! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk

2 Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens mest sålda avfuktare, utan också det avfuktarmärke som har flest Bäst-i-test -utmärkelser på marknaden. Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk. "#$% Modell no. referenser 1 Specifikation 2 Hur den fungerar 3 Vart den ska ställas 3 Före användning 4 Delar 5 Driftlägen 6, 7 Dränering 8, 9 Underhåll 10, 11 Felsökning av maskinen 12 Modell no. referenser MDC 16E. MDC 20E. MDC 16EP. MDC 20EP. 16 L/dygn i kapacitet 20 L/dygn i kapacitet 16L/ dygn i kapacitet med PTC värmefläkt 20L/ dygn i kapacitet med PTC värmefläkt Om modellen har en inbyggd UV ljusfunktion, så slutar modellbetäckningen med ett T, t.ex. MDC16ET. &

3 Specifikation Modell no. MDC16E MDC 16EP MDC 20E MDC 20EP Elnät 220V-240V~, 50Hz Avfuktningskapacitet 16L/dygn 20L/dygn Strömförbrukning för värmefläktanvändning N/A 780 W/3.4A N/A 830 W/ 3.6A Strömförbrukning * 280W/ 1.3A 370W/ 1.7A Kompressor Kylmedia Arbetsintervall Vattentank Storlek (BxDxH) Rotation R134a 5 ~ 35 o C 5.5 L 410 x 210 x 545 mm Nettovikt 12 kg 12.5 kg '()**+(,#++-.-$ /"01& 23#-#-$.3-#345*%-453.*67 8 F#A#+8G45G#5(%5#*G%*H(#-3#5.%5##3A%(-.+(#+(4,E?I5G%5 J5%:.+#CJJ$.BA%5K34-,.$%-+%JL,#JJ%-M>#A.-$,#N%,O+8G+.AA%5JL J58*C(A%-E 1

4 Hur avfuktaren fungerar TORR VARM LUFT FLÄKT KONDENSOR KYLSLINGOR MOTOR FUKTIG RUMS- TEMPERERAD LUFT BRYTARE VATTENTANK KOMPRESSOR VATTENTANK F%--#J58*C(A45%-#3BC(A#5%EF%-(8-A58,,%5#5*%-5%,#A.3#BC(A.$;%A%-.,CBA%- $%-8G#AA+C$#5CGG%A+,CBA$%-8GG#+(.-%-8:;A3.-$#*%-I3%5B,I*.$#BC(A%-#AA (8-*%-+%5#G8A(),+,.-$85-#EP45BC(A%-GIA%5*%(#,,#(),+,.-$85-#K+L(8-*%-+%5#+ *%-A.,,3#AA%-+8G#3,%*+-%5.A#-(%-EF%-A85(#*%,CBA%-J#++%5#5$%-8G (8-*% G453#5G8:;LA%5BI5+A.,,5CGG%A,.A%3#5G#5%4--45*%-+I$+.-E Vart den ska ställas Överflödig fukt kommer att vandra runtom i ditt hem, precis som matos. Av den anledningen, så ska avfuktaren ställas, där den effektivast kan få luften att cirkulera genom maskinen. Alternativt, om du har ett utrymme som är mer utsatt, så kan du börja ställa avfuktaren där för att senare flytta den till mitten av rummet. Försäkra dig om att underlaget är plant där du väljer att ställa avfuktaren, och där den har minst 10cm utrymme på alla sidor. Detta för att ge maskinen ett mer effektivt luftflöde. Denna avfuktare är utrustad med hjul för ökad mobilitet. Om den flyttas så ska strömsladden vara utdragen och vattenbehållaren tömd. 6 Vi rekommenderar inte användning av förlängningssladdar, så vänligen försäkra dig om att maskinen står tillräckligt nära ett jordat vägguttag. Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, säkerställ att kablarnas tjocklek är åtminstone 1 mm 2. När avfuktaren är igång, så ska ytterdörrar och fönster vara stängda för att avfuktaren ska fungera effektivt.

5 Före användning Varning " 'A4,,#,,A.*G#+(.-%-.%-CJJ54AAJ8+.A.8-E " QLAG#+(.-%-+ALCJJ54AA.%-A.GG#BI5%*%A#AA*%-#-34-*+EF%AA#BI5#AA (8GJ5%++858,R#-+(#5.--#A.,,N#(#A.,,(8GJ5%++85-8GG#+(.-%-,%$#A C-*%5A5#-+J85AE " SL,,,CBA.-A#$8:;TCAN,L+B5.AAB5L-%3E;.-*%5+8G(#-A4JJ#A.,,*%++#E " 'A5IGA.,,BI5+%,-GL+A%+A4GG#I3%5%-+G%*3#*+8G+AL5JL +J%:.B.(#A.8-%-N#(JLG#+(.-%-E " 2G+A5IG+,#**%-45+(#*#*K+LGL+A%*%-N)A#+#3%-#C(A85.+%5#* ;#-A3%5(#5%%,,%5,.(-#-*%BI5#AAJ%5+8-+(#*85+(#C-*3.(#+E " U-34-*#,*5.$(8-A#(A%-BI5#AA+A#5A#%,,%5+A#--#G#+(.-%-EU-34-* 5%$,#$%-BI5*%AA#E " /--#-G#+(.-%-B,)AA#++L+A4-$#3*%-K*5#$C5(8-A#(A%-8:;AIG 3#AA%-N%;L,,#5%-E " U-34-*.-A%.-+%(A+G%*%,%,,%5#-*5#N5#-*B#5,.$# +J5#)%5V5%-$I5.-$+G%*%,JLG#+(.-%-E " S4,,%,,%5+J8,#.-A%3#AA%-JLG#+(.-%- VIKTIGT U-34-*.-A%G#+(.-%-C-*%5*%-5%(8GG%-*%5#*%A%GJ%5#AC5%-#3W 7 9KBI5#AA C-*3.(#(5#BA.$JL.+-.-$JL(),+,.-$85-#E X

6 Delar Front 1. Kontrollpanel 2. Lock för luftutblås 3. Luftinsug 4. Full tank indikator 5. Vattentank 6. Handtag Bakifrån 7. Luftfilter / Luftinsug 8. Strömsladd 9. Handtag 10. Hål för dränering till avlopp 11. Vattentank 12. Hjul Filtersammansättning Grill Tvättbart filter Aktivt kolfilter Filterhållare W

7 Driftlägen Kontrollpanel 1. Värme (bara på modeller med värmefunktion) 2. UV ljus (bara på modeller med UV-funktion) 3. Timer Displayfönster 4. Displayfönster 5. Fläkthastighet (ventilation) knapp 6. Inställning för önskad luftfuktighet 7. ON/OFF knapp &E?C(A.$;%A+*.+J,#)Y (8-A.-C%5,.$#3BC(A-.-$KW7=KZ7=K[7=K<7= \5.-$,.$$#-*%BC(A.$;%A+-.3LY N5# $8*(4-AK *L,.$A "# N%A)*%5W7=]5CGG%A+,CBABC(A.$;%A+-.3L][7= Z

8 N%A)*%567=]5CGG%A+,CBABC(A.$;%A+-.3L^W7= %,,%5[7=^5CGG%A+,CBABC(A.$;%A+-.3L]<7= N%A)*%5#AA5CGG%A+,CBABC(A.$;%A+-.3L45I3%5<7=>?E 6E \8GJ5% $L-$E2G#3B58+A-.-$+BC-(A.8-%-45.$L-$+L(8GG%5 3#AA%-*58JJ#5-#8:;3#AA%-A#-(%-#AAN,.-(#E \8GJ5% A%.$L-$ _#AA%-A#-(%-45BC,,E G%B,4(A+(-#JJ%-K8:;5CG+A%GJ%5#AC5%-45,4$5%4-1W 8 9K+L(8GG%5 345G%.-*.(#A85-#AAA4-*#+8:;345G%B,4(A%-+A#5A#5EPC(8GG%5B,4(A;#+A.$;%A%- #AA$LJLG#aE2G5CG+A%GJ%5#AC5%-45;I$5%4-1W 8 9K+L(8GG%5.-A% 345G%.-*.(#A85-#AAA4-*#+8:;345G%B,4(A%-(8GG%5.-A%;%,,%5*%-#AA+A#5A#E* Denna PTC värmefläkt är skyddad med termostat och överhettningsskydd. WE ZE c.g%5k&a.,,1xa.gg#5e [E 7 7?DE?I5#AAN)A#%-;%AK;L,,.-MSbdO0(-#JJ%-.1+%(C-*%5E <E?,4(A;#+A.$;%AY ;I$;#+A.$;%AK,L$;#+A.$;%A ee F%--##3BC(A#5%45CA5C+A#*G%*#CA85%+A#5A0BC-(A.8-3.*+A5IG#3N58AAE U3BC(A#5%-(8GG%5#AA+A#5A#8G/*%A+%-#+A.-+A4,,*#,4$%A-45+A5IGG%- (8GG%5A.,,N#(#E Drift &E '4AA.(8-A#(A%-.%AAR85*#ACAA#$K.%AA%,-4A+8GJ#++#5*%BI5%+(5.BA%5+8G+AL5JL %A.(%AA%-JLG#+(.-%-E 1E c5):(jl2pv2??bi5#aa+a#5a#g#+(.-%-e\8gj5%++85-(8gg%5#aa+a#5a#. (8-A.-C%5,.$*5.BAE 6E c5):(jlsbd/f/cf0(-#jj%-bi5#aa+a4,,#.-i-+(#*,cbabc(a.$;%a+-.3ly (8-A.-C%5,.$*5.BAKW7=KZ7=K[7=%,,%5<7= XE c5):(jlb,4(a;#+a.$;%a+(-#jj%-bi5#aa34,r#b,4(a;#+a.$;%aksi$%,,%5,l$e

9 WE?I5#AA+A4-$##3#3BC(A#5%-KA5):(JL2PV2??.$%-E ZE QCBACAN,L+%A(#-RC+A%5#+BI5;#-*E [

10 Dränering P453#AA%-N%;L,,#5%-45BC,,K+L(8GG%5#3BC(A#5%-#AA+A4-$#+#3#CA8G#A.+(A8:;Y g#a%5bc,,0.(8-%- (8GG%5#AAN,.-(#E d#+(.-%-(8gg%5#3$%%-+3#$,#5g+.$-#,e H?I5#AA+A4-$##3+.$-#,KA5):(JL 2PV2??0(-#JJ%-8:;G#+(.-%-+A4-$+#3E _#AA%--.3LBI-+A5%A(8GG%5#AA,)+#5IAAE?I5#AAA#CA3#AA%-A#-(%-K*5#$CA*%-B5L-%-;%A%-.;#-*A#$%AE `BA%5#AA*CAIGAA#-(%-KBI5A.,,N#(#*%-JL+.-J,#A+8:;BI5+4(5#*.$8G#AA*%- +.AA%585*%-A,.$AB#+AEMg#A%5BC,,O0,#GJ#-+,4:(+*L8:;#3BC(A-.-$%-(8GG%5#AA +A#5A#LA%5.$%-E "#$%&'#(#)*'+,-().(/,**'#0'12$$,+'#(%#*'(1,+(3,**3(*%$$0,4,(4)++'4*(32(4)..'+( /,**'##%/256#3*+'*(,**(5)+*3"**,(,**($73,(+6**()81($,+.'*(4)..'+(,**(16+,3(%&'#9( Om vattenbehållaren är full eller om tanken inte är rätt positionerad så kommer vattennivålampan att För att ta ut vattenbehållaren, drag den rakt ut från maskinen i tankens handtag. lysa rött, 8

11 Kontinuerlig dränering P45#3BC(A#5%-(I5+.34,*.$ABC(A.$#CA5)GG%-K+L(8GG%53#AA%-N%;L,,#5%-#AAN%;I3# AIGG#+8BA#EFL(#-*%A3#5#N%;4-*.$A#AA(8JJ,#%-*54-%5.-$++,#-$*.5%(AA.,,%- $8,3N5C--EF%A$I5+JLBI,R#-*%3.+Y &E H$%&Y P45*%--#J,C$$45N85AJ,8:(#A+L(#-G#-.-A%+4AA#A.,,N#(#*%A.$%-E 1E 6E '()*()+,-*()./)+(.(001)213455(61)781)9,::()7)015/) (.(00)10+761*007558,5.26;))1)# H_4-,.$%--8A%5#K3#AA%-+,#-$45%RN.B8$#*E?I5+4(5#*.$8G#AA3#AA-%A5.--%5$%-8G+,#-$%-85*%-A,.$A8:;#AA*%-+.AA%5B#+A/ G#+(.-%-E:)*'+,;(<(4,$$,(/"='+56+12$$,#='#-(3'(*%$$(,**(3$,#&'#(%#*'(5+73'+(*%$$(%3-(=2( ='**,(4,#(34,=,(.,34%#'#9 FIG. 1 FIG. 2 _#AA%-+,#-$%-+.--%5*.#G%A%5 &1GGE',#-$.-$L5%RG%* #3BC(A#5%-E e

12 Underhåll/Service Drag alltid ut stickkontakten ur uttaget innan du utför service, rengöring eller underhåll på maskinen RENGÖRING AV CHASSIT Använd en mjuk trasa för att torka av maskinen. Använd aldrig starka kemikalier, bensin, lösningsmedel eller andra starka medel på chassit då detta kan skada plasten. RENGÖRING AV FILTER För tvättbart filter Använd en dammsugare eller knacka lätt på filtret för att rengöra det. Är filtret väldigt smutsigt, använd varmt vatten och lite diskmedel. OBS Ett smutsigt filter försämrar avfuktarens kapacitet och ett väldigt smutsigt filter kan skada kompressorn och dessa fel täcks ej av garantier. För aktivt kolfilter Detta filter är inte tvättbart Dess livslängd varierar beroende på rummet som maskinen används i. Filtret bör kollas var 6:e månad och ska bytas ut vid behov Grill Tvättbart filter Aktivt kolfilter Filterhållare &7

13 FÖRVARING Om inte maskinen används under en längre period vänligen; Stäng av maskinen, drag ut sladden ur vägguttaget och rulla ihop sladden. Töm vattentanken helt och rengör den Täck maskinen och förvara den skilt från direkt solljus. 11

14 Felsökning MASKINEN FUNGERAR INTE: " Är kontakten i vägguttaget? " Är strömmen på/har en propp gått? " Är rumstemperaturen under 5 o C eller över 35 o C? Om så, så är det utanför arbetsintervallerna för maskinen. " Försäkra dig om att hygrostaten (eller ON/OFF knappen) är på. " Kontrollera att vattentanken är i rätt läge och att den inte är full. " Försäkra dig om att luftinsug och utblås inte är täckta på något vis. MASKINEN ÄR VERKNINGSLÖS: " Är filtret smutsigt? " Är luftinsug och utblås täckta på något vis? " Är den relativa fuktigheten redan låg i rummet? MASKINEN VERKAR GÖRA LITE NYTTA: " Är det många fönster eller dörrar öppna? " Finns det något i rummet som skapar mycket fukt? MASKINEN FÖR MYCKET VÄSEN: " Kontrollera att maskinen står på ett plant underlag. MASKINEN LÄCKER: " Kontrollera att maskinen står på ett plant underlag. " Om du inte använder direkt dränering, vänligen kontrollera gummipluggen på baksidan är fastsatt ordentligt. 12 &77X7[

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com Bruksanvisning PB 10 / PB 20 www.pondteam.com Innehåll Filter beskrivning 3 Mekanisk filtrering 3 Biologisk filtrering. 3 Filter innovationer 4 Användning och begränsningar... 4 Pump att användas med filtret...

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280

SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280 Back Bar kyl Metos Profitbar SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280 4242970, 4242972, 4242974, 4242976 Bruksanvisningar 06.06.2012 Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 06.06.2012 Metos Profitbar

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning Art. Nr. 64598 9/04 JURA IMPRESSA E10/20/25 Svenska... 5 21 Legend: DISPLAY: ger information DISPLAY: var god och följ bildskärmens anvisningar. = Märk = Viktigt = Tips

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer