PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 2000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 2000)"

Transkript

1 STATENS ARBETSGIVARVERK PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 2000) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...1 Tillämpningsområde...1 Anslutningsvillkor...1 Planens omfattning...2 Finansiering KAP PENSIONSÅLDER OCH AVGÅNGSSKYLDIGHET KAP PENSIONSGRUNDANDE LÖN OCH PENSIONSUNDERLAG...3 Pensionsgrundande lön...3 Pensionsunderlag KAP PENSIONSGRUNDANDE TJÄNSTETID OCH TJÄNSTETIDSFAKTOR...5 Pensionsgrundande tjänstetid...5 Tjänstetidsfaktor KAP ÅLDERSPENSION...7 Villkor...7 Pensionens storlek fr o m 65 år...7 Pensionens storlek före 65 år...8 Samordning KAP KOMPLETTERANDE ÅLDERSPENSION...9 Villkor...9

2 STATENS ARBETSGIVARVERK Pensionens storlek...10 Kåpan-Extra KAP SJUKPENSION...11 Villkor...11 Villkor för tillfällig sjukpension...11 Pensionens storlek...12 Samordning KAP KOMPLETTERANDE DELPENSION...13 Villkor...13 Pensionens storlek...13 Omprövning KAP EFTERLEVANDEPENSION...14 Villkor...14 Pensionens storlek KAP KOMPLETTERANDE EFTERLEVANDEPENSION...15 Villkor...15 Pensionens storlek KAP LIVRÄNTA...18 Egenlivränta...18 Egenlivräntans storlek...18 Kompletterande efterlevandelivränta KAP FRIBREV...20

3 STATENS ARBETSGIVARVERK Fribrev för kompletterande ålderspension KAP VÄRDESÄKRING KAP MINSKNING AV PENSIONSFÖRMÅN ENLIGT PLANEN MED UTBETALD SPP-FÖRMÅN (MOTSVARANDE) KAP UTBETALNING AV PENSIONSFÖRMÅNER M M KAP EFTERSKYDD...23 PENSIONSGRUNDANDE TID, UNDERBILAGA PROTOKOLL ANGÅENDE ÄNDRINGAR AV BESTÄMMELSER OM SJUKPENSION, UNDERBILAGA PROTOKOLLSUTDRAG ANGÅENDE INFÖRANDE AV KÅPAN-EXTRA, UNDERBILAGA ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Pensionsålder Pensionsgrundande lön vid avgång 1991 till Pensionsunderlag för arbetstagare med pensioneringsperiod Pensionsgrundande tjänstetid Uppskjutet eller senarelagt uttag Frånskild kvinna med rätt till familjepension Skälighetsfrågor...29 ARBETSGIVARNYCKEL TILL PENSIONSAVTAL (PAF)...30

4 STATENS ARBETSGIVARVERK kap Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Planen gäller för arbetstagare vid allmän försäkringskassa, med undantag för arbetstagare vars avlöningsvillkor regleras i avtal om löner för hos allmän försäkringskassa arvodesanställda lokalvårdare, arbetstagare vars avlöningsvillkor regleras i avtal om anställnings- och arbetsvillkor för försäkringstandläkare med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa, arbetstagare vars avlöningsvillkor regleras i avtal om anställnings- och arbetsvillkor för försäkringsläkare med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa, arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete, arbetstagare som enligt särskilt avtal (t ex kontrakt) omfattas av andra pensionbestämmelser. Anslutningsvillkor 2 Planen gäller för 1. arbetstagare som har fyllt 18 år, 2. arbetstagare som vid anställningstidpunkten inte har uppnått pensionsåldern enligt denna plan, 3. arbetstagare som vid anställningstidpunkten inte har tjänstepension, om inte arbetsgivaren medger att planen skall gälla, 4. arbetstagare som är anställd för tjänstgöring som uppgår till minst 40 procent av heltidstjänstgöring, 5. en arbetstagare med tidsbegränsad anställning om anställningen ha varat minst sex månader i följd.

5 STATENS ARBETSGIVARVERK Planens omfattning 3 Planen omfattar ålderspension (15-18 ) kompletterande ålderspension (19-20 ) sjukpension (21-23 ) kompletterande delpension (24-27 ) efterlevandepension (28-31 ) kompletterande efterlevandepension (32-36 ) livränta (37-40 ) fribrev för kompletterande ålderspension (41 ) Finansiering 4 Pensionsförmånerna finansieras av arbetsgivaren enligt särskilda regler. Den kompletterande ålderspensionen finansieras genom att försäkring tecknas i Försäkringsföreningen för försäkringskasseområdet (FFO). 2 kap Pensionsålder och avgångsskyldighet 5 Pensionsåldern är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före den då arbetstagaren uppnår denna ålder. 6 En arbetstagare är skyldig att avgå vid pensionsåldern. Om arbetsgivaren medger det får arbetstagaren kvarstå efter pensionsåldern.

6 STATENS ARBETSGIVARVERK Anteckning Parterna förutsätter att arbetsgivaren har en positiv syn på den anställdes intresse att kvarstå i anställningen. 3 kap Pensionsgrundande lön och pensionsunderlag Pensionsgrundande lön 7 I den pensionsgrundande lönen skall ingå följande 1. arbetstagarens individuella lön enligt anställningens omfattning, oavsett om lönen har betalats ut eller inte 1, 2. andra kontanta avlöningsförmåner som har utbetalats i anställningen till arbetstagaren, dock inte övertidstillägg, mertidstillägg som kompenserar arbetad tid under partiell tjänstledighet, sådana löneförmåner som kompenserar lönebortfall avseende den individuella lönen, eller kostnadsersättningar (skattefria eller skattepliktiga) samt 3. naturaförmåner i form av kost eller bostad som tas upp och värderas i enlighet med tilllämplig skattetabell. Den pensionsgrundande lönen beräknas för kalenderår 2 och begränsas till högst 30 gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (AFL). 1 om den fasta lönen har bestämts till ett lägre belopp pga tidigare bestämmelser i 14 2:a stycket ATAF avseende SPP-förmån intjänad i försäkringskassan (motsvarande) före 1960, skall en motsvarande höjning göras av den fasta lönen vid beräkning av pensionslönen. 2 Anställningen har varat fr o m 1 januari t o m 31 december.

7 STATENS ARBETSGIVARVERK För tid då en arbetstagare har haft delpensionsförmån uppräknas den pensionsgrundande lönen till vad som skulle ha gällt vid oförändrad sysselsättningsgrad. Om arbetstagaren i samband med delpensionering måste byta till en annan befattning med lägre lön skall pensionsunderlaget enligt 9 fastställas som om arbetstagaren hade avgått med ålderspension vid delpensionstillfället. Pensionsunderlag 9 1 Pensionsunderlaget beräknas med utgångspunkt i den pensionsgrundande lönen för de fem kalenderåren närmast före avgångsåret. Vid beräkning av tillfällig sjukpension enligt 22 räknas de fem kalenderåren närmast före pensionsåret. Vid beräkning av pensionsunderlaget beaktas även lön i tidigare anställning i den mån lönen avser tid som tillgodoräknas enligt 12. Vid pensionsavgång senare än vid pensionsåldern räknas de fem kalenderåren närmast före det år då arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Den pensionsgrundande lönen för de fyra första kalenderåren i femårsperioden räknas om till nivån för det sista året före avgångsåret, dock senast året före det år då arbetstagaren uppnår pensionsåldern, med hjälp av basbeloppet. Pensionsunderlaget utgör medeltalet av de enligt andra stycket beräknade beloppen. 10 Kan en arbetstagare inte tillgodoräkna pensionsgrundande lön för samtliga i femårsperioden ingående kalenderår utgör pensionsunderlaget medeltalet av beloppen för de hela kalenderår som kan tillgodoräknas arbetstagaren eller om endast ett helt kalenderår kan tillgodoräknas beloppet för det året. 1 Gäller fr o m den 1 april 1998

8 STATENS ARBETSGIVARVERK Kan inte något helt kalenderår tillgodoräknas skall pensionsunderlaget utgöra det på hela kalendermånader grundande genomsnittsbeloppet multiplicerat med kap Pensionsgrundande tjänstetid och tjänstetidsfaktor Pensionsgrundande tjänstetid 11 Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas en arbetstagare tid då denna pensionsplan har gällt för honom dock tidigast fr o m kalendermånaden efter den då han fyller 28 år, och längst t o m den kalendermånaden före den då arbetstagaren fyller 65 år. Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas även tidigare anställningstid inom tillämpningsområdet dock tidigast fr o m 1960, och tid för arbetstagare som har omfattats av statliga pensionsbestämmelser. Tjänstetid före 1960 i allmän försäkringskassa (motsvarande) tillgodoräknas enligt 12. Som pensionsgrundande tjänstetid räknas, med undantag för vad som nedan anges, ledighet utan lön som varar högst åtta månader. Ledighet för längre tid till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada skall dock räknas som pensionsgrundande tjänstetid, likaså ledighet för vilken havandeskapspenning eller föräldrapenningförmån utbetalas. Som pensionsgrundande tjänstetid räknas inte tid för hel ledighet utan lön för att inneha annan anställning med tjänstepensionsrätt. 12 Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas utöver vad som tillgodoräknas enligt 11 en arbetstagare tid som han har tillgodoräknats i försäkringskassa (motsvarande) eller i sådan tidigare anställning med statlig, kommunal eller annan pensionsrätt som anges i underbilaga 1. Tjänstetid intjänad före 1960 vid allmän försäkringskassa (motsvarande) tillgodoräknas enligt de pensionsregler som gällde

9 STATENS ARBETSGIVARVERK Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas även tid i en tidigare anställning i den mån tiden har tillgodoräknats arbetstagaren för en pensionsförmån enligt 1. ITP-planen 2. STP-planen eller 3. en annan pensionsplan som är likvärdig med denna plan. Tid enligt STP-planen tillgodoräknas en arbetstagare även om han inte har rätt till en pensionsförmån enligt den planen. Som villkor gäller dock att han intjänat minst tre STP-år. Tiden tillgodoräknas för ålderspension som utbetalas tidigast fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år. En arbetstagare som tidigare varit arvodesanställd lokalvårdare hos en allmän försäkringskassa och i denna anställning omfattats av STP-planen, får tillgodoräkna denna tid även om villkoret i fjärde stycket andra meningen inte är uppfyllt. Den pensionsrätt som en arbetstagare har tjänat in i den tidigare anställningen skall räknas i den pensionsrätt han intjänar enligt planen För ålderspension som följer på sjukpension och för kompletterande efterlevandepension efter en arbetstagare som avlider i tjänsten tillgodoräknas även tiden från avgången respektive dödsfallet till pensionsåldern. Tjänstetidsfaktor 14 För hel pension fordras att den pensionsgrundande tjänstetiden är minst 30 år. Tjänstetidsfaktorn utgör förhållandet mellan arbetstagarens pensionsgrundande tjänstetid, beräknad i hela och påbörjade månader, och talet 360, dock högst talet 1. 1 Gäller fr o m den 1 april 1998

10 STATENS ARBETSGIVARVERK kap Ålderspension Villkor 15 En arbetstagare har rätt till ålderspension vid pensionsåldern. Ålderspension utbetalas fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år t o m den månad då arbetstagaren avlidit. En arbetstagare som avgår före pensionsåldern, dock tidigast vid utgången av månaden före den månad då arbetstagaren fyller 60 år, har rätt att ta ut ålderspensionen från dagen efter avgångsdagen (förtida uttag). Om arbetstagaren tar ut endast kompletterande ålderspension från dagen efter avgångsdagen, dock tidigast vid utgången av den månad då han fyller 60 år, har han oaktat bestämmelserna i 37 rätt till ålderspension enligt detta avtal. 1 En arbetstagare som kvarstår i anställningen efter pensionsåldern har rätt att skjuta upp uttaget av ålderspensionen, dock längst till avgångstidpunkten (uppskjutet uttag). Vid förtida uttag och uppskjutet uttag av ålderspension minskas respektive ökas pensionen enligt 16 och 17. Förtida eller uppskjutet uttag skall ske vid ett månadsskifte. Pensionens storlek fr o m 65 år 16 Ålderspension under tid fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn. 1 Gäller fr o m den 1 april 2000

11 STATENS ARBETSGIVARVERK Om förtida uttag gjorts skall ålderspensionen minskas för varje kalendermånad från den månad uttaget har skett till 65-årsmånaden med de procenttal som följer av tabellen. 1 Om uppskjutet uttag görs skall pensionen ökas för varje kalendermånad från 65-års-månaden till den månad uttaget sker med det procenttal som följer av tabellen. Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp Pensionsnivå i % Minskning i % vid förtida uttag Ökning i % vid uppskjutet uttag (bb) - 7,5 bb 10,0 2,6 0,4 7,5-20 bb 65,0 0,4 0, bb 32,5 0,4 0,4 Om en arbetstagare, under den tid då pensionsersättning enligt 14 och/eller särskild pensionsersättning enligt 15 TA-FK utbetalas, ej fått tillgodoräkna sig ATP-poängår, skall ålderspensionen enligt pensionsplanen ökas med det belopp som utgör skillnaden mellan den ATP som faktiskt utbetalats och den ATP som skulle ha utbetalats om ATP-poängår hade tillgodoräknats för ovan nämnda tid. Pensionens storlek före 65 år 17 Ålderspension under tid före den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Vid förtida uttag skall pensionen minskas för varje kalendermånad från den kalendermånad uttaget sker till 65-årsmånaden med det procenttal som följer av tabellen. 1 Gäller fr o m den 1 april 2000

12 STATENS ARBETSGIVARVERK Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % Minskning i % vid förtida uttag - 1 bb 101,0 0, bb 65,0 0, bb 32,5 0,4 Samordning 18 Ålderspension som inte är minskad på grund av förtida uttag skall under tid före den kalendermånad då arbetstagaren fyller 65 år minskas med sådan ersättning enligt AFL eller annan författning som avser samma inkomstbortfall. Om samordning sker med förtidspension enligt AFL skall ålderspensionen dock inte minskas med högre belopp än att den sammanlagda ersättningen blir lika stor som om arbetstagaren hade beviljats sjukpension enligt 21 eller 21 a. 6 kap Kompletterande ålderspension Villkor 19 1 En arbetstagare har rätt till kompletterande ålderspension tidigast vid avgången med ålderspension, utom i fall som anges i 15 fjärde stycket. Pensionen kan tas ut antingen som en temporär eller livsvarig pension. Storleken av den kompletterande ålderspensionen är beroende av värdet av de tillgodoräknade premierna, arbetstagarens ålder när den kompletterande ålderspensionen börjar betalas ut, arbetstagarens val mellan temporär och livsvarig kompletterande ålderspension, samt 1 Gäller fr o m den 1 april 2000

13 STATENS ARBETSGIVARVERK vid temporär kompletterande ålderspension den tid under vilken den kompletterande ålderspensionen längst skall utbetalas. Pensionens storlek 20 a) Huvudregel En arbetstagare tillgodoräknas fortlöpande en premie beräknad på utbetalda avlöningsförmåner, dock inte övertidstillägg, kostnadsersättningar och sjukvårdsförmåner, tillgodoräkning av premie sker fr o m kalendermånaden efter den då 28 års ålder uppnås, dock tidigast fr o m den 1 januari Premien tillgodoräknas längst t o m den månad då pensionsåldern uppnås. b) Premie tillgodoräknas också vid följande ledigheter: Ledighet till följd av sjukdom Premien beräknas på den individuella lönen enligt 7 första stycket punkt 1. Föräldraledighet, dock längst under 365 dagar per barn, med hel dag likställs del av dag. Premien beräknas på den individuella lönen enligt 7 första stycket punkt 1, PAF. Ledighet för facklig förtroendemans utövande av fackligt uppdrag Premien beräknas på den individuella lönen enligt 7 första stycket punkt 1, PAF. c) Premie tillgodoräknas även för tid under vilken sjukpension utbetalas. Premien beräknas i detta fall på pensionsunderlaget enligt 9 det första kalenderåret, därefter beräknas underlaget vart år med ett index som fastställs av styrelsen för försäkringsföreningen för försäkringskasseområdet. Kåpan-Extra 20 a 1 Utöver den premie som arbetstagaren tillgodoräknas enligt 20 får arbetsgivaren avsätta ytterligare premier. Förutsättningen härför är att arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation i ett lokalt kollektivavtal har enats om att ett avstående från lön eller motsvarande förmån 1 Gäller fr o m den 1 april Se underbilaga 3.

14 STATENS ARBETSGIVARVERK i stället ska tillgodoräknas arbetstagaren i form av en extra premie till den kompletterande ålderspensionen. Den extra premien kan tillgodoräknas fortlöpande fr o m kalendermånaden efter den då arbetstagaren fyller 28 år och längst t o m kalendermånaden före den månad då han uppnår pensionsåldern. Premien beräknas på arbetstagarens utbetalda avlöningsförmåner enligt reglerna i 20 a). Premien tillgodoräknas arbetstagaren vid samma ledigheter som anges i 20 b). Den extra premien kan också tillgodoräknas som en fortlöpande avgift uttryckt i kronor eller i form av ett engångsbelopp. Premien i form av ett engångsbelopp ska gälla redan intjänade förmåner. 7 kap Sjukpension Villkor 21 En arbetstagare som har beviljats hel förtidspension enligt AFL får vid entledigande sjukpension. Sjukpension utbetalas t o m månaden före den då arbetstagaren får ålderspension eller t o m den månad dessförinnan då arbetstagaren avlider. Om förutsättningar för rätt till sjukpension inte längre är uppfyllda kan arbetsgivaren besluta om att sjukpension inte längre skall utbetalas eller att den på arbetstagarens begäran skall bytas ut mot rätt till livränta. Villkor för tillfällig sjukpension 21 a 1 En arbetstagare vars arbetsförmåga i anställningen vid försäkringskassan är nedsatt på grund av sjukdom har rätt till tillfällig sjukpension om han har beviljats sjukbidrag eller förtidspension enligt AFL. Tillfällig sjukpension utbetalas fr o m den månad försäkringskassan har fat- 1 Gäller fr o m den 1 april 1998, se underbilaga 2

15 STATENS ARBETSGIVARVERK tat beslut om sjukbidrag eller förtidspension eller om beslutet gäller fr o m en senare tidpunkt fr o m denna senare tidpunkt. Tillfällig sjukpension utbetalas så länge arbetstagaren uppbär sjukbidrag eller förtidspension, dock längst till dess anställningen vid försäkringskassan upphör. Tillfällig sjukpension utbetalas dock inte för tid som arbetstagaren har sjukavdrag enligt avtal. Pensionens storlek 22 1 Sjukpensionen och den tillfälliga sjukpensionen utgörs av följande procent av pensionsunderlaget oavsett tjänstetidsfaktorn. Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % - 7,5 bb 21 7,5-20 bb bb 40,5 Om sjukbidrag eller förtidspension beviljats som en partiell förmån utges tillfällig sjukpension i proportion till den partiella förmånen. Samordning 23 1 Sjukpension enligt 21 eller 21 a skall på lönedel upp till 7,5 basbelopp minskas med livränta från arbetsskadeförsäkringen (LAF) eller yrkesskadeförsäkringen (YFL). 1 Gäller fr o m den 1 april 1998, se underbilaga 2

16 STATENS ARBETSGIVARVERK kap Kompletterande delpension Villkor 24 En arbetstagare som vid tidpunkten för arbetstidsminskning för delpension har ett pensionsunderlag, beräknat enligt som överstiger 7,5 basbelopp har rätt till kompletterande delpension. Som särskilda villkor gäller 1. att arbetstagaren antingen får delpension enligt lagen om delpensionsförsäkring eller skulle ha fått sådan delpension vid ett bortseende från den begränsning som följer av 12 andra stycket nämnda lag, samt 2. att arbetstagaren, med avseende på tid före arbetstidsminskningen och fr o m det kalenderår då han fyllde 45 år, haft pensionsrätt enligt denna plan eller enligt sådana pensionsbestämmelser som anges i 12 under sammanlagt minst 120 månader. Rätt till kompletterande delpension finns endast under tid då arbetstagaren samtidigt innehar anställning inom planens tillämpningsområde och uppfyller något av villkoren i punkten 1 ovan. Pensionens storlek 25 Kompletterande delpension bestäms med utgångspunkt från ett delpensionsunderlag enligt följande. Delpensionsunderlaget utgörs av skillnaden mellan arbetstagarens pensionsunderlag vid arbetstidsminskningen, beräknat enligt 9-10 och omräknat till nivån för delpensionsåret med hjälp av basbeloppet, och den pensionsgrundande lönen efter arbetstidsminskningen. Den del

17 STATENS ARBETSGIVARVERK av skillnaden som avser inkomstbortfall som överstiger 7,5 basbelopp och således inte grundar rätt till delpension enligt lagen om delpensionsförsäkring utgör delpensionsunderlaget. 26 Kompletterande delpension utgörs av följande procent av delpensionsunderlaget. Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % - 7,5 bb - 7,5-20 bb 65, bb 32,5 Omprövning 27 Beslut om kompletterande delpension skall omprövas om ändring av betydelse har skett av de förhållanden som låg till grund för beslutet. En arbetstagare är skyldig att underrätta arbetsgivaren (pensionsmyndigheten) om sådan ändring. 9 kap Efterlevandepension Villkor 28 Efterlevandepension utbetalas efter en arbetstagare som vid dödsfallet omfattades av planen eller som då hade ålders- eller sjukpension enligt planen, eller ersättning enligt 14 eller 15 trygghetsavtalet-fk. Efterlevandepension utbetalas till en efterlevande make, som stadigvarande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död, samt till arvsberättigat barn. Med efterlevande make jämställs här den som, utan att vara gift stadigvarande sammanbodde med en ogift arbetstagare vid dennes död och som tidigare varit gift med denne eller har eller har haft eller då väntade barn med denne.

18 STATENS ARBETSGIVARVERK Rätten till efterlevandepension upphör 1. för efterlevande make (motsvarande): vid ingående av äktenskap samt 2. för barn: vid fyllda 20 år 30 Efterlevandepension utbetalas under fem år fr o m månaden efter dödsfallet, dock längst till utgången av den månad då arbetstagaren skulle ha fyllt 70 år eller om arbetstagaren avgått med ålderspension efter fyllda 65 år längst under fem år räknat från avgången. Om rätten till pensionen enligt 29 upphört eller den berättigade avlidit utbetalas den till utgången av den månad då detta inträffat. Pensionens storlek 31 Efterlevandepension för en efterlevande utgör för år räknat ett belopp motsvarande 1,2 basbelopp. För varje berättigad därutöver utbetalas ett belopp motsvarande 0,5 basbelopp. Av belopp som är gemensamt för en efterlevande make och barn utbetalas ett basbelopp till maken. Belopp som är gemensamt för barn delas lika mellan dem. 10 kap Kompletterande efterlevandepension Villkor 32 Kompletterande efterlevandepension utbetalas efter en arbetstagare som vid dödsfallet omfattades av planen eller som då hade ålders- eller sjukpension enligt planen eller ersättning enligt 14 eller 15 trygghetsavtalet-fk.

19 STATENS ARBETSGIVARVERK Som villkor gäller att arbetstagarens pensionsunderlag, beräknat enligt 9-10, överstiger 7,5 gånger basbeloppet. Kompletterande efterlevandepension utbetalas till en efterlevande make, som stadigvarande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död, samt till arvsberättigat barn. Med efterlevande make jämställs här den som utan att vara gift stadigvarande sammanbodde med en ogift arbetstagare vid dennes död och som tidigare varit gift med denne eller har eller har haft eller då väntade barn med denne. Adoption grundar ej pensionsrätt för barn och giftermål ej pensionsrätt för vuxen efterlevande om adoptionen eller giftermålet ägt rum 1. efter det att arbetstagaren har fyllt 60 år, eller 2. när arbetstagarens arbetsförmåga var varaktigt nedsatt med minst 50 %, eller 3. när arbetstagaren led av sjukdom som inom sex månader efter adoptionen eller giftermålet ledde till arbetstagarens död. 33 Rätten till kompletterande efterlevandepension upphör 1. för efterlevande make ( motsvarande): vid ingående av äktenskap samt 2. för barn: vid fyllda 20 år. Om ett barn när det fyller 20 år är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget har barnet rätt till kompletterande efterlevandepension så länge detta förhållande består. 34 Kompletterande efterlevandepension utbetalas fr o m månaden efter dödsfallet till utgången av den månad då rätten upphört enligt 33 eller den berättigade avlidit.

20 STATENS ARBETSGIVARVERK Pensionens storlek 35 Kompletterande efterlevandepension bestäms med utgångspunkt från ett normalbelopp enligt följande. Normalbeloppet utgörs av följande procent av pensionsunderlaget: Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Pensionsnivå i % - 7,5 bb - 7,5-20 bb 32, bb 16,25 Den kompletterande efterlevandepensionen beräknad enligt ovan skall multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Som pensionsgrundande tjänstetid skall därvid endast tillgodoräknas tid som arbetstagaren har intjänat inom planens eller annat tillämpningsområde som ases i 11 och 12 andra stycket. 36 Kompletterande efterlevandepension utbetalas med följande procent av normalbeloppet: Efterlevande % av normalbeloppet Enbart make 100 Make och 1 barn 130 Make och 2 barn + för varje barn utöver Enbart 1 barn 75 2 barn barn barn + för varje barn utöver

21 STATENS ARBETSGIVARVERK Av belopp som är gemensamt för efterlevande make och barn utbetalas till maken ett belopp motsvarande 75 % av normalbeloppet. Belopp som är gemensamt för barn delas lika mellan dem. 11 kap Livränta Egenlivränta 37 En arbetstagare som avgår från sin anställning tidigast vid utgången av den månad han fyller 31 år har rätt till egenlivränta om han intjänat minst tre års pensionsgrundande tjänstetid. En arbetstagare som har fått sjukpension eller har gjort förtida uttag av ålderspension har dock inte rätt till egenlivränta. Om arbetstagaren efter avgången får pensionsrätt i en sådan anställning som anges i underbilaga 1 upphör rätten till livränta om den pensionsgrundande tjänstetid som tillgodoräknats enligt denna plan, får tillgodoräknas för pensionsförmån i den nya anställningen. Egenlivräntans storlek 38 Egenlivränta utbetalas fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år t o m den månad då arbetstagaren avlidit. 39 Vid beräkning av egenlivränta skall gälla följande särskilda grunder. 1. egenlivränta utgörs av följande procent av pensionsunderlaget, multiplicerat med tjänstetidsfaktorn: Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Livräntenivå i % - 7,5 bb 9,5 7,5-20 bb 61, bb 30,75

22 STATENS ARBETSGIVARVERK tjänstetidsfaktorn skall utgöra förhållandet mellan den pensionsgrundande tjänstetid arbetstagaren har intjänat inom planens eller annat tillämpningsområde som avses i 11 och denna tid utökad med den tid som vid avgången återstår till den månad arbetstagaren fyller 65 år, dock lägst talet 360, allt beräknat i hela månader. Om arbetstagaren avgår senare än 9 månader före pensionsåldern skall tjänsteidsfaktorn beräknas som om han avgått med ålderspension. 3. vidare skall för arbetstagare som intjänat en SPP-förmån avseende tjänstetid före 1960 i allmän försäkringskassa (motsvarande) hänsyn tas till tjänstetid före 1960 i nämnaren vid beräkning av tjänstetidsfaktorn. Kompletterande efterlevandelivränta 40 Kompletterande efterlevandelivränta utbetalas under de förutsättningar och enligt de beräkningsgrunder som anges i Vid beräkningen skall dock gälla följande särskilda grunder: 1. normalbeloppet utgörs av följande procent av pensionsunderlaget multiplicerat med tjänstetidsfaktorn: Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb) Livräntenivå i % - 7,5 bb - 7,5-20 bb 30, bb 15,25 2. Det som sägs i 39 punkt 2 och 3 skall ha motsvarande tillämpning.

23 STATENS ARBETSGIVARVERK kap Fribrev Fribrev för kompletterande ålderspension 41 Om arbetstagaren slutar sin anställning efter 28 års ålder utan rätt till ålderspension har han rätt till fribrev på den för kompletterande ålderspension intjänade pensionsrätten. 13 kap Värdesäkring 42 Ålderspension, sjukpension och kompletterande efterlevandepension värdesäkras genom anknytning till det basbelopp som den pensionsgrundande lönen uppräknats till. Livränta värdesäkras genom anknytning till basbeloppet för året före det år då livränta börjar utbetalas. Kompletterande delpension värdesäkras genom anknytning till basbeloppet för det år då delpensionen börjar utbetalas. 14 kap Minskning av pensionsförmån enligt planen med utbetald SPPförmån (motsvarande) 43 Pensionsförmån enligt planen skall minskas med den förmån som utbetalas pga intjänad tjänstetid före 1960 i allmän försäkringskassa (motsvarande).

24 STATENS ARBETSGIVARVERK kap Utbetalning av pensionsförmåner m m 44 Angående påföljd i pensionshänseende för den som uppsåtligen framkallat arbetstagarens arbetsoförmåga eller död gäller vad som sägs i 18 och 19 lagen om försäkringsavtal (1927:77). 45 Vid samtidig rätt till mer än en tjänstepensionsförmån av samma slag skall, om pensionsförmånerna intjänats under samma tid, inte utbetalas mer än vad som motsvar den bästa av förmånerna, beräknad utan avkortning, om inte arbetsgivaren medger annat. 46 Utbetalning av pensionsförmåner sker månadsvis. Förfallodag för utbetalning av förmåner är den första ordinarie utbetalningsdagen enligt utbetalningsförordningen SFS (1980:759) efter begynnelsetidpunkten. Vid bestämmande av ränta enligt 47 är dock alltid tidigast förfallodag första ordinarie utbetalningsdag efter det att tre månader förflutit från det att förmånstagaren i ansökan fullgjort sin uppgiftsskyldighet. 47 Om förmåner enligt denna plan vilka försenats och utbetalas i form av retroaktivt belopp sammanlagt uppgår till 5 procent av det vid utbetalningstillfället gällande basbeloppet enligt AFL, skall förmånstagaren erhålla ränta. Räntan beräknas under visst kalenderår enligt den räntefot som svarar mot den av Riksbanken för den 30 november året dessförinnan fastställda diskontot. Räntan utbetalas för tid från ingången av månaden efter den varunder förfallodagen inträffat till den dag då belopp är tillgängligt för lyftning av förmånstagaren.

25 STATENS ARBETSGIVARVERK Rätt till ränta föreligger inte om förseningen orsakats av förmånstagaren själv eller om förseningen beror på krigstillstånd, strejk eller lockout eller annan liknande omständighet utanför pensionsutbetalarens kontroll. 48 Pensionsförmån vars månadsbelopp uppgår till högst 2 promille av basbeloppet enligt AFL skall avlösas med ett försäkringstekniskt beräknat kapitalbelopp. 49 Har någon för samma tid fått pension enligt planen och sådan förmån på grund av socialförsäkring som enligt 18 eller 23 skall föranleda avdrag från pension och har socialförsäkringsförmånen beviljats vid sådan tidpunkt att den inte kunnat beaktas vid bestämmandet av pensionen enligt planen skall det som härigenom har utbetalats för mycket anses utgöra förskott på socialförsäkringsförmånen. 50 Har någon fått pensionsförmån obehörigen eller med för högt belopp och har han orsakat detta genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har han i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, skall han återbetala det som han fått för mycket. Arbetsgivaren får dock i särskilt fall helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten. 51 I fall som avses i 50 får arbetsgivaren för slutlig reglering av de sammanlagda förmånerna innehålla skäligt belopp av pensionsförmån enligt planen, om ej hinder möter till följd av lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. 52 Arbetsgivaren meddelar närmare bestämmelser om handläggning av ärenden om och utbetalning av förmåner enligt planen.

26 STATENS ARBETSGIVARVERK Arbetsgivaren kan när särskilda skäl föreligger medge förmånligare villkor än vad som framgår av planen. Med arbetsgivare avses, om inte regeringen föreskriver något annat, Statens Arbetsgivarverk (SAV) eller den som SAV bestämmer. 16 kap Efterskydd 54 Om en arbetstagares anställning upphör utan samband med pension, gäller planen beträffande sjukdom och dödsfall ytterligare tre månader efter avgången. Detta gäller dock inte för en arbetstagare som erhållit annan anställning med tjänstepensionsrätt. För en uppsagd arbetstagare som fyllt 60 år och som står till arbetsmarknadens förfogande gäller planen beträffande efterlevandepension enligt 9 kap, så länge han kvarstår som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, dock längst till 65 år. En tillfällig anställning utan tjänstepensionsrätt under denna period påverkar inte arbetstagarens rätt till efterskydd i denna del.

27 STATENS ARBETSGIVARVERK Pensionsgrundande tid, underbilaga 1 anställning med pensionsrätt vid allmän försäkringskassa (motsvarande), anställning med pensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, anställning med pensionsrätt hos - kommun (primärkommun, landstingskommun, kommunalförbund, församling eller kyrklig samfällighet), - Svenska kommunförbundet eller länsförbund som anges i Svenska kommun förbundets stadgar, - Landstingsförbundet, - Svenska kyrkans församlings- och pastoratförbund, - Kommunernas pensionsanstalt (KPA), - Sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (SPRI). anställning med pensionsrätt hos vissa bolag.

28 STATENS ARBETSGIVARVERK Protokoll angående ändringar av bestämmelser om sjukpension, underbilaga 2 1. Parterna har enats i RALF om ändringar i bestämmelserna om sjukpension i PAF. Ändringarna gäller de arbetstagare som genom beslut av försäkringskassan den 1 april 1998 eller senare beviljas hel eller partiell förmån i form av sjukbidrag eller förtidspension. Ändringarna gäller även de arbetstagare för vilka försäkringskassan fattar beslut den 1 april 1998 eller senare om ändrad omfattning av en tidigare beviljad sådan förmån. 2. Äldre bestämmelser gäller för arbetstagare som genom beslut av försäkringskassan före den 1 april 1998 beviljats sjukbidrag eller förtidspension. Äldre bestämmelser gäller även för arbetstagare som genom beslut av försäkringskassan den 1 april 1998 eller senare beviljats förlängning med oförändrad omfattning av tidigare beviljad förmån. I detta sammanhang betraktas sjukbidrag och förtidspension som samma slags förmån. 3. Parterna är ense om att en arbetstagare som har beviljats tillfällig sjukpension enligt PAF har sin anställning kvar i oförändrad omfattning. 4. Parterna är överens om att semesterlön/semesterersättning för arbetstagare med partiellt sjukbidrag/partiell förtidspension ska beräknas med utgångspunkt från den lön som arbetstagaren har för sin partiella tjänstgöring.

29 STATENS ARBETSGIVARVERK Protokollsutdrag angående införande av KÅPAN-extra, underbilaga 3 1. Ändringarna gäller fr o m den 1 april Parterna är vidare överens om att avsättningar till den sk Kåpan Extra är möjliga endast under förutsättningar att det av det lokala kollektivavtalet enligt 20 a framgår vilka arbetstagare som omfattas av avtalet och hur avsättningen skall finansieras. Vidare skall det av det lokala avtalet framgå vilken giltighetstid det avtalet har. 3. Parterna kommer att följa utvecklingen på lokal nivå och är ense om att vid behov justera avtalsbestämmelserna.

30 STATENS ARBETSGIVARVERK Övergångsbestämmelser Övergångsbestämmelser till pensionsplanen fr o m Pensionsålder a) Den som är anställd och som fyllt 28 år och som i sin anställning hos allmän försäkringskassa enligt det tidigare pensionsavtalet hade lägre pensioneringsperiod eller pensionsålder än 65 år och som fortsätter att vara anställd hos samma försäkringskassa har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern (60-65 år). Pensionen skall fr o m 65 år beräknas utan minskning på grund av förtida uttag enligt 16. b) Beräkning av nivå före 65 år För sådan anställd som anges i a) skall ålderspensionen under tid före den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Vid uttag senare än 60-årsmånaden skall pensionen ökas för varje hel månad som uttaget senarelagts med det procenttal som följer av tabellen. Pensionsunderlag uttryckt i Pensionsnivå i % Ökning i % vid senarelagt uttag antal basbelopp (bb) - 20 bb 65,0 0, bb 32,5 0,261 c) Kompletterande ålderspension 1 För anställda, som avgår med ålderspension före 65 års ålder, skall den kompletterande ålderspensionen minskas med ett belopp som svarar mot det som ålderspensionen skulle ha minskats med fr o m 65-årsmånaden om bestämmelserna om förtida uttag enligt 16 hade tillämpats. 1 Enligt överenskommelse i RALF , punkt B 2, tillämpas inte denna bestämmelse för de anställda som avgår med pension enligt övergångsbestämmelserna under avtalsperioden. Upphör att gälla fr o m den 1 april 2001

31 STATENS ARBETSGIVARVERK Pensionsgrundande lön vid avgång 1991 till 1995 I den pensionsgrundande lönen skall för år 1990 och tidigare år, i stället för det som sägs i 7, ingå följande a) arbetstagarens löneplanslön eller krontalslön per månad som senast gällt under året multiplicerat med talet 12 och i förekommande fall minskad med hänsyn till anställningens omfattning, b) pensionsgrundande lönetillägg enligt det tidigare pensionsavtalet, som betalats ut under året, dock skall för de år kallortstillägget och det särskilda lönneplanstillägget ingår i den enligt a) angivna krontalslönen hänsyn ej tas till sådant utbetalt tillägg under samma år. 3. Pensionsunderlag för arbetstagare med pensioneringsperiod 3 Den som fyller 65 år före den 1 februari 1992 har rätt att kvarstå i anställningen i samma utsträckning som han hade rätt till enligt det tidigare pensionsavtalet. Den pensionsgrundande lönen beräknas som om han hade fyllt 65 år under Pensionsgrundande tjänstetid En arbetstagare som kan tillgodoräkna sig tid före 28 års ålder enligt det tidigare pensionsavtalet skall bibehålla den tillgodoräkningsbara tiden. 5. Uppskjutet eller senarelagt uttag Ökning av ålderspensionens belopp vid uppskjutet eller senarelagt uttag skall beräknas tidigast från och med den 1 januari Frånskild kvinna med rätt till familjepension Bestämmelserna om frånskild kvinnas rätt till familjepension enligt SPR:s regler i dess lydelse om fördelning av familjepensionen skall på motsvarande sätt gälla efterlevandepension och kompletterande efterlevandepension om följande villkor är uppfyllda:

32 STATENS ARBETSGIVARVERK arbetstagaren omfattades av pensionsavtal på försäkringskasseområdet och fortlöpande intill dödsfallet, dom på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft före Skälighetsfrågor Har en arbetstagare ändrat sin anställning från heltidsanställning till deltidsanställning under femårsperioden närmast före ikraftträdandet, och därmed fått en ändrad pensionsgrundande lön får pensionsberäkningen prövas i särskild ordning. Detta skall gälla pensionsfall som inträffar inom fem år efter ikraftträdandet. Vidare skall de fall prövas där tjänstetidsfaktorn är större än antalet intjänade ATP-år och pensionen till följd av övergången från brutto- till nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha blivit. Även i övrigt får pensionsfall prövas där övergången till ett nytt pensionsavtal får orimliga konsekvenser för pensionstagaren. Detta skall gälla pensionsfall som inträffar inom fem år efter ikraftträdandet. Ovan angivna fall skall prövas i den särskilda nämnden.

33 STATENS ARBETSGIVARVERK ARBETSGIVARVERKET Dnr Av 011 Arbetsgivarnyckel till pensionsavtal (PAF) Arbetsgivarverket meddelar, efter samråd med de allmänna försäkringskassorna genom Försäkringskasseförbundet (FKF), följande föreskrifter i anslutning till 53 andra stycket pensionsplan för arbetstagare vid allmän försäkringskassa. 1. Befogenhet som tillkommer arbetsgivaren enligt 53 första stycket skall utövas av Arbetsgivarverket. 2. I övrigt avses med arbetsgivaren vederbörande allmänna försäkringskassa, om inte annat framgår av bestämmelserna i avtalet.

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998)

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) STATENS ARBETSGIVARVERK 1991-03-28 1 PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 Tillämpningsområde... 1 Anslutningsvillkor...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1991-03-28

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1991-03-28 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (UPPDATERAD T O M DEN 1 APRIL 2001) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...1 Tillämpningsområde...1 Anslutningsvillkor...1

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Centrala avtal 2008:

Centrala avtal 2008: PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 3 4 # $ % Ersätter Cirkulär " 2003:A3 &!" $ " '!" " &!" $) % " '!" "!$)! $ $ $ ( )! '!" " ( )*! $,!, % * +,! $%+ $ $! - ' $!"

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION... PAKL AVTALET PAKL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...16 SJUKDOM ARBETSSKADA...18 EFTERLEVANDESKYDD... EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Innehåll. Förord...3. Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll 2002 02 01...13

Innehåll. Förord...3. Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll 2002 02 01...13 Innehåll Förord.....................................................3 Förhandlingsprotokoll Nytt pensionsavtal m.m..........................................4 Valet av individuell ålderspension enligt PA

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Cirkulär 2003: A 3 2003-11-12 Ersätter Pensionsavtal PA-91 (cirkulär 2000:A 5) och Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) m.m. (särtryck 1998-05-15) Innehåll

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer; SFS 2016:411 Utkom från trycket den 24 maj 2016 utfärdad den 12 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen KF 14:1 KF 14:2 KF 14:3 KF 14:4 KF 14:5 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen 13:1 STYRDOKUMENT 2014-06-10 1/8 13:2 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet; SFS 2009:680 Utkom från trycket den 23 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Fastställd av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller från och med 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis

Läs mer

Författningssamling 011.1

Författningssamling 011.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 011.1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA (PBF) Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller fr.o.m. 2003-01-01 1 Giltighetsområde

Läs mer

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Kf 35/03 Bilaga SVENSKA PM 1 (6), KOMMUNFÖRBUNDET 2001-06-15, CIRKULÄR NR 2001:65 Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda I denna PM kommenteras Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 1 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtroendevald som

Läs mer

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren.

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren. PBF KL Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF KL, regleras genom reglementen som fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Det är upp till varje arbetsgivare att anta bestämmelserna och vilka

Läs mer

Svedala Kommuns 5:02 Författningssamling 1(23)

Svedala Kommuns 5:02 Författningssamling 1(23) Författningssamling 1(23) Pensionsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige 2002-03-13, 31 med ändring Gäller från 2007-06-13, 90 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Redogörelse för preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KAP-KL; från och med den 1 januari 2006

Redogörelse för preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KAP-KL; från och med den 1 januari 2006 PM BILAGA TILL CIRKULÄR 2006:91 2006-12-20 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Agneta Åhlin Redogörelse för preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Sidan 1 Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 469 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Kristianstads kommun I lydelse fr.

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF.

PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2003-02-06, Kf 35/03 Ansvar Personalchef

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF

Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF Styrdokument Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF Giltighetstid 2 (24) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 110 Ändring av kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 27. Diarienummer 2014-002 1(2) Bestämmelser om omställningsstöd och pension

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16)

Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) Avtal Bilaga 1 2015-11-11 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Seko, Service- och kommunikationsfacket Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V)

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-05-28, 62 ATT GÄLLA FR O M 2002-03-01

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser Bilaga 2 AVTAL OM PLAN FÖR INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION FÖR TJÄNSTEMÄN (ITP-PLANEN), 1977 mellan... (arbetsgivarförbundet) och... (tjänstemannaförbundet eller.-förbunden) för tjänstemän med

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ...

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ... plan policy regel Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 OPF-KL OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA - Allmänna utskottet

Läs mer

Överenskommelse om Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16)

Överenskommelse om Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) Förhandlingsprotokoll 2015-11-11 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: Saco-S Seko, Service- och kommunikationsfacket Överenskommelse om Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet

Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Ds 2009:6 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Sidan 1 Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 469 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Kristianstads kommun I lydelse fr.

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet TP-P avdelning 2 Du som är eller har varit anställd vid ett bolag inom PostNord har rätt till tjänstepension enligt TP-P. Här får du en översikt av vad som

Läs mer

AVTAL OM TRYGGHETSFRÅGOR PÅ FÖRSÄKRINGSKASSEOMRÅDET (TA-FK)

AVTAL OM TRYGGHETSFRÅGOR PÅ FÖRSÄKRINGSKASSEOMRÅDET (TA-FK) ARBETSGIVARVERKET 1991-04-09 OM TRYGGHETSFRÅGOR PÅ FÖRSÄKRINGSKASSEOMRÅDET (TA-FK) INNEHÅLL PARTERNAS GEMENSAMMA SYN 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN 2 FINANSIERING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M 3 TRYGGHETSARBETET I OLIKA

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Överenskommelse om Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL

Överenskommelse om Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL Bilaga 5 2005-12-20 Avd för ekonomi och styrning Siv Stjernborg Tfn direkt 08-452 77 51 siv.stjernborg@skl.se Överenskommelse om Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Kyrkans PFA 2000. Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan. Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND

Kyrkans PFA 2000. Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan. Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND Kyrkans PFA 2000 Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND Innehåll Överenskommelse om kyrkans Pensions- och försäkringsavtal PFA 2000... 6 Parter...

Läs mer

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Din framtida pension Statligt anställda har fått ett nytt pensionsavtal! Den 1 februari 2002 blev ett nytt pensionsavtal för statligt

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Bestämmelser om pension till förtroendevalda

Bestämmelser om pension till förtroendevalda Bestämmelser om pension till förtroendevalda. Diarienummer 285/02 003 Fastställt av KF 2002-10 Bestämmelser om pension till förtroendevalda Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-06 RS140250 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen Regionstyrelsen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE Socialförsäkringsbalk avd. F AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE I Inledande bestämmelser 1 kap. Innehåll, definitioner och förklaringar Innehåll 1 I denna avdelning finns bestämmelser om socialförsäkringsförmåner

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Antagna av fullmäktige 2002-12-16, 151 att gälla från och med 2003-01-01. Reviderade bestämmelser antagna av fullmäktige

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 19 juni 2013 träffat överenskommelse

Läs mer

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Regelverk Sida 1/6 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Omställningsinsatser och omställningsstöd Vilka som omfattas - Förtroendevalda

Läs mer

NORMALPENSIONSREGLEMENTE FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA - PRF-KL. Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom 2 nedan - för

NORMALPENSIONSREGLEMENTE FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA - PRF-KL. Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom 2 nedan - för NORMALPENSIONSREGLEMENTE FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA - PRF-KL 1 Giltighetsområde m m Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom 2 nedan - för a) heltidssysselsatta förtroendevalda hos kommunen

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer