HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS"

Transkript

1 HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

2 INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL 4 INSPECTOR... 7 KÅRENS ORGANISATION... 8 KAPITEL 5 ÅRSMÖTE... 9 ALLMÄNT... 9 MÖTE... 9 ORDINARIE ÅRSMÖTE EXTRA ÅRSMÖTE ÄRENDE ENKEL FRÅGA OCH INTERPELLATION KAPITEL 6 STYRELSEN ALLMÄNT MÖTE ORDINARIE STYRELSEMÖTE KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MOTION OCH PROPOSITION ENKEL FRÅGA OCH INTERPELLATION ÅLIGGANDE OCH BEFOGENHETER ÖVRIGT KAPITEL 7 DIREKTIONEN ALLMÄNT MÖTE ÅLIGGANDEN OCH BEFOGENHETER KAPITEL 8 DIREKTIONENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA ALLMÄNT DIREKTIONENS ORGAN SAMMANSÄTTNING MÖTE RÄTT- OCH SKYLDIGHETER EKONOMI NY PROJEKTGRUPP, KOMMITTÉ, FÖRENING ELLER UTSKOTT PROGRAMSEKTIONERNA KAPITEL 9 KÅRTIDNINGAR ALLMÄNT EKON KAPITEL 10 MARSKALKÄMBETET KAPITEL 11 MISSTROENDEFÖRKLARING STYRELSE OCH STYRELSELEDAMOT DIREKTION OCH DIREKTIONSLEDAMOT KÅRTIDNING VALBEREDNING ÖVRIG FÖRTROENDEVALD

3 KAPITEL 12 KÅRVAL ALLMÄNT VALBEREDNINGEN KÅRVAL VALFÖRFARANDE VID KÅRVAL FÖRDELNING AV MANDAT BESVÄR ÖVRIGT OM KÅRVAL FÖRFALL EXTRAVAL VALFÖRFARANDE VID EXTRAVAL KAPITEL 13 HHGS EKONOMI ALLMÄNT INKOMSTER ÖVRIGT KAPITEL 14 KAPITEL 15 KAPITEL 16 KAPITEL 17 REVISION ÄNDRING AV STADGAR UPPLÖSNING AV HHGS TOLKNING OCH BESVÄR

4 Kapitel 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL 1 Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) är en studerandesammanslutning vars ändamål är att främja studenterna vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitets (HGU) studiesituation och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. 2 HHGS är religiöst och partipolitiskt obunden. Medlemskap i HHGS kräver inget medlemskap i någon annan organisation. 4

5 Kapitel 2 MEDLEMSKAP 1 HHGS består av studentmedlemmar, hedersmedlemmar, seniormedlemmar, stödmedlemmar och Inspector. 2 Vid ansökan om medlemskap i HHGS ska medlemskap beaktas i följande ordning: 1. Studentmedlem 2. Seniormedlem 3. Stödmedlem Ett hedersmedlemskap kan ej ansökas om. Studentmedlemmar 3 Rätt att vara studentmedlem i HHGS omfattar samtliga inskrivna studerande vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (HGU) och personer som innehar förtroendepost som väljs i kårval. Rätt att ta del av HHGS utbud och de förmåner HHGS erbjuder, tillkommer studentmedlem som inom föreskriven tid betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Studentmedlem är valbar till förtroendeposter samt äger rösträtt vid årsmöte och kårval. Studentmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Studentmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 4 Studentmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Studentmedlem har skyldighet att byta medlemskapsform om denne inte längre är inskriven student vid HGU. Seniormedlemmar 5 Personer som tidigare varit inskrivna studerande vid HGU är berättigade till seniormedlemskap. 6 Seniormedlem är ej valbar till förtroendeposter som väljs i kårval och äga ej rösträtt vid årsmöte och kårval. Seniormedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Seniormedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 7 Seniormedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Stödmedlemmar 8 Alla äger rätt att vara stödmedlem i HHGS. 9 Stödmedlem är ej valbar till förtroendeposter som väljs i kårval och äga ej rösträtt vid årsmöte och kårval. Stödmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Stödmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 10 Stödmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Hedersmedlemmar 11 Till hedersmedlem i HHGS kan person väljas, som särskilt tjänat kårens syften och ändamål. Hedersmedlem väljs av styrelsen efter förslag från medlem, varvid krävs bifall av minst 3/4 av styrelsens ledamöter. En hedersmedlem kan också inneha en annan typ av medlemskapsform inom HHGS. Denna medlemskapsforms rättigheter och skyldigheter äga företräde över hedersmedlemskapets rättigheter och skyldigheter. 5

6 Hedersmedlem är ej skyldig att avlägga en medlemsavgift. 12 Hedersmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Hedersmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 13 Hedersmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. 6

7 Kapitel 3 INSPECTOR 1 Till HHGS Inspector kan person väljas som är professor eller lärare inom HGU:s ansvarsområde. Mandatperioden är tre år. 2 Inspector väljs av styrelsen efter förslag av marskalkämbetet, varvid krävs bifall från minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter på ordinarie styrelsemöte. 3 Inspector har till uppgift att verka för allt som främjar HHGS verksamhet och ändamål. Inspector skall i möjligaste mån bidraga till att underlätta kontakten mellan HHGS och HGU, medla vid kårinterna konflikter samt vara en rådgivande instans i extraordinära frågor. 4 Inspector har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid års-, styrelse-, direktions- och valberedningsmöte. 7

8 Kapitel 4 KÅRENS ORGANISATION 1 HHGS organisation utgörs, utan inbördes rangordning, av: a/ årsmötet b/ styrelsen c/ direktionen d/ direktionens presidium e/ direktionens utskott f/ programsektioner och övriga föreningar inom HHGS, nedan kallade föreningar g/ projekt h/ kårtidningen i/ valberedningen j/ marskalkämbetet k/ revisorerna l/ av HHGS anställd ekonomiansvarig, nedan kallad skattmästare m/ övriga förtroendevalda 2 Direktionens utskott, föreningar, programsektioner och projekt svarar inför direktionen för sin verksamhet. Direktionen, kårtidningen och valberedningen svarar inför styrelsen för sin verksamhet. Styrelsen svarar inför årsmötet för sin verksamhet. Marskalkämbetet svarar inför Inspector för sin verksamhet. 3 HHGS verksamhetsår omfattar tiden från och med den första februari till och med den sista januari nästföljande år. HHGS räkenskapsår liksom mandatperioden för HHGS förtroendevalda sammanfaller med verksamhetsåret. 8

9 Kapitel 5 ÅRSMÖTE Allmänt 1 Årsmötet är HHGS högsta beslutande organ. 2 Årsmötet består av alla personligen närvarande studentmedlemmar. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer studentmedlem som kan visa kvitto påerlagd kåravgift. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer Inspector och revisor. Närvaro- och yttranderätt tillkommer av HHGS anställd personal, heders-, stöd- och seniormedlem. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som årsmötet adjungerar. 3 Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsens talman. Ordinarie årsmöte hålls varje verksamhetsår i april månad. Tid och plats fastställs av styrelsen. Skriftlig kallelse skall tydligt anslås på HHGS anslagstavlor senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte när sådant begärs enligt 11 detta kapitel. Kallelse till ordinarie årsmöte skall åtföljas av preliminär föredragningslista, av föregående års direktionspresidium upprättad verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt förslag om disposition av överskott eller täckande av underskott. Årsredovisningen skrivs under av föregående års direktionspresidium. Kallelse till extra årsmöte skall åtföljas av preliminär föredragningslista samt relevanta möteshandlingar. 4 Samtliga handlingar som skall behandlas på ordinarie eller extra årsmöte skall hållas tillgängliga på HHGS expedition senast fem dagar före årsmötet. Handling skall vara styrelsens talman tillhanda senast en vecka innan årsmöte, och senast 5 dagar innan extrainsatt årsmöte. Möte 5 Årsmöte leds av styrelsens talman och vid dennes förfall av vice talman. Vid även vice talmans förfall skall annan mötesordförande tillförordnas. Styrelsens sekreterare tjänstgör som sekreterare vid årsmötet. Mötesordföranden skall vid sekreterarens frånvaro utse ersättare. I fråga om misstroendeförklaring mot styrelsen eller styrelsens talman skall annan mötesordförande tillförordnas. 6 Vid årsmöte skall för beslutsmässighet förekomma frågor om a/ huruvida årsmötet utlysts på det sätt som föreskrivs i 3 detta kapitel b/ justering av röstlängden c/ adjungeringar d/ val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande har att justera protokollet e/ val av mötesordförande vid talmans och vice talmans förfall f/ fastställande av föredragningslista Vid justering av röstlängden skall minst 30 studentmedlemmar närvara. I annat fall skall årsmötet ajourneras och nytt utlysas att hållas inom en vecka. 7 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid beslut där styrelsen berett ett förslag skall detta ställas som huvudproposition. Om det finns två förslag utöver huvudpropositionen skall dessa två ställas mot varandra innan förslaget med starkast stöd ställs mot huvudpropositionen. Vid beslut med fler än två alternativ och där inget alternativ stöds av enkel majoritet skall en extra valomgång ske, där de två alternativ med flest antal röster ställs mot varandra innan förslaget med starkast stöd ställs mot huvudpropositionen. 9

10 Om huvudproposition saknas och det föreligger fler än två förslag där inget av dessa stöds av enkel majoritet skall en extra valomgång ske, där de två alternativ med flest antal röster ställs mot varandra. Vid lika röstetal vinner den åsikt som mötesordföranden företräder, dock ej vid personval, vid vilket lottning skall ske. 8 Omröstning sker öppet. Om medlem så begär skall i protokollet antecknas antalet medlemmar som röstat på respektive yrkande i viss fråga. Omröstning skall vara sluten om medlem så begär. I fråga om ansvarsfrihet äger berörd person ej rösträtt. 9 Årsmöte skall protokollföras. Justerat protokoll skall anslås och hållas tillgängligt för medlemmarna på HHGS kårexpedition senast två veckor efter årsmötet. Ordinarie årsmöte 10 Vid ordinarie årsmöte åligger det mötet att: a/ granska HHGS verksamhetsberättelse för föregående år b/ fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår c/ besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott d/ granska revisionsberättelsen för föregående år e/ pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse, direktion, chefredaktör och övriga förtroendevalda avseende deras förvaltning. För att ansvarsfrihet ska kunna beviljas, måste verksamhetsberättelse ha kommit efterträdare tillhanda f/ granska HHGS långtidsplan g/ att välja två revisorer med två suppleanter, varav minst en revisor jämte dennes suppleant skall vara auktoriserade h/ fastställa nästa läsårs medlemsavgifter utifrån förslag från styrelsen. Fastställd medlemsavgift får ej avvika mer än 15% från styrelsens förslag i/ välja ordförande för nästkommande valberedning Extra årsmöte 11 Extra årsmöte hålles om så begärs av en majoritet av styrelsen eller direktionen, av Inspector, HHGS revisorer eller femtio medlemmar. Begäran om extra årsmöte skall inges skriftligen till styrelsens talman och innehålla de ärenden som önskas behandlas. Extra årsmöte skall hållas inom fyra veckor efter det att handlingarna lämnats till styrelsens talman enligt 4 detta kapitel. Ärende 12 Ärende som medlem vill ha behandlat på årsmötet skall skriftligen inges till styrelsens talman senast tio dagar före ordinarie och extra årsmöte. Ärende kan även tas upp på mötet och behandlas då som övrig fråga. Beslut i frågan kan inte fattas av årsmötet. Ärendet skall hänskjutas till nästföljande styrelsemöte, varvid resultat av omröstning under årsmötet bör beaktas. 13 Vid tvist rörande intern inkomst- eller kostnadsbärare, se kap 13:14. Enkel fråga och interpellation 14 Enkel fråga kan av varje medlem skriftligen inges till styrelsens talman senast fem dagar före årsmötet. Svar på enkel fråga skall ges på årsmötet av berörd part. Enbart frågeställaren och berörd 10

11 person äger rätt att delta i debatten. Årsmötet kan vid sådan fråga besluta om anmärkning i protokollet eller vidare utredning. 15 Interpellation, avseende HHGS styrelseledamöter kan av varje medlem skriftligen inges till styrelsens talman senast tio dagar före årsmöte. Debatt med anledning av interpellation är fri. Årsmötet kan vid behandling av interpellation besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. 11

12 Kapitel 6 STYRELSEN Allmänt 1 Styrelsen är mellan årsmöten HHGS högsta beslutande organ. Styrelsen företräds av styrelsens talman eller vid dennes förfall vice talman. 2 Till styrelsen väljs årligen 13 ledamöter genom kårval. Styrelsen har genom majoritetsbeslut vid ordinarie styrelsemöte rätt att entlediga ledamot från sin styrelsepost om denne varit frånvarande vid fler än tre av verksamhetsårets ordinarie styrelsemöten. Det är tidigast vid det fjärde ordinarie styrelsemötet som frågan om ledamotens avgång kan tas upp. Den aktuelle styrelseledamoten skall inför detta möte bli upplyst att frågan kommer att tas upp, samt har rätt att på mötet yttra sig i frågan. Vid en styrelseledamots förfall skall dennes post erbjudas den kandidat som fick flest röster utan att bli invald under föregående kårval och vid även dennes förfall följer nästkommande i ovan nämnda lista. Om inte antalet ersättare täcker upp vakanta poster så att styrelsen består av åtminstone elva ledamöter, röstas dessa fram genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar enligt kap Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsemöte tillkommer styrelseledamot. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer kårordförande, vice kårordförande och Inspector. Närvaro- och yttranderätt tillkommer revisor och HHGS anställda. Närvarorätt vid styrelsemöte tillkommer varje medlem, hedersmedlem, stödmedlem och seniormedlem. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som styrelsen adjungerar. 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av talmannen. Tid och plats för styrelsemöte fastställs av styrelsen. Kallelse jämte preliminär föredragningslista skall vara ledamot tillhanda. 5 Samtliga handlingar som skall behandlas på styrelsemötet skall vara ledamot tillhanda samt hållas tillgängliga på HHGS expedition senast fem dagar före styrelsemötet. Handling skall vara styrelsens talman tillhanda senast en vecka innan styrelsemötet. Möte 6 Styrelsemöte leds av talmannen eller vid dennes förfall av vice talman. Styrelsen skall vid både talmans och vice talmans förfall utse tillfällig mötesordförande. Talmannen skall vid sekreterarens frånvaro utse tillfällig ersättare. 7 Vid styrelsemöte skall för beslutsmässighet förekomma frågor om a/ huruvida styrelsemötet utlysts på det sätt som föreskrivs i 4 i detta kapitel b/ justering av röstlängden, varvid minst 3/4 av styrelsens samtliga ledamöter måste närvara adjungeringar c/ val av två justeringsmän som jämte mötesordförande har att dels justera protokollet, dels fungera som rösträknare vid styrelsemötet d/ val av mötesordförande vid talmans och vice talmans förfall e/ fastställande av dagordning. 8 Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgats. Vid lika röstetal vinner den åsikt som mötesordföranden företräder, dock ej vid personval, vid vilket lottning skall ske. 9 Omröstning sker öppet. Om ledamot så begär skall i protokollet antecknas antalet ledamöter som röstat på respektive yrkande i viss fråga. Omröstning skall vara sluten om ledamot så begär. 10 Styrelsemöte skall protokollföras. Justerat protokoll skall anslås och hållas tillgängligt för medlemmarna på HHGS kårexpedition senast en vecka efter styrelsemötet. 12

13 Protokoll skall hållas tillgängligt för Inspector, revisorerna, ekonomichef och vice kårordförande omedelbart efter justering. Ordinarie styrelsemöte 11 Ordinarie styrelsemöte hålls varannan vecka under höst- och vårtermin. Innan verksamhetsårets slut skall styrelsen fastställa den tillträdande direktionens handlingsplan samt preliminär budget. Protokoll från senast föregående ordinarie styrelsemöte skall göras tillgängligt för medlemmarna innan nästföljande styrelsemöte hålles. Extra styrelsemöte 12 Extra styrelsemöte hålles om så begärs av fem styrelseledamöter, en majoritet av direktionen, Inspector, HHGS revisorer eller 25 medlemmar. Begäran om extra styrelsemöte skall inges skriftligen till talmannen och innehålla de ärenden som önskas behandlas. Extrainsatt styrelsemöte skall infalla senast 5 arbetsdagar efter begäran inkommit, och kallelse skall senast anslås en arbetsdag innan det extrainsatta mötet. Protokoll från senast föregående ordinarie styrelsemöte skall göras tillgängligt för medlemmarna innan efterföljande extra styrelsemöte hålles. Konstituerande styrelsemöte 13 Den nyvalda styrelsen skall i december månad sammanträda för konstituerande styrelsemöte. Innevarande års talman skall leda mötet. Vid mötet åligger det den nyvalda styrelsen att för nästkommande verksamhetsår: a/ välja talman och vice talman b/ välja sekreterare c/ ta fram ett förslag till valberedningens ordförande enligt valberedningens förslag, vilket presenteras för årsmötet. Skulle förslag saknas skall punkten bordläggas och tas upp senast i enlighet med 12:23. Motion och proposition 14 Motion kan inges av medlem. Motion skall skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före ordinarie och extra styrelsemöte. Direktionen skall beredas tillfälle att avgiva yttrande om motion. 15 Proposition kan inges av direktionsledamot. Proposition skall skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före ordinarie och extra styrelsemöte. Enkel fråga och interpellation 16 Enkel fråga kan av styrelseledamot eller Inspector skriftligen inges till styrelsens talman senast två dagar före styrelsemöte. Svar på enkel fråga skall ges på mötet av berörd part. Enbart frågeställaren samt berörd person äger rätt att deltaga i debatten. Styrelsen kan vid behandling av enkel fråga besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. 17 Interpellation kan av styrelseledamot skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före styrelsemöte. Debatt med anledning av interpellation är fri. Styrelsen kan vid behandling av interpellation besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. Åliggande och befogenheter 18 Styrelsen kan anställa och entlediga personal för HHGS räkning. 19 Styrelsen beslutar, efter förslag från direktionen, om arvodering som sker enligt följande: Förtroendemän erhåller högst en nettoutbetalning per månad motsvarande gällande studiemedel (lån + 13

14 bidrag) samt bostadsbidrag. 20 Styrelsen skall till årsmötet inkomma med förslag på medlemsavgifter för nästkommande läsår. Direktionen skall beredas tillfälle att till styrelsen avgiva yttrande inför förslaget. 21 Styrelsen kan besluta, efter förslag från direktionen, att inrätta nytt utskott, förening, kommitté eller programsektion enligt kap Styrelsen fastslår, efter förslag från valberedningen, tid och plats för kårval enligt kapitel Det är ytterst styrelsens ansvar att val till HHGS förtroendeposter sker. 23 Styrelsen kan utlysa extraval enligt kapitel Styrelsen kan ändra stadgarna enligt kapitel Övrigt 25 Talman bör så långt som möjligt använda den arbetsinstruktion för styrelsens arbete som föreligger. Styrelsen ansvarar för att det ständigt finns en godkänd arbetsinstruktion. 14

15 Kapitel 7 DIREKTIONEN Allmänt 1 Direktionen är mellan styrelsens möten HHGS högsta beslutande organ. Direktionen leds av kårordförande och vid dennes förfall av vice kårordförande. 2 Till direktionen väljs årligen ordföranden för varje utskott samt direktionspresidium genom kårval. 3 I direktionen ingår a/ kårordförande b/ vice kårordförande samt ordförande i d/ förvaltningsutskottet, ansvarar för lokaler, inventarier och representerar bl.a. direktionen i skolans matråd e/ marknadsföringsutskottet, sprider information och marknadsför HHGS gentemot medlemmarna och omvärlden f/ näringslivsutskottet, handhar kontakter med näringsliv och ansvarar för att etablera och underhålla nätverk mellan näringsliv, HHGS och HHGS medlemmar g/ utbildningsutskottet, ansvarar för kvalitetssäkring av utbildningarna genom bevakning av utbildningsfrågor h/ internationella utskottet, ansvarar för kontakter med universitet och högskolor utanför Sverige samt utländska studenter i/ evenemangsutskottet, ansvarar för fest-och nollningsverksamhet samt för Handelspubens verksamhet j/ studiesociala utskottet, ansvarar för studiesociala frågor och att HGUs studentertrivs på skolan. Programsektionerna samt HHGS övrigaföreningar är underställda det studiesociala utskottet om direktionen, beträffande viss förening, ej beslutat om annat. Ett presidium bestående av kårordförande och vice kårordförande leder direktionens arbete. 4 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid direktionens sammanträden tillkommer Inspector. Närvaro- och yttranderätt tillkommer revisorerna. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som direktionen adjungerar. Möte 5 Direktionsmöte skall protokollföras. Protokoll skall justeras av kårordförande, mötesordförande och av direktionen vald justeringsman samt anslås och hållas tillgängligt på HHGS kårexpedition senast en vecka efter mötet. Protokoll skall hållas tillgängligt för Inspector och revisorerna omedelbart efter justering. Åligganden och befogenheter 6 Direktionen har till uppgift, i den mån det ej åligger annat av HHGS organ, att a/ planera, samordna och leda HHGS löpande verksamhet b/ inom ramen för antagen budget sköta löpande förvaltning av HHGS tillgångar och skulder c/ förvalta och upprätthålla ordningen i de av HHGS disponerade lokalerna samt hålla kårexpedition öppen d/ främja kommunikation och kontakter mellan direktionens organ, programsektionerna, övriga organ, förtroendevalda samt HHGS medlemmar e/ främja engagemang i utskott, föreningar, kommittéer, projektgrupper och programsektioner inom respektive verksamhetsområde 15

16 f/ stimulera kompetensuppbyggnad och utveckling av kåraktiva i syfte att bibehålla kontinuitet i HHGS g/ tillse att kårarbetet präglas av en glad och studentikos anda och att medlemmarna ges en akademisk fostran h/ verka för att ge medlemsservice i studiefrämjande och socialt syfte till en för studenterna låg kostnad i/ övervaka organ underställda direktionen j/ verkställa av styrelsen och årsmötet fattade beslut k/ i övrigt bevaka HHGS intressen och handlägga de ärenden som ej ankommer på styrelsen eller annat organ. 7 Inför verksamhetsåret skall den tillträdande direktionen skriftligen upprätta a/ handlingsplan b/ preliminär budget 8 Efter verksamhetsårets utgång skall den avgående direktionen för HHGS räkning skriftligen upprätta a/ verksamhetsberättelse b/ resultaträkning c/ balansräkning d/ förslag om disposition av överskott eller täckande av underskott Senast den 15 mars skall de nämnda handlingarna överlämnas till de för föregående verksamhetsår utsedda revisorerna samt till Inspector. Handlingarna skall anslås senast tre veckor före ordinarie årsmöte. 16

17 Kapitel 8 DIREKTIONENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA Allmänt 1 Som förtroendevald räknas person som blivit vald i kårval och a/ utskottskassörer b/ ordförande och kassör i, förening, kommittéer och projektgrupper c/ ordförande och kassör i programsektion d/ ordförande i valberedning e/ person som utsetts genom extraval 2 HHGS medier skall ha ansvarig utgivare. Direktionens organ 3 Organ under direktionen är utskott, föreningar, kommittéer och projektgrupper. Direktionens organ får ej handla så att de motarbetar HHGS eller dessa stadgar. Följande permanenta utskott är underställda direktionen och svarar inför respektive utskottsordförande: förvaltningsutskottet, marknadsföringsutskottet, näringslivsutskottet, utbildningsutskottet, internationella utskottet, evenemangsutskottet och studiesociala utskottet. Förening är organ under utskott som har budgetansvar. Kommitté är organ under utskott som har central ekonomi. Projektgrupp bildas inom utskott eller programsektion för verksamhet som är nystartad eller av tillfällig art. Projektgrupp lyder under utskottsordföranden eller programsektionsordföranden. Sammansättning 4 Utskotten består av ordförande och kassör samt övriga lämpliga ledamöter. En förening skall ha en styrelse bestående av ordförande och kassör samt övriga lämpliga ledamöter. En förenings ordförande och kassör kan benämnas med andra titlar om detta tas upp i respektive förenings stadgar. Föreningsordförande bör ingå i respektive utskotts styrelse. Möte 5 Utskotten och dess organ är beslutföra då minst hälften av deras ledamöter är närvarande. 6 Möten i utskotten skall protokollföras och justering skall ske av respektive ordförande senast en vecka efter sammanträdet. Protokollet skall hållas tillgängligt för direktionen samt styrelsen på dess begäran. I föreningarna skall hållas årsmöte som skall protokollföras. Protokoll samt verksamhetsberättelse skall redovisas för ansvarigt utskotts ordförande. Skulle så ej ske, kan årsmötet ej bevilja aktuell sektions styrelseledamöter ansvarsfrihet. Nya styrelseledamöter för aktuell förening bör ej heller erhålla teckningsrätt förrän ovanstående är uppfyllt. Rätt- och skyldigheter 7 Utskottens och kommittéernas rätt- och skyldigheter regleras, utöver vad som här stadgats, av direktionen. Förening skall ha antagit stadgar vilka skall ha konfirmerats av direktionen samt godkännas av styrelsen på ett av dess ordinarie möten. Förenings stadgar får ej strida mot HHGS stadgar. Vid tolkning av föreningsstadgar tillämpas kapitel 17. Av föreningens stadgar skall framgå vilken verksamhet föreningen skall bedriva, hur organisationen skall vara uppbyggd, vilka förtroendeposter som finns samt hur valet till dessa sker. Förening, projekt eller kommitté som inte fått sin budget godkänd kan heller inte beviljas teckningsrätt i HHGS namn. 17

18 Ekonomi 8 Ekonomichefen skall övervaka programsektionernas, föreningarnas, projektens och kommittéernas ekonomi och bokföring. Det åligger styrelse inom förening och kommitté att redovisa inför ekonomichefen. Kårordföranden är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhets ekonomi. Ordförande och kassör i projektgrupp redovisar inför respektive utskottsordförande för sin ekonomi. Ny projektgrupp, kommitté, förening eller utskott 9 Direktionen får vid behov tillsätta projektgrupp. Har sådan en mer bestående varaktighet och kan behov finnas även i framtiden för liknande arbete kan direktionen föreslå styrelsen att inrätta förening eller kommitté. Sådan förening eller kommitté får ej konkurrera med befintlig sådan. Direktionen kan föreslå styrelsen att bilda nytt utskott om nytt verksamhetsområde av vikt uppkommit som inte har tillfredsställande representation i direktionen. Kårmedlemmar som önskar bilda ny förening har att inkomma med en intresseanmälan till direktionen som föreslår styrelsen att besluta inrätta sådan. För att sådan anmälan skall prövas krävs att verksamheten är av varaktig karaktär samt att förslag till stadga och budget bifogas. Bildad förening placeras under lämpligt utskott. Sådan förening eller kommitté får ej konkurrera med befintlig sådan. Programsektionerna 10 Programsektion har till uppgift att främja och upprätthålla studentikosa och studiefrämjande aktiviteter för respektive programstuderande. Programsektion skall ha en styrelse bestående av ordförande, kassör och övriga lämpliga ledamöter vilka skall väljas årligen av de medlemmar som tillhör programsektionen. I styrelsen skall även ingå ordförande för ämnesgrupp eller motsvarande, vilken lyder under utbildningsutskottet. Möten i programsektionerna skall protokollföras. Protokollen skall hållas tillgängligt för programsektionens medlemmar och direktionen, samt styrelsen på begäran. 11 Programsektion skall ha antagit stadgar vilka ej får strida mot HHGS stadgar och är godkända av HHGS styrelse. Vid tolkning av programsektionens stadgar tillämpas kapitel 17. Programsektion bildas på samma sätt som utskott. Programsektion kan själv begära att bli avregistrerad som programsektion. 12 Redovisning av programsektions ekonomi skall ske inför ekonomichefen. 18

19 Kapitel 9 KÅRTIDNINGAR Allmänt 1 Periodiska skrifter som utges av HHGS organ skall drivas enligt god publicistisk sed och ha ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) kap 5. Ekon 2 Kårtidningen Ekon är HHGS officiella organ och har till syfte att sprida information om HHGS och dess verksamhet till HHGS medlemmar. Ekon är redaktionellt oberoende av kårledningen och skall sträva efter att belysa händelser, företeelser och sakfrågor som är av intresse för HHGS medlemmar. Kårtidningen skall tillsändas alla medlemmar utan särskild avgift. Framställningen av kårtidningen skall i möjligaste mån baseras på medlemmarnas frivilliga insatser. Kårtidningen är en periodisk skrift och skall drivas enligt god publicistisk sed. 3 Chefredaktör, tillika ansvarig utgivare, för kårtidningen väljs årligen i kårval. 4 Kårtidningen skall finansieras genom annonsintäkter. Kårtidningen svarar ekonomiskt inför ekonomichefen. 19

20 Kapitel 10 MARSKALKÄMBETET 1 Marskalkämbetet har att tillvarata, förvalta och uppmuntra HHGS och HGU:s traditioner samt sköta erforderlig dokumentation. Marskalkämbetet skall vårda och förvalta HHGS fanor och standar, insignera, administrera och verkställa medaljering av honoratiores enligt Ordensstadgan. 2 Marskalkämbetet leds av Öfvermarskalk och Stabsmarskalk. Ny medlem i marskalkämbetet utses då marskalkämbetet så finner det lämpligt. 3 Marskalkämbetet är direkt underställd Inspector. Öfvermarskalk skall på Inspectors begäran företräda denne. 4 Marskalkämbetet arvoderas genom apanage. 5 Marskalkämbetet svarar ekonomiskt inför direktionen. 20

21 Kapitel 11 MISSTROENDEFÖRKLING Styrelse och styrelseledamot 1 Har motion eller proposition om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot vid årsmöte vunnit stöd av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna skall ledamoten lämna sin styrelseplats. Styrelsen kan vid ordinarie styrelsemöte avsätta styrelseledamot enligt kap 6 2. Har motion om misstroendeförklaring gentemot styrelsen, vid årsmöte vunnit stöd av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna skall årsmötet omedelbart tillförordna direktionen att, i väntan på att ny styrelse utses genom extraval eller ordinarie val, fullgöra löpande styrelseärenden. Det åligger sittande valberedningens ordförande att genomföra detta val till HHGS styrelse. Kårordförande är ytterst ansvarig för att detta val genomförs. Extraval eller ordinarie val skall hållas inom 40 dagar efter att misstroendeförklaringen bifallits och trätt i kraft. Styrelsens löpande arbetsuppgifter skall skötas av direktionen under överinseende av Inspector och Marskalkämbetet. Beslut i anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av årsmötet. Direktion och direktionsledamot 2 Har motion om misstroendeförklaring gentemot direktionsledamot vid ordinarie styrelsemöte vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter skall direktionen tillsvidare fullgöra direktionsledamotens åligganden. Tillsättning av ny direktionsledamot sker enligt kap Har motion om misstroendeförklaring gentemot direktionen vid ordinarie styrelsemöte vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter skall styrelsen omedelbart utse ny firmatecknare för HHGS. Styrelsen har rätt att vid direktionens förfall utse en tillförordnad direktion som skall fullgöra löpande ärenden i väntan på att ny direktion utses genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar. Beslut i anledning av misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. Kårtidning 3 Har misstroendeförklaring gentemot chefredaktör eller kassör för kårtidningen vunnit stöd av minst 2/3 av rösterna vid ordinarie eller extra årsmöte skall denne avgå. I väntan på att ny chefredaktör utses genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar inträder talman som ansvarig utgivare. Beslut med anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av årsmötet. Valberedning 4 Har motion om misstroendeförklaring gentemot valberedningens ordförande eller annan valberedningsledamot vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter vid ordinarie styrelsemöte skall denne avgå. Beslut med anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. Övrig förtroendevald 5 Har motion om misstroendeförklaring gentemot kårmedlem, som medlem i direktionens organ, programsektion, förening eller projekt, vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter vid ordinarie styrelsemöte kan denne suspenderas. Suspendering gäller högst fram till nästa ordinarie val. Suspendering innebär att kårmedlemmen inte får vara förtroendevald eller aktivt delta i av HHGS organiserad verksamhet. Beslut i anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. 21

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 Stadga (09/10) Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 2 kap. Medlemmar sida 3 3 kap. Inspector

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

Församlingens ändamål

Församlingens ändamål STADGAR FÖR JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM antagna och enhälligt fastställda av Judiska Församlingens i Stockholm fullmäktige den 25 oktober 2012 och den 6 december 2012 Församlingens ändamål 1 Judiska

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Stadgar antagna av 2012 års kongress

Stadgar antagna av 2012 års kongress SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN -OFFENTLIGANSTÄLLDA (SBF-O) Stadgar antagna av 2012 års kongress 1 Grunder för en samlad befälsorganisation STADGAR för Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF O) Antagna vid 2012

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Stadgar antagna på SSU:s 37:e kongress, 9-12 augusti 2013 i Täby

Stadgar antagna på SSU:s 37:e kongress, 9-12 augusti 2013 i Täby Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Stadgar Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 Stadgar antagna på SSU:s 37:e kongress, 9-12 augusti 2013 i Täby 5 10 15 20 25 30

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation

Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation Införandet av en fjärde heltidare Under hösten 2012 och våren 2013 har diskussionen först i nationskollegiet om att införa notarien som en fjärde heltidare på nationen. Tanken är att heltidsposten ska

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer