Starkströmsföreskrifterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starkströmsföreskrifterna"

Transkript

1 ELSÄKERHETSVERKET Starkströmsföreskrifterna Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa Föreskrifter och allmänna råd ELSÄK-FS 1999:5

2 ISSN X Elanders Gotab, Stockholm 1999

3 INNEHÅLL Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER DEL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE DEL 2 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR DEL 3 VARSELMÄRKNING AVDELNING A FÖRESKRIFTER OM UTFÖRANDE AV ANLÄGGNINGAR MED NOMINELL SPÄNNING AV HÖGST V VÄXELSPÄNNING ELLER V LIKSPÄNNING OCH OM ELEKTRISKA BAN- ELLER TRÅDBUSSANLÄGGNINGAR SAMT ANLÄGGNINGAR AV SÄRSKILDA SLAG ÄVEN VID HÖGRE SPÄNNING DEL 1 ÄNDAMÅL OCH GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER KAPITEL 12 ÄNDAMÅL KAPITEL 13 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Skydd från säkerhetssynpunkt Projektering av elektrisk anläggning Val av elektrisk materiel Utförande och kontroll före idrifttagning av elektrisk anläggning DEL 2 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR Se Allmänna bestämmelser, Del 2 DEL 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Allmänt KAPITEL 31 ANVÄNDNING, UPPBYGGNAD OCH STRÖMTILLFÖRSEL Användning av TN-system och TT-system Maximal belastning och sammanlagring Beskrivning av olika slag av fördelningssystem

4 313 Strömförsörjning Sektionering av en installation KAPITEL 32 YTTRE PÅVERKAN KAPITEL 33 ÖMSESIDIG PÅVERKAN MELLAN INGÅENDE ANLÄGGNINGSDELAR. 59 KAPITEL 34 UTFÖRANDE MED HÄNSYN TILL UNDERHÅLL KAPITEL 35 NÖDKRAFT OCH RESERVKRAFT Allmänt Klassificering DEL 4 SKYDD AV PERSONER, HUSDJUR OCH EGENDOM Inledning KAPITEL 41 SKYDD MOT ELCHOCK Omfattning Skydd mot både direkt och indirekt beröring Skydd mot direkt beröring Skydd mot indirekt beröring KAPITEL 42 SKYDD MOT TERMISKA PÅVERKNINGAR Allmänt Skydd mot brand Skydd mot brännskador KAPITEL 43 SKYDD MOT ÖVERSTRÖM Allmänt Olika slag av överströmsskydd Skydd mot överlastström Skydd mot kortslutningsström Samordning mellan överlast- och kortslutningsskydd Begränsning av överström genom matningskällans egenskaper

5 KAPITEL 45 SKYDD MOT FÖLJDER AV UNDERSPÄNNING Allmänna krav KAPITEL 46 FRÅNSKILJNING OCH BRYTNING Inledning Allmänt Frånskiljning Frånkoppling vid mekaniskt underhållsarbete Nödbrytning inklusive nödstopp Funktionsmanövrering KAPITEL 47 TILLÄMPNING AV SKYDDSÅTGÄRDER Allmänt Tillämpning av skyddsåtgärder mot elchock Tillämpning av skyddsåtgärder mot överström KAPITEL 48 VAL AV SKYDDSÅTGÄRDER MED HÄNSYN TILL YTTRE PÅVERKAN Skyddsåtgärder mot elchock med hänsyn till yttre påverkan Skyddsåtgärder mot brand DEL 5 VAL OCH MONTERING AV ELEKTRISK MATERIEL KAPITEL 51 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Allmänt Materiel Driftförhållanden och yttre påverkan Åtkomlighet Identifiering Ömsesidig skadlig påverkan KAPITEL 52 VAL OCH MONTERING AV LEDNINGSSYSTEM Allmänt Olika slag av ledningssystem Val och montering med hänsyn till yttre förhållanden Strömvärden

6 524 Ledararea Spänningsfall i abonnentanläggning Elektriska förbindningar Val och montering av ledningssystem med hänsyn till risk för brandspridning Närhet till andra anläggningar Val och montering av ledningssystem med hänsyn till underhåll och rengöring 113 KAPITEL 53 BRYT-, MANÖVER- OCH SKYDDSANORDNINGAR Allmänt och allmänna krav Apparater för skydd mot indirekt beröring genom automatisk frånkoppling av matning Överströmsskydd (säkringar, effektbrytare etc.) Underspänningsskydd Elkopplare Samordning av olika skydd KAPITEL 54 JORDNING, SKYDDSLEDARE, PEN-LEDARE OCH POTENTIAL- UTJÄMNINGSLEDARE Allmänt Anslutning till jord Skyddsledare Utförande av jordning för skyddsändamål Gemensam skyddsledare och neutralledare (PEN-ledare) Potentialutjämningsledare Figur Kapitel KAPITEL 55 ANNAN ELEKTRISK MATERIEL Generatoraggregat Installationsapparater och bruksföremål Motorers frånkoppling och överströmsskydd KAPITEL 56 NÖDKRAFT Allmänt Nödkraftkällor

7 563 Strömkretsar Materiel Särskilda krav för nödkraftkällor som inte kan arbeta parallellt Särskilda krav för nödkraftkällor som kan arbeta parallellt DEL 6 IDRIFTTAGNING AV INSTALLATION KAPITEL 61 KONTROLL FÖRE SPÄNNINGSSÄTTNING OCH IBRUKTAGANDE DEL 7 FÖRESKRIFTER OM ANLÄGGNINGAR AV SÄRSKILDA SLAG OCH ANLÄGGNINGAR I VISSA SLAGS ICKE EXPLOSIONSFARLIGA UTRYMMEN SAMT ANLÄGGNINGAR I DET FRIA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Badrum och duschrum Anläggningar med simbassänger, plaskdammar eller motsvarande Basturum Bygg- och rivningsplatser Elektriska installationer i jordbruk, trädgårdsmästerier och byggnader för husdjur Trånga ledande utrymmen Elektriska installationer inom uppställningsområde för husvagnar och i husvagnar Elektriska installationer i småbåtshamnar och i fritidsbåtar Tillfälliga installationer för mässor, utställningar etc Elektriska installationer i möbler Torra, icke brandfarliga utrymmen Anläggningar i fuktiga och i våta utrymmen samt anläggningar i det fria Driftrum DEL 8 FÖRESKRIFTER OM ANLÄGGNINGAR AV ANDRA SÄRSKILDA SLAG ÄN I DEL GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Kopplingsutrustningar Värmekabelanläggningar Värmefolieanläggningar och liknande anläggningar

8 804 SELV- eller PELV-kretsar för belysningsändamål Anläggningar för urladdningslampor för högre nominell spänning än 400 V Anläggningar för laddningsbara batterier Kondensatoranläggningar Anläggningar med katodiskt skydd Luftbehandlingssystems luftvägar Elektriska anläggningar i utrymmen med explosionsrisk Elektriska ban- eller trådbussanläggningar Friledningar, hängkabelledningar och hängspiralkabelledningar AVDELNING B FÖRESKRIFTER OM UTFÖRANDE AV ANLÄGGNINGAR MED HÖGRE NOMINELL SPÄNNING ÄN V VÄXELSPÄNNING ELLER V LIKSPÄNNING A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A1 SKYDDSÅTGÄRDER, DIMENSIONERING OCH ALLMÄN ANORDNING B71 Skydd mot beröringsfara B72 Skydd mot farlig spänning i utsatta delar och andra normalt icke spänningsförande delar B73 System- och skyddsjordning vid anläggningar med högst 25 kv systemspänning B74 System- och skyddsjordning vid anläggningar med högre systemspänning än 25 kv B75 Utförande av jordning B76 Isolationstillstånd B77 Anläggningars dimensionering och allmänna anordning B78 Val av elektrisk materiel A2 MASKIN- OCH TRANSFORMATORANLÄGGNINGAR M.M B79 Maskinanläggningar B80 Transformatoranläggningar B81 Laddningsbara batterier

9 B82 Kondensatoranläggningar B83 Strömriktaranläggningar A3 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR B85 Allmänt B86 Inomhusställverk B87 Ställverk i det fria B88 Driftrum A4 LEDNINGSSYSTEM OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING B89 Allmänt B90 Ledare och kablars dimensionering och belastning B91 Blank ledare B92 Blypapperskabel B93 Plastisolerad, plastmantlad och skärmad kabel A5 APPARATER B95 Allmänt B96 Säkringar B97 Elkopplare B SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER B1 LUFTLEDNINGAR B98 Friledning med plastbelagda ledare B99 Allmänt om friledningar B100 Ledare för friledningar B101 Isolatorer för friledningar B102 Stolpar B103 Luftledningar i förhållande till andra ledningar och till trafikleder B104 Hängkabelledningar B104A PEX-isolerad hängspiralkabelledning med hängspiralkabel utan metallisk skärm

10 AVDELNING C FÖRESKRIFTER OM SKÖTSEL AV ELEKTRISKA STARKSTRÖMS- ANLÄGGNINGAR DEL C1 ALLMÄNT C11 Tillämpningsområde m.m C12 Skyldigheter DEL C2 ANSVAR C21 Ansvar för anläggning C22 Ansvar för arbete DEL C3 INNEHAVARENS TILLSYN AV ANLÄGGNINGEN C31 Allmänt C32 Fortlöpande tillsyn m.m C33 Periodisk tillsyn m.m C34 Kontrollmätning av jordtagsresistans DEL C4 INTERNKONTROLL VID ELEKTRISKT ARBETE C41 Allmänt C42 Arbetsplanering C43 Utförande av arbete DEL C5 NORMALA SKÖTSELÅTGÄRDER C51 Allmänt C52 Kopplingar DEL C6 ARBETSMETODER C61 Allmänt C62 Arbete utan spänning C63 Arbete med spänning C64 Arbete nära spänning C65 Icke-elektriskt arbete Tabell C Figur C1 och C Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

11 Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa; beslutade den 5 oktober ELSÄK:FS 1999:5 Utkom från trycket den 8 november 1999 Med stöd av 1 kap 2 förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar och 11 förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel meddelar 1 Elsäkerhetsverket följande föreskrifter. 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, , s. 18, Celex 398L0048). 11

12 12

13 1.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER DEL Giltighet TILLÄMPNINGSOMRÅDE I fråga om starkströmsanläggnings utförande och skötsel skall utöver vad som följer av ellagen (1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar (starkströmsförordningen) gälla vad nedan i dessa föreskrifter sägs. Elektrisk materiel skall jämte vad som följer av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel väljas och installeras på sådant sätt att den uppfyller de säkerhetskrav som anges i dessa föreskrifter. Föreskrifterna gäller också fast anläggning och anläggning i fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift. För andra fordon än sådana som sägs i tredje stycket gäller föreskrifterna endast för elektrisk utrustning som finns i fordonen och som är avsedd att direkt anslutas till nätanslutet ledningssystem för högre spänning än 50 V. Elektrisk utrustning på fordon som används i utrymmen med explosiv miljö, skall uppfylla de särskilda föreskrifter som gäller för elektrisk anläggning i dylikt rum, se 850. Föreskrifterna gäller inte i fråga om starkströmsanläggning på luftfartyg. För fartyg gäller föreskrifterna endast för elektrisk installation i fritidsbåtar som är avsedda att direkt matas med högre spänning än 50 V från landbaserat matningssystem, se 709. Andra myndigheters föreskrifter kan påverka utförandet och skötseln av en anläggning. För starkströmsanläggning på fartyg och luftfartyg gäller vad i annan ordning särskilt föreskrivs. 1.2 Avvikelse från föreskrifterna i särskilda fall För anläggning som drivs under sådana förhållanden, att iakttagande av föreskrifterna uppenbarligen skulle medföra stora olägenheter, får avvikelse från föreskrifterna ske, om betryggande säkerhet för person, husdjur och egendom uppnås. Förhållande som här avses förekommer bl.a. vid elektrotermiska anläggningar, vid vissa elektrolysanläggningar, vid anläggningar inom laboratorier och provrum samt vid radiosändare och liknande utrustningar för enbart radiofrekvent ström. 1.3 Särskilda anvisningar om anläggningars skötsel Innehavaren skall utfärda särskilda anvisningar för att förebygga skada orsakad av el när anläggningens beskaffenhet eller skötseln så kräver. Arbetsgivare skall utfärda särskilda anvisningar, om detta erfordras med hänsyn till arbetets karaktär. Särskilda anvisningar skall vara fastställda av anläggningens innehavare respektive av arbetsgivaren. De särskilda anvisningarna kompletterar föreskrifterna och får inte strida mot dessa. När entreprenörer utför arbete är det viktigt att klarlägga vem som har ansvaret för att utfärda särskilda anvisningar. 13

14 Äldre anläggningar I fråga om anläggning utförd före dessa föreskrifters ikraftträdande gäller föreskrifterna angående anläggnings utförande endast beträffande utvidgning, ombyggnad eller omläggning av sådan anläggning eller om anläggningens användning eller förutsättningarna förändras på sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten. I fråga om starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift utförd före dessa föreskrifters ikraftträdande gäller tidigare meddelade föreskrifter eller vad som för varje fall särskilt föreskrivits i senast gällande koncession för anläggningen. För utbyggnad och ändring av sådan anläggning gäller starkströmsföreskrifterna. Föreskrifterna i Avdelning C angående anläggnings skötsel skall tillämpas oberoende av när anläggningen färdigställdes. Se även Med förändring av en anläggnings användning, som har väsentlig betydelse för elsäkerheten, avses till exempel förändringar som innebär användning av flera icke potentialutjämnade apparater i klass I-utförande inom räckhåll från varandra i samma rum eller ihopkoppling av apparater till ett nätverk. 1.5 Utförande enligt svensk standard Utförande enligt svensk standard anger exempel som från säkerhetssynpunkt får anses uppfylla föreskriften om inte annat visas. Med svensk standard avses gällande svensk standard vid tidpunkten för anläggningens utförande. 1. Svensk standard för skötsel av elektriska starkströmsanläggningar bör användas som komplement till föreskrifterna i Avdelning C. Med svensk standard avses gällande svensk standard vid tidpunkten för skötseln. Föreskrifterna i Avdelning C innehåller krav som inte finns i standarden. De viktigaste av dessa krav avser ansvar, tillsynsintervall, jordtagsmätning, frånkoppling vid jordfel, utbildningsplaner, villkor för ensamarbete med spänning. 2. Uppgift om gällande svensk standard kan erhållas ur en av Svenska Elektriska Kommissionen sammanställd förteckning. 1.6 Undantag från föreskrifterna Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger. 1.7 Allmänna råd De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpning av föreskrifterna i denna författning och anger hur någon kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Det står dock den enskilde fritt att välja andra lösningar och metoder, om dessa uppfyller föreskrifterna. 14

15 1.7 De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller redaktionella upplysningar. De allmänna råden föregås av texten Råd och är tryckta med mindre text. 15

16

17 2 DEL 2 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR De definitioner där den engelska benämningen anges har sin grund i International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Andra svenska benämningars engelska motsvarighet har dock inte medtagits. allpolig till- eller frånkoppling Till- eller frånkoppling inte nödvändigtvis samtidig av alla ledare som under normal drift för spänning till jord. Föreskriften innebär till- eller frånkoppling av såväl fasledare som neutralledare. Se spänningsförande del. Se även anslutningsdon Sammanfattande benämning för olika slags uttag, intag, skarvdon o.d. anslutningskabel Kabel med god böjlighet utförd så att den kan användas i flexibla förband t.ex. i sladdställ. anslutningspunkt origin of an electrical installation Den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation. arbetare arbete Person, oberoende av tjänsteställning, som under ledning av en elarbetsansvarig utför arbete. Varje form av elektriskt arbete eller icke-elektriskt arbete där det kan finnas en elektrisk fara. arbete utan spänning Arbete på spänningslös anläggningsdel som utförs efter det att alla åtgärder vidtagits för att förebygga elektrisk risk. arbete nära spänning Arbete vid vilket en arbetare kommer in i närområdet utan att nå riskområdet med kroppsdel eller med verktyg eller något annat föremål. arbete med spänning Arbete vid vilket en arbetare kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning. arbetsjordning armräckvidd arm s reach Sammanfattande begrepp för jordning och kortslutning för arbete. Avstånd från en punkt på en yta, där personer vanligen står eller rör sig, till de ytor som en person kan nå med handen i alla riktningar utan hjälpmedel. Tillämpning av benämningen armräckvidd framgår av , Figur 41A. avskärmning Med skärm skydda mot direkt beröring från varje vanlig tillträdesriktning. 17

18 2 avspärrning obstacle Del som förhindrar oavsiktlig beröring, men som inte förhindrar avsiktlig direkt beröring. barhandsmetoden Metod vid arbete med spänning, vid vilken arbetaren befinner sig på samma potential som de spänningsförande delarna och i direkt beröring med dessa samt är på lämpligt sätt isolerad från omgivningen. beröringsspänning touch voltage Spänning, som vid ett isolationsfel uppkommer mellan två samtidigt berörbara delar. Denna benämning används endast i samband med skydd mot indirekt beröring. I vissa fall kan beröringsspänningens storlek väsentligt påverkas av impedansen hos den person som berör delarna. bevis biledare Meddelande som är skriftligt och förknippat med skötseln av en anläggning. Ledare i elektrisk kontakt med ledande kabelhölje för skyddsjordning av höljet. blockerat uttag Uttag som är kombinerat med elkopplare på sådant sätt att elkopplaren inte kan slås till då stickproppen är utdragen och stickproppen inte kan dras ut då elkopplaren är tillslagen. brandcell Avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Se även byggregler (BBR). brandfarligt utrymme Se 482. brandsäkert rum Rum som är avskilt i lägst brandteknisk klass EI60 (A60) från angränsande rum och mot det fria. Väggar och tak av brännbart material har tändskyddande beklädnad med ytskikt av klass I. Golvbeläggning är utförd av material i klass g (obrännbart material). brandteknisk klass Klass för indelning av material, beklädnader, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper. Se även byggregler (BBR). brottsäker korsning Se brottsäker luftledning. brottsäker luftledning Luftledning som är så utförd, att de kombinationer av krafter och åverkan, vilka enligt erfarenhet kan väntas uppkomma, inte åstadkommer skada som menligt inverkar på ledningens möjligheter att fylla sin uppgift eller medför fara för person och egendom. 18

19 2 Brottsäker luftledning kan bestå antingen av en längre sammanhängande ledningssträcka eller, t.ex. vid korsningar, av något eller några enstaka spann ( brottsäker korsning ). bruksföremål (elektriska bruksföremål) Sammanfattande benämning för ljusarmatur, motordrivna hushållsapparater, värmeapparater, flyttbara radioapparater samt handverktyg och andra därmed jämförliga apparater. bryt-, manöver- och skyddsanordningar switchgear and controlgear Materiel, avsedd att anslutas till en elektrisk krets för att få utfört en eller flera av följande funktioner skydd, manöver, frånskiljning, slutning och brytning. brännbart material Material som vid provning enligt fastställd metod inte uppfyller fordringarna för obrännbart material. Fastställd metod anges i Boverkets allmänna råd för typgodkännande av brandskydd. byggregler (BBR) Föreskrifter och allmänna råd meddelade av Boverket. central chockström shock current Kopplingsutrustning huvudsakligen avsedd för montering på vertikal yta och för fördelning av elektrisk energi. Ström, som passerar genom en människo- eller djurkropp och kan ge skadlig verkan. direkt beröring direct contact Persons eller husdjurs beröring med spänningsförande del. distributionsnät Nät som omfattas av nätkoncession. driftrum Utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad person. Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri-, omformare- och ställverksrum ävensom inhägnat ställverk i det fria. dubbel isolering double insulation Isolering omfattande såväl grundläggande isolering som tilläggsisolering. dvärgbrytare Elkopplare som kan sluta, föra eller bryta driftströmmar under normala förhållanden, och är avsedd att sluta, under viss tid föra och genom automatisk funktion bryta strömmar vid överlast och kortslutning. Dvärgbrytarens huvudsakliga funktion är att automatiskt bryta överströmmar. 19

20 2 EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. effektbrytare circuit-breaker Mekanisk elkopplare som kan sluta, föra och bryta ström under normal drift och som därjämte under angivna onormala förhållanden även vid kortslutning, kan sluta, under angiven tid föra samt bryta ström. elarbetsansvarig Person som har fått arbetsuppgiften att ansvara för ett arbetes genomförande. elchock electric shock Skadlig verkan som följd av att elektrisk ström passerar genom en människo- eller djurkropp. elektriskt arbete Arbete på eller nära en elanläggning såsom provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande och besiktning. Elektriskt arbete kan även vara målningsarbete, gräsklippning etc. i driftrum. elkopplare switching device Apparat avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor medelst öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare). elmateriel electrical equipment Materiel använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, t.ex. maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål. elmateriel; fast monterad fixed equipment Elmateriel fastsatt på ett underlag eller på annat sätt fastsatt på en bestämd plats. elmateriel; flyttbar portable equipment Elmateriel som antingen flyttas under användningen eller som lätt kan flyttas från en plats till en annan medan den är ansluten till strömförsörjningen. elmateriel; handhållen hand-held equipment Flyttbar elmateriel avsedd att hållas i handen under normal användning och i vilken eventuell motor utgör del av materielen. elmateriel; stationär stationary equipment Fast monterad elmateriel, eller materiel som inte är försedd med bärhandtag och som har en sådan vikt att den inte lätt kan flyttas. Materiel som väger mer än 18 kg anses inte vara lätt flyttbar. 20

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar; beslutade den 31

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 15 april 2016. ELSÄK-FS

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter ( 2008:1) och allmänna råd om hur elektriska anläggningar ska vara

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem

Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem SJÖFS 2008:82 Utkom från trycket den 22 december 2008 beslutade 4 december 2008. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Elseminarium 2004 14.30-15.00 15.00-15.15 15.15-16.00 16.00-16.20 Kaffe och registrering Voltimum presenterar sig och kvällens program Elsäkerhet och standarder Minimässa 16.20-17.05 17.05-17.20 17.20-18.05

Läs mer

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Baserad på internationell standard IEC CENELEC Lågspänning 7 delar Elinstallationsreglerna 7 Delar 1. Ändamål och grundläggande principer

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda; beslutade den

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Elinstallationsreglerna SS

Elinstallationsreglerna SS Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 DEL 1 1. Vad är elinstallationsreglerna avsedda att uppfylla? 2. Ge tre exempel på utrymmen där elinstallationsreglerna gäller för. 3. Vilken är den högsta spänningen

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Allmänt Nyttjandet av eldrivna hjälpmedel och utrustningar inom verksamhet med fritidsbåtar har ökat under senare

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5)

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5) 1() 06-09- A TR1-16 SKYLTAR I STÄLLVERK 7, - 40 KV Innehåll 1 Förord Beteckningsskyltar Varnings- och förbudsskyltar 1 INLEDNING Denna riktlinje skall tillämpas för Svenska Kraftnäts anläggningar i nya

Läs mer

Elinstalla(onsreglerna. Utgåva 2 Örjan Borgström EUU

Elinstalla(onsreglerna. Utgåva 2 Örjan Borgström EUU Elinstalla(onsreglerna Utgåva 2 Örjan Borgström EUU Lagstiftning inom El ESA ISA ELAMA Svensk Standard, Föreskrifter Till exempel Utförandeföreskrifter Förordningar Till exempel Starkströmsförordningen

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Joakim Grafström SEK Svensk Elstandard Jag ska prata om Termer och definitioner Fördelningssystem, exempel Kap. 41 förenklat Jordfelsbrytare på fler platser

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK TEKNISK ORDER ALLMÄN AF EL 000 000005 2003-10-10 Sida 1 (38) 1 Allmänt... 2 1.1 Ordlistans upplägg... 2. 2 Ordlista...

FÖRSVARETS MATERIELVERK TEKNISK ORDER ALLMÄN AF EL 000 000005 2003-10-10 Sida 1 (38) 1 Allmänt... 2 1.1 Ordlistans upplägg... 2. 2 Ordlista... 2003-10-10 Sida 1 (38) AFEL00 *AF EL -05* Elordlista Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 1.1 Ordlistans upplägg... 2 2 Ordlista... 3 3 Spänningsband... 33 3.1 Spänningsband växelström... 33 3.2 Spänningsband

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 3.2/ (9)

SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 3.2/ (9) SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 3.2/2010 1 (9) ELSÄKERHETSEXAMEN 3 25.11.2010 SVARSSERIE Examen består av två delar. För avlagd examen krävs separat för båda delar ca 2/3 av det maximala poängtalet. Besvara alternativuppgifterna

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Kapslingsklasser inom elområdet

Kapslingsklasser inom elområdet 2003-10-10 Sida 1 (10) AFEL *AF EL -* Kapslingsklasser inom elområdet Innehållsförteckning 1 Kapslingsklasser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Ordförklaringar... 2 1.3 IP-systemets uppbyggnad... 3 1.4 IP-beteckningens

Läs mer

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler.

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. 2008:1 1. Vad menas med friledning? 2. Räknas ett utomhusställverk som ett driftrum? 3. Hur uppfyller vi kraven i kap. 2 om god elsäkerhetsteknisk

Läs mer

Allmän behörighet Högspänning - Regler och standarder

Allmän behörighet Högspänning - Regler och standarder Facit - Regler och standarder Föreskrifter 1. Vem har ansvaret för att arbete som utförs på en elektrisk anläggning, utförs av behörig personal? Svar: ELSÄK-FS 2010:3 9 I 5 starkströmsförordningen (2009:22)

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Driftmiljöer inom elområdet

Driftmiljöer inom elområdet 2003-10-10 Sida 1 (9) AFEL *AF EL -* Driftmiljöer inom elområdet Innehållsförteckning 1 Driftmiljöer i Försvarsmakten... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Förtydliganden av

Läs mer

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1.1 Lagstiftning om elsäkerhet - en översikt... 3 1.2 Historik... 3 1.3

Läs mer

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång,

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång, Förord Oavsett starkströmsanläggningarnas omfattning och driftförhållanden är det angeläget att de för elsäkerheten ansvariga har tillgång till sådana kompletterande anvisningar som möjliggör tillämpning

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN 60204-1 SEK handbok om maskinsäkerhet Elinstallationsreglerna utgåva 3 Ingvar Eriksson Hur uppfattar

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Ytterligare föreskrifter om elsäkerhet finns i elinstallatörsförordningen (1990:806) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

Ytterligare föreskrifter om elsäkerhet finns i elinstallatörsförordningen (1990:806) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel. SFS nr: 2009:22 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Rubrik: Starkströmsförordning (2009:22) Utfärdad: 2009-01-22 Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:531 Tillämpningsområde 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Elinstallationsreglerna. SS , utg 2, med kommentarer

Elinstallationsreglerna. SS , utg 2, med kommentarer Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 2, med kommentarer SEK Handbok 444 Utgåva 1 Oktober 2010 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 2, med kommentarer En handbok utgiven av SEK Svensk Elstandard.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning; ELSÄK-FS

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

LnS, Elsäkerhet

LnS, Elsäkerhet LnS, 2012 Elsäkerhet Elsäkerhet Elfaran är: Osynlig Ljudlös Luktlös Skadlig/Dödlig Skadeverkningar till följd av elektrisk ström Skador som är en direkt följd av strömmen som passerar genom kroppen. Indirekta

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen

Läs mer

Utdrag från Elinstallationsreglerna SS Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Bilaga 6F (informativ)

Utdrag från Elinstallationsreglerna SS Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Bilaga 6F (informativ) Bilaga 6F Beskrivning av den installation som ska kontrolleras Denna bilaga är särskilt lämplig för dokumentation av kontroll i bostadsinstallationer Typ av kontroll: Kontroll före idrifttagning Periodisk

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Göran Beckert Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer; beslutade den 4 juni 2013. ELSÄK-FS 2013:1

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om elanläggningar I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av elsäkerhetslagen (1135/2016): 1 Tillämpningsområde Denna förordning omfattar sådana elanläggningar som

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE 2013-02-25 TR01-16 utg 2 2/10. Utgåva Ändringsnot Datum. A Första utgåva 2006-09-25. 2 Ny mall 2013-02-25

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE 2013-02-25 TR01-16 utg 2 2/10. Utgåva Ändringsnot Datum. A Första utgåva 2006-09-25. 2 Ny mall 2013-02-25 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A Första utgåva 2006-09-25 2 Ny mall 2013-02-25 2/10 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Beteckningsskyltar... 4 1.2 Fasskyltar... 4 1.3 Varnings- och förbudsskyltar...

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 8 juni 2016. Elsäkerhetsverkets

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2010-09-13 R.10 Lars Eliasson/Börje Hjorth Karin Sjöndin

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 1 januari 2015. Elsäkerhetsverkets

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/2008 - Sida 1(6) SELV - Separated or safety extra-low voltage. PELV - Protected extra-low voltage

Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/2008 - Sida 1(6) SELV - Separated or safety extra-low voltage. PELV - Protected extra-low voltage Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/2008 - Sida 1(6) SELV - Separated or safety extra-low voltage IEC 61140 definierar ett SELV-system som "ett elektriskt system i vilket spänningen inte kan överskrida

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9)

Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9) Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9) ELSÄKERHETSEXAMEN 2 22.4.2010 SVARSSERIE Examen består av två delar. För avlagd examen krävs separat för båda delar ca 2/3 av det maximala poängtalet. Besvara

Läs mer

Jordfelsbrytare för säkerhets skull

Jordfelsbrytare för säkerhets skull Jordfelsbrytare. 2 Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare för säkerhets skull Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att elanläggningen och anslutna apparater är korrekt utförda

Läs mer

Elinstallationer i badrum

Elinstallationer i badrum Elinstallationer i badrum SEK Svensk Elstandards kansli får många frågor om hur man kan använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Kopplingsutrustning TBE 118 Utgåva 6 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

Någon som vet vad som gäller för elinstallationer i mobila vagnar? Typ där man tillagar mat till försäljning.

Någon som vet vad som gäller för elinstallationer i mobila vagnar? Typ där man tillagar mat till försäljning. Installation i mobila vagnar Postad av Mats Persson - 20 okt 2013 19:37 Någon som vet vad som gäller för elinstallationer i mobila vagnar? Typ där man tillagar mat till försäljning. Tittar jag i 436 40

Läs mer

FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR

FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag och varningsanslag

Läs mer

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF Skyddsutjämning Örjan Borgström EUU Kenth Ryeskog STF Nya definitioner Neutralpunkt L 1 Gruppcentral 230 V L 2 L 3 Belastning Basskydd Skyddsjordsledare jordpunkt Felskydd Fara genom indirekt beröring

Läs mer

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka ELSÄKERHET. Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka Förord. Detta material gäller för elinstallationer vilka matas med växelspänning under 1000V eller med likspänning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering;

Läs mer

Sida 19 EN :2010 INNEHÅLL

Sida 19 EN :2010 INNEHÅLL Sida 19 INNEHÅLL Inledning...24 1 Omfattning...25 2 Normativa hänvisningar...26 3 Termer och definitioner...27 3.1 Allmänna definitioner...28 3.2 Definitioner avseende anläggningar...29 3.3 Definitioner

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:5 Utkom från trycket 2006-07-21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Ordförklaringar elsäkerhetslagen (2016:732) Definitionen av elinstallationsarbete finns i

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2012:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om torkning med mikrovågor Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av

Läs mer

Varför ska utlösning ske inom 0,4 sekunder?

Varför ska utlösning ske inom 0,4 sekunder? 1 Varför ska utlösning ske inom 0,4 sekunder? Mats Jonsson, Personligen tycker jag inte om att använda ordet utlösningsvillkor när man talar om dagens regler för skydd mot elchock genom automatisk frånkoppling

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Fördelningsteknik, Lsp

Fördelningsteknik, Lsp Fördelningsteknik, Lsp Elinstallationsreglernas krav på jordfelsbrytare välj rätt skydd Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke Leif Lundberg Elinstallationsreglernas nya krav Nya termer och definitioner i utgåva

Läs mer

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare 1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare,

Läs mer

Utgåva TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR REVISIONSBESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR

Utgåva TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR REVISIONSBESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR ANVISNING T300 Utgåva 2011-02-14 TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR REVISIONSBESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR TM 1 Allmänt Besiktningsingenjören ska bedöma försäkringsobjekten i förhållande till den risknivå som försäkringsgivarna

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Gunnel Färm Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig

Läs mer

Distribution av el. I Sverige produceras den mesta elenergin av kärnkraften och vattenkraften.den övriga delen står sol, vind och oljekraftverken

Distribution av el. I Sverige produceras den mesta elenergin av kärnkraften och vattenkraften.den övriga delen står sol, vind och oljekraftverken Distribution av el I Sverige produceras den mesta elenergin av kärnkraften och vattenkraften.den övriga delen står sol, vind och oljekraftverken för. Det största kärnkraftverket är Ringhals 3600MW. Det

Läs mer

Checklista för kontroll av elanläggningar Lekmän. CHECKLISTA Utgåva 2013-04-09

Checklista för kontroll av elanläggningar Lekmän. CHECKLISTA Utgåva 2013-04-09 Checklista för kontroll av elanläggningar Lekmän CHECKLISTA Utgåva 2013-04-09 1 Förord Det åligger alltid en försäkringstagare att hålla sin anläggning i sådant skicka att den ger betryggande säkerhet

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2011:2 Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen STT1.2/ (9)

Säkerhetsteknikcentralen STT1.2/ (9) Säkerhetsteknikcentralen STT1.2/2010 1 (9) ELSÄKERHETSEXAMEN 1 25.11.2010 SVARSSERIE Examen består av två delar. För avlagd examen krävs separat för båda delar ca 2/3 av det maximala poängtalet. Besvara

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Karin Sjöberg Utkom från trycket den 5 april 2017 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

Läs mer

AVDELNING C FÖRESKRIFTER OM SKÖTSEL AV ELEKTRISKA STARKSTRÖMS- ANLÄGGNINGAR

AVDELNING C FÖRESKRIFTER OM SKÖTSEL AV ELEKTRISKA STARKSTRÖMS- ANLÄGGNINGAR INNEHÅLL AVDELNING C FÖRESKRIFTER OM SKÖTSEL AV ELEKTRISKA STARKSTRÖMS- ANLÄGGNINGAR............................................ 273 DEL C1 ALLMÄNT................................................... 273

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Läs mer