Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:217 Sara Molander (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna Förslag till beslut Förslag tillkommunfullmäktige 1. Motionens första och andra beslutssats bifalles. 2. Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med Torshälla stads nämnd och vård- och omsorgsnämnden utreda kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk, samt se över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor. Utredningen ska även undersöka behovet av ett lågtröskelboende för kvinnor. Utredningen ska lämnas in till kommunfullmäktige senast den 2 augusti Motionens tredje beslutssats förklaras besvarad. Sammanfattning Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V), Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har den15 mars 2016 lämnat in en motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna. Ärendet remitterades till jämställdhetsberedningen, socialnämnden och Torshälla Stads nämnd. Samtliga nämnder har lämnat yttrande. Jämställdhetsberedningen avstår från att yttra sig med socialnämnden och Torshällas stads nämnd yttrycker ett behov av att utreda frågan om stöd till kvinnor i missbruk. Kommunledningskontoret föreslår att motionen två första attsatser bifalls, motionens tredje attsats avslår och att utredningen ska genomföras av socialnämnden, Torshälla stads nämnd samt vårdoch omsorgsnämnden. Ärendebeskrivning Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V), Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har den15 mars 2016 lämnat in en motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna. Ärendet remitterades till

2 Eskilstuna kommun (3) jämställdhetsberedningen, socialnämnden och Torshälla Stads nämnd. Samtliga nämnder har lämnat yttrande. Jämställdhetsberedningen avstår från att yttra sig. Motionärerna yrkar på att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor. Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås. Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett sådant boende. Jämställdhetsberedningens yttrande Jämställdhetsberedningen har beslutat att inte yttra sig över motionen. Torshälla stads nämnds yttrande Socialtjänsten i Torshälla delar bedömningarna i motionen om att kvinnor har en stor utsatthet, som hemlösa och få söker kontakt för att få hjälp. I dagsläget bedöms att i Torshälla finns en kvinna, som är akut bostadslösa och har ett missbruk, där ett Hemlaås för kvinnor skulle vara lämpligt. Två hemlösa kvinnor bedöms vara i behov av någon form av trygghetsboende i nykter miljö. Kommunkontrakt har prövats men bedöms inte som en adekvat insats för att skapa det skydd, den trygghet och det stöd som de är i behov av. Erfarenheten är att kvinnor är mer osynliga som hemlösa, de hittar olika tillfälliga lösningar. Kvinnobo uppfattas inte som ett alternativ för alla utan det behövs andra former för att trygga bostads- och livsituationen för dessa. Bedömningen är att det i Torshälla handlar om en handfull kvinnor, vilket gör ett antagande om att det kan handla om mellan kvinnor, som har behov av någon form av trygghetsboende i hela kommunen. Grunden för fortsatt gemensam planering bör vara en utredning och omvärldsspaning om vilka former av boende, som är lämpliga och välfungerande, för kvinnor med olika livssituation och hemlöshet. Socialnämndens yttrande Socialnämnden föreslår att motionen bifalles avseende första och andra punkten och avslås på punkt tre. Socialnämnden ställer sig positiv till att utreda kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett beroende. Precis som motionen beskriver så är situationen annorlunda för kvinnor som missbrukar än för män som missbrukar. Nämnden ser att de kvinnor som är kända i nämndens verksamheter och som inte nås i de boendeformer nämnden har idag har ett beroende av flera substanser än just alkohol. Nämnden ser också att många av dessa kvinnor har en långvarig och komplex problematik med psykiska och neuropsykiska besvär/diagnoser i

3 Eskilstuna kommun (3) kombination med beroende. En utredning bör således göras i samråd med flera förvaltningar. Nämnden ser en vinning i att använda sig av tjänstedesign i utredningsarbetet och därmed utgå från kvinnornas egna upplevda behov och idéer om möjliga lösningar. Ett exempel kan vara brukarresor vilket användes när Hemlaås startades. I en sådan utredning bör den andra punkten också tas hänsyn till och behoven av ett lågtröskelboende utredas. Nämnden tror dock inte att ett lågtröskelboende med Hemlaås som mall nödvändigtvis är det som behövs med tanke på målgruppens sammansatta problematik. De kvinnor som nämnden vill uppmärksamma och som står långt ifrån bostadslösning och omsorg är kvinnor med ett beroende av flera olika substanser. Nämnden ser att målgruppen kvinnor i Eskilstuna som enbart missbrukar alkohol är i det närmaste osynlig hos nämndens verksamheter. Utredningen bör genomföras innan lösning tas fram varför nämnden yrkar på att den sista punkten avslås. Finansiering Beslutet innebär kostnader för en utredning vilken nämnderna förväntas hantera inom ram. Kommunledningskontorets synpunkter Av nämndernas yttrande framkommer att det finns ett behov av att titta närmare på frågan om kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor. Socialnämnden lyfter upp vikten av involvera fler kompetenser i utredningen och utifrån den komplexa problematik som nämnden beskriver att missbrukande kvinnor ofta befinner sig i. Därför föreslår kommunledningskontoret att uppdraget att genomföra utredningen ges till socialnämnden, Torshälla stads nämnd och vårdoch omsorgsnämnden. Socialnämnden får uppdraget att samordna arbetet. Eskilstuna kommun behöver ha väl fungerande insatser för att möte behov av stöd från kvinnor och män som befinner sig i missbruk. Utredningens slutsatser ska återrapporteras till kommunfullmäktige med nämndernas analys om vad som behöver göras konkret för att stärka stödet till kvinnor i missbruk. Utredningen föreslås återrapporteras till kommunfullmäktige senast 1 juli KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson kommundirektör Marita Skog utvecklingsdirektör Beslutet skickas till: Socialnämnden Torshälla stads nämnd Vård- och omsorgsnämnden

4

5

6 Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret KSKF/2016:217 Välfärd Cecilia Boström, (1) Kommunstyrelsen Jämställdhetberedningens yttrande över motion om att ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna inlämnad av V Ärendet Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att kommunen bör undersöka förutsättningarna för att inrätta ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås som finns för män (KSKF/2016:217). Motionen har remitterats till jämställdhetsberedningen, socialnämnden och Torshälla Stads nämnd för yttrande. Yttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 7 september Jämställdhetsberedningens synpunkter Jämställdhetsberedningen har beslutat att inte yttra sig över motionen. JÄMSTÄLLDHETSBEREDNINGEN Lisa Friberg (S) ordförande Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Eskilstuna kommun, Stadshuset, Fristadstorget Kommunledningskontoret Eskilstuna E-post Webbplats

7 Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 54 Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna (TSN/2016:85) Beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen Förslag till kommunfullmäktige Motionen antas Ärendebeskrivning Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 2 juni 2016, förslag till beslut. Torshälla stads nämnd har möjlighet att yttra sig över motionen- Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna till kommunstyrelsen senast den 7 september Övriga remissinstanser är Jämställdhetsberedningen och Socialnämnden I motionen framförs följande yrkanden: Bedömning och förslag Socialtjänsten i Torshälla delar bedömningarna i motionen om att kvinnor har en stor utsatthet, som hemlösa och få söker kontakt för att få hjälp. I dagsläget bedöms att i Torshälla finns en kvinna, som är akut bostadslösa och har ett missbruk, där ett Hemlaås för kvinnor skulle vara lämpligt. Två hemlösa kvinnor bedöms vara i behov av någon form av trygghetsboende i nykter miljö. Kommunkontrakt har prövats men bedöms inte som en adekvat insats för att skapa det skydd, den trygghet och det stöd som de är i behov av. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Erfarenheten är att kvinnor är mer osynliga som hemlösa, de hittar olika tillfälliga lösningar. Kvinnobo uppfattas inte som ett alternativ för alla utan det behövs andra former för att trygga bostads- och livsituationen för dessa. Bedömningen är att det i Torshälla handlar om en handfull kvinnor, vilket gör ett antagande om att det kan handla om mellan kvinnor, som har behov av någon form av trygghetsboende i hela kommunen. Grunden för fortsatt gemensam planering bör vara en utredning och omvärldsspaning om vilka former av boende, som är lämpliga och välfungerande, för kvinnor med olika livssituation och hemlöshet. Föredragande: Karin Engstad Yrkanden Lars-Göran Karlsson (S), Robin Tannarp (M), Gunnel Ristander (M), Kjell Monéus (M), Tommy Ellfolk (C) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Torshälla stads nämnd Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:85 Karin Engstad (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor i Eskilstuna kommun Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen Förslag till kommunfullmäktige Motionen antas Sammanfattning Torshälla stads nämnd har möjlighet att senast den 7 september 2016 lämna yttrande över motion om att förbättra insatser för kvinnor, som är hemlösa och har ett missbruk. Socialtjänsten i Torshälla bedömer att det för närvarande handlar om mellan 3 till 5 kvinnor med hemlöshet till följd av missbruk/beroende och/eller psykosociala svårigheter att behålla en bostad. Uppskattningsvis kan det som helhet för Eskilstuna kommun röra kvinnor. En utredning behöver göras dels för att identifiera behoven, ta del av erfarenheter och goda exempel i omvärlden för att bättre kunna tillgodose dessa. Bedömningen är att olika former av trygghetsboende behöver skapas för att tillgodose behoven Ärendebeskrivning Torshälla stads nämnd har möjlighet att yttra sig över motionen- Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna till kommunstyrelsen senast den 7 september Övriga remissinstanser är Jämställdhetsberedningen och Socialnämnden I motionen framförs följande yrkanden:

10 Eskilstuna kommun / 2 (2) Bedömning och förslag Socialtjänsten i Torshälla delar bedömningarna i motionen om att kvinnor har en stor utsatthet, som hemlösa och få söker kontakt för att få hjälp. I dagsläget bedöms att i Torshälla finns en kvinna, som är akut bostadslösa och har ett missbruk, där ett Hemlaås för kvinnor skulle vara lämpligt. Två hemlösa kvinnor bedöms vara i behov av någon form av trygghetsboende i nykter miljö. Kommunkontrakt har prövats men bedöms inte som en adekvat insats för att skapa det skydd, den trygghet och det stöd som de är i behov av. Erfarenheten är att kvinnor är mer osynliga som hemlösa, de hittar olika tillfälliga lösningar. Kvinnobo uppfattas inte som ett alternativ för alla utan det behövs andra former för att trygga bostads- och livsituationen för dessa. Bedömningen är att det i Torshälla handlar om en handfull kvinnor, vilket gör ett antagande om att det kan handla om mellan kvinnor, som har behov av någon form av trygghetsboende i hela kommunen. Grunden för fortsatt gemensam planering bör vara en utredning och omvärldsspaning om vilka former av boende, som är lämpliga och välfungerande, för kvinnor med olika livssituation och hemlöshet. Finansiering Kostnaderna för att tillskapa en sådan boendeform är dels beroende av om nybyggnation krävs eller om befintligt bostadsbestånd kan tas i anspråk. Dels vilken bemanningsnivå som krävs för att erbjuda stöd, skydd och trygghet. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Skapande av boendeformer och motivationsinsatser riktat till kvinnor i hemlöshet med missbruk/beroende och/eller psykosociala svårigheter, bidrar till en starkt förbättrad livssituation för dessa kvinnor och en hållbar utveckling i ett samhällsperspektiv. Det påverkar även starkt anhörigas livssituation. TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING Ingrid Sköldmo Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

11 Socialnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 78 Yttrande över motion från (V) - Ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna (SOCN/2016:34) Beslut Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. Förslag till Kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles avseende att-sats 1 och Motionen avslås avseende att-sats 3. Reservation Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet. Annika Goblirsch (V) och Jawad Zanghnaeh (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation (bilaga 1). Ärendebeskrivning I en motion per den 15 mars 2016till Kommunfullmäktige lämnar Maria Chergui, Maria Forsberg, Firat Nemrud, Alar Kuutman, Solveig Pohjola och Marcus Helgstrand från Vänsterpartiet ett förslag enligt nedan tre punkter. Motionärerna yrkar på följande: 1. Att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor. 2. Att Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås. 3. Att Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett sådant boende. Yttrande över motionen har upprättats den 30 maj Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Socialnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Yrkanden Göran Gredfors (M), Nina Tuncer (S), Caroline Holmstedt (S), Clarence Palm (S), Gunilla Cederfjord (S), Ulla Grip (M), Ann-Carina Carlsson (C), Marie Granlund (S), Mohammad Deravian (S), Tibor Sjöberg (M), Camilla Berard Granström (SD) samt Dirceu Cavalcanti Rigoni (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Annika Goblirsch (V), Jawad Zanghnaeh (V) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: - Bifall till förvaltningens förslag - Bifall till motionen i sin helhet Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13

14 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Utveckling och innovation Joakim Danielsson, Dnr: SOCN/2016:34 1 (2) Socialnämnden Yttrande angående Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna Förslag till beslut Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. Förslag till Kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles avseende att-sats 1 och Motionen avslås avseende att-sats 3. Ärendet I en motion per till Kommunfullmäktige lämnar Maria Chergui, Maria Forsberg, Firat Nemrud, Alar Kuutman, Solveig Pohjola och Marcus Helgstrand från Vänsterpartiet ett förslag enligt nedan tre punkter. Motionärerna yrkar på följande: 1. Att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor. 2. Att Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås. 3. Att Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett sådant boende. Yttrande Socialnämnden ställer sig positiv till att utreda kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett beroende. Precis som motionen beskriver så är situationen annorlunda för kvinnor som missbrukar än för män som missbrukar. Nämnden ser att de kvinnor som är kända i nämndens verksamheter och som inte nås i de boendeformer nämnden har idag har ett beroende av flera substanser än just alkohol. Nämnden ser också att många av dessa kvinnor har en långvarig och komplex problematik med psykiska och neuropsykiska besvär/diagnoser i Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Alva Myrdals gata Eskilstuna E-post Webbplats

15 Eskilstuna kommun Datum 2 (2) kombination med beroende. En utredning bör således göras i samråd med flera förvaltningar. Nämnden ser en vinning i att använda sig av tjänstedesign i utredningsarbetet och därmed utgå från kvinnornas egna upplevda behov och idéer om möjliga lösningar. Ett exempel kan vara brukarresor vilket användes när Hemlaås startades. I en sådan utredning bör den andra punkten också tas hänsyn till och behoven av ett lågtröskelboende utredas. Nämnden tror dock inte att ett lågtröskelboende med Hemlaås som mall nödvändigtvis är det som behövs med tanke på målgruppens sammansatta problematik. De kvinnor som nämnden vill uppmärksamma och som står långt ifrån bostadslösning och omsorg är kvinnor med ett beroende av flera olika substanser. Nämnden ser att målgruppen kvinnor i Eskilstuna som enbart missbrukar alkohol är i det närmaste osynlig hos nämndens verksamheter. Utredningen bör genomföras innan lösning tas fram varför nämnden yrkar på att den sista punkten avslås. SOCIALFÖRVALTNINGEN Mehmed Hasanbegovic Förvaltningschef Joakim Danielsson Kvalitetschef Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Alva Myrdals gata Eskilstuna E-post Webbplats

16 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 55 Motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna (KSKF/2016:217) Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V), Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har den15 mars 2016 lämnat in en motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna. Motionärerna yrkar på följande: - Att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor. - Att Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås. - Att Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett sådant boende. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor i Eskilstuna kommun

Yttrande över remiss av motion - Ett Hemlaås för kvinnor i Eskilstuna kommun Torshälla stads nämnd 2016-06-02 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:85 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:324 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om finansiering för utredning av upphandling av Hem och vård

Läs mer

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Kommunstyrelsen 2016-12-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:351 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa Torshälla stads nämnd 2016-07-04 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:84 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Upprätta en

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 14:45 Ajournering för paus mellan 9:40 10:00. i sekretessärenden, se separat B-protokoll. ande Ersättare Göran Gredfors,

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 1(26) Plats och tid Nämndrummet, plan 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, klockan 08:30-12:00 Ajournering för paus mellan klockan 09:30 10:00 Beslut i sekretessärenden, se särskilt B-protokoll Beslutande

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216)

261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(5) 261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216) Beslut

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2016-07-22 KSKF/2016:152 HR Ulrika Jonsson, 016-7107301 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Förslag till beslut

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag Torshälla stads nämnd Kallelse och föredragningslista 2016-09-30 1 (5) Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2016, klockan 13.00 Plats Stora konferensrummet, Brogatan 13 Ledamöter Ersättare Förvaltning 1.

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5)

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(2) 23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

72 Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg (KSKF/2015:566)

72 Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg (KSKF/2015:566) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(3) 72 Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg (KSKF/2015:566) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

Motion till kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige 2016-03-15 Motion till kommunfullmäktige Underlätta rekrytering genom kombitjänster Räddningstjänstens verksamhet är av stor vikt för invånarnas säkerhet och trygghet i kommunen. Räddningstjänst organiserad

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Torshälla stads nämnd 2016-12-13 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:150 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag Torshälla stads nämnd 2016-12-12 Torshälla stads förvaltning Ledning och administration TSN/2016:139 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala KS 12 2 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-04-10 Diarienummer KSN-2011-0585 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet

Läs mer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer Kommunstyrelsen 2015-09-01 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:95 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i skolpengen

Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i skolpengen Kommunstyrelsen 2017-01-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:485 Irène Häll 016-710 31 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt

Läs mer

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115)

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(1) 116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd 2013-11-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd 2013-11-12 1(7) Plats och tid Stora konferensrummet, klockan 13.00 16.00 Beslutande Magnus Arreflod (MP) ordförande Lars-Göran Karlsson (S) Birgitta Rydén-Johansson (S) Therese Huru (S) Leif Hjälm (S) Majlis Strandberg

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Yttrande över motion att upprätta en handlingsplan. med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa. Förslag till beslut

Yttrande över motion att upprätta en handlingsplan. med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:257 Thomas Åkerblom 016-710 22 96 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion att upprätta

Läs mer

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda 2016-04-25 Eskilstuna kommun Kommunfullmäktige Motion Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda Klimatutmaningen är en av våra största globala utmaningar. Medeltemperaturen höjs på jordklotet

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen

Svar på motion Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen Kommunstyrelsen 2017-04-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:576 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (5) Kommunstyrelsen Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd 1(24) Plats och tid Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 16.35 Beslutande Ersättare Lars-Göran Karlsson (S) ordförande Majlis Strandberg (S) ersätter Eine Ikonen (S) Leif Thorstenson (S) Sirkka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KS 12 5 FEBRUARI 2014

KS 12 5 FEBRUARI 2014 KS 12 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2013-11-18 Diarienummer KSN-2012-1119 KSN-2013-0226 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius och Ilona Szatmári Waldau (båda

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd 1(9) Plats och tid Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 16.20 Beslutande Lars-Göran Karlsson (S) ordförande Rolf Svensson (S) ersätter Eine Ikonen (S) Sirkka Koskivuori (S) Leif Thorstenson

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-25 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-17 /

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-17 / 1(18) Plats och tid Nämndrummet, Värjan, plan 5, Alva Myrdals gata 5, klockan 08:30-15:10 På förmiddagen verksamhetsbesök vid Kungsgatan 68 Det formella sammanträdet kl. 13:15 15:10 i Nämndrummet, Alva

Läs mer

Yttrande över motion om bättre brandskydd

Yttrande över motion om bättre brandskydd Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) 2012-03-06 \ Kommunstyrelsen 37 KS.2011.0273 Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en

Läs mer

195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148)

195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(2) 195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148) Beslut

Läs mer

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar Stadsbyggnadsnämnden 2016-09-28 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2016:375 Gustaf Nyman, 016-710 87 05 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd 2015-08-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Torshälla stads nämnd 2015-08-25 1(13) Plats och tid Stora konferensrummet, Brogatan 13 klockan 13.00 16.45 Beslutande Lars-Göran Karlsson ordförande Madeleine Sääksjärvi (S) Eine Ikonen (S) Sirkka Koskivuori (S) Majlis Strandberg (S)

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen rörande motion om integrerad beroendemottagning i västra länsdelen från Moderaterna

Yttrande till kommunstyrelsen rörande motion om integrerad beroendemottagning i västra länsdelen från Moderaterna Yttrande 1(2) Omsorgs- och socialförvaltningen 2016-03-17 OSN/2015:42 Handläggare Anders Granqvist Tfn 0142-851 91 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunstyrelsen rörande motion om integrerad beroendemottagning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-16 1(25) Plats och tid Nämndrummet, Värjan, plan 5, Alva Myrdals gata 5, klockan 08:30-12:20 Ajournering för paus klockan 09:45 10:15 Beslut i sekretessärenden klockan 12:10 12:1, se särskilt B-protokoll

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(2) 166 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, 2016 (KSKF/2016:6) Beslut

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404)

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun I "" bilaga "" 2014/212/1 SALA KOMMUN 1(2) 2014-10-14 DIARIENR: 2014/813 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ink. 2014-10- 1 5 OJarienr JvIJ I '1 AklbllaQa 4 Svar på motion om boende för äldre med missbruk i

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494)

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

22 Avslag yttrande - Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun

22 Avslag yttrande - Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-02-22 Sida 1(1) ÖFNES/2016:28 22 Avslag yttrande - Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder

Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder Kommunstyrelsen 2017-04-07 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:502 Karin Israelsson, 016 710 39 38 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder Förslag

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Kommunstyrelsen 2017-06-19 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad och miljö KSKF/2016:613 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Förslag

Läs mer

Förslag till beslut - Upphandling av hem för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förslag till beslut - Upphandling av hem för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Kommunstyrelsen 2016-02-03 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:16 Sara Molander 016-710 25 16 1 (8) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Upphandling av hem för vård och boende för barn/ungdom/familj

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer