BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN"

Transkript

1 Handläggare Birgitta Lööf Tel: ANTAGANDEHANDLING rev rev Diarienummer KS 472/ Antagen av kommunfullmäktige och lagakraftvunnen Detaljplan för BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN PLANBESKRIVNING med bilaga 1

2 HANDLINGAR Till handlingarna hör: Denna planbeskrivning, med bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser , rev och Illustrationskarta A , rev och Genomförandebeskrivning , rev och Utlåtande Särskilt utlåtande, rondell, Särskilt utlåtande, allmän plats och u-område, Övriga handlingar: Fastighetsförteckning, rev Fastighetsförteckning, rev Grundkarta Samrådsredogörelse, del 2 - detaljplan Fastighetsförteckning Grundkarta Planprogram med miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse, del 1 - program Geoteknisk utredning Trafikbullerutredning rev PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad på befintliga bostadsfastigheter och en förtätning av området med nya tomter för bostadsändamål. Nuvarande helårshus avses befästas i planen och fritidshustomter, obebyggda och nya tomter föreslås kunna bebyggas med helårsbostäder. Området ska i samband med utbyggnaden förses med kommunalt vatten och avlopp. Vägar byggs ut till gator. Öjersjövägen får en ny nordligare sträckning och den nuvarande vägen blir lokalgata och gång- och cykelväg. Naturmark med bl a ekskog liksom kulturmiljö, i form av stengärdsgårdar, ska i största möjliga utsträckning bevaras. Tillgängligheten för allmänheten till Stora Hålsjön ska förbättras genom tydliggörande av gränser privat/allmänt område. 2

3 Planområdets läge FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB En utbyggnad av bostäder inom området bedöms överensstämma med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser i 3:e kapitlet, avseende hushållning med mark- och vattenområden. Planen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormer för kväveoxid, svaveloxid, bly eller partiklar överskrids inom området, eller i andra områden, i enlighet med 5 kap Miljöbalken. Inget område som avses i kap 4 berörs av detaljplanen. PLANDATA Läge, areal Markägoförhållanden Vatten och grund Fiske och bryggor Detaljplaneområdet är beläget norr om Stora Hålsjön och söder om golfbanan. Planen omfattar den nya sträckningen av Öjersjövägen mellan rondellen i öster och den redan utbyggda delen av Öjersjövägen i väster. Planområdets areal är cirka 10,3 ha. De avstyckade fastigheterna mellan Hålsjövägen och Stora Hålsjön har enskilda fastighetsägare liksom de två avstyckade och bebyggda tomterna norr om vägen. Väster om utbyggnadsområdet, norr om Hålsjövägen går genomfarten över Hultet 1:3, som är privatägd. I övrigt är marken i kommunal ägo. En utredning angående vatten och grund i Hulttjärn, Stora och Lilla Brastjärn, samt Stora och Lilla Hålsjön har gjorts av GF Konsult AB För Stora Hålsjön gäller att samtliga strandfastigheter äger vattenområde med undantag för ett område av vattnet inom Öjersjö nr 3, vilket avsatts som samfällt. Inom planområdet äger fastigheterna Hultet 2:1 och Öjersjö 3:7 vattenområde. På uppdrag av Partille kommun utförde, i slutet på 60-talet, dåvarande distriktslantmätaren en utredning rörande fisket inom Partille socken belägna sjöar och tjärnar. Utredningen redovisar att fisket i Stora Hålsjön är samfällt och berör ett stort antal fastigheter. Stora Hålsjön omfattas dock av Mölndalsåns fiskevårdsområdeförening som reglerar fisket. 3

4 TIDIGARE STÄLL- NINGSTANDEN Översiktsplan m m Bryggor finns vid ett flertal ställen utmed Stora Hålsjöns norra strand. Ett antal fastigheter har servitut inom strandfastigheterna vid Stora Hålsjön med rätt att bl a anlägga bryggor. Omfattningen framgår av till planen hörande fastighetsförteckning. I Översiktsplan för Partille kommun, ÖP 90, antagen av kommunfullmäktige 1992, anges området som befintlig bebyggelse, tätortsbebyggelse, bostäder, bostadskomplement mm. Översiktsplan för Öjersjö har antagits av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft I översiktsplanen anges att markanvändningen inom planområdet ska vara bostäder, bostadskomplement och naturområden. Fiskevårdsplan Kommunstyrelsen har godkänt fiskevårdsplan för Mölndalsåns vattensystem som ett underlag för framtida ställningstaganden. Stora Hålsjön ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde. Planen ska utgöra underlag för framtida ställningstaganden, bl a bevaka att hänsyn tas till fisket och tillgängligheten till sjöarna. Gångvägar och stigar i närheten av vattnat bör planeras så att en för fisk och kräftor lämplig strandvegetation bibehålls. Strandskydd och vattenskyddsområden Kommunen har av länsstyrelsen begärt preciserad gräns för strandskydd i anslutning till planområdet. Länsstyrelsen har beslutat om strandskydd vid Hålsjön. Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Delsjöarna gäller fr o m , se bilaga 1. Utbyggnadsområdet berörs i nordväst av vattenskyddsområdet. Planbestämmelse införs. Program för bostadsbyggande Detaljplan, förordnanden BOSTÄDER I PARTILLE, planerat bostadsbyggande har antagits av kommunfullmäktige För planområdet som ingår i Hallen-Hålsjöområdet anges att utbyggnad kommer att ske etappvis, med möjlig byggstart under Planområdet saknar detaljplan. En tidigare byggnadsplan för fritidshus upphävdes av kommunfullmäktige Partille kommunstyrelses arbetsutskott har beslutat uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för den södra delen av Hallen-Hålsjöområdet. Detaljplan för Hålsjöområdet, östra delen, antogs av kommunfullmäktige

5 Program för planområdet Planprogram som ligger till grund för detaljplanen har upprättats och godkänts för samråd av kommunstyrelsen den 2 februari Samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och övriga intressenter har skett från den 7 februari t o m den 12 mars och med samrådsmöte den 28 februari Miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats till programmet. Programområdet har delats i tre delar som planläggs var för sig. Plansamråd Samråd har skett om detaljplaneförslaget under tiden till Utställning Detaljplaneförslaget har varit utställd under tiden till Utblick över Hålsjön Skyddad stenmur 5

6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Den södra delen av planområdet ligger på sluttningen ner mot Stora Hålsjön och utgörs till större delen av bebyggda tomter med uppvuxna trädgårdar. Strandområdet är öppet i den nordöstra delen och skogsbevuxet i den sydvästra. Utmed strandkanten växer vass. Planområdet norr om Hålsjövägen utgörs i väster av gammal åkermark med bl a en biotopskyddad stenmur omgiven av lövträd som bildar värdefulla bryn. Nordost därom ligger golfbanan med sina öppna marker. I områdets centrala del finns partier med värdefull ädellövskog. Ekskogen finns med i länsstyrelsens inventering (1986). I områdets östra del växer lövskog på delvis sumpig mark. Norr om Hålsjövägen finns två bebyggda tomter med uppvuxna trädgårdar. Vid utbyggnad bör hänsyn tas till kulturlandskapet. Gamla stengärdesgårdar bevaras så långt som möjligt. Planbestämmelser har införts om detta. Hänsyn bör också tas till ädellövskog som sparas i största möjliga utsträckning. En del av lövskogsområdet är kvartersmark, prickad mark, som inte får bebyggas. I enlighet med översiktsplanen för Öjersjö bibehålls sambandet mellan skogs- och naturområden i norr och söder genom den gröna korridoren som finns väster om Stora Hålsjön. Strandskydd Strandskydd avses gälla tillsammans med detaljplanen. Åtgärder inom skyddet kan kräva dispens. Skyddets omfattning redovisas på karta sidan 12. Geotekniska förhållanden En geoteknisk utredning har genomförts för tre detaljplaneområden i Hålsjöområdet, GF Detaljplanens intentioner kan genomföras utan erinringar ur geoteknisk synpunkt. Grundläggning av en- och tvåfamiljshus bedöms i de flesta fall kunna ske med plattgrundläggning utan förstärkningsåtgärder. I områden med organiska jordlager krävs uppfyllnad med bärigt material, eventuellt även utgrävning eller överfyllnad och liggtid för att ej riskera sättningar. Bergets relativt dåliga kvalitet med kraftig förskiffring skall beaktas speciellt vid grundläggning av tunga byggnader eller bergsschakter då utfall av berget riskeras från slänter. Jordlagren i området är täta med låg permeabilitet. Detta innebär att infiltrationskapaciteten är låg, vilket försvårar infiltration av dagvatten i jorden. Vid ledningsdragning inom området riskeras i hög grad bergsschakt och därmed höga kostnader. 6

7 Radon Fornlämningar Området klassificeras som normalriskområde när det gäller markradon. I samband med bygglovgivning och byggnation ska minst kontroll utföras av gammastrålningen över blottlagt berg. Byggnader utförs radonskyddande. Bestämmelser införs. På fastigheten Hultet 2:21 finns en gravplats som räknas som fornminne. I övrigt finns inga kända fornlämningar inom området. Fornminnen skyddas av kulturmiljölagen. Bebyggelseområdet Befintlig bebyggelse Bebyggelsen i Öjersjö bestod ursprungligen av ett antal mindre gårdar längs Öjersjövägen. Nordost om planområdet ligger gården Öjersjö Hallen. Väster om planområdet finns Hultet Nedergård och Sjöatorp. Redan på 1800-talet förekom sommarbostäder vid Hålsjön. I slutet av 1920-talet började man i större omfattning avstycka och sälja fritidstomter i området. Idag består bebyggelsen av villor och fritidshus på stora tomter. Villorna är i huvudsak tidigare fritidshus, som omvandlats till helårsbostäder. Inom planområdet finns nio befintliga helårs- och fritidsbostäder. En privat tomt vid sjön är obebyggd. Norr om Öjersjövägen finns flera kommunala obebyggda tomter. Husen ligger på rad mot sjön 7

8 Utbyggnadsområde - nu golfbana Bebyggelsen i området uppvisar stor variation i formspråk och utförande. Flera hus är från början sommarhus som byggts till och förändrats. Byggnaderna följer topografin och höjdskillnader tas upp i socklar och källarvåningar. Naturmark finns i flera fall kvar tätt intill husen och slänter undviks. Uppvuxna trädgårdar ger ett lummigt och inbott intryck. Ny bebyggelse Principer för bebyggelsen I detaljplanen föreslås nya tomter för helårsbebyggelse. Enligt översiktsplanen ska områdets egen identitet vara utgångspunkt för ny bebyggelse. Utmärkande för området är närhet till vacker natur, kulturlandskap med gamla bybildningar och den tidiga fritidshusbebyggelsen. Områdets föreslagna utbyggnad utgår från ett naturnära småskaligt boende som bygger vidare på områdets nuvarande karaktär. Illustrationskartan föreslår nya friliggande bostadshus på enskilda tomter. Naturmark bevaras mellan bebyggelsegrupperna. Utbyggnadsområdet norr om Hålsjövägen föreslås byggas ut med 19 friliggande bostadshus. Området har varit föremål för markanvisningstävling. Illustrationskartan visar det antagna förslaget. Utbyggnaden av området avses ske med hänsyn till befintliga ekar, vilka bevaras mellan husen i största möjliga utsträckning. I ett område, betecknat Natur, mellan kvartersmark och Nya Öjersjövägen sparas befintlig ekskog. 8

9 Illustration av föreslagen bebyggelse, sektion genom området norr om Hålsjövägen Tomtstorlekar I området med befintliga tomter söder om Hålsjövägen, i sluttningen ner mot Stora Hålsjön, är minsta tillåtna tomtstorlek m 2 i detaljplanen. Storleken på befintliga tomter varierar mellan ca m 2 och m 2. En befintlig tomt bedöms lämplig att dela med tanke på husplacering, tillgänglighet och VA-ledningar, se illustrationskarta. I utbyggnadsområdet illustreras tomter på m 2. Minsta tilllåtna tomtstorlek är 800 m 2. Bestämmelse har införts. Hustyper och upplåtelseformer Detaljplaneområdet föreslås byggas ut med friliggande villor för ägande. Planbestämmelserna anger att endast enbostadshus och en huvudbyggnad kan uppföras per fastighet vilket medför att t ex parhus inte kan medges. Parhus innebär ökade ytor för parkering på tomtmark, vilket ger större ingrepp. Det medför också ofta senare en önskan om att dela tomter och bygga ytterligare garage. Utbyggnadsområdet norr om Hålsjövägen rymmer 19 bostadshus och garage i grupp, med sammanhållen utformning. Byggnadsvolymer Inom området med befintliga tomter får den största sammanlagda byggnadsarean vara 20 % av tomtytan, dock högst 180 m 2 för huvudbyggnad och 70 m 2 för uthus och garage. En största byggnadshöjd om 4.5 m och största nockhöjd om 7.5 m tillåts. Utöver högsta byggandshöjd medges takkupor till högst en tredjedel av fasadens längd. Bestämmelserna gör det möjligt att bygga hus med förhöjt väggliv i 1 ½ våning där vind går att inreda. Minsta takvinkel anges till 14 grader. Vid pulpettak är byggnadshöjden liktydig med nockhöjd, vilket innebär att husen, beroende på markförhållanden, ibland kan vara 9

10 svåra att inrymma inom högsta byggnadshöjd. Mindre avsteg bedöms dock kunna medges, vad avser byggandshöjden vid pulpettak, där bestämmelsen om högsta nockhöjd uppfylls och det sammantagna intrycket av byggandens höjd kan accepteras. Illustration av föreslaget hus inom nybyggnadsområdet Inom utbyggnadsområdet är den största tillåtna byggnadsarean 135 m 2 för huvudbyggnad och 40 m 2 för uthus och garage. Takvinkel får vara mellan 27 och 30 grader. Största tillåtna byggnadshöjd är 5.0 m och högsta nockhöjd är 7.5 m. Utöver högsta byggnadshöjd medges takkupor till högst halva fasadens längd. Inom detta område bedöms en något högre byggnadshöjd kunna medges med beaktande av att den mindre byggnadsytan ger en sammantaget liten byggnadsvolym. Husen påverkar inte heller några befintliga bostadshus möjlighet till utsikt över sjön. Utformning Planbestämmelser som reglerar husens utformning har införts för att ny bebyggelse ska smälta in i miljön och för att områdets karaktär ska bibehållas. Bestämmelserna motiveras av att ny bebyggelse bör ta hänsyn till den närliggande kulturmiljön. Den bör också anpassas till områdets naturnära karaktär. Fasadmaterial ska vara trä eller puts. Dessutom föreskrivs att tak ska vara sadeltak eller pulpettak och takkupa får anordnas till en del av husets längd. Inom grupphusområdet kommer utformning och färgsättning att vara väl sammanhållen, vilket bör beaktas även vid eventuella framtida tillägg och förändring. Markanpassning Planområdets topografi kräver att höjdsättningen av mark och byggnader särskilt studeras och att färdiga marknivåer anpassas till ursprungliga nivåförhållanden. Detta innebär att uppfyllnader inte bör överstiga 1 meter och att slänter inte utförs brantare än 1:2. Omarbetning av terrängen för att passa en speciell hustyp får inte utföras. Bestämmelse har införts. 10

11 Service Inom planområdet finns ingen social eller kommersiell service. Skolan Öjersjö Brunn, med särskola och fritidshem, ligger drygt en kilometer österut. Öjersjö Brunn togs i bruk 1999 och riktar sig till barn från 6 till 16 år. I skolan finns en idrottshall. I anslutning till skolan har en ny förskola börjat byggas. Vid Öjersjö centrum på knappt två kilometers avstånd finns förutom skola, särskola och barnomsorg även öppen förskola, fritidsgård, fritidshem och fritidsklubbsverksamhet samt barnavårdscentral och distriktssköterskemottagning. Skolan i centrum, Öjersjö Storegård, togs i bruk 1992 och är för barn från 1 till 16 år. Vid Brearemossen finns en idrottsplats med bollplan I Furulunds centrum finns sjukhem och servicehus. Närbutik och en pizzeria finns i Öjersjö centrum. Annan kommersiell service finns närmast i Furulund och i Partille centrum samt i Mölnlycke. Kulturvärden Bohusläns museum har 1979 och 1995 gjort bedömningar av bebyggelsen i Hallen Hålsjöområdet. I kommunens kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige , anges Öjersjö Hallen som en värdefull kulturmiljö. Sydväst om planområdet finns den äldre gårdsmiljön Hultet Nedergård och Sjöatorp som en gång tillhörde Hultets by. Sjöatorp är en värdefull byggnad med många äldre byggnadsdetaljer. Sjöatorp Hultet 2:2, Karlslund, mellan Hålsjövägen och Stora Hålsjön byggdes 1812 som sommarbostad åt göteborgsköpmannen och advokaten Pehr Backman. Karlslund och därmed Öjersjöområdet blev känt på grund av att skalden J A Wadman vistades där, vilket han beskriver i sin dikt Min lilla vrå bland bergen. Karlslund är en föregångare till de sommarstugor som började uppföras i Öjersjö på 1920-talet. I anslutning till Karlslund på fastigheten Hultet 2:21 finns en gravplats där flera av Backmans anhöriga ligger begravda. Gravplatsen räknas som fornminne. 11

12 Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid utformning och placering av nya byggnader. Hänsyn ska tas till stengärdesgårdarna och kulturmarken vid förändringar i samband med exploatering. Bestämmelse om skydd av stengärdesgårdar införs på plankartan. Friytor, friluftsliv och fritidsanläggningar Området är omgivet av stora natur- och friluftsområden med Delsjöområdet i väster och Knipeflågsbergen i nordväst, båda naturreservat. I norr finns Kåsjöns friluftsområde och i söder naturområdena kring Stora och Lilla Hålsjön. Den gröna korridoren mellan naturområdena i norr och söder bibehålls mellan Stora och Lilla Hålsjön. I Stora Hålsjön finns flera badmöjligheter. Den kommunägda marken i anslutning till stranden görs tillgänglig för allmänheten. Området utmed stranden ges bestämmelsen NATUR. Sjöns naturkaraktär bevaras. En skötselplan kommer att upprättas. I anslutning till området finns också möjligheter till fritidsaktiviteter på Partille golfbana, på idrottsområdet vid Brearemossen i östra Öjersjö och i idrottshallen i skolan Öjersjö brunn. Kulturmiljö, strandskydd och vattenskyddsområde 12

13 Vägar och trafik Vägnät Öjersjövägen har byggts ut i nytt läge och till högre standard från Landvettervägen förbi cirkulationsplatsen vid Öjersjö Brunn och fram till Tjärnvägen. Från Sjöatorp västerut mot Riksväg 40 via Mölnlycke företagspark har Öjersjövägen byggts ut för 70 km/h. Mellan Tjärnvägen och Sjöatorp finns den äldre sträckningen kvar med tydlig landsvägskaraktär. Trafiken går här nära befintlig bebyggelse med bullerstörningar som följd. Utfarter från fastigheter och brist på separerad gång- och cykelbana skapar betydande trafiksäkerhetsproblem. En ombyggnad föreslås av Öjersjövägen dimensionerad för 50 km/h i sitt nuvarande läge från Tjärnvägen fram till Gamla Vägens västra anslutning. Inom detaljplanen föreslås en nordligare sträckning av Öjersjövägen utmed golfbanan fram till Sjöatorp. Den nya vägsträckningen motiveras dels av att bebyggelsen vid sjön är störd av trafikbuller, dels av att nuvarande väg har många utfarter. Hålsjövägen blir lokalgata och gång- och cykelväg. Lokalgatans utfart på den nya genomfarten samordnas med utfarten från golfbanan i en rondell. Lokalgator Parkering Gång- och cykelvägar Den gamla delen av Öjersjövägen (Hålsjövägen) och vägen som matar den nya husgruppen i norra delen av planområdet blir lokalgator. Parkering för bostäderna sker på tomtmark. Parkeringsbehovet beräknas enligt kommunens riktlinjer till minst två bilplatser per tomt. Ytterligare en plats bör kunna anordnas. Planbestämmelse anger att parkering i enlighet med kommunens riktlinjer ska ordnas inom kvartersmark. Huvudsystemet med gång- och cykeltrafik helt separerad från biltrafik är utbyggt genom Mossvägsområdet, österut till skolorna och Öjersjö centrum. I västra Öjersjö från Hultet mot företagsparken har också separat gång- och cykelbana anlagts. Idag saknas trafikseparering för området mellan Mossvägsområdet och Sjöatorp. Hålsjövägen blir gemensam lokalgata och gång- och cykelväg inom planområdet då ny genomfart byggs utmed golfbanan. Österut planeras Gamla vägen vara en länk i det övergripande gång- och cykelvägssystemet. Denna får ny anslutning till Hålsjövägen i samband med att Öjersjövägen byggs om. Från Hålsjövägen i väster och norrut mot golfbanan separeras gång-och cykelvägen från lokalgatan. 13

14 Kollektivtrafik Busslinje Öjersjö Partille centrum Heden, trafikerar området. Restiden till Partille centrum och centrala Göteborg är ca 25 respektive 50 minuter. Restiden till och från Göteborg med snabbuss på vardagar är ca 30 minuter. Dessa går morgon och eftermiddag liksom förbindelse till Mölnlycke Mölndal Heden. Via bussterminalen i Partille centrum nås med byte övriga kommundelar. Inom planområdet avses busshållplatser anläggas vid den nya genomfarten i anslutning till lokalgatans utfart. Busshållplatser planeras också vid rondellen i öster. Enligt kommunens målsättning skall 30 % av arbetsresorna ske med kollektivtrafik. Kortare restider till Partille, Göteborg och Mölndal krävs för att kunna nå detta mål. Med utbyggnad av Hålsjöområdet beräknas kollektivtrafiken förbättras genom att turtätheten kan ökas. Skolskjutsar Skolskjuts hämtar och lämnar idag barn vid Hålsjöns busshållplats till skolorna Öjersjö brunn och Storegården. Gräns för riktlinje för buller - en våning Gräns för riktlinje för buller - två våningar Illustration av bullerberäkning Buller Öjersjövägen dimensioneras för 50 km/h i enlighet med översiktsplanen. Utbyggnaden av nya bostäder i Öjersjö medför ökad trafik vilket orsakar högre bullernivåer utmed hela vägsträckan. En utredning om vägtrafikbuller har genomförts för området (GF , rev ). Av den framgår nuvarande bullernivå och beräknad bullernivå efter utbyggnad av hela Öjersjö. Av utredningen framgår erforderliga skyddsavstånd till den planerade vägen för att klara gällande riktlinjer utomhus och för bebyggelsen. Riktlinjen för bullerstörning utomhus är 55 dba (frifältsvärde). De sex fastigheter inom planområdet som i dag är bullerstörda får lägre bullernivå än riktvärdet med den nya sträckningen av Öjersjövägen. Ett hus norr om Hålsjövägen, på Hultet 2:13, får bullervärden över riktlinjen efter utbyggnad. Bullerdämpande åtgärder diskuteras med ägarna till fastigheten. Bullervall föreslås i nuläget. Planbestämmelse om skydd mot buller införs. 14

15 Bostadshuset på Hultet 1:3, sydväst om planområdet, ingår i den vägtrafikbullerutredning, som gjorts inför planarbetet. Bullernivåerna för Hultet 1:3 blir nu lägre, även efter det att hela Öjersjö har byggts ut, eftersom avståndet från huset till genomfartstrafiken ökar i förhållande till dagens situation. Nivån överstiger dock riktlinjerna för nybyggnad, 55 dba, varför åtgärder mot bullret vidtas i samband med vägutbyggnaden, i samråd med fastighetsägaren. I utbyggnadsområdet norr om Hålsjövägen har byggrätten för nya bostadshus placerats utanför bullerstört område. Området bör utformas så att bullerstörningar minimeras och att söderläget ner mot Hålsjön utnyttjas. Uteplatser bör vändas från vägen så att byggnader kan utgöra skärm mot bullret. Inom bullerstört område införs bestämmelse att högsta tillåtna ljudnivå vid fasad är 55 dba ekv nivå, frifältsvärde samt vid uteplats 55 dba ekv nivå, med fasadreflex inräknad och 70 dba maximal nivå. Högsta ljudnivå i bostadsrum får vara 30 dba ekvivalent nivå och 45 dba maximal nivå. Djurhållning Väster om planområdet på Hultet 1:3 sker idag hästhållning. Hästar kan utgöra ett trevligt inslag i landskapsbilden och bidra till att hålla öppna marker i kulturmiljön. Samtidigt sprider hästar allergener som gör att människor som är känsliga för dessa kan bli sjuka. Vid planering av nya bostäder finns inga helt entydiga regler när det gäller erforderliga avstånd mellan djurhållning och bostäder. Bedömningen varierar beroende på djurhållningens art och storlek. De riktlinjer för skyddsavstånd som anges i Boverkets Allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, tar sikte på en mer intensiv djurhållning som t ex sker i en ridanläggning. Hästhållningen på Hultet 1:3 bedöms inte bedrivas i sådan omfattning att den i nämnvärd grad inverkar skadligt och gör den olämplig ur hälsosynpunkt för befintlig eller planerad bostadsbebyggelse. Teknisk försörjning Grundvatten I översiktsplanen för Öjersjö anges att grundvattnets rörelser inte har studerats. Eftersom Kåsjön är vattentäkt bör frågan studeras i samband med den fortsatta planeringen av Öjersjö. Planområdet ingår inte i Kåsjöns vattenskyddsområde men berörs i den västra delen, norr om Hålsjövägen, av vattenskyddsområde för Delsjön. Det innebär att bebyggelse och verksamhet skall anpassas till de gällande skyddsföreskrifterna, bilaga 1 till planbeskrivningen. Bestämmelse införs. 15

16 Dagvatten (regnvatten från vägar, tak, mark m m) Dagvatten från tomter och allmän mark tas i dag om hand lokalt genom infiltration på tomt- och naturmark, i diken etc. Jordlagren i området har låg infiltrationskapacitet, vilket försvårar infiltration av dagvatten i jorden. Dagvatten föreslås i största möjliga utsträckning tas om hand på tomtmark, vilket föreskrivs i planbestämmelserna. Dagvatten från tomtmark och allmän mark leds vidare i öppna diken för att underlätta utjämning och fördröjning av dagvatten före utsläpp till Hålsjön. Idag finns på allmän mark diken som leder ner till Hålsjön och som kan fortsätta användas för dagvattenavrinning. Bestämmelse om lokalt omhändertagande införs. Inför bygglov ansvarar fastighetsägaren för att dagvattenutredning genomförs. Spillvatten (avloppsvattnet från wc, bad, tvätt och disk) Huvudledning för spillvatten finns utbyggd längs Öjersjövägen men är ännu inte i drift. Ledningen ansluts till det regionala spillvattensystemet till Ryaverket i Göteborg med havet som slutlig recipient. Det regionala systemet är storskaligt men bedöms som kretsloppsanpassat. Ryaverket har omfattande energi- och näringsåtervinning. Spillvattnet tas idag om hand i enskilda anläggningar inom planområdet. Anläggningarna kan vara utformade som sluten tank och infiltration av BDT-vatten (bad-dusch-tvättvatten). I många fall är reningen otillfredsställande och en del anläggningar saknar tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. En sanitär upprustning bedöms som angelägen och kan nu ske i samband med att området detaljplaneläggs. Inom planområdet byggs ett lokalt ledningsnät för avlopp. Där allmänna ledningar passerar tomtmark läggs u-område in i detaljplanen. Transport av spillvatten sker med självfall i kombination med tryckavlopp. För att villatomterna utmed sjön skall kunna anslutas till huvudledningen, som ligger på en högre nivå anläggs pumpstationer öster om planområdet och i dess västra del. Pumpstationerna förses med magasin som vid eventuella driftsstörningar ska förhindra bräddning till bl a Stora Hålsjön. Med hänsyn till lukt rekommenderas ett skyddsavstånd på 50 meter mellan pumpstationer och bostäder, vilket uppnås i denna plan. En befintlig pumpstation för huvudledningen finns inom planen, söder om Öjersjövägen, väster om nedfarten till Sjöatorp. Dricksvatten I planområdet utvinns idag dricksvatten från enskilda vattentäkter. Några brunnar i Hålsjöområdet har problem med salt i vattnet. Vid utbyggnad enligt planen kommer hela området att anslutas till kommunalt vatten. Huvudledning för vatten har nu byggts ut för hela Öjersjö. Ledningssystemet har förbindelse med Härryda Företagspark vilket ger kommunen möjlighet att i ett krisläge köpa vatten från Härryda. 16

17 Elförsörjning Uppvärmning Ledningar för el byggs ut samtidigt med va-ledningar. Inom planområdet, norr om den nya genomfarten, finns en transformatorstation, som skall byggas ut. Befintliga luftledningar kommer huvudsakligen att tas bort. Anslutning till fjärrvärme kan förberedas genom att ge bebyggelsen lämplig täthet och gruppering samt installera värmesystem som kan anpassas till olika värmekällor. Enligt Partille Energi AB är fjärrvärme realistisk i Öjersjö inom år. Energisnåla lösningar ska användas såsom värmeåtervinning alternativt värmepump (bergvärme, jordvärme mm). Bestämmelse införs om konvertibla värmesystem. Avfallshantering Kommunen har infört sophämtning med returkärl och med 14 dagars hämtningsintervall för småhus. En taxa har införts där avgiften är beroende av vikten på de lämnade soporna. Utgångspunkten för systemet är att alla tar ett personligt ansvar och sorterar sina sopor. Ungefär 45 % av soporna är komposterbara och bör därför tas om hand lokalt. Det minskar behovet av transporter och ger efter förmultning ett jordförbättringsmedel. Återvinningsstation finns för närvarande i Öjersjö centrum och vid Hytterkullen. Kompletterande återvinningsstation får anläggas i takt med utbyggnaden. Grovsopor och miljöfarligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral på Mellbyfältet, Järnringen, eller hämtas efter beställning. För miljöfarligt avfall finns ytterligare tre miljöstationer i kommunen. Även här kan hämtning beställas. Det restavfall som hämtas körs till Sävenäs och bränns för att få värme och elektricitet. Skyddsrum Planen ligger inte inom skyddsrumsort. Krav finns då inte att bygga skyddsrum. MILJÖKONSEKVENSER Viktiga miljökonskvenser i området Den påverkan på miljön som programförslaget för hela Hålsjöområdet förorsakar har sammanställts i en separat Miljökonsekvensbeskrivning GF , bilaga till programmet. De viktigaste miljöeffekterna som utbyggnadsförslaget förorsakar inom detaljplaneområdet sammanfattas nedan: Naturmiljö - Ingrepp görs i lövskogar bl a ekskogar med större lokala naturvärden vid utbyggnad av ny Öjersjöväg och ny bebyggelse. - Utbyggnaden innebär en förstärkt barriäreffekt för djurlivet. Ombyggnad av Öjersjövägen och ytterligare bebyggelse försvårar för faunan att ta sig mellan Kåsjöns friluftsområde och skogsområdena i sydost. 17

18 - Ny dragning av Öjersjövägen skär genom biotopskyddad stenmur (7 kap 11 miljöbalken) Kulturmiljön - Gammal inägomark bebyggs. Rekreation - Område med ekskog norr om St Hålsjön, som i viss mån används som närrekreationsområden, bebyggs. - Förstärkt barriäreffekt för friluftslivet. Ombyggnad av Öjersjövägen och ytterligare bebyggelse försvårar för människor att ta sig mellan Kåsjöns friluftsområde och skogsområdena i sydost. + Tillgängligheten för allmänheten till Stora Hålsjöns norra strand förbättras då den kommunala marken i anslutning till stranden görs mer tillgänglig. Mark, vatten Buller Miljökvalitetsnorm + Anslutning till kommunalt VA medför minskat närsaltsutsläpp lokalt, vilket medför förbättrad vattenkvalitet i Stora Hålsjön och enskilda vattentäkter. Detta motverkas i någon grad av ökade hårdgjorda ytor vilket medför ökade dagvattenutsläpp + Idag överskrids riktvärdena för buller för ca 6 st hus inom planområdet. Den nya sträckningen för Öjersjövägen medför att alla husen får lägre bullernivå än riktvärdet. Efter utbyggnad i Öjersjö kommer riktvärdena att överskridas för ett hus inom planområdet. Utbyggnaden leder inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids. REVIDERINGAR Detaljplanen har reviderats i två olika avsnitt. Rondell och busshållplatser Allmän plats och u-omr. Infarten till planområdet i väster har tillsammans med infarten till golfbanan utformats som en rondell. Busshållplatserna har placerats mitt emot varandra öster om rondellen. För den nya bostadsgruppen norr om Hålsjövägen har kvartersgatan ändrats till lokalgata. Utrymmet för Hålsjövägen har breddats något. Komplettering har skett av u-områden. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandefrågor Genomförandetid De tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenserna redovisas i en särskild genomförandebeskrivning. Kommunen kommer att vara huvudman för allmänna platser. Detaljplanen får en genomförandetid för allmän plats/genomfart på fem år och för övriga planområdet på tio år, från det datum planen vunnit laga kraft. 18

19 MEDVERKANDE KONSULTER OCH TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats av EFEM Arkitektkontor genom arkitekt Anna Helmrot på uppdrag av och i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Även tjänstemän från bygg- och miljökontoret har medverkat i planarbetet. Olof Wiklund stadsbyggnadschef Birgitta Lööf planchef 19

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen.

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen. 1 2006-04-24 Dnr 04.275 D7194 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Vinninge 4:5 m fl i Klågerup, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m. fl. LANDVETTERS-BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun

Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m. fl. LANDVETTERS-BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för Samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m. fl. LANDVETTERS-BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun LANDVETTER CENTRUM RIKSVÄG 40 LANDVETTER- SJÖN

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer