Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati"

Transkript

1 Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Vision och ledord s LAGAR OCH STYRDOKUMENT s Definitioner s FÖRVÄNTANSDOKUMENT s Årlig plan för att förhindra och förebygga kränkande behandling. s Förebyggande åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. s Nulägesanalys s Övrigt pågående arbete för att främja likabehandling på skolan. s Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling. s Gunnesboskolans trygghetsteam. s Ordningsregler och åtgärder. s. 13 2

3 1. VISION 1.1Vision för skolområdet Gunnesbo/Nöbbelöv Förskolan, skolan och fritidshemmen är en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling och präglas av respekt för människors olikheter. Alla går till förskolan, skolan och fritidshemmen och känner glädje och trygghet Alla på förskolan, skolan och fritidshemmen vågar se, vågar säga ifrån och vågar bry sig! Alla pratar med varandra - inte om varandra! Gunnesboskolans fem ledord är: Respekt: jag bemöter andra med artighet och acceptans. Trygghet: jag känner mig säker och kan lita på min omgivning. Ansvar: jag gör det jag ska och står för det jag gör. Empati: jag kan leva mig in i hur andra känner och mår. Mångfald: jag känner stolthet för min egen kultur och respekterar andra kulturer. 1.2 LAGAR OCH STYRDOKUMENT Diskrimineringslag (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 (utdrag) Utbildningen i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, allas människors lika värden, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagen (2010:800) 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling. (utdrag) 7 Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektor. En förskolechef eller en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 3

4 1.3 DEFINITIONER Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev. Om till exempel alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till en av de skyddade diskrimineringsgrunderna: kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Kränkande behandling är en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbning men även enstaka händelser som inte är mobbning. Kränkningar kan vara: fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar) psykosociala (utfrysningar, blickar) texter och bilder (sms, mms, msn, webcommunities med mera) materiellt (förstörelse av kläder, böcker etc) 4

5 2. FÖRVÄNTANSDOKUMENT Förväntningar människor emellan skall vara ömsesidiga och tydliga. Dokumentet ligger till grund för hela likabehandlingsarbetet. 2.1 Det här kan ni förvänta er av Gunnesboskolans skolledning: Att vi ansvarar för att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåtet på skolan. Att vi ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja alla elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering i enlighet med de sex diskrimineringspunkterna. Att vi ansvarar för att utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Att vi ansvarar för att skolpersonal har gemensamma rutiner när de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och kränkande behandling. Att vi ansvarar för att likabehandlingsplanen årligen utvärderas och revideras i samarbete med personal och elever. 2.2 Det här kan ni förvänta er av Gunnesboskolans personal: Att alla barn blir sedda utifrån sina förutsättningar och behov. Att vi alltid agerar som goda förebilder. Att alla samarbetar och har ett gemensamt ansvar för alla barn. Att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö. Att vi ingriper mot alla former av kränkningar. Att vi bemöter alla barn och vuxna med respekt. 2.3 Våra förväntningar på Er föräldrar: Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet. Att barnet är utvilat och har ätit frukost innan skoldagen börjar. Att du ställer upp på skolans ordningsregler. Att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkar illa ut i skolan. Att du meddelar oss om ditt barn är frånvarande på skoltid/fritidstid. Att du tillsammans med ditt barn försöker lösa konflikter som har uppstått utanför skoltid. 2.4 Våra förväntningar på dig som elev: Att du följer de regler som vi tillsammans har utarbetat Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut. Att du använder ett vårdat språk. Att du bemöter alla med hänsyn och respekt. Att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och hemuppgifter. 5

6 3. ÅRLIG PLAN FÖR ATT FÖRHINDRA OCH FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans kartläggning, målsättning, åtgärder och utvärdering förebygger och främjar arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggning På skolan genomförs: trivselenkäter, utvecklingssamtal, hälsosamtal, klassråd, elevråd och sociogram. Tidpunkt Enkäter genomförs på skola/fritids en gång per läsår. Utvecklingssamtal hålls i alla klasser varje termin. Klassråd hålls i varje klass en gång i veckan. Elevråd hålls på skolan ungefär varannan vecka och pratbubblan hålls i en del klasser varje vecka. Sociogram utförs på fritids och resultatet sammanställs i slutet av terminen. Målsättning Skolans målsättning är att alla elever ska känna sig trygga och bli sedda i skolan. Åtgärder Efter trygghetsenkäterna följer trygghetsteamet upp resultatet och har samtal med berörda elever. Varje höst genomförs en likabehandlingsvecka där skolans värdegrund aktualiseras, temat på likabehandlingsveckan varierar utifrån de behov som framkommer i enkäter och anmälningar om kränkande behandling. Vid kränkande behandling inlämnas dokumentation och anmälan till skolledning. Åtgärd och uppföljning dokumenteras på samma blankett (bilaga). Möten i trygghetsteamet hålls vid behov eller ca en gång per månad. Rastvaktsschema för personal finns på skolan, personal finns även i omklädningsrum före och efter idrotten. Personal äter tillsammans med eleverna i matsalen. Resurstilldelning Ansvaret för att trivselenkäterna genomförs och utvärderas ligger hos trygghetsteamet. Skolledningen ansvarar för att eventuella ekonomiska resurser finns medräknade i skolans budget. Ansvar Rektor ansvarar för att tid och resurser finns för att genomföra enkäterna. Rektor ansvarar för att all personal vet hur en anmälan om kränkande behandling görs. Rektor ansvarar för att trygghetsteamet håller regelbundna möten. Arbetslaget ansvarar för att rastvaktsschema upprättas. Arbetslaget ansvarar för att det alltid finns personal som äter tillsammans med eleverna i matsalen. 6

7 Uppföljning och utvärdering Rektor tillsammans med trygghetsteamet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av enkäten genomförs i varje arbetslag. 4. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER mot diskriminering och kränkande behandling Enligt skolverkets allmänna råd bör likabehandlingsplanen innehålla en beskrivning av hur planen skall göras känd och förankras i hela verksamheten och hos elevens vårdnadshavare. Mål Gunnesboskolans likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling samt likabehandlingsarbete skall göras känt för alla anställda på skolan, vikarier, eleverna och deras vårdnadshavare. Åtgärder Trivselenkät för F-5 på Gunnesbo övre, genomförs en gång per läsår. Enkäten utvärderas och analyseras av trygghetsteamet och arbetslagen i anslutning till genomförandet. Varje hösttermin genomförs en likabehandlingsvecka där alla elever och vuxna på skolan deltar. Vidare behandlas likabehandlingsplanen i klasserna, på fritids, på föräldramöten, i kvalitets och utvecklingsgruppen och på en arbetsplatsträff. Likabehandlingsplanen läggs också ut på skolans hemsida och skickas hem med väskposten. Vikarierande personal informeras om likabehandlingsplanen, skolans regler och hur man rapporterar kränkande behandling. Utvärdering och revidering Likabehandlingsplanen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Utvärdering för personalens del sker under vårterminen. För elevernas del sker utvärdering på klassråd och elevråd. Vårdnadshavarna utvärderar i kvalitets och utvecklingsgruppen. Tidpunkt Varje läsår. Ansvar Rektor och pedagoger på skolan. 7

8 5. NULÄGESANALYS Denna del av likabehandlingsplanen revideras varje läsår, eventuella ändringar läggs ut på skolans hemsida under likabehandlingsplanen. Kränkande behandling Anmälan om och dokumentationen av kränkande behandling följs upp av rektor och arbetslag. I anslutning till utvecklingssamtal tas eventuella anmälningar om kränkande behandling upp. Utvärdering En likabehandlingsvecka med mål att få inblick i olika funktionsnedsättningar har genomförts ht Trivselenkäten för 2014/15 har genomförts och utvärderats. Enkäten 3-5 visade att 99% trivdes i skolan och att 97% har kompisar i skolan. Enkäten F- 2 visade att 98% trivs i skolan och att 100% har kompisar i skolan. Trygghetsteamet analyserar trivselenkäten och pratar med berörda elever, fortgår. Anmälningar om kränkningar som kommer till trygghetsteamet från enskilda elever, lärare eller arbetslag följs upp, fortgående arbete. Dokumentation av kränkande behandling lämnas till rektor som analyserar och följer upp händelserna, fortgående arbete. Ansvar Trygghetsteamet och rektor Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, och ålder Gunnesboskolan har en likabehandlingsplan som vänder sig mot diskriminering och kränkande behandling. Kartläggning I trivselenkäten tas diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning och funktionshinder upp. Angående diskrimineringsgrunderna: könsöverskridande identitet, sexuell läggning och ålder är de inte i dagsläget relevanta frågor för F-5 på Gunnesboskolan. Mål Att i alla klasser jobba för att tydliggöra frågeställningarna gällande kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionshinder. 8

9 Åtgärder Frågorna har omformulerats av trygghetsteamet. Ansvar Trygghetsteamet och rektor Nytt mål för läsåret 2014/15 Inkomna anmälningar om kränkande behandling under läsåret 2014/15 Under vt 2014 och ht 2014 har 40 anmälningar kommit in till rektor. Merparten av dessa handlar om fysiskt våld och några om verbalt. De inkomna anmälningarna åtgärdas och arkiveras på skolan, ett exemplar skickas också till huvudmannen för kännedom och arkivering. I anmälningarna framkommer att det sker många verbala kränkningar bland eleverna på Gunnesbo övre. Mål Tryggare raster med bland annat rastaktivitet för eleverna. Handlingsplan för läsåret 2014/2015 Mål Åtgärd Ansvarig När Utvärderas Trygga raster med aktiva rastvakter. Erbjudande om styrda rastaktiviteter för eleverna vissa dagar. Rastvaktsschema Arbetslag och skolledning Vid skolstart Juni 2015 Utvärdering Målet utvärderas, vid läsårets slut, tillsammans med eleverna i samtliga klasser och för personalen under junidagarna Ansvar Alla vuxna, trygghetsteamet och rektor. 9

10 6. ÖVRIGT PÅGÅENDE ARBETE FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING PÅ SKOLAN Utbildning/utveckling. En av skolans pedagoger har utbildats i likabehandlingsarbetet på Malmö högskola i kurserna: Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7,5 hp (2010) och Hedersrelaterad problematik(2013). Gunnesboskolans personal arbetar på olika sätt, till exempel med pedagogiskt drama, värderingsövningar och samtal, för att förebygga ohälsa och mobbing bland barnen. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor genom samtal som pågår kontinuerligt i klasserna och i personalgruppen. Alla pedagoger på skolan har tagit del av och diskuterat Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (skolverkets allmänna råd). Skolans ledord: Respekt, Empati, Mångfald, Trygghet och Ansvar arbetar vi kontinuerligt med i klasserna. Trygghetsteamet. En grupp bestående av rektor och pedagoger från olika arbetslag träffas kontinuerligt och jobbar aktivt med trygghetsfrågor och antimobbningsfrågor. Regler och konsekvenser. Inför varje läsår utvärderas, omarbetas och fastställs ordningsregler som ska gälla i skolan t ex i klassrum, på raster och i matsal. Detta görs av pedagoger, elever och föräldrar. Reglerna skickas hem och skrivs under av varje elev och dess vårdnadshavare. Därefter anslås reglerna på skolan i t ex klassrum och matsal. Pedagogiskt drama och värderingsövningar. I många klasser arbetar man med pedagogiskt drama och olika värderingsövningar. Elevråd. Varannan vecka har elevrådet möte där man diskuterar trivsel och andra värdegrundsfrågor. En gång per termin deltar rektor på elevrådet där resultatet av trivselenkäten gås igenom och diskuteras. Temaveckor/dagar. Ett par veckor varje läsår arbetar alla på Gunnesboskolan med likabehandling och mångfald. 10

11 7. HANDLINGSPLAN VID MISSTANKE OM DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH/ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING. NÄR ELEVER KRÄNKER ELEVER. Kännetecken hos den utsatte/utövare- se bilaga 3 1. Skolpersonal får information om misstänkt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, från elev, barn, förälder eller annan person. Använd bilaga 1 (pedagogen) 2. Rapport lämnas till rektor. (pedagogen) 3. Pedagogerna undersöker genom samtal med de inblandade barnen om det är diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Viktigt att den utsatta elevens upplevelser tas på allvar. (pedagogen) 4. Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling beslutar pedagogen om anmälan ska ske till trygghetsteamet. (pedagogen) 5. Berörda föräldrar informeras. (pedagogen) 6. Åtgärder vidtas för att häva situationen och eventuella uppföljningar och tidpunkter för dessa fastställs. (pedagogen) Handlingsplan när personal kränker elev. Personalen förbinder sig att i sin yrkesutövning gestalta och förmedla de värden som skolan ska arbeta för: jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Lgr 11) 1. En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt. Viktigt att elevens upplevelser tas på allvar. 2. Rapportera kränkningen till Rektor som dokumenterar, kallar till samtal och fyller i händelserapport. ( bilaga 1) 3. Vid upprepade kränkningar av elev ska Rektor kontaktas direkt och Rektor utreder vad som hänt. Samtal med berörd elev ska ske i förälders närvaro. Om så bedöms kontaktas polismyndigheten och arbetsmiljöverket. 11

12 Arbetsgång/åtgärder vid elevers dåliga uppförande som inte bedöms som kränkande, diskriminering eller trakasserier. 1. Direkt tillsägelse (all personal) 2. Allvarssamtal med eleven i enrum (all personal) 3. Medlingssamtal, samtal med alla inblandade för att medvetandegöra allas upplevelser. (all personal) 3. Vid upprepade händelser se Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vid medlingssamtal ska personalen lägga stor vikt vid att alla inblandades upplevelser tas på allvar och att det skapas en miljö där alla kommer till tals. 12

13 8. GUNNESBOSKOLANS TRYGGHETSTEAM Gunnesboskolans trygghetsteam består av personal som arbetar med barn och elever år F 5. Sammankallande i trygghetsteamet är rektor. Veronika Pierreville, Rektor Eva Axelsson, Elevassistent Annika Prahl, Elevassistent Maria Levin, Lärare Lina Hedhill, SvA lärare Clara Graumann, förskollärare Gun Bauhn, förskollärare Eva Svärd, barnskötare Pernilla Olofsson, lärare Andra användbara telefonnummer: Kajsa Holmberg, skolsköterska Annika Sannerstedt, Socialsekreterare Kjell Alsanius, Skolpsykolog

14 Gunnesboskolan F-5 bilaga 2 Ordningsregler och åtgärder Allmänna Under skoldagen och fritidshemstid befinner jag mig innanför skolans gränser Jag ägnar mig åt lekar som inte skadar någon eller något Jag är en god kamrat och bemöter mina kompisar och vuxna med ömsesidig respekt utan svordomar och andra nedvärderande uttryck Åtgärd: dokumentation enligt plan mot kränkande behandling Jag håller mobiltelefon, Ipod med mera avstängd under skoldagen och på fritids. Vid speciella överenskommelser samt i undervisningssyfte får mobiltelefon med mera användas. Åtgärd: mobiltelefoner och liknande som används på ett störande sätt omhändertas Jag hjälper till att hålla skolan ren, snygg och ansvarar för mina egna saker Åtgärd: elev blir ansvarig för att städa upp och kan i vissa fall bli ersättningsskyldig Ute Inom skolans område går jag till fots. Cyklar, inlines och dylikt placeras på anvisad plats Jag spelar boll och kastar snöboll på anvisad plats Inne Jag ger mina klasskamrater arbetsro Åtgärd: om elev uppträder störande kan elev visas ut ur klassrummet Jag kommer i tid till skolan Jag har med mig det som jag behöver till skolarbetet Generella åtgärder Samtal med elev samt att vid återkommande avvikelser från ordningsreglerna kontaktas vårdnadshavare 14

15 Eventuella kännetecken hos den utsatte/utövaren: bilaga 3 Den utsatte: Nedstämdhet, magont, huvudvärk Dålig aptit och ofta sjukanmäld Har inga eller få vänner. Trasiga och ofta nedsmutsade kläder. Blyertsstreck eller sönderrivna böcker. Ovilja att berätta om skolan, Håller sig i närheten av vuxna. Överdrivet clownbeteende. Utövaren: Aggressivt beteende Positivt inställd till våld. Har starkt behov att dominera andra. Saknar empati. Är mer populär än den utsatte. Har ofta tre till fem kamrater omkring sig. Är fysiskt/psykiskt starkare än den utsatte. Ovilja att gå till skolan. Blåmärken på kroppen. Gråter och drar sig undan vid angrepp. Försämrade skolresultat. Dröjer sig ofta kvar i klassrummet, och är orolig och okoncentrerad inför eller efter rasten. Uppgiven: ingen idé Passiv: vill inte, ingen lust, orkar inte. Håglös, tystlåten och grubblande. Håller sig under de andra, går eller står för sig själv. 15

16 LITTERATURTIPS För personal och föräldrar: Mobbning i skolan Dan Olweus Utstött Christina Thors Inneslutning och uteslutning Marie Wrethander Bliding Fem gånger mer kärlek Martin Forster Skönlitteratur vuxen/tonår: Ondskan Jan Guillo Låt den rätte komma in John Ajvide Lindqvist Tusen strålande solar Khaled Hosseini Pepparkakshuset Carin Gerhardsen En komikers uppväxt Jonas Gardell Ett Ufo gör entre Jonas Gardell Skönlitteratur för högläsning och diskussion med barn 6-11 år: Pricken Magret Rey Lill-Zlatan och morbror raring Pija Lindenbaum Världens elakaste fröken Petter Lidbeck Lägerhästarnas natt Erik Eriksson Svarta kängor med gul söm Mårten Melin Gabriella, stjärna eller fiende Anna Charlotta Gunnarsson Leka tre Carin och Stina Wirsèn Filmtips Det finns bara en Jimmy Grimble Elina- som om jag inte fanns Lejontämjaren Ondskan 16

Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati

Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision och ledord LAGAR OCH STYRDOKUMENT Definitioner FÖRVÄNTANSDOKUMENT Årlig plan för att förhindra och förebygga kränkande behandling Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling Barn- och skolförvaltning Lunds Stad Skolområde Centrum-Torn Gunnesboskolan F-5 Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling Gunnesboskolan F-5 och fritidshemmet FLISA Fastställd av: Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan Datum 2012-01-09 Handläggare Kjell Wikstrand Rektor Runnerydsskolan Direkttelefon 0380-517932 E-postadress kjell.wikstrand@nassjo.se Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan Planen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Alborga skola, förskoleklass och fritidshem 2016 Vision Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Ardalaskolan

Likabehandlingsplan. För Ardalaskolan Likabehandlingsplan För Ardalaskolan Verksamhetsåret 2016/2017 Inledning Det finns två lagar som ska skydda från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. De två lagarna är skollagen (6:e

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 juni 2016 1 Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola Reviderad: 2016-06-15 av Marina Tålsgård a

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Drakskeppet & Hajen Visionen för Drakskeppet och Hajen är att det ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2016-2017 2016-01-08 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling STAFFANSTORPS KOMMUN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kyrkheddinge förskola Läsåret 2015/2016 Fastställd: 15 Upprättad: 150827 Gäller: läsåret 15/16 1 Vision Den lilla förskolan med

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Kompassen avdelning Blåbäret Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision och värdegrund: Våga språnget vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Kojans förskola 2016/17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Kojans förskola 2016/17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Kojans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 170926 1(9) Likabehandlingsplan Läsåret 17/18 Område Väst Förskolor Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 2(9) Likabehandlingsplan/plan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer