Innehållsförteckning. Årsstämma. Styrelseordf och VD har ordet. AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel. Elektra Nät AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Årsstämma. Styrelseordf och VD har ordet. AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel. Elektra Nät AB."

Transkript

1 Innehållsförteckning Styrelseordf och VD har ordet AB Edsbyns Elverk AB Helsinge Elhandel Elektra Nät AB Elektra Värme AB Elektra i Hälsingland AB Ekonomiska nyckeltal koncernen Tekniska nyckeltal Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Bokslutskommentarer och noter Revisionsberättelse Styrelse Årsstämma Årsstämma hålls torsdag 22 maj 2014 kl i Biografsalongen, vid Biografen i Edsbyn. Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 maj Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 maj Anmälan om deltagande görs senast den 16 maj 2014 per post till AB Edsbyns Elverk Box Edsbyn eller via tel via fax via mail Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 27 maj Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden AB den 2 juni 2014.

2 Styrelseordföranden och VD har ordet Jag fick det fina förtroendet av styrelsen efter 2012 års bolagsstämma att överta ordförandeklubban. Det är och har under året varit en stor utmaning med många viktiga beslut som jag och en handligskraftig styrelse har fattat var det året som vårt stora renoveringsprojekt blev slutfört och vi har nu fyra moderna kraftstationer. Produktionen är nu i full gång i alla turbiner och det visar sig att vi får ut en större effekt i våra stationer efter renoveringen. Vad som däremot inte har samma positiva utveckling under året är elpriset och priset på elcertifikat. Både Elektra Nät och Elektra Värme redovisar mycket bra resultat. Även vårt delägda elhandelsbolag har gjort ett positivt resultat strax under budget. Jag tror inte att det har undgått någon att det låga elpriset har ställt till det för vindkraften. Detta har drabbat Edsbyns Elverk genom sitt ägande i Samkraft AB vilket ger ett stort negativt genomslag på årets resultat. Detta känns tråkigt men vi i styrelsen har gjort vad vi har kunnat för att minska förlusterna. För Elektra i Hälsingland så fortsätter vi med effektiviseringsarbetet, för att i framtiden kunna nå ett tillfredställande resultat. Vi har under 2013 sålt vår butiksrörelse. Vi jobbar mycket med vår filial i Gävle för att kunna nå ett positivt resultat även här. Vi har överlag på alla filialer en hög beläggning och många arbetsförfrågningar. All personal jobbar hårt för att nå ett bra resultat så nu känns det som framtiden ser ljusare ut. Vi har många utmaningar att ta oss an i framtiden, men jag ser med tillförsikt och stor framtidstro på Edsbyns Elverk in i vårt nya femtonårs elcertifikatperiod. Styrelsen föreslår en utdelning på 12 kr per aktie, samma utdelning som föregående år. Carin Espes Styrelseordförande Vi har haft målgång när det gäller vårt stora projekt att renovera våra kraftstationer detta år. Lagom till att vi är klara så kommer en delrapport om en vattenverksamhetsutredning som regeringen tillsatt, som föreslår att alla kraftstationer som har sin vattendom före 1999 skall omprövas. Senast i maj 2014 ska Vattenverksamhetsutredningen (Vvu) ge förslag på hur svensk vattenkraft ska leva upp till de krav som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten och i miljöbalken. I delbetänkandet (okt 2013) föreslås att ägarna ska tvingas söka helt nya verksamhetstillstånd. Något som skulle innebära stora kostnader för oss elproducenter och samhället i stort och dessutom riskera att minska vattenkraftproduktionen. Jag menar därför att förändrade regelverk måste föregås av en analys där vattenkraftens bidrag till vår klimatneutrala elproduktion och förmåga att balansera vårt elsystem vägs mot den miljönytta man vill uppnå. Allt kan inte vara viktigast samtidigt. Ibland måste vi våga prioritera. Vattenkraftens miljöfrågor är ett område som vi och branschen under lång tid arbetat med och kontinuerligt utvecklar. Biologisk mångfald är en stor och viktig fråga, så också för oss och våra svenska vattenkraftproducenter. Det enskilt största projektet som Elektra Nät 2 arbetat med under 2013 är ombyggnaden av Öjungslinjen (från Räkafors till Öjung). Här bygger vi modern plastisolerad ledning parallellt med vägen. Det är inte kabel utan isolerad friledning som vi hänger upp i stolpar. Vid fel på lednigen kan vi snabbt se och åtgärda felen. Vi genomförde första etappen av tre till en kostnad av ca 4,5 Mkr. Vår elhandel, där vi erbjuder lokalt producerad energi, har det tufft på en marknad där det fortfarande finns lycksökare som arbetar mer eller mindre seriöst. Hela branschen jobbar nu mycket med etikfrågor för att öka förtroendet för branschen. Svensk Energi har ett rikstäckande projekt som man kallar Ladda Sverige som belyser fördelarna och nyttan med el samt jobbar hårt med just etikfrågorna inom elhandel. En tuff inledning och en tuff avslutning på året har varit verkligheten för värmebolaget Januari och februari kantades av driftproblem vid pannan i Alfta. Det blev mång dygn att köra olja. Året avslutades med en brand i flisfickorna vid Edsbyverken (slutet av november). Trots dessa problem är vi ändå inte långt ifrån budgeten vilket känns väldigt bra och visar att vi har duktig personal, samt att vi kan hantera snabba förändringar i verksamheten. Översynen av våra tariffer och produktionsanläggningar har fortsatt under Vi har besökt ett antal fjärrvärmebolag och har en kontinuerlig dialog med styrelsen vilket driver arbetet framåt. Vi räknar med att under 2015 kunna presentera resultat av bägge arbetena. Återigen kan jag till sist konstatera att vi gjort ett bra år och alla anställda nu kan lägga 2013 bakom sig och känna att man arbetat sig igenom året och gjort det på bästa sätt. Jan Delin Verkställande Direktör (kraft) Vi startade 2013 som vanligt, kan man kanske säga, med en dålig orderingång. Januari och februari är tuffa månader för installationsverksamhet. Även detta år byggdes ett underskott upp under dessa månader som vi sedan släpade med oss hela året. När dessutom sjukhusrenoveringen i Hudiksvall som är ett stort projekt blev skjuten framåt, några månader, så kostade det oss en hel del. Andra halvan av året gick mycket bättre men inte så bra så att vi kunde hämta igen tappet från första halvåret. En glädjande nyhet är att i slutet på året så inkom en hel del beställningar på projekt och jobb för januari och februari 2014 som gör att trenden med att inte ha några ordrar /projekt i början på året kanske minskar. Det blir spännande att följa 2014 med en bra start på året. Lars Lindh Verkställande Direktör (installation) Totalt resultat efter finansiella poster för koncernen AB Edsbyns Elverk blev 1,5 Mkr (3,6)

3 Den renoverade luckan i Österforsen som nu har värmeslingor och ser helt ny ut. Visning av kraftstationerna 6 oktober Här ser vi Österforsens kraftstation. AB Edsbyns Elverk Koncern AB Edsbyns Elverk är moderbolag i en koncern som förutom detta bolag består av tre helägda och aktiva dotterbolag, Elektra Nät AB, Elektra Värme AB samt Elektra i Hälsingland AB samt är huvudägare i elhandelsbolaget AB Helsinge Elhandel. AB Helsinge Elhandel ägs till 70% av AB Edsbyns Elverk och 30% av Bollnäs Energi AB. Elhandel bedrevs tidigare i moderbolaget. Bolaget äger även fyra vattenkraftstationer i Voxnan. Man levererar även administrativa tjänster och hyr ut lokaler till övriga företag inom koncernen. Delägare i Samkraft AB Tillsammans med elva andra energiföretag i länet är AB Edsbyns Elverk delägare i vindkraftbolaget Samkraft AB. Edsbyns Elverks ägarandel i bolaget var under ,7 % var ett dåligt år för Samkraft där bolaget brottades med stora lönsamhetsproblem. På årets resultat för Edsbyns Elverk syns en nedskrivning av värdet på aktier i Samkraft på 5,3 Mkr. Elverk Vattenföringen i Voxnan har i år varit i normal nivå och elproduktionen i våra kraftstationer blev MWh (34 221). Medelpriset på Nordpool under 2013 blev 33,8 öre/kwh. Elcertifikatpriserna varierade mellan 162 kr/mwh och som högst 239 kr/mwh. Medelpriset blev 196 kr/mwh. Kraftstationsprojektet d v s renoveringen av våra kraftstationer gick i mål under 2013 och vi fick våra nya elcertifikat helt klara 13 december Tyvärr har vi inte fått elcertifikat för några av våra stationer under en del av 2013 p g a renoveringsprojektet och lång handläggningstid av myndigheterna. Sammanlagt handlar det om c:a 2,3 Mkr som vi inte fick elcertifikat för under Vi sålde fastigheten i Alfta (gamla Molins) som Elektra i Hälsingland hyrde tidigare. När Elektra i Hälsingland inte har någon verksamhet i fastigheten fanns de ingen anledning att behålla den. Försäljningen blev klar i början av Vid kontoret i Edsbyn har vi nu utökat det inhägnade området med grannfastigheten som köptes in för några år sedan. Fler bilparkeringar och mer förrådsmark finns nu tillgängligt och inhägnat. 3 Underhållsarbeten utförda år 2013 Bornforsen G2 har fått den kanske allra största ansiktslyftningen av alla våra renoverade kraftstationer. Förutom en spänningshöjning på generatorn (från 400V till 6 600V) så har även ett helt nytt kontrollrum byggts. Stationen har också fått samma fjärrstyrning som övriga stationer, vilket inte fanns före renoveringen. Transformatorn är också ersatt med en ny torrisolerad och miljövänligare transformator. Sammantaget känns det som en helt ny station. Vallhaga G2 var den sista station som blev klar. Den var inte helt klar förrän i december 2013 vilket berodde på att Energimyndigheten ansåg att vi måste åtgärda rotorn i generatorn för att erhålla elcertifikat för stationen. Den omlindningen gjorde att vi blev klara först till Lucia d v s 13:e december Kundtjänst som är den avdelning som tillhandahåller tjänsten med fakturering och kundkontakter och ansvarar för växel/receptionen, har deltagit i ett projekt där vi tittat på att ersätta vår gamla växel. Arbetet är nu klart och en ny växel kommer att installeras under renoverades ca: 150 meter av trätuben som går från dammen i Österforsen ner till kraftstationen renoverades de återstående 200 metrarna av tuben. Den sista renoveringen var inte lika omfattande som den första beroende på att den var inte lika oval som den första delen. Nu är hela tuben rund och fin igen och kommer att fungera i många år till. Under första hälften av 2014 kommer vi att färdigställa den utökade fjärrkontrollen av våra stationer. Vi kan när det är klart fjärrstyra och kontrollera vattennivåerna via våra datorer, telefoner och läsplattor. Resultat Bolaget visar för år 2013 en försäljning av 15,7 Mkr (18,1) och ett resultat efter finansiella poster av 6,7 Mkr (1,5).

4 Att synas med vårt nya varumärke är viktigt. Här ett exempel där vi syns på en elbil. Annica, en av våra duktiga elhandelssäljare. AB Helsinge Elhandel AB Helsinge Elhandel är ett delägt dotterbolag till AB Edsbyns Elverk som bedriver elhandelsverksamhet och därtill hörande produkter och tjänster. Bolaget verkar såväl lokalt som i övriga landet. Elhandel bedrevs fram till i moderbolaget AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel ägs till 70% av AB Edsbyns Elverk och 30% av Bollnäs Energi AB. Bolaget har kontor i Edsbyn och Bollnäs. Elhandel i en avreglerad marknad Sedan 1996 är elhandeln avreglerad och man kan som kund fritt välja bland ca.130 elleverantörer idag. AB Helsinge Elhandel är en av aktörerna på marknaden. Elområden Den 1 november år 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät. Elavtal Vi erbjuder kunderna följande elavtal: Fast avtal på 1 eller 3 år eller ett rörligt avtal samt ett s.k vinterprissäkringsavtal vilket innebär att du låser priset under vintermånaderna. Sist (och minst) så erbjuder vi även kunderna att teckna ett avtal som innebär timpris. Här har man ett rörligt pris som kan variera varje timme. De som har ett vanligt rörligt pris har varierat pris varje månad. Elhandel Under 2013 har AB Helsinge Elhandel ökat sin försäljning från föregående år. Energiförsäljningen under 2013 uppgick till 76,5 GWh (71,1 GWh). Under hela 2013 har vi sett väldigt låga elpriser, vilket som föregående år visat att intresset för att byta elleverantör varit litet. Man har kunnat se ett klart samband under året mellan väder, hydrologi och elpris. Året som avslutades onormalt milt har gjort att vi inte fick det önskade försäljningsresultatet. Vi fick se att det lägsta elpriset/timme för året var midsommarafton mellan kl. 67 på ca. 1,2 öre och det högsta hade vi den 2:a april på 91,2 öre mellan kl. 89. Liksom föregående år har vi försökt jobba mycket med att sätta varumärket på plats, främst i Hälsingland. Det har vi gjort med hjälp av traditionell annonsering, via sponsringssamarbeten, facebooksida, uppdaterad hemsida och genom att vara med vid olika event. Mycket tid går annars åt att bevaka och hänga med det som händer inom elhandelsbranschen där förtroendet för branschen inte är på topp p g a att det fortfarande finns ett antal oseriösa företag som lurar kunderna med avtal som inte håller vad dom lovar. Det märks att även under 2013 har elpriserna varit på en mycket behaglig prisnivå för kunderna, då intresset för elhandel är ganska svagt. Resultat Bolaget visar för år 2013 en försäljning av 37,5 Mkr (35,3) och ett resultat efter finansiella poster av 27 kkr (16). 4

5 Utdragning av plastbelagd friledning efter Öjungslinjen. Driftcentralen vid kontoret i Edsbyn. Elektra Nät AB Elektra Nät AB är ett helägt dotterbolag till AB Edsbyns Elverk och bedriver koncessionspliktig elnätsverksamhet inom Edsbyn, som är en del av Ovanåkers kommun. Elnätet består av ett tätortsnät i centralorten omgivet av ett glesbygdsnät i områdena omkring centralorten och med två längre 10 kv linjer. I elnätet finns ca kunder, till största delen boende inom Edsbyns tätort. Den högsta belastningen i elnätet för året inträffade den 14 januari 2013 mellan klockan och då lasten i nätet var 21,5 MW (20,9) Förhandsreglering Elektra Näts verksamhet regleras av Energimarknadsinspektionens regelverk för förhandsreglering vilket innebär att man har en tilldelad intäktsram för 4 år åt gången. Nuvarande regleringsperiod startade 2012 och pågår till december Nästa reglerperiod blir således Genomförda större projekt under året: Under året har tre stugområden anslutits till vårt nät. Det har inneburit 16 nya kunder och tre nya nätstationer belägna vid Västra Nyasen, Östra Fullen samt Södra Våsen. Största tekniska utmaningen vi ställde oss inför vid dessa områden var att klara funktionskraven på god elkvalité trots långa byggsträckor. Det löstes med en del rejält tilltagna areor på servisledningar för några av sommarstugorna. Vår känsla är att det blir fler förfrågningar angående elanslutningar till fritidsboenden i framtiden också. Tendensen är att fler personer tillbringar sin tid längre under året i sommarstugorna. Det enskilt största projektet som Elektra Nät arbetat med under 2013 är ledningsombyggnad från Räkåfors till Öjung. Vi genomförde första etappen av tre till en kostnad av ca. 4,5 Mkr. De återstående två etapperna kommer att investeras till liknande summor som den första. Med anledning av att stormen Dagmar slog sönder delar av nätet, runt Öratjärn som värst, så beslutade vi att påbörja ombyggnaden i det området. Där är nu den gamla friledningen ersatt av ny ledning av konstruktionstypen BLL, som innebär att linorna är försedda med isolering, vilket gör att träd kan falla på elledningen utan att strömavbrott inträffar. Vi flyttar dessutom hela 5 Öjungslinjen från skogsterräng till att följa Öjungsvägen istället. Flytten innebär också att vi minskar risken för trädpåfall betydligt gentemot tidigare placering. Kopplingsstationen Edsbyhem har blivit driftsatt efter förseningar som uppstått i samband med leveranser av tekniska funktionalitetstjänster. Den gamla tegelbyggnaden kommer nu att rivas då den har ersatts av en ny modernare plåtstation. Nätförstärkning har utförts på sträckan mellan Rotebro Lassaområdet. Det projektet samkördes med Helsingenet Ovanåker då fiberledning skulle förläggas på samma sträcka. Likaså har förstärkningar gjorts i området kring Lillboklitten där spänningskvalitén varit otillräcklig. Många gånger är det startströmmen från värmepumpar som orsakar störningar på elnätet. Speciellt gäller det om flera hushåll längst ut på landsbygden investerar i värmepumpsanläggningar innan vi gjort de nödvändiga förstärkningarna. Våra entreprenörsuppdrag har fortsatt fungerat bra och ger bra resultat. Det är främst kommunen och industrierna i bygden som nyttjar våra tjänster. Vi har stundtals hyrt in arbetskraft från koncernens installationsföretag för att hinna med alla uppdrag. Större projekt med avbrott får oftast inriktas till helg eller nattarbeten på industrierna då de är känsliga för produktionsstopp. Det kan då gälla insatser i ställverk eller transformatorbyten. För kommunen gäller det mestadels belysningsprojekt och abonnemangsarbeten, vilka kan utföras under ordinarie arbetstid. Investeringar Under året har investeringar gjorts med 7,6 mkr (4,8). Resultat Bolaget redovisar en försäljning av 25,9 mkr (24,7) och ett resultat efter finansiella poster av 3,2 mkr (1,6).

6 Taket vid ena flisfickan i Edsbyn blev helt utbränt vid en brand i november. Nyanslutning av gamla posthuset (norr) i Edsbyn. Elektra Värme AB Verksamheten Elektra Värme AB svarar för en betydande del av värmeförsörjningen av Alfta och Edsbyns tätorter. Sammantaget finns idag 120 leveranspunkter i Alfta och 300 i Edsbyn. Distribution av värme till kunderna sker via ett markförlagt kulvertnät på respektive ort, i Alfta 8,3 km långt och i Edsbyn 17,6 km. I Alfta ligger vår huvudproduktionsanläggning vid Alfta Industricenter. Den består av en 4 MW fastbränslepanna avsedd för fuktigt trädbränsle samt en 6 MW oljepanna. För att reducera miljöpåverkan och ytterligare höja verkningsgraden för anläggningen så har fastbränslepannan kompletterats med rökgaskondensering. Under år 2013 har 93,6 % av värmen i Alfta producerats med miljövänligt biobränsle, resterande andel producerades med olja. I Edsbyn ligger vår produktionsanläggning vid Edsbyverkens industriområde. Anläggningen består av en 6 MW panna avsedd för torrt trädbränsle, en 3,2 MW panna avsedd för fuktigt trädbränsle samt två oljepannor med en sammanlagd effekt av 10 MW. Av tillförd energi i Edsbyn har 99,0 % producerats med miljövänligt trädbränsle, resterande andel producerades med olja. Fjärrvärmenätet i Edsbyn är från hösten 2009 sammankopplat med ytterligare en panncentral vid Träförädlingen i Edsbyn. (Ägs av E.On). Distribution Distributionsnätet har fungerat bra i år d v s inga akuta problem med läckor eller andra stopp har förekommit. Endast halv akuta problem har vi haft där det största var när vi fick byta två ventiler efter matningen längs Östra Centralgatan i Edsbyn. En utrostad skorsten vid pannan i Alfta var det största underhållsprojektet som förekom Den utrostade skorstenen upptäcktes vid en rutinkontroll av anläggningen. Att byta en skorsten är inte gjort i en kafferast utan tar ganska lång tid. Som tur var kunde vi göra det efter eldningssäsongen. Ett annat stort jobb var att byta askutmatningen i Alfta. Det blir inte bara ett byte utan även utökning och förbättring av askutmatningen. Jobbet är inte helt färdigt utan vi får vänta till sommaren 2014 innan hela utmatningen är klar. Marknad Trots att fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 %, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus och enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyotoavtalet så ser vi en begränsad nymarknad för fjärrvärme. Mycket beroende på att kostnaden för nyproduktionen av anläggningar är relativt stora så vi har endast möjlighet att ansluta fastigheter/anläggningar som ligger i direkt närhet till befintliga ledningar. De sammanlagda fjärrvärmeleveranserna uppgick år 2013 till MWh (51 748). Investeringar Under året har investerats totalt 1,3 Mkr (0,7). Resultat Bolaget visar för år 2013 en försäljning av 31,2 Mkr (31,7) och ett resultat efter finansiella poster av 1,2 Mkr (1,3). Produktion I våra anläggningar producerades totalt under året sammanlagt MWh (57 835). I producerad volym ingår även inköp av överskottsvärme från E.On med MWh (23593). 6

7 Renoveringen och en påbyggnad av Hudiksvalls sjukhus är ett av Elektra i Hälsinglands större projekt under året. Att skarva fiber kräver kompetens. Det finns hos Elektra i Hälsingland. Elektra i Hälsingland AB År 2013 vek konjunkturen som den brukar i början av året. Detta år mer än vanligt vilket vi sedan fick slita med hela året. Vi gjorde en stark återhämtning under sista kvartalet men hann inte hämta in hela förlusten innan årets slut. Vi har under året haft flertalet större projekt varav det största var etapp 1 på sjukhuset i Hudiksvall som under året stod för cirka 5 miljoner av vår omsättning. Vi har under året fortsatt vårt miljö, kvalitets och arbetsmiljöarbete. Vi var sedan tidigare certifierade enligt ISO 9001 gällande kvalitet och certifierade under året även vårt miljöarbete enligt ISO Vårt arbetsmiljöarbete ser vi som mycket viktigt och har under året tagit det ytterligare ett steg närmare certifiering även där. Certifiering kommer enligt plan att ske under Konjunkturen ser i början av 2014 bättre ut än på länge och vi har fått en bra start på året med osedvanligt hög beläggning. Vi har vunnit upphandlingen om etapp 2 på Hudiksvalls sjukhus och läroverket i Hudiksvall. Två riktigt stora entreprenader som precis har påbörjats. Vi har dessutom vunnit upphandlingen om ett flertal medelstora projekt på övriga filialer som snart ska påbörjas. Vi köpte i mars 2014 Lindbloms Maskin & Els installationsverksamhet genom en inkråmsaffär. En affär som kommer att tillföra verksamheten arbeten för ungefär 20 miljoner kronor. Filialen i Edsbyn Verksamheten vid vår filial i Edsbyn har under året mestadels bestått av servicearbeten, fiberarbeten och några större projekt, varav bygget vid Öjollas är det största. Vi har haft god lönsamhet på alla arbeten på orten och volymen arbete har ökat ytterligare något. Filialen har under året haft i genomsnitt 36 anställda och bedömningen är att 2014 här kommer att likna Butiken Under året togs beslutet att avyttra butiksverksamheten då vi anser att den nye ägaren har bättre förutsättningar att driva den. Filialen i Bollnäs Här har vi sysselsatt i genomsnitt 20 anställda med servicearbeten, fiberarbeten och några större projekt varav Alfta sim och sporthall är det största. Filialen nådde inte riktigt upp till de budgeterade målen för 2013 och bedömningen är att denna enhet genom tidigare nämnt förvärv kommer att mer än fördubbla omsättningen. Filialen i Hudiksvall Här började vi, liksom året innan, med dålig beläggning och funderingar på varsel av montörer men vi valde att inte varsla pga. att vi var rätt så säkra på att jobben skulle komma längre fram och då behöver vi personalen. Detta framförallt beroende på senarelagd byggstart på sjukhusprojektet. Här har vi under året varit i genomsnitt 30 anställda och bedömningen är att vi kommer att öka på denna enhet under 2014 då vi fått flera stora projekt varav sjukhuset etapp 2 och läroverket bör nämnas då det är riktigt stora projekt. Filialen i Gävle Verksamheten i Gävle har sysselsatt i genomsnitt 12 personer under Vi har på denna enhet inte levererat enligt de uppsatta målen och bedömningen är att det finns stor potential för lönsam expansion för branschen i Gävleområdet. Bedömningen för Elektras del i Gävle är att vi under 2014 med största sannolikhet kommer att minska vår verksamhet där. ELIA i Söderhamn (50%) Året för Elia i Söderhamn AB har inte inneburit några större överaskningar utan har gått enligt budget, till och med lite bättre. Elia har haft full sysselsättning för alla anställda under året och vid bolaget fanns under året ca 15 anställda. Resultat För år 2013 redovisar Elektra i Hälsingland AB en försäljning av 85,6 Mkr (80,1) och ett resultat efter finansiella poster av 0,4Mkr (0,7). 7

8 PROJEKT UNDER 2013 BORNFORSEN G2 ÖJOLLAS Bornforsens kraftstation har fått en tillbyggnad i form och utseende som matchar kraftstationen i övrigt och funktionen är ett kontrollrum. Stationen kan nu manövreras från detta kontrollrum eller fjärrstyras från driftcentralen vid kontoret i Edsbyn. Det finns ytterligare ett ställe från vilket stationen kan manövreras och det är hos jourhavande tekniker. Teknikern kan via en läsplatta arbeta med styrning av stationen från valfri plats d.v.s även hemma. ÖJUNGSLINJEN Efter den tragiska branden vid Öjollas i Edsbyn så har nu hyreshuset byggts upp igen. Elektra i Hälsingland har varit med hela vägen när det gäller elen. Från projektering till montering. På bilden ser vi två elektriker som gjort många timmar på Öjollas. HELSINGE ELHANDEL BLL är nästan som kabel i luft fast ledarna är en bit ifrån varandra det är enda skillnaden. Vi har valt denna lösning för matningen upp till Öjung. Att isolera friledning började man med i mitten på 90 talet och tekniken har sedan utvecklats och fungerar idag mycket bra. Utrustningen och verktygen som används är samma som vid vanlig friledningsbyggnation. Vi pratar mycket om att synas och göra vårt varumärke Helsinge Elhandel känt i alla sammanhang. Vår skylt finns på travbanor, skid och sportanläggningar, kontoret i Bollnäs m.m men vi glömde nästan bort att vi måste synas på hemmaplan också. Nu har vi monterat upp en skylt på kontoret i Edsbyn. 8

9 Ekonomiska nyckeltal koncernen 5ÅRS ÖVERSIKT kkr RESULTATRÄKNING Total omsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning NYCKELTAL Avkastning på eget kapital % Avkastning på totalt kapital % Rörelsemarginal % Nettomarginal % Kassalikviditet % Soliditet % Skuldsättningsgrad ggr 2,1 2,4 3,4 0,8 78,9 34,6 1,1 7,0 2,5 3,4 2,0 101,2 36,3 1,1 4,0 2,8 3,5 2,7 150,5 37,0 0,9 14,7 8,8 9,9 8,6 154,8 40,1 0,8 5,8 4,0 4,8 3,2 156,6 37,5 1,1 ÖVRIGA UPPGIFTER Utdelning, kr Medeltal anställda Aktieägarförteckning Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B (%) (%) Innehav Röster 3,29 4,62 8,10 35,98 15,20 7,77 25,04 3,18 4,27 8,08 36,27 14,98 7,65 25, ,00,00 5ÅRS ÖVERSIKT Data per aktie* Vinst efter full skatt, kr Eget kapital, kr Antal aktier Utdelning, kr 10, , , , , * Eftersom inga officiella aktiekurser finns, redovisas inga kursrelaterade nyckeltal. 9

10 Tekniska nyckeltal NYCKELTAL ELHANDEL ELPRODUKTION ELDISTRIBUTION KUND OCH ANLÄGGNINGSSTRUKTUR Kunder, högspänning nät Kunder, lågspänning nät Ledningsnät totalt varav högsp 12 kv varav lågsp 0,4 kv km km km Ledningsnät/nätkund Nätstationer m PRODUKTION OCH INKÖP Maximal effekt kw Total generatoreffekt kw Producerad energi MWh Vallhaga MWh Bornforsen MWh Österforsen MWh Inköpt energi MWh Utnyttjningstid tim ENERGIFÖRSÄLJNING, ELHANDEL Försäljning totalt MWh Försäljning per kund MWh , , , , , , ,5 NYCKELTAL FJÄRRVÄRME KUND OCH ANLÄGGNINGSSTRUKTUR Kundcentraler Edsbyn Kundcentraler Alfta Ledningsnät totalt Edsbyn Alfta km km km 26,7 18,0 8,7 26,3 17,7 8,6 26,3 17,7 8,6 25,9 17,6 8,3 25,9 17,6 8,3 23,8 15,5 8,3 21,1 15,1 6,5 PRODUKTION OCH INKÖP Ansluten effekt i Edsbyn Ansluten effekt i Alfta Total panneffekt i Edsbyn Total panneffekt i Alfta Producerad energi i Edsbyn Producerad energi i Alfta Inköpt energi Edsbyn kw kw kw kw MWh MWh MWh VÄRMEFÖRSÄLJNING Försäljning totalt varav Edsbyn varav Alfta Försäljning per kund i Edsbyn Försäljning per kund i Alfta MWh MWh MWh MWh MWh

11 Förvaltningsberättelse Moderbolaget producerar elenergi i fyra vattenkraftstationer i Voxnan. Kraftproduktionen säljs via AB Helsinge Elhandel till Vattenfall Energimarknad AB. AB Edsbyns Elverk levererar även administrativa tjänster samt hyr ut lokaler till samtliga bolag inom koncernen. Dotterbolagen bedriver verksamhet enligt nedan: AB Helsinge Elhandel säljer elenergi till kunder inom och utom det egna nätområdet. 40% (48) av elenergin köptes 2013 in av moderbolaget, resterande kraftbehov täcktes genom inköp från Vattenfall Energimarknad AB. Bolaget har kontor i Bollnäs och Edsbyn. Elektra Nät AB distribuerar elenergi via sin elnätskoncession till samtliga elförbrukare inom Ovanåkers kommun, exklusive kommundelarna Alfta och Voxna, detta oberoende av vilken elleverantör kunden har valt. Elektra Värme AB producerar och distribuerar biobränslebaserad värme inom Edsbyns och Alfta tätorter. Elektra i Hälsingland AB samt det till hälften ägda bolaget ELIA i Söderhamn AB utför elinstallationer och elteknikservice för industri och bostäder samt anläggningssystem för data, säkerhet, telefonväxlar, övervakning och produktionsstyrning. Fram till augusti 2013 drevs, i Edsbyn, också en vitvarubutik. Hudik EL AB och Elektra i Söderhamn AB är vilande bolag. Investeringar och finansiering Koncernens investeringar under år 2013 uppgick till 27,7 Mkr (35,2). De större investeringarna under året har varit: Kraftstationsprojektet 17,0 Mkr Ombyggnad Öjungslinjen 3,7 Mkr Nyupplåning har under året gjorts med 10 mkr (0 mkr), ingen amortering av koncernens lån har gjorts (0 mkr). Ägarförhållanden Koncernen består av moderbolaget AB Edsbyns Elverk samt tre rörelsedrivande och två vilande dotterbolag. Samtliga dessa dotterbolag är helägda. Bolaget äger också 70 % av elhandelsbolaget AB Helsinge Elhandel resterande del 30 % ägs av Bollnäs Energi AB. Bolaget äger även 50 % av elinstallationsföretaget ELIA i Söderhamn via Elektra i Hälsingland. AB Edsbyns Elverk ägs av ca 600 aktieägare, samtliga privatpersoner. Majoriteten av aktieägarna är bosatta i Hälsingland. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Tillsammans med elva andra energiföretag i länet är AB Edsbyns Elverk delägare i vindkraftbolaget Samkraft AB var ett dåligt år för Samkraft där bolaget brottades med stora lönsamhetsproblem. På årets resultat för Edsbyns Elverk syns en nedskrivning av värdet på aktier i Samkraft på 5,3 Mkr. Under hösten blev det klart att Elektra i Hälsingland AB, som under året räknat på ett stort antal projekt, fått klart med många av dessa jobb och kan starta det nya året med väldigt god beläggning. Många av projekten är så pass stora att vi nu ser ett stort behov av nyanställning. Bornforsen G2 och Vallhaga G2 är åter i drift efter renovering under året. Trätuben som går från dammen i Österforsen ner till kraftstationen renoverades under senare delen av året. Det var cirka 200 meter av tuben som renoverades. Vid kontoret i Edsbyn har vi nu utökat det inhägnade området med grannfastigheten, som köptes in för några år sedan. Fler bilparkeringar och mer förrådsmark finns nu tillgängligt och inhägnat. Det var stora driftproblem vid värmeproduktionsanläggningen i Alfta under januari månad Det var den normala produktionen vid biobränslepannan som fick problem och då blev vi tvungna att köra oljepannan. Detta var kostsamt. Under året har tre stugområden anslutits till Elektra Nät s koncessionsområde. Det har inneburit 16 nya kunder och tre nya nätstationer belägna vid Västra Nyasen, Östra Fullen samt Södra Våsen. Största tekniska utmaningen vi ställdes inför vid dessa områden var att klara funktionskraven på god elkvalité trots långa byggsträckor. Det löstes med rejält tilltagna areor på serviseledningar för några av sommarstugorna. Det enskilt största projektet som Elektra Nät arbetat med under 2013 är ledningsombyggnad från Räkåfors till Öjung. Energiförsäljning Elleveranserna ökade till MWh (64 835) och värmeförsäljningen minskade till MWh (51 748) vilket innebär en total energiförsäljning av MWh ( ). Elkraftproduktion Vattenföringen i Voxnan var för år 2013 god och produktionen i kraftstationerna blev MWh (34 221). Elproduktionen i genomsnitt de sista tre åren har varit MWh. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Elektra i Hälsingland AB har efter en längre tids förhandlingar kommit överens med Lindbloms Maskin & El AB om att förvärva deras installationsrörelse via en inkråmsaffär per Framtida utveckling Installationsrörelsen ska försöka stärka sin ställning ytterligare i kommunerna där vi har filialer. Detta ska ske genom organisk ökning men även fler uppköp kan bli aktuellt. Nätbolaget utökar sina tjänster till industri och privatkunder. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att skapa ett intresse för bolagen bland allmänheten och i skolorna för att på sikt kunna fortsätta att rekrytera duktiga medarbetare. Vi jobbar vidare med att marknadsföra varumärkena: Koncernen Edsbyns Elverk kommer vi även i framtiden att marknadsföra som en koncern med hög kompetens och resurser som stödjer och skapar värden hos nuvarande och blivande kunder. Miljöpåverkan Koncernens olika bolag bedriver ett planerat miljöarbete syftande till att belastningen från verksamheten alltid skall vara lägsta möjliga. Källsortering och återvinning av material är exempel på åtgärder liksom att alltid använda bästa miljöval vid anskaffning av insatsvaror. Arbetet med att införa en miljöplan med tydliga miljömål för samtliga bolag har fortsatt under året. Elektra i Hälsingland är ISO certifierade. Dotterbolaget Elektra Värme AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser energiproduktion vid bolagets anläggningar i Edsbyn och Alfta. Den huvudsakliga påverkan på den yttre miljön avser kväveoxid och stoftutsläpp från produktionsanläggningarna. Totalt reduceras i kommunen utsläpp av främst svavel och koldioxid från fossila bränslen vid de fastigheter som värmeförsörjs av bolaget. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar ca 12 % av koncernens nettoomsättning.

12 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets förlust Disponeras så att Till ägarna utdelas 12 kr/aktie I ny räkning överföres Styrelsen föreslår att utdelning görs med 12 kr per aktie, vilket motsvarar kr. Utdelningen kommer att betalas ut Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Hänsyn har även tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. Edsbyn Hans Olén Ledamot Carin Espes Ordförande Kristina Rubensson Ledamot Anders Olsson Ledamot Lars Helsing Ledamot Krister Nilsson Vice Ordförande Pontus Simonsson Arbetstagarrepresentant SEF Kenneth Blom Arbetstagarrepresentant SEF Jan Delin Verkställande Direktör 12

13 Koncernens och moderbolagets resultaträkningar kkr Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Lämnat koncernbidrag RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Minoritetsintressen ÅRETS RESULTAT

14 Koncernens och moderbolagets balansräkningar kkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Fallrätter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Koncernens och moderbolagets balansräkningar kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á kr Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsättningar för uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Garantiförbindelser Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag

16 Koncernens och moderbolagets kassaflödesanalyser kkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m Försäljning av byggnader och mark Investering i maskiner och andra tekniska anläggningar Investering i inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Investering i pågående nyanläggningar Årets amorteringar från koncernföretag Utdelning från intresseföretag Försäljning av långfristiga värdepapper Ny utlåning till utomstående Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Bokslutskommentarer och noter REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Definition av nyckeltal Soliditet. Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Avkastning på total kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 kkr inköp försäljning Not 2 Inköp och försäljningar mellan koncernföretagen Ersättning till revisorer Koncernen och moderbolaget Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådana som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. kkr Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag 14% 81% ,4% 6,0% Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Intresseföretag Investeringar i intresseföretag, i vilka koncernens röstinnehav av minst 20 % och högst 50 % redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Den ökning respektive minskning av intresseförretagers värde som uppkommer enligt kapitalandelsmetoden har ökat koncernens bundna reserver respektive minskat koncernens fria reserver

18 Not 3 Anställda och personalkostnader Not 4 Resultat från andelar i intresseföretag kkr kkr Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: 11,0 109,5 120,5 11,0 114,0 125,0 Resultat från andelar i intresseföretag Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Styrelse och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader kkr OCH Nedskrivningar Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Medelantalet anställda Kvinnor Män Styrelse och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader ,0 10,0 16, ,0 10,0 16, Not 6 Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt Justering av ing uppskjuten skatteskuld till följd av förändring av skattesats Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat kkr Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Not 7 Balanserade utgifter Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl VD, varav kvinnor Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl VD, varav kvinnor Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 år kkr OCH Ingående anskaffningsvärde Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde

19 Not 8 Fallrätter Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år kkr Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 540 år kkr OCH Ingående anskaffningsvärde anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Utgående redovisat värde Not 9 Byggnader och mark Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 2550 år kkr Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 510 år kkr Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Taxeringsvärdet för koncernens och moderbolagets fastigheter Varav byggnader Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificering anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde

20 Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar kkr Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag kkr Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal andelar Elektra i Hälsingland AB Elektra Värme AB Elektra Nät AB Hudik EL AB AB Helsinge Elhandel Elektra i Söderhamn AB Uppgifter om Organisationsnummer och säte Org.nr Säte Elektra i Hälsingland AB Elektra Värme AB Elektra Nät AB Hudik EL AB AB Helsinge Elhandel Elektra i Söderhamn AB Edsbyn Edsbyn Edsbyn Hudiksvall Edsbyn Edsbyn Not 14 Specifikation andelar i intresseföretag kkr ElInstallationAutomatik AB Uppgifter om organisationsnummer och säte ElInstallationAutomatik AB Söderhamn 20

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Söderenergi AB org. nr 556400-3175 avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret -01-01 -12-31 Alla beloppen redovisas,

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer