Del av Hole 1:85 m fl, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Hole 1:85 m fl, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning)"

Transkript

1 Diarienummer Samrådshandling Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Hole 1:85 m fl, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning) Torsby kommun Värmlands län

2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Markens lämplighet Värdefulla områden Riksintressen Natura Naturreservat Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål Strandskydd enl. 7 kap. MB PLANDATA Lägesbestämning och areal Markägarförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Bostadsförsörjningsprogram näringslivsprogram etc Program för planområdet Samråd Miljökonsekvensbeskrivning Kommunala beslut i övrigt FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Markbeskaffenhet Bebyggelseområden Skyddsrum Vattenområden Gator och trafik Teknisk försörjning KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Beskrivning av verksamheten Nuläge och nollalternativ Miljömål Miljökvalitetsnormer MKN Värdefull rekreationsmiljö Kulturmiljöer och fornlämningar Risk och sårbarhet Ekonomiska konsekvenser Jämlikhet och jämställdhet Sammanfattning GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN REVIDERING

3 1 HANDLINGAR Planhandlingar för samråd daterade består av: Plankarta med bestämmelser (grundkarta ingår) Plan- och genomförandebeskrivning Övriga handlingar av intresse: Markteknisk undersökningsrapport Saneringsplan Långberget 2011 daterad VA-utredning Långberget sporthotell och skidanläggning, med bilagor Torsby kommun, Behovsbedömning PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Långbergets Sporthotell AB, vill genomföra en ny detaljplan för DEL AV DEL AV HOLE 1:85 M FL, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning). Långbergets Sporthotell AB vill fortsätta att driva Långberget i stort sett i sin nuvarande form men också utveckla det till att på sikt bli en året-runt-öppen anläggning för sport och naturupplevelser. Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av nya stugor och att husvagnsuppställning flyttas för att ge plats åt några av dessa stugor. Syftet är också att de servicefunktioner som i dag finns i direkt anslutning till hotellet ska också kunna etableras längre söderut inom planområdet till förmån för utveckling av hotellverksamheten på bergstoppen. Utveckling av boenden ska öka underlaget för Långbergets sport- och skidanläggning och dess servicefunktioner, hotell, restaurang, café och skidspår/vandringsleder. Den enda skidbacken med lift ligger med sitt krön vid hotellet och leder sydväst ner i dalen. 3

4 Då plantillstånd meddelades före den 21 september 2010 förutsätts att den äldre plan- och bygglagen SFS 1987:10 (PBL- plan- och bygglagen) tillämpas i planarbetet. Den nya detaljplanen bedöms vara av stor vikt och av principiell betydelse och har intresse för allmänheten. Detaljplanen förutsätts därför enligt 5 kap. 18, 20 och 21 andra st. samt plan- och bygglagen genomföras med normalt planförfarande. Planen ska enligt PBL 5 kap. 18 grundas på ett program om det inte är onödigt. Programskede har bedömts onödigt eftersom den planering som gjorts i gällande detaljplaner också ligger till grund för den nya planen samt att den följer den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP Se avsnitt 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN. 4

5 3 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 3.1 Markens lämplighet Området är sedan tidigare planlagt som område för rörligt friluftsliv med vandringsleder, skidanläggning med liftar, utförs- och längdskidåkning etc. I samband med ursprunglig etablering gjordes avvägningar om markens lämplighet för dessa friluftsverksamheter och anläggningar. Syftet med den nya planen och dess genomförande innebär inte någon radikal förändring av markanvändningen inom området. De ställningstaganden om markens lämplighet som gjorts i tidigare planering gäller fortfarande. 3.2 Värdefulla områden Enligt miljöbalkens 3 kap. 2-5 ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natureller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall, enligt miljöbalkens 3 kap. 6, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Föreslagen planering tar inte något sådant område som avses ovan i anspråk. 3.3 Riksintressen Enligt miljöbalkens 3 kap. 5-8 och 4 kap. kan områden av särskild betydelse i ett nationellt perspektiv klassas som riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot påtaglig skada. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som hotar riksintressena. Det övergripande ställningstagandet från Torsby kommun är att samtliga riksintressen ska skyddas och att verksamheter som påtagligt skadar ett riksintresses värden inte får komma till stånd. Planens genomförande anses vara förenligt med de gällande riksintressen som finns i området. 5

6 Riksintressen för naturvård 3 kap. 6 MB Planområdet ligger nära utpekat riksintresse för naturvård (Horstomyren). Riksvärdena för detta område: rikt strängflarkkärr. Ibland bildas i kärr ett mönster av upphöjda avlånga torvbildningar, som omväxlar med blöta sänkor så kallade flarkar. Denna typ kallas strängflarkkärr och finns annars huvudsakligen i Härjedalen och norra Norrlands inland. 6

7 3.4 Natura2000 På Långberget, på en höjd av cirka 470 m ö h, ligger Horsstomyrens Natura 2000-område vilket överlappar östra delen av Naturreservatet Horsstomyren-Storberget. Två naturtyper präglar området, dels myrmosaik och dels naturskog. Centralt i området ligger Horstotjärnen som i norr och söder omges av myrmarker av olika typ och med olika formelement. Det som främst uppmärksammas i myrmarken är ett system av välutvecklade flarkar, varav en del är mycket stora. Strängflarkkärrets nedre delar har bitvis rikkärrsvegetation, vilka hyser arter som dvärglummer, gräsull, kärrull, björnbrodd och ängs-/sumpnycklar. På gamla myrtallar, framförallt i nordvästra delarna, förekommer den rödlistade varglaven. I den länsomfattade myrinventeringen, 1980, klassades Horstomyren som en av de mest skyddsvärda myrarna i Värmland, vilket sedan låg till grund för att detta område, år 2000, blev naturreservat. Se punkt 3:5 nedan. Området är utpekat enligt Habitatdirektivet samt enligt Fågeldirektivet. Habitatdirektivet Dystrofa sjöar och småvatten, Aapamyrar, Västlig taiga och skogbevuxen myr. Dystrof sjö, också brunvattensjö eller humös sjö är en näringsfattig typ av sjö och är en sjötyp som är mycket vanlig i Sverige. Vattnet innehåller mängder av humuspartiklar som färgar sjön allt från brunröd till svagt gulbrun, allt utifrån hur mycket humuspartiklar som finns. Aapamyrar är en typ av myrar som är viktig i det eurosibiriska barrskogsbältet. Begreppet kommer från Finland och används vid inventering av myrar för Natura områden. Det omfattar en rad olika undertyper av kärr. Naturvårdsverket säger i Artoch naturtypsvisa vägledningar för Natura 2000 om definitionen för aapamyrar: "Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna. Hydrotopografiska myrtyper som strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar räknas automatiskt till aapamyrar. Andra myrtyper som kan ingå i dessa komplex är nordliga mossar av rostvitmossa-typ, topogena och soligena kärr, backkärr och sumpskog. Aapamyrar får till största delen sitt vatten från flödande smältvatten och närliggande mineraljordar. Aapamyrar är skyddsvärda och avsätts ofta i reservat. 7

8 3.5 Naturreservat Naturreservatet Horsstomyren-Storberget ligger omedelbart norr om Långbergets fritidsområde med den nu aktuella nya detaljplanen. Den nya detaljplanen ersätter en del av hittills gällande detaljplan. Ny icke planlagd mark tas inte i anspråk. Reservatet norr om Långberget är en i september 2011 beslutad utvidgning av Horsstomyrens naturreservat, som ursprungligen bildades i mars I närområdet finns flera andra naturreservat med liknande naturtyper. Inom en radie av två mil runt Hortsomyrens reservat ligger 11 beslutade naturreservat och flera påbörjade reservatsbildningar. I länets strategi för skydd av skog har särskilt viktiga kluster av naturvärden pekats ut som trakter, Horsstomyren-Storberget berör trakt för barrblandskog, granskog och för lövblandad barrskog. Vår och sommarbild Horstomyren (Foto: Linda Stöberg Länsstyrelsen Värmland) Naturreservatet Horsstomyren-Storberget bildades med syftet att: bevara de värdefulla livsmiljöerna grandominerad barrnaturskog och myrkomplex med däri ingående myrtyper som rikkärr, strängflarkkärr, backkärr, gungfly, soligena och topogena kärr, skogbevuxen myr och inslag av sumpskog. strukturer som till exempel död ved, gamla grova träd, lövträd, områden med hög markfuktighet och rörligt markvatten ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. bevara de växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i gynnsamt tillstånd, med t.ex. arter som långt broktagel, björnbrodd, dvärglummer, ängsnycklar, lunglav, skrovellav, varglav och lavskrika genom anordningar göra området tillgängligt, så att besökare ges möjlighet att uppleva ett opåverkat myrkomplex och ett större sammanhängande skogsområde med naturskogskaraktär, få information om områdets naturvärden och om de processer och strukturer som är viktiga för att bevara dem, samt göra besökare uppmärksamma på värdet av större sammanhängande skogsområden. Syftet uppnås genom att inget skogsbruk bedrivs i området, genom åtgärder enligt skötselplanen samt genom att området görs tillgängligt genom anordningar som ger besökare möjlighet att vandra, få överblick och information. Led till närliggande reservat anläggs för att ge besökare tillgång till ett större sammanhängande skogsområde. Områdets naturvärden bibehålls genom att exploatering, markavvattning och arbetsföretag i området förhindras. 8

9 Spindelblomster och korallrot (Foto: Anita Andersson Länsstyrelsen Värmland) Naturreservatet är i sig ett intressant besöksmål och besökare till reservatet kan nyttja den service som redan finns på Långberget, restaurang, boeende etc. I planen anges också en plats för parkering och information om Långberget och gärna i samarbete med Länsstyrelsen också information om naturreservatet. Kvarter för stugor har i planer tidigare och i nu aktuell plan getts namn som refererar till reservatets förkomst av intressanta djur och växter. Det finns i tidigare upprättade detaljplaner på Långberget kvarter som heter Knäroten och Grönbenan. I den nu aktuella planen ingår Grantickan, Lavskrikan, Varglaven (rödlistad=utrotningshotad) och Ljungpiparen. Eventuellt påbörjas 2013 ytterligare en detaljplan för ett kvarter Björnbrodden. Granticka (Foto: Anita Andersson Länsstyrelsen Värmland) 9

10 3.6 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål Miljökvalitetsnormer och mål kommenteras i kapitel KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. 3.7 Strandskydd enl. 7 kap. MB Planen omfattar inga områden med strandskydd. 10

11 4 PLANDATA 4.1 Lägesbestämning och areal Området är beläget på en höjdrygg, Långberget 11 km öster om Sysslebäck. Planområdets areal är ca 27,7 ha och omfattar i sin helhet områden som sedan tidigare är planlagda enligt redovisning i nästa avsnitt TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN. 4.2 Markägarförhållanden Fastigheten Hole 1:85 (6,96 ha) ägs av Långberget Sporthotell AB. Inom denna fastighet finns sporthotellet, liksom en stor del av den utfyllnad som använts som husvagnsuppställning vintertid, skidbacke med lift, Varglaven, cafeterian Ripan, vinterparkering och blivande Ljungpiparen med vandrarhem och blivande camping. Planen förutsätter att delar av fastigheten tillförs mark från Hole 1:94. Hole 1:100 är en privatägd bostadsfastighet. Fastigheten Hole 1:16, är privatägd och utgörs av planområdets sydöstra del samt en mindre del i nordost. I nordligaste delen av planområdet finns inom planområdet del av fastigheten Fläskremmen 1:49 (1). Denna ägs av Naturvårdsverket och utgörs till största delen av mark med vägrätt för Trafikverket. I övrigt ägs enligt fastighetsförteckning marken inom planområdet av Torsby kommun, fastigheten Hole 1:94. Enligt fastighetsförteckningen skulle fastigheten ägas av Nordvärmland Fritid men kommunen har under 2012 övertagit fastigheten. 11

12 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 5.1 Översiktliga planer Kommunövergripande Översiktsplan ÖP 2010 En ny översiktsplan fick lagakraft I översiktsplanen redovisas det övergripande målet: År 2015 har vi i Torsby kommun en yngre befolkning. I tidigare gällande mål och riktlinjer redovisades också fem delmål varav ett var, År 2012 har vi i Torsby kommun en ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring, Uttrycket ytterligare utvecklad turism visar att turismen redan är etablerad liksom att många anläggningar för turism redan finns på flera olika håll i kommunen. Dessa befintliga anläggningar och verksamheter vill kommunen ge möjlighet att ytterligare utvecklas i alla delar av kommunen. Besöksnäringen är en bransch som växer i kommunen och anses vara en framtidsbransch. Det är en näringsgren som samtidigt ställer stora krav på investeringar i form av bland annat infrastruktur. Det bör finnas möjligheter att ytterligare utveckla de befintliga anläggningarna Branäs, Hovfjället, Långberget, Valberget och Mattila. Arbetet med att formulera nya mål och riktlinjer pågick under hösten 2011 och kommunfullmäktige antog , Vision och mål 2020 vilka fick laga kraft Ett nytt övergripande mål är I Torsby kommun är det möjligt att förverkliga drömmar. Ett av tre delmål är nu att Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun, för invånare, företag och besökare. Med besökare syftar man på just turistnäringen. Man vill i kommunen också som delmål ha Hög planberedskap för expansion och nyetableringar. Översiktsplan för Långberget Ett arbete med översiktsplan för Långberget påbörjades i mars 1981 med ambitionen att den skulle antas i november Arbetet fullföljdes inte i och med att arbetet med en byggnadsplan påbörjades och presenterades i september Planen fick laga kraft den 15 juli Angående Långberget säger ÖP 2010: På Långberget finns sedan länge planberedskap för ytterligare byggande av fritidshus. C:a 75 planlagda men obebyggda tomter finns. Planerna är dock inte anpassade till dagens efterfrågan på större hus likt de i Branäs. I fritidshus, stugor, hotell och vandrarhem finns totalt 560 bäddar, varav ca 300 tillgängliga för korttidsboende. En ursprunglig inriktning på utförsåkning har med tider förskjutits till längdåkning. En fördjupad översiktsplan bör upprättas utifrån dagens behov och efterfrågan. 12

13 Denna fördjupning har inte genomförts. Långberget Sporthotell AB har i egen regi gjort en utredning. Syftet med denna utredning är att beskriva en vision 2015 för Långbergets sporthotell med en utvecklingsplan/genomförandeplan där hela eller delar av visionen förverkligas successivt utefter företagets strukturella och finansiella möjligheter. Utredningen utgör också ett underlag i arbetet med en ny detaljplan för Sporthotellet som kan möjliggöra en framtida utveckling av hotellområdet. Utredningen resulterade i en PM: Långbergets Sporthotell i Torsby kommun Framtida utvecklingsplaner, , ur vilken följande citat hämtats: Långberget ligger högt upp bland bergen, mitt i den Nordvärmländska naturen. Den höga höjden 630 meter Över havet gör Långberget till en av de snösäkraste platserna i mellansverige. Långberget erbjuder 63 km välpreparerade längdspår i olika svårighetsgrader från 2-25 km långa. En slalombacke direkt utanför hotellet erbjuder fin skidåkning utför för gäster som är i början på sin skidkarriär, både barn och vuxna. Övriga aktiviteter vintertid är vinterfiske, snöscootersafari, skidskola, m.m. Anläggningen är certifierad som officiellt Vasaloppscenter och anordnar ett antal vasaloppsläger varje säsong. Långbergets enskilda läge inbjuder också till spännande aktiviteter och fina naturupplevelser sommartid. Sporthotellet omges av "oändliga" områden med skog och berg. Områden som är hemvist för många vilda djur. Aktiviteter sommartid är vandring, mountainbike, fiske, älg-och bäversafaris, bad, bärplockning, kanotturer m.m. Utredningen redovisar tre affärsidéer att ligga till grund för planering av området: Långbergets Sporthotell skall utvecklas till en komplett upplevelseanläggning, där alla familjemedlemmar ska finna något som intresserar. Långbergets Sporthotell skall tillhandahålla mycket goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv såväl sommar som vinter. Långbergets sporthotell ska erbjuda differentierade boende- och matalternativ som ökar gästernas valmöjligheter. 13

14 5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Planområdet omfattar en del av byggnadsplan 258 och detaljplanerna 275 och 291 i sin helhet. De kan efter att den nya planen fått laga kraft utgå helt. Mot västra delen av planområdet gränsar detaljplan 310. Kommunstyrelsens samhällsutskott har också gett positivt planbesked för en ny detaljplan mellan den nu aktuella planen och detaljplan 306. Om den kommer till stånd förslås detta kvarter kallas för Björnbrodden. Ev. ny plan Björnbrodden Ny plangräns 14

15 5.2.1 Planer som berörs inom den nya detaljplanen Planområde Byggnadsplan för Långberget Laga kraft 15 juli 1988 Utdrag ur detaljplanekartan för dpl 258 Nr 258: Lantmäteriets beteckning P88/7, Byggnadsplan för Hole 1:94 m fl (Långberget), Torsby kommun, Värmlands län Syftet med planen var att ge Långbergets sporthotell en utbyggnadsmöjlighet men även skapa flera tomtplatser för fritidshus i västsluttningen nedanför hotellet. Planen fick laga kraft Nr 275: Lantmäteriets beteckning 1737-P91/14, Detaljplan för del av Hole 1:94, Torsby kommun, Värmlands län. Planens syfte är att möjliggöra fritidsbebyggelse med ca 10 parhus om vardera m² byggnadsarea i stället för som i tidigare plan 20 lägenheter på totalt 800 m² med i snitt 40 m²/lgh. Huvudsyfte var att möjliggöra viss utökning av byggrätten inom området. Planen fick laga kraft Denna plan förutsätts helt utgå när den nya planen får laga kraft. 15

16 Utdrag ur detaljplanekarta för detaljplan nr 291 Nr 291: Lantmäteriets beteckning 1737-P01/6, Detaljplan för Hole 1:16 och 1:85 m fl, Torsby kommun, Värmlands län Nordvärmlands friluftsområde ek förening som drev skidanläggningarna på Långberget hade för avsikt att uppföra en byggnad med omklädningsrum och toaletter samt en sekretariatsbyggnad i anslutning till start- och målområde för längdskidspåren. Byggnaderna skulle byggas inom område som i då gällande detaljplan var avsedda för parkering. Området var punktprickat. Detaljplanen hade inte fullföljts i detta avsnitt. Planens syfte var att möjliggöra uppförande av omklädnings- och sekretariatsbyggnader samt i övrigt anpassa regleringen av markanvändningen till aktuella förhållanden. Planen fick laga kraft Denna plan förutsätts helt utgå när den nya planen får laga kraft. 16

17 5.2.2 Planer som gränsar mot den nya detaljplanen Nr 310: Lantmäteriets beteckning 1737-P12/6, Detaljplan för Hole 1:94 m fl (Grönbenan), Torsby kommun, Värmlands län Planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens planläggning med fritidshus både på Långberget och inom Branäs. Det innebär att möjliggöra en generell exploateringsgrad i proportion till fastighetsarea samt allmänt mer generella planbestämmelser. Planen ges därmed en mer flexibel utformning för att möta den ökande efterfrågan på större hus. Det ska också bli möjligt att utvidga fastigheterna som i gällande plan medges till storlekar på i medeltal c:a 400 m². Ökad tomtstorlek kan genomföras dels genom viss utökning av planområdet i sydost med ca 450 m² naturmark i detaljplan Detaljplan nr 306 för Hole 1:129 och del av Hole 1:94 och dels genom att ta i anspråk de stråk med naturmark som finns mellan tomter inom hittills gällande plan och i norr inom detaljplan nr 258. Planen fick laga kraft Bostadsförsörjningsprogram näringslivsprogram etc. Bostadsförsörjningsprogram Det i maj 2008 upprättade bostadsförsörjningsprogrammet förutsätter inte fastboende på Långberget. Bostadsförsörjningsprogrammet sträcker sig t.o.m och ett nytt program kommer att upprättas under Detta bedöms inte innebära några förändringar vad avser den aktuella detaljplanen. 5.4 Program för planområdet Det framtagna nya detaljplaneförslaget följer i allt väsentligt tidigare planering. Miljöbygg- och räddningsnämnden har bedömt att planarbetet kan genomföras utan föregående program och samråd del Samråd Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås att godkänna samrådshandlingar för samråd. Förslaget kommer sedan under tiden från och med till och med att vara på remiss. 5.6 Miljökonsekvensbeskrivning Vid behovsbedömning noterades att planens omfattning är begränsad och så även dess genomförandes sammanvägda miljöpåverkan varför en separat MKB inte får anses motiverad. Den sammanvägda bedömningen är att någon fullständig och separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) inte behöver upprättas. Miljökonsekvenser beskrivs som del i kapitel 8 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE i den här planbeskrivningen. 17

18 5.7 Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens samhällsutskott i Torsby kommun beslutade att ge plantillstånd för upprättande av Detaljplan för del av Hole 1:85 m fl (Långberget Sporthotell-Skidanläggning). Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade att godkänna upprättad behovsbedömning och att normalt planförfarande ska tillämpas. 18

19 6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 6.1 Natur Mark och vegetation Området, som sluttar mot sydväst med nivåer mellan ca +550 och +623 är i dag inspråktagen för hotellbyggnad på högsta punkten skidbacke, lift, spår av olik slag samt fritidshusbebyggelse. Nedanför backen finns Ripan, cafeteria. I icke exploaterade delar av området finns skog, busk- och myrmarker. 6.2 Markbeskaffenhet Geoteknisk undersökning För den del av området som tidigare inte planerats för bebyggelse men använts som uppställning av husvagnar i anslutning till hotellet har Långberget Sporthotell AB låtit utföra en geoteknisk utredning. Platsen för blivande kvarteret Lavskrikan utgörs av en utfyllnad med massor som blev över i samband med byggandet av sporthotellet. Uppställning husvagnar på utfyllnad 19

20 Baserat på utförda provgropar består undergrunden under ett lager mulljord av fyllning med varierande innehåll, men i huvudsak bestående av grus, sand och morän. I en punkt underlagras mulljorden av naturlig sandig siltig morän på berg. Fyllningen underlagras av morän på berg. I delar av området underlagras fyllningen av siltig sand på morän. Vid grävning har stopp mot berg erhållits på nivå varierande mellan ca +610, ,1, vilket motsvarar djup på mellan ca 0,6-2,5 m under markytan. En stabiliserad grundvattenyta påträffades 0,4-1,8 m under markytan i utförda provgropar vid undersökningstillfället. Ogynnsammaste inverkan av grundvattennivå för aktuellt dimensioneringsfall tillämpas. Förekommande naturligt avlagrade jordar kan hänföras till Tjälfarlighetsklass 3 d.v.s. "Måttligt tjällyftande jordarter", enligt Anläggnings AMA 10. Nya stugor föreslås grundläggas på grundplatta på minst 0,3 m packad fyllning av bergkrossmaterial eller gruskrossmaterial. Vid dimensionering av byggnader skall förutsättas att förekommande naturliga jordar kan hänföras till Tjälfarlighetsklass 3 d.v.s. "Måttligt tjällyftande jordarter" Förorenad mark Radon Inga verksamheter med risk för förorening av mark har förekommit inom området. Radonmätning av porluft i jorden har inte utförts. Då området också på kommunens radonriskkarta är klassat som lågriskområde bedöms radonriskerna vara små Fornlämningar Inom området finns inga kända fornlämningar. 20

21 6.3 Bebyggelseområden Offentlig och kommersiell Service Befintlig bebyggelse består bl.a. av Sporthotellet på områdets högsta nivå ca 623 m.ö.h. Hotellet byggdes i början av 1960-talet. I anslutning till hotellet finns servicebyggnader för skötsel av t.ex. pistmaskin, snöskotrar etc. Denna verksamhet förutsätts omplaceras till dalen inom fastigheten Hole 1:16. I dalen finns också vandrarhem, servicebyggnad och cafeteria Ripan. Förutom intern service inom Långberget finns offentlig och kommersiell service i Sysslebäck ca 12 km från området. Vägen till Sysslebäck ägs av Trafikverket och är asfalterad i hela sin sträckning Tillgänglighet Området nås via befintligt gatunät. 6.4 Skyddsrum Skyddsrum krävs inte. 6.5 Vattenområden Det finns inga vattenområden inom planområdet. 6.6 Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Befintligt gatunät i anslutning till planområdet bedöms vara ändamålsenligt och behöver inte byggas ut Kollektivtrafik Området har inte tillgång till kollektivtrafik. 21

22 6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter Parkering efter behov anordnas inom kvartersmark. Behov av parkering ska redovisas och prövas i samband med bygglovshandläggning. 6.7 Teknisk försörjning Vatten och avlopp VA-utredning-sanerings- och åtgärdsplan VA-anläggningarna, avloppsreningsverk, brunnar och ledningsnät, på Långberget ägs av Torsby kommun. Torsby kommun övertog (köpte) Långbergets va-anläggningar av Fritid i Nordvärmland AB år Torsby kommun är ansvarig för avloppsreningsverket samt tillhörande ledningsnät i egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare. För drift och skötsel svarar Tekniska avdelningen. Långbergets avloppsreningsverk byggdes 1981 och samtidigt byggdes stamledningar från reningsverket till de olika bostadsområdena. Ledningssystemet, vattenverk och avloppsreningsverket var vid övertagandet i stort behov av åtgärder för att motsvara de skärpta krav som ställs på en allmänförklarad vaanläggning. Åtgärder har sedan dess vidtagits främst på renvattenanläggningarna men även på avloppsanläggningarna. Vid fortsatt utbyggnad enligt både de sedan tidigare gällande detaljplanerna och den nya planen kommer utbyggnad med nya utbyte av ledningar samt ny borrad brunn att behövas. Kommunen kommer att genomföra sådana åtgärder och belasta nya kunder med de anslutningsavgifter som behövs för att finansiera åtgärderna. Arbetet med saneringen av ledningsnätet kommer att ske fortlöpande under kommande år. Tidpunkt för åtgärder anpassas till utbyggnadstakten av boende och övriga byggnader i behov av vatten och avlopp. Både i gällande plan och i den nya planen finns möjligheter för utbyggnad av hotellet. I den nya planen kan utbyggnaden bli större eftersom servicefunktioner öster om hotellet förutsätts flyttas ner i dalen. Husvagnar hänvisas att flytta från toppen av berget vid hotellet ner till dalen till ett område i anslutning till befintligt vandrarhem. Ett begränsat antal stugor (8 stugor) byggs sedan inom det nya kvarteret Lavskrikan. Det sedan tidigare planerade området Grantickan har i gällande plan planerats för ca 10 parhus om vardera m² byggnadsarea. I den nya planen illustreras i stället att området bebyggs med 17 fritidshus. Anläggningen försörjer/betjänar till största delen fritidshus som utnyttjas främst säsongsvis. På Långberget finns också ett hotell som idag är anslutet till det kommunala spillvattennätet, men som har eget dricksvatten. Hotellet har önskemål om att i framtiden även ansluta sig till det kommunala dricksvattennätet. På Långberget finns flera detaljplaner antagna som medger ytterligare byggnation av stugor. I några av dessa områden är VA-ledningar redan framdragna till varje tomt. 22

23 En VA-konsult har av Torsby kommun på uppdrag utfört en översiktlig utredning ( ) för att ta fram vilka åtgärder på ledningsnät, vattenverk och reningsverk som måste vidtas för att klara en framtida utbyggnad i Långbergsområdet, både avseende ny detaljplan för Långbergets sporthotell och skidanläggning samt för anslutning av hotellet till det kommunala dricksvattennätet. De åtgärder indelat i två etapper som föreslås kommer i kostnadsläge juni 2013 att kosta drygt 15 miljoner kronor. Nedan redovisas i sammandrag utredningens beskrivning av anläggningarna och förslag kommande åtgärder. För detaljerad information hänvisas till utredningen Vattenförsörjning Till det kommunala vattenledningsnätet är fritidshus, camping, vandrarhem och serviceanläggningar anslutna. Detta motsvarar ca 600 pe vid högsäsong. Servisavsättningar till ett femtiotal ännu ej bebyggda fastigheter finns anlagda. Hotellet har egen vattenförsörjning. De åtgärder som utförts efter kommunens övertagande av VA-anläggningarna har främst skett inom renvattensidan, för att säkerställa god livsmedelskvalite hos vattnet från befintliga brunnar (4 st). Vattenreningsverk Befintligt vattenverk byggdes om 2004 utifrån principförslag framtaget 2003 där råvattnet föreslogs tas från brunn borrad 2003 intill vattenverket. Råvattnet i denna brunn uppvisade höga halter mangan, något höga halter fluor och ett av proverna innehöll hög järnhalt. Dessutom antogs höga halter svavelväte med tanke på de höga manganhalterna. Befintligt vattenverk är därför byggt för 99 % manganreduktion samt reduktion av svavelväte. Den brunn som provborrades 2003 togs dock aldrig i drift utan idag används huvudsakligen en brunn med ett råvatten av god kvalitet samt en ny brunn borrad Vattenverket är dimensionerat för en vattenproduktion av 156 m³/dygn. Nuvarande maximala vattenförbrukning är ca m³/dygn och medelförbrukningen vid högsäsong ligger på m3/dygn. Råvatten pumpas till vattenverket från två brunnar med en pump i vardera brunnen. Råvattnet leds därefter till en luftare för reduktion av svavelväte samt till viss del järn och mangan. Luftaren är idag ej i drift. Efter luftaren finns möjlighet till dosering av kaliumpermanganat (KMn04) för manganoxidation samt dosering av natronlut för alkalisering, men inget av detta sker idag. Vattnet leds till ett snabbfilter (med sand och akdolit) för höjning av ph och alkalitet. Vid KMn04-dosering används filtret för avskiljning av oxiderat mangan. Vattnet leds därefter till lågreservoar varifrån distribution sker ut på ledningsnätet via två pumpar samt två hydrofortankar. Enligt Principförslag 2003 är ombyggt vattenverk dimensionerat för anslutning av hotellet. Idag är dock inte hotellet anslutet. 23

Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för del av Branäs 4:22 (Älgkronan)

Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för del av Branäs 4:22 (Älgkronan) Diarienummer 2016-04-06 MBR-2015-614 Plan- och genomförandebeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av Branäs 4:22 (Älgkronan) Torsby kommun Värmlands län Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Diarienummer 2012-02-23 2010.0854.214. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för KVARTERET TRASTEN 14 (BOENDE OCH SERVICE)

Diarienummer 2012-02-23 2010.0854.214. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för KVARTERET TRASTEN 14 (BOENDE OCH SERVICE) Diarienummer 2012-02-23 2010.0854.214 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för KVARTERET TRASTEN 14 (BOENDE OCH SERVICE) Torsby kommun Värmlands län Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3 2 PLANENS

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i juni 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2013-08-28 Beslut om granskning Antagen Vunnit laga

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer