BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN"

Transkript

1 Handläggare Birgitta Lööf Tel: ANTAGANDEHANDLING rev rev Diarienummer KS 472/ Antagen av kommunfullmäktige och lagakraftvunnen Detaljplan för BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN PLANBESKRIVNING med bilaga 1

2 HANDLINGAR Till handlingarna hör: Denna planbeskrivning, med bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser , rev och Illustrationskarta A , rev och Genomförandebeskrivning , rev och Utlåtande Särskilt utlåtande, rondell, Särskilt utlåtande, allmän plats och u-område, Övriga handlingar: Fastighetsförteckning, rev Fastighetsförteckning, rev Grundkarta Samrådsredogörelse, del 2 - detaljplan Fastighetsförteckning Grundkarta Planprogram med miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse, del 1 - program Geoteknisk utredning Trafikbullerutredning rev PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad på befintliga bostadsfastigheter och en förtätning av området med nya tomter för bostadsändamål. Nuvarande helårshus avses befästas i planen och fritidshustomter, obebyggda och nya tomter föreslås kunna bebyggas med helårsbostäder. Området ska i samband med utbyggnaden förses med kommunalt vatten och avlopp. Vägar byggs ut till gator. Öjersjövägen får en ny nordligare sträckning och den nuvarande vägen blir lokalgata och gång- och cykelväg. Naturmark med bl a ekskog liksom kulturmiljö, i form av stengärdsgårdar, ska i största möjliga utsträckning bevaras. Tillgängligheten för allmänheten till Stora Hålsjön ska förbättras genom tydliggörande av gränser privat/allmänt område. 2

3 Planområdets läge FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB En utbyggnad av bostäder inom området bedöms överensstämma med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser i 3:e kapitlet, avseende hushållning med mark- och vattenområden. Planen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormer för kväveoxid, svaveloxid, bly eller partiklar överskrids inom området, eller i andra områden, i enlighet med 5 kap Miljöbalken. Inget område som avses i kap 4 berörs av detaljplanen. PLANDATA Läge, areal Markägoförhållanden Vatten och grund Fiske och bryggor Detaljplaneområdet är beläget norr om Stora Hålsjön och söder om golfbanan. Planen omfattar den nya sträckningen av Öjersjövägen mellan rondellen i öster och den redan utbyggda delen av Öjersjövägen i väster. Planområdets areal är cirka 10,3 ha. De avstyckade fastigheterna mellan Hålsjövägen och Stora Hålsjön har enskilda fastighetsägare liksom de två avstyckade och bebyggda tomterna norr om vägen. Väster om utbyggnadsområdet, norr om Hålsjövägen går genomfarten över Hultet 1:3, som är privatägd. I övrigt är marken i kommunal ägo. En utredning angående vatten och grund i Hulttjärn, Stora och Lilla Brastjärn, samt Stora och Lilla Hålsjön har gjorts av GF Konsult AB För Stora Hålsjön gäller att samtliga strandfastigheter äger vattenområde med undantag för ett område av vattnet inom Öjersjö nr 3, vilket avsatts som samfällt. Inom planområdet äger fastigheterna Hultet 2:1 och Öjersjö 3:7 vattenområde. På uppdrag av Partille kommun utförde, i slutet på 60-talet, dåvarande distriktslantmätaren en utredning rörande fisket inom Partille socken belägna sjöar och tjärnar. Utredningen redovisar att fisket i Stora Hålsjön är samfällt och berör ett stort antal fastigheter. Stora Hålsjön omfattas dock av Mölndalsåns fiskevårdsområdeförening som reglerar fisket. 3

4 TIDIGARE STÄLL- NINGSTANDEN Översiktsplan m m Bryggor finns vid ett flertal ställen utmed Stora Hålsjöns norra strand. Ett antal fastigheter har servitut inom strandfastigheterna vid Stora Hålsjön med rätt att bl a anlägga bryggor. Omfattningen framgår av till planen hörande fastighetsförteckning. I Översiktsplan för Partille kommun, ÖP 90, antagen av kommunfullmäktige 1992, anges området som befintlig bebyggelse, tätortsbebyggelse, bostäder, bostadskomplement mm. Översiktsplan för Öjersjö har antagits av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft I översiktsplanen anges att markanvändningen inom planområdet ska vara bostäder, bostadskomplement och naturområden. Fiskevårdsplan Kommunstyrelsen har godkänt fiskevårdsplan för Mölndalsåns vattensystem som ett underlag för framtida ställningstaganden. Stora Hålsjön ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde. Planen ska utgöra underlag för framtida ställningstaganden, bl a bevaka att hänsyn tas till fisket och tillgängligheten till sjöarna. Gångvägar och stigar i närheten av vattnat bör planeras så att en för fisk och kräftor lämplig strandvegetation bibehålls. Strandskydd och vattenskyddsområden Kommunen har av länsstyrelsen begärt preciserad gräns för strandskydd i anslutning till planområdet. Länsstyrelsen har beslutat om strandskydd vid Hålsjön. Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Delsjöarna gäller fr o m , se bilaga 1. Utbyggnadsområdet berörs i nordväst av vattenskyddsområdet. Planbestämmelse införs. Program för bostadsbyggande Detaljplan, förordnanden BOSTÄDER I PARTILLE, planerat bostadsbyggande har antagits av kommunfullmäktige För planområdet som ingår i Hallen-Hålsjöområdet anges att utbyggnad kommer att ske etappvis, med möjlig byggstart under Planområdet saknar detaljplan. En tidigare byggnadsplan för fritidshus upphävdes av kommunfullmäktige Partille kommunstyrelses arbetsutskott har beslutat uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för den södra delen av Hallen-Hålsjöområdet. Detaljplan för Hålsjöområdet, östra delen, antogs av kommunfullmäktige

5 Program för planområdet Planprogram som ligger till grund för detaljplanen har upprättats och godkänts för samråd av kommunstyrelsen den 2 februari Samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och övriga intressenter har skett från den 7 februari t o m den 12 mars och med samrådsmöte den 28 februari Miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats till programmet. Programområdet har delats i tre delar som planläggs var för sig. Plansamråd Samråd har skett om detaljplaneförslaget under tiden till Utställning Detaljplaneförslaget har varit utställd under tiden till Utblick över Hålsjön Skyddad stenmur 5

6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Den södra delen av planområdet ligger på sluttningen ner mot Stora Hålsjön och utgörs till större delen av bebyggda tomter med uppvuxna trädgårdar. Strandområdet är öppet i den nordöstra delen och skogsbevuxet i den sydvästra. Utmed strandkanten växer vass. Planområdet norr om Hålsjövägen utgörs i väster av gammal åkermark med bl a en biotopskyddad stenmur omgiven av lövträd som bildar värdefulla bryn. Nordost därom ligger golfbanan med sina öppna marker. I områdets centrala del finns partier med värdefull ädellövskog. Ekskogen finns med i länsstyrelsens inventering (1986). I områdets östra del växer lövskog på delvis sumpig mark. Norr om Hålsjövägen finns två bebyggda tomter med uppvuxna trädgårdar. Vid utbyggnad bör hänsyn tas till kulturlandskapet. Gamla stengärdesgårdar bevaras så långt som möjligt. Planbestämmelser har införts om detta. Hänsyn bör också tas till ädellövskog som sparas i största möjliga utsträckning. En del av lövskogsområdet är kvartersmark, prickad mark, som inte får bebyggas. I enlighet med översiktsplanen för Öjersjö bibehålls sambandet mellan skogs- och naturområden i norr och söder genom den gröna korridoren som finns väster om Stora Hålsjön. Strandskydd Strandskydd avses gälla tillsammans med detaljplanen. Åtgärder inom skyddet kan kräva dispens. Skyddets omfattning redovisas på karta sidan 12. Geotekniska förhållanden En geoteknisk utredning har genomförts för tre detaljplaneområden i Hålsjöområdet, GF Detaljplanens intentioner kan genomföras utan erinringar ur geoteknisk synpunkt. Grundläggning av en- och tvåfamiljshus bedöms i de flesta fall kunna ske med plattgrundläggning utan förstärkningsåtgärder. I områden med organiska jordlager krävs uppfyllnad med bärigt material, eventuellt även utgrävning eller överfyllnad och liggtid för att ej riskera sättningar. Bergets relativt dåliga kvalitet med kraftig förskiffring skall beaktas speciellt vid grundläggning av tunga byggnader eller bergsschakter då utfall av berget riskeras från slänter. Jordlagren i området är täta med låg permeabilitet. Detta innebär att infiltrationskapaciteten är låg, vilket försvårar infiltration av dagvatten i jorden. Vid ledningsdragning inom området riskeras i hög grad bergsschakt och därmed höga kostnader. 6

7 Radon Fornlämningar Området klassificeras som normalriskområde när det gäller markradon. I samband med bygglovgivning och byggnation ska minst kontroll utföras av gammastrålningen över blottlagt berg. Byggnader utförs radonskyddande. Bestämmelser införs. På fastigheten Hultet 2:21 finns en gravplats som räknas som fornminne. I övrigt finns inga kända fornlämningar inom området. Fornminnen skyddas av kulturmiljölagen. Bebyggelseområdet Befintlig bebyggelse Bebyggelsen i Öjersjö bestod ursprungligen av ett antal mindre gårdar längs Öjersjövägen. Nordost om planområdet ligger gården Öjersjö Hallen. Väster om planområdet finns Hultet Nedergård och Sjöatorp. Redan på 1800-talet förekom sommarbostäder vid Hålsjön. I slutet av 1920-talet började man i större omfattning avstycka och sälja fritidstomter i området. Idag består bebyggelsen av villor och fritidshus på stora tomter. Villorna är i huvudsak tidigare fritidshus, som omvandlats till helårsbostäder. Inom planområdet finns nio befintliga helårs- och fritidsbostäder. En privat tomt vid sjön är obebyggd. Norr om Öjersjövägen finns flera kommunala obebyggda tomter. Husen ligger på rad mot sjön 7

8 Utbyggnadsområde - nu golfbana Bebyggelsen i området uppvisar stor variation i formspråk och utförande. Flera hus är från början sommarhus som byggts till och förändrats. Byggnaderna följer topografin och höjdskillnader tas upp i socklar och källarvåningar. Naturmark finns i flera fall kvar tätt intill husen och slänter undviks. Uppvuxna trädgårdar ger ett lummigt och inbott intryck. Ny bebyggelse Principer för bebyggelsen I detaljplanen föreslås nya tomter för helårsbebyggelse. Enligt översiktsplanen ska områdets egen identitet vara utgångspunkt för ny bebyggelse. Utmärkande för området är närhet till vacker natur, kulturlandskap med gamla bybildningar och den tidiga fritidshusbebyggelsen. Områdets föreslagna utbyggnad utgår från ett naturnära småskaligt boende som bygger vidare på områdets nuvarande karaktär. Illustrationskartan föreslår nya friliggande bostadshus på enskilda tomter. Naturmark bevaras mellan bebyggelsegrupperna. Utbyggnadsområdet norr om Hålsjövägen föreslås byggas ut med 19 friliggande bostadshus. Området har varit föremål för markanvisningstävling. Illustrationskartan visar det antagna förslaget. Utbyggnaden av området avses ske med hänsyn till befintliga ekar, vilka bevaras mellan husen i största möjliga utsträckning. I ett område, betecknat Natur, mellan kvartersmark och Nya Öjersjövägen sparas befintlig ekskog. 8

9 Illustration av föreslagen bebyggelse, sektion genom området norr om Hålsjövägen Tomtstorlekar I området med befintliga tomter söder om Hålsjövägen, i sluttningen ner mot Stora Hålsjön, är minsta tillåtna tomtstorlek m 2 i detaljplanen. Storleken på befintliga tomter varierar mellan ca m 2 och m 2. En befintlig tomt bedöms lämplig att dela med tanke på husplacering, tillgänglighet och VA-ledningar, se illustrationskarta. I utbyggnadsområdet illustreras tomter på m 2. Minsta tilllåtna tomtstorlek är 800 m 2. Bestämmelse har införts. Hustyper och upplåtelseformer Detaljplaneområdet föreslås byggas ut med friliggande villor för ägande. Planbestämmelserna anger att endast enbostadshus och en huvudbyggnad kan uppföras per fastighet vilket medför att t ex parhus inte kan medges. Parhus innebär ökade ytor för parkering på tomtmark, vilket ger större ingrepp. Det medför också ofta senare en önskan om att dela tomter och bygga ytterligare garage. Utbyggnadsområdet norr om Hålsjövägen rymmer 19 bostadshus och garage i grupp, med sammanhållen utformning. Byggnadsvolymer Inom området med befintliga tomter får den största sammanlagda byggnadsarean vara 20 % av tomtytan, dock högst 180 m 2 för huvudbyggnad och 70 m 2 för uthus och garage. En största byggnadshöjd om 4.5 m och största nockhöjd om 7.5 m tillåts. Utöver högsta byggandshöjd medges takkupor till högst en tredjedel av fasadens längd. Bestämmelserna gör det möjligt att bygga hus med förhöjt väggliv i 1 ½ våning där vind går att inreda. Minsta takvinkel anges till 14 grader. Vid pulpettak är byggnadshöjden liktydig med nockhöjd, vilket innebär att husen, beroende på markförhållanden, ibland kan vara 9

10 svåra att inrymma inom högsta byggnadshöjd. Mindre avsteg bedöms dock kunna medges, vad avser byggandshöjden vid pulpettak, där bestämmelsen om högsta nockhöjd uppfylls och det sammantagna intrycket av byggandens höjd kan accepteras. Illustration av föreslaget hus inom nybyggnadsområdet Inom utbyggnadsområdet är den största tillåtna byggnadsarean 135 m 2 för huvudbyggnad och 40 m 2 för uthus och garage. Takvinkel får vara mellan 27 och 30 grader. Största tillåtna byggnadshöjd är 5.0 m och högsta nockhöjd är 7.5 m. Utöver högsta byggnadshöjd medges takkupor till högst halva fasadens längd. Inom detta område bedöms en något högre byggnadshöjd kunna medges med beaktande av att den mindre byggnadsytan ger en sammantaget liten byggnadsvolym. Husen påverkar inte heller några befintliga bostadshus möjlighet till utsikt över sjön. Utformning Planbestämmelser som reglerar husens utformning har införts för att ny bebyggelse ska smälta in i miljön och för att områdets karaktär ska bibehållas. Bestämmelserna motiveras av att ny bebyggelse bör ta hänsyn till den närliggande kulturmiljön. Den bör också anpassas till områdets naturnära karaktär. Fasadmaterial ska vara trä eller puts. Dessutom föreskrivs att tak ska vara sadeltak eller pulpettak och takkupa får anordnas till en del av husets längd. Inom grupphusområdet kommer utformning och färgsättning att vara väl sammanhållen, vilket bör beaktas även vid eventuella framtida tillägg och förändring. Markanpassning Planområdets topografi kräver att höjdsättningen av mark och byggnader särskilt studeras och att färdiga marknivåer anpassas till ursprungliga nivåförhållanden. Detta innebär att uppfyllnader inte bör överstiga 1 meter och att slänter inte utförs brantare än 1:2. Omarbetning av terrängen för att passa en speciell hustyp får inte utföras. Bestämmelse har införts. 10

11 Service Inom planområdet finns ingen social eller kommersiell service. Skolan Öjersjö Brunn, med särskola och fritidshem, ligger drygt en kilometer österut. Öjersjö Brunn togs i bruk 1999 och riktar sig till barn från 6 till 16 år. I skolan finns en idrottshall. I anslutning till skolan har en ny förskola börjat byggas. Vid Öjersjö centrum på knappt två kilometers avstånd finns förutom skola, särskola och barnomsorg även öppen förskola, fritidsgård, fritidshem och fritidsklubbsverksamhet samt barnavårdscentral och distriktssköterskemottagning. Skolan i centrum, Öjersjö Storegård, togs i bruk 1992 och är för barn från 1 till 16 år. Vid Brearemossen finns en idrottsplats med bollplan I Furulunds centrum finns sjukhem och servicehus. Närbutik och en pizzeria finns i Öjersjö centrum. Annan kommersiell service finns närmast i Furulund och i Partille centrum samt i Mölnlycke. Kulturvärden Bohusläns museum har 1979 och 1995 gjort bedömningar av bebyggelsen i Hallen Hålsjöområdet. I kommunens kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige , anges Öjersjö Hallen som en värdefull kulturmiljö. Sydväst om planområdet finns den äldre gårdsmiljön Hultet Nedergård och Sjöatorp som en gång tillhörde Hultets by. Sjöatorp är en värdefull byggnad med många äldre byggnadsdetaljer. Sjöatorp Hultet 2:2, Karlslund, mellan Hålsjövägen och Stora Hålsjön byggdes 1812 som sommarbostad åt göteborgsköpmannen och advokaten Pehr Backman. Karlslund och därmed Öjersjöområdet blev känt på grund av att skalden J A Wadman vistades där, vilket han beskriver i sin dikt Min lilla vrå bland bergen. Karlslund är en föregångare till de sommarstugor som började uppföras i Öjersjö på 1920-talet. I anslutning till Karlslund på fastigheten Hultet 2:21 finns en gravplats där flera av Backmans anhöriga ligger begravda. Gravplatsen räknas som fornminne. 11

12 Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid utformning och placering av nya byggnader. Hänsyn ska tas till stengärdesgårdarna och kulturmarken vid förändringar i samband med exploatering. Bestämmelse om skydd av stengärdesgårdar införs på plankartan. Friytor, friluftsliv och fritidsanläggningar Området är omgivet av stora natur- och friluftsområden med Delsjöområdet i väster och Knipeflågsbergen i nordväst, båda naturreservat. I norr finns Kåsjöns friluftsområde och i söder naturområdena kring Stora och Lilla Hålsjön. Den gröna korridoren mellan naturområdena i norr och söder bibehålls mellan Stora och Lilla Hålsjön. I Stora Hålsjön finns flera badmöjligheter. Den kommunägda marken i anslutning till stranden görs tillgänglig för allmänheten. Området utmed stranden ges bestämmelsen NATUR. Sjöns naturkaraktär bevaras. En skötselplan kommer att upprättas. I anslutning till området finns också möjligheter till fritidsaktiviteter på Partille golfbana, på idrottsområdet vid Brearemossen i östra Öjersjö och i idrottshallen i skolan Öjersjö brunn. Kulturmiljö, strandskydd och vattenskyddsområde 12

13 Vägar och trafik Vägnät Öjersjövägen har byggts ut i nytt läge och till högre standard från Landvettervägen förbi cirkulationsplatsen vid Öjersjö Brunn och fram till Tjärnvägen. Från Sjöatorp västerut mot Riksväg 40 via Mölnlycke företagspark har Öjersjövägen byggts ut för 70 km/h. Mellan Tjärnvägen och Sjöatorp finns den äldre sträckningen kvar med tydlig landsvägskaraktär. Trafiken går här nära befintlig bebyggelse med bullerstörningar som följd. Utfarter från fastigheter och brist på separerad gång- och cykelbana skapar betydande trafiksäkerhetsproblem. En ombyggnad föreslås av Öjersjövägen dimensionerad för 50 km/h i sitt nuvarande läge från Tjärnvägen fram till Gamla Vägens västra anslutning. Inom detaljplanen föreslås en nordligare sträckning av Öjersjövägen utmed golfbanan fram till Sjöatorp. Den nya vägsträckningen motiveras dels av att bebyggelsen vid sjön är störd av trafikbuller, dels av att nuvarande väg har många utfarter. Hålsjövägen blir lokalgata och gång- och cykelväg. Lokalgatans utfart på den nya genomfarten samordnas med utfarten från golfbanan i en rondell. Lokalgator Parkering Gång- och cykelvägar Den gamla delen av Öjersjövägen (Hålsjövägen) och vägen som matar den nya husgruppen i norra delen av planområdet blir lokalgator. Parkering för bostäderna sker på tomtmark. Parkeringsbehovet beräknas enligt kommunens riktlinjer till minst två bilplatser per tomt. Ytterligare en plats bör kunna anordnas. Planbestämmelse anger att parkering i enlighet med kommunens riktlinjer ska ordnas inom kvartersmark. Huvudsystemet med gång- och cykeltrafik helt separerad från biltrafik är utbyggt genom Mossvägsområdet, österut till skolorna och Öjersjö centrum. I västra Öjersjö från Hultet mot företagsparken har också separat gång- och cykelbana anlagts. Idag saknas trafikseparering för området mellan Mossvägsområdet och Sjöatorp. Hålsjövägen blir gemensam lokalgata och gång- och cykelväg inom planområdet då ny genomfart byggs utmed golfbanan. Österut planeras Gamla vägen vara en länk i det övergripande gång- och cykelvägssystemet. Denna får ny anslutning till Hålsjövägen i samband med att Öjersjövägen byggs om. Från Hålsjövägen i väster och norrut mot golfbanan separeras gång-och cykelvägen från lokalgatan. 13

14 Kollektivtrafik Busslinje Öjersjö Partille centrum Heden, trafikerar området. Restiden till Partille centrum och centrala Göteborg är ca 25 respektive 50 minuter. Restiden till och från Göteborg med snabbuss på vardagar är ca 30 minuter. Dessa går morgon och eftermiddag liksom förbindelse till Mölnlycke Mölndal Heden. Via bussterminalen i Partille centrum nås med byte övriga kommundelar. Inom planområdet avses busshållplatser anläggas vid den nya genomfarten i anslutning till lokalgatans utfart. Busshållplatser planeras också vid rondellen i öster. Enligt kommunens målsättning skall 30 % av arbetsresorna ske med kollektivtrafik. Kortare restider till Partille, Göteborg och Mölndal krävs för att kunna nå detta mål. Med utbyggnad av Hålsjöområdet beräknas kollektivtrafiken förbättras genom att turtätheten kan ökas. Skolskjutsar Skolskjuts hämtar och lämnar idag barn vid Hålsjöns busshållplats till skolorna Öjersjö brunn och Storegården. Gräns för riktlinje för buller - en våning Gräns för riktlinje för buller - två våningar Illustration av bullerberäkning Buller Öjersjövägen dimensioneras för 50 km/h i enlighet med översiktsplanen. Utbyggnaden av nya bostäder i Öjersjö medför ökad trafik vilket orsakar högre bullernivåer utmed hela vägsträckan. En utredning om vägtrafikbuller har genomförts för området (GF , rev ). Av den framgår nuvarande bullernivå och beräknad bullernivå efter utbyggnad av hela Öjersjö. Av utredningen framgår erforderliga skyddsavstånd till den planerade vägen för att klara gällande riktlinjer utomhus och för bebyggelsen. Riktlinjen för bullerstörning utomhus är 55 dba (frifältsvärde). De sex fastigheter inom planområdet som i dag är bullerstörda får lägre bullernivå än riktvärdet med den nya sträckningen av Öjersjövägen. Ett hus norr om Hålsjövägen, på Hultet 2:13, får bullervärden över riktlinjen efter utbyggnad. Bullerdämpande åtgärder diskuteras med ägarna till fastigheten. Bullervall föreslås i nuläget. Planbestämmelse om skydd mot buller införs. 14

15 Bostadshuset på Hultet 1:3, sydväst om planområdet, ingår i den vägtrafikbullerutredning, som gjorts inför planarbetet. Bullernivåerna för Hultet 1:3 blir nu lägre, även efter det att hela Öjersjö har byggts ut, eftersom avståndet från huset till genomfartstrafiken ökar i förhållande till dagens situation. Nivån överstiger dock riktlinjerna för nybyggnad, 55 dba, varför åtgärder mot bullret vidtas i samband med vägutbyggnaden, i samråd med fastighetsägaren. I utbyggnadsområdet norr om Hålsjövägen har byggrätten för nya bostadshus placerats utanför bullerstört område. Området bör utformas så att bullerstörningar minimeras och att söderläget ner mot Hålsjön utnyttjas. Uteplatser bör vändas från vägen så att byggnader kan utgöra skärm mot bullret. Inom bullerstört område införs bestämmelse att högsta tillåtna ljudnivå vid fasad är 55 dba ekv nivå, frifältsvärde samt vid uteplats 55 dba ekv nivå, med fasadreflex inräknad och 70 dba maximal nivå. Högsta ljudnivå i bostadsrum får vara 30 dba ekvivalent nivå och 45 dba maximal nivå. Djurhållning Väster om planområdet på Hultet 1:3 sker idag hästhållning. Hästar kan utgöra ett trevligt inslag i landskapsbilden och bidra till att hålla öppna marker i kulturmiljön. Samtidigt sprider hästar allergener som gör att människor som är känsliga för dessa kan bli sjuka. Vid planering av nya bostäder finns inga helt entydiga regler när det gäller erforderliga avstånd mellan djurhållning och bostäder. Bedömningen varierar beroende på djurhållningens art och storlek. De riktlinjer för skyddsavstånd som anges i Boverkets Allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, tar sikte på en mer intensiv djurhållning som t ex sker i en ridanläggning. Hästhållningen på Hultet 1:3 bedöms inte bedrivas i sådan omfattning att den i nämnvärd grad inverkar skadligt och gör den olämplig ur hälsosynpunkt för befintlig eller planerad bostadsbebyggelse. Teknisk försörjning Grundvatten I översiktsplanen för Öjersjö anges att grundvattnets rörelser inte har studerats. Eftersom Kåsjön är vattentäkt bör frågan studeras i samband med den fortsatta planeringen av Öjersjö. Planområdet ingår inte i Kåsjöns vattenskyddsområde men berörs i den västra delen, norr om Hålsjövägen, av vattenskyddsområde för Delsjön. Det innebär att bebyggelse och verksamhet skall anpassas till de gällande skyddsföreskrifterna, bilaga 1 till planbeskrivningen. Bestämmelse införs. 15

16 Dagvatten (regnvatten från vägar, tak, mark m m) Dagvatten från tomter och allmän mark tas i dag om hand lokalt genom infiltration på tomt- och naturmark, i diken etc. Jordlagren i området har låg infiltrationskapacitet, vilket försvårar infiltration av dagvatten i jorden. Dagvatten föreslås i största möjliga utsträckning tas om hand på tomtmark, vilket föreskrivs i planbestämmelserna. Dagvatten från tomtmark och allmän mark leds vidare i öppna diken för att underlätta utjämning och fördröjning av dagvatten före utsläpp till Hålsjön. Idag finns på allmän mark diken som leder ner till Hålsjön och som kan fortsätta användas för dagvattenavrinning. Bestämmelse om lokalt omhändertagande införs. Inför bygglov ansvarar fastighetsägaren för att dagvattenutredning genomförs. Spillvatten (avloppsvattnet från wc, bad, tvätt och disk) Huvudledning för spillvatten finns utbyggd längs Öjersjövägen men är ännu inte i drift. Ledningen ansluts till det regionala spillvattensystemet till Ryaverket i Göteborg med havet som slutlig recipient. Det regionala systemet är storskaligt men bedöms som kretsloppsanpassat. Ryaverket har omfattande energi- och näringsåtervinning. Spillvattnet tas idag om hand i enskilda anläggningar inom planområdet. Anläggningarna kan vara utformade som sluten tank och infiltration av BDT-vatten (bad-dusch-tvättvatten). I många fall är reningen otillfredsställande och en del anläggningar saknar tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. En sanitär upprustning bedöms som angelägen och kan nu ske i samband med att området detaljplaneläggs. Inom planområdet byggs ett lokalt ledningsnät för avlopp. Där allmänna ledningar passerar tomtmark läggs u-område in i detaljplanen. Transport av spillvatten sker med självfall i kombination med tryckavlopp. För att villatomterna utmed sjön skall kunna anslutas till huvudledningen, som ligger på en högre nivå anläggs pumpstationer öster om planområdet och i dess västra del. Pumpstationerna förses med magasin som vid eventuella driftsstörningar ska förhindra bräddning till bl a Stora Hålsjön. Med hänsyn till lukt rekommenderas ett skyddsavstånd på 50 meter mellan pumpstationer och bostäder, vilket uppnås i denna plan. En befintlig pumpstation för huvudledningen finns inom planen, söder om Öjersjövägen, väster om nedfarten till Sjöatorp. Dricksvatten I planområdet utvinns idag dricksvatten från enskilda vattentäkter. Några brunnar i Hålsjöområdet har problem med salt i vattnet. Vid utbyggnad enligt planen kommer hela området att anslutas till kommunalt vatten. Huvudledning för vatten har nu byggts ut för hela Öjersjö. Ledningssystemet har förbindelse med Härryda Företagspark vilket ger kommunen möjlighet att i ett krisläge köpa vatten från Härryda. 16

17 Elförsörjning Uppvärmning Ledningar för el byggs ut samtidigt med va-ledningar. Inom planområdet, norr om den nya genomfarten, finns en transformatorstation, som skall byggas ut. Befintliga luftledningar kommer huvudsakligen att tas bort. Anslutning till fjärrvärme kan förberedas genom att ge bebyggelsen lämplig täthet och gruppering samt installera värmesystem som kan anpassas till olika värmekällor. Enligt Partille Energi AB är fjärrvärme realistisk i Öjersjö inom år. Energisnåla lösningar ska användas såsom värmeåtervinning alternativt värmepump (bergvärme, jordvärme mm). Bestämmelse införs om konvertibla värmesystem. Avfallshantering Kommunen har infört sophämtning med returkärl och med 14 dagars hämtningsintervall för småhus. En taxa har införts där avgiften är beroende av vikten på de lämnade soporna. Utgångspunkten för systemet är att alla tar ett personligt ansvar och sorterar sina sopor. Ungefär 45 % av soporna är komposterbara och bör därför tas om hand lokalt. Det minskar behovet av transporter och ger efter förmultning ett jordförbättringsmedel. Återvinningsstation finns för närvarande i Öjersjö centrum och vid Hytterkullen. Kompletterande återvinningsstation får anläggas i takt med utbyggnaden. Grovsopor och miljöfarligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral på Mellbyfältet, Järnringen, eller hämtas efter beställning. För miljöfarligt avfall finns ytterligare tre miljöstationer i kommunen. Även här kan hämtning beställas. Det restavfall som hämtas körs till Sävenäs och bränns för att få värme och elektricitet. Skyddsrum Planen ligger inte inom skyddsrumsort. Krav finns då inte att bygga skyddsrum. MILJÖKONSEKVENSER Viktiga miljökonskvenser i området Den påverkan på miljön som programförslaget för hela Hålsjöområdet förorsakar har sammanställts i en separat Miljökonsekvensbeskrivning GF , bilaga till programmet. De viktigaste miljöeffekterna som utbyggnadsförslaget förorsakar inom detaljplaneområdet sammanfattas nedan: Naturmiljö - Ingrepp görs i lövskogar bl a ekskogar med större lokala naturvärden vid utbyggnad av ny Öjersjöväg och ny bebyggelse. - Utbyggnaden innebär en förstärkt barriäreffekt för djurlivet. Ombyggnad av Öjersjövägen och ytterligare bebyggelse försvårar för faunan att ta sig mellan Kåsjöns friluftsområde och skogsområdena i sydost. 17

18 - Ny dragning av Öjersjövägen skär genom biotopskyddad stenmur (7 kap 11 miljöbalken) Kulturmiljön - Gammal inägomark bebyggs. Rekreation - Område med ekskog norr om St Hålsjön, som i viss mån används som närrekreationsområden, bebyggs. - Förstärkt barriäreffekt för friluftslivet. Ombyggnad av Öjersjövägen och ytterligare bebyggelse försvårar för människor att ta sig mellan Kåsjöns friluftsområde och skogsområdena i sydost. + Tillgängligheten för allmänheten till Stora Hålsjöns norra strand förbättras då den kommunala marken i anslutning till stranden görs mer tillgänglig. Mark, vatten Buller Miljökvalitetsnorm + Anslutning till kommunalt VA medför minskat närsaltsutsläpp lokalt, vilket medför förbättrad vattenkvalitet i Stora Hålsjön och enskilda vattentäkter. Detta motverkas i någon grad av ökade hårdgjorda ytor vilket medför ökade dagvattenutsläpp + Idag överskrids riktvärdena för buller för ca 6 st hus inom planområdet. Den nya sträckningen för Öjersjövägen medför att alla husen får lägre bullernivå än riktvärdet. Efter utbyggnad i Öjersjö kommer riktvärdena att överskridas för ett hus inom planområdet. Utbyggnaden leder inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids. REVIDERINGAR Detaljplanen har reviderats i två olika avsnitt. Rondell och busshållplatser Allmän plats och u-omr. Infarten till planområdet i väster har tillsammans med infarten till golfbanan utformats som en rondell. Busshållplatserna har placerats mitt emot varandra öster om rondellen. För den nya bostadsgruppen norr om Hålsjövägen har kvartersgatan ändrats till lokalgata. Utrymmet för Hålsjövägen har breddats något. Komplettering har skett av u-områden. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandefrågor Genomförandetid De tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenserna redovisas i en särskild genomförandebeskrivning. Kommunen kommer att vara huvudman för allmänna platser. Detaljplanen får en genomförandetid för allmän plats/genomfart på fem år och för övriga planområdet på tio år, från det datum planen vunnit laga kraft. 18

19 MEDVERKANDE KONSULTER OCH TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats av EFEM Arkitektkontor genom arkitekt Anna Helmrot på uppdrag av och i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Även tjänstemän från bygg- och miljökontoret har medverkat i planarbetet. Olof Wiklund stadsbyggnadschef Birgitta Lööf planchef 19

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för BOSTÄDER I ÖJERSJÖ BRASEGÅRD i Partille kommun, Västra Götalands län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för BOSTÄDER I ÖJERSJÖ BRASEGÅRD i Partille kommun, Västra Götalands län 2006-05-31 rev 2006-11-27 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2000:473 Antagen av kommunfullmäktige 2007-01-30 och lagakraftvunnen 2007-03-05 Detaljplan för BOSTÄDER I ÖJERSJÖ BRASEGÅRD i Partille kommun,

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län 2008-03-03 Handläggare Karin Telldén Tel: 031-792 12 02 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:80 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-28 Laga kraft 2009-06-25 Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten SUNDSÖR 2:1 i Nykvarns kommun Upprättad 2004-05-26 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser. Till detaljplanen hör

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad SAMRÅDSHANDLING P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun Upprättad 2008-04-15 Ulf Zettersten arkitekt SAR/MSA P L A N B E S K R I V N I N G tillhörande detaljplan

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer BN 2005/0480 Detaljplan för Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-11-15, reviderad 2007-02-12 LAGA KRAFT 2007-03-22 1 (7)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE

NORMALT PLANFÖRFARANDE 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2009-03-25 Detaljplan för Harvägen, Eneby 1:122 m. fl. Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling Detaljplan för tre villatomter, del av Jörlanda-Berg 1:66 Stenungsunds kommun Antagandehandling PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av Tranås

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Gärdeby bystuga Rättviks kommun, Dalarnas län

Gärdeby bystuga Rättviks kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Det här dokumentet är OCRbehandlad för att öka tillgängligheten till innehållet. Originalet finns på miljö- och plankontoret, Rättviks kommun. Gärdeby bystuga Rättviks

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 1/10

SAMRÅDSHANDLING 1/10 SAMRÅDSHANDLING 1/10 Detaljplan för Del av Siretorp 9:74 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR: grundkarta fastighetsförteckning plankarta med bestämmelser planbeskrivning inkl

Läs mer

SÄTILA 5:3 m.fl. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2009-03-03. Diarienummer PBN 2007/0363 214

SÄTILA 5:3 m.fl. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2009-03-03. Diarienummer PBN 2007/0363 214 Diarienummer PBN 2007/0363 214 Detaljplan för SÄTILA 5:3 m.fl. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Villa Patria med uthus på Sätila 5:3 Upprättad 2007-07-04, reviderad 2008-04-07 reviderad 2008-09-12

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-06-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-02-01, rev 2010-04-12 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling Dnr 06-10252.214 Ks 07-566 LANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen

Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 PLANBESKRIVNING 2011-03-29 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:200 Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer