Geotermisk energi. -Ett arbete om geotermisk energi av; Erica Liljestrand och Linnéa Törnevik CNG96, Curt Nicolin Gymnasiet 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geotermisk energi. -Ett arbete om geotermisk energi av; Erica Liljestrand och Linnéa Törnevik CNG96, Curt Nicolin Gymnasiet 1998"

Transkript

1 Geotermisk energi -Ett arbete om geotermisk energi av; Erica Liljestrand och Linnéa Törnevik CNG96, Curt Nicolin Gymnasiet

2 Sammanfattning Geotermisk energi är radioaktivt sönderfall som pågår i jordens inre som ger upphov till värme värme från solen, som lagras i jordytan. Värmen som alstras av det radioaktiva sönderfallet värmer vatten som finns i bergets por- och spricksystem och det är det här vattnet som vi utnyttjar för att t.ex. driva en ångturbin. Vi har också kommit till insikt om att det finns mycket att göra på området. När borrtekniken utvecklats, kommer geotermisk energi förhoppningsvis att bli tillgängligt över hela jorden. Det finns väldigt mycket outnyttjad värmeenergi, och den begränsansande faktorn är i huvudsak tekniken. Potentialen för hur mycket energi man kan utvinna är också olika från plats till plats. Medeltemperaturgradienten (i medeltal hur stor temperaturökningen är per längdenhet) är 30 o C/km (den temperatur som brukar anges). I Sverige är den mellan 10 o C/km och 30 o C/km och därför lämpar sig den geotermiska energin som finns här för uppvärmning av hus o.d. I vulkaniska områden så kan temperaturgradienten vara högre än 100 o C/km och där kan man använda den geotermiska energin till generering av elektricitet. Geotermisk energi är relativt miljövänligt förutsatt att man handskas med det på rätt sätt d.v.s. Vattnet som pumpas upp kan också innehålla betydande delar vätesulfider, koldioxid, metan, ammoniak, helium, järn och andra mineraler och gaser Om de kommer ut i litosfären bidrar de till vatten- och luftföroreningar. 2

3 Innehåll 4 Vad är geotermisk energi och var kommer den ifrån? 4 Kommer den ta slut? 4 Hur har man nyttjat den geotermiska energin genom tiderna? 4 Hur nyttjar man den idag? 4-5 Hydrotermisk energi 5 Jordvärme 5 Brines - komprimerad vätska 5 Het bergrundsenergi 6 Magma 6 Var på jorden finns geotermisk energi? 6 Hur stor installerad kapacitet finns det idag? 6 Var utnyttjas den? 7 Kan det utökas? 7 Varför utökas det inte ännu mer? 7 Kostnad 7-8 Argument för att utöka 8 Hur ser läget ut i Sverige? 8-9 Hur anläggningen i Lund fungerar och vad som ingår i den 9 Vilka länder I Europa nyttjar geotermisk energi? 10 Miljöaspekter 10 Lämpar sig Stals turbiner 10 Kort om Nesjavellir 11 Referenser 3

4 Geotermisk energi Ordet geotermisk energi kan härledas från jorden (geo) värme (termisk) alltså jordvärme. Vad är geotermisk energi och var kommer den ifrån? Det är energi i jordens inre. Det pågår sönderfall av radioaktiva ämnen i jordens inre; därav ett energiflöde inifrån. Merparten av värmen lagras i berget och i det vatten som fyller ut bergets por- och spricksystem. Geotermisk energi innefattar också den värmeenergi som solens strålning alstrar och som lagras temporärt i jordskorpan. Tillgångarna är mycket stora. I praktiken kan endast en bråkdel utvinnas, men det är ändå tillräckligt för att ge ett tillskott till energiförsörjningen. (http://hem.passagen.se/jogu/geoterm.htm) Kommer den ta slut? Någon gång kommer den att ta slut, men det är inget som vi behöver bekymra oss över - lika lite som vi behöver bekymra oss över att solen ska slockna. Hur har man nyttjat den geotermiska energin genom tiderna? Människan har i årtusenden nyttjat geotermisk energi i form av bad, matlagning, medicinska behandlingar och även för att värma bostäder i vissa fall. Hur nyttjar man den idag? Det finns fem olika typer av geotermisk energi; Hydrotermisk energi Hydrotermiska reservoarer är stora hålrum i den porösa berggrunden som är fyllda med ånga eller hett vatten. Den hydrotermiska energin utnyttjas genom att man låter vatten eller ånga driva en turbin som i sin tur driver en elektrisk generator. Het ånga är ovanligt; i de flesta kraftverk är det hett vatten som nyttjas. Man använder olika tekniker för att utnyttja hett vatten eller ånga. Het torr ånga Ångan leds rakt in i turbinen och man slipper då kostnaden för 4

5 kokarna som används i konventionella kraftverk som drivs t.ex. på kol eller naturgas Hett vatten Hett vatten med temperaturer över 200 o C tas tillvara genom att man sprutar in vattnet i en lågtryckstank. Vattnet förångas då och ångan leds sedan in i turbinen. Varmt vatten Källor med temperaturer under 200 o C tas tillvara genom att vattnet får förånga en annan vätska, som i sin tur får driva turbinen. Jordvärme Jordvärme är värme som finns på grunt djup. Används direkt för uppvärmning eller kyla hem och kommerciella byggnader genom direkt användning såsom geotermiska värmepumpar och fjärrvärme nät. Denna form av värme finns över hela jorden till skilnad från andra geotermiska energislag. Brines - Komprimerad vätska (utblandad med något annat) Brines är hett, trycksatt vatten innehålande löst metan. Både metanet och vattnet kan användas för att generera el. Het bergrundsenergi Het bergrundsenergi består av het ogenomtränglig berggrund. För att utnyttja denna energi, måste man pumpa ner trycksatt vatten till berggrunden för att vidga de exsisterande sprickorna och skapa en underjordisk reservoar med hett vatten eller ånga. 5

6 Magma Magma är smält berg som man kan hitta i jordskorpan. Magman kan ha så hög temperatur som o C. (U.S. Department of Energy.) Även om det finns magma på åtkomligt djup så finns det ännu inget sätt att utvinna energin ur den. Idag används endast två av dessa former kommerciellt, jordvärme och hydrotermisk energi (sötvatten). För att det ska bli möjligt för oss att utnyttja de andra formerna, måste avancerad teknologi utvecklas. (Hazen, 1998) Var på jorden finns geotermisk energi? Geotermisk energi finns över hela jordklotet i form av varma vattenreservoarer och heta berggrunder (och magma som i vissa vulkaniska områden tränger upp till de övre jordlagren) den stora frågan är bara om det är möjligt och lönsamt att utnyttja den. Temperaturgradienten varierar kraftigt mellan olika områden på jorden. (Med temperaturgradient menas ökningen i temperatur per avståndsenhet.) Medeltalsgradienten över jorden är 30 /km. I Sverige är den /km. Hur stor installerad kapacitet finns det idag? Uppskattningsvis så finns en installerad kapacitet på 7,000 MW elektricitet i ett 20- tal länder, om vi räknar med en beläggning på 97%, vilket de flesta geomtermiska krafverken har (se var diagrammet nedan) så blir det är ca 60TWh per år (http://marin.org/npo/geo/pwrheat.html) och ca 11,300 MW termisk energi världen över, det blir ca 96TWh per år om vi gör samma antagande här som för elektriciteten, för direkt uppvärmning med en temperatur över ca 35 o C. För jämförelsens skull, så är Sveriges årliga elförbrukning på ca 140 TWh och då skulle den geotermiskt utvunna elen världen över täcka endast 43% av Sveriges totala elförbrukning. (http://solstice.crest.org/renewables/geothermal/grc/supply.html). Var utnyttjas den? Exempelvis så har de geotermiska kraftverken i USA idag en kapacitet på ca 2700 MW - tillräckligt mycket för att förse mer än 3.5 miljoner människor med elektricitet. Kraftverket "the Geysers" i norra Californien - världens största geotermiska kraftverk - genererar mer än 1700 MW elektricitet, 7% av det totala elektricitetsbehovet i Californien. Geyser kraftverket har en beläggning på 99%. Generellt för geotermianläggningar ligger den siffran på 95% och över, medan den för kolkraftverk och kärnkraftverk ligger på %. Detta innebär att kapacitetsfaktorn för 6

7 geotermianläggningar är den högsta av alla typer av kraftanläggningar. Kan det utökas? Ja, det kan utökas, med 1000-tals megawatt bara från idag upptäckta vattenreservoarer. Med utvecklad borrteknik som skulle tillåta oss att borra ännu djupare, skulle ännu mer värme kunna utvinnas från den heta berggrunden och då skulle geotermisk energi kunna bli tillgänglig överallt. Varför utökas det inte ännu mer? Det svårt att svara på det, men vi tror att det beror på b.l.a.; Höga investeringskostnader Risker Skiftande tillgänglihet/brist på teknik De höga investeringskostnaderna består i att lokalisera, provborra och analysera källan och därefter bygga en ganska omfattande anläggning, särskilt då infrastrukturen under marken är komplicerad. Idag borrar man oftast i vulkaniska områden, där det finns risk för jordbävningar som skulle kunna förstöra anläggningen. P.g.a bristande teknik är man begränsad till att borra mest i vulkaniska områden - därav skiftande tillgänglighet. Kostnad Kostnaden för geotemisk el varierar runt om i världen. (På vissa ställen, som här i Sverige kan man inte få ut elekticitet från geotermisk energi.) Idag kostar elen i USA för konsumenten mellan 40 och 65 öre per kwh. Kostnaden förväntas minska vartefter bättre teknik utvecklas. U.S. Department of Energy arbetar på att ta fram geotermianläggningar som genererar el för 24 öre/kwh. En så låg kostnad förväntas resultera i ytterligare MW i nyinstalleringar inom en följande tioårsperiod. Det finns gott och väl hydrotermiska TWh/år Jämförelse energireservoarer i USA för att bygga dessa anläggningar på. (Identifierade källor - vilka uppskattas utgöra en femtedel av befintliga reservoarer i USA - beräknas kunna ge flera tusen megawatt mer än vad som i dagsläget nyttjas.) (http://www.eren.doe.gov/geothermal/gep.html) Argument för att utöka Den miljöförstöring fossila bränslen åsamkar idag går inte att uppskatta i pengar, därför kan man inte jämföra det egentliga priset på energi utvunnen från fossila Elektricitet Värmeenergi Sveriges elförbrukning 7

8 bränslen och priset för energin från geotermiska källor. Det enda vi kan säga är att vi i det långa loppet vinner på att välja miljövänliga alternativ. Hur ser läget ut i Sverige? I Sverige måste man gå djupt för att hitta högre temperaturer och på p.g.a. borrningskostnader är det bara lönsamt att utvinna geotermisk energi där grunden består av porös sandsten eller sand. Det är heller inte möjligt att borra i all slags berggrund med den borrteknik som finns idag. Nästan uteslutande krävs värmepump för att tillgodogöra sig energin och då i form av fjärrvärme (till bostadsuppvärmning). De bästa förutsättningarna finns i Skåne men förutsättningar finns även i Vätternsänkan, i Siljanstrakten (Siljansringen) och på Gotland. Endast i sydvästra Skåne (när det gäller Sverige) är det tekniskt möjligt att utvinna mer värme än det lokala värmebehovet. Ungefär hälften av Lunds fjärrvärme kommer från geotermisk energi, sedan Hur anläggningen i Lund fungerar och vad som ingår i den. I Lund pumpas 21-gradigt vatten upp ur djupa brunnar som sträcker sig m ner i marken. Vattnet leds till två värmepumpar, där värmeenergin förädlas och tillförs fjärrvärmenätet. Vattnet (nu ca 4 grader kallt) transporteras sedan via injekteringsbrunnar tillbaks till den geologiska formationen varifrån det kom. Vattnet, som innehåller mer än bara vatten, går runt i ett slutet system under 3 bars tryck. Detta för att gaser och salter inte ska läcka ut i naturen eller oxidera och därav ge upphov till korrosion i anläggningen.. Övertrycket håller också gaserna bekvämt lösta i vattnet. Den geotermiska anläggningen i Lund har relativt lågt tryck och temperatur (beroende på det grunda djupet och den låga temperaturgradienten), vilket gör att risken för haveri är relativt låg. Vattnet blir också lättare att hantera ur driftsynpunkt. Ledningarna som sammanbinder geotermisystemet är tillverkade av sandglasfiberarmerade rör och har en sträckning på drygt sex kilometer. De två eldrivna värmepumparna har en maxkapacitet på 20 MW resp. 27 MW. Årsvärmefaktorn är 3 vilket innebär att Lunds energiverk får ut 3 gånger mer energi än vad som tillförs. 8

9 1. Förångare 2. Tvåstegsturbinkompressor 3. Elmotor 4. Växel 5. Kondensor 6. Avspänningskärl 7. Geotermivattenpump 8. Fjärrvärmepump 9. Avstängningsventil 10. Högtrtycksexpansionsventi 11. Lågtrycksexpansionsventil 12. Fjärrvärmesystem 13. Geotermalvattensystem Kostnader för produktion av geoenergi jämfört med annan. I Lund så är priset på att tillverka fjärrvärme med geotermisk energi 1/3 av priset att tillverka samma mängd fjärrvärme med olja. Alltså lönar sig anläggningen så länge den inte behöver rustas upp. Får de bidrag? Nej. Kan de utöka? Möjligheterna finns, men det skulle inte löna sig att göra det idag. När de byggde anläggningen var priset på olja högre och då lönade det sig. Idag är priset lägre och det skulle inte löna sig att utöka. Anläggningen kommer nog finnas kvar i ca 10 år till, då kommer de bli tvugna att byta ut värmepumparna och rören p.g.a. korrosioner och föråldring. Då kommer det inte längre löna sig att ha kvar anläggningen. (Olsson 1998, Lunds energi ) Vilka länder i Europa nyttjar geotermisk energi? Genereringskapacitet i MW per land och år 742,0 750,0 600,0 mon.co.uk/ geosci/igahome.html MW/år 450,0 300, ,0 0,0 Frankrike (Guadeloupe) 4,2 Island 80,0 Italien Portugal (Azorez) Land 8,0 11,0 21,0 Ryssland Turkiet 9

10 Miljöaspekter Mediet som pumpas upp innehåller vatten, men kan också innehålla betydande delar vätesulfider, koldioxid, metan, ammoniak, helium, järn och andra mineraler, gaser och andra De bidrar till vatten och luftföroreningar. Dagens anläggningar för utvinning av geotermisk energi pumpar tillbaks det förorenade vattnet. Men oundvikligen dessorienterar sig en del av det förorenade vattnet bort från processen, så att vatten måste tillsättas vid nedpumpningen, för att undvika störningar i berggrunden. (Hazen, 1996) Lämpar sig Stals turbiner? Stal var inblandat i ett projekt på Island, Nesjavellir, för att leverera ångturbiner till en geotermianläggning - men de ansågs okvalificerade på ett ganska tidigt stadium. Stal fick inte ens lämna offert. Anledningen till det, var att de turbiner som Stal tillverkar är för klena för att klara av anfrätning och korrosioner som det förorenade vattnet som tas upp vid utvinnning av geotermisk energi ger upphov till. Dessutom har de ingen tidigare erfarenhet på det här området. Stal anser att än så länge är marknaden för liten för de ska satsa på robusta turbiner för utvinning av geotermisk energi. Kort om Nesjavellir Nesjavellir är en geotermisk källa som är en del av vulkanen Hengill. Temperaturgradienten I området är 125 /km. Berggrunden vid ytan är ca 100. Efter omfattande undersökningar av området beslutade Reykjaviks Uppvärmningsmyndighet 1990 att bygga en kraftstation där. Nesjavellir s kraftstation är byggd för en maxkapacitet på 400 MW, men den nuvarande utnyttjade kapaciteten är 200MW. Hett vatten (350 ) tas upp från två kilometers djup. Flödet är liter per sekund, och leds I pipelines till lagringstankar som rymmer m3. Vattnet som tas upp ur den geotermiska reservoaren cirkulerar I ett slutet system. (S k binary plant.) Värmen som tas up används för uppvärmning av lokaler och vatten I Reykjavikområdet. 10

11 Referenser Hazen, Mark, Alternative Energy Olsson, Mats,1998, anställd vid Lunds energi 6. Lunds energi, broschyrer därifrån ("Lund får energi från underjorden" och "Geotermi") (http://www.eren.doe.gov/geothermal/gep.html) 11

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Geotermisk energi - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Göteborgs Universitet, 2005 Introduktion...3 Geotermisk energi idag...3 Den geotermiska gradienten...3

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Energilagring i akvifärer

Energilagring i akvifärer Energilagring i akvifärer Beatrice Berglund bebe0001@student.umu.se Helena Persson hepe0021@student.umu.se Energilagringsteknik 7,5 hp Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson 2010-03-19 Sammanfattning

Läs mer

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi 134 Energi Energi 135 Förnybara energikällor Uttrycket alternativa energikällor tillkom under 1970 - talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 2 borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi Energi är en

Läs mer

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 Energi är en stor kostnad för fastighetsägare, oavsett om det är ett varuhus,

Läs mer

Pumpade Vattenkraftverk

Pumpade Vattenkraftverk Umeå Universitet 2010-03-16 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson anha0075@student.umu.se Anton Isaksson anis0005@student.umu.se

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Elproduktion. Tekniker för produktion av el. IVA-projektet Vägval el

Elproduktion. Tekniker för produktion av el. IVA-projektet Vägval el Elproduktion Tekniker för produktion av el IVA-projektet Vägval el KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Förnybart gör skillnad

Förnybart gör skillnad Förnybart gör skillnad Generaldirektoratet för energi Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Vissa

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Sveriges energianvändning 2011 1 TWh (Terawatt-timme) = 1 miljard kwh (kilowatt-timmar) År 2011 kom 61 TWh elenergi från Sveriges 10 kärnreaktorer. Finns det

Läs mer

Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv

Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv En jämförelse mellan fjärrvärme och grundvattenvärmepump Selection of a heating system from a cost and environmental perspective A comparison

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01 Planeträddarna Lärarhandledning 2008-06-01 Lärarhandledning till energispelet Planeträddarna quiz: Energi! Inledning 3 Växthuseffekten 5 Växthusgasen koldioxid 5 Fotosyntesen 5 Konsekvenser av växthuseffekten

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien?

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? Institutionen for energivetenskaper Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? MVKN10 Energitransporter Karl Fredriksson 860610-5933 Erik Wiklund 840124-0232 Sammanfattning För att trygga framtidens

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus

nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus Svensk Fjärrvärme AB Januari 2004 Nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarknaden för småhus Värmegles 2003:1 nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus Torbjörn Sandberg och Conny

Läs mer

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Lundby 2014 information från samfälligheterna Information om bergvärme från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Senast uppdaterad 2014-01-26 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 2

Läs mer

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem Intelligent Energy Europe Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem SECURE Production: City of Malmö May 2008. The sole responsibility for the content of this report lies with

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer