God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair"

Transkript

1 FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair Nyckeltalen för januari september i sammandrag Omsättningen ökade med 9,2 % till 1 506,4 (1 380,0) miljoner euro. Reguljärtrafiken växte med 4,2 %, passagerartrafiken minskade sammantaget med 2,3 %; kabinfaktorn steg med 1,9 procentenheter från föregående år och uppgick till 77,5 %. Det operativa resultatet, det vill säga rörelseresultatet utan engångsposter, realisationsvinster och förändringar i verkligt på derivat, utgjorde 2,0 ( 133,4) miljoner euro. Resultatet före skatt blev 23,4 ( 80,9) miljoner euro. De viktigaste nyckeltalen för det tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen ökade med 26,2 % till 551,4 (436,9) miljoner euro. Passagerartrafiken växte med 1,1 % jämfört med året innan, reguljärtrafiken med 2,1 %. Intäkterna från reguljärtrafiken per betalda passagerarkilometer eller yielden steg med 23,5 % Enhetskostnaden sjönk med 3,8 %. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 41,9 ( 32,9) miljoner euro. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,4 ( 114,2) miljoner euro. Siffrorna inom parentes är jämförelsetal för motsvarande period Verkställande direktör Mika Vehviläinens kommentar till kvartalsresultatet: Under det tredje kvartalet gick verksamheten för första gången med vinst efter sju kvartal med förlustresultat. Marknadsläget var betydligt bättre jämfört med de två föregående kvartalen. Det avspeglade sig i en högre efterfrågan och en kraftigt ökad enhetsintäkt. Förändringar i världsekonomin återspeglar sig snabbt i flygtrafiken och gör det därför svårt att bedöma utvecklingen framöver. De tre första kvartalen 2010 är mycket olika sinsemellan, vilket visar att branschen är i en utsatt position när det gäller lönsamhetstrenden. Finnair har haft en glädjande resultatutveckling, men vi måste ständigt arbeta för förbättra konkurrenskraften. Förutom att kostnaderna måste hållas nere, förutsätter bättre lönsamhet också att vi kan utnyttja kapaciteten på rätt sätt och ha en lämplig prissättning. Vår marknadsandel av trafiken mellan Asien och Europa stärks kontinuerligt. I augusti var vår försäljning i Japan för första gången större än i Finland. 1

2 Vi har föresatt oss att fortsätta växa inom trafiken mellan Asien och Europa. Vi ska dra nytta av den ökande efterfrågan på de asiatiska marknaderna och de starka konkurrensfördelar vi har framför allt inom den interkontinentala trafiken. Under vintern ska vi ta fram en ny identitet för företaget. Vi förnyar innehållet i vår service, våra interna rutiner och vår externa profil. En dynamisk identitet hjälper oss att differentiera oss från våra konkurrenter Vi har både ambition och förutsättningar att utvecklas till ett internationellt vinnarlag. Vi ska erbjuda kunderna den bästa upplevelsen och ge dem bäst valuta för pengarna, oavsett om de reser i tjänsten eller på sin fritid. Marknader och allmän översikt Den globala flygtrafiken stärktes under det första halvåret och tillväxten fortsatte under hela tredje kvartalet. Flygmarknaden har gått upp med åtta procent men tillväxtkurvan planade ut något under hösten. Kapaciteten ökade inte lika mycket som efterfrågan. Därför har kabinfaktorerna legat på en fortsatt hög nivå. Finnairs yielder steg aningen mindre än i branschen som helhet under det tredje kvartalet. En större efterfrågebas har genererat en högre enhetsintäkt. I synnerhet efterfrågan på affärsresor har stärkts, vilket lett till en förändrad försäljningsstruktur. Strukturförändringen har i sin tur medfört att enhetsintäkten per betald passagerarkilometer ökat avsevärt. Passagerarintäkten har stigit mest inom trafiken på Asien där större delen av efterfrågan kommer från marknader utanför Finland. Minst har den ökat inom inrikestrafiken. Vi har ökat marknadsandelen av trafiken mellan Asien och Europa. Vår marknadsandel av trafiken från Finland har minskat en aning efter att andra bolag ökat sitt utbud av flygresor mellan Finland och utlandet. Efterfrågan på frakt har ökat över hela världen sedan slutet av Vi tog snabbt tillfället i akt och i maj inledde vi fraktflygningar med Boeing MD-11 från Helsingfors till Hongkong och Söul. Ekonomiskt resultat Finnairkoncernen hade under januari september en omsättning på 1 506,4 (1 380,0) miljoner euro, en ökning med 9,2 procent jämfört med året innan. Koncernens operativa rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär, realisationsvinster från sålda anläggningstillgångar och förändringar i verkligt på derivat utgjorde 2,0 ( 133,4) miljoner euro. Resultatet före skatt var 23,4 ( 80,9) miljoner euro. Förändringar i verkligt på derivat och valutakursförändringar på inbokade service- och underhållsarbeten gav en negativ påverkan med 12 miljoner euro på 2

3 resultatet för de nio första månaderna. Samma post förbättrade resultatet med 51,3 miljoner euro under motsvarande period Kapaciteten räknat i antal flygstolar minskades med 4,7 procent under januari september och antalet betalda passagerarkilometer sjönk med 2,3 procent. Trafiken på Asien ökade med 11,1 procent. Den totala kabinfaktorn steg från föregående år med 1,9 procentenheter till 77,5 procent. Den transporterade godsmängden växte med 38,4 procent jämfört med året innan. Finnair transporterade totalt 5,5 passagerare under januari september. Koncernens totala enhetsintäkt per flygkilometer från passagerartrafiken gick upp med 8,3 procent. Intäkten per passagerare växte med 9,8 procent. Enhetsintäkten per tonkilometer från frakttrafiken ökade med 18,2 procent. Det vägda medeltalet av enhetsintäkterna från passagerar- och frakttrafiken steg med 2,3 procent. De operativa kostnaderna i euro utan poster av engångskaraktär, realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar och förändringar i verkligt på derivat gick ner med 0,3 procent under januari september. Enhetskostnaden räknat i tonkilometer minskade med 7,1 procent. Våra effektiviseringsåtgärder har påverkat de större kostnadsposterna. Cirka 24 miljoner euro fördes över från personalkostnader till posterna Markservice och catering efter att bagagehanteringen och lagerfunktionen lagts ut på entreprenad. De justerade personalkostnaderna minskade efter utkontrakteringen med 3,3 procent. Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,4 ( 114,2) miljoner euro under rapportperioden. Resultatet per aktie för perioden januari september blev 0,18 (-0,47 euro). Ekonomiskt resultat Omsättningen steg under det tredje kvartalet med 26,2 procent till 551,4 (436,9) miljoner euro. Koncernens operativa rörelseresultat exklusive engångsposter, realisationsvinster från sålda anläggningstillgångar och förändringar i verkligt på derivat uppgick till 41,9 ( 32,9) miljoner euro. Den justerade rörelsevinstmarginalen var 7,6 procent. Resultatet före skatt utgjorde 43,9 ( 24,5) miljoner euro. En positiv post på 8,4 miljoner euro till följd av förändringar i verkligt på derivat och valutakursförändringar på inbokade service- och underhållsarbeten fördes till kvartalsresultatet. Samma post påverkade resultatet positivt med 3,7 miljoner euro under motsvarande period Den kraftiga svängningen beror på fluktuationer i marknadspriset på bränsle och valutakurser. Förändringar i verkligt på derivat har ingen kassaflödeseffekt. Kapaciteten räknat i antal flygstolar ökades med 2,5 procent under juli september och antalet betalda passagerarkilometer steg med 1,1 procent. Trafiken på Asien ökade med 8,5 procent. Den totala kabinfaktorn minskade från året innan med 1,1 procentenheter till 78,5 procent. Den transporterade godsmängden växte med 46,0 procent. 3

4 Den totala yielden eller intäkten per passagerarkilometer från reguljär- och chartertrafik gick upp med 20,7 procent under det tredje kvartalet som följd av en positiv förändring i efterfrågestrukturen. Affärsresorna fortsatte att öka kraftigt under kvartalet. Intäkten per passagerare växte med 22,6 procent. Yielden från frakttrafiken räknat i tonkilometer ökade med 25,4 procent. Det vägda medeltalet av yielderna från passagerar- och frakttrafiken gick upp med 12,7 procent. De operativa kostnaderna i euro utan poster av engångskaraktär, realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar och förändringar i verkligt på derivat växte med 8,5 procent jämfört med föregående år. Enhetskostnaden per betald tonkilometer inom flygtrafiken minskade med 3,8 procent. Trafikavgifterna steg med 12,3 procent på grund av ökad flygtrafik och högre avgifter för överflygningar i ryskt luftrum. Däremot sjönk personalkostnaderna och kostnaderna för bränsle avsevärt, både absolut och i förhållande till yielden. Övriga hyror ökade med 28,2 procent, vilket främst beror på att fastigheterna på flygplatsen såldes och hyrdes tillbaka. Materialinköp samt service och underhåll av flottan gick upp med 71,0 procent. Orsaken är en omläggning av bokningssystemet för motorservice på inhyrda plan och särkostnader för överlåtelse av flygmaskiner. Även förändringar i dollarkursen gentemot euron påverkade kostnaderna för service och underhåll. Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,8 (0,6) miljoner euro under rapportperioden. Investeringar, finansiering och riskhantering Likvida medel i balansräkningen uppgick i slutet av september till 538,7 (304,4 miljoner euro. Nettoskuldsättningsgraden (gearing) var 33,5 (35,9) procent. Justerat för leasingåtaganden uppgick nettoskuldsättningsgraden till 90,0 (100,6) procent. Soliditeten utgjorde 34,0 (37,0) procent. Finnair har en god soliditet i jämförelse med branschen som helhet. Investeringar gjordes för 156,4 (338,8) miljoner euro under januari september. Vi räknar med drygt 200 miljoner euro för helåret Under 2009 träffade Finnair ett avtal om finansiell leasing på cirka 165 miljoner euro för anskaffning av tre exemplar av Airbusmodellen A330. Exportkreditinstituten i ägarländerna till Airbus gick in som garanter för leasingen. Inom ramen för avtalet tog Finnair emot ett bredbukigt plan i december De två övriga levererades under första halvåret 2010, det ena under första kvartalet och det andra i april. Vi har möjlighet att återlåna pensionsmedel på cirka 380 miljoner euro hos pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Det krävs en bankgaranti för att ta upp ett lån. I juni förnyade Finnair en outnyttjad syndikerad kreditfacilitet på 200 miljoner euro som står som reservfinansiering. Den nya faciliteten löper över tre år. Ett kortfristigt företagscertifikatprogram på 200 miljoner euro ökar vår finansiella flexibilitet ytterligare. Vid bokslutstillfället hade 36,2 miljoner euro av krediten utnyttjats. 4

5 I överensstämmelse med den policy för finansiell riskhantering som Finnairs styrelse antagit har vi säkrat våra inköp av flygbränsle för reguljärtrafiken till 63 procent för de närmaste sex månaderna och därefter för följande 21 månader enligt en fallande skala. Förväntad bränsleförbrukning inom chartertrafiken prissäkras enligt det trafikprogram som avtalas med researrangörerna inom ramen för koncernens säkringspolicy. Som prissäkringsinstrument för bränslet används huvudsakligen derivat som är knutna till priserna på flygfotogen och gasolja. Förändringar i verkligt på derivat som skett under rapportperioden och hålls till förfall samt valutakursförändringar på inbokade service- och underhållsarbeten redovisas i Finnairs resultaträkning. Med förändring avses en orealiserad ringsvinst eller -förlust på finansiella instrument enligt IFRS-principerna. Posten ger ingen kassaflödeseffekt och ingår inte i det operativa rörelseresultatet. Förändringarna i verkligt på derivat och valutakursförändringarna på inbokade service- och underhållsarbeten utgjorde 12,0 (+51,3) miljoner euro under juli september. I det operativa rörelseresultatet för januari september ingår realisationsresultat på 21,4 ( 58,7) miljoner euro från försäljning av derivat för säkring av bränsle. Beloppet redovisas på raden Bränsle i resultaträkningen. Realisationsförlusterna gäller både valutaderivat och bränslederivat. Det operativa resultatet för tredje kvartalet belastades av realisationsförluster på 5,8 miljoner euro. Vid säkringsredovisning upptas beloppet av förändringar i en fond för verkligt under Eget kapital. Posten påverkas av förändringar i oljepris och valutor. Postens var 0,1 ( 54,3) miljoner euro efter uppskjuten skatt. I beloppet ingår valutaderivat och bränslederivat samt vissa mindre finansiella poster. Förstärkningen av USA-dollarn gentemot euron jämfört med året innan hade inga större negativa effekter på Finnairs resultat. Påverkan på det operativa resultatet var cirka 5 miljoner euro under januari september. I slutet av september var 73 procent av den dollardominerade valutakorgen säkrad för 12 månader framåt. En avsevärd del av Finnairs försäljning sker i andra valutor än euro. Det betyder att en försvagning av euron i de flesta fall påverkar intäkterna positivt. Aktien Finnair hade ett marknads på 634,3 (530,5) miljoner euro vid NASDAQ OMX Helsinki (Helsingforsbörsen) den 30 september Sista betalkursen på aktien var 4,95 (4,14) euro. Den högsta kurs som noterades för Finnair aktien på under januari september var 4,95 (5,24) euro, den lägsta noteringen var 3,61 (3,52) euro och medelkursen var 4,26 (4,30) euro. Antal omsatta aktier uppgick till 20,5 (8,8) miljoner stycken med ett på 87,4 (37,7) miljoner euro. Antal aktier i Finnair som var registrerade i det finska Handelsregistret den sista september uppgick till stycken. Finska staten innehade 55,8 (55,8) procent av aktierna i Finnair. Andelen utländska direkt- och förvaltarregistrerade aktieinnehav utgjorde 15,7 (18,0) procent. 5

6 Finnair innehade egna aktier den 30 september 2010, vilket motsvarade 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier. Inga egna aktier förvärvades eller överläts under januari september. I augusti 2010 återfördes stycken aktier till bolaget utan vederlag som ett led i det aktierelaterade bonusprogrammet under Förändringar i Finnairs ledning under det tredje kvartalet Manne Tiensuu, psyk. mag., anställdes som ny personaldirektör. Han tillträdde posten den 1 oktober. Jukka Hämäläinen, tidigare verkställande direktör för Northport Oy, lämnade sin anställning den 31 juli. Ari Kuutschin, jur. kand., utsågs till ny verkställande direktör med tillträde den 1 augusti. Han arbetade tidigare inom koncernens personalavdelning. Chefsjuristen Sami Sarelius kallades till medlem av Finnair Abp:s ledningsgrupp från och med Han fungerar också som ledningsgruppens sekreterare och dessutom som sekreterare för Finnair Abp:s styrelse och direktion. Efter den 1 september har vissa andra förändringar skett i Finnairs ledningsgrupp. Vice verkställande direktör Lasse Heinonen fortsätter som ställföreträdare för verkställande direktören. Han har linjeansvar för fraktverksamheten, de tekniska funktionerna, cateringverksamheten samt marktjänsterna och fastighetstjänsterna vid Finnair. Erno Hildén blev ekonomidirektör för koncernen. Han ansvarar också för Finnair Aircraft Finance som förvaltar Finnairs flygflotta. Hildén ansvarade tidigare för Produktion. Ville Iho har utnämnts till direktör med ansvar för Produktion. Han ansvarar tills vidare även för Resurshantering. Personal Medelantalet anställda i Finnairkoncernen uppgick till personer under januari september, en minskning med 15,3 procent jämfört med föregående år. Av dessa arbetade personer inom Affärsområde Flygtrafik. Det sammanlagda personalantalet inom teknik, catering och markservice var personer. Resetjänster hade anställda. Personalen inom övrig verksamhet uppgick till 249 personer. Koncernledningen och personalens företrädare arbetade under våren gemensamt på att hitta lämpliga sätt att förbättra arbetskulturen och genomföra strategin. Dialogen mellan anställda och ledning stärktes med en kampanj. Kollektivavtalet för Finlands Flygvärdinne- och Stewardförening löpte ut den 30 april. Förhandlingarna har legat nere och strävan är att återuppta dem i november. Avtalet med Luftfartsunionen som företräder markservicepersonalen och den tekniska personalen löpe ut den 31 augusti. Förhandlingar pågår om ett nytt avtal. Den 9 oktober varslade Luftfartsunionen om strejk för medlemmar inom tekniska funktioner. 6

7 Ettåriga kollektivavtal tecknades med ingenjörsfacket och de högre tjänstemännen vid Finnair i juni. De löper alltså fram till den sista maj I juni slöts även ett avtal med teknikerfacket vid Finnair. Avtalet gäller i två år, det vill säga till den 31 maj Kollektivavtalet med Finlands Flygtjänstemän löper ut den 30 april 2011, medan pilotavtalet gäller fram till sista november Förändringar i flygflottan Helägda dotterbolaget Finnair Aircraft Finance Oy förvaltar koncernens flygflotta. Finnairkoncernen hade totalt 61 passagerarplan i trafik den sista september. Medelåldern på våra plan är drygt sex år. Därmed har vi en av världens modernaste flygflottor. Två nya bredbukiga maskiner av typen Airbus A levererades till oss under det andra kvartalet. Utöver dem kommer en ny Airbus A330 att anslutas till vår flotta under det sista kvartalet. Flottan växer vid årsskiftet med ytterligare två Airbus A I och med det består vår långdistansflotta av totalt 15 plan. A maskinerna finansieras med flexibla leasingavtal som löper över en period på cirka fyra år. Som ett led i harmoniseringen av flottan gjorde vi oss av med tre inhyrda Boeing som använts för semesterflygningar, beställde fem nya exemplar av Airbus A321ER och förlängde hyrestiden för fyra återstående Boeing 757-maskiner. Vi kommer att utrangera de sista Boeing 757-planen när de nya A321ER-maskinerna anländer under 2013 och Finnair är det första flygbolag som beställt en Airbusversion utrustad med så kallade sharklets som förbättrar aerodynamiken och sparar bränsle. Sista exemplaret av plantypen Boeing MD-11 som trafikerat de interkontinentala passagerarlinjerna togs ur trafik i februari. I juli såldes de två sista bredbukiga Boeing MD-11:orna till amerikanska leasingbolaget Neff Air. Äganderätten övergår till köparen den 1 januari Affären beräknas inte ha någon större resultatpåverkan. Bägge flygplanen har byggts om till fraktplan. Det ena sattes i frakttrafik från Helsingfors till Hongkong och Söul i maj. Vi har möjlighet att hyra det ena eller båda planen och använda dem i vår frakttrafik även efter att den nya ägaren har tagit över äganderätten till maskinerna. Finnair Aircraft Finance expanderade dessutom koncernens uthyrningsflotta av Embraer E170-plan från två till fyra genom att hyra ut två exemplar till Kenya Airways i maj. Hyresavtalet löper över fyra år. Miljö och samhällsansvar Finnair ska vara det självklara valet för flygresenärer som ställer krav på hållbarhet och kvalitet. Det innebär att Finnair tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i all verksamhet och alla beslut. 7

8 Vi har systematiskt förnyat vår flygflotta sedan Förnyelseprogrammet för långdistansflottan slutförs under sista kvartalet. Redan i dag flyger vi med en av världens modernaste flottor. Vi vidtar även operativa åtgärder både till lands och i luften för att reducera utsläpp samt minimera förbrukningen av energi och material. I våras presenterade vi våra nya ambitiösa utsläppsmål fram till Vår ambition är att före 2017 sänka utsläppen med 24 procent per flygstol jämfört med nivån Vi har redan tidigare gjort ett målmedvetet arbete för att dra ner utsläppen, vilket betyder att minskningen per stol ska uppgå till 41 procent mellan 1999 och Flygbolagen inom Europeiska unionen kommer att ingå i handeln med utsläppsrätter från Systemet berör alla plan som landar eller startar i Europa. En del av flygets utsläppsrätter kommer att delas ut gratis. Hur många och vilket antal som tillfaller Finnair är fortfarande en öppen fråga. Reglerna för den andra perioden av handeln med utsläppsrätter från 2013 till 2020 har inte ännu fastställts definitivt. Det gör att vi har svårt att förbereda oss för den framtida utsläppshandeln. Vi har låtit upprätta en verifieringsplan som uppfyller myndigheternas krav. Finnair har som ambition att i samverkan med olika aktörer se till att systemet med utsläppsrätter blir världsomfattande och förhindra att det stör konkurrensen inom branschen. Vi deltar i arbetet för ett hållbarare samhälle och för en aktiv dialog med våra intressenter. Vi har för andra året i rad gett ut en hållbarhetsredovisning som upprättats enligt GRI:s riktlinjer. Den beskriver vår policy för en hållbar utveckling och de måttstockar vi använder. Rapporteringen för 2009 uppnådde GRI:s högsta nivå A. Vi har dessutom redovisat vår miljöpåverkan inom ramen för det globala projektet CDP (Carbon Disclosure Project) under fyra år i följd. Finnair stödjer internationella flygorganisationen IATA:s vision om utsläppsfria flygresor Utvecklingen inom affärsområdena Affärsområdena är Finnairkoncernens indelningsgrund för segmentsredovisning i bokslutet. Rapporterande segment är affärsområdena Flygtrafik, Flygtjänster och Resetjänster. Flygtrafik Affärsområdet ansvarar för försäljning av reguljära flygresor, charterresor och flygfrakt, servicekoncept och operativ flygtrafik samt verksamhet som rör anskaffning och finansiering av flygplan. I affärsområde Flygtrafik ingår enheterna Försäljning och marknad, Produktion, Kundservice samt Resurshantering. Det omfattar även dotterbolagen Finnair Cargo Oy, Finnair Cargo Terminal Operations Oy, Finnair Aircraft Finance Oy samt Finnair Flight Academy Oy som bildades den 1 januari Omsättningen under januari september steg med 12,0 procent till 1 307,6 (1 167,0) miljoner euro. Den operativa rörelsevinsten uppgick till 10,0 ( 116,0) miljoner euro. Under det tredje kvartalet växte omsättningen med 29,0 procent. En stärkt efterfrågan och en högre yield genomsnittlig enhetsintäkt var största orsakerna till ökningen. 8

9 Volymen inom reguljärtrafiken uppgick till 4,8 miljoner passagerare under januari september, en minskning med 0,5 procent jämfört med året innan. Antalet betalda passagerarkilometer inom reguljärtrafiken ökade däremot med 4,2 procent samtidigt som kapaciteten drogs ner med 0,9 procent. Det gjorde att kabinfaktorn steg med 2,4 procentenheter från föregående år till 75,5 procent. Under det tredje kvartalet växte reguljärtrafiken med 2,1 procent. Yielden från den reguljära passagerartrafiken gick upp med 7,6 procent under januari september och med 23,5 procent under det tredje kvartalet. Den ökade efterfrågan på affärsresor under andra och särskilt tredje kvartalet bidrog till att förbättra yielden. Yieldförbättringen var störst inom trafiken på Asien där efterfrågan på affärsresor ökat mest. Prisnivån steg minst inom inrikestrafiken. Efterfrågan på biljetter i Business Class har växt betydligt kraftigare än den totala efterfrågan. Affärsresenärer står för drygt sex procent av den totala reguljärtrafiken, men utgör över tio procent av passagerarna på Asienlinjerna. Merparten av efterfrågeökningen kommer från marknader utanför Finland. Frakter svarar för drygt 12 procent av de totala intäkterna inom affärsområde Flygtrafik. Yielden från den reguljära frakttrafiken gick upp med 18,2 procent under januari september och med 25,4 procent under det tredje kvartalet. Den totala transporterade fraktvolymen i ton steg med 38,4 procent under januari september. Under tredje kvartalet var ökningen 46,0 procent jämfört med föregående år. Flygfraktlinjen från Helsingfors till Hongkong och Söul som öppnades i maj är en bidragande faktor till den kraftiga volymökningen. Fraktverksamheten har redovisat ett mycket bra resultat för de nio första månaderna. Efterfrågefallet under 2009 slog hårt mot frakttrafiken. Vår marknadsandel av den reguljära passagerartrafiken från Finland till utrikes flygdestinationer är cirka 50 procent. Vi har ökat marknadsandelen i förhållande till huvudkonkurrenterna särskilt på Asienrutterna. Vår andel av den inhemska marknaden har däremot minskat främst för att vi dragit ner på kortare inrikes flyglinjer. Det har å andra sidan bidragit till en högre kabinfaktor och bättre lönsamhet. Ankomstpunktligheten inom reguljärtrafiken försämrades under januari september jämfört med året innan på grund av att trafiken inte fungerade helt friktionsfritt i början av året. Punktligheten sjönk från föregående år med 7,1 procentenheter till 83,2 (90,3) procent. Efter att vi fått bukt med problemen blev ankomstpunktligheten märkbart bättre. Under det tredje kvartalet steg ankomstpunktligheten till 89,7 procent, vilket är 2,4 procentenheter mindre än föregående år. Semesterflygen transporterade passagerare under januari september, en minskning med 21,7 procent jämfört med året innan. Vi drog ner utbudet i takt med att flottan blev mer homogen. Boeing 757-flottan som flyger på semesterlinjerna bantades med tre exemplar under våren. Antalet utbjudna eller tillgängliga passagerarkilometer på semesterflygen gick ner med 26,3 procent under januari september. Genomsnittsintäkten per betald 9

10 passagerarkilometer eller yielden sjönk med 24,2 procent jämfört med föregående år. Kabinfaktorn för charterflyg ökade med 2,4 procentenheter till 87,9 procent. Vår marknadsandel av chartertrafiken i Finland har minskat på grund av att flera researrangörer har börjat anlita flygbolag som ingår i den egna koncernen. Flygtjänster Affärsområdet omfattar service och underhåll av flygplan, marktjänster och koncernens cateringverksamhet. I affärsområdet ingår också merparten av koncernens fastighetstillgångar. Flygtjänster ansvarar för förvaltning och drift av fastigheter som används i den operativa verksamheten samt för upphandling av tjänster för drift av lokaler. Affärsområdets verksamhet består huvudsakligen av koncernintern produktion av tjänster. En fjärdedel av Flygtjänsters omsättning kommer från externa kunder. Flygtjänster ökade sin omsättning under januari september med 2,9 procent till 319,2 (310,2) miljoner euro. Det operativa rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 6,7 ( 2,6) miljoner euro. Omsättningen under det tredje kvartalet steg med 11,4 procent. Rörelsevinsten utgjorde 2,8 ( 4,7) miljoner euro. Omsättningstillväxten berodde på ökade trafikvolymer. Främsta orsaken till den förbättrade lönsamheten var det interna stabiliseringsavtal som träffades med den tekniska personalen. Det resulterade i lägre kostnader. Verksamheten inom enheten Catering består av tillredning och leverans av mat och dryck samt så kallad Travel Retail eller ombordförsäljning, förbeställning av varor samt kundförsäljning på flygplatserna i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Finnair Caterings omsättning har sjunkit på grund av att servicekoncepten förändrats, men lönsamheten ligger fortfarande på en tillfredsställande nivå. Enheten har genomfört anpassningsåtgärder så att arbetsstyrkan ska vara rätt dimensionerad till efterfrågan på måltider ombord. En orsak till att Travel Retail har tappat omsättning är om- och utbyggnadsarbetena på Helsingfors-Vanda flygplats som temporärt medfört mindre butiksyta. Finnair Teknik ombildades den 1 januari 2010 till två helägda dotterbolag, Finnair Technical Services Oy och Finnair Engine Services Oy. Båda bolagen visade högre omsättning. Större försäljning till externa kunder stod för en betydande del av omsättningsökningen. Drygt 23 procent av enhetens omsättning kommer från koncernexterna kunder. Enhetens operativa rörelseresultat för januari september hamnade på minus, men var betydligt bättre än året innan. Orderingången för service och underhåll är svag. Finnair Technical Services och svenska charterflygbolaget Nova Airlines AB (Novair) skrev ett avtal om service och komponenter för tre Airbus A320 under det andra kvartalet. Ett liknande avtal slöts med A J Walter (Aviation) Ltd för MD-11-planen. Dessutom ingicks ett flerårigt avtal mellan Finnair Technical Services och det svenska charterbolaget TUIfly Nordic om tungt underhåll och linjeunderhåll på Boeingtyperna 757 och

11 Finnair Engine Services har gällande avtal för 2010 med ett flertal flygbolag i Ryssland och på andra håll i Europa om motorreparationer och reparationer av APUanläggningar på A320-flottan. Northport Oy som levererar marktjänster redovisade ett förlustresultat för januari september, men förbättrade lönsamheten något. Kvaliteten på Northports service ligger på en bra nivå efter att vi fått rätsida på de problem som uppstod i början av året. Resetjänster (researrangörer och resebyråer) Affärsområdet består av koncernens researrangörer Aurinkomatkat med det estniska dotterbolaget Horizon Travel och dotterbolaget Calypso i Sankt Petersburg samt resebyråerna Area och Finlands Resebyrå inklusive det baltiska dotterbolaget Estravel. I affärsområdet ingår även Amadeus Finland Oy som levererar IT-lösningar för reseoch turistbranschen. Omsättningen under januari september sjönk med 10,2 procent till 226,7 (252,5) miljoner euro. Den operativa rörelseförlusten blev dock mindre än samma period året innan, 2,1 miljoner euro mot 5,5 miljoner euro. En orsak till den minskade omsättningen var att konsumentefterfrågan har repat sig mycket sakta efter finanskrisen. Det isländska askmolnet som lamslog flygtrafiken i en vecka under det andra kvartalet bidrog också till att dämpa omsättningen. Anledningen till att lönsamheten stärkts är dels sparåtgärder som genomfördes under 2009, dels neddragning av mindre lönsam produktion. Finland fick uppleva en rekordvarm sommar, vilket ledde till minskad efterfrågan på paketresor. Efterfrågan sjönk markant under augusti september jämfört med föregående år och prisnivån föll. Aurinkomatkat är Finlands största researrangör med en marknadsandel på 36 procent. Efterfrågan på paketresor minskade i Finland med över tio procent under vintersäsongen jämfört med året innan. Aurinkomatkat anpassade produktionen till den lägre efterfrågan. Också produktionen för sommaren 2010 bantades något. Aurinkomatkats resenärer flyger till destinationerna med Finnairs plan. Populärast är Grekland och Turkiet. De största resmålen under vintersäsongen är Kanarieöarna och thailändska Phuket. Nyheter i utbudet är bland annat Colombia och Sri Lanka. Den estniska marknaden för paketresor minskade drastiskt under 2009 och visar ännu inga tecken på återhämtning. En estnisk researrangör gick i konkurs. Horizon Travel har trots det svåra marknadsläget lyckats anpassa verksamheten så att den bättre möter efterfrågan. Aurinkomatkat fortsatte att långsiktigt bygga upp sin verksamhet i Ryssland. Kundnöjdheten ligger på toppnivå, men Aurinkomatkat skar ner produktionen av paketresor när den ryska ekonomin kraftigt försämrades. Rubeln har stärkts på den senaste tiden, vilket gör att efterfrågan på paketresor börjar komma tillbaka. Sommarutbudet består av tio destinationer vid Medelhavet. 11

12 Finlands Resebyrå eller SMT och Area är branschledande i Finland. Estravel är en av de ledande resebyråerna på den baltiska marknaden. Inrikes affärsresor visade en liten tillväxt i maj. Det var första gången sedan 2008 då marknaden dök ner i en djup lågkonjunktur. Efterfrågan var fortsatt stark under början av hösten. Våra resebyråer tog hem några nya avtal med storkunder efter anbudstävlingar. SMT lyckades göra en kraftig anpassning av verksamheten i Estland medan krisen pågick. I takt med att efterfrågan tagit fart har SMT också ökat sin marknadsandel. Det finns planer på att sammanslå produktionen av fritidsresetjänster inom Resebyrå Area och Finlands Resebyrå till ett eget affärsområde som skulle heta Aktivresor. Räknat i omsättning skulle Aurinkomatkat efter fusionen ha en andel på omkring 40 procent av paketresorna från Finland och en tredjedel av alla inhemska fritidsresor. En eventuell omstrukturering förutsätter MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. Tjänster och produkter för flygtrafik Finnair har 60 reguljärflyg i veckan från Helsingfors till nio resmål i Asien under sommarsäsongen. Våra asiatiska destinationer är Bangkok, Delhi, Hongkong, Nagoya, Osaka, Peking (Beijing), Shanghai, Söul och Tokyo. Vi flyger till de tre japanska städerna sammanlagt 20 gånger per vecka. Mot slutet av året kommer vi att utöka antalet direktflyg till Söul, Nagoya, Osaka och Delhi. Sommaren 2011 kommer vi att ha totalt 74 flyg per vecka till tio städer i Asien. Vi flyger 12 turer i veckan till Hongkong och har dagliga turer till Tokyo, Osaka, Nagoya, Söul, Peking (Beijing), Shanghai, Bangkok samt Singapore, dit vi återupptar flygningarna efter ett uppehåll. Antalet flyg till Delhi är sex per vecka. Vi har anslutningsflyg till vårt asiatiska linjenät från 43 flygplatser i Europa och från nio inrikes flygplatser. Samtidigt har vi ett stort utbud av nonstopflyg från Finland ut i Europa. I augusti startade vi en ny flyglinje från Helsingfors till Bromma flygplats utanför Stockholm. Den trafikeras tre gånger per dag. Brommalinjen har inrättats främst med tanke på affärsresenärer som flyger från Sverige till Finland. Även rutten från Helsingfors till Stuttgart öppnades på nytt i augusti. Antalet turer är tio per vecka. Passagerarna utsåg Finnair till Nordeuropas bästa flygbolag i en enkät som utfördes i maj av det oberoende undersökningsföretaget Skytrax. oneworld valdes för sjunde gången till världens bästa flygallians av deltagarna i samma enkät. I maj tog Finnair emot ett pris för hög ankomstpunktlighet av flygplatsen i Bryssel. Finnair valdes i september till bästa flygbolag i Kina då den kinesiska tidningen Voyage som är avsedd för läsare som reser i affärsklass och första klass utsåg Finnair till vinnare i tävlingen Travel Brand Award Lojalitetsprogrammet Finnair Plus förnyades under första halvåret. Det erbjuder nu fler möjligheter att tjäna ihop och använda poäng. Vi gjorde vissa ändringar i ombordservicen på våra plan i våras. I juni breddades utbudet av mat och dryck i Economy Class på vissa rutter. Samtidigt infördes en avgift för en del av serveringen ombord. 12

13 Nya bagageregler trädde i kraft den 1 september. Gränsen för högsta tillåtna vikt på bagage i Economy Class höjdes och antalet väskor som får föras ombord utan avgift i turistklass begränsades till en enda. Generösare vikt- och bagagebestämmelser gäller för resenärer i Business Class, Finnair Plus-medlemmar på nivåerna Platinum-, Gold och Silver, medlemmar på högre nivå i ett lojalitetsprogram som drivs av en allianspartner inom oneworld samt resenärer som löst den dyraste biljetten i Economy Class. Från september har även semesterresenärer kunnat checka in via Internet förutsatt att flygresan startat i Helsingfors. Vår utsläppskalkylator har uppdaterats. Den lades ut på vår hemsida i september. Kalkylatorn är den enda i sitt slag i världen som är baserad på de faktiska siffrorna för last, passagerare och bränsleförbrukning per kvartal. Beräkningarna granskas av PricewaterhouseCoopers. Andra kalkylatorer utgår från genomsnittsn och antaganden. Finnair ligger i framkant när det gäller att använda sociala medier. För ett år sedan startade vi en företagsblogg som hittills besökts av över en halv miljon läsare. Finnair Facebook som öppnades i mars 2010 har mer än fans. Facebooksidan har visat sig vara en effektiv kanal för interaktiv kundkommunikation till exempel då vi snabbt behöver informera om något som avviker från det normala. I oktober anställde vi fyra temporära kvalitetsjägare av drygt sökande. De ska under två månader flyga med oss och göra en objektiv bedömning av kvaliteten på våra flyg, flygplatser och destinationer. Quality Hunters kommer att rapportera om sina iakttagelser på Finnairs webbplats. Samarbete med andra flygbolag I juli gav EU-kommissionen och amerikanska Trafikministeriet DoT grönt ljus åt ett transatlantiskt samarbete mellan allianspartnerna i oneworld där Finnair har varit med i över tio år. Det innebär att Finnair, American Airlines, British Airways, Iberia och Royal Jordanian kan bredda sitt codeshare-samarbete på flygningar över Atlanten. Beslutet är av stor betydelse särskilt med tanke på konkurrensen mellan de olika flygbolagsallianserna. Efter att indiska Kingfisher Airlines blivit medlem i oneworld Alliance 2011 kommer Finnair att ha ett större linjenät i Indien. Med Kingfisher kan oneworld erbjuda flyg till 58 indiska destinationer. oneworld har beslutat att anta Air Berlin som ny partner i alliansen under Air Berlin är Tysklands nästa största flygbolag. Finnair och Air Berlin har dessutom avtalat om att starta code share-flygningar mellan Tyskland och Finland. Samarbetet kommer senare att utvidgas så att det också omfattar Finnairs trafik på Asien. I oktober tillkännagav Finnair att codeshare-samarbetet med American Airlines utvidgas under sommarsäsongen Då börjar American Airlines flyga från Helsingfors till Chicago. Linjen kommer att trafikeras dagligen. 13

14 Den 8 september ingick Finnair och Finncomm ett preliminäravtal där Finnair dels köper en minoritetsandel på 20 procent i Finncomms dotterbolag Finnish Commuter Airlines Oy som bedriver flygtrafik, dels förvärvar alla aktier i de så kallade flygplansbolag som ingår i Finncomm-koncernen. Dessa bolag äger 12 stycken flygmaskiner av typen ATR. Parterna har för avsikt att förutom befintliga aktieägare hitta andra externa investerare som är intresserade att gå in som delägare i FCA. Förhandlingar pågår mellan parterna om detaljerna i strukturaffären. Finnair och Finncomm fortsätter sitt samarbete inom matartrafiken till inrikeslinjerna och Östersjöregionen. Risker och osäkerhetsfaktorer under den närmaste tiden Flyget är en av de konjunkturkänsligaste branscherna ur ett globalt perspektiv. Utvecklingen av BNP, investeringar och internationell handel påverkar i hög grad efterfrågan på flygresor och flygfrakt. Inneliggande bokningar av passagerare och gods omfattar en så kort period att det är svårt att ställa prognoser långt in i framtiden. Oväntade externa chocker som askmolnet i våras kan snabbt påverka efterfrågan på flygtrafik. Om passagerarbeläggningen eller kabinfaktorn förändras med en procentenhet, blir effekten på koncernens operativa resultat inemot 15 miljoner euro. Ifall yielden från passagerartrafiken förändras med en procentenhet, påverkas koncernens rörelseresultat även då med nästan 15 miljoner euro. Bränslet står för drygt 20 procent av koncernens totala kostnader. Det är en av de största osäkerhetsfaktorerna på kostnadssidan på grund av fluktuerande priser och valutakurser. Vi garderar oss mot fluktuationer i bränslepriser och valutakurser bland annat genom att teckna options- och terminskontrakt. Högre kostnader för säkringsåtgärder utgör också en risk. En förändring på tio procent av världsmarknadspriset på bränsle ger en resultatpåverkan med cirka 17 miljoner euro på årsbasis efter gjord säkring. Om dollarkursen förändras gentemot euron med tio procent, blir resultateffekten på årsbasis cirka 15 miljoner euro efter valutasäkring. Marknadspriset i euro på bränsle gick upp med drygt 26 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period Finnair har en säkringspolicy som dämpar prisfluktuationerna för bränsle. Även konkurrenternas policy för bränslesäkring påverkar vår kostnadsmässiga konkurrenskraft. Våra viktigaste konkurrenter har samma riktlinjer för sin säkringspolicy som vi. 14

15 Väsentliga händelser efter rapportperioden Luftfartsunionen IAU förverkligade en två dagar lång strejk som berörde den tekniska personalen. Nytt avtal slöts och strejken bröts. På kort sikt är konsekvenserna av strejken marginella. Däremot försvagas konkurrenskraften för de enheter som avtalet omfattar. För att kompensera avtalets kostnadseffekter krävs lokala avtal om mer flexibilitet och vid behov också andra anpassningsåtgärder. Utsikter Vi bedömer att efterfrågan på flygresor och flygfrakt kommer att vara fortsatt stark på våra marknadsområden i och med att ekonomin i dessa länder stärks och exportindustrin växer. Efterfrågeunderlaget ger möjligheter till ökad enhetsintäkt jämfört med året innan. Vi strävar efter att maximera den totala intäkten och räknar därför med att kabinfaktorn kommer att ligga kvar på föregående års nivå eller något under den. Enhetsintäkten väntas alltså bli betydligt högre än året innan. Vi räknar med lägre bränslekostnader under innevarande år jämfört med 2009 år eftersom våra nya flygplan har en bättre bränsleekonomi. Bränslekostnaderna uppskattas motsvara en femtedel av vår omsättning under 2010 med nuvarande prisnivå och säkringspolicy. Vi avser att öka kapaciteten för vår passagerartrafik under det fjärde kvartalet med fem procent jämfört med föregående år. Antalet passagerarkilometer inom reguljärtrafiken kommer troligtvis att öka, medan semesterflygen minskar en aning. Det fjärde kvartalet förväntas visa vinst, men på grund av säsongsvariationer i efterfrågan och försäljning vara klart svagare än det tredje kvartalet. FINNAIR ABP Styrelsen 15

16 Press- och analytikerkonferens Finnair anordnar en presskonferens för massmedia den 28 oktober 2010 kl och en analytikerträff samma dag kl Plats: Airport Congress Center, terminal 2 på Helsingfors-Vanda flygplats. Mer information och anmälan: ring Teija Kirjavainen, telefon eller e- posta till Finnair Abp Kommunikation Taneli Hassinen Direktör för ekonomisk information och IR Telefon (09) Närmare information ges av: Erno Hildén, ekonomidirektör Telefon (09) Christer Haglund, kommunikationsdirektör Telefon (09) Taneli Hassinen, direktör för ekonomisk information och IR Telefon (09) (välj språk i menyn uppe till höger) 16

17 FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT NYCKELTAL Förändring Förändring 2009 milj. euro % % Omsättning 551,4 436,9 26, , ,0 9, ,7 Resultat före avskrivningar och leasingkostnader, EBITDAR * 86,1 15,3-138,6 9,1-21,0 Leasingkostnader för flygplan 13,5 17,9-24,6 48,8 56,1-13,0 74,4 Operativa rörelseresultat, EBIT* 41,9-32,9-2,0-133, ,1 Förändringar i verkligt på derivat och valutakurser för service och underhåll 8,4 3, ,0 51,3-55,5 Realisationsvinst av anläggningstillgångar och engångsposter 0,3 8,6-1,4 8,6-83,7 0,7 Rörelseresultat, EBIT 50,6-20,6 - -8,6-73,5 88,3-114,9 Periodens resultat (andel som är hänförlig till moderbolaget) 32,4-18, ,6-59,9 70,6-95,3 Rörelseresultat, EBIT % av omsättningen* 7,6-7,5-0,1-9,7 - -9,3 EBITDAR % av omsättningen* 15,6 3,5-9,2 0,7-1,1 Flygverksamhetens enhetsintäkter eurocent/rtk * 71,6 63,3 13,1 69,9 68,0 2,9 67,2 Flygverksamhetens enhetskostnader eurocent/rtk* 64,9 67,5-3,8 69,4 74,8-7,1 74,3 Flygverksamhetens enhetskostnader eurocent/atk* 43,2 42,0 2,9 45,5 42,9 5,9 43,6 Resultat/aktie före utspädning ** 0,24-0, ,18-0, ,76 Resultat/aktie efter utspädning ** 0,24-0, ,18-0, ,76 Eget kapital/aktie 6,50 6,50 0,0 6,50 6,50 0,0 6,45 Bruttoinvesteringar milj. euro 12,9 11,3-156,4 338,8-347,6 Bruttoinvesteringar i % av omsättningen 2,3 2,6-10,4 24,6-18,9 Soliditet, % 34,0 37,0 34,2 Skuldsättningsgrad, % (gearing) 33,5 35,9 26,8 Justerad skuldsättningsgrad, % 90,0 100,6 90,0 Rullande 12 mån. avkastning på sysselsatt kapital, % (ROCE) -2,9-9,6-7,8 Rullande 12 mån. avkastning på eget kapital, % (ROE) -6,4-12,4-12,1 * utan realisationsvinster, förändringar i verkligt på derivat och poster av engångskaraktär. Enhetsintäkter från flygverksamheten c/rtk = Intäkter från flygverksamheten/rtk från flygverksamheten Enhetskostnader inom flygverksamheten c/rtk = Rörelsekostnader inom flygverksamheten/rtk från flygverksamheten Enhetskostnader inom flygverksamheten c/atk = Rörelsekostnader inom flygverksamheten/atk inom flygverksamheten ** Ingår ränta av Hybrid bond. FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat/aktie, Avkastning på sysselsatt kapital, %: ( ROCE ) Periodens resultat Resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader *100 Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (i genomsnitt) Eget kapital/aktie: Räntebärande skulder: Eget kapital Räntebärande skulder - räntebärande tillgångar - börsnoterade aktier Emissionsjusterat antal aktier vid periodens slut Skuldsättningsgrad, %: Soliditet %: Räntebärande nettoskulder *100 Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande *100 Eget kapital +Innehav utan bestämmande inflytande Balansomslutning - erhållna förskott Operativa rörelseresultat: Avkastninga på eget kapital %: (ROE) Rörelseresultat utan reavinster förändringar i verkligt Resultat *100 på derivat och engångsposter Eget kapital = som är hänförligt till moderbolagets aktieägare Uppgifterna i denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande (i genomsnitt)

18 RESULTATRÄKNING Förändring Förändring 2009 milj. euro % % Omsättning 551,4 436,9 26, , ,0 9, ,7 Tillverkning för eget bruk 2,5 0,6 316,7 6,3 1,5 320,0 4,7 Övriga rörelseintäkter 1,9 3,2-40,6 10,1 11,1-9,0 14,9 Realisationsvinst av anläggningstillgångar * 0,3 31,2-1,9 31,2-32,9 Rörelseintäkter 556,1 471,9 17, , ,8 7, ,2 Rörelsekostnader Personalkostnader 107,0 118,7-9,9 324,8 370,5-12,3 482,3 Bränsle 116,7 108,0 8,1 325,1 349,1-6,9 450,3 Leasingkostnader för flygplan 13,5 17,9-24,6 48,8 56,1-13,0 74,4 Övriga hyror 20,9 16,3 28,2 61,0 61,1-0,2 81,4 Service och underhåll av plan 31,3 18,3 71,0 88,8 65,8 35,0 92,5 Luftfartsavgifter 49,3 43,9 12,3 143,6 131,1 9,5 171,1 Markservice och catering 47,6 30,7 55,0 130,2 94,2 38,2 130,2 Produktion av paketresor 25,3 25,9-2,3 85,5 96,7-11,6 131,1 Försäljning och marknadsföring 20,2 14,3 41,3 61,7 54,8 12,6 77,2 Avskrivningar 30,7 30,3 1,3 87,8 86,4 1,6 117,9 Övriga kostnader 51,4 49,3 4,3 163,5 160,2 2,1 220,0 Operativa resultat totalt 513,9 473,6 8, , ,0-0, ,4 Operativa rörelseresultat EBIT 41,9-32,9-2,0-133, ,1 Förändringar i verkligt på derivat och valutakurser för service och underhåll 8,4 3,7 127,0-12,0 51,3-55,5 Engångsposter 0,0-22,6 - -0,5-22, ,2 Kostnader totalt 505,5 492,5 2, , ,3 2, ,1 Rörelseresultat, EBIT 50,6-20,6 - -8,6-73,5 88,3-114,9 Finansiella intäkter 1,4 2,7-48,1 4,9 6,7-26,9 8,9 Finansiella kostnader -8,2-6,6 24,2-19,9-14,1 41,1-18,7 Resultatandel i intressebolag 0,1 0,0-0,2 0,0-0,1 Resultat före skatter 43,9-24, ,4-80,9 71,1-124,6 Direkta skatter -11,5 6,4-6,3 21,1-70,1 29,4 Räkenskapsperiodens resultat 32,4-18, ,1-59,8 71,4-95,2 Andel som är hänförlig till moderbolagets aktieägare av räkenskapsperiodens resultat 32,4-18,1-17,6-59,9-95,3 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 Resultat per aktie räknat på resultat av räkenskapsperiodens resultat som är hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie före utspädning, euro/aktie 0,24-0,14-0,18-0,47-0,76 Resultat per aktie efter utspädning, euro/aktie 0,24-0,14-0,18-0,47-0,76 * Ingår inte i de operativa rörelseresultaten.

19 BALANSRÄKNING milj. euro TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 41,1 44,3 46,1 48,1 Materiella anläggningstillgångar 1 487, , , ,1 Andelar i intresseföretag 7,9 5,8 8,3 6,1 Övriga finansiella tillgångar 12,6 21,1 20,5 21,5 Uppskjutna skattefordringar 53,8 74,2 52,1 70,2 Totalt 1 603, , , ,0 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 47,4 30,2 36,8 35,1 Kundfordringar och övriga fordringar 288,8 335,5 197,5 231,8 Övriga finansiella tillgångar 507,1 299,1 598,2 373,8 Likvida medel 31,6 5,3 9,2 18,3 Totalt 874,9 670,1 841,7 659,0 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 19,4 19,4 19,4 19,4 Tillgångar totalt 2 497, , , ,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Andel som är hänförlig till moderbolagets ägare Aktiekapital 75,4 75,4 75,4 75,4 Övrigt eget kapital 755,5 754,6 748,3 638,4 Totalt 830,9 830,0 823,7 713,8 Innehav utan bestämmande inflygtande 1,1 0,7 0,9 1,1 Eget kapital totalt 832,0 830,7 824,6 714,9 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 96,1 105,7 99,1 120,6 Finansiella skulder 709,2 436,0 637,4 261,1 Pensionsåtaganden 0,0 0,0 0,0 6,1 Totalt 805,3 541,7 736,5 387,8 Kortfristiga skulder Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara inkomst 0,0 0,0 0,0 1,5 Avsättningar 95,1 100,6 112,0 109,6 Finansiella skulder 120,2 177,4 201,8 48,5 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 644,8 641,7 582,2 834,1 Totalt 860,1 919,7 896,0 993,7 Skulder totalt 1 665, , , ,5 Eget kapital och skulder totalt 2 497, , , ,4

20 KASSAFLÖDESANALYS milj. euro Kassaflöde från löpande verksamhet Räkenskapsperiodens resultat -17,1-59,8 Justeringar av periodens resultat1) 93,4 39,4 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 19,9 14,1 Ränteintäkter -4,7-6,5 Övriga finansiella intäkter -0,1-0,1 Dividendintäkter -0,1-0,1 Skatter -6,3-21,1 Förändringar i rörelsekapital: Förändring i kundfordringar och övriga fordringar -88,1 16,4 Förändring i omsättningstillgångar 5,8 1,0 Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder 58,7-90,6 Betalda räntor -13,7-9,0 Betalda finansiella kostnader -2,2-0,7 Erhållna räntor 3,1 5,7 Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,1 Betalda skatter -0,2-3,0 Nettokassaflöde från löpande verksamhet 48,4-114,2 Kassaflöde från investeringar Förvärv av dotterbolag -0,1 0,0 Investeringar i immateriella tillgångar -3,0-4,9 Investeringar i materiella anläggningstillgångar * 8,6-328,2 Nettoförändring i ränteplaceringar som innehas i handelssyfte 200,5-43,6 Nettoförändring i kortfristiga investeringar 1,4 0,0 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2,6 57,4 Erhållna dividender 0,1 0,1 Förändring i långfristiga fordringar 8,0 0,4 Nettokassaflöde från investeringar 218,2-318,8 Kassaflöde från finansiering Ökning av långfristiga skulder 48,4 345,1 Återbetalningar och förändringar av lån -178,2-43,4 Hybrid Bond 0,0 0,0 Förvärv av egna aktier 0,0 0,0 Betalda dividender 0,0 0,0 Nettokassaflöde från finansiering -129,8 301,7 Förändringar i kassaflöden 136,8-131,3 Förändringar i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 262,9 343,4 Förändringar i likvida medel 136,8-131,3 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 399,7 212,1 *) Finansiell leasing för ett flygplan är typen A330 ingår inte siffran.

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2010 Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret Nyckeltalen för januari juni i sammandrag Omsättningen ökade med 1,3 procent till 955,0 (943,1) miljoner

Läs mer

Halverad operativ förlust jämfört med året innan

Halverad operativ förlust jämfört med året innan FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2010 Halverad operativ förlust jämfört med året innan Sammandrag av nyckeltalen för det första kvartalet Omsättningen minskade med 6,6 procent till 481,5 (515,7)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Rejäl förlust för första kvartalet

Rejäl förlust för första kvartalet FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2009 Rejäl förlust för första kvartalet Sammandrag av nyckeltalen för det första kvartalet 2009 Omsättningen minskade med 10,0 procent till 515,7 miljoner euro

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Sänkt prisnivå drog ned resultatet för första halvåret till en rejäl förlust

Sänkt prisnivå drog ned resultatet för första halvåret till en rejäl förlust FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2009 Sänkt prisnivå drog ned resultatet för första halvåret till en rejäl förlust Nyckeltalen för det andra kvartalet 2009 i sammandrag Omsättningen sjönk med 21,6

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bra resultatform, utmanande terräng framöver

Bra resultatform, utmanande terräng framöver FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2008 Bra resultatform, utmanande terräng framöver Nyckeltal för det första kvartalet 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 9,1 procent till 576,5 milj. euro

Läs mer

Svagt resultat för tredje kvartalet

Svagt resultat för tredje kvartalet FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2008 Svagt resultat för tredje kvartalet Nyckeltalen för tredje kvartalet 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 2,7 procent till 559,7 milj. euro (545,2 milj.).

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Tillväxten kom av sig på grund av aska och strejk

Tillväxten kom av sig på grund av aska och strejk FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2010 Tillväxten kom av sig på grund av aska och strejk Nyckeltalen för 2010 i sammandrag Omsättningen ökade med 10,1 procent till 2 023,3 (1 837,7)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2008 Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 3,8 procent till 2 262,6

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Stor förlust för Finnair på grund av kraftigt sänkt efterfrågan och prisnivå

Stor förlust för Finnair på grund av kraftigt sänkt efterfrågan och prisnivå FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1-31.12.2009 Stor förlust för Finnair på grund av kraftigt sänkt efterfrågan och prisnivå Sammandrag av nyckeltalen för 2009 Omsättningen föll med 18,5

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Effektiviseringsåtgärder gav ökad lönsamhet

Effektiviseringsåtgärder gav ökad lönsamhet FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2007 Effektiviseringsåtgärder gav ökad lönsamhet Nyckeltal i sammandrag för det tredje kvartalet Omsättningen ökade med 5,8 procent till 545,2 miljoner euro. Rensat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer