TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232 Reg.kod: Oru-Te-EXE084-EL106/05 Markus Hultgren Elektronikingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Sune Bergelin WIRELESS GATEWAY, ZIGBEE RS232 Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Examensarbetet utfördes hos Tritech Technology AB i Örebro och innefattade programmering av ett MMI samt konstruktion av kapsling. MMI kallas det gränssnitt som gör att vi kan styra och kommunicera med hårdvaran. Utgörs exempelvis av en knappsats och en display i en mobiltelefon. Min uppgift var att skapa en gemensam plattform för sammankopplande av en ZigBee-enhet, en webbserver, en LCD-skärm och några knappar. Detta önskade Tritech att få i en estetiskt tilltalande plattform för sina kunddemonstrationer. Utvecklingskortet för ZigBee och webbservern fanns sedan tidigare för projektet. Arbetet inleddes med studier av specifikationer. Därefter införskaffades de övriga komponenterna och lådan konstruerades. Ljuset från lysdioderna på korten leds till fronten via fiber. Den färdiga konstruktionen hade för avsikt att på skärmen kunna visa IP-adress, nätmask och liknande LAN-information samt nätlista för anslutna ZigBee-enheter. Mjukvara skrevs för displaydrivning och knapphantering. Informationen hämtas främst från listor som skapas av webbservern men en del måste genereras manuellt i webbgränssnittet. Ett par tidskrävande problem dök upp under vägen men gick att lösa. Resultatet blev bra och demoprodukten har använts mycket. I

3 Abstract This final thesis was performed at Tritech Technology AB in Örebro. It contains programming of an MMI and construction of the enclosure. MMI is the interface between the user and the equipment or machine. An example of Man Machine Interface is the keypad and display of a mobile phone. The main task was to create a common platform with a ZigBee unit, a web server, a couple of buttons and a LCD monitor. The enclosure should be as aesthetic as possible since it is meant for demo use. The ZigBee development kit and the web server were already purchased for the project so the first step was to read its specifications and manuals. After that it was time to get the components needed for the rest. Fibre is used to transfer the light from the light emitting diodes to the front. The final product was intended to show IP address, net mask and other similar LAN information for the web server and show the net list of the connected ZigBee devices. Software was written for the display and the buttons. The information that shows on the screen is mainly created automatically by the web server but some need to be generated manually at the web interface through a computer. A couple of time consuming problems occurred throughout the work but they were solved. This demo product went out well and has been used frequently. II

4 Förord Ett stort tack till Mattias Wide för möjligheten att få genomföra mitt examensarbete på Tritech och till Niklas Thunberg som var min handledare. Jag vill även tacka de övriga anställda för handledning, hjälp och trevligt bemötande samt Kjell Mårdensjö, min handledare på Örebro Universitet. Markus Hultgren Örebro den 23 maj 2006 III

5 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION PROBLEMBESKRIVNING EXISTERANDE PRODUKTER Webbserver ZigBee ZIGBEE-STANDARDEN STUDIE OCH VAL AV METOD PLANERING INKÖPSLISTA GRÄNSSNITTETS FUNKTION Tillståndsdiagram EXISTERANDE FUNKTIONER MÄTNINGAR OCH GENOMFÖRANDE HÅRDVARA MJUKVARA SciTE Avr-gcc KÄLLKOD Kompilering Trådskapande i NutOS MMI.H MMI.C TEST AV KOD PROBLEM UNDER VÄGEN RESULTAT SLUTSATS REFERENSER LITTERATURFÖRTECKNING BILDER SPECIFIKATIONER WEBBSIDOR FÖRKORTNINGAR BILDFÖRTECKNING FIGURFÖRTECKNING BILAGOR IV

6 1 Introduktion Arbetet kretsar kring ZigBee som är industristandarden för energisnål och lågpresterande kortdistansradio. Den är konstruerad för att vara störtålig, tillförlitlig och applicerbar på batteridrivna system. Sändningseffekten är låg och ligger långt under brusnivån. ZigBee är baserat på IEEE som i huvudsak specificerar länklagret och det fysiska lagret. Ett ZigBee-system blir självlärande med den så kallade Mesh-funktionaliteten och letar nya kommunikationsvägar inom nätet vid störningar, för svaga signaler eller när enheter inte längre finns kvar. 1.1 Problembeskrivning Tritech Technology AB i Örebro har sedan en tid haft trådlös kommunikation som specialitet och jobbar nu mest med ZigBee. Tritechs önskemål var att ta fram en smidig plattform för att integrera ett processorkort med en ZigBee-router tillsammans med ytterligare ett processorkort i form av en webbserver. För att få tillgång till information om varje enhets funktionalitet har Tritech utvecklat ett webbaserat verktyg för övervakning och viss konfigurering. Webbservern kommunicerar med ZigBee-kortet genom RS232 och Tritechs egenutvecklade protokoll. Syftet med examensarbetet var att göra lösningen demonstrationsmässig. Med det menas att den skall vara smidig att plocka med sig och vara estetiskt tilltalande. Tidigare var det både klumpigt och fult då det var en del kablar att koppla ihop. För att möjliggöra att kunna se delar av informationen utan att behöva ansluta boxen till nätverk ville Tritech ha en LCD-skärm med ett par tillhörande knappar. En ZigBeeenhet kommunicerar med ytterst låg effekt och det ställer höga krav på att kapslingen skall vara radioanpassad. Speciellt när den integrerade antennen används. Den klart största delen av arbetet är dock programmeringen av LCD-drivningen. För kravspecifikationen i sin helhet, se bilaga 1. Nedan ses en illustration över upplägget. 4 KNAPPAR I/O ETHERNUT 2.1b WEBBSERVER I/O WINTEK WD-C1602MB-6NLWa LCD CHIPCON UTVECKLINGSKORT ZIGBEE Figur 1 - Projektets tänkta struktur 1.2 Existerande produkter Till projektet fanns sedan tidigare de två processorkorten som beskrivs nedan. Övriga komponenter inhandlades från ELFA. 1

7 1.2.1 Webbserver Jag använde en kretslösning från egnite Software GmbH som heter Ethernut 2.1b. Kretsen är i stora drag bestyckad med en Atmel ATMega128-processor, en nätverksmodul, styrkrets för RS232, en Xilinx XC9536XL CPLD samt ett externt minne. Webbservern har ett operativsystem som heter NutOS. Bild 1 - Webbservern Ethernut 2.1b i skala 1:1. Foto från egnite Software GmbH ZigBee ZigBee-kortet är ett utvecklingskort från Chipcon och har beteckningen CC2420DB. Det är bestyckat med ATMega128L-processorn. Bild 2 - ZigBee-kortet från Chipcon i skala 1:1. 2

8 1.3 ZigBee-standarden För att enklare förstå vad den här lådan skall användas till följer här lite information om ZigBee. ZigBee bygger på IEEE som i OSI-modellen definierar det fysiska skiktet, länkskiktet och delar av nätverkslagret. Däremot nämns inget om hur adressering skall gå till. Det är där ZigBee kommer in i bilden. I jämförelse med andra standarder för kortdistansradio erbjuder ZigBee utökad säkerhet i form av uppgraderade krypteringsalgoritmer, smartare logik och större flexibilitet. I skrivande stund finns det endast en färdig profil från ZigBee-alliansen och den är tänkt för hemautomation. Profilen innehåller styrning av belysning, fotosensorer, larm och liknande. Alliansen är en organisation som arbetar för en fortsatt gemensam utveckling av standarden. Företag som Motorola, Freescale, Chipcon, Samsung med flera bidrar aktivt till utvecklingen av ZigBee. Tritech är medlem i alliansen men inte som en drivande instans. Inom ZigBee nämns ofta två typer av enheter med olika funktionalitet. En enhet kan vara en FFD (Full-Function Device) eller en RFD (Reduced-Function Device). En FFD är en enhet som innehåller all funktionalitet och kan programmeras som router, nätkontroller eller slutenhet. En RFD innehåller följaktligen så få funktioner som möjligt då den är tänkt för batteridrift. Detta bestäms rent mjukvarumässigt. För de två typerna gäller också olika förutsättningar gällande topologier. En FFD kan kommunicera med alla typer av enheter medan en RFD endast kan kommunicera med den överliggande enhet den kopplat upp sig mot först. Det kan vara en FFD eller en anslutning direkt till nätkontrollern (NC) och alltså inte till en annan RFD. Flera olika topologier är möjliga att använda men när det gäller ZigBee är allt annat än Mesh ointressant. Detta väljs manuellt vid programmering av nätet och är inget enheterna bestämmer själva. När ett ZigBee-nät startas upp kopplar alla enheter upp sig mot nätkontrollern, som måste finnas och behöver startas först. Med Mesh-struktur blir nätet slumpartat och kan bli svårt att överblicka. Det är dock inte nödvändigt att veta exakt hur alla kopplingar ser ut för att kunna skicka meddelanden. Viktigt att komma ihåg är att beteckningarna i och inom ZigBee inte alltid betyder samma sak. Varje nät har ett unikt hoppmönster och enheterna använder algoritmen CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance) för kommunikationen. I korthet bygger det på att en enhet först lyssnar av nätet efter pågående trafik innan sändning sker. Är det redan trafik på kanalen väntar enheten ett slumpmässigt tidsintervall innan nytt försök till sändning. ZigBee använder sig av DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) på den fysiska nivån men hur det fungerar tar jag inte upp i det här arbetet. Spektrumet har delats in i 16 kanaler i intervallet 2,402 2,480 GHz. Alternativt kan 10 kanaler användas vid 915 MHz eller bara en kanal i det europeiska spektrumet vid 868 MHz. Att just 16 kanaler används för 2,4 GHz har ingen anknytning till DSSS utan är helt enkelt något som konstruktörerna valt. Tillgängliga datahastigheter är 20kbps vid 868 MHz, 40 kbps vid 915 MHz och 250 kbps vid 2,4 GHz. I optimala förhållanden kan förbindelsen klara upp till ca 200 m utan extra förstärkning. Då sändningseffekten inte tillåts vara hög i de fria frekvenserna används ofta en förstärkare (LNA) med högt SNR på ingången hos en enhet för att kunna detektera svagare signaler. Viktigt att notera är att även om datahastigheten är upp till 250 kbps i 2,4 GHz är det inte 3

9 lämpligt att skicka data som behöver mer än ett paket (128 Byte). ZigBee har nämligen inte inbyggt stöd för hantering av fragmenterade paket. Dessutom kan tidsluckorna vara långa. Video- eller ljudströmmar är alltså inte att tänka på som ZigBee ser ut idag. Hela idén med strömsnålhet skulle också haverera. ZigBee har en komplett protokollstack och har dessutom stöd för en simplare Slaveonly -stack. Maximalt klienter kan teoretiskt hanteras men i praktiken nås ett maximum redan vid enheter. Anledningen till det är att nätet då fylls av enbart routing-tabeller samt att det troligtvis blir problem med minnet i enheterna. Tiden det tar att koppla upp en enhet på nätet första gången är normalt ca fem sekunder men går att få ner till dryga sekunden. För en sovande enhet tar starten sällan mer än tre millisekunder. Standarden erbjuder stora möjligheter för användning inom många områden. Utöver belysning i hemmet kan ZigBee exempelvis användas för interaktiva spel, distansmätning, bevakningssystem och fjärrkontroller av olika slag. 4

10 2 Studie och val av metod 2.1 Planering Tillsammans med Tritech utformades en tidsplan som beräknades motsvara 10 poäng. För att kunna genomföra uppgiften krävdes förståelse av hur det befintliga systemet arbetar. En studie av på ZigBee-standarden och Atmels processor ATmega128 gjorde det lättare att planera resten av arbetet. Tidplanen i sin helhet återfinns i kravspecifikationen. Första veckan ägnades åt studier och val av kapsling. Två veckor avsattes för implementering, koppling och felsökning. Den resterande tiden utöver rapportskrivning anslogs till programmering, mätningar, utvärdering, test och felsökning men även analys av existerande protokoll. På grund av ett mer begränsat minnesutrymme i Chipcons utvecklingskort valde jag webbservern som värd för min programkod eftersom den har mer minne i form av ett externt flash-minne på 512 kbyte. Dessutom har det kortet fler I/O-portar tillgängliga. Koden implementeras som en tråd i operativsystemet och får då en ställbar prioritet. Vilket är bra då avläsning av knappar och utskrifter till LCD-skärmen inte bör ta mer processortid än nödvändigt från de viktigare funktionerna som kommunicerar över RS232 till ZigBee-kortet. Operativsystemet kan bara hantera ett begränsat antal trådar och är redan på bristningsgränsen till vad servern klarar av. Detta märktes tydligt då webbservern gärna hänger sig när två klienter ansluter sig samtidigt. Gränssnittet består av en LCD-skärm, fyra stycken knappar och sex stycken lysdiodindikatorer på frontpanelen. Tre stycken ljusdioder är för Ethernut som visar om kortet är spänningssatt, har kontakt med nätet och om det är trafik på porten. På ZigBee-kortet finns fyra stycken programmerbara lysdioder varav tre leds fram till fronten på lådan. De har inte någon funktion till en början men möjligheten bör finnas att kunna aktivera dem för framtida användningsområden. Skärmen, en LCD med 16x2 tecken, skall visa kortfattad statusinformation. Främst IP-adress, nätmask och övrig LAN-relaterad information för Ethernut. Displayen ska även kunna visa nätlista från kontrollerenheten. Denna lista uppdateras via webbgränssnittet till Ethernut via ZigBee-routern i lådan och är därför tillgänglig först efter att det är gjort. Fyra små knappar kommer att användas då ett litet tangentbord inte får plats. 2.2 Inköpslista Komponenter inhandlades från ELFA och beställdes så snart valet av MMI var klart. Skarvdon RJ45 panelmontage Nollmodemskabel (DB9F-DB9F) Wintek WD-C1602MB-6NLWa OKW Ergo-case L Ljusledare i fiber Chassidon 2,1 mm (5,5) och propp 2,5 mm (5,5) AMP Kontaktdon typ DIN41651/MIL-C pin Amphenon flatkabel 1,27 mm Spänningsregulator TS7805CI 5V 1,5A Tryckströmställare (6x6 mm) 5

11 2.3 Gränssnittets funktion Menysystemet är uppbyggt så att när en knapp trycks ner startas loopen för den knappen. När loopen har stegats klart visas startsidan igen. Detta sker med samma knapp. Vid tryck på en knapp aktiveras dessutom en timer som räknar till ca 30sek och sedan skriver ut introduktionstexten på nytt om ingen knapptryckning skett. I samband med det nollställs timern och aktiveras inte igen förrän nästa knapptryckning. Däremot innefattas inte denna funktion vid tryck på knapp tre och fyra som endast är programmerade för att släcka och nollställa skärmen. Dessa två knappar har sparats för framtida ändamål. Här följer en illustration som visar hur gränssnittet är uppbyggt. K1 Introduktion till Ethernut IP-nummer Nätmask Gateway Initieringstexten visas igen K2 Introduktion till nätlistan Stegar nätlistan och visar två adresser för varje ruta till listslut Initieringstexten visas igen K3 Ingen funktion K4 Ingen funktion Figur 2 - Funktionalitet hos MMI 6

12 2.3.1 Tillståndsdiagram Här följer ett diagram som visar hur hoppen sker mellan menyerna. K4 K3 K4 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 Start State 0 K1 State 1 K2 State 2 K3 State 3 K4 State 3 K1 K1 K2 K3 K2 K1 K2 K3 K1 K4 Figur 3 - Tillståndsdiagram Vid tryck på en ny knapp sker en förflyttning till den nya menyn oavsett vilken av de andra som visades innan. Observera att eventuella undernivåer stegas genom innan startsidan, State 0, visas igen. 2.4 Existerande funktioner För att undvika onödig trafik på serieanslutningen till ZigBee-kortet kommer några redan existerande listor att hämtas in. Utöver dem används funktioner i NutOS. Listorna skapas av en annan tråd i processorn som sköter kommunikationen över COM-porten. Mer om hur det fungerar finns att läsa i kapitlet om källkod på sidan 9. 7

13 3 Mätningar och genomförande 3.1 Hårdvara En låda i ABS-plast (UL 94HB) valdes som inkapsling för att inte inverka negativt på signalstyrkan. Innan hårdvaran var möjlig att montera i lådan behövdes lite hantverksarbete. Hål för LCD-skärm, kontakter och knappar frästes ur. Spänningssättning av korten sker via en extern standardadapter som levererar 9 V DC. I lådan sitter en spänningsregulator som sänker spänningen till 5 V för LCD och parallellkopplar 9 V till de två korten som har egna regulatorer. LCD D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 E RW RS Vee Vdd Vss 7805 K1 K2 K3 K PORTB PORTD Webbserver ZigBee DC 9V RJ45 RS232 Figur 4 - Kopplingsschema 8

14 Knappsatsen använder sig av pull-down och är kopplad som figuren nedan visar. Det betyder att I/O-pinnarna sätts höga i processorn och tvingas ner till jord av knappsatsen. Resistorn R1 har som funktion att begränsa strömmen mellan knapparna och jord. Om detta inte görs kan I/O-portarna på webbservern lätt gå sönder. Knapp 1 R1 8,2k Knapp 2 Knapp 3 PB3 PB5 PB6 PB7 Knapp 4 Avkodningen av knapparna gick inte så smärtfritt som jag trodde den skulle göra. En rad olika kombinationer, som borde ha fungerat, testades innan jag hittade en fungerande lösning som NutOS accepterade. 3.2 Mjukvara Utvecklingen av programvaran skedde på en PC i Windows-miljö. Vid överföring av kod från datorn till webbservern användes JTAG SciTE Denna Scintilla-baserade textredigerare blev valet för programmeringen. Programmet har de nödvändigaste och mest önskvärda funktionerna som radnumrering och färgkodning för de vanligaste programspråken Avr-gcc Kompilator för AVR-processorer. Programmet kompileras enkelt från ett DOSfönster och använder GNU-licens. 3.3 Källkod Programmeringen är i mitt fall gjord i ren C men övriga delar av webbservern är skrivna i C och C++, både av tillverkaren egnite Software GmbH och av Tritech. För kommunikationen mellan webbservern och ZigBee-kortet hade Tritech redan ett komplett protokoll för RS232 med färdiga funktioner som jag kunde använda mig av genom att hämta in deklarationerna för dem. För att förstå hur dessa fungerar har jag läst ytterligare specifikationer och källkod. De funktioner jag behöver använda mig av är följande. GetDataAtId() GetCount() Hämtar en nod-adress på en angiven minnesplats i vald lista. Listan klarar bara adresser på 8 bitar så nodens 16 bitar långa adress är uppdelad på två platser. Därför måste denna anropas två gånger och spara undan resultatet till två variabler som sedan slås ihop vid utskrift. Funktionen returnerar antalet nod-adresser som finns allokerade. 9

15 Inet_Ntoa() NutSleep() Anropar en funktion som i sin tur hämtar in Ethernet-relaterad information via funktionen ConfNet. Integrerad funktion i NutOS som låter processorn sätta tråden i viloläge och anges i millisekunder. Detta är att föredra i de flesta fall då en vanlig fördröjning som NutDelay låser processorn under tiden Kompilering För att kunna kompilera min programkod behövdes en del modifikationer göras i ett par make-filer. Dessa filer ger bland annat kompilatorn information om vilka filer och mappar som skall inkluderas i kompileringen. Filerna följde med som exempel till webbserverns operativsystem men har modifierats av Tritech. Jag behövde skriva in mina filer i dem. Ett exempel på det ses nedan. SRCS = $(PROJ).c mmi.c $(WEBFILE) Kommandot för kompilering är make all följt av make burn för överföring till flashminnet. Innan detta kan göras måste en sökväg till NutOS systemfiler skrivas in i DOS-fönstret för att bindningen skall fungera. Den ser ut som följer. PATH=C:/ethernut/nut/tools/win32;%PATH% Trådskapande i NutOS För att skapa min tråd används kommandot NutThreadCreate("MMI", MMI, NULL, 512); i filen ZigBee.c som jag utesluter i detta dokument MMI.H I filen mmi.h deklarerar jag mina funktioner. Det enda som behöver inkluderas här är filen thread.h. #include <sys/thread.h> #ifndef MMIH #define MMIH THREAD(MMI,arg); char lcd_start(void); void startup_proc(void); char lcd_clear(void); char lcd_print_ch(unsigned char ch); char lcd_print(unsigned char *mess); void lcd_raw_send(unsigned char in, char mask); int lcd_delay(int size); void lcd_command(unsigned char in); #endif MMI.C För att kunna komma åt önskade färdiga funktioner i webbservern, och de funktioner som Tritech skrivit, måste en del h-filer hämtas in. Några standarbibliotek och några systemspecifika. #include <string.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <io.h> #include <sys/nutconfig.h> #include <sys/timer.h> 10

16 #include "mmi.h" #include <arpa/inet.h> #include <sys/confnet.h> #include "list.h" #include "ZigBee.h" När det är gjort börjar jag med att definiera några variabler för att underlätta resten av programmeringen och slippa fördröjningar på fler ställen. Tiderna har senare ändrats fortlöpande för att optimera hastigheten. #define RS 0x01 #define EBIT 0x04 #define PUTCHAR_DELAY 2 #define CLEAR_DELAY 1 #define POWER_UP_DELAY 800 #define BIT_DELAY 1 #define BUTTON 300 // Register select. // Enable. // Antagen tid för utskrift av tecken. // Antagen tid för rensning av skärm. // Fördröjning av uppstart // Antagen tid för att skicka en bit. // För att undvika kontaktstudsar LCD_START Funktionen lcd_start behandlar uppstarten av LCD-skärmen. Det som sker här är initiering av I/O-portar på webbservern och funktionsinställning på LCD-skärmen. Funktionen anger vilka pinnar som är ingångar respektive utgångar samt vilka som skall 1-ställas. char lcd_start(void) DDRB = 0x17; PORTB = 0xE8; DDRD = 0xff; PORTD = 0x00; NutSleep(POWER_UP_DELAY); lcd_command(0x38); lcd_delay(bit_delay); lcd_delay(bit_delay); lcd_command(0x01); lcd_delay(bit_delay); lcd_command(0x0c); lcd_clear(); return 1; Kommandoförklaring: 0x38 Initiering av LCD med 8 bitars dataöverföring. 0x01 Rensar skärmen och flyttar markörer till första tecknet på rad ett. 0x0c Display på med inget understruket och ingen blinkade markör. Önskas markör så använder man 0x0f för att slå på pekare. 11

17 STARTUP_PROC I den här funktionen skrivs introduktionstexten ut. Det görs genom att två stycken strängar av typen char hårdkodas. Därefter skickas de till lcd_print. void startup_proc(void) char st_row1 [] ="Tritech demo"; char st_row2 [] ="WWW & ZigBee"; lcd_clear(); lcd_print(st_row1); lcd_command(0xa8); lcd_print(st_row2); NutSleep(BUTTON); LCD_DELAY En enkel liten funktion som endast skickar vidare en tid angett i millisekunder till NutDelay som är en del av NutOS. Kommandot låser processorn under tiden funktionen är aktiv. Fördröjningen bör alltså vara så kort som möjlig. Detta kan tyckas lite onödigt, men gör det smidigare vid flytt till annan plattform. int lcd_delay(int size) NutDelay(size); return 1; LCD_RAW_SEND Funktionen har till uppgift att skicka rådata till skärmen. Önskas ett kommando skrivas på porten sätts RS till 0, annars 1. Detta väljs med variabeln mask. Därefter tilldelas PORTD värdet på in. E sätts och en delay ser till att värdet hinner skrivas in. Därpå togglas E och RS följt av att PORTD nollställs för att förhindra att någon bit blir flytande. En åtgärd som jag var tvungen att lägga in på grund av att det problemet uppstod. Följden blir att övergången mellan t ex > 0111 tar för lång tid och fel tecken skrivs då ut. Detta förekom endast vid vissa växlingar och var relativt lätt att härleda. void lcd_raw_send(unsigned char in, char mask) if (mask == 0) PORTB = PORTB & ~RS; else PORTB = PORTB RS; PORTD = in; lcd_delay(bit_delay); PORTB = PORTB EBIT; lcd_delay(bit_delay); PORTB = PORTB & ~EBIT; PORTB = PORTB & ~RS; lcd_delay(putchar_delay); PORTD =0x00; 12

18 LCD_PRINT_CH Tar värdet på in och adderar det som en parameter till LCD_RAW_SEND tillsammans med RS. char lcd_print_ch(unsigned char in) lcd_raw_send(in, RS); return 1; LCD_COMMAND Gör i stort sett samma sak som ovanstående funktion men här skickas en nolla med istället för att bitsträngen skall tolkas som ett kommando av LCD-skärmen. void lcd_command(unsigned char in) lcd_raw_send(in, 0); LCD_CLEAR Rensar skärmen och skickar markören till första raden och första kolumnen. char lcd_clear(void) lcd_command(0x01); lcd_delay(clear_delay); lcd_command(0x02); lcd_delay(clear_delay); return 1 ; LCD_PRINT Uppdelning av teckensträng för vidarebefordring av tecken till LCD_PRINT_CH. För att undvika att mellanslag i strängarna blir ett specialtecken omvandlas de till den korrekta ASCII-koden för mellanslag. char lcd_print(unsigned char *mess) unsigned char i = 0; for(i=0;mess[i];i++) if(mess[i] == ' ') lcd_print_ch(0x20); else lcd_print_ch(mess[i]); return 1; 13

19 MAIN Nu följer den del av koden som sköter knapparna, hämtning av nätlista, IP-nummer osv. Min kod implementeras som en tråd i NutOS och måste ha följande form. THREAD[<namn>, <arg>]. Det som först sker är att parametern som hämtas in skickas vidare till funktionen RadioThreadStruct som finns definierad i ZigBee.h. Därefter anropas LCD_START följt av STARTUP_PROC och skapande av variabler. THREAD(MMI, arg) RadioThreadStruct *MMIStructp = arg; lcd_start(); startup_proc(); int state=0, n=0, i=0,eth_step=0,timer=0,t_set=0; unsigned char nuts_list1, nuts_list2; // Fördefinierade texter char ether [] ="Ethernut IP"; char ethermask [] ="Ethernut NETMASK"; char ethergate [] ="Ethernut GATEWAY"; char list_text1 [] ="Press again to"; char list_text2 [] ="view the netlist."; char list_text3 [] ="No list found."; char etherinfo1 [] ="Press again for"; char etherinfo2 [] ="Ethernut info."; char button2 [] ="B2 not assigned"; char blank [] = " "; char to_lcd_line1[41] =" ", to_lcd_line2[41] =" "; När definieringarna är klara startas min programkod som en evig loop. För att formateringen skall bli bra i nätlistan (DevList) så börjar jag med att hämta in antalet noder som hittats i ZigBee-nätet. För knapparna gäller att inläsningen sköts av en ifsats som reagerar när en av knapparna blir noll. I slutet på varje if-sats anropas funktionen NutSleep med värdet BUTTON som parameter med syftet att motverka kontaktstudsar. Vad som utförs för respektive knapp finns beskrivet i illustrationen på sidan 6 och förklaras inte vidare här. for(;;) n = GetCount(&MMIStructp->DevList); if (!(PINB & (1<<PINB3)) ) timer=0; t_set =1; if(state==0 state==2 state==3 state==4) state=1; lcd_clear(); lcd_print(etherinfo1); lcd_command(0xa8); lcd_print(etherinfo2); eth_step=1; else if (eth_step==1) lcd_clear(); lcd_print(ether); lcd_command(0xa8); lcd_print(inet_ntoa(confnet.cdn_ip_addr)); eth_step++; else if (eth_step==2) lcd_clear(); lcd_print(ethermask); lcd_command(0xa8); 14

20 lcd_print(inet_ntoa(confnet.cdn_ip_mask)); eth_step++; else if (eth_step==3) lcd_clear(); lcd_print(ethergate); lcd_command(0xa8); lcd_print(inet_ntoa(confnet.cdn_gateway)); eth_step++; else NutSleep(BUTTON); state=0; eth_step=0; t_set =0; startup_proc(); if (!(PINB & (1<<PINB5)) ) timer=0; t_set =1; if(state==0 state==1 state==2 state==4) state=3; lcd_clear(); lcd_print(list_text1); lcd_command(0xa8); lcd_print(list_text2); else if(i+1>n) if(n==0) lcd_clear(); lcd_print(list_text3); lcd_command(0xa8); lcd_print(blank); NutSleep(1500); t_set =0; startup_proc(); else state=0; i=0; lcd_clear(); t_set =0; startup_proc(); else lcd_clear(); GetDataAtId(&MMIStructp->DevList, i,&nuts_list1); sprintf(to_lcd_line1, "%d of %d: 0x%.2x", i+1, n, nuts_list1); i++; lcd_print(to_lcd_line1); lcd_command(0xa8); if (i<n) GetDataAtId(&MMIStructp->DevList, i, &nuts_list2); sprintf(to_lcd_line2,"%d of %d: 0x%.2x", i+1, n,nuts_list2); i++; lcd_print(to_lcd_line2); else 15

21 lcd_print(blank); NutSleep(BUTTON); if (!(PINB & (1<<PINB6)) ) timer=0; t_set =1; if(state==0 state==1 state==3 state==4) state=2; lcd_clear(); lcd_print(button2); else state=0; startup_proc(); t_set =0; NutSleep(BUTTON); if (!(PINB & (1<<PINB7)) ) timer=0; t_set =1; if(state==0 state==1 state==2 state==3) state=4; lcd_clear(); lcd_print(blank); t_set =0; else state=0; t_set =0; startup_proc(); NutSleep(BUTTON); timer++; Här följer ett litet tillägg i form av en enkel skärmsläckare som gör att startsidan visas efter en stunds inaktivitet. Variablerna timer, state och t_set nollställs. T_set används till att starta timern. Är den inte satt till 1 så startas inte timern. Undantag från skärmsläckaren bör kunna göras. if (timer==400 && t_set ==1) state=0; timer=0; t_set=0; startup_proc(); if (timer==501) timer=0; NutSleep(100); //Slut på kod 16

22 3.4 TEST av kod För att kunna testa min programkod, utan att behöva koppla upp ett ZigBee-nät varje gång, använde jag mig av hårdkodning i början för att lägga in enheter i listan. Kommandot för att lägga in enheter ser ut som följer och funktionen är en del av Tritechs egen kod. AddToList(&MMIStructp->DevList, 0x12); Funktionen hämtas in via ZigBee.h. Detta medför också att variabeln för antalet enheter uppdateras vilket jag utnyttjar vid utskrift av listan. 3.5 Problem under vägen Operativsystemet visade sig innehålla en drivrutin för utmatning av strängar till LCDskärm. Den fick jag dock inte att fungera. Efter en gemensam felsökning tillsammans med min handledare på Tritech konstaterade vi att programkoden var onödigt komplicerad för uppgiften. Dessutom var den och ganska krävande för ett så litet operativsystem och med en så pass svag processor. Det fanns helt enkelt inte tid att fördjupa sig mer på det. Jag valde därför att sköta utskrifterna direkt i min programkod istället. Inkopplingen av LCD-skärmen till Ethernut blev lite problematisk då vissa pinnar var knutna till interna processer. En del av dem var tydligt angivna i specifikationen för Ethernut men inte alla, så det tog mer tid än planerat att hitta anledningarna. Det blev dessutom lite problem med att välja vilka pinnar som skulle vara utgångar respektive ingångar då kretsen ibland inte verkade bry sig om hur jag ställt in portarna. En trolig orsak är att de är tänkta till expansionskortet Medianut som egnite Software GmbH säljer som tillbehör. Vid försök att koppla loss dess filer och funktioner uppstod en rad felmeddelanden i kompilatorn. Jag valde då att försöka på andra pinnar istället för att inte förbruka mer tid på detta. När jag väl fått min kod att genera text på skärmen tog det bara ett par dagar innan LCD-skärmen gick sönder. Den ena ICn slutade att fungera och gjorde den andra instabil, så en ny fick beställas. Detta medförde att jag inte kunde testa min kod under ett par dagar och mer tid gick till spillo. 17

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11)

Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11) Skola: Institution : Kurs : Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11) Projekttyp : Rapportsammanfattning Handledare : Bertil Lindvall Studenter : Datum : 2015-05-11

Läs mer

Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm

Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm Karl Nordenstorm, I-12, gem12kno 2014-05-16 Handledare: Bertil Lindvall Sammanfattning Den här rapporten beskriver arbetet bakom hur en prototyp för ett hemlarm har utvecklats

Läs mer

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall LARMANLÄGGNING Digitala Projekt, EITF11 Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall 1. Sammanfattning Vi har byggt ett larm vars syfte är att användas i hemmet. Larmet använder

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Datorteknik Tomas Nordström Föreläsning 6 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Föreläsning 6 Vad händer vid uppstart SoC och Kringkretsar, PIO Programmering i Assembler Lab2 genomgång

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

C++ Lektion Tecken och teckenfält

C++ Lektion Tecken och teckenfält C++ Lektion Tecken och teckenfält Teori Hittills har alla variabler du jobbat med varit olika typer av tal, men du kan också deklarera variabler som håller bokstavstecken. Denna variabeltyp kallas för

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Gustav Hanning Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Programmering med Arduino

Programmering med Arduino Programmering med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Föreläsning 8 Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 2014-12-02 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik A - Introduktion

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI NG STRESS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA - 2013-05-22 Projektmedlemmar: Emil Apelgren adi10eap@student.lu.se Fredrik Helander gda10fhe@student.lu.se Jonathan Klingberg

Läs mer

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Halmstad University School of Information Science, Computer and Electrical Engineering Tomas Nordström, CC-lab TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Datum: 2012-05- 23 Tid och plats: 9:00 13:00 i

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR 2 Projekt mikrobasic PRO for AVR organiserar applikationer som projekt vilka består av en enda projektfil (med filändelsen.mbpav) och en eller flera

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen)

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) MÄLRLENS HÖGSKOL Institutionen för elektroteknik Tentamen Mikrodatorteknik T3760 atum 2005-10-28 Tid 08.30 12.30 nsvarig lärare: Olof ndersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) Om du klarat samtliga

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Enkla datatyper minne

Enkla datatyper minne Enkla datatyper minne 143.56 sant Sonja A falskt 18 1999-10-29 Bertil Gralvik, KTH Ingenjörsskolan 1 Addera två tal Algoritmen Summera tal Mata in två tal Beräkna Skriv ut resultat Mata in tal 1 Mata in

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Grunderna i programmeringsteknik 1. Vad är Känna till nämnda programmering, begrepp. Kunna kompilera högnivå språk, och köra program i det i kompilering, kursen använda tolkning, virtuella programmeringsspråket.

Läs mer

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Laborationsansvariga: Anders Arvidsson, Björn Lundblad Utskriftsdatum: 2002-10-31 Laboranter: 1 Syfte Denna laboration syftar till att öva användningen

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen Veckans avsnitt består av ett antal lite udda funktioner man kan ha nytta av när man skriver program. Det är en slumptalsgenerator och lite annat smått och gott.

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

'HOWHQWDPHQ 6\VWHPNRQVWUXNWLRQ

'HOWHQWDPHQ 6\VWHPNRQVWUXNWLRQ 'HOWHQWDPHQ 6\VWHPNRQVWUXNWLRQ / VQLQJDURFKNRPPHQWDUHU Program: Elektroteknik, mikrodatorsystem Datum: 99-11-02 Tid: 8:00-9:30 Lokal E448 Hjälpmedel: Bilagor: Examinator: Miniräknare, linjal Datablad för

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre TTSF-601PROXL, ver 091210 Kortformsinstruktion 601 PRO XL Elsäkerhetstestare Firmware version 2.00 och högre Med användning av testmallar (Templates) Postadress Telefon E-post Tesika Teknik AB 046-55 080

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer