FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1991-03-28"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (UPPDATERAD T O M DEN 1 APRIL 2001) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...1 Tillämpningsområde...1 Anslutningsvillkor...1 Planens omfattning...1 Finansiering KAP PENSIONSÅLDER OCH AVGÅNGSSKYLDIGHET KAP PENSIONSGRUNDANDE LÖN OCH PENSIONSUNDERLAG...2 Pensionsgrundande lön...2 Pensionsunderlag KAP PENSIONSGRUNDANDE TJÄNSTETID OCH TJÄNSTETIDSFAKTOR...3 Pensionsgrundande tjänstetid...3 Tjänstetidsfaktor KAP ÅLDERSPENSION...5 Villkor...5 Pensionens storlek fr o m 65 år...5 Pensionens storlek före 65 år...6 Samordning KAP KOMPLETTERANDE ÅLDERSPENSION...6 Villkor...6 Pensionens storlek...6 Kåpan-Extra KAP SJUKPENSION...7 Villkor...7 Villkor för tillfällig sjukpension...8 Pensionens storlek...8 Samordning KAP KOMPLETTERANDE DELPENSION...9 Villkor...9 Pensionens storlek...9 Omprövning KAP EFTERLEVANDEPENSION...10 Villkor...10 Pensionens storlek KAP KOMPLETTERANDE EFTERLEVANDEPENSION...10 Villkor...10

2 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 11 KAP LIVRÄNTA...12 Egenlivränta...12 Egenlivräntans storlek...12 Kompletterande efterlevandelivränta KAP FRIBREV...13 Fribrev för kompletterande ålderspension KAP VÄRDESÄKRING KAP MINSKNING AV PENSIONSFÖRMÅN ENLIGT PLANEN MED UTBETALD SPP- FÖRMÅN (MOTSVARANDE) KAP UTBETALNING AV PENSIONSFÖRMÅNER M M KAP EFTERSKYDD...15 PENSIONSGRUNDANDE TID, UNDERBILAGA ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER...17 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER TILL PENSIONSPLANEN FR O M Pensionsålder Pensionsgrundande tjänstetid Uppskjutet eller senarelagt uttag Skälighetsfrågor...17 ARBETSGIVARNYCKEL TILL PENSIONSAVTAL (PAF)...18

3 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 1(19) 1 kap Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Planen gäller för arbetstagare vid allmän försäkringskassa, med undantag för arbetstagare vars avlöningsvillkor regleras i avtal om löner för hos allmän försäkringskassa arvodesanställda lokalvårdare, arbetstagare vars avlöningsvillkor regleras i avtal om anställnings- och arbetsvillkor för försäkringstandläkare med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa, arbetstagare vars avlöningsvillkor regleras i avtal om anställnings- och arbetsvillkor för försäkringsläkare med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa, arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete, arbetstagare som enligt särskilt avtal (t ex kontrakt) omfattas av andra pensionsbestämmelser. Anslutningsvillkor 2 Planen gäller för 1. arbetstagare som har fyllt 18 år, 2. arbetstagare som vid anställningstidpunkten inte har uppnått pensionsåldern enligt denna plan, 3. arbetstagare som vid anställningstidpunkten inte har tjänstepension, om inte arbetsgivaren medger att planen skall gälla, 4. arbetstagare som är anställd för tjänstgöring som uppgår till minst 40 procent av heltidstjänstgöring, 5. en arbetstagare med tidsbegränsad anställning om anställningen ha varat minst sex månader i följd. Planens omfattning 3 Planen omfattar ålderspension (15-18 ) kompletterande ålderspension (19-20 ) sjukpension (21-23 ) kompletterande delpension (24-27 ) efterlevandepension (28-31 ) kompletterande efterlevandepension (32-36 ) livränta (37-40 ) fribrev för kompletterande ålderspension (41 ) Finansiering 4

4 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 2(19) Pensionsförmånerna finansieras av arbetsgivaren enligt särskilda regler. Den kompletterande ålderspensionen finansieras genom att försäkring tecknas i Försäkringsföreningen för försäkringskasseområdet (FFO). 2 kap Pensionsålder och avgångsskyldighet 5 Pensionsåldern är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före den då arbetstagaren uppnår denna ålder. 6 En arbetstagare är skyldig att avgå vid pensionsåldern. Om arbetsgivaren medger det får arbetstagaren kvarstå efter pensionsåldern. Anteckning Parterna förutsätter att arbetsgivaren har en positiv syn på den anställdes intresse att kvarstå i anställningen. 3 kap Pensionsgrundande lön och pensionsunderlag Pensionsgrundande lön 7 I den pensionsgrundande lönen skall ingå följande 1. arbetstagarens individuella lön enligt anställningens omfattning, oavsett om lönen har betalats ut eller inte 1, 2. andra kontanta avlöningsförmåner som har utbetalats i anställningen till arbetstagaren, dock inte övertidstillägg, mertidstillägg som kompenserar arbetad tid under partiell tjänstledighet, sådana löneförmåner som kompenserar lönebortfall avseende den individuella lönen, eller kostnadsersättningar (skattefria eller skattepliktiga) samt 3. naturaförmåner i form av kost eller bostad som tas upp och värderas i enlighet med tillämplig skattetabell. Den pensionsgrundande lönen beräknas för kalenderår 2 och begränsas till högst 30 gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (AFL). 8 1 om den fasta lönen har bestämts till ett lägre belopp pga tidigare bestämmelser i 14 2:a stycket ATAF avseende SPP-förmån intjänad i försäkringskassan (motsvarande) före 1960, skall en motsvarande höjning göras av den fasta lönen vid beräkning av pensionslönen. 2 Anställningen har varat fr o m 1 januari t o m 31 december.

5 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 3(19) För tid då en arbetstagare har haft delpensionsförmån uppräknas den pensionsgrundande lönen till vad som skulle ha gällt vid oförändrad sysselsättningsgrad. Om arbetstagaren i samband med delpensionering måste byta till en annan befattning med lägre lön skall pensionsunderlaget enligt 9 fastställas som om arbetstagaren hade avgått med ålderspension vid delpensionstillfället. Pensionsunderlag 9 Pensionsunderlaget beräknas med utgångspunkt i den pensionsgrundande lönen för de fem kalenderåren närmast före avgångsåret. Vid beräkning av tillfällig sjukpension enligt 22 räknas de fem kalenderåren närmast före pensionsåret. Vid beräkning av pensionsunderlaget beaktas även lön i tidigare anställning i den mån lönen avser tid som tillgodoräknas enligt 12. Vid pensionsavgång senare än vid pensionsåldern räknas de fem kalenderåren närmast före det år då arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Den pensionsgrundande lönen för de fyra första kalenderåren i femårsperioden räknas om till nivån för det sista året före avgångsåret, dock senast året före det år då arbetstagaren uppnår pensionsåldern, med hjälp av basbeloppet. Pensionsunderlaget utgör medeltalet av de enligt andra stycket beräknade beloppen. 10 Kan en arbetstagare inte tillgodoräkna pensionsgrundande lön för samtliga i femårsperioden ingående kalenderår utgör pensionsunderlaget medeltalet av beloppen för de hela kalenderår som kan tillgodoräknas arbetstagaren eller om endast ett helt kalenderår kan tillgodoräknas beloppet för det året. Kan inte något helt kalenderår tillgodoräknas skall pensionsunderlaget utgöra det på hela kalendermånader grundande genomsnittsbeloppet multiplicerat med kap Pensionsgrundande tjänstetid och tjänstetidsfaktor Pensionsgrundande tjänstetid 11 Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas en arbetstagare tid då denna pensionsplan har gällt för honom dock tidigast fr o m kalendermånaden efter den då han fyller 28 år, och längst t o m den kalendermånaden före den då arbetstagaren fyller 65 år. Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas även tidigare anställningstid inom tillämpningsområdet dock tidigast fr o m 1960, och tid för arbetstagare som har omfattats av statliga pensionsbestämmelser. Tjänstetid före 1960 i allmän försäkringskassa (motsvarande) tillgodoräknas enligt 12.

6 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 4(19) Som pensionsgrundande tjänstetid räknas, med undantag för vad som nedan anges, ledighet utan lön som varar högst åtta månader. Ledighet för längre tid till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada skall dock räknas som pensionsgrundande tjänstetid, likaså ledighet för vilken havandeskapspenning eller föräldrapenningförmån utbetalas. Som pensionsgrundande tjänstetid räknas inte tid för hel ledighet utan lön för att inneha annan anställning med tjänstepensionsrätt. 12 Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas utöver vad som tillgodoräknas enligt 11 en arbetstagare tid som han har tillgodoräknats i försäkringskassa (motsvarande) eller i sådan tidigare anställning med statlig, kommunal eller annan pensionsrätt som anges i underbilaga 1. Tjänstetid intjänad före 1960 vid allmän försäkringskassa (motsvarande) tillgodoräknas enligt de pensionsregler som gällde Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas även tid i en tidigare anställning i den mån tiden har tillgodoräknats arbetstagaren för en pensionsförmån enligt 1. ITP-planen 2. STP-planen eller 3. en annan pensionsplan som är likvärdig med denna plan. Tid enligt STP-planen tillgodoräknas en arbetstagare även om han inte har rätt till en pensionsförmån enligt den planen. Som villkor gäller dock att han intjänat minst tre STP-år. Tiden tillgodoräknas för ålderspension som utbetalas tidigast fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år. En arbetstagare som tidigare varit arvodesanställd lokalvårdare hos en allmän försäkringskassa och i denna anställning omfattats av STP-planen, får tillgodoräkna denna tid även om villkoret i fjärde stycket andra meningen inte är uppfyllt. Den pensionsrätt som en arbetstagare har tjänat in i den tidigare anställningen skall räknas i den pensionsrätt han intjänar enligt planen. 13 För ålderspension som följer på sjukpension och för kompletterande efterlevandepension efter en arbetstagare som avlider i tjänsten tillgodoräknas även tiden från avgången respektive dödsfallet till pensionsåldern. Tjänstetidsfaktor 14 För hel pension fordras att den pensionsgrundande tjänstetiden är minst 30 år. Tjänstetidsfaktorn utgör förhållandet mellan arbetstagarens pensionsgrundande tjänstetid, beräknad i hela och påbörjade månader, och talet 360, dock högst talet 1.

7 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 5(19) 5 kap Ålderspension Villkor 15 En arbetstagare har rätt till ålderspension vid pensionsåldern. Ålderspension utbetalas fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år t o m den månad då arbetstagaren avlidit. En arbetstagare som avgår före pensionsåldern, dock tidigast vid utgången av månaden före den månad då arbetstagaren fyller 60 år, har rätt att ta ut ålderspensionen från dagen efter avgångsdagen (förtida uttag). Om arbetstagaren tar ut endast kompletterande ålderspension från dagen efter avgångsdagen, dock tidigast vid utgången av den månad då han fyller 60 år, har han oaktat bestämmelserna i 37 rätt till ålderspension enligt detta avtal. En arbetstagare som kvarstår i anställningen efter pensionsåldern har rätt att skjuta upp uttaget av ålderspensionen, dock längst till avgångstidpunkten (uppskjutet uttag). Vid förtida uttag och uppskjutet uttag av ålderspension minskas respektive ökas pensionen enligt 16 och 17. Förtida eller uppskjutet uttag skall ske vid ett månadsskifte. Pensionens storlek fr o m 65 år 16 Ålderspension under tid fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Om förtida uttag gjorts skall ålderspensionen minskas för varje kalendermånad från den månad uttaget har skett till 65-årsmånaden med de procenttal som följer av tabellen. Om uppskjutet uttag görs skall pensionen ökas för varje kalendermånad från 65-års-månaden till den månad uttaget sker med det procenttal som följer av tabellen. Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % Minskning i % vid förtida uttag - 7,5 bb 10,0 2,6 0,4 7,5-20 bb 65,0 0,4 0, bb 32,5 0,4 0,4 Ökning i % vid uppskjutet uttag Om en arbetstagare, under den tid då pensionsersättning enligt 14 och/eller särskild pensionsersättning enligt 15 TA-FK utbetalas, ej fått tillgodoräkna sig ATP-poängår, skall ålderspensionen enligt pensionsplanen ökas med det belopp som utgör skillnaden mellan den

8 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 6(19) ATP som faktiskt utbetalats och den ATP som skulle ha utbetalats om ATP-poängår hade tillgodoräknats för ovan nämnda tid. Pensionens storlek före 65 år 17 Ålderspension under tid före den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Vid förtida uttag skall pensionen minskas för varje kalendermånad från den kalendermånad uttaget sker till 65-årsmånaden med det procenttal som följer av tabellen. Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % Minskning i % vid förtida uttag - 1 bb 101,0 0, bb 65,0 0, bb 32,5 0,4 Samordning 18 Ålderspension som inte är minskad på grund av förtida uttag skall under tid före den kalendermånad då arbetstagaren fyller 65 år minskas med sådan ersättning enligt AFL eller annan författning som avser samma inkomstbortfall. Om samordning sker med förtidspension enligt AFL skall ålderspensionen dock inte minskas med högre belopp än att den sammanlagda ersättningen blir lika stor som om arbetstagaren hade beviljats sjukpension enligt 21 eller 21 a. 6 kap Kompletterande ålderspension Villkor 19 En arbetstagare har rätt till kompletterande ålderspension tidigast vid avgången med ålderspension, utom i fall som anges i 15 fjärde stycket samt 20 c). Pensionen kan tas ut antingen som en temporär eller livsvarig pension. Storleken av den kompletterande ålderspensionen är beroende av värdet av de tillgodoräknade premierna, arbetstagarens ålder när den kompletterande ålderspensionen börjar betalas ut, arbetstagarens val mellan temporär och livsvarig kompletterande ålderspension, samt vid temporär kompletterande ålderspension den tid under vilken den kompletterande ålderspensionen längst skall utbetalas. Pensionens storlek 20 a) Huvudregel En arbetstagare tillgodoräknas fortlöpande en premie beräknad på utbetalda avlöningsförmåner, dock inte övertidstillägg, kostnadsersättningar och sjukvårdsförmåner, tillgodoräkning av

9 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 7(19) premie sker fr o m kalendermånaden efter den då 28 års ålder uppnås, dock tidigast fr o m den 1 januari Premien tillgodoräknas längst t o m den månad då pensionsåldern uppnås. b) Premie tillgodoräknas också vid följande ledigheter: Ledighet till följd av sjukdom Premien beräknas på den individuella lönen enligt 7 första stycket punkt 1. Föräldraledighet, dock längst under 365 dagar per barn, med hel dag likställs del av dag. Premien beräknas på den individuella lönen enligt 7 första stycket punkt 1, PAF. Ledighet för facklig förtroendemans utövande av fackligt uppdrag Premien beräknas på den individuella lönen enligt 7 första stycket punkt 1, PAF. c) Premie tillgodoräknas även för tid under vilken sjukpension utbetalas. Premien beräknas i detta fall på pensionsunderlaget enligt 9 det första kalenderåret, därefter beräknas underlaget vart år med ett index som fastställs av styrelsen för försäkringsföreningen för försäkringskasseområdet. Premien upphör att inbetalas om KÅPAN utbetalas före 65 år. En sådan utbetalning kan tidigast ske efter 55 års ålder. Kåpan-Extra 20 a Utöver den premie som arbetstagaren tillgodoräknas enligt 20 får arbetsgivaren avsätta ytterligare premier. Förutsättningen härför är att arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation i ett lokalt kollektivavtal har enats om att ett avstående från lön eller motsvarande förmån i stället ska tillgodoräknas arbetstagaren i form av en extra premie till den kompletterande ålderspensionen. Avsättningar till Kåpan-Extra är möjliga endast under förutsättningar att det av det lokala kollektivavtalet framgår vilka arbetstagare som omfattas av avtalet och hur avsättningen skall finansieras. Vidare skall det av det lokala avtalet framgå vilken giltighetstid det avtalet har. Den extra premien kan tillgodoräknas fortlöpande fr o m kalendermånaden efter den då arbetstagaren fyller 28 år och längst t o m kalendermånaden före den månad då han uppnår pensionsåldern. Premien beräknas på arbetstagarens utbetalda avlöningsförmåner enligt reglerna i denna paragraf. Premien tillgodoräknas arbetstagaren vid samma ledigheter som anges i 20 b). Den extra premien kan också tillgodoräknas som en fortlöpande avgift uttryckt i kronor eller i form av ett engångsbelopp. Premien i form av ett engångsbelopp ska gälla redan intjänade förmåner. 7 kap Sjukpension Villkor 21

10 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 8(19) En arbetstagare som har beviljats hel förtidspension enligt AFL får vid entledigande sjukpension. Sjukpension utbetalas t o m månaden före den då arbetstagaren får ålderspension eller t o m den månad dessförinnan då arbetstagaren avlider. Om förutsättningar för rätt till sjukpension inte längre är uppfyllda kan arbetsgivaren besluta om att sjukpension inte längre skall utbetalas eller att den på arbetstagarens begäran skall bytas ut mot rätt till livränta. Villkor för tillfällig sjukpension 21 a En arbetstagare vars arbetsförmåga i anställningen vid försäkringskassan är nedsatt på grund av sjukdom har rätt till tillfällig sjukpension om han har beviljats sjukbidrag eller förtidspension enligt AFL. Tillfällig sjukpension utbetalas fr o m den månad försäkringskassan har fattat beslut om sjukbidrag eller förtidspension eller om beslutet gäller fr o m en senare tidpunkt fr o m denna senare tidpunkt. Tillfällig sjukpension utbetalas så länge arbetstagaren uppbär sjukbidrag eller förtidspension, dock längst till dess anställningen vid försäkringskassan upphör. Tillfällig sjukpension utbetalas dock inte för tid som arbetstagaren har sjukavdrag enligt avtal. Övergångsbestämmelser: Äldre bestämmelser gäller för arbetstagare som genom beslut av försäkringskassan före den 1 april 1998 beviljats sjukbidrag eller förtidspension. Om försäkringskassan fattar beslut om ökad omfattning av en tidigare beviljad sådan förmån gäller huvudbestämmelserna. Anmärkning: Parterna är ense om att en arbetstagare som har beviljats tillfällig sjukpension enligt PAF har sin anställning kvar i oförändrad omfattning. Pensionens storlek 22 Sjukpensionen och den tillfälliga sjukpensionen utgörs av följande procent av pensionsunderlaget oavsett tjänstetidsfaktorn. Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % - 7,5 bb 21 7,5-20 bb bb 40,5 Om sjukbidrag eller förtidspension beviljats som en partiell förmån utges tillfällig sjukpension i proportion till den partiella förmånen. Samordning 23 Sjukpension enligt 21 eller 21 a skall på lönedel upp till 7,5 basbelopp minskas med livränta från arbetsskadeförsäkringen (LAF) eller yrkesskadeförsäkringen (YFL).

11 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 9(19) 8 kap Kompletterande delpension Villkor 24 En arbetstagare som vid tidpunkten för arbetstidsminskning för delpension har ett pensionsunderlag, beräknat enligt 25 som överstiger 7,5 basbelopp har rätt till kompletterande delpension. Som särskilda villkor gäller 1. att arbetstagaren antingen får delpension enligt lagen om delpensionsförsäkring eller skulle ha fått sådan delpension vid ett bortseende från den begränsning som följer av 12 andra stycket nämnda lag, samt 2. att arbetstagaren, med avseende på tid före arbetstidsminskningen och fr o m det kalenderår då han fyllde 45 år, haft pensionsrätt enligt denna plan eller enligt sådana pensionsbestämmelser som anges i 12 under sammanlagt minst 120 månader. Rätt till kompletterande delpension finns endast under tid då arbetstagaren samtidigt innehar anställning inom planens tillämpningsområde och uppfyller något av villkoren i punkten 1 ovan. Pensionens storlek 25 Kompletterande delpension bestäms med utgångspunkt från ett delpensionsunderlag enligt följande. Delpensionsunderlaget utgörs av skillnaden mellan arbetstagarens pensionsunderlag vid arbetstidsminskningen, beräknat enligt 9-10 och omräknat till nivån för delpensionsåret med hjälp av basbeloppet, och den pensionsgrundande lönen efter arbetstidsminskningen. Den del av skillnaden som avser inkomstbortfall som överstiger 7,5 basbelopp och således inte grundar rätt till delpension enligt lagen om delpensionsförsäkring utgör delpensionsunderlaget. 26 Kompletterande delpension utgörs av följande procent av delpensionsunderlaget. Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % - 7,5 bb - 7,5-20 bb 65, bb 32,5 Omprövning 27 Beslut om kompletterande delpension skall omprövas om ändring av betydelse har skett av de förhållanden som låg till grund för beslutet. En arbetstagare är skyldig att underrätta arbetsgivaren (pensionsmyndigheten) om sådan ändring.

12 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 10(19) 9 kap Efterlevandepension Villkor 28 Efterlevandepension utbetalas efter en arbetstagare som vid dödsfallet omfattades av planen eller som då hade ålders- eller sjukpension enligt planen, eller ersättning enligt 14 eller 15 trygghetsavtalet-fk. Efterlevandepension utbetalas till en efterlevande make, som stadigvarande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död, samt till arvsberättigat barn. Med efterlevande make jämställs här den som, utan att vara gift stadigvarande sammanbodde med en ogift arbetstagare vid dennes död och som tidigare varit gift med denne eller har eller har haft eller då väntade barn med denne. Med make likställs registrerad partner. 29 Rätten till efterlevandepension upphör 1. för efterlevande make (motsvarande): vid ingående av äktenskap samt 2. för barn: vid fyllda 20 år 30 Efterlevandepension utbetalas under fem år fr o m månaden efter dödsfallet, dock längst till utgången av den månad då arbetstagaren skulle ha fyllt 70 år eller om arbetstagaren avgått med ålderspension efter fyllda 65 år längst under fem år räknat från avgången. Om rätten till pensionen enligt 29 upphört eller den berättigade avlidit utbetalas den till utgången av den månad då detta inträffat. Pensionens storlek 31 Efterlevandepension för en efterlevande utgör för år räknat ett belopp motsvarande 1,2 basbelopp. För varje berättigad därutöver utbetalas ett belopp motsvarande 0,5 basbelopp. Av belopp som är gemensamt för en efterlevande make och barn utbetalas ett basbelopp till maken. Belopp som är gemensamt för barn delas lika mellan dem. 10 kap Kompletterande efterlevandepension Villkor 32 Kompletterande efterlevandepension utbetalas efter en arbetstagare som vid dödsfallet omfattades av planen eller som då hade ålders- eller sjukpension enligt planen eller ersättning enligt 14 eller 15 trygghetsavtalet-fk.

13 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 11(19) Som villkor gäller att arbetstagarens pensionsunderlag, beräknat enligt 9-10, överstiger 7,5 gånger basbeloppet. Kompletterande efterlevandepension utbetalas till en efterlevande make, som stadigvarande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död, samt till arvsberättigat barn. Med efterlevande make jämställs här den som utan att vara gift stadigvarande sammanbodde med en ogift arbetstagare vid dennes död och som tidigare varit gift med denne eller har eller har haft eller då väntade barn med denne. Med make likställs registrerad partner. Adoption grundar ej pensionsrätt för barn och giftermål ej pensionsrätt för vuxen efterlevande om adoptionen eller giftermålet ägt rum 1. efter det att arbetstagaren har fyllt 60 år, eller 2. när arbetstagarens arbetsförmåga var varaktigt nedsatt med minst 50 %, eller 3. när arbetstagaren led av sjukdom som inom sex månader efter adoptionen eller giftermålet ledde till arbetstagarens död. 33 Rätten till kompletterande efterlevandepension upphör 1. för efterlevande make ( motsvarande): vid ingående av äktenskap samt 2. för barn: vid fyllda 20 år. Om ett barn när det fyller 20 år är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget har barnet rätt till kompletterande efterlevandepension så länge detta förhållande består. 34 Kompletterande efterlevandepension utbetalas fr o m månaden efter dödsfallet till utgången av den månad då rätten upphört enligt 33 eller den berättigade avlidit. Pensionens storlek 35 Kompletterande efterlevandepension bestäms med utgångspunkt från ett normalbelopp enligt följande. Normalbeloppet utgörs av följande procent av pensionsunderlaget: Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % - 7,5 bb - 7,5-20 bb 32, bb 16,25 Den kompletterande efterlevandepensionen beräknad enligt ovan skall multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Som pensionsgrundande tjänstetid skall därvid endast tillgodoräknas tid som arbetstagaren har intjänat inom planens eller annat tillämpningsområde som ases i 11 och 12 andra stycket. 36 Kompletterande efterlevandepension utbetalas med följande procent av normalbeloppet: Efterlevande % av normalbeloppet Enbart make 100 Make och 1 barn 130

14 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 12(19) Make och 2 barn + för varje barn utöver Enbart 1 barn 75 2 barn barn barn + för varje barn utöver 4 Av belopp som är gemensamt för efterlevande make och barn utbetalas till maken ett belopp motsvarande 75 % av normalbeloppet. Belopp som är gemensamt för barn delas lika mellan dem kap Livränta Egenlivränta 37 En arbetstagare som avgår från sin anställning tidigast vid utgången av den månad han fyller 31 år har rätt till egenlivränta om han intjänat minst tre års pensionsgrundande tjänstetid. En arbetstagare som har fått sjukpension eller har gjort förtida uttag av ålderspension har dock inte rätt till egenlivränta. Om arbetstagaren efter avgången får pensionsrätt i en sådan anställning som anges i underbilaga 1 upphör rätten till livränta om den pensionsgrundande tjänstetid som tillgodoräknats enligt denna plan, får tillgodoräknas för pensionsförmån i den nya anställningen. Egenlivräntans storlek 38 Egenlivränta utbetalas fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år t o m den månad då arbetstagaren avlidit. 39 Vid beräkning av egenlivränta skall gälla följande särskilda grunder. 1. egenlivränta utgörs av följande procent av pensionsunderlaget, multiplicerat med tjänstetidsfaktorn: Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Livräntenivå i % - 7,5 bb 9,5 7,5-20 bb 61, bb 30,75

15 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 13(19) 2. tjänstetidsfaktorn skall utgöra förhållandet mellan den pensionsgrundande tjänstetid arbetstagaren har intjänat inom planens eller annat tillämpningsområde som avses i 11 och denna tid utökad med den tid som vid avgången återstår till den månad arbetstagaren fyller 65 år, dock lägst talet 360, allt beräknat i hela månader. Om arbetstagaren avgår senare än 9 månader före pensionsåldern skall tjänstetidsfaktorn beräknas som om han avgått med ålderspension. 3. vidare skall för arbetstagare som intjänat en SPP-förmån avseende tjänstetid före 1960 i allmän försäkringskassa (motsvarande) hänsyn tas till tjänstetid före 1960 i nämnaren vid beräkning av tjänstetidsfaktorn. Kompletterande efterlevandelivränta 40 Kompletterande efterlevandelivränta utbetalas under de förutsättningar och enligt de beräkningsgrunder som anges i Vid beräkningen skall dock gälla följande särskilda grunder: 1. normalbeloppet utgörs av följande procent av pensionsunderlaget multiplicerat med tjänstetidsfaktorn: Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Livräntenivå i % - 7,5 bb - 7,5-20 bb 30, bb 15,25 2. Det som sägs i 39 punkt 2 och 3 skall ha motsvarande tillämpning. 12 kap Fribrev Fribrev för kompletterande ålderspension 41 Om arbetstagaren slutar sin anställning efter 28 års ålder utan rätt till ålderspension har han rätt till fribrev på den för kompletterande ålderspension intjänade pensionsrätten. 13 kap Värdesäkring 42 Ålderspension, sjukpension och kompletterande efterlevandepension värdesäkras genom anknytning till det basbelopp som den pensionsgrundande lönen uppräknats till. Livränta värdesäkras genom anknytning till basbeloppet för året före det år då livränta börjar utbetalas. Kompletterande delpension värdesäkras genom anknytning till basbeloppet för det år då delpensionen börjar utbetalas.

16 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 14(19) 14 kap Minskning av pensionsförmån enligt planen med utbetald SPPförmån (motsvarande) 43 Pensionsförmån enligt planen skall minskas med den förmån som utbetalas pga intjänad tjänstetid före 1960 i allmän försäkringskassa (motsvarande). 15 kap Utbetalning av pensionsförmåner m m 44 Angående påföljd i pensionshänseende för den som uppsåtligen framkallat arbetstagarens arbetsoförmåga eller död gäller vad som sägs i 18 och 19 lagen om försäkringsavtal (1927:77). 45 Vid samtidig rätt till mer än en tjänstepensionsförmån av samma slag skall, om pensionsförmånerna intjänats under samma tid, inte utbetalas mer än vad som motsvar den bästa av förmånerna, beräknad utan avkortning, om inte arbetsgivaren medger annat. 46 Utbetalning av pensionsförmåner sker månadsvis. Förfallodag för utbetalning av förmåner är den första ordinarie utbetalningsdagen enligt utbetalningsförordningen SFS (1980:759) efter begynnelsetidpunkten. Vid bestämmande av ränta enligt 47 är dock alltid tidigast förfallodag första ordinarie utbetalningsdag efter det att tre månader förflutit från det att förmånstagaren i ansökan fullgjort sin uppgiftsskyldighet. 47 Om förmåner enligt denna plan vilka försenats och utbetalas i form av retroaktivt belopp sammanlagt uppgår till 5 procent av det vid utbetalningstillfället gällande basbeloppet enligt AFL, skall förmånstagaren erhålla ränta. Räntan beräknas under visst kalenderår enligt den räntefot som svarar mot den av Riksbanken för den 30 november året dessförinnan fastställda diskontot. Räntan utbetalas för tid från ingången av månaden efter den varunder förfallodagen inträffat till den dag då belopp är tillgängligt för lyftning av förmånstagaren. Rätt till ränta föreligger inte om förseningen orsakats av förmånstagaren själv eller om förseningen beror på krigstillstånd, strejk eller lockout eller annan liknande omständighet utanför pensionsutbetalarens kontroll. 48

17 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 15(19) Pensionsförmån vars månadsbelopp uppgår till högst 2 promille av basbeloppet enligt AFL skall avlösas med ett försäkringstekniskt beräknat kapitalbelopp. 49 Har någon för samma tid fått pension enligt planen och sådan förmån på grund av socialförsäkring som enligt 18 eller 23 skall föranleda avdrag från pension och har socialförsäkringsförmånen beviljats vid sådan tidpunkt att den inte kunnat beaktas vid bestämmandet av pensionen enligt planen skall det som härigenom har utbetalats för mycket anses utgöra förskott på socialförsäkringsförmånen. 50 Har någon fått pensionsförmån obehörigen eller med för högt belopp och har han orsakat detta genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har han i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, skall han återbetala det som han fått för mycket. Arbetsgivaren får dock i särskilt fall helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten. 51 I fall som avses i 50 får arbetsgivaren för slutlig reglering av de sammanlagda förmånerna innehålla skäligt belopp av pensionsförmån enligt planen, om ej hinder möter till följd av lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. 52 Arbetsgivaren meddelar närmare bestämmelser om handläggning av ärenden om och utbetalning av förmåner enligt planen. 53 Arbetsgivaren kan när särskilda skäl föreligger medge förmånligare villkor än vad som framgår av planen. Med arbetsgivare avses, om inte regeringen föreskriver något annat, Statens Arbetsgivarverk (SAV) eller den som SAV bestämmer. 16 kap Efterskydd 54 Om en arbetstagares anställning upphör utan samband med pension, gäller planen beträffande sjukdom och dödsfall ytterligare tre månader efter avgången. Detta gäller dock inte för en arbetstagare som erhållit annan anställning med tjänstepensionsrätt. För en uppsagd arbetstagare som fyllt 60 år och som står till arbetsmarknadens förfogande gäller planen beträffande efterlevandepension enligt 9 kap, så länge han kvarstår som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, dock längst till 65 år. En tillfällig anställning utan tjänstepensionsrätt under denna period påverkar inte arbetstagarens rätt till efterskydd i denna del.

18 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 16(19) Pensionsgrundande tid, underbilaga 1 anställning med pensionsrätt vid allmän försäkringskassa (motsvarande), anställning med pensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, anställning med pensionsrätt hos - kommun (primärkommun, landstingskommun, kommunalförbund, församling eller kyrklig samfällighet), - Svenska kommunförbundet eller länsförbund som anges i Svenska kommun förbundets stadgar, - Landstingsförbundet, - Svenska kyrkans församlings- och pastoratförbund, - Kommunernas pensionsanstalt (KPA), - Sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (SPRI). anställning med pensionsrätt hos vissa bolag.

19 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 17(19) Övergångsbestämmelser Övergångsbestämmelser till pensionsplanen fr o m Pensionsålder a) Den som är anställd och som fyllt 28 år och som i sin anställning hos allmän försäkringskassa enligt det tidigare pensionsavtalet hade lägre pensioneringsperiod eller pensionsålder än 65 år och som fortsätter att vara anställd hos samma försäkringskassa har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern (60-65 år). Pensionen skall fr o m 65 år beräknas utan minskning på grund av förtida uttag enligt 16. Protokollsanteckning: Enligt punkt B 4 i RALF är parterna överens om att den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och som vid uppsägningstidpunkten omfattades av rätten att avgå med ålderspension enligt övergångsreglerna i PAF och som har återanställts inom tiden för företrädesrätt till återanställning enligt LAS 25 har rätt att avgå enligt övergångsbestämmelserna under avtalsperioden, 1 april mars b) Beräkning av nivå före 65 år För sådan anställd som anges i a) skall ålderspensionen under tid före den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Vid uttag senare än 60-årsmånaden skall pensionen ökas för varje hel månad som uttaget senarelagts med det procenttal som följer av tabellen. Pensionsunderlag uttryckt i Pensionsnivå i % Ökning i % vid senarelagt uttag antal basbelopp (bb) - 20 bb 65,0 0, bb 32,5 0, Pensionsgrundande tjänstetid En arbetstagare som kan tillgodoräkna sig tid före 28 års ålder enligt det tidigare pensionsavtalet skall bibehålla den tillgodoräkningsbara tiden. 3. Uppskjutet eller senarelagt uttag Ökning av ålderspensionens belopp vid uppskjutet eller senarelagt uttag skall beräknas tidigast från och med den 1 januari Skälighetsfrågor Fall skall prövas där tjänstetidsfaktorn är större än antalet intjänade ATP-år och pensionen till följd av övergången från brutto- till nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha blivit. Ovan angivet skall prövas i den särskilda nämnden.

20 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET 18(19) Dnr Av 011 Arbetsgivarnyckel till pensionsavtal (PAF) Arbetsgivarverket meddelar, efter samråd med de allmänna försäkringskassorna genom Försäkringskasseförbundet (FKF), följande föreskrifter i anslutning till 53 andra stycket pensionsplan för arbetstagare vid allmän försäkringskassa. 1. Befogenhet som tillkommer arbetsgivaren enligt 53 första stycket skall utövas av Arbetsgivarverket. 2. I övrigt avses med arbetsgivaren vederbörande allmänna försäkringskassa, om inte annat framgår av bestämmelserna i avtalet.

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998)

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) STATENS ARBETSGIVARVERK 1991-03-28 1 PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 Tillämpningsområde... 1 Anslutningsvillkor...

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Cirkulär 2003: A 3 2003-11-12 Ersätter Pensionsavtal PA-91 (cirkulär 2000:A 5) och Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) m.m. (särtryck 1998-05-15) Innehåll

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva augusti 2014 5:5 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS tryckt december 2008 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA Antaget av kommunfullmäktige den 18 maj 1995, 82. Giltighetsområde m.m. 1 Mom 1 Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom. 2 nedan - för:

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Ersättningar 2002-12-02 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) KS 3615/2002 024 Antagen av kommunfullmäktige 2002-12-02 Ersätter KH 1979:309, pensionsreglemente för heltidssysselsatta

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Fastställd av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller från och med 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF -

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2006 att gälla från och med den 1 januari 2007. Ändringar och tillägg

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31 Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 med ändringar per 2003-01-01 prolongerat till 2013-01-31 Bankernas tjänstepension (BTP) BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION FINANSFÖRBUNDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V)

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-05-28, 62 ATT GÄLLA FR O M 2002-03-01

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KOLLEKTIVAVTALAD FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (Bilaga 1 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-12-03) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund och syfte...4 Uppdatering...4 Beslutsordning...4 Pension till anställda...5 Allmänt...5

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv SkandiaPlan 2 ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKANDIAPLAN 2... 1 ITP - 2 LIKNANDE FÖRSÄKRING HOS SKANDIA LIV... 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR... 4 A. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1)

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Försäkringsvillkor för sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efter levandepension vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer