Del av Hole 1:85 m fl, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Hole 1:85 m fl, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning)"

Transkript

1 Diarienummer Samrådshandling Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Hole 1:85 m fl, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning) Torsby kommun Värmlands län

2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Markens lämplighet Värdefulla områden Riksintressen Natura Naturreservat Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål Strandskydd enl. 7 kap. MB PLANDATA Lägesbestämning och areal Markägarförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Bostadsförsörjningsprogram näringslivsprogram etc Program för planområdet Samråd Miljökonsekvensbeskrivning Kommunala beslut i övrigt FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Markbeskaffenhet Bebyggelseområden Skyddsrum Vattenområden Gator och trafik Teknisk försörjning KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Beskrivning av verksamheten Nuläge och nollalternativ Miljömål Miljökvalitetsnormer MKN Värdefull rekreationsmiljö Kulturmiljöer och fornlämningar Risk och sårbarhet Ekonomiska konsekvenser Jämlikhet och jämställdhet Sammanfattning GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN REVIDERING

3 1 HANDLINGAR Planhandlingar för samråd daterade består av: Plankarta med bestämmelser (grundkarta ingår) Plan- och genomförandebeskrivning Övriga handlingar av intresse: Markteknisk undersökningsrapport Saneringsplan Långberget 2011 daterad VA-utredning Långberget sporthotell och skidanläggning, med bilagor Torsby kommun, Behovsbedömning PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Långbergets Sporthotell AB, vill genomföra en ny detaljplan för DEL AV DEL AV HOLE 1:85 M FL, (Långberget Sporthotell-Skidanläggning). Långbergets Sporthotell AB vill fortsätta att driva Långberget i stort sett i sin nuvarande form men också utveckla det till att på sikt bli en året-runt-öppen anläggning för sport och naturupplevelser. Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av nya stugor och att husvagnsuppställning flyttas för att ge plats åt några av dessa stugor. Syftet är också att de servicefunktioner som i dag finns i direkt anslutning till hotellet ska också kunna etableras längre söderut inom planområdet till förmån för utveckling av hotellverksamheten på bergstoppen. Utveckling av boenden ska öka underlaget för Långbergets sport- och skidanläggning och dess servicefunktioner, hotell, restaurang, café och skidspår/vandringsleder. Den enda skidbacken med lift ligger med sitt krön vid hotellet och leder sydväst ner i dalen. 3

4 Då plantillstånd meddelades före den 21 september 2010 förutsätts att den äldre plan- och bygglagen SFS 1987:10 (PBL- plan- och bygglagen) tillämpas i planarbetet. Den nya detaljplanen bedöms vara av stor vikt och av principiell betydelse och har intresse för allmänheten. Detaljplanen förutsätts därför enligt 5 kap. 18, 20 och 21 andra st. samt plan- och bygglagen genomföras med normalt planförfarande. Planen ska enligt PBL 5 kap. 18 grundas på ett program om det inte är onödigt. Programskede har bedömts onödigt eftersom den planering som gjorts i gällande detaljplaner också ligger till grund för den nya planen samt att den följer den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP Se avsnitt 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN. 4

5 3 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 3.1 Markens lämplighet Området är sedan tidigare planlagt som område för rörligt friluftsliv med vandringsleder, skidanläggning med liftar, utförs- och längdskidåkning etc. I samband med ursprunglig etablering gjordes avvägningar om markens lämplighet för dessa friluftsverksamheter och anläggningar. Syftet med den nya planen och dess genomförande innebär inte någon radikal förändring av markanvändningen inom området. De ställningstaganden om markens lämplighet som gjorts i tidigare planering gäller fortfarande. 3.2 Värdefulla områden Enligt miljöbalkens 3 kap. 2-5 ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natureller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall, enligt miljöbalkens 3 kap. 6, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Föreslagen planering tar inte något sådant område som avses ovan i anspråk. 3.3 Riksintressen Enligt miljöbalkens 3 kap. 5-8 och 4 kap. kan områden av särskild betydelse i ett nationellt perspektiv klassas som riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot påtaglig skada. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som hotar riksintressena. Det övergripande ställningstagandet från Torsby kommun är att samtliga riksintressen ska skyddas och att verksamheter som påtagligt skadar ett riksintresses värden inte får komma till stånd. Planens genomförande anses vara förenligt med de gällande riksintressen som finns i området. 5

6 Riksintressen för naturvård 3 kap. 6 MB Planområdet ligger nära utpekat riksintresse för naturvård (Horstomyren). Riksvärdena för detta område: rikt strängflarkkärr. Ibland bildas i kärr ett mönster av upphöjda avlånga torvbildningar, som omväxlar med blöta sänkor så kallade flarkar. Denna typ kallas strängflarkkärr och finns annars huvudsakligen i Härjedalen och norra Norrlands inland. 6

7 3.4 Natura2000 På Långberget, på en höjd av cirka 470 m ö h, ligger Horsstomyrens Natura 2000-område vilket överlappar östra delen av Naturreservatet Horsstomyren-Storberget. Två naturtyper präglar området, dels myrmosaik och dels naturskog. Centralt i området ligger Horstotjärnen som i norr och söder omges av myrmarker av olika typ och med olika formelement. Det som främst uppmärksammas i myrmarken är ett system av välutvecklade flarkar, varav en del är mycket stora. Strängflarkkärrets nedre delar har bitvis rikkärrsvegetation, vilka hyser arter som dvärglummer, gräsull, kärrull, björnbrodd och ängs-/sumpnycklar. På gamla myrtallar, framförallt i nordvästra delarna, förekommer den rödlistade varglaven. I den länsomfattade myrinventeringen, 1980, klassades Horstomyren som en av de mest skyddsvärda myrarna i Värmland, vilket sedan låg till grund för att detta område, år 2000, blev naturreservat. Se punkt 3:5 nedan. Området är utpekat enligt Habitatdirektivet samt enligt Fågeldirektivet. Habitatdirektivet Dystrofa sjöar och småvatten, Aapamyrar, Västlig taiga och skogbevuxen myr. Dystrof sjö, också brunvattensjö eller humös sjö är en näringsfattig typ av sjö och är en sjötyp som är mycket vanlig i Sverige. Vattnet innehåller mängder av humuspartiklar som färgar sjön allt från brunröd till svagt gulbrun, allt utifrån hur mycket humuspartiklar som finns. Aapamyrar är en typ av myrar som är viktig i det eurosibiriska barrskogsbältet. Begreppet kommer från Finland och används vid inventering av myrar för Natura områden. Det omfattar en rad olika undertyper av kärr. Naturvårdsverket säger i Artoch naturtypsvisa vägledningar för Natura 2000 om definitionen för aapamyrar: "Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna. Hydrotopografiska myrtyper som strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar räknas automatiskt till aapamyrar. Andra myrtyper som kan ingå i dessa komplex är nordliga mossar av rostvitmossa-typ, topogena och soligena kärr, backkärr och sumpskog. Aapamyrar får till största delen sitt vatten från flödande smältvatten och närliggande mineraljordar. Aapamyrar är skyddsvärda och avsätts ofta i reservat. 7

8 3.5 Naturreservat Naturreservatet Horsstomyren-Storberget ligger omedelbart norr om Långbergets fritidsområde med den nu aktuella nya detaljplanen. Den nya detaljplanen ersätter en del av hittills gällande detaljplan. Ny icke planlagd mark tas inte i anspråk. Reservatet norr om Långberget är en i september 2011 beslutad utvidgning av Horsstomyrens naturreservat, som ursprungligen bildades i mars I närområdet finns flera andra naturreservat med liknande naturtyper. Inom en radie av två mil runt Hortsomyrens reservat ligger 11 beslutade naturreservat och flera påbörjade reservatsbildningar. I länets strategi för skydd av skog har särskilt viktiga kluster av naturvärden pekats ut som trakter, Horsstomyren-Storberget berör trakt för barrblandskog, granskog och för lövblandad barrskog. Vår och sommarbild Horstomyren (Foto: Linda Stöberg Länsstyrelsen Värmland) Naturreservatet Horsstomyren-Storberget bildades med syftet att: bevara de värdefulla livsmiljöerna grandominerad barrnaturskog och myrkomplex med däri ingående myrtyper som rikkärr, strängflarkkärr, backkärr, gungfly, soligena och topogena kärr, skogbevuxen myr och inslag av sumpskog. strukturer som till exempel död ved, gamla grova träd, lövträd, områden med hög markfuktighet och rörligt markvatten ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. bevara de växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i gynnsamt tillstånd, med t.ex. arter som långt broktagel, björnbrodd, dvärglummer, ängsnycklar, lunglav, skrovellav, varglav och lavskrika genom anordningar göra området tillgängligt, så att besökare ges möjlighet att uppleva ett opåverkat myrkomplex och ett större sammanhängande skogsområde med naturskogskaraktär, få information om områdets naturvärden och om de processer och strukturer som är viktiga för att bevara dem, samt göra besökare uppmärksamma på värdet av större sammanhängande skogsområden. Syftet uppnås genom att inget skogsbruk bedrivs i området, genom åtgärder enligt skötselplanen samt genom att området görs tillgängligt genom anordningar som ger besökare möjlighet att vandra, få överblick och information. Led till närliggande reservat anläggs för att ge besökare tillgång till ett större sammanhängande skogsområde. Områdets naturvärden bibehålls genom att exploatering, markavvattning och arbetsföretag i området förhindras. 8

9 Spindelblomster och korallrot (Foto: Anita Andersson Länsstyrelsen Värmland) Naturreservatet är i sig ett intressant besöksmål och besökare till reservatet kan nyttja den service som redan finns på Långberget, restaurang, boeende etc. I planen anges också en plats för parkering och information om Långberget och gärna i samarbete med Länsstyrelsen också information om naturreservatet. Kvarter för stugor har i planer tidigare och i nu aktuell plan getts namn som refererar till reservatets förkomst av intressanta djur och växter. Det finns i tidigare upprättade detaljplaner på Långberget kvarter som heter Knäroten och Grönbenan. I den nu aktuella planen ingår Grantickan, Lavskrikan, Varglaven (rödlistad=utrotningshotad) och Ljungpiparen. Eventuellt påbörjas 2013 ytterligare en detaljplan för ett kvarter Björnbrodden. Granticka (Foto: Anita Andersson Länsstyrelsen Värmland) 9

10 3.6 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål Miljökvalitetsnormer och mål kommenteras i kapitel KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. 3.7 Strandskydd enl. 7 kap. MB Planen omfattar inga områden med strandskydd. 10

11 4 PLANDATA 4.1 Lägesbestämning och areal Området är beläget på en höjdrygg, Långberget 11 km öster om Sysslebäck. Planområdets areal är ca 27,7 ha och omfattar i sin helhet områden som sedan tidigare är planlagda enligt redovisning i nästa avsnitt TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN. 4.2 Markägarförhållanden Fastigheten Hole 1:85 (6,96 ha) ägs av Långberget Sporthotell AB. Inom denna fastighet finns sporthotellet, liksom en stor del av den utfyllnad som använts som husvagnsuppställning vintertid, skidbacke med lift, Varglaven, cafeterian Ripan, vinterparkering och blivande Ljungpiparen med vandrarhem och blivande camping. Planen förutsätter att delar av fastigheten tillförs mark från Hole 1:94. Hole 1:100 är en privatägd bostadsfastighet. Fastigheten Hole 1:16, är privatägd och utgörs av planområdets sydöstra del samt en mindre del i nordost. I nordligaste delen av planområdet finns inom planområdet del av fastigheten Fläskremmen 1:49 (1). Denna ägs av Naturvårdsverket och utgörs till största delen av mark med vägrätt för Trafikverket. I övrigt ägs enligt fastighetsförteckning marken inom planområdet av Torsby kommun, fastigheten Hole 1:94. Enligt fastighetsförteckningen skulle fastigheten ägas av Nordvärmland Fritid men kommunen har under 2012 övertagit fastigheten. 11

12 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 5.1 Översiktliga planer Kommunövergripande Översiktsplan ÖP 2010 En ny översiktsplan fick lagakraft I översiktsplanen redovisas det övergripande målet: År 2015 har vi i Torsby kommun en yngre befolkning. I tidigare gällande mål och riktlinjer redovisades också fem delmål varav ett var, År 2012 har vi i Torsby kommun en ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring, Uttrycket ytterligare utvecklad turism visar att turismen redan är etablerad liksom att många anläggningar för turism redan finns på flera olika håll i kommunen. Dessa befintliga anläggningar och verksamheter vill kommunen ge möjlighet att ytterligare utvecklas i alla delar av kommunen. Besöksnäringen är en bransch som växer i kommunen och anses vara en framtidsbransch. Det är en näringsgren som samtidigt ställer stora krav på investeringar i form av bland annat infrastruktur. Det bör finnas möjligheter att ytterligare utveckla de befintliga anläggningarna Branäs, Hovfjället, Långberget, Valberget och Mattila. Arbetet med att formulera nya mål och riktlinjer pågick under hösten 2011 och kommunfullmäktige antog , Vision och mål 2020 vilka fick laga kraft Ett nytt övergripande mål är I Torsby kommun är det möjligt att förverkliga drömmar. Ett av tre delmål är nu att Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun, för invånare, företag och besökare. Med besökare syftar man på just turistnäringen. Man vill i kommunen också som delmål ha Hög planberedskap för expansion och nyetableringar. Översiktsplan för Långberget Ett arbete med översiktsplan för Långberget påbörjades i mars 1981 med ambitionen att den skulle antas i november Arbetet fullföljdes inte i och med att arbetet med en byggnadsplan påbörjades och presenterades i september Planen fick laga kraft den 15 juli Angående Långberget säger ÖP 2010: På Långberget finns sedan länge planberedskap för ytterligare byggande av fritidshus. C:a 75 planlagda men obebyggda tomter finns. Planerna är dock inte anpassade till dagens efterfrågan på större hus likt de i Branäs. I fritidshus, stugor, hotell och vandrarhem finns totalt 560 bäddar, varav ca 300 tillgängliga för korttidsboende. En ursprunglig inriktning på utförsåkning har med tider förskjutits till längdåkning. En fördjupad översiktsplan bör upprättas utifrån dagens behov och efterfrågan. 12

13 Denna fördjupning har inte genomförts. Långberget Sporthotell AB har i egen regi gjort en utredning. Syftet med denna utredning är att beskriva en vision 2015 för Långbergets sporthotell med en utvecklingsplan/genomförandeplan där hela eller delar av visionen förverkligas successivt utefter företagets strukturella och finansiella möjligheter. Utredningen utgör också ett underlag i arbetet med en ny detaljplan för Sporthotellet som kan möjliggöra en framtida utveckling av hotellområdet. Utredningen resulterade i en PM: Långbergets Sporthotell i Torsby kommun Framtida utvecklingsplaner, , ur vilken följande citat hämtats: Långberget ligger högt upp bland bergen, mitt i den Nordvärmländska naturen. Den höga höjden 630 meter Över havet gör Långberget till en av de snösäkraste platserna i mellansverige. Långberget erbjuder 63 km välpreparerade längdspår i olika svårighetsgrader från 2-25 km långa. En slalombacke direkt utanför hotellet erbjuder fin skidåkning utför för gäster som är i början på sin skidkarriär, både barn och vuxna. Övriga aktiviteter vintertid är vinterfiske, snöscootersafari, skidskola, m.m. Anläggningen är certifierad som officiellt Vasaloppscenter och anordnar ett antal vasaloppsläger varje säsong. Långbergets enskilda läge inbjuder också till spännande aktiviteter och fina naturupplevelser sommartid. Sporthotellet omges av "oändliga" områden med skog och berg. Områden som är hemvist för många vilda djur. Aktiviteter sommartid är vandring, mountainbike, fiske, älg-och bäversafaris, bad, bärplockning, kanotturer m.m. Utredningen redovisar tre affärsidéer att ligga till grund för planering av området: Långbergets Sporthotell skall utvecklas till en komplett upplevelseanläggning, där alla familjemedlemmar ska finna något som intresserar. Långbergets Sporthotell skall tillhandahålla mycket goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv såväl sommar som vinter. Långbergets sporthotell ska erbjuda differentierade boende- och matalternativ som ökar gästernas valmöjligheter. 13

14 5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Planområdet omfattar en del av byggnadsplan 258 och detaljplanerna 275 och 291 i sin helhet. De kan efter att den nya planen fått laga kraft utgå helt. Mot västra delen av planområdet gränsar detaljplan 310. Kommunstyrelsens samhällsutskott har också gett positivt planbesked för en ny detaljplan mellan den nu aktuella planen och detaljplan 306. Om den kommer till stånd förslås detta kvarter kallas för Björnbrodden. Ev. ny plan Björnbrodden Ny plangräns 14

15 5.2.1 Planer som berörs inom den nya detaljplanen Planområde Byggnadsplan för Långberget Laga kraft 15 juli 1988 Utdrag ur detaljplanekartan för dpl 258 Nr 258: Lantmäteriets beteckning P88/7, Byggnadsplan för Hole 1:94 m fl (Långberget), Torsby kommun, Värmlands län Syftet med planen var att ge Långbergets sporthotell en utbyggnadsmöjlighet men även skapa flera tomtplatser för fritidshus i västsluttningen nedanför hotellet. Planen fick laga kraft Nr 275: Lantmäteriets beteckning 1737-P91/14, Detaljplan för del av Hole 1:94, Torsby kommun, Värmlands län. Planens syfte är att möjliggöra fritidsbebyggelse med ca 10 parhus om vardera m² byggnadsarea i stället för som i tidigare plan 20 lägenheter på totalt 800 m² med i snitt 40 m²/lgh. Huvudsyfte var att möjliggöra viss utökning av byggrätten inom området. Planen fick laga kraft Denna plan förutsätts helt utgå när den nya planen får laga kraft. 15

16 Utdrag ur detaljplanekarta för detaljplan nr 291 Nr 291: Lantmäteriets beteckning 1737-P01/6, Detaljplan för Hole 1:16 och 1:85 m fl, Torsby kommun, Värmlands län Nordvärmlands friluftsområde ek förening som drev skidanläggningarna på Långberget hade för avsikt att uppföra en byggnad med omklädningsrum och toaletter samt en sekretariatsbyggnad i anslutning till start- och målområde för längdskidspåren. Byggnaderna skulle byggas inom område som i då gällande detaljplan var avsedda för parkering. Området var punktprickat. Detaljplanen hade inte fullföljts i detta avsnitt. Planens syfte var att möjliggöra uppförande av omklädnings- och sekretariatsbyggnader samt i övrigt anpassa regleringen av markanvändningen till aktuella förhållanden. Planen fick laga kraft Denna plan förutsätts helt utgå när den nya planen får laga kraft. 16

17 5.2.2 Planer som gränsar mot den nya detaljplanen Nr 310: Lantmäteriets beteckning 1737-P12/6, Detaljplan för Hole 1:94 m fl (Grönbenan), Torsby kommun, Värmlands län Planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens planläggning med fritidshus både på Långberget och inom Branäs. Det innebär att möjliggöra en generell exploateringsgrad i proportion till fastighetsarea samt allmänt mer generella planbestämmelser. Planen ges därmed en mer flexibel utformning för att möta den ökande efterfrågan på större hus. Det ska också bli möjligt att utvidga fastigheterna som i gällande plan medges till storlekar på i medeltal c:a 400 m². Ökad tomtstorlek kan genomföras dels genom viss utökning av planområdet i sydost med ca 450 m² naturmark i detaljplan Detaljplan nr 306 för Hole 1:129 och del av Hole 1:94 och dels genom att ta i anspråk de stråk med naturmark som finns mellan tomter inom hittills gällande plan och i norr inom detaljplan nr 258. Planen fick laga kraft Bostadsförsörjningsprogram näringslivsprogram etc. Bostadsförsörjningsprogram Det i maj 2008 upprättade bostadsförsörjningsprogrammet förutsätter inte fastboende på Långberget. Bostadsförsörjningsprogrammet sträcker sig t.o.m och ett nytt program kommer att upprättas under Detta bedöms inte innebära några förändringar vad avser den aktuella detaljplanen. 5.4 Program för planområdet Det framtagna nya detaljplaneförslaget följer i allt väsentligt tidigare planering. Miljöbygg- och räddningsnämnden har bedömt att planarbetet kan genomföras utan föregående program och samråd del Samråd Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås att godkänna samrådshandlingar för samråd. Förslaget kommer sedan under tiden från och med till och med att vara på remiss. 5.6 Miljökonsekvensbeskrivning Vid behovsbedömning noterades att planens omfattning är begränsad och så även dess genomförandes sammanvägda miljöpåverkan varför en separat MKB inte får anses motiverad. Den sammanvägda bedömningen är att någon fullständig och separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) inte behöver upprättas. Miljökonsekvenser beskrivs som del i kapitel 8 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE i den här planbeskrivningen. 17

18 5.7 Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens samhällsutskott i Torsby kommun beslutade att ge plantillstånd för upprättande av Detaljplan för del av Hole 1:85 m fl (Långberget Sporthotell-Skidanläggning). Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade att godkänna upprättad behovsbedömning och att normalt planförfarande ska tillämpas. 18

19 6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 6.1 Natur Mark och vegetation Området, som sluttar mot sydväst med nivåer mellan ca +550 och +623 är i dag inspråktagen för hotellbyggnad på högsta punkten skidbacke, lift, spår av olik slag samt fritidshusbebyggelse. Nedanför backen finns Ripan, cafeteria. I icke exploaterade delar av området finns skog, busk- och myrmarker. 6.2 Markbeskaffenhet Geoteknisk undersökning För den del av området som tidigare inte planerats för bebyggelse men använts som uppställning av husvagnar i anslutning till hotellet har Långberget Sporthotell AB låtit utföra en geoteknisk utredning. Platsen för blivande kvarteret Lavskrikan utgörs av en utfyllnad med massor som blev över i samband med byggandet av sporthotellet. Uppställning husvagnar på utfyllnad 19

20 Baserat på utförda provgropar består undergrunden under ett lager mulljord av fyllning med varierande innehåll, men i huvudsak bestående av grus, sand och morän. I en punkt underlagras mulljorden av naturlig sandig siltig morän på berg. Fyllningen underlagras av morän på berg. I delar av området underlagras fyllningen av siltig sand på morän. Vid grävning har stopp mot berg erhållits på nivå varierande mellan ca +610, ,1, vilket motsvarar djup på mellan ca 0,6-2,5 m under markytan. En stabiliserad grundvattenyta påträffades 0,4-1,8 m under markytan i utförda provgropar vid undersökningstillfället. Ogynnsammaste inverkan av grundvattennivå för aktuellt dimensioneringsfall tillämpas. Förekommande naturligt avlagrade jordar kan hänföras till Tjälfarlighetsklass 3 d.v.s. "Måttligt tjällyftande jordarter", enligt Anläggnings AMA 10. Nya stugor föreslås grundläggas på grundplatta på minst 0,3 m packad fyllning av bergkrossmaterial eller gruskrossmaterial. Vid dimensionering av byggnader skall förutsättas att förekommande naturliga jordar kan hänföras till Tjälfarlighetsklass 3 d.v.s. "Måttligt tjällyftande jordarter" Förorenad mark Radon Inga verksamheter med risk för förorening av mark har förekommit inom området. Radonmätning av porluft i jorden har inte utförts. Då området också på kommunens radonriskkarta är klassat som lågriskområde bedöms radonriskerna vara små Fornlämningar Inom området finns inga kända fornlämningar. 20

21 6.3 Bebyggelseområden Offentlig och kommersiell Service Befintlig bebyggelse består bl.a. av Sporthotellet på områdets högsta nivå ca 623 m.ö.h. Hotellet byggdes i början av 1960-talet. I anslutning till hotellet finns servicebyggnader för skötsel av t.ex. pistmaskin, snöskotrar etc. Denna verksamhet förutsätts omplaceras till dalen inom fastigheten Hole 1:16. I dalen finns också vandrarhem, servicebyggnad och cafeteria Ripan. Förutom intern service inom Långberget finns offentlig och kommersiell service i Sysslebäck ca 12 km från området. Vägen till Sysslebäck ägs av Trafikverket och är asfalterad i hela sin sträckning Tillgänglighet Området nås via befintligt gatunät. 6.4 Skyddsrum Skyddsrum krävs inte. 6.5 Vattenområden Det finns inga vattenområden inom planområdet. 6.6 Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Befintligt gatunät i anslutning till planområdet bedöms vara ändamålsenligt och behöver inte byggas ut Kollektivtrafik Området har inte tillgång till kollektivtrafik. 21

22 6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter Parkering efter behov anordnas inom kvartersmark. Behov av parkering ska redovisas och prövas i samband med bygglovshandläggning. 6.7 Teknisk försörjning Vatten och avlopp VA-utredning-sanerings- och åtgärdsplan VA-anläggningarna, avloppsreningsverk, brunnar och ledningsnät, på Långberget ägs av Torsby kommun. Torsby kommun övertog (köpte) Långbergets va-anläggningar av Fritid i Nordvärmland AB år Torsby kommun är ansvarig för avloppsreningsverket samt tillhörande ledningsnät i egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare. För drift och skötsel svarar Tekniska avdelningen. Långbergets avloppsreningsverk byggdes 1981 och samtidigt byggdes stamledningar från reningsverket till de olika bostadsområdena. Ledningssystemet, vattenverk och avloppsreningsverket var vid övertagandet i stort behov av åtgärder för att motsvara de skärpta krav som ställs på en allmänförklarad vaanläggning. Åtgärder har sedan dess vidtagits främst på renvattenanläggningarna men även på avloppsanläggningarna. Vid fortsatt utbyggnad enligt både de sedan tidigare gällande detaljplanerna och den nya planen kommer utbyggnad med nya utbyte av ledningar samt ny borrad brunn att behövas. Kommunen kommer att genomföra sådana åtgärder och belasta nya kunder med de anslutningsavgifter som behövs för att finansiera åtgärderna. Arbetet med saneringen av ledningsnätet kommer att ske fortlöpande under kommande år. Tidpunkt för åtgärder anpassas till utbyggnadstakten av boende och övriga byggnader i behov av vatten och avlopp. Både i gällande plan och i den nya planen finns möjligheter för utbyggnad av hotellet. I den nya planen kan utbyggnaden bli större eftersom servicefunktioner öster om hotellet förutsätts flyttas ner i dalen. Husvagnar hänvisas att flytta från toppen av berget vid hotellet ner till dalen till ett område i anslutning till befintligt vandrarhem. Ett begränsat antal stugor (8 stugor) byggs sedan inom det nya kvarteret Lavskrikan. Det sedan tidigare planerade området Grantickan har i gällande plan planerats för ca 10 parhus om vardera m² byggnadsarea. I den nya planen illustreras i stället att området bebyggs med 17 fritidshus. Anläggningen försörjer/betjänar till största delen fritidshus som utnyttjas främst säsongsvis. På Långberget finns också ett hotell som idag är anslutet till det kommunala spillvattennätet, men som har eget dricksvatten. Hotellet har önskemål om att i framtiden även ansluta sig till det kommunala dricksvattennätet. På Långberget finns flera detaljplaner antagna som medger ytterligare byggnation av stugor. I några av dessa områden är VA-ledningar redan framdragna till varje tomt. 22

23 En VA-konsult har av Torsby kommun på uppdrag utfört en översiktlig utredning ( ) för att ta fram vilka åtgärder på ledningsnät, vattenverk och reningsverk som måste vidtas för att klara en framtida utbyggnad i Långbergsområdet, både avseende ny detaljplan för Långbergets sporthotell och skidanläggning samt för anslutning av hotellet till det kommunala dricksvattennätet. De åtgärder indelat i två etapper som föreslås kommer i kostnadsläge juni 2013 att kosta drygt 15 miljoner kronor. Nedan redovisas i sammandrag utredningens beskrivning av anläggningarna och förslag kommande åtgärder. För detaljerad information hänvisas till utredningen Vattenförsörjning Till det kommunala vattenledningsnätet är fritidshus, camping, vandrarhem och serviceanläggningar anslutna. Detta motsvarar ca 600 pe vid högsäsong. Servisavsättningar till ett femtiotal ännu ej bebyggda fastigheter finns anlagda. Hotellet har egen vattenförsörjning. De åtgärder som utförts efter kommunens övertagande av VA-anläggningarna har främst skett inom renvattensidan, för att säkerställa god livsmedelskvalite hos vattnet från befintliga brunnar (4 st). Vattenreningsverk Befintligt vattenverk byggdes om 2004 utifrån principförslag framtaget 2003 där råvattnet föreslogs tas från brunn borrad 2003 intill vattenverket. Råvattnet i denna brunn uppvisade höga halter mangan, något höga halter fluor och ett av proverna innehöll hög järnhalt. Dessutom antogs höga halter svavelväte med tanke på de höga manganhalterna. Befintligt vattenverk är därför byggt för 99 % manganreduktion samt reduktion av svavelväte. Den brunn som provborrades 2003 togs dock aldrig i drift utan idag används huvudsakligen en brunn med ett råvatten av god kvalitet samt en ny brunn borrad Vattenverket är dimensionerat för en vattenproduktion av 156 m³/dygn. Nuvarande maximala vattenförbrukning är ca m³/dygn och medelförbrukningen vid högsäsong ligger på m3/dygn. Råvatten pumpas till vattenverket från två brunnar med en pump i vardera brunnen. Råvattnet leds därefter till en luftare för reduktion av svavelväte samt till viss del järn och mangan. Luftaren är idag ej i drift. Efter luftaren finns möjlighet till dosering av kaliumpermanganat (KMn04) för manganoxidation samt dosering av natronlut för alkalisering, men inget av detta sker idag. Vattnet leds till ett snabbfilter (med sand och akdolit) för höjning av ph och alkalitet. Vid KMn04-dosering används filtret för avskiljning av oxiderat mangan. Vattnet leds därefter till lågreservoar varifrån distribution sker ut på ledningsnätet via två pumpar samt två hydrofortankar. Enligt Principförslag 2003 är ombyggt vattenverk dimensionerat för anslutning av hotellet. Idag är dock inte hotellet anslutet. 23

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Diarienummer 2012-02-23 2010.0854.214. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för KVARTERET TRASTEN 14 (BOENDE OCH SERVICE)

Diarienummer 2012-02-23 2010.0854.214. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för KVARTERET TRASTEN 14 (BOENDE OCH SERVICE) Diarienummer 2012-02-23 2010.0854.214 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för KVARTERET TRASTEN 14 (BOENDE OCH SERVICE) Torsby kommun Värmlands län Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3 2 PLANENS

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

RAPPORT. VA-utredning Långberget sporthotell och skidanläggning. Torsby kommun 2013-05-03

RAPPORT. VA-utredning Långberget sporthotell och skidanläggning. Torsby kommun 2013-05-03 RAPPORT och Torsby kommun 2013-05-03 Upprättad av: Kristina Wilén, Johanna Westlund Granskad av: Mats Jansson, Per Rendahl Godkänd av: Per-Arne Lövqvist, Tomas Olsson R:\7171\Projekt\10171702 - \8_Leverans\Slutlev

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P00/91, laga kraft den 22 september 1998, ändrad akt 25-P03-133, laga kraft den

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer