentemot akademier som företag och universitetssjukhus. Medicinteknik präglas av dess globala karaktär. Utvalda internationella kontaktytor är ett viktigt verktyg i verksamhetsutvecklingen, såväl för det egna lärandet som för underlättandet av internationaliseringen av initierade eller koordinerade projekt. Flertalet samarbeten idag är med parter vars satsningar likt CTMH:s Clinical Innovation Fellowships baseras på Stanfords Biodesign-metod. CTMH samarbetar och för en dialog med olika internationella program och parter, såsom Stanford Biodesign (Cal. USA), BioCat och Hospital Clinic de Barcelona (Spanien), University of Ireland, A-STAR Singapore-Stanford Biodesign Fellowship (Singapore), Techna Institute (Toronto) och CIMIT (Boston). European Institute of Innovation and Technology, Knowledge and Innovation Communities (EIT- KIC) CTMH är involverat i KTH:s ansökan InnoLife inom programmet European Institute of Innovation and Technology, Knowledge and Innovation Communities. CTMH bidrar till arbetsgrupperna Innovation och Utbildning. Besök från CIMIT Boston CTMH tog tillsammans med Flemingsberg Science och Vinnova emot John Collins, COO för CIMIT (Center for Integration of Medicine and Innovative Technology), Boston den 17 juni CIMIT är en av världens mest respekterade organisationer när det gäller att skapa en innovationsmiljö för sjukhus och akademier där man utgår ifrån vårdens behov. Besöket var en direkt uppföljning av den studieresa till USA som koordinerades av CTMH under

15 MEDVERKAN I UTBILDNING CTMH:s verksamhet inom utbildning har till syfte att bidra till utvecklingen av utbildningarna på KTH och KI där medicinteknik är ett relevant inslag. Genom CTMH:s verksamheter identifieras framtida utbildningsbehov och CTMH kan bidra till att sprida kunskapen därom samt skapa förutsättningar för lämpliga inriktningar på utbildningarna. Verksamheterna affilierade till CTMH har skapat ett flertal program och utbildningar som till största delen bedrivs i gemensam KTH-KI regi och som administrativt är förlagda på KTH. Ett viktigt exempel är KTH:s civilingenjörsprogram inom medicinsk teknik. CTMH samarbetar även nationellt med flera andra universitet och högskolor i utbildning genom examensarbeten. Under 2013 bidrog CTMH med att formulera och/eller handleda följande examensoch kandidatarbeten: Förändringsarbete i vården - en studie av HHH-mottagningen, 30 hp, Lunds Universitet David Romell och Sebastian Hansson Handledare: Annika Österdahl, Clinical Innovation Fellow (CTMH) Roger Tell (Karolinska Institutet), Fredrik Nilsson (Region Skåne) Kompetensdelningsstrategi för Sjukgymnastikkliniken, 30 hp, KTH Björn Eriksson och André Berglund Handledare: Andreas Lundquist, Clinical Innovation Fellow (CTMH), Niklas Arvidsson (KTH) Marknadsplan för Sjukgymnastikkliniken, 30 hp, Karlstads Universitet Daniel Karlsson Handledare: Jonas Hansson, Clinical Innovation Fellow (CTMH) Tomosyntes, 30 hp, KTH Linus Persson Handledare: Wojciech Chacholski (KTH), Sjoerd Haasl (CTMH) Utveckling av en mekanisk vätskebalanssensor, 30 hp, KTH Ida Johansson och Anders Hedvall Handledare: Sjoerd Haasl (CTMH), Mats Nilsson (KTH) Behov av medicintekniska lösningar inom barncancervården, 15 hp, KTH Karin Nilsson och Anna Larsson Handledare: Kerstin Sollerbrant (Barncancerfonden), Dennis Sturm (CTMH/KTH) Remissflöden och vårdkedjor mellan onkologkliniken och sjukgymnastikkliniken, 15 hp, KTH Yi Qin Bu och Fredrik Storck Handledare: Markus Sandén, Clinical Innovation Fellow (CTMH) Sensorutveckling för mätning av vätskebalans, 15 hp, KTH Laura Higuita Jamarillo Handledare: Sjoerd Haasl (CTMH/KTH) Telemedicin för cancerpatienter, 15 hp, KTH Milla Olsson och Caroline Rosell Handledare: Annika Österdahl, Clinical Innovation Fellows (CTMH), Rolf Lewensohn och Michele Masucci (Karolinska Universitetssjukhuset) Patientmedverkan i monitorering av patienter med kronisk sjukdom, 30 hp, KTH Emma Sjöberg Handledare: Sjoerd Haasl (CTMH/KTH), Daniel Ericson (Health Navigator) 13

16 Övrig medverkan i grundutbildning Bertil Guve föreläste i kursen Medicin och Ekonomi som ges på Södertörns Högskola för studenter inom programmet Medicinteknisk ekonomi och Sjoerd Haasl medverkade i kursen Medicinsk Teknik - projektkurs för masterstudenterna på KTH Skolan för Teknik och Hälsa. Behov observerade av årets fellows har även legat till grund för projektarbeten för 31 studenter i kursen Produktutveckling inom den biomedicinska industrin som är en del av masterprogrammet i bioentreprenörskap vid Unit of Bioentrepreneurship (UBE) på KI. Planerad masterkurs Under 2013 fattades beslut kring att genomföra kursen Klinisk Innovation och Design (HL2034). Kursen planeras starta under hösten 2014 och ta emot studenter från olika utbildningar och lärosäten även utanför KTH och KI. SPIN-OFF OCH FORSKNING LARA Diagnostics Louise Warme och Rui Chen från fellows-teamet på Onkologiska kliniken 2013 har drivit projektet vidare under namnet LARA Diagnostics. Produkten är en handhållen enhet för kvantifiering av perifer neuropati. Under 2013 har man tagit fram tre prototypgenerationer och börjat testa produkten i laborativ miljö samt stärkt samarbeten på kliniker och vårdcentraler på flera platser i landet. Den första tilltänkta marknaden är tidig diagnostik av diabetes. LARA Diagnostics har vunnit Svenska uppfinnareföreningens pris SKAPA, blivit finalister i Stockholm Stads Innovationsstipendium samt erhållit utvecklingsanslag från VINNOVA, Flemingsberg Science, Founders Alliance, samt ALMI företagspartner. Enheten för klinisk innovation vid STH Enheten för klinisk innovation (EKI) är CTMH:s systerenhet inom Skolan för teknik och hälsa på KTH. Här bedrivs forskning inom klinisk innovation och enheten har en doktorand vilken har sin institutionstjänstgöring som projektledare på CTMH. Enheten står även för akademisk handledning av examensarbeten inom klinisk innovation. Forskningen inom EKI är starkt kopplad till forskningsprojektet C2ITO. C2ITO CTMH koordinerar sedan 2009 aktionsforskningsprojektet Clinical Centered Innovation in Technology and Organisation (C2ITO). C2ITO syftar till att följa, stödja och bedriva forskning på processer och metoder för innovativa tekniska och organisatoriska lösningar för sjukvården. I projektet deltar forskare från avdelningen för industriell teknik vid Uppsala Universitet, enheten för industriell management, KTH och enheten för klinisk innovation vid Skolan för teknik och hälsa, KTH. 14

17 Sedan starten (2009) har forskargruppen arbetat med att följa, studera och föreslå förbättringar till Clinical Innovation Fellowships. Flera förslag och förbättringar har implementerats. Forskningen kring klinisk innovation har presenterats på ICERI 2013 (Sevilla) med konferensbidraget Learning in Interdisciplinary Networks for an Efficient Innovation System and an Improved Healthcare C2ITO finansieras av programmet VINNVA RD - från kunskap till praktik. Doktorand Ylva Askfors på konferensen ICERI november

18 PERSONAL OCH STYRELSE 2013 Personal PhD Bertil Guve Föreståndare PhD Erik Pinero Bitr. föreståndare PhD Sjoerd Haasl Director Clinical Innovation Fellowships PhD Malin Hollmark Projektledare Ylva Askfors Projektledare, doktorand PhD Dennis Sturm Projektledare Praktikanter (CTMH Internships) CTMH har ett antal interns som utför uppdrag av utredande karaktär och bidrar med administrativt stöd och deltagande i olika projekt på CTMH. Exempel på arbetsuppgifter är kartläggningar av olika satsningar inom medicinteknik i regionen samt stöd kring workshops och konferenser. Under 2013 arbetade följande personer som interns på CTMH: Sebastian Andersson, Åsa Bengtlars, Sandra Hedberg, Angelica Johansson, & Pontus Lännenmäki. Styrelse 2013 Ordförande: Lars-Åke Brodin (KTH) Övriga ledamöter: Catharina Barkman (Stockholm läns landsting), Li Felländer-Tsai (KI), Birgitta Janerot Sjöberg (KI och KTH), Kaj Lindecrantz (KTH och KI), Johan Permert (Karolinska Universitetssjukhuset), Wouter van der Wijngaart (KTH) CTMH tackar 2013 års styrelse, samtidigt som vi presenterar den nya styrelsen för 2014, som utgörs av Margareta Norell Bergendahl (KTH, Ordförande), Catharina Barkman (Stockholm läns landsting), Li Felländer-Tsai (KI), Hans Hebert (KTH), Stanley Holsteiner (Nya Karolinska Solna), Kerstin Tham (KI) och Jerker Widengren (KTH). 16

Verksamhetsberättelse CTMH 2012

Verksamhetsberättelse CTMH 2012 Verksamhetsberättelse CTMH 2012 Innehållsförteckning CTMH:s uppdrag 3 Yttre förutsättningar, medicinsk teknik som framtidsområde 4 CTMH:s verksamhetsområden 5 Aktiviteter 2012 6 1. CTMH Speed Dating 7

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013

Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013 Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013 Niklas Hedberg, Avdelningschef nya läkemedel Malin Blixt, Projektledare-medicinteknikprojektet Ann-Charlotte Dorange, Hälsoekonom

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år Tore Professor, 65 år, svensk-norsk-australier Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn Bor i Stockholm och Dordogne Jobbat som forskare i 40 år Funderar mycket på vad han ska göra sina sista 20 år. Kompetensnoder

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

MedTech 4 Health. En forskningsoch innovationsagenda. Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg

MedTech 4 Health. En forskningsoch innovationsagenda. Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg MedTech 4 Health En forskningsoch innovationsagenda Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg SAMMANFATTNING/ EXECUTIVE SUMMARY INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING/EXECUTIVE SUMMARY

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med?

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Rapport från seminarium Visby 29 juni 2015 Seminarium: Mångfald i vården hänger vårdgivarna med? Restaurang Vinäger, Visby 29 juni 2015 En vacker sommareftermiddag

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki.

Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki. Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki.se Elisabet Höög, doktorand, Inst. för Folkhälsa och Klinisk

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer