Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati"

Transkript

1 Respekt Trygghet Ansvar Mångfald Empati 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Vision och ledord s LAGAR OCH STYRDOKUMENT s Definitioner s FÖRVÄNTANSDOKUMENT s Årlig plan för att förhindra och förebygga kränkande behandling. s Förebyggande åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. s Nulägesanalys s Övrigt pågående arbete för att främja likabehandling på skolan. s Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling. s Gunnesboskolans trygghetsteam. s Ordningsregler och åtgärder. s. 13 2

3 1. VISION 1.1Vision för skolområdet Gunnesbo/Nöbbelöv Förskolan, skolan och fritidshemmen är en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling och präglas av respekt för människors olikheter. Alla går till förskolan, skolan och fritidshemmen och känner glädje och trygghet Alla på förskolan, skolan och fritidshemmen vågar se, vågar säga ifrån och vågar bry sig! Alla pratar med varandra - inte om varandra! Gunnesboskolans fem ledord är: Respekt: jag bemöter andra med artighet och acceptans. Trygghet: jag känner mig säker och kan lita på min omgivning. Ansvar: jag gör det jag ska och står för det jag gör. Empati: jag kan leva mig in i hur andra känner och mår. Mångfald: jag känner stolthet för min egen kultur och respekterar andra kulturer. 1.2 LAGAR OCH STYRDOKUMENT Diskrimineringslag (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 (utdrag) Utbildningen i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, allas människors lika värden, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagen (2010:800) 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling. (utdrag) 7 Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektor. En förskolechef eller en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 3

4 1.3 DEFINITIONER Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev. Om till exempel alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till en av de skyddade diskrimineringsgrunderna: kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Kränkande behandling är en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbning men även enstaka händelser som inte är mobbning. Kränkningar kan vara: fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar) psykosociala (utfrysningar, blickar) texter och bilder (sms, mms, msn, webcommunities med mera) materiellt (förstörelse av kläder, böcker etc) 4

5 2. FÖRVÄNTANSDOKUMENT Förväntningar människor emellan skall vara ömsesidiga och tydliga. Dokumentet ligger till grund för hela likabehandlingsarbetet. 2.1 Det här kan ni förvänta er av Gunnesboskolans skolledning: Att vi ansvarar för att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåtet på skolan. Att vi ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja alla elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering i enlighet med de sex diskrimineringspunkterna. Att vi ansvarar för att utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Att vi ansvarar för att skolpersonal har gemensamma rutiner när de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och kränkande behandling. Att vi ansvarar för att likabehandlingsplanen årligen utvärderas och revideras i samarbete med personal och elever. 2.2 Det här kan ni förvänta er av Gunnesboskolans personal: Att alla barn blir sedda utifrån sina förutsättningar och behov. Att vi alltid agerar som goda förebilder. Att alla samarbetar och har ett gemensamt ansvar för alla barn. Att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö. Att vi ingriper mot alla former av kränkningar. Att vi bemöter alla barn och vuxna med respekt. 2.3 Våra förväntningar på Er föräldrar: Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet. Att barnet är utvilat och har ätit frukost innan skoldagen börjar. Att du ställer upp på skolans ordningsregler. Att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkar illa ut i skolan. Att du meddelar oss om ditt barn är frånvarande på skoltid/fritidstid. Att du tillsammans med ditt barn försöker lösa konflikter som har uppstått utanför skoltid. 2.4 Våra förväntningar på dig som elev: Att du följer de regler som vi tillsammans har utarbetat Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut. Att du använder ett vårdat språk. Att du bemöter alla med hänsyn och respekt. Att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och hemuppgifter. 5

6 3. ÅRLIG PLAN FÖR ATT FÖRHINDRA OCH FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans kartläggning, målsättning, åtgärder och utvärdering förebygger och främjar arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggning På skolan genomförs: trivselenkäter, utvecklingssamtal, hälsosamtal, klassråd, elevråd och sociogram. Tidpunkt Enkäter genomförs på skola/fritids en gång per läsår. Utvecklingssamtal hålls i alla klasser varje termin. Klassråd hålls i varje klass en gång i veckan. Elevråd hålls på skolan ungefär varannan vecka och pratbubblan hålls i en del klasser varje vecka. Sociogram utförs på fritids och resultatet sammanställs i slutet av terminen. Målsättning Skolans målsättning är att alla elever ska känna sig trygga och bli sedda i skolan. Åtgärder Efter trygghetsenkäterna följer trygghetsteamet upp resultatet och har samtal med berörda elever. Varje höst genomförs en likabehandlingsvecka där skolans värdegrund aktualiseras, temat på likabehandlingsveckan varierar utifrån de behov som framkommer i enkäter och anmälningar om kränkande behandling. Vid kränkande behandling inlämnas dokumentation och anmälan till skolledning. Åtgärd och uppföljning dokumenteras på samma blankett (bilaga). Möten i trygghetsteamet hålls vid behov eller ca en gång per månad. Rastvaktsschema för personal finns på skolan, personal finns även i omklädningsrum före och efter idrotten. Personal äter tillsammans med eleverna i matsalen. Resurstilldelning Ansvaret för att trivselenkäterna genomförs och utvärderas ligger hos trygghetsteamet. Skolledningen ansvarar för att eventuella ekonomiska resurser finns medräknade i skolans budget. Ansvar Rektor ansvarar för att tid och resurser finns för att genomföra enkäterna. Rektor ansvarar för att all personal vet hur en anmälan om kränkande behandling görs. Rektor ansvarar för att trygghetsteamet håller regelbundna möten. Arbetslaget ansvarar för att rastvaktsschema upprättas. Arbetslaget ansvarar för att det alltid finns personal som äter tillsammans med eleverna i matsalen. 6

7 Uppföljning och utvärdering Rektor tillsammans med trygghetsteamet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av enkäten genomförs i varje arbetslag. 4. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER mot diskriminering och kränkande behandling Enligt skolverkets allmänna råd bör likabehandlingsplanen innehålla en beskrivning av hur planen skall göras känd och förankras i hela verksamheten och hos elevens vårdnadshavare. Mål Gunnesboskolans likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling samt likabehandlingsarbete skall göras känt för alla anställda på skolan, vikarier, eleverna och deras vårdnadshavare. Åtgärder Trivselenkät för F-5 på Gunnesbo övre, genomförs en gång per läsår. Enkäten utvärderas och analyseras av trygghetsteamet och arbetslagen i anslutning till genomförandet. Varje hösttermin genomförs en likabehandlingsvecka där alla elever och vuxna på skolan deltar. Vidare behandlas likabehandlingsplanen i klasserna, på fritids, på föräldramöten, i kvalitets och utvecklingsgruppen och på en arbetsplatsträff. Likabehandlingsplanen läggs också ut på skolans hemsida och skickas hem med väskposten. Vikarierande personal informeras om likabehandlingsplanen, skolans regler och hur man rapporterar kränkande behandling. Utvärdering och revidering Likabehandlingsplanen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Utvärdering för personalens del sker under vårterminen. För elevernas del sker utvärdering på klassråd och elevråd. Vårdnadshavarna utvärderar i kvalitets och utvecklingsgruppen. Tidpunkt Varje läsår. Ansvar Rektor och pedagoger på skolan. 7

8 5. NULÄGESANALYS Denna del av likabehandlingsplanen revideras varje läsår, eventuella ändringar läggs ut på skolans hemsida under likabehandlingsplanen. Kränkande behandling Anmälan om och dokumentationen av kränkande behandling följs upp av rektor och arbetslag. I anslutning till utvecklingssamtal tas eventuella anmälningar om kränkande behandling upp. Utvärdering En likabehandlingsvecka med mål att få inblick i olika funktionsnedsättningar har genomförts ht Trivselenkäten för 2014/15 har genomförts och utvärderats. Enkäten 3-5 visade att 99% trivdes i skolan och att 97% har kompisar i skolan. Enkäten F- 2 visade att 98% trivs i skolan och att 100% har kompisar i skolan. Trygghetsteamet analyserar trivselenkäten och pratar med berörda elever, fortgår. Anmälningar om kränkningar som kommer till trygghetsteamet från enskilda elever, lärare eller arbetslag följs upp, fortgående arbete. Dokumentation av kränkande behandling lämnas till rektor som analyserar och följer upp händelserna, fortgående arbete. Ansvar Trygghetsteamet och rektor Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, och ålder Gunnesboskolan har en likabehandlingsplan som vänder sig mot diskriminering och kränkande behandling. Kartläggning I trivselenkäten tas diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning och funktionshinder upp. Angående diskrimineringsgrunderna: könsöverskridande identitet, sexuell läggning och ålder är de inte i dagsläget relevanta frågor för F-5 på Gunnesboskolan. Mål Att i alla klasser jobba för att tydliggöra frågeställningarna gällande kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionshinder. 8

9 Åtgärder Frågorna har omformulerats av trygghetsteamet. Ansvar Trygghetsteamet och rektor Nytt mål för läsåret 2014/15 Inkomna anmälningar om kränkande behandling under läsåret 2014/15 Under vt 2014 och ht 2014 har 40 anmälningar kommit in till rektor. Merparten av dessa handlar om fysiskt våld och några om verbalt. De inkomna anmälningarna åtgärdas och arkiveras på skolan, ett exemplar skickas också till huvudmannen för kännedom och arkivering. I anmälningarna framkommer att det sker många verbala kränkningar bland eleverna på Gunnesbo övre. Mål Tryggare raster med bland annat rastaktivitet för eleverna. Handlingsplan för läsåret 2014/2015 Mål Åtgärd Ansvarig När Utvärderas Trygga raster med aktiva rastvakter. Erbjudande om styrda rastaktiviteter för eleverna vissa dagar. Rastvaktsschema Arbetslag och skolledning Vid skolstart Juni 2015 Utvärdering Målet utvärderas, vid läsårets slut, tillsammans med eleverna i samtliga klasser och för personalen under junidagarna Ansvar Alla vuxna, trygghetsteamet och rektor. 9

10 6. ÖVRIGT PÅGÅENDE ARBETE FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING PÅ SKOLAN Utbildning/utveckling. En av skolans pedagoger har utbildats i likabehandlingsarbetet på Malmö högskola i kurserna: Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7,5 hp (2010) och Hedersrelaterad problematik(2013). Gunnesboskolans personal arbetar på olika sätt, till exempel med pedagogiskt drama, värderingsövningar och samtal, för att förebygga ohälsa och mobbing bland barnen. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor genom samtal som pågår kontinuerligt i klasserna och i personalgruppen. Alla pedagoger på skolan har tagit del av och diskuterat Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (skolverkets allmänna råd). Skolans ledord: Respekt, Empati, Mångfald, Trygghet och Ansvar arbetar vi kontinuerligt med i klasserna. Trygghetsteamet. En grupp bestående av rektor och pedagoger från olika arbetslag träffas kontinuerligt och jobbar aktivt med trygghetsfrågor och antimobbningsfrågor. Regler och konsekvenser. Inför varje läsår utvärderas, omarbetas och fastställs ordningsregler som ska gälla i skolan t ex i klassrum, på raster och i matsal. Detta görs av pedagoger, elever och föräldrar. Reglerna skickas hem och skrivs under av varje elev och dess vårdnadshavare. Därefter anslås reglerna på skolan i t ex klassrum och matsal. Pedagogiskt drama och värderingsövningar. I många klasser arbetar man med pedagogiskt drama och olika värderingsövningar. Elevråd. Varannan vecka har elevrådet möte där man diskuterar trivsel och andra värdegrundsfrågor. En gång per termin deltar rektor på elevrådet där resultatet av trivselenkäten gås igenom och diskuteras. Temaveckor/dagar. Ett par veckor varje läsår arbetar alla på Gunnesboskolan med likabehandling och mångfald. 10

11 7. HANDLINGSPLAN VID MISSTANKE OM DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH/ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING. NÄR ELEVER KRÄNKER ELEVER. Kännetecken hos den utsatte/utövare- se bilaga 3 1. Skolpersonal får information om misstänkt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, från elev, barn, förälder eller annan person. Använd bilaga 1 (pedagogen) 2. Rapport lämnas till rektor. (pedagogen) 3. Pedagogerna undersöker genom samtal med de inblandade barnen om det är diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Viktigt att den utsatta elevens upplevelser tas på allvar. (pedagogen) 4. Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling beslutar pedagogen om anmälan ska ske till trygghetsteamet. (pedagogen) 5. Berörda föräldrar informeras. (pedagogen) 6. Åtgärder vidtas för att häva situationen och eventuella uppföljningar och tidpunkter för dessa fastställs. (pedagogen) Handlingsplan när personal kränker elev. Personalen förbinder sig att i sin yrkesutövning gestalta och förmedla de värden som skolan ska arbeta för: jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Lgr 11) 1. En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt. Viktigt att elevens upplevelser tas på allvar. 2. Rapportera kränkningen till Rektor som dokumenterar, kallar till samtal och fyller i händelserapport. ( bilaga 1) 3. Vid upprepade kränkningar av elev ska Rektor kontaktas direkt och Rektor utreder vad som hänt. Samtal med berörd elev ska ske i förälders närvaro. Om så bedöms kontaktas polismyndigheten och arbetsmiljöverket. 11

12 Arbetsgång/åtgärder vid elevers dåliga uppförande som inte bedöms som kränkande, diskriminering eller trakasserier. 1. Direkt tillsägelse (all personal) 2. Allvarssamtal med eleven i enrum (all personal) 3. Medlingssamtal, samtal med alla inblandade för att medvetandegöra allas upplevelser. (all personal) 3. Vid upprepade händelser se Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vid medlingssamtal ska personalen lägga stor vikt vid att alla inblandades upplevelser tas på allvar och att det skapas en miljö där alla kommer till tals. 12

13 8. GUNNESBOSKOLANS TRYGGHETSTEAM Gunnesboskolans trygghetsteam består av personal som arbetar med barn och elever år F 5. Sammankallande i trygghetsteamet är rektor. Veronika Pierreville, Rektor Eva Axelsson, Elevassistent Annika Prahl, Elevassistent Maria Levin, Lärare Lina Hedhill, SvA lärare Clara Graumann, förskollärare Gun Bauhn, förskollärare Eva Svärd, barnskötare Pernilla Olofsson, lärare Andra användbara telefonnummer: Kajsa Holmberg, skolsköterska Annika Sannerstedt, Socialsekreterare Kjell Alsanius, Skolpsykolog

14 Gunnesboskolan F-5 bilaga 2 Ordningsregler och åtgärder Allmänna Under skoldagen och fritidshemstid befinner jag mig innanför skolans gränser Jag ägnar mig åt lekar som inte skadar någon eller något Jag är en god kamrat och bemöter mina kompisar och vuxna med ömsesidig respekt utan svordomar och andra nedvärderande uttryck Åtgärd: dokumentation enligt plan mot kränkande behandling Jag håller mobiltelefon, Ipod med mera avstängd under skoldagen och på fritids. Vid speciella överenskommelser samt i undervisningssyfte får mobiltelefon med mera användas. Åtgärd: mobiltelefoner och liknande som används på ett störande sätt omhändertas Jag hjälper till att hålla skolan ren, snygg och ansvarar för mina egna saker Åtgärd: elev blir ansvarig för att städa upp och kan i vissa fall bli ersättningsskyldig Ute Inom skolans område går jag till fots. Cyklar, inlines och dylikt placeras på anvisad plats Jag spelar boll och kastar snöboll på anvisad plats Inne Jag ger mina klasskamrater arbetsro Åtgärd: om elev uppträder störande kan elev visas ut ur klassrummet Jag kommer i tid till skolan Jag har med mig det som jag behöver till skolarbetet Generella åtgärder Samtal med elev samt att vid återkommande avvikelser från ordningsreglerna kontaktas vårdnadshavare 14

15 Eventuella kännetecken hos den utsatte/utövaren: bilaga 3 Den utsatte: Nedstämdhet, magont, huvudvärk Dålig aptit och ofta sjukanmäld Har inga eller få vänner. Trasiga och ofta nedsmutsade kläder. Blyertsstreck eller sönderrivna böcker. Ovilja att berätta om skolan, Håller sig i närheten av vuxna. Överdrivet clownbeteende. Utövaren: Aggressivt beteende Positivt inställd till våld. Har starkt behov att dominera andra. Saknar empati. Är mer populär än den utsatte. Har ofta tre till fem kamrater omkring sig. Är fysiskt/psykiskt starkare än den utsatte. Ovilja att gå till skolan. Blåmärken på kroppen. Gråter och drar sig undan vid angrepp. Försämrade skolresultat. Dröjer sig ofta kvar i klassrummet, och är orolig och okoncentrerad inför eller efter rasten. Uppgiven: ingen idé Passiv: vill inte, ingen lust, orkar inte. Håglös, tystlåten och grubblande. Håller sig under de andra, går eller står för sig själv. 15

16 LITTERATURTIPS För personal och föräldrar: Mobbning i skolan Dan Olweus Utstött Christina Thors Inneslutning och uteslutning Marie Wrethander Bliding Fem gånger mer kärlek Martin Forster Skönlitteratur vuxen/tonår: Ondskan Jan Guillo Låt den rätte komma in John Ajvide Lindqvist Tusen strålande solar Khaled Hosseini Pepparkakshuset Carin Gerhardsen En komikers uppväxt Jonas Gardell Ett Ufo gör entre Jonas Gardell Skönlitteratur för högläsning och diskussion med barn 6-11 år: Pricken Magret Rey Lill-Zlatan och morbror raring Pija Lindenbaum Världens elakaste fröken Petter Lidbeck Lägerhästarnas natt Erik Eriksson Svarta kängor med gul söm Mårten Melin Gabriella, stjärna eller fiende Anna Charlotta Gunnarsson Leka tre Carin och Stina Wirsèn Filmtips Det finns bara en Jimmy Grimble Elina- som om jag inte fanns Lejontämjaren Ondskan 16

Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar Innehållsförteckning Kamratrådets tankar kring likabehandlingsplanen. s 3 1. Regelverk som

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 TÄRNSJÖ SKOLA Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 Fastställd 17 sept 2014 Rektor har fastställt 2014-09-17 Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR. HAGASTRÖMS SKOLA FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 6 FRITIDSHEM och FRITIDSKLUBB ht2014/vt2015

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR. HAGASTRÖMS SKOLA FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 6 FRITIDSHEM och FRITIDSKLUBB ht2014/vt2015 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HAGASTRÖMS SKOLA FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 6 FRITIDSHEM och FRITIDSKLUBB ht2014/vt2015 Innehåll Inledning... 3 Utvärdering av Likabehandlingsplan 13/14...

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLORS ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM

Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLORS ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM ÄNGSDALS SKOLORS Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM Upprättad av: Anna Rinstham, Charlotte Dako, Charlotte Overup, Cecilia Broberg, Jane Harvigsson samt Stefan Fornestedt Adress Telefon Internet

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järfälla kommun

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järfälla kommun 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Järfälla kommun Innehållsförteckning Grunduppgifter s. 2 Utvärdering s. 3 Främjande insatser s. 5 Kartläggning s. 6 Förebyggande åtgärder s. 7

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer