INSTALLATION & ANVÄNDNING RELOAD SPAS MANUAL F50 - T50 - P70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION & ANVÄNDNING RELOAD SPAS MANUAL F50 - T50 - P70"

Transkript

1 INSTALLATION & ANVÄNDNING RELOAD SPAS MANUAL F50 - T50 - P70

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Beskrivning Sida Introduktion 3 Säkerhetsinformation 4-6 Installationsanvisningar 7-11 Elektrisk inkoppling Driftsättning av spabad 14 Kontrollpanel & Funkioner Family Serie Trend Serie Premium Serie Tillbehör Skötsel och underhåll Vanliga frågor / F.A.Q Garanti 44 Felsökning Egna anteckningar reloadspas.se

3 GRATTIS! Du är nu ägare till ett av marknadens finaste spabad. Ta dig tid att läsa igenom denna instruktion noggrant. Med ett korrekt installerat och underhållet spabad, kan du förvänta dig en problemfri drift och många år av härliga badupplevelser framöver. Innan du börjar installera och använda ditt spabad, ber vi dig att noga läsa igenom denna manual. Felaktigheter i samband med installation och handhavande kan medföra att garantin upphör att gälla. VIKTIGA ANVISNINGAR ANGÅENDE SPABADET Följande text innehåller viktiga anvisningar om spabadet och Reload Spas rekommenderar starkt att du läser och följer dem. Använd och lås locket när spabadet INTE används, oavsett om det är fullt med vatten eller mt. Följ rekommendationerna avseende skötsel och underhåll av spabadet som beskrivs i denna manual. Använd ENDAST godkända tillbehör och sådana kemikalier och rengöringsmedel som rekommenderas för spabad från Reload Spas. Lämna INTE spabadet i solen utan vatten eller med locket av. Exponering för direkt solljus kan medföra påfrestningar på akrylen i karet. Rulla eller skjut INTE badet på sidan. Det kan skada sidmaterialet. Dra/spänn inte låsstropparna för hårt då de kan skada sömmar och infästningarna. Lyft/dra INTE i locket genom att hålla i lockets låsbara stroppar. Locket ska ALLTID lyftas och bäras i handtagen. Försök INTE att öppna den elektriska kontrollboxen. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren. Om kontrollboxen öppnas av obehörig elektriker upphävs garantin. Gå noga igenom punkterna som beskrivs i avsnittet Felsökning om problem uppstår vid användningen. Kontakta din Återförsäljare eller Reload Spas direkt om du inte själv kan lösa problemet. Många problem kan enkelt diagnostiseras per telefon av aukriserad servicetekniker. reloadspas.se - 3

4 SÄKERHETSINFORMATION VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER - LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER Reload Spas rekommenderar alla att ALLTID läsa igenom denna manual innan bad! Spara denna manual på säker plats och vid alla frågetecken och funderingar kring ditt spabad är det av yttersta vikt att du först av allt läser igenom denna manual. FÖLJANDE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SKALL BEAKTAS För att minska risken för olyckor, låt aldrig barn använda utrustningen eller bada ensamma utan vuxens närvaro. Den elektriska installationen skall utföras av behörig elektriker samt uppfylla krav i gällande säkerhetsföreskrifter. Utsuget är dimensionerat till den specifika vattenmängden som pumpen ger. Vid utbyte av pump eller utsug var noga med att ersätta dessa med samma modell. Använda aldrig spabadet om utsugsgallret är trasigt eller saknas. Ersätt aldrig utsuget med ett som inte har samma värde som originalutsuget. Ta ej bort utsugsgallret. Utsuget genom avlopp och skimmers är starkt när jetstrålarna är igång. Skadat utsugsgaller kan medföra fara för små barn och vuxna med långt hår. Om någon kroppsdel dras in i utsuget, stäng omedelbart av spa-anläggningen. Vi rekommenderar att långt hår bör vara uppsatt. Använd spabadet stroppar får att hålla täcket på plats när det inte används. Det håller locket på plats vid hård vind samt förhindrar att barn faller i vattnet. Använd ej elektriska apparater såsom lampor, telefon, radio och tv inom 1,5 m från spabadet. Använd ej heller någon elektrisk apparat när du befinner dig i vattnet. 4 - reloadspas.se

5 DRUKNINGSRISK FÖR BARN Var extremt noga med att se till att barn INTE obevakade kan komma åt att öppna spabadet. Undvik olyckor genom att säkerställa att barn INTE kan använda spabadet utan övervakning. Se noga till att du ALLTID låser barnsäkerhetslåsen efter att spabadet använts, för dina barns säkerhet. Varje spabad är utrustat med ett låsbart lock som uppfyller gällande krav på standarden för säkerhetslock. Minska risken för personskador genom att INTE låta barn använda spabadet om de INTE är konstant och noga övervakade. Minska risken för personskada genom att följa rekommendationen att använda lägre vattentemperatur för yngre barn. Barn är särskilt känsliga för varmt vatten. Påminn barnen om att våta yr kan vara väldigt hala. Se till att barnen är försiktiga när de kliver ner i eller upp ur spabadet. Trots våra halkskyddade yr är det enkelt att halka. UNDVIK RISKEN FÖR ELSTÖTAR Koppla endast utrustningen till en jordad strömkälla. Nätsladden BÖR inte grävas ned, grävs den ned skall det vara på avsett djup och i avsett rör och märkt. En nedgrävd nätsladd kan vara livshotande eller orsaka allvarliga personskador om man t ex gräver i området. En jordterminal tillhandahålls på kontrollboxen inne i enheten för att tillåta anslutning av jordkabel. Anslut INTE komponenter (t.ex. kablar till ytterligare högtalare, hörlurar eller andra ljudenheter) till ljudsystemet som inte är originalmonterat av Reload Spas. Utför INTE själv service på ljudkomponenter genom att öppna eller avlägsna locket eftersom detta kan leda till exponering av farlig spänning som kan innebära risk för personskada. Hänvisa allt underhåll till kvalificerad personal. Skadade elsladdar skall omedelbart repareras av kvalificerad yrkesman för att minimera risken för elstötar. Anläggningen skall ej användas om skada på sladd uppstått. Skadade sladdar kan leda till elstötar som kan vara livshotande eller orsaka allvarlig personskada. Alla elreparationer skall göras av behörig elektriker. Testa ALLTID jordfelsbrytaren före användning av spabadet. Om jordfelsbrytaren inte fungerar är spabadet inte korrekt jordat, detta kan leda till elektrisk stöt. Koppla bort strömmen från spabadet tills felet har identifierats och åtgärdats. Installera spabadet på minst 1,5 m avstånd från alla metallyr. Ett spabad får endast installeras inom 1,5 m avstånd till en metallyta om varje metallyta är permanent förbunden via en jordkabel till jordledaren på terminalboxen som medföljer till detta ändamål. Installera spabadet så att det är god avrinning från utrymmet med de elektriska komponenterna. Elektriska apparater så som lampor, telefoner, radio- eller TV-apparater får INTE förekomma på närmare avstånd än 1,5 m till spabadet. Om säkerhetsavståndet INTE upprätthålls kan det leda till elstötar som kan vara livshotande eller orsaka allvarliga personskador, ifall apparaten ramlar ner i spabadet. reloadspas.se - 5

6 RELOAD SPAS REKOMENDERAR Säkerställ att ditt spabad är korrekt anslutet till nätströmmen, anlita en behörig elektriker. Koppla bort spabadet från strömförsörjningen INNAN badet töms eller elektriska komponenter servas. Testa gärna den eller de jordfelsbrytare som finns före varje användning. Byt endast ut ljudkomponenter mot identiska komponenter (om spabadet har en ljudkomponent). Du ska INTE använda spabadet med luckorna avtagna. Placera INTE elektriska apparater på närmare avstånd än 1,5 m från spabadet. Använd INTE förlängningssladd för att ansluta spabadet till strömkällan. Det är inte säkert att förlängningssladden är korrekt jordad och anslutningen kan innebära risk för elstöt. Försök INTE att öppna den elektriska kontrollboxen. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren. Detta skall göras av behörig personal/tekniker. 6 - reloadspas.se

7 INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖRBEREDELSE AV UPPSTÄLLNINGSPLATSEN Du har antagligen redan valt ut en plats för ditt nya spabad, antingen inom- eller umhus, på en uteplats eller ett däck. Se bara till att du kontrollerar följande: Placera ALLTID spabadet på en stabil och horisontell, plan yta. Ett fyllt spabad väger mycket. Säkerställ att platsen du valt håller för vikten. Glöm INTE att justera spabadet så att det står vågrätt innan du fyller det. Var noga med att placera maskinutrymmet, som innehåller alla elektriska komponenter, på en plats där vattnet rinner bort ifrån det. Om vatten kommer in i maskinutrymmet kan elektroniken skadas eller så kan det göra att jordfelsbrytaren till ditt hus slår ifrån. Se till att jordfelsbrytare och säkringar är lättåtkomliga. Se också till att maskinutrymmet är åtkomligt för skötsel och periodiskt underhåll av spabadet. Skador på komponenterna i spabadets maskinutrymme eller interna rörsystem som orsakats av infestation av t ex gnagare omfattas INTE av garantin! INSTALLATION UTOMHUS OCH PÅ UTEPLATS Oavsett var du placerar ditt nya spabad är det viktigt att det står på en solid grund. Strukturella skador på spabadet som orsakas av felaktig installation eller placering på ett otillräckligt underlag täcks inte av den begränsade garantin för spabadet. Om du installerar spabadet umhus rekommenderar vi att det ställs på en minst 10 cm tjock platta av armerad beng. Vi rekommenderar också en bra isolering under spabadet. Om spabadet placeras på marken, även om det bara är tillfälligt, ska stenplatr läggas under områdena för anpassning till vågrätt läge. Stenarna ska vara minst 5 cm tjocka och 30 cm sra. Även med dessa stenar på plats kommer spabadet ofrånkomligen att sätta sig och stå snett. Ett spabad omgivet av jord och gräs blir dessum snart fullt av jord och gräs från badarnas fötter. Ställ därför upp det på en solid grund så snart som möjligt. reloadspas.se - 7

8 INSTALLATION PÅ DÄCK För att vara säker på att däcket håller för ditt spabad måste du känna till däckets maxbelastning. Rådfråga en behörig snickare eller byggnadsingenjör. Vikten per kvadratmeter får inte överskrida strukturens nominella belastningskapacitet, annars kan allvarliga strukturella skador uppstå. Reload Spas rekommenderar att en byggnadsingenjör eller snickare rådfrågas innan spabadet placeras på ett upphöjt däck. INSTALLATION INOMHUS / I KÄLLARE Var medveten om att vissa särskilda krav gäller vid placering av spabadet inomhus. Vatten ansamlas runt omkring badet, så golvmaterialet måste kunna ge gott grepp när det är vått. Adekvat avrinning är absolut nödvändigt för att förhindra ansamling av för mycket vatten runt spabadet. Om ett nytt rum byggs för spabadet rekommenderas att ett avlopp läggs in i golvet. Luftfuktigheten ökar när spabadet installerats. Vatten kan tränga in i trästrukturer och orsaka att träet ruttnar, möglar eller skapar andra problem. Kontrollera effekterna av den ökade luftfuktigheten på exponerat trä, papper etc. i rummet. För att minimera dessa effekter är det bäst att se till att badutrymmet förses med god ventilation. En behörig yrkesman kan hjälpa till med att avgöra om ytterligare ventilation måste installeras. VIKTIGT: Spabadet får inte installeras på golv med golvvärme. Området omkring spabadet måste hållas väl ventilerat när spabadet installeras inomhus eller i ett avgränsat utrymme. Otillräcklig ventilation omkring spabadet kan orsaka en onormalt hög koncentration av kemikalier som används i spabadet och/eller av bakteriefragment. Dessa luftburna kemikalier och/eller bakteriefragment kan komma att inandas och ge upphov till andningssvårigheter eller lungskador hos vissa personer som lider av nedsatt immunförsvar eller luftvägsinfektioner. Uppsök snarast läkare om du eller andra badare drabbas av ett sådant tillstånd. 8 - reloadspas.se

9 Förum föregående anvisningar ska spabadet även göras rent och underhållas ordentligt, enligt följande: - Följ alla förfaranden i denna användarmanual och de tryckta anvisningarna på alla förpackningar med vattenvårdsprodukter (kemikalier). - Testa vattnet regelbundet för att kontrollera halterna av desinfektionsmedel, ph-värdet samt andra vattenvårdskrav. - Töm, rengör och fyll ditt spabad på nytt enligt ett regelbundet schema. Hur ofta ni bör göra detta beror på användning och omhändetagande men vi rekommenderar 3-4 gånger per år. - Rengör alla filter minst en gång i månaden. - Kontrollera att cirkulationen i hela spabadets vattensystem är fullgod. - Be badarna att duscha innan de kliver ner i spabadet. Det blir ungefär 200 gånger smutsigare om badare inte duschar innan bad. FÖRBEREDELSE AV MARKEN Ditt spabad har designats för att fungera på alla typer av vanliga yr. Även om en bengplatta är bäst för långvarig användning är andra grunder acceptabla under förutsättning att det förbereds en jämn bas före leveransen. Samt att grunden anpassas efter spabadets vikt. För att ditt spabad ska kunna fungera korrekt måste spabadet stå vågrätt. reloadspas.se - 9

10 INSTALLATIONSANTECKNINGAR - Om trädgårdsplatr eller bjälkar är det som väljs som grunden till spabadet bör de placeras på angivna vågräta områden så att det upprätthålls jämn viktfördelning för spabadet. - Det är viktigt att notera att mjuka yr, även när trädgårdsplatr används för att jämnt fördela spabadets vikt, ändå kommer att ha en tendens att sätta sig, vilket leder till ett ojämnt spabad. - Kom ihåg att om du placerar spabadet på gräs eller smuts kan det öka den mängd smuts som oavsiktligt kommer in i spabadet via badarnas fötter. Om du placerar dessa på en annan yta än en enda jämn platta kan det leda till installationsproblem. Som husägare är det ditt ansvar att tillhandahålla en passande, jämn grund för spabadet. Kom ihåg att de flesta personer som gör leveransen inte kan jämna ut och förbereda platsen för spabadet. OBS! För att spabadet ska fungera korrekt måste du se till att spabadet står jämnt efter det har installerats. INSTALLATIONSANTECKNINGAR 10 - reloadspas.se

11 INSTALLATIONSANTECKNINGAR reloadspas.se - 11

12 ELEKTRISK INKOPPLING ELEKTRISKA KRAV OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Ditt spabad har konstruerats med sr omsorg för att ge maximal säkerhet mot elstötar. Om spabadet ansluts till en felaktigt dragen strömkrets omintetgörs många av spabadets säkerhetsfunktioner. Läs noga igenom och följ kraven för den elektriska installationen och anvisningarna som gäller just ditt spabadsmodell till punkt och pricka! SPABAD MÅSTE ELANSLUTAS ENLIGT ALLA GÄLLANDE ELBESTÄMMELSER. ALLT ELEKTRISKT ARBETE SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELEKTRIKER. RELOAD SPAS REKOMMENDERAR ATT LÄMPLIGA ELEKTRISKA LEDARE, ANSLUTNINGAR OCH LEDNINGAR ANVÄNDS FÖR SAMTLIGA KRETSAR. INSTALLATION AV STRÖMFÖRSÖRJNING 1. För att ansluta den elektriska matningen, ska du först ta av luckan till maskinutrymmet. Du finner kontrollboxen vid den rostfria Reload Spas Logotypen. 2. Leta rätt på kontrollboxen, lösgör skruvarna på kontrollboxens framsida, avlägsna skruvarna och ta bort locket. 3. Anslut strömförsörjningsledningen till kontrollboxen och koppla ledningarna enligt beskrivningen på nästa sida och på kopplingsschemat på insidan av locket. Sätt på kontrollboxens lock när detta är gjort. VIKTIGT: Alla spabad kräver en jordfelsbrytare (GFCI) för den elektriska säkerheten. På grund av att uttagen varierar i olika länder tillhandahåller Reload Spas inte en jordfelsbrytare som en standarddel tillsammans med spabadet. Jordfelsbrytaren måste installeras av en behörig elektriker. Jordfelsbrytare måste uppfylla samtliga gällande el-bestämmelser reloadspas.se

13 KOPPLINGSSCHEMA L1 L2 N L3 PJ2 PJ1 L 1 = Fas 1 L 2 = Fas 2 L 3 = Fas 3 N = Neutral G = Jord reloadspas.se - 13

14 DRIFTSÄTTNING AV DITT SPABAD Läs och följ alla instruktioner steg för steg hur du ska gå tillväga när du får ditt spabad fram till att du kan ta ditt första bad i varmt vatten. 1. Ställ ditt spabad på bestämd plats. Tänk på att man ska kunna komma åt alla serviceluckor runt om på spabadet för att lätt kunna göra service. Om du ska sänka ned ditt spabad, tänk på att göra serviceluckorna åtkomliga då det åligger kunden att ha fri väg fram vid service. 2. Öppna alla serviceluckor runt om på ditt spabad. 3. Dra sedan åt samtliga kopplingar mellan rör, pump och värmare med handkraft (detta bör upprepas 2-3 dygn efter att ditt spabad har nått önskad temperatur). Detta för att du skall vara säker på att allt är åtdraget. Vid frakt och leverans kan ditt spabad utsättas för vibrationer, därför så kan det vara bra att göra en enkel kontroll. 4. Elanslutning: 3x16 Amp och jordfelsbrytare (vi rekommenderar även arbetsbrytare vid ditt spabad). 5. El-centralen är placerad under panelen där den rostfria Reload Spas logotypen är placerad. 6. När du har fyllt upp ditt spabad är det dags att slå på strömmen. Ditt spabad kommer nu aumatiskt att söka efter förinställda värden och börja cirkulera vattnet genom alla pumpar. Slå ALDRIG på strömmen till ditt spabad utan vatten i det! 7. När Du ska värma vattnet efter vattenbyte eller påfyllning så rekommenderas att du har standard läge. 8. Ta sedan teststickorna och doppa i vattnet, läs av PH-värde och korrigera sedan med hjälp av PH+ eller PH- beroende på vad stickan visar (läs på förpackningens baksida). 9. Efter du har kollat ditt PH värde chockklorerar du ditt spabad med spaklor. (Läs på förpackningens baksida). När du har tillsatt klor i ditt spabad trycker du igång dina jet pumpar med hjälp av knapparna Pump 1 & Pump 2 (vattenmassage), för att få cirkulation på ditt vatten. Låt hela locket vara öppet i ca 30 minuter efter du tillsatt kemikalier. OBS! Gäller ej om du har in.clear installerat. 10. Kör Pump 1 & Pump 2 (vattenmassage) i 20 minuter, (pumpen stängs av aumatiskt efter 20 minuter). 11. Nu är själva driftsättningen klar, det enda som återstår är att vänta (beroende på vattnets temperatur och ytter temp) innan spabadet har nått angiven temperatur och du kan ta ditt första bad reloadspas.se

15 KONTROLLPANEL OCH FUNKTIONER ÖVERSIKT KONTROLLPANEL Indikar för smart vinterläge Indikar för Pump 1 Indikar för ljus Indikar för filter Indikar för värmare Indikar för inställningspunkt Pump 1 Light (Belysning) UPP (Temperatur) TREND SERIE NED (Temperatur) reloadspas.se - 15

16 INSTRUKTIONER PUMP LIGHT (BELYSNING) Tryck på Pump 1 för att sätta igång Pump 1 i Tryck på Light för att tända ljuset. OFFTryck en andra OFFgång för att ställa in d10 d10 F2 F låg hastighet. Pump 1 i hög hastighet (med en dubbelhastigheten inbyggd timer stänger aumatiskt av ljus efter spump). Ett tredje tryck stänger av pumpen. en förbestämd tidsperiod, om det inte stängts av manuellt innan dess. En inbyggd timer stänger av pumpen efter en förbestämd tidsperiod, om pumpen inte stängts Indikarn Light lyser upp när ljuset är tänt. av manuelltfamily innan SERIEdess. Indikarn Pump 1 lyser upp när Pump 1 är på. Med en dubbelhastighetspump kommer indikarn att blinka när Pump 1 är inställd på låg hastighet. FAMILY FAMILY SERIESERIE 9898 FAMILY FAMILY SERIESERIE 9898 UPP OCH NED-KNAPPARNA FAMILY FAMILY SERIESERIE FAMILY FAMILY SERIESERIE o o vattentemperatur. Temperaturinställningen Använd Upp och Ned-knapparna för att ställa in önskad F F2visas 2 på displayen i 5 sekunder för att bekräfta F F ditt nya val. kommer att Ikonen för Inställningspunkten indikerar att displayen visar den önskade vatten temperaturen, INTE den aktuella temperaturen reloadspas.se 2

17 OFF FAMILY SERIE OFFd10 FAMILY SERIE d10f 2 AV-LÄGE Det här läget sppar alla outputs i 30-minuter FAMILY för SERIE att genomföra snabbunderhåll av spat. Tryck och håll ner Knapp 1 i 5 sekunder för att aktivera Av-läget. Tryck på Knapp 1 för att återaktivera systemet innan 30-minutsfördröjningen är över. FAMILY SERIE När läget är aktiverat kommer displayen att skifta mellan meddelandet OFF och vattentemperaturen. PROGRAMMERING AV SYSTEMET Beroende FAMILY på SERIE systemets konfiguration genomför systemet antingen renscykler eller filtercykler. FILTERCYKLER För att programmera filtercyklerna måste du ange varaktigheten och frekvensen. Under en filtercykel körs alla pumpar och utblås i 98 hög 98 hastighet i en minut för att rensa rören. Pump 1 eller CP kommer sedan att köras i låg hastighet resten av cykeln. STÄLLA IN FILTERCYKELNS VARAKTIGHET Tryck och håll ner Prog- eller Ljusknappen tills displayen visar d xx, där xx representerar filtercykelns varaktighet i timmar. Använd Upp/Ned-knapparna för att justera varaktigheten. 0=Ingen filtrering 24=Kontinuerlig filtrering 98 Notering: Att ställa in dett på 0 rekommenderas inte. FAMILY SERIE OFFF 2 FAMILY SERIE d10 o F F 2 FILTERCYKELNS FREKVENS Tryck på Prog- eller Ljusknappen igen. Displayen kommer att visa Fx, där x representerar mängden filtercykler per dag (upp till 4). Använd Upp/Ned-knapparna för att justera frekvensen. Tryck på ljusknappen när den önskade inställningen visas för att bekräfta. En filtercykel kommer startas omedelbart. Indikarn för Filter lyser upp när en filtercykel är igång. FILTERCYKLEN För att programmera filtercyklerna måste du välja frekvens. Under en renscykel körs alla pumpar och utblåset i en minut. FILTERCYKELNS FREKVENS Tryck och håll ner Ljusknappen tills displayen visar Fx, där x representerar mängden filtercykler per dag (upp till 4). Använd Upp/Ned-knapparna för att justera frekvensen. Tryck på ljusknappen när den önskade inställningen visas för att bekräfta. En filtercykel kommer startas omedelbart. Indikarn för Filter lyser upp när en filtercykel är igång. reloadspas.se - 17

18 98 STÄLLA IN TEMPERATUREN Tryck på Ljusknappen igen. Displayen kommer att visa antingen F eller C. Använd Upp/Ned-knapparna för att ändra enheten. Tryck på ljusknappen en sista gång för att återgå till normalt läge. OFF F = Fahrenheit C = Celsius 98 STÄLLA IN TEMPERATUREN Regulering av vattentemperatur I en reguleringscykel genererar systemet först vattenflöde genom värmaren och rören för att säkerställa korrekt temperaturavläsning och för att undvika aktivering av värmaren vid rra förhållanden. Systemet verifierar periodvis att alla parametrar är inom normala gränser. d10 Om avläsningarna från systemet inte är giltiga kommer streck (---) att visas tills normala avläsningar registrerats. Efter att ha säkerställt aktivering av pumpen, och mätning av vattentemperaturen om så behövs, kommer systemet aumatiskt sätta på värmaren för att nå upp till och hålla vattentemperaturen på inställningspunkten. Indikarn för värmaren lyser upp när värmaren är på. Den blinkar när högre temperatur begärs men värmaren inte ännu startat. SMART VINTERLÄGE Vårt Smart Winter Mode (smart vinterläge) skyddar ditt system från kyla genom att aktivera pumparna flera gånger per dag för att förebygga att vattnet fryser i rören. Indikarn för Smart Winter Mode lyser upp när smart vinterläge är på. NERKYLNING Efter att spavattnet är uppvärmt till den önskade inställningspunkten stängs värmaren av, men dess associerade pump (Pump 1 Låg hastighet eller CP) kommer fortfarande vara på i en förbestämd tidsperiod för att försäkra tillräcklig nerkylning av elementet; detta förlänger elementets livslängd. Värmarens ikon blinkar under denna period reloadspas.se

19 98 TYPISKA INSTÄLLNINGAR 98 Justerbar inställningspunkt för reglering: C till 40 C Fabrikstandard för inställningspunkt: 98 Typiskt 35 C/Max 38 C Filtercykelns varaktighet: 0 till 24 tim./fabrikstandard 2 tim Filtercykelns frekvens: 1 till 4 ggr per dag/fabrikstandard 2 Filtercykelns starttid: FAMILY SERIE 00:00 till SERIE 23:59/Fabrikstandard 12:00 FAMILY Pumparnas körtid: 1 till 255 min./fabrikstandard 20 min. 98 LjusetsOFF timeout: 98 d10 SERIE 1 tillfamily 255 min./fabrikstandard 120 min. FAMILY SERIE 98 OFF 98 d10 98 OFF 98 d10 FELMEDDELANDEN - Felmeddelanden indikerar ett feltillstånd eller problem som behöver åtgärdas FAMILY SERIE för att säkerställa korrekt funktion av systemet. Både felmeddelandet och vattentemperaturen visas omväxlande. visas på keypadens display. Alla felmeddelanden 98 OFF Hr OFF Prr OFF HL OFF FLO 98 d10 Hr Ett internt hårdvarufel har upptäckts i kontrollboxen. Prr Felmeddelandet Prr indikerar ett problem i regleringssonden. Systemet verifierar FAMILYär SERIE konstant om temperatursondens avläsningar inom normala gränsvärden. d10 HL Vattenteperaturen vid värmaren har nått 48 C. Stig inte i vattnet! d10 FLO Systemet upptäckte inget vattenflöde när huvudpumpen var igång. d10 UPL UPL Ingen lågaktiv konfigurationsmjukvara har laddats ner till systemet. AOH OH AOH Temperaturen innanför spats hölje var för hög, vilket orsakade att den interna temperaturen i kontrollboxen steg över normala gränsvärden. OH Vattentemperaturen i spat har nått 42 C. Stig inte i vattnet! reloadspas.se - 19

20 TREND SERIE ÖVERSIKT TREND SERIE KONTROLLPANEL TREND SERIE ON/OFF Pump PREMIUM 1 SERIE Pump 2 Light (Belysning) UP/DOWN (Temperatur) 20 - reloadspas.se

21 Quick Quick Quick Reference Card Card in.k450 in.k450 keypads keypads for in.xe for for in.xe spa in.xe spa syste sps FÖRSTA GÅNGEN DU STARTAR DITT SPA VIKTIGT! Slå ALDRIG på strömmen innan du fyllt ditt spabad med vatten! in.k450 i Compact Comp fu C När du har ström till ditt spabad kommer det aumatiskt att starta och därefter kommer spabadet att värma vattnets till inställd temperatur. Ditt spabad är utrustat med en 24 timmars cirkulationspump. Cirkulationspumpen samt ozongenerarn går kontinuerligt med undantag av aumatisk avstängning i varma for in.xe for spa in. fo miljöer. Quick Refer Qui Th functions function and th This QRC This depict QRTh Spa Functions Spa Functions Spa Functions On/Off On/Off key AV/PÅ-KNAPP On/Off key key STANDBY-LÄGE AV/PÅ-LÄGE Depending Depending on Depending spa on manufacturer, this facturer, på key spats facturer, may this have key tillverkare this may key have may kan allows have you Det allows här sp allows you läget outputs you sppar all outputs alla allows outputs out- you allows sp Det allows you här outputs you sp läget all outputs sppar normal all outputs alla operation out-normal operation display operatio d on spa manu- Standby spa manu- Standby Mode: Standby This Mode: mode Mode: This mode This On/Off mode Mode: On/Off On/Off This Mode: mode Mode: This mode This When mode When system When resumes system system resum its Beroende den one här or a knappen combination one or one a combination ha or of a en combination eller of flera and aumatic of and aumatic functions and aumatic functions with functions including with with including all aumatic including all aumatic func- all aumatic func- shows func- On shows for 3 On shows seconds. for On 3 secon for 3 puts och aumatiska funktioner puts inklusive alla aumatiska following following functions: following functions: Standby functions: Standby Standby exception exception of exception heat of heat of tions heat such tions as filter such tions cycle, as such filter heat as cycle, filter heat cycle, heat av and/or följande On/Off and/or funktioner: and/or On/Off On/Off and/or Standby, and/or request for med request 30 undantag minutes. request for 30 minutes. for av 30 uppvärmningsbegäran When active, When display active, i 30 display minuter. display mode purge mode for uppvärmningsbegäran, purge mode 30 minutes for purge 30 minutes for 30 This minutes mode This och allows mode This you allows mode save allow you minutes. request and request smart funktioner request and winter smart and winter som smart Manual t.ex. winter filtercykel, Economy Manual Manual Economy Mode: Econom Mod Av/På Economy och/eller Economy mode. Economy Ekonomiläge. mode. mode. When active, ggle between ggle between ggle Sby between Sby Sby perform quick perform spa perform quick maintenance. and When nance. active, smart nance. When vinterläge-rensning active, When active, water temperature i water 30 temperature water 20 F 2 spa quick mainte- spa some mainte- energy some by energy some regulating energy by regulat by first mode first activates/ mode first activates/ mode activates/ message, message, clock message, and clock and clock Det deactivates första deactivates läget via a deactivates short aktiveras via press a short via och a press short water press När temperature. water läget temperature. water är aktiverat In temperature. In kommer before expiration displayen before expiration of skifta expiration of mellan and of water and temperature. bunderhåll and water temperature. water på temperature. spat. display När display läget ggle display between ggle betw ggl display In display ggle minuter display between ggle för between ggle att genomföra (11 C) between below (11 C) snab- below (11 C) actual below set actual avaktiveras on key. on via ett on key. kort key. tryck på order restart order order restart system restart system system OFF message, OFF message, OFF clock message, clock point. clock When point. active, When point. active, When acti second mode, second if second present, mode, mode, if present, before if present, knappen. activates activates via a long activates via press a long of via press a long 30 of minutes press meddelandet 30 of delay, minutes 30 make minutes delay, Sby, a make delay, klockan a In make order a In restart order är In order aktiverat restart system restart kommer system Eco system displayen message, Eco message, Eco clock messag 3 6 seconds 3 6 seconds and 3 deactivates via vates a short via vates press a short via on a press short on key. press on spa key. light key. spa light flash spa a light flash 30 a minutes flash 30 a delay, minutes 30 make minutes delay, a make delay, a Make make a short Make press a Make short on a press short on pre th 6 seconds and deacti- and short deacti- press short on press short On/Off on press on On/Off before On/Off before expiration before expiration of expiration of of water temperature. and water temperat water och vattentemperaturen. För skifta mellan meddelandet OFF, Det andra key. läget, key. om key. det finns, few seconds att few starta seconds before few om seconds before end systemet before end short innan press end short on press klockan short On/Off on press och on On/Off vattentemperaturen. key. spa light flash För spa a att light flash starta manual a flash om economy manual a system- manual economy mode. econom mode On/Off key On/Off exit On/Off key exit key ex aktiveras third via mode, ett third långt if mode, present, third tryck mode, if present, på of if 3 present, till 3030-minutsfördröjningen of minutes of minutes warn minutes warn key. är warn över, spa key. light activates activates via a long activates via press a long via press a long you press system you is you system about system is about is about few seconds few seconds before few seconds before end before end When end When system When exits system system exits t 6 sekunder, of 6 9 of seconds och 6 of 9 avaktiveras seconds and 6 9 seconds and via resume and ett its gör resume normal ett resume kort its operation. normal tryck its normal operation. på Av/Påknappen. When system When resumes system spats system ljus resumes its kommer you resumes its system att you its är is you system about över, system gör is about ett is kort about shows tryck noe shows på for noe shows 3 seconds. for noe 3 secon for 3 of operation. 30 of minutes 30 et of innan minutes warn 30 minutes 30-minutsfördröjningen warn economy warn economy mode economy mode display mode dis kort deactivates tryck deactivates på via knappen. a deactivates short via press a short via a press When short press on key. on on key. key. normal operation normal normal operation display operation display resume display its resume normal resume its operation. normal its normal operation. operation. shows On blinka shows for 3 On shows i några seconds. for On 3 sekunder seconds. for 3 seconds. innan Det tredje läget, om det finns, aktiveras via ett långt tryck på 6 till 9 sekunder, och avaktiveras via ett kort tryck på knappen. de 30 minuterna är förbi för att varna dig att systemet kommer att fortsätta sin normala operation. När systemet fortsätter sin normala operation visar displayen On i 3 sekunder. Av/På-knappen. spats ljus kommer att blinka i några sekunder innan de 30 minuterna är förbi för att varna dig att systemet kommer att fortsätta sin normala operation. När systemet fortsätter sin normala operation visar displayen On i 3 sekunder. Pump 2 Pump key Pump 2 key 2 key Blower key Blower Blower key key Light key Light key Light key Up/Down Up/Down keys Up/Down keys key Press Pump Press 2 key Pump Press turn 2 Pump key 2 turn key Press turn Blower Press key Blower Press turn Blower key turn key Press turn Light Press key Light Press turn key Light light turn key light turn Use Up light or Use Down Up Use or key Down Up or set Down key Pump 2 on Pump at low 2 Pump on speed. at 2 low on speed. at low Blower speed. on. Blower Press Blower on. a second Press on. a Press second a on. second A second on. A press second on. A turns second press turns press desired turns water desired temperature. desired water temperat water Press a second Press a time Press second a turn second time time turn time turn turn time Blower time turn off. Blower turn Blower off. light off. off. A light built-in off. light A timer built-in off. reloadspas.se A built-in timer timer temperature - temperature setting temperature 21 setting pump pump high speed pump high (with speed high a (with speed A a built-in (with a A timer built-in aumatically A built-in timer aumatically timer aumatically aumatically turns aumatically light turns off light turns off be light displayed off be displayed for be 2 seconds displayed for 2 secon for

INSTALLATION & ANVÄNDNING RELOAD SPAS MANUAL TRENDSERIEN

INSTALLATION & ANVÄNDNING RELOAD SPAS MANUAL TRENDSERIEN INSTALLATION & ANVÄNDNING RELOAD SPAS MANUAL TRENDSERIEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Säkerhetsinformation 4-6 Installationsanvisningar 7-11 Elektrisk inkoppling 12-13 Driftsättning av spabad 14

Läs mer

Manual för Balboa utespa

Manual för Balboa utespa Manual för Balboa utespa Installation/ driftsättning av ditt spabad: Läs och följ alla instruktioner steg för steg hur du ska gå tillväga när du får ditt spa fram till att du kan ta ditt första bad i varmt

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000. Annan:

Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000. Annan: ANVÄNDAR MANUAL Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000 Annan: Innehållsförteckning Elektriska installationskrav...01 Elektriska service och konfigurationsalternativ...05 Bruksanvisning...08

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarmanual Spabad Antiqua

Användarmanual Spabad Antiqua Användarmanual Spabad Antiqua Läs anvisningarna i denna manual noggrant innan användning av spabadet! Säkerhetsavisningar Låt aldrig barn använda spabadet utan nära tillsyn av vuxen. Kom ihåg att våta

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

AquaKing. Användarmanual VARNING!

AquaKing. Användarmanual VARNING! 2015-11-11 AquaKing Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Kontakta

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

INSTALLATIONSGUID CELEBRITY

INSTALLATIONSGUID CELEBRITY INSTALLATIONSGUID CELEBRITY Placering För att ditt flyttbara spa ska fungera tryggt och säkert ska det placeras på en hård, slät, vågrät yta. Markförlagda spa kräver speciell installationsteknik och ska

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER SE Bruksanvisning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models SVENSKA

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer