INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN"

Transkript

1 Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa 13 INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN

2 Innehållsförteckning introduktion 1 teknik i medicin och hälsa 1 utvecklingsområdet medicinteknik och behovet av en portal 1 vision 2 uppdrag 2 verktyg 2 verksamhet 3 clinical innovation fellowships 3 projekt 7 ctmh workshops och konferenser 10 nationella samarbeten 11 internationella samarbeten 12 medverkan i utbildning 13 spin-off & forskning 14 personal och styrelse

3 INTRODUKTION Teknik i Medicin och Hälsa I Stockholm, såväl som i Sverige och generellt i Europa, USA och Asien står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar i och med att vårdbehovet ökar till följd av förbättrad hälso- och sjukvård samt en ökad livslängd. Detta kommer att kräva omställningar och ändrade processer, vilka bl a möjliggörs genom innovativ medicinteknik. Medicinteknikutvecklingen ger möjligheter till förbättrade diagnos-, och behandlingsmöjligheter ökad patientmedverkan, bättre friskvård, utveckling mot värdebaserad hälso- och sjukvård, samt en mer hållbar och effektivare hälsooch sjukvård (sett i termer av ökad patientsäkerhet, minskad invasivitet, bättre beslutsstöd mm). Tekniken möjliggör vård på distans, vilket kan frigöra resurser och ge möjligheter till omstruktureringar. Patientens egna möjligheter och vilja att medverka, exempelvis genom självmonitorering, -diagnos eller -behandling, förväntas bli ett större inslag i vårdekvationen. Svenska medicinteknikföretag, av vilka över 40% ligger i Stockholm, är globalt ledande inom flera viktiga områden. Det faktum att Sverige dessutom ligger långt fram vad gäller IT-användningen gör landet till en internationellt attraktiv testmarknad för medicintekniska innovationer. I Sverige har exempelvis patienter med kroniska diagnoser ofta god tillgång till olika typer av IT-stöd (smartphones, läsplattor etc) och är välorganiserade, vilket ger stora och goda möjligheter till patient- och anhörigmedverkan i innovationsprocessen. Hälsa och välmående är växande områden som dessutom ofta överlappar med medicinteknik när behandling, fysioterapi, rehabilitering, självmonitorering och träning mm allt oftare går hand i hand. Utvecklingsområdet medicinteknik och behovet av en portal Med forskare och studenter från Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), sjukvården inom Stockholm läns landsting (SLL) och över 40% av Sveriges medicinteknikföretag har Stockholm utmärkta förutsättningar för ett medicintekniskt innovationsklimat i världsklass. Till detta är Sveriges medicintekniska forskning och våra kvalitetsregister en unik resurs. Den svenska medicintekniska industrins framgångar baseras på goda medicintekniska innovationer och möjligheterna att utveckla och testa dessa genom samarbeten med inblandade parter, inkluderande hälso- och sjukvården, patienter och anhöriga. I Sverige minskar antalet radikala innovationer trots att företagens FoU-investeringar ökar. Det finns ett behov, såväl hos de etablerade företagen som hos små innovativa företag, att tidigt i utvecklingsprocessen arbeta närmare hälso- och sjukvården. För att utveckla teknologier med innovationshöjd behöver dessutom medicintekniska forskare inblick i verkliga medicinska behov. För mindre företag kan det vara avgörande att tidigt i innovationsprocessen och i nära samarbete med hälso- och sjukvården kunna göra tester för proof of concept och/eller kliniska studier. Akademiska forskare och studenter har ofta stort intresse för tillämpningar inom hälso- och sjukvård men saknar samtidigt ofta kontaktytorna till företag eller vård. Medicinteknik är ett tvärvetenskapligt tekniskt forsknings- och innovationsområde, som också kräver medicinsk kompetens och klinisk erfarenhet. Området rymmer allt från strålningsfysik, sensorteknik, livsuppehållande system till förbandsmaterial, hjälpmedel eller appar för självmonitorering hos kroniskt sjuka. Tekniken är en integrerad del av ett såväl tekniskt som organisatoriskt system av patientvård, där innovationerna drivs av de tillämpningar som bäst svarar mot patientens och vårdens behov. För att tillvarata det medicintekniska områdets potential behöver dess identitet förstärkas och utvecklas. De olika aktörerna behöver kopplas samman genom fler effektiva mötesplatser och samverkansprojekt. CTMH:s portalverksamhet möjliggör just detta i Stockholm, med utgångspunkt i huvudmännen KI, KTH och SLL. Medicinteknikens identitet stärks därigenom den portalverksamhet som CTMH erbjuder; utåt genom att vara en attraktiv och kunnig diskussions- och förhandlingspartner med externa intressenter, inåt genom ett intensivt nätverksbyggande över disciplins- och verksamhetsgränser som skapar användbara arenor för olika aktörer. 1

4 VISION Vård och omsorg, akademin och näringslivet i Stockholmsregionen får tillgång till en miljö i världsklass för forskning, utbildning, innovation, företagande och implementering av medicinteknik och närliggande processer. UPPDRAG CTMH:s övergripande uppdrag är att bidra till och utveckla en regional innovationsmiljö för medicinteknik genom att knyta samman akademi, vård och omsorg med varandra och andra intressenter i området. Specifika uppdrag är U1-Innovationsprocesser CTMH ska anpassa och implementera nya metoder för att accelerera processer som leder till innovativa lösningar för bättre hälsa, vård och omsorg. Utgångspunkten är kunskapen i gränsytan mellan teknik och medicin. U2-Samverkansprojekt CTMH ska facilitera, initiera och koordinera gränsöverskridande projekt inom medicinteknisk forskning, utbildning och innovation av produkter och tjänster för bättre hälsa, vård, omsorg och näringsliv i första hand knutna till Stockholmsområdet. Nationella och internationella relationer som kan underlätta bemötandet av intressenternas behov längs innovationsprocessen välkomnas. U3-Identitetsskapande CTMH ska bidra till att lösa medicinteknikens otydliga identitet, med dess påföljande brister i kommunikation såväl internt bland de olika intressenterna som externt gentemot beslutsfattare och finansiärer. bemöta de innovativa, mindre medicinteknikföretagens stora behov av ingång till och kompetens inom utländska marknader. VERKTYG CTMH utvecklar och tillämpar nya angreppssätt för att uppnå sina mål. CTMH:s portalverksamhet drivs genom ett antal verktyg som utformas för att vara ömsesidigt stärkande. Utgångspunkten är oftast behovs- och utmaningsdriven och angreppssättet vård- eller patient-centrerat. De viktigaste verktygen är idag följande: Clinical Innovation Fellowships enligt modell från The Biodesign method vid Stanford University Biodesign Fellowships. Speed Dating och CrossRoads Workshops för att initiera och koordinera samverkansprojekt med parter från näringsliv, vård/omsorg, forskning och utbildning. Symposier, seminarieserier och rapporter med syfte att utbilda, informera och skapa nätverk till nyckelpersoner i innovationssystemet, regionalt, nationellt och internationellt. Expertrådgivning och representation: Rådgivning till bl a KTH:s strategiska plattform för Life Science Technology Platform, Utbildningsgruppen inom KTH-SLL, Ledningsgruppen vid Skolan för Teknik och Hälsa (STH) på KTH, Länsstyrelsens projekt Innovationskraft Stockholm, Barncancerfonden samt branschorganisationen Swedish Medtech och regional representant i Nationellt Forum för Medicinteknik (NFMT). U4-Nätverkande, nya mötesplatser och internationalisering CTMH ska bidra till att lösa svårigheter att hitta parter för värdeskapande samverkan över gränserna teknik och medicin inom vård/omsorg, forskning, utbildning och företagande. Nationella och internationella relationer som kan underlätta bemötandet av intressenternas behov längs innovationsprocessen ska välkomnas. På sikt bör även internationella samarbeten utvecklas för att 2

5 VERKSAMHET CLINICAL INNOVATION FELLOWSHIPS Programmet Clinical Innovation Fellowships är en KI-KTH-SLL-gemensam satsning som har initierats och utvecklats vidare av CTMH. Deltagarna handplockas för att skapa team, à fyra personer, med kompetenser inom teknik, design, medicin och organisation/management. Dessa tas emot av en värdklinik där de tillbringar en dryg månad på heltid för att observera och sätta sig in i verksamheten. Målen för Clinical Innovation Fellowships är flera: Fellowsteam Sjukgymnastik Från vänster: Markus Sandén, Eeva-Liisa Karjalainen, Andreas Lundquist och Jonas Hansson. att identifiera förbättringspotential och lösa konkreta problem i vården av såväl teknisk, klinisk som organisatorisk art. att skapa nya hållbara tvärvetenskapliga nätverk runt kliniska behov. att sprida kunskap om klinikens utmaningar till vidare forskarkretsar och studenter för att väcka intresse och skapa nya lösningar. att utbilda framtida ledare inom sjukvård och medicinteknisk forskning och industri. att leda till nya patent, licenser & bolagiseringar. Fellowsteam Onkologi. Från vänster: Andreas Rundström, Louise Warme, Annika Österdahl och Rui Chen. Satsningen finansieras av KI, KTH, SLL samt Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Barn cancerfonden (team Barnonkologen 13-14). Under 2013 fick CTMH beviljat förlängda anslag av programmet för perioden Fellowsteam Värdkliniker var Sjukgymnastik och Onkologi, båda vid Karolinska Universitetssjukhuset. Teamen har dokumenterat sina erfarenheter på bloggen Observationer Tillsammans formulerade teamen fler än 400 behov, utifrån över 1500 observationer. Rapporter med kliniklokala behov samt förbättringsförslag har lämnats över till klinikledningen som underlag till klinikens eget förbättringsarbete. Mottagandet på klinikerna har varit mycket positivt och klinikerna driver idag, även efter att fellowsteamen lämnat kliniken, ett flertal Fellows med Sjoerd Haasl director Clinical Innovation Fellowships, Kerstin Tham prorektor KI, Catharina Barkman Innovationsdirektör SLL, Åsa Dedering verksamhetschef Sjukgymnastkliniken, Eva Malmström prorektor KTH, Bertil Guve föreståndare CTMH och Signe Friesland sektionschef på Onkologkliniken i samband med diplomeringsceremonin den 31 maj

6 förändringsprojekt som på olika sätt initierats av fellows. Klinikerna berättar själva att teamen varit oerhört uppskattade och att de tack vare teamen bland annat har ökat och effektiviserat sina kontaktytor och dialoger gentemot när liggande kliniker och därigenom förbättrat patientflödet. Kvalitetshöjande åtgärder Varje klinik valde ett antal kvalitetshöjande projekt utifrån teamets behovsformuleringar, vilka genomfördes som examensarbeten, handledda av fellows. Se listan av examensarbeten under rubriken Medverkan i utbildning nedan. Examens arbetena har varit mycket uppskattade på klinikerna och särskilt omnämnts i mycket positiva ordalag under diplomeringen av fellows den 31 maj Nya tekniska lösningar Årets team har tagit fram fyra affärsplaner, baserade på tekniska lösningar: Teamet som vistades på Onkologiska kliniken har skapat en handhållen enhet för kvantifiering av perifer neuropati och startat bolaget LARA Diagnostics (se mer information under rubriken spin-off). Ur sjukgymnast-teamet har två affärsidéer kommit: Sursum är en tjänst som hjälper sjukvårds personal och patienter att objektivt följa patientens aktivitetsnivå över dygnets alla timmar. Detta ger personalen betydligt bättre beslutsunderlag och bidrar till patientens motivation och delaktighet i sin egen vård. Idécentralen är ett verksamhetsutvecklingsverktyg som gör det möjligt för vårdverksamheter att ta in och följa upp förbättringsförslag. Båda affärsidéerna arbetar teammedlemmar vidare med. Dessutom har medlemmar från båda teamen även tagit fram en affärsplan kring SleepySignal, en teknisk lösning som monitorerar luftkvaliteten i mötesrum och varnar om den blir för låg. SleepySignal vann VentureCup Östs pitchtävling. Vidareutbildning Öppna seminarier Inom ramen för Clinical Innovation Fellowships ordnade CTMH en serie kostnadsfria seminarier med anknytning till medicinteknisk innovation. Nedan följer en förteckning över de seminarier som hölls under 2013: Hållbara förändringar på kliniken Niklas Källberg, delägare i Helseplan och disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm och Sara Pütsep, konsult på Helseplan och KI- KTH Clinical Innovation Fellow (2011) höll ett seminarium kring frågeställningen Varför realiseras inte bra idéer och projekt i den kliniska praktiken? Sett till alla branscher beräknas att 70% av alla förändringsinitiativ aldrig implementeras. Med utgångspunkt i organisationsteoretisk forskning och gruppens samlade erfarenheter diskuterades orsakerna till motstånd mot förändring och viktiga verktyg i förändringsledning, vilka skapar bättre förutsättningar för att goda idéer och projekt faktiskt får effekt. Hälsoekonomi för medicinsk teknik Seminariet behandlade hälsoekonomiska modeller som samtliga har utvecklats för att stödja beslut om resursallokering inom hälso- och sjukvården vilket ställer höga krav på modellernas kvalitet och att de följer de senaste forskarrönen inom beslutsanalys och hälsoekonomiskteori. Seminariet leddes av Emma Medin, Medical Management Centre/LIME på Karolinska Institutet, och Peter Carlqvist, på konsultföretaget HERON, som erbjuder support inom hälsoekonomi och evidensbaserad medicin. CE-märkningsprocessen för medicinteknik ur ett startup-bolags perspektiv Emma Sjöberg, Vice VD och kvalitetsansvarig, Inerventions AB delade med sig av sin kunskap och erfarenhet av regulatoriska krav och processer för nya produkter och nya verksamheter inom medicinteknik. CE-märkning av medicintekniska produkter, perspektivet från Medicinsk teknik på Karolinska Universitetssjukhuset. Lars Carlsson, Verksamhetschef, Medicinsk Teknik, Karolinska Universitetssjukhuset berättade om regelverket för CE-märkning, projekt vägen från idé till produkt samt Hur ser verkligheten ut. Seminariet genomfördes som ett sam arrangemang 4

7 med Nationellt Forum för medicinteknik (se under rubrik Projekt ) med hjälp av finansiering från VINNOVA inom ramen för de Strategiska innovationsprogrammen. Innovationsplatsen och telemedicin Heikki Teriö (FoU-chef Medicinsk Teknik) presenterade verksamheten på Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetsjukhuset. Eve- Marie Rowe berättade om en kostnads- och nyttovärderings modell som kan tillämpas vid utvärdering av t elemedicinska projekt eller system. Telemedicin kan vara ett alternativ för att öka hälsooch sjukvårdens effektivitet men för att motivera ett införande är nyttovärden en viktig faktor att ta ställning till, ekonomisk utvärdering spelar också en viktig roll inom sjukvården för att bedöma kostnaderna samt fördelarna. Traditionella metoder för utvärdering bortser dock från immateriella nyttor trots att dessa kan vara av stor betydelse för att förstå framgången inom ett projekt eller organisation. PENG-modellen kan fungera som verktyg för att utvärdera telemedicinprojekt och lösningar. Modellen kan även bidra till en fortsatt forskning inom området gällande ekonomisk utvärdering av telemedicin. Övriga resultat Ett team bestående av fellows från olika år gångar vann KTH:s Idétävling Health Technologies 2012 med en teknisk lösning som ska kvantifiera vätskebalansen hos en patient - ett behov som identifierades av fellows 10. Priset om 100,000 kr kommer att användas i projektet till bland annat ytterligare marknadsverifiering och att utvärdera den tekniska lösningen. Tre examensarbetare inom medicinteknik har jobbat vidare med idén. Introduktion till LEAN i vården Markus Sandén, Clinical Innovation Fellow Candidate och distriktsläkare höll ett seminarium för examensarbetare med projekt via Clinical Innovation Fellowships samt andra intresserade. Tolv megatrender I den globala hälsovården Robert Harju-Jeanty, rådgivare och styrelseproffs föreläste om Tolv megatrender i den globala hälsovården, Megatrender i medicinsk teknik och dess implikationer för företagare, baserad på en studie i Harvard Business Review. 5

8 Fellowsteam Under våren 2013 pågick urvalsprocessen för den fjärde omgången CIF fellows CTMH tog emot cirka 100 högkvalitativa ansökningar. Denna omgångs team har följande värdkliniker: Neurokirurgiska kliniken, vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna Transplantationskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Barnonkologiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna. (Detta team finansieras av Barncancerfonden och har som fokus att förbättra vårdsituationen för barn med cancer.) Team Neurokirurgi, från vänster Christian Bremer, Jano Dib, Caroline Blomqvist och Lisa Sahlin Torp Team Transplantation, från vänster, Anders Westermark, Gaël Chosson, Anders Lindström och Maria Lindström Team Barnonkologen, från vänster Linda Svensson, Helena Bladh, Mikael Karlsson och Christopher Scheutz 6

9 PROJEKT CTMH har varit med och initierat alternativt koordinerat klinikcentrerade tvärprofessionella projekt som tar sig an vårdens strategiska utmaningar på olika sätt. Under 2013 har två projekt som inleddes under 2012 koordinerats genom CTMH, dessa är Innovation mot infektion samt Nationellt forum för medicinteknik, NFMT. Arbetet i NFMT har bl.a. resulterat i forsknings och innovationsagendan Medtech 4 Health. Projektet Innovation Mot Infektion Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor utmaning inom sjukvården och nära 10% av alla inlagda patienter på svenska sjukhus har en VRI. Kostnaderna per år uppgår till 3,7 miljarder kronor i Sverige (senaste siffrorna från 2006). I samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, lämnade CTMH in en ansökan till fas B av VINNOVAs utlysning Utmaningsdriven Innovation efter att medel för fas A beviljats hösten I projektet, VRI - Innovation mot Infektion, med 10 MKr i medel beviljade från VINNOVA och med parternas egna insatser ska nya innovativa lösningar för att minska antalet VRI (och i förlängningen även antibiotikaanvändning) utvecklas och utvärderas av en tvärsektoriell konstellation av representanter från den offentliga sektorn, akademin och institut samt industrin. Projektet på totalt 22 Mkr drogs igång under hösten Delprojekt 2: Devicerelaterade VRI med fokus på infektioner kopplade till urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakialtuber. Delprojekt 3: Post-operativa sårinfektioner. Delprojekt 4: Innovation & Effekter syftar dels till att upprätthålla ett innovativt arbetssätt för att undersöka och skapa de strukturer som krävs för att skapa innovation i vården; dels till att analysera hur effekterna av projektets insatser och föreslagna åtgärder mot VRI ska kunna kvantifieras och presenteras. Clinical Innovation Fellows levererar behov relaterade till VRI till projektet. Delprojekt 5: Forskningsfronten KI och KTH bidrar med forskning som blickar längre fram i tiden än övriga mer direkt implementerbara lösningar. Projektet är indelat i fem delprojekt där delprojekt 1-3 fokuserar på problemområden där risken för VRI är särskilt hög och 4-5 har mer projektövergripande fokus. Under 2013 har CTMH huvud sakligen deltagit i styrgruppsarbete samt i delprojekt 4. Parterna i projektet Innovation mot Infektion är spridda över landet och representerar näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och forskningsinstitut. Delprojekt 1: Smittspridning i vårdlokaler. Inom denna del av projektet har CTMH tillsammans med personal vid Karolinska Universitetssjukhuset skapat en metod där vårdpersonal tillsammans med beteendevetare och/eller industridesigners gör observationer i den egna verksamheten. Metoden kallas Bakteriespanarna och arbetet leds av Stina Fransson Sellgren, Stf omvårdnadschef Staben Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset. Bakteriespanarna belönades med 3:e pris på SLL:s patientsäkerhetsdagar hösten

10 Stockholm MED-X Under hösten 2012 beviljades CTMH ett planeringsbidrag på SEK från VINNOVA för att ta fram ett underlag till en ansökan för ett Vinnväxtcenter i Stockholm-Uppsalaregionen med fokus på medicinteknik. Utifrån en bred partnergrupp (akademi, landsting, sjukvård, näringsliv) och en preliminär styrgrupp konkretiserades inriktningen. Syftet med centrat är att skapa en högre klinisk relevans i den tekniska forskningen genom att utöka och effektivisera kontaktytorna mellan forskningens och företagens tekniska utveckling och den kliniska problematiken. Företagens möjligheter och intresse för strategiska investeringar i regionen kan kraftigt förstärkas genom att ta tillvara det stora intresse som redan idag finns om ökad regional samverkan. MedTech 4 Health En forskningsoch innovationsagenda Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg Ansökan till VINNOVA genomfördes i samarbete med Open Lab under 2013 och beviljades ett mobiliseringsbidrag på 4 MSEK över två år för att stärka innovationsklimatet för medicinteknik till Stockholmsregionen. Som första steg i mobiliseringsfasen rekryterades två nya projektledare i slutet av Nationellt Forum för Medicinteknik (NFMT) Under 2012 beviljades CTMH anslag från VINNOVA inom utlysningen Strategiska forskningsoch innovationsagendor (FoI-agendor) för att inom projektet Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg föreslå en nationell agenda för svensk medicinteknik. I och med detta arbete formerades Nationellt forum för medicinteknik, NFMT, som är ett öppet forum för intressenter inom medicinteknik med representanter från hälso- och sjukvården, näringsliv samt tekniska högskolor, universitet och forskningsinstitut. Sveriges sex universitetssjukhusnoder 1, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för RISE Research Institutes of Sweden samt Swedish Medtech var involverade i arbetet och en FoI-agenda publicerades i november Sammanlagt hölls 16 styrgruppsmöten i NFMT under Styrgruppen bestod av följande personer: Per Ask (Linköpings Universitet), Ewert Bengtsson (Uppsala Universitet), Bertil Guve (CTMH, KI-KTH- SLL; ordförande), Tomas Jansson (Lunds Tekniska Högskola), Anna Lefevre Skjöldebrand (Swedish Medtech), Olof Lindahl (Umeå Universitet), Mikael Persson (Chalmers), Lennart Philipson (Örebro Läns Landsting) samt Krim Talia (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Adjungerade ledamöter var Ursula Hultqvist Bengtsson (Medicon Village, Lund), Jerker Widengren (KTH), Malin Hollmark (CTMH, KI-KTH-SLL; projektkoordinator). Projektet Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg slutrapporterades den 31 december Norrlandsregionen, (Umeå och Luleå), Region Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östra mellansverige (Linköping och Örebro) 2 FoI-agendan Medtech 4 Health finns för nedladdning på hemsidan 8

11 SIO Medtech 4 Health - ett strategiskt innovationsområde I samband med författande av en FoI-agenda skickades den 21 november 2013 en första ansökan in till VINNOVA inom ramarna för programmet Strategiska Innovationsområden (SIO). I ansökan ingick en skiss på en programbeskrivning för programmet SIO Medtech 4 Health med visionen att lyfta FoI-systemet inom medicinteknik till högsta nivå för att hållbart placera Sverige i en internationell topposition. Svensk medicinteknik ska förbättra hälsoekonomi, livsstil och hälso- och sjukvård 3 för samhället, professionen, patienterna och anhöriga i världen. Programmet stärker svensk medicinteknisk industris globala konkurrenskraft och bidrar till att svensk och utländsk industri väljer att stanna och utveckla sin verksamhet långsiktigt i Sverige. För att nå visionen föreslår SIO Medtech 4 Health ett program med de insatser som starkast bidrar till att åtgärda luckorna i dagens svenska innovationssystem för medicinteknik (se Key initiatives nedan). Hälso- och sjukvården och näringslivet är problemformulerare och patienten och anhöriga står i fokus. God samverkan mellan hälso- och sjukvård, industri och akademi är en förutsättning för framgång. De aktörer som är engagerade och deltar i genomförandet och ledning av SIO-programmet är svensk medicintekniskt näringsliv, regioner och landsting samt universitet och högskolor i sex regioner. 3 Hälso- och sjukvård innebär här både landstings- och kommunalt driven hälso- och sjukvård samt omsorg, såväl som privat vård 9

12 CTMH WORKSHOPS OCH KONFERENSER CTMH har under 2013 arrangerat workshops i olika sammanhang i syfte att bl.a. 1) främja nya multidisciplinära konstellationer, 2) upprätthålla och stärka befintliga kontakter mellan KI, KTH, hälso och sjukvården och näringslivet, samt 3) öka medvetenheten hos beslutsfattare och intressenter om teknikens roll och möjligheter i vård/omsorg -- Marion Lindh, patientsäkerhetsstrateg i hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL, -- Stig Nyman, Forsknings- och äldrelandstingsråd, SLL -- Göran Stemme, professor i mikrosystemteknik, KTH. Nationellt Forum för medicinteknik (NFMT) ansvarade för ett spår under Medicinteknikdagarna i Stockholm 2-3 oktober Moderator var Bertil Guve och programmet såg ut enligt nedan: Bertil Guve har deltagit i KTH-SLL:s utbildningsgrupp och hållit i workshops inom ramen för detta. Inom projektet Innovation mot Infektion har två workshops med ett trettiotal deltagare arrangerats, en under våren (28 maj) och en under hösten (25 november), den första behandlade dels vårdrelaterade infektioner (VRI) relaterade till urinvägskatetrar dels hur man kan följa aktiviteter, resultat och effekter i komplexa tvärprofessionella projekt med aktörer från olika parter i trippelhelix. Den andra behandlade bl.a. postoperativa sårinfektioner och hälsoekonomiska utvärderingar inom medicinteknik. Under hösten (14 oktober) hölls också ett seminarium om VRI för årets Clinical Innovation Fellowsteam samt en workshop med personal på Karolinska Universitetssjukhuset inom delprojekt Smittspridning, Innovation mot Infektion. Inom ramen för Medtech 2020 anordnade CTMH tillsammans med Swedish Medtech och VINNOVA konferensen En vision för framtidens vård den 27 maj Under konferensen talade: -- Britt Arrelöv, överläkare/medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, SLL, -- Jan Gulliksen, professor KTH, ordförande Digitaliseringskommissionen, -- Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef, Avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling, Konkurrensverket, -- Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet, -- Sören Johansson, affärsutvecklingschef, Elekta, Workshop som en del i arbete inför Vinnväxtansökan CTMH beviljades under 2012 planeringsbidrag från VINNOVA för att ta fram underlag för en ansökan om bildandet av ett Vinnväxt-center i Stockholm- Uppsalaregionen med fokus på medicinteknik (se rubriken Stockholm MED-X). Som en del i processen anordnades den 20 februari en workshop med 40 deltagare från näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Satsningen resulterade i de inriktningar som ligger till grund för programmet Stockholm MED-X såsom cancer och frugal innovation. Medtech evening CTMH är huvudsponsor för student evenemanget Medtech evening som anordnas av studentkåren THS genom Näringslivsgruppen inom Sektionen för Medicinsk teknik (MiT). Medtech evening är en mötesplats för studenter med intresse för medicin och medicinteknik som studerar vid KTH samt företag och organisationer inom medicinteknikbranschen. 10

13 NATIONELLA SAMARBETEN Idérådet SLL Idérådet är en oberoende instans inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som tar emot, värderar och verkar för att utveckla idéer som rör processer, tjänster och organisatoriska lösningar som kan ge en bättre och effektivare vård i Stockholms läns landsting. Innovationskraft Stockholm - äldresatsning Under 2012 satt CTMH med i kärngruppen för insatsområdet Tvärvetenskap i Länsstyrelsens satsning Innovationskraft Sthlm 4. Visionen är att Stockholms-regionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna ekonomi år I den handlingsplan för Tvärvetenskap som färdigställdes under våren 2013 fick CTMH ansvar för att dra igång verksamheten kring en gemensam plattform, Livskvalitet Stockholm, där utgångspunkten är att skapa en stad som är väl anpassad till äldres behov: Vi behöver förbereda oss för de demografiska utmaningarna som en åldrande befolkning medför, vilket ställer krav på organisering av vård och omsorg, utveckling av ehälsa, nya behandlingsmetoder och redskap och mycket annat. Här krävs nya kombinationer av medicinteknik, Life Science, ICT, samhällsbyggnad, kultur och humaniora. CTMH för i denna satsning dialog med bl.a. KTH Life Science Technology Platform - Ageing samt Openlab. Barncancerfonden Barncancerfonden finansierar forskning och utveckling inom barncancerområdet, samt ser till att patienter med familjer får stöd och vård. Under våren 2013 genomfördes ett examensarbete i samarbete mellan Barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barncancerfonden och CTMH. Den 21 maj 2013 hölls den tredje upplagan av konferensen Medicinsk teknik för barn med cancer, där CTMH var en del i organisationskommittén. Konferensen vände sig till alla som har intresse av att utveckla den teknik som barnet och dess vårdare möter vid diagnos, behandling och uppföljning av barnets cancersjukdom. 5 4 se 5 se Nyheter/Barncancerfondens-tredje-konferens-Medicinsk- Teknik-for-Barn-med-Cancer Under finansierar Barncancerfonden ett fellowsteam på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (se rubriken Clinical Innovation Fellowships). Examensarbetare Karin Nilsson och Anna Larsson Swedish Medtech CTMH samarbetar med branschorganisationen Swedish Medtech kring gemensamma frågor för utvecklingen av innovationssystemet för medicinteknik, bl.a. genom ett tätt samarbete inom NFMT (se rubrik Nationellt Forum för medicinteknik). Tillsammans med Swedish Medtech arrangerade CTMH ett seminarium i oktober 2013 på temat När vården flyttar hem med ett 40-tal deltagare. Konferensen En vision för framtidens vård i maj 2013 var även den ett samarrangemang mellan CTMH, Swedish Medtech och VINNOVA (se även rubriken konferenser och workshops). Akademiska Vårdcentraler Som en följd av projektet Patientmedverkan där medel söktes 2012 inom ramarna för VINNOVA:s program Utmaningsdriven innovation har ett samarbete startats mellan företaget Diabetes Tools och Akademiska Vårdcentraler (AVC). En pilotstudie planeras på Jakobsbergs AVC där företaget får möjlighet att testa sin produkt. Produkten innebär en organisatorisk förändringsprocess för vårdcentralen där även ersättningsstrukturen omarbetas. Ytterligare en kontaktyta skapad m.h.a. CTMH:s kontakt med AVC genererade förutsättningar för ett tvärdisciplinärt projekt Dipstick som i november 2013 blev beviljat medel från VINNOVA för utveckling av snabb diagnostik av urinvägsinfektion 11

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning juni 2015 Starka tillsammans från idé till verklighet NATIONELL KONFERENS OM KLINISK FORSKNING I GÖTEBORG den 14-15 april

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign design reportage research #1.12 swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign REspektingivande Design center Bättre hälsa med mer design Swedish Design Research Journal ges ut

Läs mer

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram Johan Karltun Christina Keller Jönköping, mars 2012 Förord Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag som vi fick i början av hösten

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/03-100 Regeringen (Utbildningsdepartementet) Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen

Läs mer

Agenda för hälsa och välstånd

Agenda för hälsa och välstånd Agenda för hälsa och välstånd 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner Redaktör: Anna Nilsson Vindefjärd Agenda för hälsa och välstånd Copyright 2015/Forska!Sverige Forska!Sverige (2015) Agenda för

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer