HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS"

Transkript

1 HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

2 INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL 4 INSPECTOR... 7 KÅRENS ORGANISATION... 8 KAPITEL 5 ÅRSMÖTE... 9 ALLMÄNT... 9 MÖTE... 9 ORDINARIE ÅRSMÖTE EXTRA ÅRSMÖTE ÄRENDE ENKEL FRÅGA OCH INTERPELLATION KAPITEL 6 STYRELSEN ALLMÄNT MÖTE ORDINARIE STYRELSEMÖTE KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MOTION OCH PROPOSITION ENKEL FRÅGA OCH INTERPELLATION ÅLIGGANDE OCH BEFOGENHETER ÖVRIGT KAPITEL 7 DIREKTIONEN ALLMÄNT MÖTE ÅLIGGANDEN OCH BEFOGENHETER KAPITEL 8 DIREKTIONENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA ALLMÄNT DIREKTIONENS ORGAN SAMMANSÄTTNING MÖTE RÄTT- OCH SKYLDIGHETER EKONOMI NY PROJEKTGRUPP, KOMMITTÉ, FÖRENING ELLER UTSKOTT PROGRAMSEKTIONERNA KAPITEL 9 KÅRTIDNINGAR ALLMÄNT EKON KAPITEL 10 MARSKALKÄMBETET KAPITEL 11 MISSTROENDEFÖRKLARING STYRELSE OCH STYRELSELEDAMOT DIREKTION OCH DIREKTIONSLEDAMOT KÅRTIDNING VALBEREDNING ÖVRIG FÖRTROENDEVALD

3 KAPITEL 12 KÅRVAL ALLMÄNT VALBEREDNINGEN KÅRVAL VALFÖRFARANDE VID KÅRVAL FÖRDELNING AV MANDAT BESVÄR ÖVRIGT OM KÅRVAL FÖRFALL EXTRAVAL VALFÖRFARANDE VID EXTRAVAL KAPITEL 13 HHGS EKONOMI ALLMÄNT INKOMSTER ÖVRIGT KAPITEL 14 KAPITEL 15 KAPITEL 16 KAPITEL 17 REVISION ÄNDRING AV STADGAR UPPLÖSNING AV HHGS TOLKNING OCH BESVÄR

4 Kapitel 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL 1 Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) är en studerandesammanslutning vars ändamål är att främja studenterna vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitets (HGU) studiesituation och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. 2 HHGS är religiöst och partipolitiskt obunden. Medlemskap i HHGS kräver inget medlemskap i någon annan organisation. 4

5 Kapitel 2 MEDLEMSKAP 1 HHGS består av studentmedlemmar, hedersmedlemmar, seniormedlemmar, stödmedlemmar och Inspector. 2 Vid ansökan om medlemskap i HHGS ska medlemskap beaktas i följande ordning: 1. Studentmedlem 2. Seniormedlem 3. Stödmedlem Ett hedersmedlemskap kan ej ansökas om. Studentmedlemmar 3 Rätt att vara studentmedlem i HHGS omfattar samtliga inskrivna studerande vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (HGU) och personer som innehar förtroendepost som väljs i kårval. Rätt att ta del av HHGS utbud och de förmåner HHGS erbjuder, tillkommer studentmedlem som inom föreskriven tid betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Studentmedlem är valbar till förtroendeposter samt äger rösträtt vid årsmöte och kårval. Studentmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Studentmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 4 Studentmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Studentmedlem har skyldighet att byta medlemskapsform om denne inte längre är inskriven student vid HGU. Seniormedlemmar 5 Personer som tidigare varit inskrivna studerande vid HGU är berättigade till seniormedlemskap. 6 Seniormedlem är ej valbar till förtroendeposter som väljs i kårval och äga ej rösträtt vid årsmöte och kårval. Seniormedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Seniormedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 7 Seniormedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Stödmedlemmar 8 Alla äger rätt att vara stödmedlem i HHGS. 9 Stödmedlem är ej valbar till förtroendeposter som väljs i kårval och äga ej rösträtt vid årsmöte och kårval. Stödmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Stödmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 10 Stödmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. Hedersmedlemmar 11 Till hedersmedlem i HHGS kan person väljas, som särskilt tjänat kårens syften och ändamål. Hedersmedlem väljs av styrelsen efter förslag från medlem, varvid krävs bifall av minst 3/4 av styrelsens ledamöter. En hedersmedlem kan också inneha en annan typ av medlemskapsform inom HHGS. Denna medlemskapsforms rättigheter och skyldigheter äga företräde över hedersmedlemskapets rättigheter och skyldigheter. 5

6 Hedersmedlem är ej skyldig att avlägga en medlemsavgift. 12 Hedersmedlem äger rätt att få ärende behandlat av styrelsen. Hedersmedlem äger rätt att ta del av kårorganens protokoll, undantaget marskalkämbetets. 13 Hedersmedlem är skyldig att rätta sig efter dessa stadgar och övriga för HHGS gällande föreskrifter. 6

7 Kapitel 3 INSPECTOR 1 Till HHGS Inspector kan person väljas som är professor eller lärare inom HGU:s ansvarsområde. Mandatperioden är tre år. 2 Inspector väljs av styrelsen efter förslag av marskalkämbetet, varvid krävs bifall från minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter på ordinarie styrelsemöte. 3 Inspector har till uppgift att verka för allt som främjar HHGS verksamhet och ändamål. Inspector skall i möjligaste mån bidraga till att underlätta kontakten mellan HHGS och HGU, medla vid kårinterna konflikter samt vara en rådgivande instans i extraordinära frågor. 4 Inspector har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid års-, styrelse-, direktions- och valberedningsmöte. 7

8 Kapitel 4 KÅRENS ORGANISATION 1 HHGS organisation utgörs, utan inbördes rangordning, av: a/ årsmötet b/ styrelsen c/ direktionen d/ direktionens presidium e/ direktionens utskott f/ programsektioner och övriga föreningar inom HHGS, nedan kallade föreningar g/ projekt h/ kårtidningen i/ valberedningen j/ marskalkämbetet k/ revisorerna l/ av HHGS anställd ekonomiansvarig, nedan kallad skattmästare m/ övriga förtroendevalda 2 Direktionens utskott, föreningar, programsektioner och projekt svarar inför direktionen för sin verksamhet. Direktionen, kårtidningen och valberedningen svarar inför styrelsen för sin verksamhet. Styrelsen svarar inför årsmötet för sin verksamhet. Marskalkämbetet svarar inför Inspector för sin verksamhet. 3 HHGS verksamhetsår omfattar tiden från och med den första februari till och med den sista januari nästföljande år. HHGS räkenskapsår liksom mandatperioden för HHGS förtroendevalda sammanfaller med verksamhetsåret. 8

9 Kapitel 5 ÅRSMÖTE Allmänt 1 Årsmötet är HHGS högsta beslutande organ. 2 Årsmötet består av alla personligen närvarande studentmedlemmar. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer studentmedlem som kan visa kvitto påerlagd kåravgift. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer Inspector och revisor. Närvaro- och yttranderätt tillkommer av HHGS anställd personal, heders-, stöd- och seniormedlem. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som årsmötet adjungerar. 3 Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsens talman. Ordinarie årsmöte hålls varje verksamhetsår i april månad. Tid och plats fastställs av styrelsen. Skriftlig kallelse skall tydligt anslås på HHGS anslagstavlor senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte när sådant begärs enligt 11 detta kapitel. Kallelse till ordinarie årsmöte skall åtföljas av preliminär föredragningslista, av föregående års direktionspresidium upprättad verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt förslag om disposition av överskott eller täckande av underskott. Årsredovisningen skrivs under av föregående års direktionspresidium. Kallelse till extra årsmöte skall åtföljas av preliminär föredragningslista samt relevanta möteshandlingar. 4 Samtliga handlingar som skall behandlas på ordinarie eller extra årsmöte skall hållas tillgängliga på HHGS expedition senast fem dagar före årsmötet. Handling skall vara styrelsens talman tillhanda senast en vecka innan årsmöte, och senast 5 dagar innan extrainsatt årsmöte. Möte 5 Årsmöte leds av styrelsens talman och vid dennes förfall av vice talman. Vid även vice talmans förfall skall annan mötesordförande tillförordnas. Styrelsens sekreterare tjänstgör som sekreterare vid årsmötet. Mötesordföranden skall vid sekreterarens frånvaro utse ersättare. I fråga om misstroendeförklaring mot styrelsen eller styrelsens talman skall annan mötesordförande tillförordnas. 6 Vid årsmöte skall för beslutsmässighet förekomma frågor om a/ huruvida årsmötet utlysts på det sätt som föreskrivs i 3 detta kapitel b/ justering av röstlängden c/ adjungeringar d/ val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande har att justera protokollet e/ val av mötesordförande vid talmans och vice talmans förfall f/ fastställande av föredragningslista Vid justering av röstlängden skall minst 30 studentmedlemmar närvara. I annat fall skall årsmötet ajourneras och nytt utlysas att hållas inom en vecka. 7 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid beslut där styrelsen berett ett förslag skall detta ställas som huvudproposition. Om det finns två förslag utöver huvudpropositionen skall dessa två ställas mot varandra innan förslaget med starkast stöd ställs mot huvudpropositionen. Vid beslut med fler än två alternativ och där inget alternativ stöds av enkel majoritet skall en extra valomgång ske, där de två alternativ med flest antal röster ställs mot varandra innan förslaget med starkast stöd ställs mot huvudpropositionen. 9

10 Om huvudproposition saknas och det föreligger fler än två förslag där inget av dessa stöds av enkel majoritet skall en extra valomgång ske, där de två alternativ med flest antal röster ställs mot varandra. Vid lika röstetal vinner den åsikt som mötesordföranden företräder, dock ej vid personval, vid vilket lottning skall ske. 8 Omröstning sker öppet. Om medlem så begär skall i protokollet antecknas antalet medlemmar som röstat på respektive yrkande i viss fråga. Omröstning skall vara sluten om medlem så begär. I fråga om ansvarsfrihet äger berörd person ej rösträtt. 9 Årsmöte skall protokollföras. Justerat protokoll skall anslås och hållas tillgängligt för medlemmarna på HHGS kårexpedition senast två veckor efter årsmötet. Ordinarie årsmöte 10 Vid ordinarie årsmöte åligger det mötet att: a/ granska HHGS verksamhetsberättelse för föregående år b/ fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår c/ besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott d/ granska revisionsberättelsen för föregående år e/ pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse, direktion, chefredaktör och övriga förtroendevalda avseende deras förvaltning. För att ansvarsfrihet ska kunna beviljas, måste verksamhetsberättelse ha kommit efterträdare tillhanda f/ granska HHGS långtidsplan g/ att välja två revisorer med två suppleanter, varav minst en revisor jämte dennes suppleant skall vara auktoriserade h/ fastställa nästa läsårs medlemsavgifter utifrån förslag från styrelsen. Fastställd medlemsavgift får ej avvika mer än 15% från styrelsens förslag i/ välja ordförande för nästkommande valberedning Extra årsmöte 11 Extra årsmöte hålles om så begärs av en majoritet av styrelsen eller direktionen, av Inspector, HHGS revisorer eller femtio medlemmar. Begäran om extra årsmöte skall inges skriftligen till styrelsens talman och innehålla de ärenden som önskas behandlas. Extra årsmöte skall hållas inom fyra veckor efter det att handlingarna lämnats till styrelsens talman enligt 4 detta kapitel. Ärende 12 Ärende som medlem vill ha behandlat på årsmötet skall skriftligen inges till styrelsens talman senast tio dagar före ordinarie och extra årsmöte. Ärende kan även tas upp på mötet och behandlas då som övrig fråga. Beslut i frågan kan inte fattas av årsmötet. Ärendet skall hänskjutas till nästföljande styrelsemöte, varvid resultat av omröstning under årsmötet bör beaktas. 13 Vid tvist rörande intern inkomst- eller kostnadsbärare, se kap 13:14. Enkel fråga och interpellation 14 Enkel fråga kan av varje medlem skriftligen inges till styrelsens talman senast fem dagar före årsmötet. Svar på enkel fråga skall ges på årsmötet av berörd part. Enbart frågeställaren och berörd 10

11 person äger rätt att delta i debatten. Årsmötet kan vid sådan fråga besluta om anmärkning i protokollet eller vidare utredning. 15 Interpellation, avseende HHGS styrelseledamöter kan av varje medlem skriftligen inges till styrelsens talman senast tio dagar före årsmöte. Debatt med anledning av interpellation är fri. Årsmötet kan vid behandling av interpellation besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. 11

12 Kapitel 6 STYRELSEN Allmänt 1 Styrelsen är mellan årsmöten HHGS högsta beslutande organ. Styrelsen företräds av styrelsens talman eller vid dennes förfall vice talman. 2 Till styrelsen väljs årligen 13 ledamöter genom kårval. Styrelsen har genom majoritetsbeslut vid ordinarie styrelsemöte rätt att entlediga ledamot från sin styrelsepost om denne varit frånvarande vid fler än tre av verksamhetsårets ordinarie styrelsemöten. Det är tidigast vid det fjärde ordinarie styrelsemötet som frågan om ledamotens avgång kan tas upp. Den aktuelle styrelseledamoten skall inför detta möte bli upplyst att frågan kommer att tas upp, samt har rätt att på mötet yttra sig i frågan. Vid en styrelseledamots förfall skall dennes post erbjudas den kandidat som fick flest röster utan att bli invald under föregående kårval och vid även dennes förfall följer nästkommande i ovan nämnda lista. Om inte antalet ersättare täcker upp vakanta poster så att styrelsen består av åtminstone elva ledamöter, röstas dessa fram genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar enligt kap Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsemöte tillkommer styrelseledamot. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer kårordförande, vice kårordförande och Inspector. Närvaro- och yttranderätt tillkommer revisor och HHGS anställda. Närvarorätt vid styrelsemöte tillkommer varje medlem, hedersmedlem, stödmedlem och seniormedlem. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som styrelsen adjungerar. 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av talmannen. Tid och plats för styrelsemöte fastställs av styrelsen. Kallelse jämte preliminär föredragningslista skall vara ledamot tillhanda. 5 Samtliga handlingar som skall behandlas på styrelsemötet skall vara ledamot tillhanda samt hållas tillgängliga på HHGS expedition senast fem dagar före styrelsemötet. Handling skall vara styrelsens talman tillhanda senast en vecka innan styrelsemötet. Möte 6 Styrelsemöte leds av talmannen eller vid dennes förfall av vice talman. Styrelsen skall vid både talmans och vice talmans förfall utse tillfällig mötesordförande. Talmannen skall vid sekreterarens frånvaro utse tillfällig ersättare. 7 Vid styrelsemöte skall för beslutsmässighet förekomma frågor om a/ huruvida styrelsemötet utlysts på det sätt som föreskrivs i 4 i detta kapitel b/ justering av röstlängden, varvid minst 3/4 av styrelsens samtliga ledamöter måste närvara adjungeringar c/ val av två justeringsmän som jämte mötesordförande har att dels justera protokollet, dels fungera som rösträknare vid styrelsemötet d/ val av mötesordförande vid talmans och vice talmans förfall e/ fastställande av dagordning. 8 Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgats. Vid lika röstetal vinner den åsikt som mötesordföranden företräder, dock ej vid personval, vid vilket lottning skall ske. 9 Omröstning sker öppet. Om ledamot så begär skall i protokollet antecknas antalet ledamöter som röstat på respektive yrkande i viss fråga. Omröstning skall vara sluten om ledamot så begär. 10 Styrelsemöte skall protokollföras. Justerat protokoll skall anslås och hållas tillgängligt för medlemmarna på HHGS kårexpedition senast en vecka efter styrelsemötet. 12

13 Protokoll skall hållas tillgängligt för Inspector, revisorerna, ekonomichef och vice kårordförande omedelbart efter justering. Ordinarie styrelsemöte 11 Ordinarie styrelsemöte hålls varannan vecka under höst- och vårtermin. Innan verksamhetsårets slut skall styrelsen fastställa den tillträdande direktionens handlingsplan samt preliminär budget. Protokoll från senast föregående ordinarie styrelsemöte skall göras tillgängligt för medlemmarna innan nästföljande styrelsemöte hålles. Extra styrelsemöte 12 Extra styrelsemöte hålles om så begärs av fem styrelseledamöter, en majoritet av direktionen, Inspector, HHGS revisorer eller 25 medlemmar. Begäran om extra styrelsemöte skall inges skriftligen till talmannen och innehålla de ärenden som önskas behandlas. Extrainsatt styrelsemöte skall infalla senast 5 arbetsdagar efter begäran inkommit, och kallelse skall senast anslås en arbetsdag innan det extrainsatta mötet. Protokoll från senast föregående ordinarie styrelsemöte skall göras tillgängligt för medlemmarna innan efterföljande extra styrelsemöte hålles. Konstituerande styrelsemöte 13 Den nyvalda styrelsen skall i december månad sammanträda för konstituerande styrelsemöte. Innevarande års talman skall leda mötet. Vid mötet åligger det den nyvalda styrelsen att för nästkommande verksamhetsår: a/ välja talman och vice talman b/ välja sekreterare c/ ta fram ett förslag till valberedningens ordförande enligt valberedningens förslag, vilket presenteras för årsmötet. Skulle förslag saknas skall punkten bordläggas och tas upp senast i enlighet med 12:23. Motion och proposition 14 Motion kan inges av medlem. Motion skall skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före ordinarie och extra styrelsemöte. Direktionen skall beredas tillfälle att avgiva yttrande om motion. 15 Proposition kan inges av direktionsledamot. Proposition skall skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före ordinarie och extra styrelsemöte. Enkel fråga och interpellation 16 Enkel fråga kan av styrelseledamot eller Inspector skriftligen inges till styrelsens talman senast två dagar före styrelsemöte. Svar på enkel fråga skall ges på mötet av berörd part. Enbart frågeställaren samt berörd person äger rätt att deltaga i debatten. Styrelsen kan vid behandling av enkel fråga besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. 17 Interpellation kan av styrelseledamot skriftligen inges till styrelsens talman senast en vecka före styrelsemöte. Debatt med anledning av interpellation är fri. Styrelsen kan vid behandling av interpellation besluta om anmärkning i protokollet eller utredning. Åliggande och befogenheter 18 Styrelsen kan anställa och entlediga personal för HHGS räkning. 19 Styrelsen beslutar, efter förslag från direktionen, om arvodering som sker enligt följande: Förtroendemän erhåller högst en nettoutbetalning per månad motsvarande gällande studiemedel (lån + 13

14 bidrag) samt bostadsbidrag. 20 Styrelsen skall till årsmötet inkomma med förslag på medlemsavgifter för nästkommande läsår. Direktionen skall beredas tillfälle att till styrelsen avgiva yttrande inför förslaget. 21 Styrelsen kan besluta, efter förslag från direktionen, att inrätta nytt utskott, förening, kommitté eller programsektion enligt kap Styrelsen fastslår, efter förslag från valberedningen, tid och plats för kårval enligt kapitel Det är ytterst styrelsens ansvar att val till HHGS förtroendeposter sker. 23 Styrelsen kan utlysa extraval enligt kapitel Styrelsen kan ändra stadgarna enligt kapitel Övrigt 25 Talman bör så långt som möjligt använda den arbetsinstruktion för styrelsens arbete som föreligger. Styrelsen ansvarar för att det ständigt finns en godkänd arbetsinstruktion. 14

15 Kapitel 7 DIREKTIONEN Allmänt 1 Direktionen är mellan styrelsens möten HHGS högsta beslutande organ. Direktionen leds av kårordförande och vid dennes förfall av vice kårordförande. 2 Till direktionen väljs årligen ordföranden för varje utskott samt direktionspresidium genom kårval. 3 I direktionen ingår a/ kårordförande b/ vice kårordförande samt ordförande i d/ förvaltningsutskottet, ansvarar för lokaler, inventarier och representerar bl.a. direktionen i skolans matråd e/ marknadsföringsutskottet, sprider information och marknadsför HHGS gentemot medlemmarna och omvärlden f/ näringslivsutskottet, handhar kontakter med näringsliv och ansvarar för att etablera och underhålla nätverk mellan näringsliv, HHGS och HHGS medlemmar g/ utbildningsutskottet, ansvarar för kvalitetssäkring av utbildningarna genom bevakning av utbildningsfrågor h/ internationella utskottet, ansvarar för kontakter med universitet och högskolor utanför Sverige samt utländska studenter i/ evenemangsutskottet, ansvarar för fest-och nollningsverksamhet samt för Handelspubens verksamhet j/ studiesociala utskottet, ansvarar för studiesociala frågor och att HGUs studentertrivs på skolan. Programsektionerna samt HHGS övrigaföreningar är underställda det studiesociala utskottet om direktionen, beträffande viss förening, ej beslutat om annat. Ett presidium bestående av kårordförande och vice kårordförande leder direktionens arbete. 4 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid direktionens sammanträden tillkommer Inspector. Närvaro- och yttranderätt tillkommer revisorerna. a/ Närvarorätt b/ Närvaro- och yttranderätt c/ Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer annan som direktionen adjungerar. Möte 5 Direktionsmöte skall protokollföras. Protokoll skall justeras av kårordförande, mötesordförande och av direktionen vald justeringsman samt anslås och hållas tillgängligt på HHGS kårexpedition senast en vecka efter mötet. Protokoll skall hållas tillgängligt för Inspector och revisorerna omedelbart efter justering. Åligganden och befogenheter 6 Direktionen har till uppgift, i den mån det ej åligger annat av HHGS organ, att a/ planera, samordna och leda HHGS löpande verksamhet b/ inom ramen för antagen budget sköta löpande förvaltning av HHGS tillgångar och skulder c/ förvalta och upprätthålla ordningen i de av HHGS disponerade lokalerna samt hålla kårexpedition öppen d/ främja kommunikation och kontakter mellan direktionens organ, programsektionerna, övriga organ, förtroendevalda samt HHGS medlemmar e/ främja engagemang i utskott, föreningar, kommittéer, projektgrupper och programsektioner inom respektive verksamhetsområde 15

16 f/ stimulera kompetensuppbyggnad och utveckling av kåraktiva i syfte att bibehålla kontinuitet i HHGS g/ tillse att kårarbetet präglas av en glad och studentikos anda och att medlemmarna ges en akademisk fostran h/ verka för att ge medlemsservice i studiefrämjande och socialt syfte till en för studenterna låg kostnad i/ övervaka organ underställda direktionen j/ verkställa av styrelsen och årsmötet fattade beslut k/ i övrigt bevaka HHGS intressen och handlägga de ärenden som ej ankommer på styrelsen eller annat organ. 7 Inför verksamhetsåret skall den tillträdande direktionen skriftligen upprätta a/ handlingsplan b/ preliminär budget 8 Efter verksamhetsårets utgång skall den avgående direktionen för HHGS räkning skriftligen upprätta a/ verksamhetsberättelse b/ resultaträkning c/ balansräkning d/ förslag om disposition av överskott eller täckande av underskott Senast den 15 mars skall de nämnda handlingarna överlämnas till de för föregående verksamhetsår utsedda revisorerna samt till Inspector. Handlingarna skall anslås senast tre veckor före ordinarie årsmöte. 16

17 Kapitel 8 DIREKTIONENS ORGAN OCH PROGRAMSEKTIONERNA Allmänt 1 Som förtroendevald räknas person som blivit vald i kårval och a/ utskottskassörer b/ ordförande och kassör i, förening, kommittéer och projektgrupper c/ ordförande och kassör i programsektion d/ ordförande i valberedning e/ person som utsetts genom extraval 2 HHGS medier skall ha ansvarig utgivare. Direktionens organ 3 Organ under direktionen är utskott, föreningar, kommittéer och projektgrupper. Direktionens organ får ej handla så att de motarbetar HHGS eller dessa stadgar. Följande permanenta utskott är underställda direktionen och svarar inför respektive utskottsordförande: förvaltningsutskottet, marknadsföringsutskottet, näringslivsutskottet, utbildningsutskottet, internationella utskottet, evenemangsutskottet och studiesociala utskottet. Förening är organ under utskott som har budgetansvar. Kommitté är organ under utskott som har central ekonomi. Projektgrupp bildas inom utskott eller programsektion för verksamhet som är nystartad eller av tillfällig art. Projektgrupp lyder under utskottsordföranden eller programsektionsordföranden. Sammansättning 4 Utskotten består av ordförande och kassör samt övriga lämpliga ledamöter. En förening skall ha en styrelse bestående av ordförande och kassör samt övriga lämpliga ledamöter. En förenings ordförande och kassör kan benämnas med andra titlar om detta tas upp i respektive förenings stadgar. Föreningsordförande bör ingå i respektive utskotts styrelse. Möte 5 Utskotten och dess organ är beslutföra då minst hälften av deras ledamöter är närvarande. 6 Möten i utskotten skall protokollföras och justering skall ske av respektive ordförande senast en vecka efter sammanträdet. Protokollet skall hållas tillgängligt för direktionen samt styrelsen på dess begäran. I föreningarna skall hållas årsmöte som skall protokollföras. Protokoll samt verksamhetsberättelse skall redovisas för ansvarigt utskotts ordförande. Skulle så ej ske, kan årsmötet ej bevilja aktuell sektions styrelseledamöter ansvarsfrihet. Nya styrelseledamöter för aktuell förening bör ej heller erhålla teckningsrätt förrän ovanstående är uppfyllt. Rätt- och skyldigheter 7 Utskottens och kommittéernas rätt- och skyldigheter regleras, utöver vad som här stadgats, av direktionen. Förening skall ha antagit stadgar vilka skall ha konfirmerats av direktionen samt godkännas av styrelsen på ett av dess ordinarie möten. Förenings stadgar får ej strida mot HHGS stadgar. Vid tolkning av föreningsstadgar tillämpas kapitel 17. Av föreningens stadgar skall framgå vilken verksamhet föreningen skall bedriva, hur organisationen skall vara uppbyggd, vilka förtroendeposter som finns samt hur valet till dessa sker. Förening, projekt eller kommitté som inte fått sin budget godkänd kan heller inte beviljas teckningsrätt i HHGS namn. 17

18 Ekonomi 8 Ekonomichefen skall övervaka programsektionernas, föreningarnas, projektens och kommittéernas ekonomi och bokföring. Det åligger styrelse inom förening och kommitté att redovisa inför ekonomichefen. Kårordföranden är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhets ekonomi. Ordförande och kassör i projektgrupp redovisar inför respektive utskottsordförande för sin ekonomi. Ny projektgrupp, kommitté, förening eller utskott 9 Direktionen får vid behov tillsätta projektgrupp. Har sådan en mer bestående varaktighet och kan behov finnas även i framtiden för liknande arbete kan direktionen föreslå styrelsen att inrätta förening eller kommitté. Sådan förening eller kommitté får ej konkurrera med befintlig sådan. Direktionen kan föreslå styrelsen att bilda nytt utskott om nytt verksamhetsområde av vikt uppkommit som inte har tillfredsställande representation i direktionen. Kårmedlemmar som önskar bilda ny förening har att inkomma med en intresseanmälan till direktionen som föreslår styrelsen att besluta inrätta sådan. För att sådan anmälan skall prövas krävs att verksamheten är av varaktig karaktär samt att förslag till stadga och budget bifogas. Bildad förening placeras under lämpligt utskott. Sådan förening eller kommitté får ej konkurrera med befintlig sådan. Programsektionerna 10 Programsektion har till uppgift att främja och upprätthålla studentikosa och studiefrämjande aktiviteter för respektive programstuderande. Programsektion skall ha en styrelse bestående av ordförande, kassör och övriga lämpliga ledamöter vilka skall väljas årligen av de medlemmar som tillhör programsektionen. I styrelsen skall även ingå ordförande för ämnesgrupp eller motsvarande, vilken lyder under utbildningsutskottet. Möten i programsektionerna skall protokollföras. Protokollen skall hållas tillgängligt för programsektionens medlemmar och direktionen, samt styrelsen på begäran. 11 Programsektion skall ha antagit stadgar vilka ej får strida mot HHGS stadgar och är godkända av HHGS styrelse. Vid tolkning av programsektionens stadgar tillämpas kapitel 17. Programsektion bildas på samma sätt som utskott. Programsektion kan själv begära att bli avregistrerad som programsektion. 12 Redovisning av programsektions ekonomi skall ske inför ekonomichefen. 18

19 Kapitel 9 KÅRTIDNINGAR Allmänt 1 Periodiska skrifter som utges av HHGS organ skall drivas enligt god publicistisk sed och ha ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) kap 5. Ekon 2 Kårtidningen Ekon är HHGS officiella organ och har till syfte att sprida information om HHGS och dess verksamhet till HHGS medlemmar. Ekon är redaktionellt oberoende av kårledningen och skall sträva efter att belysa händelser, företeelser och sakfrågor som är av intresse för HHGS medlemmar. Kårtidningen skall tillsändas alla medlemmar utan särskild avgift. Framställningen av kårtidningen skall i möjligaste mån baseras på medlemmarnas frivilliga insatser. Kårtidningen är en periodisk skrift och skall drivas enligt god publicistisk sed. 3 Chefredaktör, tillika ansvarig utgivare, för kårtidningen väljs årligen i kårval. 4 Kårtidningen skall finansieras genom annonsintäkter. Kårtidningen svarar ekonomiskt inför ekonomichefen. 19

20 Kapitel 10 MARSKALKÄMBETET 1 Marskalkämbetet har att tillvarata, förvalta och uppmuntra HHGS och HGU:s traditioner samt sköta erforderlig dokumentation. Marskalkämbetet skall vårda och förvalta HHGS fanor och standar, insignera, administrera och verkställa medaljering av honoratiores enligt Ordensstadgan. 2 Marskalkämbetet leds av Öfvermarskalk och Stabsmarskalk. Ny medlem i marskalkämbetet utses då marskalkämbetet så finner det lämpligt. 3 Marskalkämbetet är direkt underställd Inspector. Öfvermarskalk skall på Inspectors begäran företräda denne. 4 Marskalkämbetet arvoderas genom apanage. 5 Marskalkämbetet svarar ekonomiskt inför direktionen. 20

21 Kapitel 11 MISSTROENDEFÖRKLING Styrelse och styrelseledamot 1 Har motion eller proposition om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot vid årsmöte vunnit stöd av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna skall ledamoten lämna sin styrelseplats. Styrelsen kan vid ordinarie styrelsemöte avsätta styrelseledamot enligt kap 6 2. Har motion om misstroendeförklaring gentemot styrelsen, vid årsmöte vunnit stöd av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna skall årsmötet omedelbart tillförordna direktionen att, i väntan på att ny styrelse utses genom extraval eller ordinarie val, fullgöra löpande styrelseärenden. Det åligger sittande valberedningens ordförande att genomföra detta val till HHGS styrelse. Kårordförande är ytterst ansvarig för att detta val genomförs. Extraval eller ordinarie val skall hållas inom 40 dagar efter att misstroendeförklaringen bifallits och trätt i kraft. Styrelsens löpande arbetsuppgifter skall skötas av direktionen under överinseende av Inspector och Marskalkämbetet. Beslut i anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av årsmötet. Direktion och direktionsledamot 2 Har motion om misstroendeförklaring gentemot direktionsledamot vid ordinarie styrelsemöte vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter skall direktionen tillsvidare fullgöra direktionsledamotens åligganden. Tillsättning av ny direktionsledamot sker enligt kap Har motion om misstroendeförklaring gentemot direktionen vid ordinarie styrelsemöte vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter skall styrelsen omedelbart utse ny firmatecknare för HHGS. Styrelsen har rätt att vid direktionens förfall utse en tillförordnad direktion som skall fullgöra löpande ärenden i väntan på att ny direktion utses genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar. Beslut i anledning av misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. Kårtidning 3 Har misstroendeförklaring gentemot chefredaktör eller kassör för kårtidningen vunnit stöd av minst 2/3 av rösterna vid ordinarie eller extra årsmöte skall denne avgå. I väntan på att ny chefredaktör utses genom extraval eller ordinarie val inom 40 dagar inträder talman som ansvarig utgivare. Beslut med anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av årsmötet. Valberedning 4 Har motion om misstroendeförklaring gentemot valberedningens ordförande eller annan valberedningsledamot vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter vid ordinarie styrelsemöte skall denne avgå. Beslut med anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. Övrig förtroendevald 5 Har motion om misstroendeförklaring gentemot kårmedlem, som medlem i direktionens organ, programsektion, förening eller projekt, vunnit stöd av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter vid ordinarie styrelsemöte kan denne suspenderas. Suspendering gäller högst fram till nästa ordinarie val. Suspendering innebär att kårmedlemmen inte får vara förtroendevald eller aktivt delta i av HHGS organiserad verksamhet. Beslut i anledning av bifallen misstroendeförklaring skall omedelbart justeras av styrelsen. 21

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer