INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN"

Transkript

1 Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa 13 INNOVATIONSPORTAL FÖR MEDICINTEKNIK I STOCKHOLMSREGIONEN

2 Innehållsförteckning introduktion 1 teknik i medicin och hälsa 1 utvecklingsområdet medicinteknik och behovet av en portal 1 vision 2 uppdrag 2 verktyg 2 verksamhet 3 clinical innovation fellowships 3 projekt 7 ctmh workshops och konferenser 10 nationella samarbeten 11 internationella samarbeten 12 medverkan i utbildning 13 spin-off & forskning 14 personal och styrelse

3 INTRODUKTION Teknik i Medicin och Hälsa I Stockholm, såväl som i Sverige och generellt i Europa, USA och Asien står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar i och med att vårdbehovet ökar till följd av förbättrad hälso- och sjukvård samt en ökad livslängd. Detta kommer att kräva omställningar och ändrade processer, vilka bl a möjliggörs genom innovativ medicinteknik. Medicinteknikutvecklingen ger möjligheter till förbättrade diagnos-, och behandlingsmöjligheter ökad patientmedverkan, bättre friskvård, utveckling mot värdebaserad hälso- och sjukvård, samt en mer hållbar och effektivare hälsooch sjukvård (sett i termer av ökad patientsäkerhet, minskad invasivitet, bättre beslutsstöd mm). Tekniken möjliggör vård på distans, vilket kan frigöra resurser och ge möjligheter till omstruktureringar. Patientens egna möjligheter och vilja att medverka, exempelvis genom självmonitorering, -diagnos eller -behandling, förväntas bli ett större inslag i vårdekvationen. Svenska medicinteknikföretag, av vilka över 40% ligger i Stockholm, är globalt ledande inom flera viktiga områden. Det faktum att Sverige dessutom ligger långt fram vad gäller IT-användningen gör landet till en internationellt attraktiv testmarknad för medicintekniska innovationer. I Sverige har exempelvis patienter med kroniska diagnoser ofta god tillgång till olika typer av IT-stöd (smartphones, läsplattor etc) och är välorganiserade, vilket ger stora och goda möjligheter till patient- och anhörigmedverkan i innovationsprocessen. Hälsa och välmående är växande områden som dessutom ofta överlappar med medicinteknik när behandling, fysioterapi, rehabilitering, självmonitorering och träning mm allt oftare går hand i hand. Utvecklingsområdet medicinteknik och behovet av en portal Med forskare och studenter från Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), sjukvården inom Stockholm läns landsting (SLL) och över 40% av Sveriges medicinteknikföretag har Stockholm utmärkta förutsättningar för ett medicintekniskt innovationsklimat i världsklass. Till detta är Sveriges medicintekniska forskning och våra kvalitetsregister en unik resurs. Den svenska medicintekniska industrins framgångar baseras på goda medicintekniska innovationer och möjligheterna att utveckla och testa dessa genom samarbeten med inblandade parter, inkluderande hälso- och sjukvården, patienter och anhöriga. I Sverige minskar antalet radikala innovationer trots att företagens FoU-investeringar ökar. Det finns ett behov, såväl hos de etablerade företagen som hos små innovativa företag, att tidigt i utvecklingsprocessen arbeta närmare hälso- och sjukvården. För att utveckla teknologier med innovationshöjd behöver dessutom medicintekniska forskare inblick i verkliga medicinska behov. För mindre företag kan det vara avgörande att tidigt i innovationsprocessen och i nära samarbete med hälso- och sjukvården kunna göra tester för proof of concept och/eller kliniska studier. Akademiska forskare och studenter har ofta stort intresse för tillämpningar inom hälso- och sjukvård men saknar samtidigt ofta kontaktytorna till företag eller vård. Medicinteknik är ett tvärvetenskapligt tekniskt forsknings- och innovationsområde, som också kräver medicinsk kompetens och klinisk erfarenhet. Området rymmer allt från strålningsfysik, sensorteknik, livsuppehållande system till förbandsmaterial, hjälpmedel eller appar för självmonitorering hos kroniskt sjuka. Tekniken är en integrerad del av ett såväl tekniskt som organisatoriskt system av patientvård, där innovationerna drivs av de tillämpningar som bäst svarar mot patientens och vårdens behov. För att tillvarata det medicintekniska områdets potential behöver dess identitet förstärkas och utvecklas. De olika aktörerna behöver kopplas samman genom fler effektiva mötesplatser och samverkansprojekt. CTMH:s portalverksamhet möjliggör just detta i Stockholm, med utgångspunkt i huvudmännen KI, KTH och SLL. Medicinteknikens identitet stärks därigenom den portalverksamhet som CTMH erbjuder; utåt genom att vara en attraktiv och kunnig diskussions- och förhandlingspartner med externa intressenter, inåt genom ett intensivt nätverksbyggande över disciplins- och verksamhetsgränser som skapar användbara arenor för olika aktörer. 1

4 VISION Vård och omsorg, akademin och näringslivet i Stockholmsregionen får tillgång till en miljö i världsklass för forskning, utbildning, innovation, företagande och implementering av medicinteknik och närliggande processer. UPPDRAG CTMH:s övergripande uppdrag är att bidra till och utveckla en regional innovationsmiljö för medicinteknik genom att knyta samman akademi, vård och omsorg med varandra och andra intressenter i området. Specifika uppdrag är U1-Innovationsprocesser CTMH ska anpassa och implementera nya metoder för att accelerera processer som leder till innovativa lösningar för bättre hälsa, vård och omsorg. Utgångspunkten är kunskapen i gränsytan mellan teknik och medicin. U2-Samverkansprojekt CTMH ska facilitera, initiera och koordinera gränsöverskridande projekt inom medicinteknisk forskning, utbildning och innovation av produkter och tjänster för bättre hälsa, vård, omsorg och näringsliv i första hand knutna till Stockholmsområdet. Nationella och internationella relationer som kan underlätta bemötandet av intressenternas behov längs innovationsprocessen välkomnas. U3-Identitetsskapande CTMH ska bidra till att lösa medicinteknikens otydliga identitet, med dess påföljande brister i kommunikation såväl internt bland de olika intressenterna som externt gentemot beslutsfattare och finansiärer. bemöta de innovativa, mindre medicinteknikföretagens stora behov av ingång till och kompetens inom utländska marknader. VERKTYG CTMH utvecklar och tillämpar nya angreppssätt för att uppnå sina mål. CTMH:s portalverksamhet drivs genom ett antal verktyg som utformas för att vara ömsesidigt stärkande. Utgångspunkten är oftast behovs- och utmaningsdriven och angreppssättet vård- eller patient-centrerat. De viktigaste verktygen är idag följande: Clinical Innovation Fellowships enligt modell från The Biodesign method vid Stanford University Biodesign Fellowships. Speed Dating och CrossRoads Workshops för att initiera och koordinera samverkansprojekt med parter från näringsliv, vård/omsorg, forskning och utbildning. Symposier, seminarieserier och rapporter med syfte att utbilda, informera och skapa nätverk till nyckelpersoner i innovationssystemet, regionalt, nationellt och internationellt. Expertrådgivning och representation: Rådgivning till bl a KTH:s strategiska plattform för Life Science Technology Platform, Utbildningsgruppen inom KTH-SLL, Ledningsgruppen vid Skolan för Teknik och Hälsa (STH) på KTH, Länsstyrelsens projekt Innovationskraft Stockholm, Barncancerfonden samt branschorganisationen Swedish Medtech och regional representant i Nationellt Forum för Medicinteknik (NFMT). U4-Nätverkande, nya mötesplatser och internationalisering CTMH ska bidra till att lösa svårigheter att hitta parter för värdeskapande samverkan över gränserna teknik och medicin inom vård/omsorg, forskning, utbildning och företagande. Nationella och internationella relationer som kan underlätta bemötandet av intressenternas behov längs innovationsprocessen ska välkomnas. På sikt bör även internationella samarbeten utvecklas för att 2

5 VERKSAMHET CLINICAL INNOVATION FELLOWSHIPS Programmet Clinical Innovation Fellowships är en KI-KTH-SLL-gemensam satsning som har initierats och utvecklats vidare av CTMH. Deltagarna handplockas för att skapa team, à fyra personer, med kompetenser inom teknik, design, medicin och organisation/management. Dessa tas emot av en värdklinik där de tillbringar en dryg månad på heltid för att observera och sätta sig in i verksamheten. Målen för Clinical Innovation Fellowships är flera: Fellowsteam Sjukgymnastik Från vänster: Markus Sandén, Eeva-Liisa Karjalainen, Andreas Lundquist och Jonas Hansson. att identifiera förbättringspotential och lösa konkreta problem i vården av såväl teknisk, klinisk som organisatorisk art. att skapa nya hållbara tvärvetenskapliga nätverk runt kliniska behov. att sprida kunskap om klinikens utmaningar till vidare forskarkretsar och studenter för att väcka intresse och skapa nya lösningar. att utbilda framtida ledare inom sjukvård och medicinteknisk forskning och industri. att leda till nya patent, licenser & bolagiseringar. Fellowsteam Onkologi. Från vänster: Andreas Rundström, Louise Warme, Annika Österdahl och Rui Chen. Satsningen finansieras av KI, KTH, SLL samt Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Barn cancerfonden (team Barnonkologen 13-14). Under 2013 fick CTMH beviljat förlängda anslag av programmet för perioden Fellowsteam Värdkliniker var Sjukgymnastik och Onkologi, båda vid Karolinska Universitetssjukhuset. Teamen har dokumenterat sina erfarenheter på bloggen Observationer Tillsammans formulerade teamen fler än 400 behov, utifrån över 1500 observationer. Rapporter med kliniklokala behov samt förbättringsförslag har lämnats över till klinikledningen som underlag till klinikens eget förbättringsarbete. Mottagandet på klinikerna har varit mycket positivt och klinikerna driver idag, även efter att fellowsteamen lämnat kliniken, ett flertal Fellows med Sjoerd Haasl director Clinical Innovation Fellowships, Kerstin Tham prorektor KI, Catharina Barkman Innovationsdirektör SLL, Åsa Dedering verksamhetschef Sjukgymnastkliniken, Eva Malmström prorektor KTH, Bertil Guve föreståndare CTMH och Signe Friesland sektionschef på Onkologkliniken i samband med diplomeringsceremonin den 31 maj

6 förändringsprojekt som på olika sätt initierats av fellows. Klinikerna berättar själva att teamen varit oerhört uppskattade och att de tack vare teamen bland annat har ökat och effektiviserat sina kontaktytor och dialoger gentemot när liggande kliniker och därigenom förbättrat patientflödet. Kvalitetshöjande åtgärder Varje klinik valde ett antal kvalitetshöjande projekt utifrån teamets behovsformuleringar, vilka genomfördes som examensarbeten, handledda av fellows. Se listan av examensarbeten under rubriken Medverkan i utbildning nedan. Examens arbetena har varit mycket uppskattade på klinikerna och särskilt omnämnts i mycket positiva ordalag under diplomeringen av fellows den 31 maj Nya tekniska lösningar Årets team har tagit fram fyra affärsplaner, baserade på tekniska lösningar: Teamet som vistades på Onkologiska kliniken har skapat en handhållen enhet för kvantifiering av perifer neuropati och startat bolaget LARA Diagnostics (se mer information under rubriken spin-off). Ur sjukgymnast-teamet har två affärsidéer kommit: Sursum är en tjänst som hjälper sjukvårds personal och patienter att objektivt följa patientens aktivitetsnivå över dygnets alla timmar. Detta ger personalen betydligt bättre beslutsunderlag och bidrar till patientens motivation och delaktighet i sin egen vård. Idécentralen är ett verksamhetsutvecklingsverktyg som gör det möjligt för vårdverksamheter att ta in och följa upp förbättringsförslag. Båda affärsidéerna arbetar teammedlemmar vidare med. Dessutom har medlemmar från båda teamen även tagit fram en affärsplan kring SleepySignal, en teknisk lösning som monitorerar luftkvaliteten i mötesrum och varnar om den blir för låg. SleepySignal vann VentureCup Östs pitchtävling. Vidareutbildning Öppna seminarier Inom ramen för Clinical Innovation Fellowships ordnade CTMH en serie kostnadsfria seminarier med anknytning till medicinteknisk innovation. Nedan följer en förteckning över de seminarier som hölls under 2013: Hållbara förändringar på kliniken Niklas Källberg, delägare i Helseplan och disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm och Sara Pütsep, konsult på Helseplan och KI- KTH Clinical Innovation Fellow (2011) höll ett seminarium kring frågeställningen Varför realiseras inte bra idéer och projekt i den kliniska praktiken? Sett till alla branscher beräknas att 70% av alla förändringsinitiativ aldrig implementeras. Med utgångspunkt i organisationsteoretisk forskning och gruppens samlade erfarenheter diskuterades orsakerna till motstånd mot förändring och viktiga verktyg i förändringsledning, vilka skapar bättre förutsättningar för att goda idéer och projekt faktiskt får effekt. Hälsoekonomi för medicinsk teknik Seminariet behandlade hälsoekonomiska modeller som samtliga har utvecklats för att stödja beslut om resursallokering inom hälso- och sjukvården vilket ställer höga krav på modellernas kvalitet och att de följer de senaste forskarrönen inom beslutsanalys och hälsoekonomiskteori. Seminariet leddes av Emma Medin, Medical Management Centre/LIME på Karolinska Institutet, och Peter Carlqvist, på konsultföretaget HERON, som erbjuder support inom hälsoekonomi och evidensbaserad medicin. CE-märkningsprocessen för medicinteknik ur ett startup-bolags perspektiv Emma Sjöberg, Vice VD och kvalitetsansvarig, Inerventions AB delade med sig av sin kunskap och erfarenhet av regulatoriska krav och processer för nya produkter och nya verksamheter inom medicinteknik. CE-märkning av medicintekniska produkter, perspektivet från Medicinsk teknik på Karolinska Universitetssjukhuset. Lars Carlsson, Verksamhetschef, Medicinsk Teknik, Karolinska Universitetssjukhuset berättade om regelverket för CE-märkning, projekt vägen från idé till produkt samt Hur ser verkligheten ut. Seminariet genomfördes som ett sam arrangemang 4

7 med Nationellt Forum för medicinteknik (se under rubrik Projekt ) med hjälp av finansiering från VINNOVA inom ramen för de Strategiska innovationsprogrammen. Innovationsplatsen och telemedicin Heikki Teriö (FoU-chef Medicinsk Teknik) presenterade verksamheten på Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetsjukhuset. Eve- Marie Rowe berättade om en kostnads- och nyttovärderings modell som kan tillämpas vid utvärdering av t elemedicinska projekt eller system. Telemedicin kan vara ett alternativ för att öka hälsooch sjukvårdens effektivitet men för att motivera ett införande är nyttovärden en viktig faktor att ta ställning till, ekonomisk utvärdering spelar också en viktig roll inom sjukvården för att bedöma kostnaderna samt fördelarna. Traditionella metoder för utvärdering bortser dock från immateriella nyttor trots att dessa kan vara av stor betydelse för att förstå framgången inom ett projekt eller organisation. PENG-modellen kan fungera som verktyg för att utvärdera telemedicinprojekt och lösningar. Modellen kan även bidra till en fortsatt forskning inom området gällande ekonomisk utvärdering av telemedicin. Övriga resultat Ett team bestående av fellows från olika år gångar vann KTH:s Idétävling Health Technologies 2012 med en teknisk lösning som ska kvantifiera vätskebalansen hos en patient - ett behov som identifierades av fellows 10. Priset om 100,000 kr kommer att användas i projektet till bland annat ytterligare marknadsverifiering och att utvärdera den tekniska lösningen. Tre examensarbetare inom medicinteknik har jobbat vidare med idén. Introduktion till LEAN i vården Markus Sandén, Clinical Innovation Fellow Candidate och distriktsläkare höll ett seminarium för examensarbetare med projekt via Clinical Innovation Fellowships samt andra intresserade. Tolv megatrender I den globala hälsovården Robert Harju-Jeanty, rådgivare och styrelseproffs föreläste om Tolv megatrender i den globala hälsovården, Megatrender i medicinsk teknik och dess implikationer för företagare, baserad på en studie i Harvard Business Review. 5

8 Fellowsteam Under våren 2013 pågick urvalsprocessen för den fjärde omgången CIF fellows CTMH tog emot cirka 100 högkvalitativa ansökningar. Denna omgångs team har följande värdkliniker: Neurokirurgiska kliniken, vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna Transplantationskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Barnonkologiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna. (Detta team finansieras av Barncancerfonden och har som fokus att förbättra vårdsituationen för barn med cancer.) Team Neurokirurgi, från vänster Christian Bremer, Jano Dib, Caroline Blomqvist och Lisa Sahlin Torp Team Transplantation, från vänster, Anders Westermark, Gaël Chosson, Anders Lindström och Maria Lindström Team Barnonkologen, från vänster Linda Svensson, Helena Bladh, Mikael Karlsson och Christopher Scheutz 6

9 PROJEKT CTMH har varit med och initierat alternativt koordinerat klinikcentrerade tvärprofessionella projekt som tar sig an vårdens strategiska utmaningar på olika sätt. Under 2013 har två projekt som inleddes under 2012 koordinerats genom CTMH, dessa är Innovation mot infektion samt Nationellt forum för medicinteknik, NFMT. Arbetet i NFMT har bl.a. resulterat i forsknings och innovationsagendan Medtech 4 Health. Projektet Innovation Mot Infektion Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor utmaning inom sjukvården och nära 10% av alla inlagda patienter på svenska sjukhus har en VRI. Kostnaderna per år uppgår till 3,7 miljarder kronor i Sverige (senaste siffrorna från 2006). I samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, lämnade CTMH in en ansökan till fas B av VINNOVAs utlysning Utmaningsdriven Innovation efter att medel för fas A beviljats hösten I projektet, VRI - Innovation mot Infektion, med 10 MKr i medel beviljade från VINNOVA och med parternas egna insatser ska nya innovativa lösningar för att minska antalet VRI (och i förlängningen även antibiotikaanvändning) utvecklas och utvärderas av en tvärsektoriell konstellation av representanter från den offentliga sektorn, akademin och institut samt industrin. Projektet på totalt 22 Mkr drogs igång under hösten Delprojekt 2: Devicerelaterade VRI med fokus på infektioner kopplade till urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakialtuber. Delprojekt 3: Post-operativa sårinfektioner. Delprojekt 4: Innovation & Effekter syftar dels till att upprätthålla ett innovativt arbetssätt för att undersöka och skapa de strukturer som krävs för att skapa innovation i vården; dels till att analysera hur effekterna av projektets insatser och föreslagna åtgärder mot VRI ska kunna kvantifieras och presenteras. Clinical Innovation Fellows levererar behov relaterade till VRI till projektet. Delprojekt 5: Forskningsfronten KI och KTH bidrar med forskning som blickar längre fram i tiden än övriga mer direkt implementerbara lösningar. Projektet är indelat i fem delprojekt där delprojekt 1-3 fokuserar på problemområden där risken för VRI är särskilt hög och 4-5 har mer projektövergripande fokus. Under 2013 har CTMH huvud sakligen deltagit i styrgruppsarbete samt i delprojekt 4. Parterna i projektet Innovation mot Infektion är spridda över landet och representerar näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och forskningsinstitut. Delprojekt 1: Smittspridning i vårdlokaler. Inom denna del av projektet har CTMH tillsammans med personal vid Karolinska Universitetssjukhuset skapat en metod där vårdpersonal tillsammans med beteendevetare och/eller industridesigners gör observationer i den egna verksamheten. Metoden kallas Bakteriespanarna och arbetet leds av Stina Fransson Sellgren, Stf omvårdnadschef Staben Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset. Bakteriespanarna belönades med 3:e pris på SLL:s patientsäkerhetsdagar hösten

10 Stockholm MED-X Under hösten 2012 beviljades CTMH ett planeringsbidrag på SEK från VINNOVA för att ta fram ett underlag till en ansökan för ett Vinnväxtcenter i Stockholm-Uppsalaregionen med fokus på medicinteknik. Utifrån en bred partnergrupp (akademi, landsting, sjukvård, näringsliv) och en preliminär styrgrupp konkretiserades inriktningen. Syftet med centrat är att skapa en högre klinisk relevans i den tekniska forskningen genom att utöka och effektivisera kontaktytorna mellan forskningens och företagens tekniska utveckling och den kliniska problematiken. Företagens möjligheter och intresse för strategiska investeringar i regionen kan kraftigt förstärkas genom att ta tillvara det stora intresse som redan idag finns om ökad regional samverkan. MedTech 4 Health En forskningsoch innovationsagenda Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg Ansökan till VINNOVA genomfördes i samarbete med Open Lab under 2013 och beviljades ett mobiliseringsbidrag på 4 MSEK över två år för att stärka innovationsklimatet för medicinteknik till Stockholmsregionen. Som första steg i mobiliseringsfasen rekryterades två nya projektledare i slutet av Nationellt Forum för Medicinteknik (NFMT) Under 2012 beviljades CTMH anslag från VINNOVA inom utlysningen Strategiska forskningsoch innovationsagendor (FoI-agendor) för att inom projektet Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg föreslå en nationell agenda för svensk medicinteknik. I och med detta arbete formerades Nationellt forum för medicinteknik, NFMT, som är ett öppet forum för intressenter inom medicinteknik med representanter från hälso- och sjukvården, näringsliv samt tekniska högskolor, universitet och forskningsinstitut. Sveriges sex universitetssjukhusnoder 1, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för RISE Research Institutes of Sweden samt Swedish Medtech var involverade i arbetet och en FoI-agenda publicerades i november Sammanlagt hölls 16 styrgruppsmöten i NFMT under Styrgruppen bestod av följande personer: Per Ask (Linköpings Universitet), Ewert Bengtsson (Uppsala Universitet), Bertil Guve (CTMH, KI-KTH- SLL; ordförande), Tomas Jansson (Lunds Tekniska Högskola), Anna Lefevre Skjöldebrand (Swedish Medtech), Olof Lindahl (Umeå Universitet), Mikael Persson (Chalmers), Lennart Philipson (Örebro Läns Landsting) samt Krim Talia (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Adjungerade ledamöter var Ursula Hultqvist Bengtsson (Medicon Village, Lund), Jerker Widengren (KTH), Malin Hollmark (CTMH, KI-KTH-SLL; projektkoordinator). Projektet Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg slutrapporterades den 31 december Norrlandsregionen, (Umeå och Luleå), Region Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östra mellansverige (Linköping och Örebro) 2 FoI-agendan Medtech 4 Health finns för nedladdning på hemsidan 8

11 SIO Medtech 4 Health - ett strategiskt innovationsområde I samband med författande av en FoI-agenda skickades den 21 november 2013 en första ansökan in till VINNOVA inom ramarna för programmet Strategiska Innovationsområden (SIO). I ansökan ingick en skiss på en programbeskrivning för programmet SIO Medtech 4 Health med visionen att lyfta FoI-systemet inom medicinteknik till högsta nivå för att hållbart placera Sverige i en internationell topposition. Svensk medicinteknik ska förbättra hälsoekonomi, livsstil och hälso- och sjukvård 3 för samhället, professionen, patienterna och anhöriga i världen. Programmet stärker svensk medicinteknisk industris globala konkurrenskraft och bidrar till att svensk och utländsk industri väljer att stanna och utveckla sin verksamhet långsiktigt i Sverige. För att nå visionen föreslår SIO Medtech 4 Health ett program med de insatser som starkast bidrar till att åtgärda luckorna i dagens svenska innovationssystem för medicinteknik (se Key initiatives nedan). Hälso- och sjukvården och näringslivet är problemformulerare och patienten och anhöriga står i fokus. God samverkan mellan hälso- och sjukvård, industri och akademi är en förutsättning för framgång. De aktörer som är engagerade och deltar i genomförandet och ledning av SIO-programmet är svensk medicintekniskt näringsliv, regioner och landsting samt universitet och högskolor i sex regioner. 3 Hälso- och sjukvård innebär här både landstings- och kommunalt driven hälso- och sjukvård samt omsorg, såväl som privat vård 9

12 CTMH WORKSHOPS OCH KONFERENSER CTMH har under 2013 arrangerat workshops i olika sammanhang i syfte att bl.a. 1) främja nya multidisciplinära konstellationer, 2) upprätthålla och stärka befintliga kontakter mellan KI, KTH, hälso och sjukvården och näringslivet, samt 3) öka medvetenheten hos beslutsfattare och intressenter om teknikens roll och möjligheter i vård/omsorg -- Marion Lindh, patientsäkerhetsstrateg i hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL, -- Stig Nyman, Forsknings- och äldrelandstingsråd, SLL -- Göran Stemme, professor i mikrosystemteknik, KTH. Nationellt Forum för medicinteknik (NFMT) ansvarade för ett spår under Medicinteknikdagarna i Stockholm 2-3 oktober Moderator var Bertil Guve och programmet såg ut enligt nedan: Bertil Guve har deltagit i KTH-SLL:s utbildningsgrupp och hållit i workshops inom ramen för detta. Inom projektet Innovation mot Infektion har två workshops med ett trettiotal deltagare arrangerats, en under våren (28 maj) och en under hösten (25 november), den första behandlade dels vårdrelaterade infektioner (VRI) relaterade till urinvägskatetrar dels hur man kan följa aktiviteter, resultat och effekter i komplexa tvärprofessionella projekt med aktörer från olika parter i trippelhelix. Den andra behandlade bl.a. postoperativa sårinfektioner och hälsoekonomiska utvärderingar inom medicinteknik. Under hösten (14 oktober) hölls också ett seminarium om VRI för årets Clinical Innovation Fellowsteam samt en workshop med personal på Karolinska Universitetssjukhuset inom delprojekt Smittspridning, Innovation mot Infektion. Inom ramen för Medtech 2020 anordnade CTMH tillsammans med Swedish Medtech och VINNOVA konferensen En vision för framtidens vård den 27 maj Under konferensen talade: -- Britt Arrelöv, överläkare/medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, SLL, -- Jan Gulliksen, professor KTH, ordförande Digitaliseringskommissionen, -- Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef, Avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling, Konkurrensverket, -- Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet, -- Sören Johansson, affärsutvecklingschef, Elekta, Workshop som en del i arbete inför Vinnväxtansökan CTMH beviljades under 2012 planeringsbidrag från VINNOVA för att ta fram underlag för en ansökan om bildandet av ett Vinnväxt-center i Stockholm- Uppsalaregionen med fokus på medicinteknik (se rubriken Stockholm MED-X). Som en del i processen anordnades den 20 februari en workshop med 40 deltagare från näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Satsningen resulterade i de inriktningar som ligger till grund för programmet Stockholm MED-X såsom cancer och frugal innovation. Medtech evening CTMH är huvudsponsor för student evenemanget Medtech evening som anordnas av studentkåren THS genom Näringslivsgruppen inom Sektionen för Medicinsk teknik (MiT). Medtech evening är en mötesplats för studenter med intresse för medicin och medicinteknik som studerar vid KTH samt företag och organisationer inom medicinteknikbranschen. 10

13 NATIONELLA SAMARBETEN Idérådet SLL Idérådet är en oberoende instans inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som tar emot, värderar och verkar för att utveckla idéer som rör processer, tjänster och organisatoriska lösningar som kan ge en bättre och effektivare vård i Stockholms läns landsting. Innovationskraft Stockholm - äldresatsning Under 2012 satt CTMH med i kärngruppen för insatsområdet Tvärvetenskap i Länsstyrelsens satsning Innovationskraft Sthlm 4. Visionen är att Stockholms-regionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna ekonomi år I den handlingsplan för Tvärvetenskap som färdigställdes under våren 2013 fick CTMH ansvar för att dra igång verksamheten kring en gemensam plattform, Livskvalitet Stockholm, där utgångspunkten är att skapa en stad som är väl anpassad till äldres behov: Vi behöver förbereda oss för de demografiska utmaningarna som en åldrande befolkning medför, vilket ställer krav på organisering av vård och omsorg, utveckling av ehälsa, nya behandlingsmetoder och redskap och mycket annat. Här krävs nya kombinationer av medicinteknik, Life Science, ICT, samhällsbyggnad, kultur och humaniora. CTMH för i denna satsning dialog med bl.a. KTH Life Science Technology Platform - Ageing samt Openlab. Barncancerfonden Barncancerfonden finansierar forskning och utveckling inom barncancerområdet, samt ser till att patienter med familjer får stöd och vård. Under våren 2013 genomfördes ett examensarbete i samarbete mellan Barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barncancerfonden och CTMH. Den 21 maj 2013 hölls den tredje upplagan av konferensen Medicinsk teknik för barn med cancer, där CTMH var en del i organisationskommittén. Konferensen vände sig till alla som har intresse av att utveckla den teknik som barnet och dess vårdare möter vid diagnos, behandling och uppföljning av barnets cancersjukdom. 5 4 se 5 se Nyheter/Barncancerfondens-tredje-konferens-Medicinsk- Teknik-for-Barn-med-Cancer Under finansierar Barncancerfonden ett fellowsteam på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (se rubriken Clinical Innovation Fellowships). Examensarbetare Karin Nilsson och Anna Larsson Swedish Medtech CTMH samarbetar med branschorganisationen Swedish Medtech kring gemensamma frågor för utvecklingen av innovationssystemet för medicinteknik, bl.a. genom ett tätt samarbete inom NFMT (se rubrik Nationellt Forum för medicinteknik). Tillsammans med Swedish Medtech arrangerade CTMH ett seminarium i oktober 2013 på temat När vården flyttar hem med ett 40-tal deltagare. Konferensen En vision för framtidens vård i maj 2013 var även den ett samarrangemang mellan CTMH, Swedish Medtech och VINNOVA (se även rubriken konferenser och workshops). Akademiska Vårdcentraler Som en följd av projektet Patientmedverkan där medel söktes 2012 inom ramarna för VINNOVA:s program Utmaningsdriven innovation har ett samarbete startats mellan företaget Diabetes Tools och Akademiska Vårdcentraler (AVC). En pilotstudie planeras på Jakobsbergs AVC där företaget får möjlighet att testa sin produkt. Produkten innebär en organisatorisk förändringsprocess för vårdcentralen där även ersättningsstrukturen omarbetas. Ytterligare en kontaktyta skapad m.h.a. CTMH:s kontakt med AVC genererade förutsättningar för ett tvärdisciplinärt projekt Dipstick som i november 2013 blev beviljat medel från VINNOVA för utveckling av snabb diagnostik av urinvägsinfektion 11

14 och vid hjärtinfarkt på vårdcentraler och akutmottagningar. Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset Innovationsplatsen förser företag och forskare med sjukvårdsbehov, stöd för att studera effektivitet och säkerhet i produkter i en klinisk miljö. Här bedrivs utvecklingsprojekt för innovation i vården. Innovationsplatsen och CTMH samarbetar idag bl.a. inom projektet Innovation mot Infektion och Fellowship-programmet vid val av värdkliniker för fellowsteam på Karolinska Universitetssjukhuset. INTERNATIONELLA SAMARBETEN CTMH:s verksamhet är regionalt baserad. Genom Fellowship-programmet och andra samarbeten skapas samtidigt ett antal internationella kontakter, såväl gentemot akademier som företag och universitetssjukhus. Medicinteknik präglas av dess globala karaktär. Utvalda internationella kontaktytor är ett viktigt verktyg i verksamhetsutvecklingen, såväl för det egna lärandet som för underlättandet av internationaliseringen av initierade eller koordinerade projekt. Flertalet samarbeten idag är med parter vars satsningar likt CTMH:s Clinical Innovation Fellowships baseras på Stanfords Biodesign-metod. CTMH samarbetar och för en dialog med olika internationella program och parter, såsom Stanford Biodesign (Cal. USA), BioCat och Hospital Clinic de Barcelona (Spanien), University of Ireland, A-STAR Singapore-Stanford Biodesign Fellowship (Singapore), Techna Institute (Toronto) och CIMIT (Boston). European Institute of Innovation and Technology, Knowledge and Innovation Communities (EIT- KIC) CTMH är involverat i KTH:s ansökan InnoLife inom programmet European Institute of Innovation and Technology, Knowledge and Innovation Communities. CTMH bidrar till arbetsgrupperna Innovation och Utbildning. Besök från CIMIT Boston CTMH tog tillsammans med Flemingsberg Science och Vinnova emot John Collins, COO för CIMIT (Center for Integration of Medicine and Innovative Technology), Boston den 17 juni CIMIT är en av världens mest respekterade organisationer när det gäller att skapa en innovationsmiljö för sjukhus och akademier där man utgår ifrån vårdens behov. Besöket var en direkt uppföljning av den studieresa till USA som koordinerades av CTMH under

15 MEDVERKAN I UTBILDNING CTMH:s verksamhet inom utbildning har till syfte att bidra till utvecklingen av utbildningarna på KTH och KI där medicinteknik är ett relevant inslag. Genom CTMH:s verksamheter identifieras framtida utbildningsbehov och CTMH kan bidra till att sprida kunskapen därom samt skapa förutsättningar för lämpliga inriktningar på utbildningarna. Verksamheterna affilierade till CTMH har skapat ett flertal program och utbildningar som till största delen bedrivs i gemensam KTH-KI regi och som administrativt är förlagda på KTH. Ett viktigt exempel är KTH:s civilingenjörsprogram inom medicinsk teknik. CTMH samarbetar även nationellt med flera andra universitet och högskolor i utbildning genom examensarbeten. Under 2013 bidrog CTMH med att formulera och/eller handleda följande examensoch kandidatarbeten: Förändringsarbete i vården - en studie av HHH-mottagningen, 30 hp, Lunds Universitet David Romell och Sebastian Hansson Handledare: Annika Österdahl, Clinical Innovation Fellow (CTMH) Roger Tell (Karolinska Institutet), Fredrik Nilsson (Region Skåne) Kompetensdelningsstrategi för Sjukgymnastikkliniken, 30 hp, KTH Björn Eriksson och André Berglund Handledare: Andreas Lundquist, Clinical Innovation Fellow (CTMH), Niklas Arvidsson (KTH) Marknadsplan för Sjukgymnastikkliniken, 30 hp, Karlstads Universitet Daniel Karlsson Handledare: Jonas Hansson, Clinical Innovation Fellow (CTMH) Tomosyntes, 30 hp, KTH Linus Persson Handledare: Wojciech Chacholski (KTH), Sjoerd Haasl (CTMH) Utveckling av en mekanisk vätskebalanssensor, 30 hp, KTH Ida Johansson och Anders Hedvall Handledare: Sjoerd Haasl (CTMH), Mats Nilsson (KTH) Behov av medicintekniska lösningar inom barncancervården, 15 hp, KTH Karin Nilsson och Anna Larsson Handledare: Kerstin Sollerbrant (Barncancerfonden), Dennis Sturm (CTMH/KTH) Remissflöden och vårdkedjor mellan onkologkliniken och sjukgymnastikkliniken, 15 hp, KTH Yi Qin Bu och Fredrik Storck Handledare: Markus Sandén, Clinical Innovation Fellow (CTMH) Sensorutveckling för mätning av vätskebalans, 15 hp, KTH Laura Higuita Jamarillo Handledare: Sjoerd Haasl (CTMH/KTH) Telemedicin för cancerpatienter, 15 hp, KTH Milla Olsson och Caroline Rosell Handledare: Annika Österdahl, Clinical Innovation Fellows (CTMH), Rolf Lewensohn och Michele Masucci (Karolinska Universitetssjukhuset) Patientmedverkan i monitorering av patienter med kronisk sjukdom, 30 hp, KTH Emma Sjöberg Handledare: Sjoerd Haasl (CTMH/KTH), Daniel Ericson (Health Navigator) 13

16 Övrig medverkan i grundutbildning Bertil Guve föreläste i kursen Medicin och Ekonomi som ges på Södertörns Högskola för studenter inom programmet Medicinteknisk ekonomi och Sjoerd Haasl medverkade i kursen Medicinsk Teknik - projektkurs för masterstudenterna på KTH Skolan för Teknik och Hälsa. Behov observerade av årets fellows har även legat till grund för projektarbeten för 31 studenter i kursen Produktutveckling inom den biomedicinska industrin som är en del av masterprogrammet i bioentreprenörskap vid Unit of Bioentrepreneurship (UBE) på KI. Planerad masterkurs Under 2013 fattades beslut kring att genomföra kursen Klinisk Innovation och Design (HL2034). Kursen planeras starta under hösten 2014 och ta emot studenter från olika utbildningar och lärosäten även utanför KTH och KI. SPIN-OFF OCH FORSKNING LARA Diagnostics Louise Warme och Rui Chen från fellows-teamet på Onkologiska kliniken 2013 har drivit projektet vidare under namnet LARA Diagnostics. Produkten är en handhållen enhet för kvantifiering av perifer neuropati. Under 2013 har man tagit fram tre prototypgenerationer och börjat testa produkten i laborativ miljö samt stärkt samarbeten på kliniker och vårdcentraler på flera platser i landet. Den första tilltänkta marknaden är tidig diagnostik av diabetes. LARA Diagnostics har vunnit Svenska uppfinnareföreningens pris SKAPA, blivit finalister i Stockholm Stads Innovationsstipendium samt erhållit utvecklingsanslag från VINNOVA, Flemingsberg Science, Founders Alliance, samt ALMI företagspartner. Enheten för klinisk innovation vid STH Enheten för klinisk innovation (EKI) är CTMH:s systerenhet inom Skolan för teknik och hälsa på KTH. Här bedrivs forskning inom klinisk innovation och enheten har en doktorand vilken har sin institutionstjänstgöring som projektledare på CTMH. Enheten står även för akademisk handledning av examensarbeten inom klinisk innovation. Forskningen inom EKI är starkt kopplad till forskningsprojektet C2ITO. C2ITO CTMH koordinerar sedan 2009 aktionsforskningsprojektet Clinical Centered Innovation in Technology and Organisation (C2ITO). C2ITO syftar till att följa, stödja och bedriva forskning på processer och metoder för innovativa tekniska och organisatoriska lösningar för sjukvården. I projektet deltar forskare från avdelningen för industriell teknik vid Uppsala Universitet, enheten för industriell management, KTH och enheten för klinisk innovation vid Skolan för teknik och hälsa, KTH. 14

17 Sedan starten (2009) har forskargruppen arbetat med att följa, studera och föreslå förbättringar till Clinical Innovation Fellowships. Flera förslag och förbättringar har implementerats. Forskningen kring klinisk innovation har presenterats på ICERI 2013 (Sevilla) med konferensbidraget Learning in Interdisciplinary Networks for an Efficient Innovation System and an Improved Healthcare C2ITO finansieras av programmet VINNVA RD - från kunskap till praktik. Doktorand Ylva Askfors på konferensen ICERI november

18 PERSONAL OCH STYRELSE 2013 Personal PhD Bertil Guve Föreståndare PhD Erik Pinero Bitr. föreståndare PhD Sjoerd Haasl Director Clinical Innovation Fellowships PhD Malin Hollmark Projektledare Ylva Askfors Projektledare, doktorand PhD Dennis Sturm Projektledare Praktikanter (CTMH Internships) CTMH har ett antal interns som utför uppdrag av utredande karaktär och bidrar med administrativt stöd och deltagande i olika projekt på CTMH. Exempel på arbetsuppgifter är kartläggningar av olika satsningar inom medicinteknik i regionen samt stöd kring workshops och konferenser. Under 2013 arbetade följande personer som interns på CTMH: Sebastian Andersson, Åsa Bengtlars, Sandra Hedberg, Angelica Johansson, & Pontus Lännenmäki. Styrelse 2013 Ordförande: Lars-Åke Brodin (KTH) Övriga ledamöter: Catharina Barkman (Stockholm läns landsting), Li Felländer-Tsai (KI), Birgitta Janerot Sjöberg (KI och KTH), Kaj Lindecrantz (KTH och KI), Johan Permert (Karolinska Universitetssjukhuset), Wouter van der Wijngaart (KTH) CTMH tackar 2013 års styrelse, samtidigt som vi presenterar den nya styrelsen för 2014, som utgörs av Margareta Norell Bergendahl (KTH, Ordförande), Catharina Barkman (Stockholm läns landsting), Li Felländer-Tsai (KI), Hans Hebert (KTH), Stanley Holsteiner (Nya Karolinska Solna), Kerstin Tham (KI) och Jerker Widengren (KTH). 16

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för life science per den 20 november 2013 1

Strategisk innovationsagenda för life science per den 20 november 2013 1 Strategisk innovationsagenda för life science per den 20 november 2013 1 Vad betyder innovationsagendan för dig? Du som företagare kommer att verka i en konkurrenskraftigare miljö och når snabbare ut på

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse CTMH 2012

Verksamhetsberättelse CTMH 2012 Verksamhetsberättelse CTMH 2012 Innehållsförteckning CTMH:s uppdrag 3 Yttre förutsättningar, medicinsk teknik som framtidsområde 4 CTMH:s verksamhetsområden 5 Aktiviteter 2012 6 1. CTMH Speed Dating 7

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Magnus Hammarberg FoUU-budget 2013 Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik 1(5) Handläggare Pernilla Helander 08-686 14 93 pernilla.helander@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 27 Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Hösten 2012

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Idérådet. Årsrapport 2012 2013

Idérådet. Årsrapport 2012 2013 Idérådet Årsrapport 2012 2013 Foto Anna Molander Innovationskraft. Idérådet bidrar till att innovationskraften i länet ökar vilket gynnar patienter och invånare. Innehåll Innovationer behövs... 5 Idérådet...

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science?

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Rundabordsdiskussion med 24 viktiga forskningsaktörer och beslutsfattare Arrangör: BiogenIdec Datum: 5 juli 2012 Plats: Almedalen Moderator: Linda

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård En personorienterad svensk hälso- och sjukvård Copyright Forum för Välfärd www.forumforvalfard.se Vi är Forum för Välfärd Forum för Välfärd (FfV) lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden PM 2007: RI (Dnr 301-3152/2007) Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stiftelsen Vetenskapsstaden medges

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Bilaga 10 - Innovationssamverkan

Bilaga 10 - Innovationssamverkan Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen INNOVATIONSSAMVERKAN 2014-11-24 1 (8) Bilaga 10 - Innovationssamverkan Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Forsknings-, utbildnings- och innovationspropositionen

Forsknings-, utbildnings- och innovationspropositionen Forsknings-, utbildnings- och innovationspropositionen 2016 Inspel från Swedish Medtech Swedish Medtech representerar medicinteknikföretagen i Sverige. I Sverige finns idag runt 600 medicintekniska bolag

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring ISBN 978-91-977728-4-6 Upplaga 1:1 Författarna och Esbri 2016 www.esbri.se Esbri, Stockholm Förlagsredaktörer:

Läs mer

UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT

UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT Behovsanpassad uppdragsutbildning inom ehälsa - IT Management exempel på kort uppdragsutbildning (4 dagar) Kurs-PM Introduktion Hälso- och sjukvård måste

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer