TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning"

Transkript

1 TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015

2 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad pumpmodell Originaltillverkarens garanti RESOL Elektronische Regelungen GmbH Heiskampstraße 10, Hattingen, Germany Tel.: +49 (0) , Fax: +49 (0) , E-post: FlowSol B / B HE 2 år Säkerhetsrekommendationer För att undvika risk för skador på personer och egendom, iaktta följande säkerhetsrekommendationer. Instruktioner Giltiga lokala standarder, förordningar och direktiv måste iakttas! Information om produkten Rätt användning Pumpstationen får endast användas i solkretsen på ett solvärmesystem i enlighet med den tekniska information som specificeras i dessa anvisningar. På grund av dess utformning måste pumpstationen monteras och användas på det sätt som beskrivs i dessa anvisningar. CE-försäkran om överensstämmelse Denna produkt uppfyller relevanta direktiv och är därför märkt med CE-märkningen. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig vid förfrågan, var god kontakta tillverkaren. Målgrupp Dessa anvisningar är exklusivt riktade till auktoriserad och behörig personal. Endast behöriga elektriker skall utföra el-arbeten. Rörinstallationer skall utföras av behörig person. Symbolbeskrivning VARNING! Varningar indikeras med en varningstriangel! De innehåller information om hur den beskrivna faran ska undvikas. Varningsorden beskriver risken för vad som kan inträffa om faran inte undviks. VARNING innebär att personskada, möjligen livshotande, kan inträffa. FÖRSIKTIGHET innebär att skador på utrustningen kan inträffa. OBSERVERA Rekommendationer indikeras med en informationssymbol. Pilar indikerar steg som ska utföras. Avfallshantering Hantera emballaget på ett miljömässigt hållbart sätt. Hantera emballaget på ett miljövänligt sätt. Vid förfrågan kan vi ta tillbaka gammal utrustning som du köpt av oss och garanterar att den tas om hand på ett miljömässigt hållbart sätt. 1. Översikt Förmonterad pumpstation med två ledningar Säkerhetskonstruktion med anslutning för expansionskärlet av membrantyp, säkerhetsventil och manometer Fyll- och dräneringsventiler Fäste för väggmontering och fästmaterial Elegant isolering Standard eller högeffektiv pump Kulventiler för framledning och retur Luftavskiljare 2 Plannja pumpenhet Teknisk manual

3 Teknisk specifikation Cirkulationspump Wilo ST 15/6 ECO, 15/7 ECO eller Wilo Stratos TEC ST 15/1-6, 15/1-7; Wilo Yonos Para ST 15/7 (HE-pumpar) Säkerhetsventil 6 bar Manometer 0-10 bar Flödesmätare 1-13 l/min Backventiler Öppningstryck 20 mbar, öppningsbara Anslutning till expansionskärl av membrantyp Utgång säkerhetsventil Anslutningar till värmeöverföringsrör Maxtemperatur, framledning / retur Maxtryck Värmeöverföringsvätska ¾ ET, plantätning ¾ IT ¾ IT 120 C/95 C 6 bar Vatten med maximalt 50 % glykol Dimensioner Material Cirka mm (med isolering) Kopplingar mässing Avstånd centrum 100 mm Packningar AFM 34 Avstånd från centrum till vägg 67 mm Isolering EPP-skum Pumpkarakteristik / tryckfallskarakteristik FlowSol B standardpumpar FlowSol B 0,8 0,7 0,6 Leveranshöjd (m) Wilo ST 15/7 ECO max. Wilo ST 15/6 ECO max. 0,5 0,4 0,3 Tryckfall (bar) 2 0,2 1 0,1 Leveranshöjd (m) , Wilo Stratos TEC 15/7 max. Wilo Yonos Para ST 15/7 max. Wilo Stratos TEC 15/6 max. Flödeshastighet (l/min) FlowSol B HE högeffektiva pumpar 2 0,2 Wilo Stratos TEC 15/7 min. 1 0,1 Wilo Stratos TEC 15/6 min. Wilo Yonos Para ST 15/7 min. 0 0, Flödeshastighet (l/min) FlowSol B 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Tryckfall (bar) Plannja pumpenhet Teknisk manual 3

4 2. Sätta upp pumpstationen Säkerhetsventil 2 Manometer 3 Dräneringsventil 4 Kulventil (retur) med termometer och integrerad backventil 5 Fyllventil 6 Pump 7 Flödesmätare 8 Kulventil (framledning) med termometer och integrerad backventil 9 Luftavskiljare 10 Fäste för väggmontering 11 Isoleringens bakre halva 12 Isoleringens främre halva 13 Styrpanel med gångjärn Styrningen och styrpanelen kan se olika ut beroende stationens version Bestäm var pumpstationen ska sättas upp. Märk ut borrhålen med hjälp av mallen som medföljer. Borra sedan och tryck in väggpluggar (se illustration till höger). Ta ur stationen ur emballaget. Avlägsna isoleringens främre halva. Lämna kvar isoleringens baksida på pumpstationen! Fäst pumpstationen på väggen med medföljande skruvar. Använd en stjärnskruvmejsel. Vik den ledade manöverpanelen till vänster. Anslut rören mellan pumpstationen och vattentanken respektive solfångarna. OBS Alla anslutningar är redan åtdragna tillräckligt, och behöver vanligtvis inte dras åt ytterligare. Under driftsättning måste emellertid alla kopplingar kontrolleras så att inga läckor förekommer (provtryckning). 3. Installera expansionskärlet Installera expansionskärlet mot pumpenheten. Använd de medföljande säkerhetstillbehören. Leveransen omfattar ett flexibelt anslutningsrör (0,50 m), en 3/4 spjällventil för solvärmesystem och tillbehör för väggmontering. 4 Plannja pumpenhet Teknisk manual

5 Vägginstallation av ett vanligt expansionskärl Golvinstallation av ett större expansionskärl tillsammans med ett förkärl. I grundleveransen ingår inte kopparrör och kopplingar mellan förkärlet och expansionskärlet. Gör anslutningarna i enlighet med bilderna. Kontrollera att alla kopplingar är åtdragna och att värmeresistenta packningar används i anslutningarna. För vanliga expansionskärl är den medföljande tillbehörssatsen för installation komplett. Bilden på golvmodellen visar hur en korrekt installation kan genomföras. Spjällventil, expansionskärl och förkärl har yttre gängor i storlek ¾. Skärringskopplingarna för enklare kopparrörsanslutning ska motsvara denna storlek. Kopparröret mellan golvexpansionskärlet och förkärlet ska vara i storlek Ø 22 mm. Tätningarna i de gängade kopplingarna under förkärlet kan göras med lin. 4. Spola och fylla systemet VARNING! Skållningsrisk! Risk för skador av tryckstöt! Om värmemediet är hett när det kommer in i tomma solfångare kan tryckstötar orsakade av ånga uppstå. För att förhindra att solvärmevätskan förångas inne solfångarna, fyll eller spola inte systemet när solinstrålningen är stark! Innan systemet spolas Koppla bort expansionskärlet från solvärmesystemet. Anslut fyll- och spolstationens tryckslang till pumpstationens fyllventil (5). Anslut fyll- och spolstationens tryckslang till pumpstationens dräneringsventil (3). Stäng pumpstationens kulventil (4). Öppna fyllventilen (5) och dräneringsventilen (3). Slå på fyll- och spolstationens fyllpump. Spola solvärmesystemet i minst 15 minuter med fyll- och spolstationen tills den utflödande solvärmevätskan är fri från luftbubblor och smutspartiklar. Töm under spolning systemet på luft flera gånger tills den utflödande solvärmevätskan (till exempel Tyfocor, se kapitel 11) är fri från luftbubblor. Öppna pumpstationens kulventil (4). Plannja pumpenhet Teknisk manual 5

6 Efter systemet spolats Koppla in expansionskärlet på solvärmesystemet. Stäng pumpstationens dräneringsventil (3) medan fyllpumpen körs. Öka systemets tryck (till ungefär 3,5-4 bar). Systemtrycket kan avläsas på manometern. Stäng fyllventilen (5). Stäng av fyllpumpen. Kontrollera manometern för att se om systemtrycket faller. Täta vid behov läckor. Släpp försiktigt ut värmeöverföringsvätska med dräneringsventilen (3) tills arbetstrycket uppnåtts. Koppla fyll- och spolstationens slangar och skruva på pluggarna på fyll- och dräneringsventilerna. Starta manuellt solvärmepumpen i maxfart (se styrmanualen) och låt vätskan cirkulera i minst 15 minuter. Avlufta systemet flera gånger. Kontrollera systemtrycket på manometern. Kontrollera frostskyddsnivån (behövs inte om färdigblandad värmeöverföringsvätska används). 5. Kulventilpositioner Backventil i arbetsläge, vätska flödar endast i flödesriktningen Kulventil öppen, vätska kan flöda i båda riktningarna Kulventil stängd, inget flöde 6. Tömma systemet Öppna kulventilen (4). Öppna luftventilen vid systemets högsta punkt (över solfångarna). Öppna dräneringsventilen. 7. Backventiler Pumpstationens backventiler är integrerade i kulventilerna för framledning och retur och har ett öppningstryck på 20 mbar. För att tömma systemet helt måste backventilerna öppnas. Vrid i detta syften vreden på kulventilerna 45. För vanlig systemdrift, öppna kulventilerna helt. 8. Flödesmätare Läs av flödeshastigheten från flottörens övre kant. Flödesmätaren mäter och anger flödeshastigheten inom ett intervall på 1-13 l/min. För att enheten ska fungera utan problem måste systemet vara spolat och fritt från smuts. 6 Plannja pumpenhet Teknisk manual

7 9. Luftavskiljare Skållningsrisk! Under avluftning kan luften som slipper ut nå temperaturer på mer än 100 C. För att undvika skållning, håll noga koll på systemets temperatur. Luftavskiljaren används för att ventilera ut luft ut vatten/glykolblandningen i solkretsen. Luften som skiljs av från värmemediet samlas i luftfångaren och kan släppas ut manuellt med avluftningsventilen. Avluftningsventilen kan öppnas med en vanlig avluftningsnyckel. Öppna avluftningsventilen och samla utsprutande vätska i lämplig behållare. Kontrollera systemtrycket efter avluftning och höj vid behov till specificerat systemtryck. 10. Underhåll Genomför underhåll (exempelvis byte av pump) på följande vis: Stäng kulventilen (4). Vrid spåret på flödesmätarspindeln 90 moturs (se illustration nedan). Värmemediet kan nu tömmas ur pumpen. Öppna dräneringsventilen (3). Öppna vid behov muttern på trycksidan. Skruva nu ned pumpen. 11. Säkerhetsanordningar Pumpstationen är utrustad med en membransäkerhetsventil som uppfyller relevanta direktiv och förordningar. Vid installation och drift, beakta följande rekommendationer: Säkerhetsventilen måste vara lätt tillgänglig. Ventilens funktion får inte hämmas eller stängas med barriärer. Filter eller andra begränsande enheter får inte installeras mellan solfångarna och säkerhetsventilen. Diametern på dräneringsröret måste motsvara diametern på ventilutgången. Maxlängden får inte överstiga två meter, röret får inte krökas mer än två gånger. Om dessa värden överstigs måste ett dräneringsrör med större dimension installeras. Använd inte mer än tre krökar och/eller rör längre än fyra meter. Om dräneringsröret leder till ett avloppsrör med tratt måste avloppsröret vara minst dubbelt så stort som ventilingången. Dräneringsrörets öppning måste vara riktad nedåt. Röret måste ledas så att öppningen kan ses, utan att det därmed riskerar att skada personer som står i närheten eller passerar förbi. Vi rekommenderar att en behållare placeras under dräneringsröret. Om säkerhetsventilen öppnas kommer vätskan samlas upp och kan fyllas på igen i systemet om trycket är för lågt. Plannja pumpenhet Teknisk manual 7

8 Ett telefonnummer till Plannja: Järnforsen, Box 143, Järnforsen. Tel Fax Borlänge, Mats Knuts väg 29, Borlänge. Tel Fax Finspång, Liebruksvägen 9, Finspång. Tel Fax Göteborg, Flöjelbergsgatan 20 B, Mölndal. Tel Fax Luleå, Luleå. Tel Fax Malmö, Näktergalsgatan 8, Vellinge. Tel Stockholm, Gräsgatan 15, Enköping. Tel Örnsköldsvik, Hantverkaregatan 38, Örnsköldsvik. Tel Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, Landsbro. Tel Fax Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse. Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning. PLANNJA 2015 JANUARI

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna

GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

KJ-1590II KJ-2200 KJ-3000

KJ-1590II KJ-2200 KJ-3000 KJ-1590II KJ-2200 KJ-3000 GB p. 1 DE p. 7 FR p. 14 NL p. 21 IT p. 28 ES p. 35 PT p. 42 SV p. 49 DA p. 55 NO p. 61 FI p. 68 HR p. 74 PL p. 80 RO p. 87 CZ p. 94 HU p. 100 GR p. 107 RU p. 114 Figures p. 121

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö Installations- och skötselanvisning Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö 161 501 94/4 2009-08-11 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer