SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24"

Transkript

1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette Lindvall (M) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström (S) Virosa Viberg (SD) Ingrid Åberg (KD) Susanne Karlsson (C) Anders Persson (C) Bengt Evertsson (MP) John Omoomian (S) för Irja Gustavsson (S) Övriga deltagande Utses att justera Helena Randefelt, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Malin Sjöberg, kommunstrateg 74 Carina Fyrpihl, personalchef 77 Lillemor Bodman (M), ej tjänstgörande ersättare Mats Seijboldt (SD), ej tjänstgörande ersättare Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare Dan Walterson (S), ej tjänstgörande ersättare Maria Odheim Nielsen (V), ej tjänstgörande ersättare Andreas Funk (SD), ej tjänstgörande ersättare Göran Gustavsson (-), ej tjänstgörande ersättare Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare Per Söderlund (SD) ersättare Anders Persson (C) Justeringens plats och tid Kanslienheten, fredag 27 mars Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 74-84, Helena Randefelt Ordförande Jonas Kleber Justerare... Per Söderlund

2 ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen Kanslienheten Anslaget tas ned Underskrift...

3 Ärendeförteckning 74/2015 Årsredovisning /2015 Ekonomisk månadsuppföljning februari /2015 Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för /2015 Personalekonomiskt bokslut /2015 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars /2015 Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars /2015 Almedalsveckan /2015 Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Andreas Funk (SD) 82/2015 Fyllnadsval av ersättare i tillväxtutskottet efter Mats Seijboldt (SD) 83/2015 Riktlinjer för exploateringsavtal 84/2015 Riktlinjer för markanvisningsavtal 85/2015 Omedelbar justering, se separat protokoll 86/2015 Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 87/2015 Val av ledamöter och ersättare till länets Miljö- och naturvårdsråd 88/2015 Svar på medborgarförslag om boulebana på Musikvägen i Lindesberg 89/2015 Meddelanden 90/2015 Anmälan av delegationsbeslut

4 4 KS 74 Dnr. 2015/135 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen för Ekonomienheten överlämnade den 20 mars 2015 årsredovisningen för 2014 som innehåller: Förvaltningsberättelse Vår verksamhet jämfört med andra Måluppfyllelse Ekonomiska rapporter Nämndernas år i sammandrag Gemensamma kommunala verksamheten Koncernbolagen är inte färdiga med sin redovisning, vilket gör att en sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen inte kan redovisas för kommunstyrelsen den 24 mars Fördröjning beror till viss del på att fem av kommunens bolag fusionerades till två. Den sammanställda koncernbudgeten kommer att redovisas vid ett senare kommunstyrelsesammanträde.

5 5 KS 75 Dnr. 2015/133 Ekonomisk månadsuppföljning februari 2015 Den ekonomiska rapporten för februari 2015 läggs till handlingarna. Tillväxtförvaltningen visar en negativ avvikelse på 0,6 Mnkr för utvecklingsenheten som beror på att årsbeloppet avseende marknadsföringsbidraget till tre föreningar är utbetalt i februari. Dessa underskott kommer att justeras under året. Avvikelserna för de andra verksamheterna beror på att intäkter och kostnader inte är i fas i februari utan kommer att rättas till i mars. Inom kommunledningskontoret beräknas personalfrämjande åtgärder ge ett överskott på 0,2 Mnkr. IT- och telenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för statsnät. Måltidsenhetens intäkter från barns- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är inte periodiserade per den sista februari Barn- och utbildningsnämndens arbete för att ha en budget i balans för vårterminen är tuff. Allra svårast har grundskolan vars underskott på 1,0 Mnkr finns dels på enheterna och dels på bidrag till fristående huvudmän. Under 2015 kommer ombyggnation av Lindeskolans lokaler att ske i och med Lindesbergs kommuns lokaleffektivisering. Om byggnationen går enligt plan och de ekonomiska förutsättningarna som presenteras stämmer ser ekonomin för lokaler ut att ha en budget i balans inom barn- och utbildningsnämnden. Inom socialnämnden har avdelningen för individ och familj en negativ avvikelse, som avser flera externa placeringar både för barn och vuxna. Vård och omsorg redovisar en positiv avvikelse som beror på att kostnader för måltider saknas. Det kommer att justeras i mars. Bergslagens miljö- och byggnämnd redovisar just nu ett stort underskott. Det beror på att kommunen ännu inte har debiterat sina tre samverkanskommuner, och inte heller bokfört aktuella periodiseringar. Meddelas för kännedom: Ekonomienheten

6 6 KS 76 Dnr. 2015/130 Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för 2015 Sammanställningen av budget och mål för koncernen Linde Stadshus AB 2015 läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen uppdrar åt Linde Stadshus AB att ta fram avkastningsförslag för Lindesbergsbostäder AB för För koncernen Linde Stadshus AB har det sammanställts budget och mål för 2015, inkomna till kanslienheten den 9 mars Mål för Fastigheter i Linda AB är: Minst 40 stycken färdigställda bostäder per år under perioden Nöjd Kund Index ska överstiga 75 % Personalenkät med betyg minst 4 av 5 Total energiförbrukning vid nybyggnad ska understiga 70 kwh/m2 och år Mål för Linde Energi AB är: Ägare Resultat efter finansnetto 33 Mnkr Rörelsematerial 17 % (långsiktigt mål 20 % +) Ambitionen är att dubblera storleken (balans/omsättning) och tredubbla resultatet Besök Linde ABs mål är: Ekonomiskt resultat bättre än budgeterat Total försäljning med minst 45 % lönsamhet i varuförsäljningen på badet Total konferensbokning med minst 5 % högre lönsamhet än föregående år Frisknärvaro bland personalen med minst 98 % Minst gäster/ år i badet Minst 90 % beläggning på de aktiviteter vi erbjuder i badet Ledamöternas förslag till beslut Jonas Kleber (C) föreslår att sammanställningen av budget och mål för koncernen Linde Stadshus AB 2015 ska läggas till handlingarna.

7 7 Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra åt Linde Stadshus AB att ta fram avkastningsförslag för Lindesbergsbostäder AB för Meddelas för åtgärd: Linde Stadshus AB

8 8 KS 77 Dnr. 2015/131 Personalekonomiskt bokslut 2014 Kommunstyrelsen har tagit del av det personalekonomiska bokslutet och överlämnar det till kommunfullmäktige. Ambitionen med ett personalekonomiskt bokslut är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys för att därefter kunna ta strategiska beslut om framtidens inriktning av personalpolitiska frågor. 1 november 2014 hade Lindesbergs kommun tillsvidareanställda, vilket var 26 fler än % av kommunens medarbetare var då kvinnor och 17% män. Under 2014 slutade 172 medarbetare av olika anledningar sin anställning vid Lindesbergs kommun. 35% av kommunens medarbetare arbetade inom skola och barnomsorg. 39% av kommunens medarbetare arbetade inom vård och omsorg. 64% av kommunens medarbetare var heltidsanställda den 1 november 2014, genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 89,8% och bland män 95,1%. Medelåldern för kommunens medarbetare var 47 år. Kvinnors meddelön var 88,5% av männens och sjukfrånvaron var 4,77 % av ordinarie arbetstid.

9 9 KS 78 Dnr. 2015/123 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars 2015 De motioner som inte är slutbehandlade redovisas till kommunfullmäktige enligt förteckning från den 18 mars Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 29 ska kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunstyrelsens kansli har i en förteckning redovisat de motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars 2015.

10 10 KS 79 Dnr. 2015/132 Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars 2015 Medborgarförslag överlåtna till nämnder redovisas till kommunfullmäktige enligt förteckning från den 18 mars Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 32 ska det vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara. Kommunstyrelsens kansli har i en förteckning redovisat de medborgarförslag som är överlämnade till nämnder per den 18 mars 2015.

11 11 KS 80 Dnr. 2015/129 Almedalsveckan 2015 Kommunstyrelsen utser fem personer och kommunchefen utser fem personer ur ledningsgruppen att delta i det planerade arrangemanget tillsammans med Borlänge, Falköping och Nässjö kommun. Kostnaderna beräknas till ca kronor (boende och resa kronor, eget arrangemang kronor) och finansieras ur kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser. Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde den 28 april utse fem personer att delta i Almedalsveckan. Återrapportering från Almedalsveckan ska ske till kommunstyrelsen i september Lindesbergs kommun har deltagit i aktiviteter under Almedalsveckan 2013 och 2014 i samarbete med några av kommunerna i SKL:s nätverk för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Almedalsveckan 2015 genomförs söndagen den 28 juni till söndagen den 5 juli. Syftet med ett deltagande under Almedalsveckan kan sammanfattas med följande punkter: Kunskapshöjning inom områden som berör de kommunala och regionala uppdragen Möjligheter att delta i diskussioner Möjligheten att tillsammans påverka angelägna kommunala och regionala utveklingsområden Utveckla kontaktnät Marknadsföring av kommunen För 2015 planeras tillsammans med kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö en fortsatt gemensam aktivitet tisdagen den 30 juni med utgångspunkt i SKL:s åtgärdsprogram i 35 punkter för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. En tjänstemannagrupp med representanter från deltagande kommuner planerar aktiviteterna. Kommunchef Christer Lenke inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2015, där han föreslår kommunstyrelsen besluta att utse fem personer

12 12 och att kommunchefen utser fem personer ur ledningsgruppen att delta i det planerade arrangemanget tillsammans med ovan angivna kommuner. Kostnaderna beräknas till ca kronor (boende och resa kronor, eget arrangemang kronor) och finansieras ur kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser. Ledamöternas förslag till beslut Kristine Andersson (S) föreslår bifall till kommunchefens förslag. Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Kristine Anderssons (S) förslag samt att kommunstyrelsen ska utse fem personer vid nästa sammanträde. Återrapportering från Almedalsveckan ska ske i september Meddelas för åtgärd: Kommunchefen Ekonomienheten

13 13 KS 81 Dnr. 2015/87 Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Andreas Funk (SD) Kommunstyrelsen godkänner Andreas Funks (SD) avsägelse som ledamot i tillväxtutskottet Per Söderlund (SD) utses till ny ledamot i tillväxtutskottet Andreas Funk (SD) inkom med en avsägelse från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i tillväxtutskottet, daterad den 21 februari Sverigedemokraterna nominerade den 21 februari 2015 Per Söderlund (SD) till ordinarie ledamot i tillväxtutskottet. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Andreas Funk Per Söderlund

14 14 KS 82 Dnr. 2015/86 Fyllnadsval av ersättare i tillväxtutskottet efter Mats Seijboldt (SD) Kommunstyrelsen godkänner Mats Seiboldts (SD) avsägelse som ersättare i tillväxtutskottet Andreas Funk (SD) utses till ny ersättare i tillväxtutskottet Mats Seijboldt (SD) inkom med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i tillväxtutskottet, daterad den 20 februari Sverigedemokraterna nominerade den 21 februari 2014 Andreas Funk (SD) till ersättare i tillväxtutskottet. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Mats Seiboldt Andreas Funk

15 15 KS 83 Dnr. 2015/65 Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för expolateringsavtal antas, och gäller från och med I samband med årsskiften har lagändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) samt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar skett. Det åligger kommunen att ta fram riktlinjer för markanvisningsavtal under förutsättning att kommunen i fråga använder sig av sådana. Lindesbergs kommun har tidigare använt sig av markanvisningsavtal, och bedömningsvis kommer sådana även att användas i framtida exploateringar. Näringsliv och utveckling inkom den 2 februari 2015 med ett förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal, som de föreslår att tillväxtutskottet ska anta. Tillväxtutskottet beslutade den 12 februari 2015 att anta riktlinjer för markanvisningsavtal. Kommunstyrelsens ordförande upptäckte den 23 februari 2015 att beslutet att anta riktlinjer för exploateringsavtal ska beslutas av kommunstyrelsen och inte av tillväxtutskottet. Kommunstyrelsens ordförande beslutade därför att ärendet ska tas upp på sammanträdet med beredande kommunstyrelsen den 25 februari 2015, för att sedan beslutas av kommunstyrelsen den 24 mars Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Tillväxtförvaltningen

16 16 KS 84 Dnr. 2015/64 Riktlinjer för markanvisningsavtal Riktlinjer för markanvisningsavtal antas, och gäller från och med I samband med årsskiften har lagändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) samt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar skett. Det åligger kommunen att ta fram riktlinjer för markanvisningsavtal under förutsättning att kommunen i fråga använder sig av sådana. Lindesbergs kommun har tidigare använt sig av markanvisningsavtal, och bedömningsvis kommer sådana även att användas i framtida exploateringar. Näringsliv och utveckling inkom den 2 februari 2015 med ett förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal, som de föreslår att tillväxtutskottet ska anta. Tillväxtutskottet beslutade den 12 februari 2015 att anta riktlinjer för markanvisningsavtal. Kommunstyrelsens ordförande upptäckte den 23 februari 2015 att beslutet att anta riktlinjer för markanvisningsavtal ska beslutas av kommunstyrelsen och inte av tillväxtutskottet. Kommunstyrelsens ordförande beslutade därför att ärendet ska tas upp på sammanträdet med beredande kommunstyrelsen den 25 februari 2015, för att sedan beslutas av kommunstyrelsen den 24 mars Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Tillväxtförvaltningen

17 17 KS 86 Dnr. 2015/62 Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse Kommunstyrelsen nominerar Irja Gustavsson (S), Jonas Kleber (C), Anniette Lindvall (M), Pär-Ove Lindqvist (M) och Inger Griberg (MP) till ledamöter i Intresseföreningen Bergslagets styrelse. Intresseföreningen Bergslaget inkom med en inbjudan att nominera ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse, den 21 januari Vid föreningens årsmöte onsdag den 20 maj ska styrelse och revisorer väljas. För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har möjlighet att nominera ledamöter årsvis eller för hela mandatperioden. Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast den 27 mars 2015 nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande organ, tex kommunstyrelse. Ledamöternas förslag till beslut Jonas Kleber (C) nominerar Irja Gustavsson (S) och Jonas Kleber (C) Pär-Ove Lindqvist (M) nominerar Anniette Lindwall (M) och Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP) nominerar Inger Griberg (MP) Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget

18 18 KS 87 Dnr. 2015/70 Val av ledamöter och ersättare till länets Miljö- och naturvårdsråd Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) till ledamot och Jan Hansson (M) till ersättare till länets miljö- och naturvårdsråd för mandatperioden Länsstyrelsen i Örebro Län inkom med en begäran, daterad den 5 februari De saknar uppgifter från Lindesbergs kommun angående ordinarie ledamot respektive ersättare som ska representera kommunen i det regionala Miljö- och naturvårdsrådet. I det regionala Miljö- och naturvårdsrådet samverkar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen med länets kommuner och region Örebro län kring de regionala miljömålen och naturvården i lånet. Rådets uppgift är att vara ett forum för dialog i strategiska miljö- och naturvårdsfrågor och att årligen prioritera gemensamma åtgärder. Miljö- och naturvårdsrådet träffas fyra gånger per år, sammankallande är Länsstyrelsen. Ledamöternas förslag till beslut Jonas Kleber (C) föreslår att Kristine Andersson (S) ska utses till ledamot. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att Jan Hansson (M) ska utses till ersättare. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Länets miljö- och naturvårdsråd

19 19 KS 88 Dnr. 2014/273 Svar på medborgarförslag om boulebana på Musikvägen i Lindesberg Medborgarförslaget besvaras med yttrande från Bergslagens kommunalteknik, daterat den 30 januari Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtutskottet att utreda om det finns en färdig anlagd boulebana eller endast en yta avsedd för att anlägga en boulebana. Tillväxtutskottet delegeras beslutanderätt i ärendets avgörande. Per Stoetzer, Jonatan Jepsson och Thomas Alexandersson har inkommit med ett medborgarförslag, daterat den 26 juni De föreslår att en boulebana anläggs i anslutning till den nya lekplatsen på Musikvägen i Lindesberg. Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget remitterades till Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggnämnd för yttrande den 7 oktober Bergslagens kommunalteknik inom med ett yttrande den 30 januari 2015 där det framkommer att en yta avsedd för boulebana anlades i samband med arbeten för anläggandet av lekplatsen i december Den årliga driftskostnaden beräknas till 4000 kronor. Ledamöternas förslag till beslut Linda Svahn (S) föreslår att medborgarförslaget ska besvaras med yttrande från Bergslagens kommunalteknik, daterad den 30 januari 2015 samt överlåta till tillväxtutskottet att utreda ärendet vidare, eftersom det råder oklarheter om det har anlagts en boulebana eller endast finns en yta avsedd för att anlägga en boulebana. Tillväxtutskottet ska även delegeras beslutanderätt i ärendets avgörande. Meddelas för åtgärd: Tillväxtutskottet Meddelas för kännedom:

20 20 Bergslagens kommunalteknik Per Stoetzer Jonatan Jepsson Thomas Alexandersson

21 21 KS 89 Meddelanden Redovisningen av meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.

22 MEDDELANDEN (händelser) Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Motioner och medborgarförslag som är överlämnade till arbetet med den fördjupade översiktsplanen, Bergslagens miljö- och byggförvaltning Fördjupad översiktsplan för Lindesberg tätort 2011/272 AKK In KS BMB 37 Tillägg i delegationsordningen - PRH, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Bergslagens miljö- och byggförvaltning In KS Protokoll Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor , Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor In KS Protokollsutdrag Stiftsstyrelsens beredningsutskott 15 och Stiftsstyrelsens 16 - beslut om ändrad indelning för Guldsmedshyttans församling och Linde bergslags församling, Svenska kyrkan, Västerås stifr Ändrad indelning för Guldsmedshyttans församling och Linde Bergslags församling 2014/540 AKK Winess Bardeli Datasystem :04 Antal:4 HAMED

23 22 KS 90 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning.

24 - Allmänna frågor 1.1 Kommunstyrelsens, arbetslöshetsnämndens och krisledningsnämndens förvaltning 1.2 Yttrande hemvärnsförordningen Begäran om yttrande över ansökan om intagning i hemvärnet P socialchefen 1.5 Remittering av ärenden inom kommunen 1.12 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter om allmän sammankomst 3 Fastighetsfrågor Remiss till Tillväxtutskottet och folkhälsostrategen om motion från Linda Svahn (S) om att inrätta ett allaktivitetshus i Lindesberg Yttrande över ansökan om tillstånd för karnevalsoch examenståg, Lindeskolan Yttrande över ansökan om uteservering, Café Bellas 2014/ Tf kanslichef 2015/ Gunnar Jaxell, Näringsliv och utveckling 2015/ Gunnar Jaxell, Näringsliv och utveckling 3.3 Yttrande över remisser där kommunen ska yttra sig som fastighetsägare Yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av garage för fastigheten Storå 6:1, Joakim Rosenquist Yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av garage 48,6 för fastigheten Näsbybacka 28:3 - inget att erinra Yttrande över ansökan om en förhandsförfrågan om möjlighet att bygga 4 bostadshus å fastigheten Guldsmedshyttan 4:42 - inget att erinra p p p Näringslivschef Merit Israelsson Näringslivschef Merit Israelsson Näringslivschef Merit Israelsson 3.5 Rätt att träffa arrendeavtal, Nyttjanderättsavtal del av fastigheten Kårberget p Näringslivschef Merit

25 Kapitel Rubrik Dnr Datum Delegat/vidaredelegat servitutsavtal och nyttjanderättsavtal om kommunal mark. 1:54>6, Tomas Karlsson Israelsson Nyttjanderättsavtal del av fastigheten Sköndal 11, Egeryds Fastigheter AB p Näringslivschef Merit Israelsson 5 Personalfrågor - kommunövergripande 5.1 Rätt att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare Lokalt kollektivavtal, Flextid för personal på Bergslagens- Miljö och Byggförvaltning. Gäller FSA, Kommunal, LR, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Vision. p Personalchef 5.11 Rätt att besluta om anställning inklusive lönesättning för medarbetare, exklusive kommunchefen och stabs/förvaltningschefer Uppsägning av lokalt kollektivavtal tecknat gällande ersättning vid patientresor inom socialförvaltningens handikappavdelnings verksamhetsområde. Lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för personal anställda på Vågen, Individ och familj Anställande av arkivarie från och med 1 mars 2015 tillsvidare 2015/ Personalchef p Personalchef Ekonomichef 2

26 Kapitel Rubrik Dnr Datum Delegat/vidaredelegat 6.3 Rätt att besluta om kommunledningskontorets organisation om gemensam telefoni i KNÖL, kommunerna i Norra Örebro län P Kommunchef Christer Lenke 3

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 25 februari 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-9.50 ande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) Linda Svahn (S) Kristine Andersson (S) Daniel Andersson (S) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

Jonas Kleber (C) (ersättare Per Söderlund (SD)) Kanslienheten den 17 juni 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Jonas Kleber (C) (ersättare Per Söderlund (SD)) Kanslienheten den 17 juni 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 24 september 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9-10 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

POSTLISTA DAG. U Agneta Nilsdotter (MP) BESLUT Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om kulturmiljöplan

POSTLISTA DAG. U Agneta Nilsdotter (MP) BESLUT Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om kulturmiljöplan Sida 1 (6) Avdelning Handläggare I/ Jonas Bernström (S) BESLT 2016.116 Motion från Jonas Bernström (S) om renovering av badplatsen i Storå/Guldsmedshyttan KS 63/2016 2016-03-22 2015/261 AKK Sven-Erik Larsson

Läs mer

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beslutande kommunstyrelsen tisdagen den 24 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

POSTLISTA DAG. U Kommunledningskontoret BESLUT Redovisning av motioner som inte är. 2016/111 AKK slutbehandlade per den 14 mars 2016

POSTLISTA DAG. U Kommunledningskontoret BESLUT Redovisning av motioner som inte är. 2016/111 AKK slutbehandlade per den 14 mars 2016 Sida 1 (6) Avdelning Handläggare I/ INFORMATION 2016.321 KF 63/2016 2016-04-19 Meddelanden Nerikes Brandkår BESLT 2016.1178 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Nerikes Brandkår 2015 KF 45/2016

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

Ingrid Åberg (KD) med Susanne Karlsson (C) som ersättare. Kanslienheten, måndag 6 februari Ida Frödén. Ordförande Irja Gustavsson

Ingrid Åberg (KD) med Susanne Karlsson (C) som ersättare. Kanslienheten, måndag 6 februari Ida Frödén. Ordförande Irja Gustavsson 1 Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.35 ande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2014-12-01

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2014-12-01 Plats och tid Leja, Kommunhuset, kl. 9.00-11.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda Svahn (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13 Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-12.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda

Läs mer

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.30 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 18 december 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Ingrid Åberg (ersättare Ulf Axelsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Ingrid Åberg

Ingrid Åberg (ersättare Ulf Axelsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Ingrid Åberg Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

BESLUT Revidering av riktlinjer för sociala medier KS 5/ /19 AKK

BESLUT Revidering av riktlinjer för sociala medier KS 5/ /19 AKK POSTLSTA DAG Ärendemening nnehåll Diarienr Avdelning Handläggare / Bergslagens kommunalteknik BESLT 2015.3996 tvidgat VA-verksamhetsområde i Lindesbergs kommun KS 10/2016 2016-01-26 2015/445 AKK Kommunledningskontoret

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:42 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

POSTLISTA DAG U Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande

POSTLISTA DAG U Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande Sida 1 (8) Avdelning Handläggare I/ Linde Stadshus AB BESLT 2016.269 Förändring i bolagsstrukturen KF 3/2016 2016-02-16 2015/550 AKK Linde Stadshus AB BESLT 2016.270 Revidering av bolagsordning för Linde

Läs mer

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 11 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. OBS! Lokal! Kindla finns två

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen

Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen Plats och tid Löa bygdegård, Löa, kl. 17.00-17.50 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen Utses att justera Kristine Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

Jonas Kleber (C) ersättare Ingrid Åberg (KD) Kanslienheten, måndag den 19 oktober 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Jonas Kleber (C) ersättare Ingrid Åberg (KD) Kanslienheten, måndag den 19 oktober 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, kl. 9.00-13.50 ande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson, ordförande Jonas Bernström (S) Dan Walterson (S) Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Jan Hansson (M)

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Peter Åslund, områdeschef för Energi och klimat i Region Örebro län, kl. 14-15.15.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Peter Åslund, områdeschef för Energi och klimat i Region Örebro län, kl. 14-15.15. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 13.30-15.50 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), beredningsledare John Omoomian (S), vice beredningsledare Lillemor Bodman (M) Margareta Andergard

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 18 juni 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Kansliet, Kommunhuset, 20 maj kl. 12.00. Anna Nilsson. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Bengt Evertsson. Justerare... Christina Pettersson

Kansliet, Kommunhuset, 20 maj kl. 12.00. Anna Nilsson. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Bengt Evertsson. Justerare... Christina Pettersson Plats och tid Fröviskolan, Frövi, kl. 17-20.35 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Stefan Eriksson, vice VD LIBO Linda Svahn

Läs mer

Jonas Bernström med Pär-Ove Lindqvist som ersättare. Kanslienheten, måndag den 16 mars, 2015. Anna Nilsson. Ordförande Irja Gustavsson

Jonas Bernström med Pär-Ove Lindqvist som ersättare. Kanslienheten, måndag den 16 mars, 2015. Anna Nilsson. Ordförande Irja Gustavsson 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.15 ande Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Bernström (S) Dan Walterson (S) Jonas Kleber (C), vice ordförande Pär-Ove Lindqvist (M) Jan Hansson (M) Andreas

Läs mer

Jan Hansson (C) ersättare Dan Walterson (S) Kanslienheten, fredag den 13 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Jan Hansson (C) ersättare Dan Walterson (S) Kanslienheten, fredag den 13 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, kl. 9.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Irja Gustavsson, ordförande Jonas Bernström (S) Dan Walterson (S) Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 28 februari 2012 kl. 9 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 12 december 2011 med början kl. 14:00 OBSERVERA TIDEN!! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 11-12, 13-13.55 Beslutande Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Tillväxtutskottet

Tillväxtutskottet 1 Plats och tid Lindesalen, brandstationen, kl. 9.00-12.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C),

Läs mer

Sida 1 (6) KF 112/

Sida 1 (6) KF 112/ POSTLSTA DAG Ärendemening nnehåll Diarienr Avdelning Handläggare / 2016.1260 KF 97/2016 2016-06-21 nformation om asyl- och flyktingmottagandet 2016.1707 KF 113/2016 2016-06-21 Meddelanden 2016.1709 KF

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-08-10 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-11:10 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD) Inger

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

POSTLISTA DAG KS 29/ /317 AKK BESLUT KS 22/ /573 AKK

POSTLISTA DAG KS 29/ /317 AKK BESLUT KS 22/ /573 AKK POSTLSTA DAG Sida 1 (6) Ärendemening nnehåll Diarienr Avdelning Handläggare / BESLT 2015.4797 Projekt Lindesjön runt KS 20/2016 2016-02-16 2015/163 AKK John Omoomian (S) BESLT 2016.113 Motion från John

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden Plats och tid Brandstationen Lindesberg, kl. 15:00-17:10 ande Jonas Kleber (C), ordf. Gert Rydelius (C), ersättare för Agneta Nilsdotter (-) Farhan Kadir (C) Gunnar Nilsson (M) Jan Marne (M) Göran Gustavsson

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 25 maj 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till extra sammanträde med kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, tisdagen den 28 augusti 2012 direkt

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Inger Griberg) Linda Svahn. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Inger Griberg) Linda Svahn. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-11 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN TILLÄGGSHANDLINGAR KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv

Läs mer

Ayse Mertoglu, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef. Ingrid Åberg (ersättare Linda Svahn) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

Ayse Mertoglu, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef. Ingrid Åberg (ersättare Linda Svahn) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-12:20 ande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Övriga deltagande

Läs mer

Ärende: Detaljplan för del av Näsbybacka 33:8 i Frövi Ärendedatum:

Ärende: Detaljplan för del av Näsbybacka 33:8 i Frövi Ärendedatum: I AKK2015/213-11 Underrättelse om granskning av detaljplan för Näsbybacka 33:8 i Frövi Dnr S-2015-208:25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Detaljplan för del av Näsbybacka 33:8 i Frövi 2015-04-20

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg kl. 17:00-18:08 ande Se bilaga Närvarande 33 ordinarie fullmäktige, 10 ersättare, 2 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten,

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Se bilaga. Zaki Habib (S) och Anniette Lindvall (M) ersättare Daniel Andersson (S) och Jan Hansson (M) Kanslienheten, Kommunfullmäktige 2015-02-24

Se bilaga. Zaki Habib (S) och Anniette Lindvall (M) ersättare Daniel Andersson (S) och Jan Hansson (M) Kanslienheten, Kommunfullmäktige 2015-02-24 Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 18.00-21.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef Christel Store, kommunhusets

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 januari 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 13:00 17:00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 08:30-11:20 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD)

Läs mer