SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24"

Transkript

1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette Lindvall (M) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström (S) Virosa Viberg (SD) Ingrid Åberg (KD) Susanne Karlsson (C) Anders Persson (C) Bengt Evertsson (MP) John Omoomian (S) för Irja Gustavsson (S) Övriga deltagande Utses att justera Helena Randefelt, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Malin Sjöberg, kommunstrateg 74 Carina Fyrpihl, personalchef 77 Lillemor Bodman (M), ej tjänstgörande ersättare Mats Seijboldt (SD), ej tjänstgörande ersättare Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare Dan Walterson (S), ej tjänstgörande ersättare Maria Odheim Nielsen (V), ej tjänstgörande ersättare Andreas Funk (SD), ej tjänstgörande ersättare Göran Gustavsson (-), ej tjänstgörande ersättare Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare Per Söderlund (SD) ersättare Anders Persson (C) Justeringens plats och tid Kanslienheten, fredag 27 mars Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 74-84, Helena Randefelt Ordförande Jonas Kleber Justerare... Per Söderlund

2 ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen Kanslienheten Anslaget tas ned Underskrift...

3 Ärendeförteckning 74/2015 Årsredovisning /2015 Ekonomisk månadsuppföljning februari /2015 Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för /2015 Personalekonomiskt bokslut /2015 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars /2015 Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars /2015 Almedalsveckan /2015 Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Andreas Funk (SD) 82/2015 Fyllnadsval av ersättare i tillväxtutskottet efter Mats Seijboldt (SD) 83/2015 Riktlinjer för exploateringsavtal 84/2015 Riktlinjer för markanvisningsavtal 85/2015 Omedelbar justering, se separat protokoll 86/2015 Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 87/2015 Val av ledamöter och ersättare till länets Miljö- och naturvårdsråd 88/2015 Svar på medborgarförslag om boulebana på Musikvägen i Lindesberg 89/2015 Meddelanden 90/2015 Anmälan av delegationsbeslut

4 4 KS 74 Dnr. 2015/135 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen för Ekonomienheten överlämnade den 20 mars 2015 årsredovisningen för 2014 som innehåller: Förvaltningsberättelse Vår verksamhet jämfört med andra Måluppfyllelse Ekonomiska rapporter Nämndernas år i sammandrag Gemensamma kommunala verksamheten Koncernbolagen är inte färdiga med sin redovisning, vilket gör att en sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen inte kan redovisas för kommunstyrelsen den 24 mars Fördröjning beror till viss del på att fem av kommunens bolag fusionerades till två. Den sammanställda koncernbudgeten kommer att redovisas vid ett senare kommunstyrelsesammanträde.

5 5 KS 75 Dnr. 2015/133 Ekonomisk månadsuppföljning februari 2015 Den ekonomiska rapporten för februari 2015 läggs till handlingarna. Tillväxtförvaltningen visar en negativ avvikelse på 0,6 Mnkr för utvecklingsenheten som beror på att årsbeloppet avseende marknadsföringsbidraget till tre föreningar är utbetalt i februari. Dessa underskott kommer att justeras under året. Avvikelserna för de andra verksamheterna beror på att intäkter och kostnader inte är i fas i februari utan kommer att rättas till i mars. Inom kommunledningskontoret beräknas personalfrämjande åtgärder ge ett överskott på 0,2 Mnkr. IT- och telenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för statsnät. Måltidsenhetens intäkter från barns- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är inte periodiserade per den sista februari Barn- och utbildningsnämndens arbete för att ha en budget i balans för vårterminen är tuff. Allra svårast har grundskolan vars underskott på 1,0 Mnkr finns dels på enheterna och dels på bidrag till fristående huvudmän. Under 2015 kommer ombyggnation av Lindeskolans lokaler att ske i och med Lindesbergs kommuns lokaleffektivisering. Om byggnationen går enligt plan och de ekonomiska förutsättningarna som presenteras stämmer ser ekonomin för lokaler ut att ha en budget i balans inom barn- och utbildningsnämnden. Inom socialnämnden har avdelningen för individ och familj en negativ avvikelse, som avser flera externa placeringar både för barn och vuxna. Vård och omsorg redovisar en positiv avvikelse som beror på att kostnader för måltider saknas. Det kommer att justeras i mars. Bergslagens miljö- och byggnämnd redovisar just nu ett stort underskott. Det beror på att kommunen ännu inte har debiterat sina tre samverkanskommuner, och inte heller bokfört aktuella periodiseringar. Meddelas för kännedom: Ekonomienheten

6 6 KS 76 Dnr. 2015/130 Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för 2015 Sammanställningen av budget och mål för koncernen Linde Stadshus AB 2015 läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen uppdrar åt Linde Stadshus AB att ta fram avkastningsförslag för Lindesbergsbostäder AB för För koncernen Linde Stadshus AB har det sammanställts budget och mål för 2015, inkomna till kanslienheten den 9 mars Mål för Fastigheter i Linda AB är: Minst 40 stycken färdigställda bostäder per år under perioden Nöjd Kund Index ska överstiga 75 % Personalenkät med betyg minst 4 av 5 Total energiförbrukning vid nybyggnad ska understiga 70 kwh/m2 och år Mål för Linde Energi AB är: Ägare Resultat efter finansnetto 33 Mnkr Rörelsematerial 17 % (långsiktigt mål 20 % +) Ambitionen är att dubblera storleken (balans/omsättning) och tredubbla resultatet Besök Linde ABs mål är: Ekonomiskt resultat bättre än budgeterat Total försäljning med minst 45 % lönsamhet i varuförsäljningen på badet Total konferensbokning med minst 5 % högre lönsamhet än föregående år Frisknärvaro bland personalen med minst 98 % Minst gäster/ år i badet Minst 90 % beläggning på de aktiviteter vi erbjuder i badet Ledamöternas förslag till beslut Jonas Kleber (C) föreslår att sammanställningen av budget och mål för koncernen Linde Stadshus AB 2015 ska läggas till handlingarna.

7 7 Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra åt Linde Stadshus AB att ta fram avkastningsförslag för Lindesbergsbostäder AB för Meddelas för åtgärd: Linde Stadshus AB

8 8 KS 77 Dnr. 2015/131 Personalekonomiskt bokslut 2014 Kommunstyrelsen har tagit del av det personalekonomiska bokslutet och överlämnar det till kommunfullmäktige. Ambitionen med ett personalekonomiskt bokslut är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys för att därefter kunna ta strategiska beslut om framtidens inriktning av personalpolitiska frågor. 1 november 2014 hade Lindesbergs kommun tillsvidareanställda, vilket var 26 fler än % av kommunens medarbetare var då kvinnor och 17% män. Under 2014 slutade 172 medarbetare av olika anledningar sin anställning vid Lindesbergs kommun. 35% av kommunens medarbetare arbetade inom skola och barnomsorg. 39% av kommunens medarbetare arbetade inom vård och omsorg. 64% av kommunens medarbetare var heltidsanställda den 1 november 2014, genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 89,8% och bland män 95,1%. Medelåldern för kommunens medarbetare var 47 år. Kvinnors meddelön var 88,5% av männens och sjukfrånvaron var 4,77 % av ordinarie arbetstid.

9 9 KS 78 Dnr. 2015/123 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars 2015 De motioner som inte är slutbehandlade redovisas till kommunfullmäktige enligt förteckning från den 18 mars Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 29 ska kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunstyrelsens kansli har i en förteckning redovisat de motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars 2015.

10 10 KS 79 Dnr. 2015/132 Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars 2015 Medborgarförslag överlåtna till nämnder redovisas till kommunfullmäktige enligt förteckning från den 18 mars Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 32 ska det vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara. Kommunstyrelsens kansli har i en förteckning redovisat de medborgarförslag som är överlämnade till nämnder per den 18 mars 2015.

11 11 KS 80 Dnr. 2015/129 Almedalsveckan 2015 Kommunstyrelsen utser fem personer och kommunchefen utser fem personer ur ledningsgruppen att delta i det planerade arrangemanget tillsammans med Borlänge, Falköping och Nässjö kommun. Kostnaderna beräknas till ca kronor (boende och resa kronor, eget arrangemang kronor) och finansieras ur kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser. Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde den 28 april utse fem personer att delta i Almedalsveckan. Återrapportering från Almedalsveckan ska ske till kommunstyrelsen i september Lindesbergs kommun har deltagit i aktiviteter under Almedalsveckan 2013 och 2014 i samarbete med några av kommunerna i SKL:s nätverk för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Almedalsveckan 2015 genomförs söndagen den 28 juni till söndagen den 5 juli. Syftet med ett deltagande under Almedalsveckan kan sammanfattas med följande punkter: Kunskapshöjning inom områden som berör de kommunala och regionala uppdragen Möjligheter att delta i diskussioner Möjligheten att tillsammans påverka angelägna kommunala och regionala utveklingsområden Utveckla kontaktnät Marknadsföring av kommunen För 2015 planeras tillsammans med kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö en fortsatt gemensam aktivitet tisdagen den 30 juni med utgångspunkt i SKL:s åtgärdsprogram i 35 punkter för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. En tjänstemannagrupp med representanter från deltagande kommuner planerar aktiviteterna. Kommunchef Christer Lenke inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2015, där han föreslår kommunstyrelsen besluta att utse fem personer

12 12 och att kommunchefen utser fem personer ur ledningsgruppen att delta i det planerade arrangemanget tillsammans med ovan angivna kommuner. Kostnaderna beräknas till ca kronor (boende och resa kronor, eget arrangemang kronor) och finansieras ur kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser. Ledamöternas förslag till beslut Kristine Andersson (S) föreslår bifall till kommunchefens förslag. Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Kristine Anderssons (S) förslag samt att kommunstyrelsen ska utse fem personer vid nästa sammanträde. Återrapportering från Almedalsveckan ska ske i september Meddelas för åtgärd: Kommunchefen Ekonomienheten

13 13 KS 81 Dnr. 2015/87 Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Andreas Funk (SD) Kommunstyrelsen godkänner Andreas Funks (SD) avsägelse som ledamot i tillväxtutskottet Per Söderlund (SD) utses till ny ledamot i tillväxtutskottet Andreas Funk (SD) inkom med en avsägelse från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i tillväxtutskottet, daterad den 21 februari Sverigedemokraterna nominerade den 21 februari 2015 Per Söderlund (SD) till ordinarie ledamot i tillväxtutskottet. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Andreas Funk Per Söderlund

14 14 KS 82 Dnr. 2015/86 Fyllnadsval av ersättare i tillväxtutskottet efter Mats Seijboldt (SD) Kommunstyrelsen godkänner Mats Seiboldts (SD) avsägelse som ersättare i tillväxtutskottet Andreas Funk (SD) utses till ny ersättare i tillväxtutskottet Mats Seijboldt (SD) inkom med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i tillväxtutskottet, daterad den 20 februari Sverigedemokraterna nominerade den 21 februari 2014 Andreas Funk (SD) till ersättare i tillväxtutskottet. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Mats Seiboldt Andreas Funk

15 15 KS 83 Dnr. 2015/65 Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för expolateringsavtal antas, och gäller från och med I samband med årsskiften har lagändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) samt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar skett. Det åligger kommunen att ta fram riktlinjer för markanvisningsavtal under förutsättning att kommunen i fråga använder sig av sådana. Lindesbergs kommun har tidigare använt sig av markanvisningsavtal, och bedömningsvis kommer sådana även att användas i framtida exploateringar. Näringsliv och utveckling inkom den 2 februari 2015 med ett förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal, som de föreslår att tillväxtutskottet ska anta. Tillväxtutskottet beslutade den 12 februari 2015 att anta riktlinjer för markanvisningsavtal. Kommunstyrelsens ordförande upptäckte den 23 februari 2015 att beslutet att anta riktlinjer för exploateringsavtal ska beslutas av kommunstyrelsen och inte av tillväxtutskottet. Kommunstyrelsens ordförande beslutade därför att ärendet ska tas upp på sammanträdet med beredande kommunstyrelsen den 25 februari 2015, för att sedan beslutas av kommunstyrelsen den 24 mars Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Tillväxtförvaltningen

16 16 KS 84 Dnr. 2015/64 Riktlinjer för markanvisningsavtal Riktlinjer för markanvisningsavtal antas, och gäller från och med I samband med årsskiften har lagändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) samt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar skett. Det åligger kommunen att ta fram riktlinjer för markanvisningsavtal under förutsättning att kommunen i fråga använder sig av sådana. Lindesbergs kommun har tidigare använt sig av markanvisningsavtal, och bedömningsvis kommer sådana även att användas i framtida exploateringar. Näringsliv och utveckling inkom den 2 februari 2015 med ett förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal, som de föreslår att tillväxtutskottet ska anta. Tillväxtutskottet beslutade den 12 februari 2015 att anta riktlinjer för markanvisningsavtal. Kommunstyrelsens ordförande upptäckte den 23 februari 2015 att beslutet att anta riktlinjer för markanvisningsavtal ska beslutas av kommunstyrelsen och inte av tillväxtutskottet. Kommunstyrelsens ordförande beslutade därför att ärendet ska tas upp på sammanträdet med beredande kommunstyrelsen den 25 februari 2015, för att sedan beslutas av kommunstyrelsen den 24 mars Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Tillväxtförvaltningen

17 17 KS 86 Dnr. 2015/62 Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse Kommunstyrelsen nominerar Irja Gustavsson (S), Jonas Kleber (C), Anniette Lindvall (M), Pär-Ove Lindqvist (M) och Inger Griberg (MP) till ledamöter i Intresseföreningen Bergslagets styrelse. Intresseföreningen Bergslaget inkom med en inbjudan att nominera ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse, den 21 januari Vid föreningens årsmöte onsdag den 20 maj ska styrelse och revisorer väljas. För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har möjlighet att nominera ledamöter årsvis eller för hela mandatperioden. Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast den 27 mars 2015 nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande organ, tex kommunstyrelse. Ledamöternas förslag till beslut Jonas Kleber (C) nominerar Irja Gustavsson (S) och Jonas Kleber (C) Pär-Ove Lindqvist (M) nominerar Anniette Lindwall (M) och Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP) nominerar Inger Griberg (MP) Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget

18 18 KS 87 Dnr. 2015/70 Val av ledamöter och ersättare till länets Miljö- och naturvårdsråd Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) till ledamot och Jan Hansson (M) till ersättare till länets miljö- och naturvårdsråd för mandatperioden Länsstyrelsen i Örebro Län inkom med en begäran, daterad den 5 februari De saknar uppgifter från Lindesbergs kommun angående ordinarie ledamot respektive ersättare som ska representera kommunen i det regionala Miljö- och naturvårdsrådet. I det regionala Miljö- och naturvårdsrådet samverkar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen med länets kommuner och region Örebro län kring de regionala miljömålen och naturvården i lånet. Rådets uppgift är att vara ett forum för dialog i strategiska miljö- och naturvårdsfrågor och att årligen prioritera gemensamma åtgärder. Miljö- och naturvårdsrådet träffas fyra gånger per år, sammankallande är Länsstyrelsen. Ledamöternas förslag till beslut Jonas Kleber (C) föreslår att Kristine Andersson (S) ska utses till ledamot. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att Jan Hansson (M) ska utses till ersättare. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Länets miljö- och naturvårdsråd

19 19 KS 88 Dnr. 2014/273 Svar på medborgarförslag om boulebana på Musikvägen i Lindesberg Medborgarförslaget besvaras med yttrande från Bergslagens kommunalteknik, daterat den 30 januari Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtutskottet att utreda om det finns en färdig anlagd boulebana eller endast en yta avsedd för att anlägga en boulebana. Tillväxtutskottet delegeras beslutanderätt i ärendets avgörande. Per Stoetzer, Jonatan Jepsson och Thomas Alexandersson har inkommit med ett medborgarförslag, daterat den 26 juni De föreslår att en boulebana anläggs i anslutning till den nya lekplatsen på Musikvägen i Lindesberg. Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget remitterades till Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggnämnd för yttrande den 7 oktober Bergslagens kommunalteknik inom med ett yttrande den 30 januari 2015 där det framkommer att en yta avsedd för boulebana anlades i samband med arbeten för anläggandet av lekplatsen i december Den årliga driftskostnaden beräknas till 4000 kronor. Ledamöternas förslag till beslut Linda Svahn (S) föreslår att medborgarförslaget ska besvaras med yttrande från Bergslagens kommunalteknik, daterad den 30 januari 2015 samt överlåta till tillväxtutskottet att utreda ärendet vidare, eftersom det råder oklarheter om det har anlagts en boulebana eller endast finns en yta avsedd för att anlägga en boulebana. Tillväxtutskottet ska även delegeras beslutanderätt i ärendets avgörande. Meddelas för åtgärd: Tillväxtutskottet Meddelas för kännedom:

20 20 Bergslagens kommunalteknik Per Stoetzer Jonatan Jepsson Thomas Alexandersson

21 21 KS 89 Meddelanden Redovisningen av meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.

22 MEDDELANDEN (händelser) Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Motioner och medborgarförslag som är överlämnade till arbetet med den fördjupade översiktsplanen, Bergslagens miljö- och byggförvaltning Fördjupad översiktsplan för Lindesberg tätort 2011/272 AKK In KS BMB 37 Tillägg i delegationsordningen - PRH, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Bergslagens miljö- och byggförvaltning In KS Protokoll Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor , Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor In KS Protokollsutdrag Stiftsstyrelsens beredningsutskott 15 och Stiftsstyrelsens 16 - beslut om ändrad indelning för Guldsmedshyttans församling och Linde bergslags församling, Svenska kyrkan, Västerås stifr Ändrad indelning för Guldsmedshyttans församling och Linde Bergslags församling 2014/540 AKK Winess Bardeli Datasystem :04 Antal:4 HAMED

23 22 KS 90 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning.

24 - Allmänna frågor 1.1 Kommunstyrelsens, arbetslöshetsnämndens och krisledningsnämndens förvaltning 1.2 Yttrande hemvärnsförordningen Begäran om yttrande över ansökan om intagning i hemvärnet P socialchefen 1.5 Remittering av ärenden inom kommunen 1.12 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter om allmän sammankomst 3 Fastighetsfrågor Remiss till Tillväxtutskottet och folkhälsostrategen om motion från Linda Svahn (S) om att inrätta ett allaktivitetshus i Lindesberg Yttrande över ansökan om tillstånd för karnevalsoch examenståg, Lindeskolan Yttrande över ansökan om uteservering, Café Bellas 2014/ Tf kanslichef 2015/ Gunnar Jaxell, Näringsliv och utveckling 2015/ Gunnar Jaxell, Näringsliv och utveckling 3.3 Yttrande över remisser där kommunen ska yttra sig som fastighetsägare Yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av garage för fastigheten Storå 6:1, Joakim Rosenquist Yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av garage 48,6 för fastigheten Näsbybacka 28:3 - inget att erinra Yttrande över ansökan om en förhandsförfrågan om möjlighet att bygga 4 bostadshus å fastigheten Guldsmedshyttan 4:42 - inget att erinra p p p Näringslivschef Merit Israelsson Näringslivschef Merit Israelsson Näringslivschef Merit Israelsson 3.5 Rätt att träffa arrendeavtal, Nyttjanderättsavtal del av fastigheten Kårberget p Näringslivschef Merit

25 Kapitel Rubrik Dnr Datum Delegat/vidaredelegat servitutsavtal och nyttjanderättsavtal om kommunal mark. 1:54>6, Tomas Karlsson Israelsson Nyttjanderättsavtal del av fastigheten Sköndal 11, Egeryds Fastigheter AB p Näringslivschef Merit Israelsson 5 Personalfrågor - kommunövergripande 5.1 Rätt att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare Lokalt kollektivavtal, Flextid för personal på Bergslagens- Miljö och Byggförvaltning. Gäller FSA, Kommunal, LR, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Vision. p Personalchef 5.11 Rätt att besluta om anställning inklusive lönesättning för medarbetare, exklusive kommunchefen och stabs/förvaltningschefer Uppsägning av lokalt kollektivavtal tecknat gällande ersättning vid patientresor inom socialförvaltningens handikappavdelnings verksamhetsområde. Lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för personal anställda på Vågen, Individ och familj Anställande av arkivarie från och med 1 mars 2015 tillsvidare 2015/ Personalchef p Personalchef Ekonomichef 2

26 Kapitel Rubrik Dnr Datum Delegat/vidaredelegat 6.3 Rätt att besluta om kommunledningskontorets organisation om gemensam telefoni i KNÖL, kommunerna i Norra Örebro län P Kommunchef Christer Lenke 3

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.30 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 25 maj 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Linda Svahn (S) ersättare Jan Hansson (M) Kanslienheten, 27 augusti 2015. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-12.00.

Linda Svahn (S) ersättare Jan Hansson (M) Kanslienheten, 27 augusti 2015. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-12.00. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 september 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Jonas Bernström (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, onsdag 18 februari 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Jonas Bernström (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, onsdag 18 februari 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, kl. 9.00-13.05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Bernström (S) Dan Walterson (S) Jonas Kleber (C), vice ordförande 11-21 Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD).

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD). Kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 16 juni 2014, klockan 16.00-17.10. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S),

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer