HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS"

Transkript

1 HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

2 INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL 4 INSPECTOR... 7 KÅRENS ORGANISATION... 8 KAPITEL 5 ÅRSMÖTE... 9 ALLMÄNT... 9 MÖTE... 9 ORDINARIE ÅRSMÖTE EXTRA ÅRSMÖTE ÄRENDE ENKEL FRÅGA OCH INTERPELLATION KAPITEL 6 STYRELSEN ALLMÄNT MÖTE ORDINARIE STYRELSEMÖTE KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MOTION OCH PROPOSITION ENKEL FRÅGA OCH INTERPELLATION ÅLIGGANDE OCH BEFOGENHETER ÖVRIGT KAPITEL 7 DIREKTIONEN ALLMÄNT MÖTE ÅLIGGANDEN OCH BEFOGENHETER KAPITEL 8 DIREKTIONENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA ALLMÄNT DIREKTIONENS ORGAN SAMMANSÄTTNING MÖTE RÄTT- OCH SKYLDIGHETER EKONOMI NY PROJEKTGRUPP, KOMMITTÉ, FÖRENING ELLER UTSKOTT PROGRAMSEKTIONERNA KAPITEL 9 KÅRTIDNINGAR ALLMÄNT EKON KAPITEL 10 MARSKALKÄMBETET KAPITEL 11 MISSTROENDEFÖRKLARING STYRELSE OCH STYRELSELEDAMOT DIREKTION OCH DIREKTIONSLEDAMOT KÅRTIDNING VALBEREDNING ÖVRIG FÖRTROENDEVALD

3 KAPITEL 12 KÅRVAL ALLMÄNT VALBEREDNINGEN KÅRVAL VALFÖRFARANDE VID KÅRVAL FÖRDELNING AV MANDAT BESVÄR ÖVRIGT OM KÅRVAL FÖRFALL EXTRAVAL VALFÖRFARANDE VID EXTRAVAL KAPITEL 13 HHGS EKONOMI ALLMÄNT INKOMSTER ÖVRIGT KAPITEL 14 KAPITEL 15 KAPITEL 16 KAPITEL 17 REVISION ÄNDRING AV STADGAR UPPLÖSNING AV HHGS TOLKNING OCH BESVÄR

4 Kapitel 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL 1 Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) är en studerandesammanslutning vars ändamål är att främja studenterna vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitets (HGU) studiesituation och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. 2 HHGS är religiöst och partipolitiskt obunden. Medlemskap i HHGS kräver inget medlemskap i någon annan organisation. 4

5 Kapitel 2 MEDLEMSKAP 1 HHGS består av studentmedlemmar, hedersmedlemmar, seniormedlemmar, stödmedlemmar och Inspector. 2 Vid ansökan om medlemskap i HHGS ska medlemskap beaktas i följande ordning: 1. Studentmedlem 2. Seniormedlem 3. Stödmedlem Ett hedersmedlemskap kan ej ansökas om. Studentmedlemmar 3 Rätt att vara studentmedlem i HHGS omfattar samtliga inskrivna studerande vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (HGU) och personer som innehar förtroendepost som väljs i kårval. Rätt att ta del av HHGS utbud och de förmåner HHGS erbjuder, tillkommer studentmedlem som inom föreskriven tid betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Studentmedlem är valbar till förtroendeposter samt äger rösträtt vid årsmöte och kårval. Studentmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Studentmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 4 Studentmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Studentmedlem har skyldighet att byta medlemskapsform om denne inte längre är inskriven student vid HGU. Seniormedlemmar 5 Personer som tidigare varit inskrivna studerande vid HGU är berättigade till seniormedlemskap. 6 Seniormedlem är ej valbar till förtroendeposter som väljs i kårval och äga ej rösträtt vid årsmöte och kårval. Seniormedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Seniormedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 7 Seniormedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Stödmedlemmar 8 Alla äger rätt att vara stödmedlem i HHGS. 9 Stödmedlem är ej valbar till förtroendeposter som väljs i kårval och äga ej rösträtt vid årsmöte och kårval. Stödmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Stödmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 10 Stödmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Hedersmedlemmar 11 Till hedersmedlem i HHGS kan person väljas, som särskilt tjänat kårens syften och ändamål. Hedersmedlem väljs av styrelsen efter förslag från medlem, varvid krävs bifall av minst 3/4 av styrelsens ledamöter. En hedersmedlem kan också inneha en annan typ av medlemskapsform inom HHGS. Denna medlemskapsforms rättigheter och skyldigheter äga företräde över hedersmedlemskapets rättigheter och skyldigheter. 5

6 Hedersmedlem är ej skyldig att avlägga en medlemsavgift. 12 Hedersmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Hedersmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 13 Hedersmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. 6

7 Kapitel 3 INSPECTOR 1 Till HHGS Inspector kan person väljas som är professor eller lärare inom HGU:s ansvarsområde. Mandatperioden är tre år. 2 Inspector väljs av styrelsen efter förslag av marskalkämbetet, varvid krävs bifall från minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter på ordinarie styrelsemöte. 3 Inspector har till uppgift att verka för allt som främjar HHGS verksamhet och ändamål. Inspector skall i möjligaste mån bidraga till att underlätta kontakten mellan HHGS och HGU, medla vid kårinterna konflikter samt vara en rådgivande instans i extraordinära frågor. 4 Inspector har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid års-, styrelse-, direktions- och valberedningsmöte. 7

8 Kapitel 4 KÅRENS ORGANISATION 1 HHGS organisation utgörs, utan inbördes rangordning, av: a/ årsmötet b/ styrelsen c/ direktionen d/ direktionens presidium e/ direktionens utskott f/ programsektioner och övriga föreningar inom HHGS, nedan kallade föreningar g/ projekt h/ kårtidningen i/ valberedningen j/ marskalkämbetet k/ revisorerna l/ av HHGS anställd ekonomiansvarig, nedan kallad skattmästare m/ övriga förtroendevalda 2 Direktionens utskott, föreningar, programsektioner och projekt svarar inför direktionen för sin verksamhet. Direktionen, kårtidningen och valberedningen svarar inför styrelsen för sin verksamhet. Styrelsen svarar inför årsmötet för sin verksamhet. Marskalkämbetet svarar inför Inspector för sin verksamhet. 3 HHGS verksamhetsår omfattar tiden från och med den första februari till och med den sista januari nästföljande år. HHGS räkenskapsår liksom mandatperioden för HHGS förtroendevalda sammanfaller med verksamhetsåret. 8

9 Kapitel 5 ÅRSMÖTE Allmänt 1 Årsmötet är HHGS högsta beslutande organ. 2 Årsmötet består av alla personligen närvarande studentmedlemmar. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer studentmedlem som kan visa kvitto påerlagd kåravgift. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer Inspector och revisor. Närvaro- och yttranderätt tillkommer av HHGS anställd personal, heders-, stöd- och seniormedlem. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som årsmötet adjungerar. 3 Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsens talman. Ordinarie årsmöte hålls varje verksamhetsår i april månad. Tid och plats fastställs av styrelsen. Skriftlig kallelse skall tydligt anslås på HHGS anslagstavlor senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte när sådant begärs enligt 11 detta kapitel. Kallelse till ordinarie årsmöte skall åtföljas av preliminär föredragningslista, av föregående års direktionspresidium upprättad verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt förslag om disposition av överskott eller täckande av underskott. Årsredovisningen skrivs under av föregående års direktionspresidium. Kallelse till extra årsmöte skall åtföljas av preliminär föredragningslista samt relevanta möteshandlingar. 4 Samtliga handlingar som skall behandlas på ordinarie eller extra årsmöte skall hållas tillgängliga på HHGS expedition senast fem dagar före årsmötet. Handling skall vara styrelsens talman tillhanda senast en vecka innan årsmöte, och senast 5 dagar innan extrainsatt årsmöte. Möte 5 Årsmöte leds av styrelsens talman och vid dennes förfall av vice talman. Vid även vice talmans förfall skall annan mötesordförande tillförordnas. Styrelsens sekreterare tjänstgör som sekreterare vid årsmötet. Mötesordföranden skall vid sekreterarens frånvaro utse ersättare. I fråga om misstroendeförklaring mot styrelsen eller styrelsens talman skall annan mötesordförande tillförordnas. 6 Vid årsmöte skall för beslutsmässighet förekomma frågor om a/ huruvida årsmötet utlysts på det sätt som föreskrivs i 3 detta kapitel b/ justering av röstlängden c/ adjungeringar d/ val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande har att justera protokollet e/ val av mötesordförande vid talmans och vice talmans förfall f/ fastställande av föredragningslista Vid justering av röstlängden skall minst 30 studentmedlemmar närvara. I annat fall skall årsmötet ajourneras och nytt utlysas att hållas inom en vecka. 7 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid beslut där styrelsen berett ett förslag skall detta ställas som huvudproposition. Om det finns två förslag utöver huvudpropositionen skall dessa två ställas mot varandra innan förslaget med starkast stöd ställs mot huvudpropositionen. Vid beslut med fler än två alternativ och där inget alternativ stöds av enkel majoritet skall en extra valomgång ske, där de två alternativ med flest antal röster ställs mot varandra innan förslaget med starkast stöd ställs mot huvudpropositionen. 9

10 Om huvudproposition saknas och det föreligger fler än två förslag där inget av dessa stöds av enkel majoritet skall en extra valomgång ske, där de två alternativ med flest antal röster ställs mot varandra. Vid lika röstetal vinner den åsikt som mötesordföranden företräder, dock ej vid personval, vid vilket lottning skall ske. 8 Omröstning sker öppet. Om medlem så begär skall i protokollet antecknas antalet medlemmar som röstat på respektive yrkande i viss fråga. Omröstning skall vara sluten om medlem så begär. I fråga om ansvarsfrihet äger berörd person ej rösträtt. 9 Årsmöte skall protokollföras. Justerat protokoll skall anslås och hållas tillgängligt för medlemmarna på HHGS kårexpedition senast två veckor efter årsmötet. Ordinarie årsmöte 10 Vid ordinarie årsmöte åligger det mötet att: a/ granska HHGS verksamhetsberättelse för föregående år b/ fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår c/ besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott d/ granska revisionsberättelsen för föregående år e/ pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse, direktion, chefredaktör och övriga förtroendevalda avseende deras förvaltning. För att ansvarsfrihet ska kunna beviljas, måste verksamhetsberättelse ha kommit efterträdare tillhanda f/ granska HHGS långtidsplan g/ att välja två revisorer med två suppleanter, varav minst en revisor jämte dennes suppleant skall vara auktoriserade h/ fastställa nästa läsårs medlemsavgifter utifrån förslag från styrelsen. Fastställd medlemsavgift får ej avvika mer än 15% från styrelsens förslag i/ välja ordförande för nästkommande valberedning Extra årsmöte 11 Extra årsmöte hålles om så begärs av en majoritet av styrelsen eller direktionen, av Inspector, HHGS revisorer eller femtio medlemmar. Begäran om extra årsmöte skall inges skriftligen till styrelsens talman och innehålla de ärenden som önskas behandlas. Extra årsmöte skall hållas inom fyra veckor efter det att handlingarna lämnats till styrelsens talman enligt 4 detta kapitel. Ärende 12 Ärende som medlem vill ha behandlat på årsmötet skall skriftligen inges till styrelsens talman senast tio dagar före ordinarie och extra årsmöte. Ärende kan även tas upp på mötet och behandlas då som övrig fråga. Beslut i frågan kan inte fattas av årsmötet. Ärendet skall hänskjutas till nästföljande styrelsemöte, varvid resultat av omröstning under årsmötet bör beaktas. 13 Vid tvist rörande intern inkomst- eller kostnadsbärare, se kap 13:14. Enkel fråga och interpellation 14 Enkel fråga kan av varje medlem skriftligen inges till styrelsens talman senast fem dagar före årsmötet. Svar på enkel fråga skall ges på årsmötet av berörd part. Enbart frågeställaren och berörd 10

11 person äger rätt att delta i debatten. Årsmötet kan vid sådan fråga besluta om anmärkning i protokollet eller vidare utredning. 15 Interpellation, avseende HHGS styrelseledamöter kan av varje medlem skriftligen inges till styrelsens talman senast tio dagar före årsmöte. Debatt med anledning av interpellation är fri. Årsmötet kan vid behandling av interpellation besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. 11

12 Kapitel 6 STYRELSEN Allmänt 1 Styrelsen är mellan årsmöten HHGS högsta beslutande organ. Styrelsen företräds av styrelsens talman eller vid dennes förfall vice talman. 2 Till styrelsen väljs årligen 13 ledamöter genom kårval. Styrelsen har genom majoritetsbeslut vid ordinarie styrelsemöte rätt att entlediga ledamot från sin styrelsepost om denne varit frånvarande vid fler än tre av verksamhetsårets ordinarie styrelsemöten. Det är tidigast vid det fjärde ordinarie styrelsemötet som frågan om ledamotens avgång kan tas upp. Den aktuelle styrelseledamoten skall inför detta möte bli upplyst att frågan kommer att tas upp, samt har rätt att på mötet yttra sig i frågan. Vid en styrelseledamots förfall skall dennes post erbjudas den kandidat som fick flest röster utan att bli invald under föregående kårval och vid även dennes förfall följer nästkommande i ovan nämnda lista. Om inte antalet ersättare täcker upp vakanta poster så att styrelsen består av åtminstone elva ledamöter, röstas dessa fram genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar enligt kap Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsemöte tillkommer styrelseledamot. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer kårordförande, vice kårordförande och Inspector. Närvaro- och yttranderätt tillkommer revisor och HHGS anställda. Närvarorätt vid styrelsemöte tillkommer varje medlem, hedersmedlem, stödmedlem och seniormedlem. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som styrelsen adjungerar. 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av talmannen. Tid och plats för styrelsemöte fastställs av styrelsen. Kallelse jämte preliminär föredragningslista skall vara ledamot tillhanda. 5 Samtliga handlingar som skall behandlas på styrelsemötet skall vara ledamot tillhanda samt hållas tillgängliga på HHGS expedition senast fem dagar före styrelsemötet. Handling skall vara styrelsens talman tillhanda senast en vecka innan styrelsemötet. Möte 6 Styrelsemöte leds av talmannen eller vid dennes förfall av vice talman. Styrelsen skall vid både talmans och vice talmans förfall utse tillfällig mötesordförande. Talmannen skall vid sekreterarens frånvaro utse tillfällig ersättare. 7 Vid styrelsemöte skall för beslutsmässighet förekomma frågor om a/ huruvida styrelsemötet utlysts på det sätt som föreskrivs i 4 i detta kapitel b/ justering av röstlängden, varvid minst 3/4 av styrelsens samtliga ledamöter måste närvara adjungeringar c/ val av två justeringsmän som jämte mötesordförande har att dels justera protokollet, dels fungera som rösträknare vid styrelsemötet d/ val av mötesordförande vid talmans och vice talmans förfall e/ fastställande av dagordning. 8 Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgats. Vid lika röstetal vinner den åsikt som mötesordföranden företräder, dock ej vid personval, vid vilket lottning skall ske. 9 Omröstning sker öppet. Om ledamot så begär skall i protokollet antecknas antalet ledamöter som röstat på respektive yrkande i viss fråga. Omröstning skall vara sluten om ledamot så begär. 10 Styrelsemöte skall protokollföras. Justerat protokoll skall anslås och hållas tillgängligt för medlemmarna på HHGS kårexpedition senast en vecka efter styrelsemötet. 12

13 Protokoll skall hållas tillgängligt för Inspector, revisorerna, ekonomichef och vice kårordförande omedelbart efter justering. Ordinarie styrelsemöte 11 Ordinarie styrelsemöte hålls varannan vecka under höst- och vårtermin. Innan verksamhetsårets slut skall styrelsen fastställa den tillträdande direktionens handlingsplan samt preliminär budget. Protokoll från senast föregående ordinarie styrelsemöte skall göras tillgängligt för medlemmarna innan nästföljande styrelsemöte hålles. Extra styrelsemöte 12 Extra styrelsemöte hålles om så begärs av fem styrelseledamöter, en majoritet av direktionen, Inspector, HHGS revisorer eller 25 medlemmar. Begäran om extra styrelsemöte skall inges skriftligen till talmannen och innehålla de ärenden som önskas behandlas. Extrainsatt styrelsemöte skall infalla senast 5 arbetsdagar efter begäran inkommit, och kallelse skall senast anslås en arbetsdag innan det extrainsatta mötet. Protokoll från senast föregående ordinarie styrelsemöte skall göras tillgängligt för medlemmarna innan efterföljande extra styrelsemöte hålles. Konstituerande styrelsemöte 13 Den nyvalda styrelsen skall i december månad sammanträda för konstituerande styrelsemöte. Innevarande års talman skall leda mötet. Vid mötet åligger det den nyvalda styrelsen att för nästkommande verksamhetsår: a/ välja talman och vice talman b/ välja sekreterare c/ ta fram ett förslag till valberedningens ordförande enligt valberedningens förslag, vilket presenteras för årsmötet. Skulle förslag saknas skall punkten bordläggas och tas upp senast i enlighet med 12:23. Motion och proposition 14 Motion kan inges av medlem. Motion skall skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före ordinarie och extra styrelsemöte. Direktionen skall beredas tillfälle att avgiva yttrande om motion. 15 Proposition kan inges av direktionsledamot. Proposition skall skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före ordinarie och extra styrelsemöte. Enkel fråga och interpellation 16 Enkel fråga kan av styrelseledamot eller Inspector skriftligen inges till styrelsens talman senast två dagar före styrelsemöte. Svar på enkel fråga skall ges på mötet av berörd part. Enbart frågeställaren samt berörd person äger rätt att deltaga i debatten. Styrelsen kan vid behandling av enkel fråga besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. 17 Interpellation kan av styrelseledamot skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före styrelsemöte. Debatt med anledning av interpellation är fri. Styrelsen kan vid behandling av interpellation besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. Åliggande och befogenheter 18 Styrelsen kan anställa och entlediga personal för HHGS räkning. 19 Styrelsen beslutar, efter förslag från direktionen, om arvodering som sker enligt följande: Förtroendemän erhåller högst en nettoutbetalning per månad motsvarande gällande studiemedel (lån + 13

14 bidrag) samt bostadsbidrag. 20 Styrelsen skall till årsmötet inkomma med förslag på medlemsavgifter för nästkommande läsår. Direktionen skall beredas tillfälle att till styrelsen avgiva yttrande inför förslaget. 21 Styrelsen kan besluta, efter förslag från direktionen, att inrätta nytt utskott, förening, kommitté eller programsektion enligt kap Styrelsen fastslår, efter förslag från valberedningen, tid och plats för kårval enligt kapitel Det är ytterst styrelsens ansvar att val till HHGS förtroendeposter sker. 23 Styrelsen kan utlysa extraval enligt kapitel Styrelsen kan ändra stadgarna enligt kapitel Övrigt 25 Talman bör så långt som möjligt använda den arbetsinstruktion för styrelsens arbete som föreligger. Styrelsen ansvarar för att det ständigt finns en godkänd arbetsinstruktion. 14

15 Kapitel 7 DIREKTIONEN Allmänt 1 Direktionen är mellan styrelsens möten HHGS högsta beslutande organ. Direktionen leds av kårordförande och vid dennes förfall av vice kårordförande. 2 Till direktionen väljs årligen ordföranden för varje utskott samt direktionspresidium genom kårval. 3 I direktionen ingår a/ kårordförande b/ vice kårordförande samt ordförande i d/ förvaltningsutskottet, ansvarar för lokaler, inventarier och representerar bl.a. direktionen i skolans matråd e/ marknadsföringsutskottet, sprider information och marknadsför HHGS gentemot medlemmarna och omvärlden f/ näringslivsutskottet, handhar kontakter med näringsliv och ansvarar för att etablera och underhålla nätverk mellan näringsliv, HHGS och HHGS medlemmar g/ utbildningsutskottet, ansvarar för kvalitetssäkring av utbildningarna genom bevakning av utbildningsfrågor h/ internationella utskottet, ansvarar för kontakter med universitet och högskolor utanför Sverige samt utländska studenter i/ evenemangsutskottet, ansvarar för fest-och nollningsverksamhet samt för Handelspubens verksamhet j/ studiesociala utskottet, ansvarar för studiesociala frågor och att HGUs studentertrivs på skolan. Programsektionerna samt HHGS övrigaföreningar är underställda det studiesociala utskottet om direktionen, beträffande viss förening, ej beslutat om annat. Ett presidium bestående av kårordförande och vice kårordförande leder direktionens arbete. 4 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid direktionens sammanträden tillkommer Inspector. Närvaro- och yttranderätt tillkommer revisorerna. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som direktionen adjungerar. Möte 5 Direktionsmöte skall protokollföras. Protokoll skall justeras av kårordförande, mötesordförande och av direktionen vald justeringsman samt anslås och hållas tillgängligt på HHGS kårexpedition senast en vecka efter mötet. Protokoll skall hållas tillgängligt för Inspector och revisorerna omedelbart efter justering. Åligganden och befogenheter 6 Direktionen har till uppgift, i den mån det ej åligger annat av HHGS organ, att a/ planera, samordna och leda HHGS löpande verksamhet b/ inom ramen för antagen budget sköta löpande förvaltning av HHGS tillgångar och skulder c/ förvalta och upprätthålla ordningen i de av HHGS disponerade lokalerna samt hålla kårexpedition öppen d/ främja kommunikation och kontakter mellan direktionens organ, programsektionerna, övriga organ, förtroendevalda samt HHGS medlemmar e/ främja engagemang i utskott, föreningar, kommittéer, projektgrupper och programsektioner inom respektive verksamhetsområde 15

16 f/ stimulera kompetensuppbyggnad och utveckling av kåraktiva i syfte att bibehålla kontinuitet i HHGS g/ tillse att kårarbetet präglas av en glad och studentikos anda och att medlemmarna ges en akademisk fostran h/ verka för att ge medlemsservice i studiefrämjande och socialt syfte till en för studenterna låg kostnad i/ övervaka organ underställda direktionen j/ verkställa av styrelsen och årsmötet fattade beslut k/ i övrigt bevaka HHGS intressen och handlägga de ärenden som ej ankommer på styrelsen eller annat organ. 7 Inför verksamhetsåret skall den tillträdande direktionen skriftligen upprätta a/ handlingsplan b/ preliminär budget 8 Efter verksamhetsårets utgång skall den avgående direktionen för HHGS räkning skriftligen upprätta a/ verksamhetsberättelse b/ resultaträkning c/ balansräkning d/ förslag om disposition av överskott eller täckande av underskott Senast den 15 mars skall de nämnda handlingarna överlämnas till de för föregående verksamhetsår utsedda revisorerna samt till Inspector. Handlingarna skall anslås senast tre veckor före ordinarie årsmöte. 16

17 Kapitel 8 DIREKTIONENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA Allmänt 1 Som förtroendevald räknas person som blivit vald i kårval och a/ utskottskassörer b/ ordförande och kassör i, förening, kommittéer och projektgrupper c/ ordförande och kassör i programsektion d/ ordförande i valberedning e/ person som utsetts genom extraval 2 HHGS medier skall ha ansvarig utgivare. Direktionens organ 3 Organ under direktionen är utskott, föreningar, kommittéer och projektgrupper. Direktionens organ får ej handla så att de motarbetar HHGS eller dessa stadgar. Följande permanenta utskott är underställda direktionen och svarar inför respektive utskottsordförande: förvaltningsutskottet, marknadsföringsutskottet, näringslivsutskottet, utbildningsutskottet, internationella utskottet, evenemangsutskottet och studiesociala utskottet. Förening är organ under utskott som har budgetansvar. Kommitté är organ under utskott som har central ekonomi. Projektgrupp bildas inom utskott eller programsektion för verksamhet som är nystartad eller av tillfällig art. Projektgrupp lyder under utskottsordföranden eller programsektionsordföranden. Sammansättning 4 Utskotten består av ordförande och kassör samt övriga lämpliga ledamöter. En förening skall ha en styrelse bestående av ordförande och kassör samt övriga lämpliga ledamöter. En förenings ordförande och kassör kan benämnas med andra titlar om detta tas upp i respektive förenings stadgar. Föreningsordförande bör ingå i respektive utskotts styrelse. Möte 5 Utskotten och dess organ är beslutföra då minst hälften av deras ledamöter är närvarande. 6 Möten i utskotten skall protokollföras och justering skall ske av respektive ordförande senast en vecka efter sammanträdet. Protokollet skall hållas tillgängligt för direktionen samt styrelsen på dess begäran. I föreningarna skall hållas årsmöte som skall protokollföras. Protokoll samt verksamhetsberättelse skall redovisas för ansvarigt utskotts ordförande. Skulle så ej ske, kan årsmötet ej bevilja aktuell sektions styrelseledamöter ansvarsfrihet. Nya styrelseledamöter för aktuell förening bör ej heller erhålla teckningsrätt förrän ovanstående är uppfyllt. Rätt- och skyldigheter 7 Utskottens och kommittéernas rätt- och skyldigheter regleras, utöver vad som här stadgats, av direktionen. Förening skall ha antagit stadgar vilka skall ha konfirmerats av direktionen samt godkännas av styrelsen på ett av dess ordinarie möten. Förenings stadgar får ej strida mot HHGS stadgar. Vid tolkning av föreningsstadgar tillämpas kapitel 17. Av föreningens stadgar skall framgå vilken verksamhet föreningen skall bedriva, hur organisationen skall vara uppbyggd, vilka förtroendeposter som finns samt hur valet till dessa sker. Förening, projekt eller kommitté som inte fått sin budget godkänd kan heller inte beviljas teckningsrätt i HHGS namn. 17

18 Ekonomi 8 Ekonomichefen skall övervaka programsektionernas, föreningarnas, projektens och kommittéernas ekonomi och bokföring. Det åligger styrelse inom förening och kommitté att redovisa inför ekonomichefen. Kårordföranden är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhets ekonomi. Ordförande och kassör i projektgrupp redovisar inför respektive utskottsordförande för sin ekonomi. Ny projektgrupp, kommitté, förening eller utskott 9 Direktionen får vid behov tillsätta projektgrupp. Har sådan en mer bestående varaktighet och kan behov finnas även i framtiden för liknande arbete kan direktionen föreslå styrelsen att inrätta förening eller kommitté. Sådan förening eller kommitté får ej konkurrera med befintlig sådan. Direktionen kan föreslå styrelsen att bilda nytt utskott om nytt verksamhetsområde av vikt uppkommit som inte har tillfredsställande representation i direktionen. Kårmedlemmar som önskar bilda ny förening har att inkomma med en intresseanmälan till direktionen som föreslår styrelsen att besluta inrätta sådan. För att sådan anmälan skall prövas krävs att verksamheten är av varaktig karaktär samt att förslag till stadga och budget bifogas. Bildad förening placeras under lämpligt utskott. Sådan förening eller kommitté får ej konkurrera med befintlig sådan. Programsektionerna 10 Programsektion har till uppgift att främja och upprätthålla studentikosa och studiefrämjande aktiviteter för respektive programstuderande. Programsektion skall ha en styrelse bestående av ordförande, kassör och övriga lämpliga ledamöter vilka skall väljas årligen av de medlemmar som tillhör programsektionen. I styrelsen skall även ingå ordförande för ämnesgrupp eller motsvarande, vilken lyder under utbildningsutskottet. Möten i programsektionerna skall protokollföras. Protokollen skall hållas tillgängligt för programsektionens medlemmar och direktionen, samt styrelsen på begäran. 11 Programsektion skall ha antagit stadgar vilka ej får strida mot HHGS stadgar och är godkända av HHGS styrelse. Vid tolkning av programsektionens stadgar tillämpas kapitel 17. Programsektion bildas på samma sätt som utskott. Programsektion kan själv begära att bli avregistrerad som programsektion. 12 Redovisning av programsektions ekonomi skall ske inför ekonomichefen. 18

19 Kapitel 9 KÅRTIDNINGAR Allmänt 1 Periodiska skrifter som utges av HHGS organ skall drivas enligt god publicistisk sed och ha ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) kap 5. Ekon 2 Kårtidningen Ekon är HHGS officiella organ och har till syfte att sprida information om HHGS och dess verksamhet till HHGS medlemmar. Ekon är redaktionellt oberoende av kårledningen och skall sträva efter att belysa händelser, företeelser och sakfrågor som är av intresse för HHGS medlemmar. Kårtidningen skall tillsändas alla medlemmar utan särskild avgift. Framställningen av kårtidningen skall i möjligaste mån baseras på medlemmarnas frivilliga insatser. Kårtidningen är en periodisk skrift och skall drivas enligt god publicistisk sed. 3 Chefredaktör, tillika ansvarig utgivare, för kårtidningen väljs årligen i kårval. 4 Kårtidningen skall finansieras genom annonsintäkter. Kårtidningen svarar ekonomiskt inför ekonomichefen. 19

20 Kapitel 10 MARSKALKÄMBETET 1 Marskalkämbetet har att tillvarata, förvalta och uppmuntra HHGS och HGU:s traditioner samt sköta erforderlig dokumentation. Marskalkämbetet skall vårda och förvalta HHGS fanor och standar, insignera, administrera och verkställa medaljering av honoratiores enligt Ordensstadgan. 2 Marskalkämbetet leds av Öfvermarskalk och Stabsmarskalk. Ny medlem i marskalkämbetet utses då marskalkämbetet så finner det lämpligt. 3 Marskalkämbetet är direkt underställd Inspector. Öfvermarskalk skall på Inspectors begäran företräda denne. 4 Marskalkämbetet arvoderas genom apanage. 5 Marskalkämbetet svarar ekonomiskt inför direktionen. 20

21 Kapitel 11 MISSTROENDEFÖRKLING Styrelse och styrelseledamot 1 Har motion eller proposition om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot vid årsmöte vunnit stöd av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna skall ledamoten lämna sin styrelseplats. Styrelsen kan vid ordinarie styrelsemöte avsätta styrelseledamot enligt kap 6 2. Har motion om misstroendeförklaring gentemot styrelsen, vid årsmöte vunnit stöd av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna skall årsmötet omedelbart tillförordna direktionen att, i väntan på att ny styrelse utses genom extraval eller ordinarie val, fullgöra löpande styrelseärenden. Det åligger sittande valberedningens ordförande att genomföra detta val till HHGS styrelse. Kårordförande är ytterst ansvarig för att detta val genomförs. Extraval eller ordinarie val skall hållas inom 40 dagar efter att misstroendeförklaringen bifallits och trätt i kraft. Styrelsens löpande arbetsuppgifter skall skötas av direktionen under överinseende av Inspector och Marskalkämbetet. Beslut i anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av årsmötet. Direktion och direktionsledamot 2 Har motion om misstroendeförklaring gentemot direktionsledamot vid ordinarie styrelsemöte vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter skall direktionen tillsvidare fullgöra direktionsledamotens åligganden. Tillsättning av ny direktionsledamot sker enligt kap Har motion om misstroendeförklaring gentemot direktionen vid ordinarie styrelsemöte vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter skall styrelsen omedelbart utse ny firmatecknare för HHGS. Styrelsen har rätt att vid direktionens förfall utse en tillförordnad direktion som skall fullgöra löpande ärenden i väntan på att ny direktion utses genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar. Beslut i anledning av misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. Kårtidning 3 Har misstroendeförklaring gentemot chefredaktör eller kassör för kårtidningen vunnit stöd av minst 2/3 av rösterna vid ordinarie eller extra årsmöte skall denne avgå. I väntan på att ny chefredaktör utses genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar inträder talman som ansvarig utgivare. Beslut med anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av årsmötet. Valberedning 4 Har motion om misstroendeförklaring gentemot valberedningens ordförande eller annan valberedningsledamot vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter vid ordinarie styrelsemöte skall denne avgå. Beslut med anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. Övrig förtroendevald 5 Har motion om misstroendeförklaring gentemot kårmedlem, som medlem i direktionens organ, programsektion, förening eller projekt, vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter vid ordinarie styrelsemöte kan denne suspenderas. Suspendering gäller högst fram till nästa ordinarie val. Suspendering innebär att kårmedlemmen inte får vara förtroendevald eller aktivt delta i av HHGS organiserad verksamhet. Beslut i anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. 21

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 INSPECTOR...

Läs mer

KÅRLEDNINGENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA

KÅRLEDNINGENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HANDELSHÖGSKOLANS I GÖTEBORG STUDENTKÅR INNEHÅLL Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen Stadgar för Handelshögskolans i Göteborg studentkår Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/ STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/3 2012. Antagna den 28/8 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Centralasiengrupperna.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer