Starkströmsföreskrifterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starkströmsföreskrifterna"

Transkript

1 ELSÄKERHETSVERKET Starkströmsföreskrifterna Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa Föreskrifter och allmänna råd ELSÄK-FS 1999:5

2 ISSN X Elanders Gotab, Stockholm 1999

3 INNEHÅLL Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER DEL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE DEL 2 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR DEL 3 VARSELMÄRKNING AVDELNING A FÖRESKRIFTER OM UTFÖRANDE AV ANLÄGGNINGAR MED NOMINELL SPÄNNING AV HÖGST V VÄXELSPÄNNING ELLER V LIKSPÄNNING OCH OM ELEKTRISKA BAN- ELLER TRÅDBUSSANLÄGGNINGAR SAMT ANLÄGGNINGAR AV SÄRSKILDA SLAG ÄVEN VID HÖGRE SPÄNNING DEL 1 ÄNDAMÅL OCH GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER KAPITEL 12 ÄNDAMÅL KAPITEL 13 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Skydd från säkerhetssynpunkt Projektering av elektrisk anläggning Val av elektrisk materiel Utförande och kontroll före idrifttagning av elektrisk anläggning DEL 2 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR Se Allmänna bestämmelser, Del 2 DEL 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Allmänt KAPITEL 31 ANVÄNDNING, UPPBYGGNAD OCH STRÖMTILLFÖRSEL Användning av TN-system och TT-system Maximal belastning och sammanlagring Beskrivning av olika slag av fördelningssystem

4 313 Strömförsörjning Sektionering av en installation KAPITEL 32 YTTRE PÅVERKAN KAPITEL 33 ÖMSESIDIG PÅVERKAN MELLAN INGÅENDE ANLÄGGNINGSDELAR. 59 KAPITEL 34 UTFÖRANDE MED HÄNSYN TILL UNDERHÅLL KAPITEL 35 NÖDKRAFT OCH RESERVKRAFT Allmänt Klassificering DEL 4 SKYDD AV PERSONER, HUSDJUR OCH EGENDOM Inledning KAPITEL 41 SKYDD MOT ELCHOCK Omfattning Skydd mot både direkt och indirekt beröring Skydd mot direkt beröring Skydd mot indirekt beröring KAPITEL 42 SKYDD MOT TERMISKA PÅVERKNINGAR Allmänt Skydd mot brand Skydd mot brännskador KAPITEL 43 SKYDD MOT ÖVERSTRÖM Allmänt Olika slag av överströmsskydd Skydd mot överlastström Skydd mot kortslutningsström Samordning mellan överlast- och kortslutningsskydd Begränsning av överström genom matningskällans egenskaper

5 KAPITEL 45 SKYDD MOT FÖLJDER AV UNDERSPÄNNING Allmänna krav KAPITEL 46 FRÅNSKILJNING OCH BRYTNING Inledning Allmänt Frånskiljning Frånkoppling vid mekaniskt underhållsarbete Nödbrytning inklusive nödstopp Funktionsmanövrering KAPITEL 47 TILLÄMPNING AV SKYDDSÅTGÄRDER Allmänt Tillämpning av skyddsåtgärder mot elchock Tillämpning av skyddsåtgärder mot överström KAPITEL 48 VAL AV SKYDDSÅTGÄRDER MED HÄNSYN TILL YTTRE PÅVERKAN Skyddsåtgärder mot elchock med hänsyn till yttre påverkan Skyddsåtgärder mot brand DEL 5 VAL OCH MONTERING AV ELEKTRISK MATERIEL KAPITEL 51 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Allmänt Materiel Driftförhållanden och yttre påverkan Åtkomlighet Identifiering Ömsesidig skadlig påverkan KAPITEL 52 VAL OCH MONTERING AV LEDNINGSSYSTEM Allmänt Olika slag av ledningssystem Val och montering med hänsyn till yttre förhållanden Strömvärden

6 524 Ledararea Spänningsfall i abonnentanläggning Elektriska förbindningar Val och montering av ledningssystem med hänsyn till risk för brandspridning Närhet till andra anläggningar Val och montering av ledningssystem med hänsyn till underhåll och rengöring 113 KAPITEL 53 BRYT-, MANÖVER- OCH SKYDDSANORDNINGAR Allmänt och allmänna krav Apparater för skydd mot indirekt beröring genom automatisk frånkoppling av matning Överströmsskydd (säkringar, effektbrytare etc.) Underspänningsskydd Elkopplare Samordning av olika skydd KAPITEL 54 JORDNING, SKYDDSLEDARE, PEN-LEDARE OCH POTENTIAL- UTJÄMNINGSLEDARE Allmänt Anslutning till jord Skyddsledare Utförande av jordning för skyddsändamål Gemensam skyddsledare och neutralledare (PEN-ledare) Potentialutjämningsledare Figur Kapitel KAPITEL 55 ANNAN ELEKTRISK MATERIEL Generatoraggregat Installationsapparater och bruksföremål Motorers frånkoppling och överströmsskydd KAPITEL 56 NÖDKRAFT Allmänt Nödkraftkällor

7 563 Strömkretsar Materiel Särskilda krav för nödkraftkällor som inte kan arbeta parallellt Särskilda krav för nödkraftkällor som kan arbeta parallellt DEL 6 IDRIFTTAGNING AV INSTALLATION KAPITEL 61 KONTROLL FÖRE SPÄNNINGSSÄTTNING OCH IBRUKTAGANDE DEL 7 FÖRESKRIFTER OM ANLÄGGNINGAR AV SÄRSKILDA SLAG OCH ANLÄGGNINGAR I VISSA SLAGS ICKE EXPLOSIONSFARLIGA UTRYMMEN SAMT ANLÄGGNINGAR I DET FRIA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Badrum och duschrum Anläggningar med simbassänger, plaskdammar eller motsvarande Basturum Bygg- och rivningsplatser Elektriska installationer i jordbruk, trädgårdsmästerier och byggnader för husdjur Trånga ledande utrymmen Elektriska installationer inom uppställningsområde för husvagnar och i husvagnar Elektriska installationer i småbåtshamnar och i fritidsbåtar Tillfälliga installationer för mässor, utställningar etc Elektriska installationer i möbler Torra, icke brandfarliga utrymmen Anläggningar i fuktiga och i våta utrymmen samt anläggningar i det fria Driftrum DEL 8 FÖRESKRIFTER OM ANLÄGGNINGAR AV ANDRA SÄRSKILDA SLAG ÄN I DEL GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Kopplingsutrustningar Värmekabelanläggningar Värmefolieanläggningar och liknande anläggningar

8 804 SELV- eller PELV-kretsar för belysningsändamål Anläggningar för urladdningslampor för högre nominell spänning än 400 V Anläggningar för laddningsbara batterier Kondensatoranläggningar Anläggningar med katodiskt skydd Luftbehandlingssystems luftvägar Elektriska anläggningar i utrymmen med explosionsrisk Elektriska ban- eller trådbussanläggningar Friledningar, hängkabelledningar och hängspiralkabelledningar AVDELNING B FÖRESKRIFTER OM UTFÖRANDE AV ANLÄGGNINGAR MED HÖGRE NOMINELL SPÄNNING ÄN V VÄXELSPÄNNING ELLER V LIKSPÄNNING A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A1 SKYDDSÅTGÄRDER, DIMENSIONERING OCH ALLMÄN ANORDNING B71 Skydd mot beröringsfara B72 Skydd mot farlig spänning i utsatta delar och andra normalt icke spänningsförande delar B73 System- och skyddsjordning vid anläggningar med högst 25 kv systemspänning B74 System- och skyddsjordning vid anläggningar med högre systemspänning än 25 kv B75 Utförande av jordning B76 Isolationstillstånd B77 Anläggningars dimensionering och allmänna anordning B78 Val av elektrisk materiel A2 MASKIN- OCH TRANSFORMATORANLÄGGNINGAR M.M B79 Maskinanläggningar B80 Transformatoranläggningar B81 Laddningsbara batterier

9 B82 Kondensatoranläggningar B83 Strömriktaranläggningar A3 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR B85 Allmänt B86 Inomhusställverk B87 Ställverk i det fria B88 Driftrum A4 LEDNINGSSYSTEM OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING B89 Allmänt B90 Ledare och kablars dimensionering och belastning B91 Blank ledare B92 Blypapperskabel B93 Plastisolerad, plastmantlad och skärmad kabel A5 APPARATER B95 Allmänt B96 Säkringar B97 Elkopplare B SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER B1 LUFTLEDNINGAR B98 Friledning med plastbelagda ledare B99 Allmänt om friledningar B100 Ledare för friledningar B101 Isolatorer för friledningar B102 Stolpar B103 Luftledningar i förhållande till andra ledningar och till trafikleder B104 Hängkabelledningar B104A PEX-isolerad hängspiralkabelledning med hängspiralkabel utan metallisk skärm

10 AVDELNING C FÖRESKRIFTER OM SKÖTSEL AV ELEKTRISKA STARKSTRÖMS- ANLÄGGNINGAR DEL C1 ALLMÄNT C11 Tillämpningsområde m.m C12 Skyldigheter DEL C2 ANSVAR C21 Ansvar för anläggning C22 Ansvar för arbete DEL C3 INNEHAVARENS TILLSYN AV ANLÄGGNINGEN C31 Allmänt C32 Fortlöpande tillsyn m.m C33 Periodisk tillsyn m.m C34 Kontrollmätning av jordtagsresistans DEL C4 INTERNKONTROLL VID ELEKTRISKT ARBETE C41 Allmänt C42 Arbetsplanering C43 Utförande av arbete DEL C5 NORMALA SKÖTSELÅTGÄRDER C51 Allmänt C52 Kopplingar DEL C6 ARBETSMETODER C61 Allmänt C62 Arbete utan spänning C63 Arbete med spänning C64 Arbete nära spänning C65 Icke-elektriskt arbete Tabell C Figur C1 och C Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

11 Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa; beslutade den 5 oktober ELSÄK:FS 1999:5 Utkom från trycket den 8 november 1999 Med stöd av 1 kap 2 förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar och 11 förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel meddelar 1 Elsäkerhetsverket följande föreskrifter. 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, , s. 18, Celex 398L0048). 11

12 12

13 1.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER DEL Giltighet TILLÄMPNINGSOMRÅDE I fråga om starkströmsanläggnings utförande och skötsel skall utöver vad som följer av ellagen (1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar (starkströmsförordningen) gälla vad nedan i dessa föreskrifter sägs. Elektrisk materiel skall jämte vad som följer av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel väljas och installeras på sådant sätt att den uppfyller de säkerhetskrav som anges i dessa föreskrifter. Föreskrifterna gäller också fast anläggning och anläggning i fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift. För andra fordon än sådana som sägs i tredje stycket gäller föreskrifterna endast för elektrisk utrustning som finns i fordonen och som är avsedd att direkt anslutas till nätanslutet ledningssystem för högre spänning än 50 V. Elektrisk utrustning på fordon som används i utrymmen med explosiv miljö, skall uppfylla de särskilda föreskrifter som gäller för elektrisk anläggning i dylikt rum, se 850. Föreskrifterna gäller inte i fråga om starkströmsanläggning på luftfartyg. För fartyg gäller föreskrifterna endast för elektrisk installation i fritidsbåtar som är avsedda att direkt matas med högre spänning än 50 V från landbaserat matningssystem, se 709. Andra myndigheters föreskrifter kan påverka utförandet och skötseln av en anläggning. För starkströmsanläggning på fartyg och luftfartyg gäller vad i annan ordning särskilt föreskrivs. 1.2 Avvikelse från föreskrifterna i särskilda fall För anläggning som drivs under sådana förhållanden, att iakttagande av föreskrifterna uppenbarligen skulle medföra stora olägenheter, får avvikelse från föreskrifterna ske, om betryggande säkerhet för person, husdjur och egendom uppnås. Förhållande som här avses förekommer bl.a. vid elektrotermiska anläggningar, vid vissa elektrolysanläggningar, vid anläggningar inom laboratorier och provrum samt vid radiosändare och liknande utrustningar för enbart radiofrekvent ström. 1.3 Särskilda anvisningar om anläggningars skötsel Innehavaren skall utfärda särskilda anvisningar för att förebygga skada orsakad av el när anläggningens beskaffenhet eller skötseln så kräver. Arbetsgivare skall utfärda särskilda anvisningar, om detta erfordras med hänsyn till arbetets karaktär. Särskilda anvisningar skall vara fastställda av anläggningens innehavare respektive av arbetsgivaren. De särskilda anvisningarna kompletterar föreskrifterna och får inte strida mot dessa. När entreprenörer utför arbete är det viktigt att klarlägga vem som har ansvaret för att utfärda särskilda anvisningar. 13

14 Äldre anläggningar I fråga om anläggning utförd före dessa föreskrifters ikraftträdande gäller föreskrifterna angående anläggnings utförande endast beträffande utvidgning, ombyggnad eller omläggning av sådan anläggning eller om anläggningens användning eller förutsättningarna förändras på sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten. I fråga om starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift utförd före dessa föreskrifters ikraftträdande gäller tidigare meddelade föreskrifter eller vad som för varje fall särskilt föreskrivits i senast gällande koncession för anläggningen. För utbyggnad och ändring av sådan anläggning gäller starkströmsföreskrifterna. Föreskrifterna i Avdelning C angående anläggnings skötsel skall tillämpas oberoende av när anläggningen färdigställdes. Se även Med förändring av en anläggnings användning, som har väsentlig betydelse för elsäkerheten, avses till exempel förändringar som innebär användning av flera icke potentialutjämnade apparater i klass I-utförande inom räckhåll från varandra i samma rum eller ihopkoppling av apparater till ett nätverk. 1.5 Utförande enligt svensk standard Utförande enligt svensk standard anger exempel som från säkerhetssynpunkt får anses uppfylla föreskriften om inte annat visas. Med svensk standard avses gällande svensk standard vid tidpunkten för anläggningens utförande. 1. Svensk standard för skötsel av elektriska starkströmsanläggningar bör användas som komplement till föreskrifterna i Avdelning C. Med svensk standard avses gällande svensk standard vid tidpunkten för skötseln. Föreskrifterna i Avdelning C innehåller krav som inte finns i standarden. De viktigaste av dessa krav avser ansvar, tillsynsintervall, jordtagsmätning, frånkoppling vid jordfel, utbildningsplaner, villkor för ensamarbete med spänning. 2. Uppgift om gällande svensk standard kan erhållas ur en av Svenska Elektriska Kommissionen sammanställd förteckning. 1.6 Undantag från föreskrifterna Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger. 1.7 Allmänna råd De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpning av föreskrifterna i denna författning och anger hur någon kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Det står dock den enskilde fritt att välja andra lösningar och metoder, om dessa uppfyller föreskrifterna. 14

15 1.7 De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller redaktionella upplysningar. De allmänna råden föregås av texten Råd och är tryckta med mindre text. 15

16

17 2 DEL 2 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR De definitioner där den engelska benämningen anges har sin grund i International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Andra svenska benämningars engelska motsvarighet har dock inte medtagits. allpolig till- eller frånkoppling Till- eller frånkoppling inte nödvändigtvis samtidig av alla ledare som under normal drift för spänning till jord. Föreskriften innebär till- eller frånkoppling av såväl fasledare som neutralledare. Se spänningsförande del. Se även anslutningsdon Sammanfattande benämning för olika slags uttag, intag, skarvdon o.d. anslutningskabel Kabel med god böjlighet utförd så att den kan användas i flexibla förband t.ex. i sladdställ. anslutningspunkt origin of an electrical installation Den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation. arbetare arbete Person, oberoende av tjänsteställning, som under ledning av en elarbetsansvarig utför arbete. Varje form av elektriskt arbete eller icke-elektriskt arbete där det kan finnas en elektrisk fara. arbete utan spänning Arbete på spänningslös anläggningsdel som utförs efter det att alla åtgärder vidtagits för att förebygga elektrisk risk. arbete nära spänning Arbete vid vilket en arbetare kommer in i närområdet utan att nå riskområdet med kroppsdel eller med verktyg eller något annat föremål. arbete med spänning Arbete vid vilket en arbetare kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning. arbetsjordning armräckvidd arm s reach Sammanfattande begrepp för jordning och kortslutning för arbete. Avstånd från en punkt på en yta, där personer vanligen står eller rör sig, till de ytor som en person kan nå med handen i alla riktningar utan hjälpmedel. Tillämpning av benämningen armräckvidd framgår av , Figur 41A. avskärmning Med skärm skydda mot direkt beröring från varje vanlig tillträdesriktning. 17

18 2 avspärrning obstacle Del som förhindrar oavsiktlig beröring, men som inte förhindrar avsiktlig direkt beröring. barhandsmetoden Metod vid arbete med spänning, vid vilken arbetaren befinner sig på samma potential som de spänningsförande delarna och i direkt beröring med dessa samt är på lämpligt sätt isolerad från omgivningen. beröringsspänning touch voltage Spänning, som vid ett isolationsfel uppkommer mellan två samtidigt berörbara delar. Denna benämning används endast i samband med skydd mot indirekt beröring. I vissa fall kan beröringsspänningens storlek väsentligt påverkas av impedansen hos den person som berör delarna. bevis biledare Meddelande som är skriftligt och förknippat med skötseln av en anläggning. Ledare i elektrisk kontakt med ledande kabelhölje för skyddsjordning av höljet. blockerat uttag Uttag som är kombinerat med elkopplare på sådant sätt att elkopplaren inte kan slås till då stickproppen är utdragen och stickproppen inte kan dras ut då elkopplaren är tillslagen. brandcell Avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Se även byggregler (BBR). brandfarligt utrymme Se 482. brandsäkert rum Rum som är avskilt i lägst brandteknisk klass EI60 (A60) från angränsande rum och mot det fria. Väggar och tak av brännbart material har tändskyddande beklädnad med ytskikt av klass I. Golvbeläggning är utförd av material i klass g (obrännbart material). brandteknisk klass Klass för indelning av material, beklädnader, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper. Se även byggregler (BBR). brottsäker korsning Se brottsäker luftledning. brottsäker luftledning Luftledning som är så utförd, att de kombinationer av krafter och åverkan, vilka enligt erfarenhet kan väntas uppkomma, inte åstadkommer skada som menligt inverkar på ledningens möjligheter att fylla sin uppgift eller medför fara för person och egendom. 18

19 2 Brottsäker luftledning kan bestå antingen av en längre sammanhängande ledningssträcka eller, t.ex. vid korsningar, av något eller några enstaka spann ( brottsäker korsning ). bruksföremål (elektriska bruksföremål) Sammanfattande benämning för ljusarmatur, motordrivna hushållsapparater, värmeapparater, flyttbara radioapparater samt handverktyg och andra därmed jämförliga apparater. bryt-, manöver- och skyddsanordningar switchgear and controlgear Materiel, avsedd att anslutas till en elektrisk krets för att få utfört en eller flera av följande funktioner skydd, manöver, frånskiljning, slutning och brytning. brännbart material Material som vid provning enligt fastställd metod inte uppfyller fordringarna för obrännbart material. Fastställd metod anges i Boverkets allmänna råd för typgodkännande av brandskydd. byggregler (BBR) Föreskrifter och allmänna råd meddelade av Boverket. central chockström shock current Kopplingsutrustning huvudsakligen avsedd för montering på vertikal yta och för fördelning av elektrisk energi. Ström, som passerar genom en människo- eller djurkropp och kan ge skadlig verkan. direkt beröring direct contact Persons eller husdjurs beröring med spänningsförande del. distributionsnät Nät som omfattas av nätkoncession. driftrum Utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad person. Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri-, omformare- och ställverksrum ävensom inhägnat ställverk i det fria. dubbel isolering double insulation Isolering omfattande såväl grundläggande isolering som tilläggsisolering. dvärgbrytare Elkopplare som kan sluta, föra eller bryta driftströmmar under normala förhållanden, och är avsedd att sluta, under viss tid föra och genom automatisk funktion bryta strömmar vid överlast och kortslutning. Dvärgbrytarens huvudsakliga funktion är att automatiskt bryta överströmmar. 19

20 2 EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. effektbrytare circuit-breaker Mekanisk elkopplare som kan sluta, föra och bryta ström under normal drift och som därjämte under angivna onormala förhållanden även vid kortslutning, kan sluta, under angiven tid föra samt bryta ström. elarbetsansvarig Person som har fått arbetsuppgiften att ansvara för ett arbetes genomförande. elchock electric shock Skadlig verkan som följd av att elektrisk ström passerar genom en människo- eller djurkropp. elektriskt arbete Arbete på eller nära en elanläggning såsom provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande och besiktning. Elektriskt arbete kan även vara målningsarbete, gräsklippning etc. i driftrum. elkopplare switching device Apparat avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor medelst öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare). elmateriel electrical equipment Materiel använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, t.ex. maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål. elmateriel; fast monterad fixed equipment Elmateriel fastsatt på ett underlag eller på annat sätt fastsatt på en bestämd plats. elmateriel; flyttbar portable equipment Elmateriel som antingen flyttas under användningen eller som lätt kan flyttas från en plats till en annan medan den är ansluten till strömförsörjningen. elmateriel; handhållen hand-held equipment Flyttbar elmateriel avsedd att hållas i handen under normal användning och i vilken eventuell motor utgör del av materielen. elmateriel; stationär stationary equipment Fast monterad elmateriel, eller materiel som inte är försedd med bärhandtag och som har en sådan vikt att den inte lätt kan flyttas. Materiel som väger mer än 18 kg anses inte vara lätt flyttbar. 20

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda; beslutade den

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Allmänt Nyttjandet av eldrivna hjälpmedel och utrustningar inom verksamhet med fritidsbåtar har ökat under senare

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång,

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång, Förord Oavsett starkströmsanläggningarnas omfattning och driftförhållanden är det angeläget att de för elsäkerheten ansvariga har tillgång till sådana kompletterande anvisningar som möjliggör tillämpning

Läs mer

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1.1 Lagstiftning om elsäkerhet - en översikt... 3 1.2 Historik... 3 1.3

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/2008 - Sida 1(6) SELV - Separated or safety extra-low voltage. PELV - Protected extra-low voltage

Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/2008 - Sida 1(6) SELV - Separated or safety extra-low voltage. PELV - Protected extra-low voltage Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/2008 - Sida 1(6) SELV - Separated or safety extra-low voltage IEC 61140 definierar ett SELV-system som "ett elektriskt system i vilket spänningen inte kan överskrida

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Installation av jordfelsbrytare

Installation av jordfelsbrytare Installation av jordfelsbrytare Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att man har en korrekt utförd och väl underhållen elanläggning och anslutna apparater. I Sverige

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Distribution av el. I Sverige produceras den mesta elenergin av kärnkraften och vattenkraften.den övriga delen står sol, vind och oljekraftverken

Distribution av el. I Sverige produceras den mesta elenergin av kärnkraften och vattenkraften.den övriga delen står sol, vind och oljekraftverken Distribution av el I Sverige produceras den mesta elenergin av kärnkraften och vattenkraften.den övriga delen står sol, vind och oljekraftverken för. Det största kärnkraftverket är Ringhals 3600MW. Det

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION VAD ÄR MIKROPRODUKTION? Att vara mikroproducent innebär att en person har en egen småskalig elproduktion, genom exempelvis solceller på hustaket eller ett mindre vindkraftverk.

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Olof Hallström Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar; 1 beslutade den 1 december

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd.

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec teknologin Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec innebär en helt ny standard inom överspänningsskydd för inkommande matning. Det är helt ensamt i sitt slag på världsmarknaden. Vid överlast

Läs mer

Händig med el. en liten elhandbok

Händig med el. en liten elhandbok Händig med el en liten elhandbok Innehåll Innehavare 3 Montera rätt och lätt 4 Stickproppar och sladduttag 6 Skyddsjordning skyddar dig mot ström 8 Så här fungerar skyddsledaren 9 Montering av sladd 10

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Anvisningarna är hämtade ur Svenskt Vattens publikation P100 3.2.1 Installation För mätare med q n fr o m 2,5 t o m 10,0 m 3 /h bör korrosionsskyddade

Läs mer

Likriktaren ska kunna drivas i parallelldrift med andra likriktare av samma typ.

Likriktaren ska kunna drivas i parallelldrift med andra likriktare av samma typ. 1(7) &.$76 /$''1,1*6/,.5,.7$5( Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Laddningslikriktaren (i fortsättningen kallad enbart likriktaren) är avsedd för inomhusuppställning

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum; Utkom frän

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000

Utgåva Ändringsnot Datum. A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000 2 Strukturella och redaktionella ändringar samt klargöranden i hela dokumentet.

Läs mer

Lars Kilsgård 0451 454 26

Lars Kilsgård 0451 454 26 ELANSVARSTRÄFF 2011-12-01 Elolyckor och deras uppkomst Lars Kilsgård 0451 454 26 Dödlig utgång 1 Helsingborg, lekman, man 16 september 2010, kopparstöld (kontaktledning) Luleå, elyrkesman, man 42 år 24

Läs mer

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap OBO skydds- och skiljegnistgap fungerar som galvanisk isolering och överbryggning av anläggningsdelar, som inte får ha kontakt med varandra under drift. Den galvaniska isoleringen förhindrar t. ex. korrosionsströmmar

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information Elsäkerhet i hemmet Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR 15 VENTILAVLEDARE 2 Innehåll...Sida 15.1 REFERENSER... 3 15.2 OMFATTNING... 4 15.3 ORDFÖRKLARING... 4 Ventilavledare... 4 15.4 BESKRIVNING...4 15.4.1 Allmänt...

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN Dokumenttyp Sekretessklass Status Granskat ID-nummer / Utgåva Anvisning Företagsintern Godkänt Larsson Göran 910117025/ 5.0 Utfärdare Datum Antonsson Bo-Göran Alternativt ID Andersson Hans 2003-02-26 0414

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd att inneha och använda

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

KARTLÄGGNING RISKER. vid räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning

KARTLÄGGNING RISKER. vid räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning KARTLÄGGNING RISKER vid räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning Kartläggning av risker för räddningstjänst i samband med brand i byggnader med solcellsanläggning Innehåll Sid. Allmänt

Läs mer

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring?

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? Datum 2012-01-13 Vår referens Adress Lars Hjort Tel 0704 916751 Er referens Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? - Fulleffektbrytare är ingen kompromissapparat

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer