Motorborrmaskin. Skötselinstruktion. Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No STOCKHOLM SWEDEN AIB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motorborrmaskin. Skötselinstruktion. Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No. 9852 0997 90 STOCKHOLM SWEDEN AIB 1994-12"

Transkript

1 Skötselinstruktion Motorborrmaskin AIB Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No STOCKHOLM SWEDEN

2 Säkerhetsföreskrifter Denna instruktion innehåller viktiga avsnitt beträffande säkerhet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas inramad säkerhetstext inledd med en varningssymbol (triangel), följd av ett signalord enligt nedan: anger risk eller riskabelt förfarande som KAN leda till allvarliga eller livshotande skador om varningen inte beaktas.! VARSAMHET anger risk eller riskabelt förfarande som KAN leda till person- eller egendomsskador om varningen inte beaktas. Beakta också följande allmänna säkerhetsregler: Före start, läs dessa instruktioner noggrant. Läs också igenom den separata röda säkerhetsinstruktionen innan maskinen tas i bruk. Maskinen får ej modifieras av produktsäkerhetsskäl. Använd godkänd skyddsutrustning. Använd endast Atlas Copco originaldelar. Ersätt skadade eller bortslitna skyltar. Data Pico 14, kombinerad borr- och spettmaskin Motor Typ Luftkyld, encylindrig tvåtaktsmotor Cylindervolym cm 3 Kompressionsförhållande ,2:1 Tändsystem Elektronisk (brytarlös) tändning Tändstift NGK BPM 7Y Förgasare Membrantyp Bränsleblandning :25 (4 %), oktan (även blyfri) Tankrymd ,5 liter Bränsleförbrukning ,75 liter/h Verktygsfäste Kango hex eller splinesförsedd nacke Vikt ,4 kg Längd mm Kapacitet Borrotation v/minut Slagfrekvens, borrning slag/minut Slagfrekvens, spettning slag/minut Borrkapacitet, massiv borr.... ø mm Deklaration av ljud- och vibrationsvärden Ljudnivå enligt PN8TNC2 PICO 14 Uppmätt ljudtrycksnivå p db(a) 99 Spridning i metod och produktion kp db(a) 4.0 Uppmätt ljudeffektsnivå w db(a) 112 Spridning i metod och produktion kw db(a) 4.0 Vibration enligt EN28662 Uppmätt vibrationsvärde a m/s 2 14 Spridning i metod och produktion ka m/s Manöverorgan (fig. 1) 1. Tändningsbrytare 2. Handtag 3. Gasreglage 4. Tändstift 5. Fyllningspump 6. Luftfilter 7. Chokereglage 8. Främre handtag 9. Låsregel 10. Bränsletankslock 11. Starthandtag Bränsle (fig. 2) Bränsleblandningen till Pico 14 består av en del olja till 25 delar bensin (4%). Använd tvåtaktsolja av något välkänt fabrikat. OBS: Använd aldrig gammalt eller förorenat bränsle. Start av kall motor (fig. 3) 1. Gasreglage 2. Tändningsbrytare 3. Primepump 4. Starthandtag 5. Chokereglage Skjut tändningsbrytaren till START/DRIFT-läget. Tryck tre-fyra gånger på primepumpen. Drag ut chokereglaget och drag i starthandtaget tills motorn startar. Tryck in chokereglaget och starta motorn på nytt, om den stannar. Varmkör motorn några minuter innan du börjar använda maskinen. 34

3 Öka gaspådraget gradvis från tomgång. Hammaren börjar arbeta när motorn närmar sig inkopplingsvarvtalet, v/min. OBS: Självåtergående startsnöre: Använd korta drag, 1/2-2/3 av startsnörets längd. Släpp aldrig starthandtaget så att snöret rycks tillbaka av fjädern. Start av varm motor För tändningsbrytaren till START/DRIFT-läget. Drag i starthandtaget tills motorn tänder. Använd inte choken. Stopp Släpp gasreglaget så att motorn går tillbaka till tomgång. För tändningsbrytaren till STOPP-läget. Drift Isättning av verktyg i maskinen Kontrollera att verktygsnacken är ren och smord med Atlas Copco verktygs fett. Öppna låsregeln på maskinen och för in verktyget i maskinen. Kontrollera att den glider lätt i verktygshylsan.. Stäng låsregeln. Verktyg med nacke, som låses i ett läge, måste riktas in med spåret på verktygsnacken mitt för låsregeln. I annat fall kan regeln inte stängas och låsa fast verktyget. OBS: Sätt alltid på ett dammskydd på verktygsnacken för att förhindra att smuts tränger in i maskinen och vållar skador. Handtag Vid borrning ger det speciella borrhandtag, som medföljer Pico 14, den bästa kontrollen av hammarens vridmoment. Det skall därför alltid användas vid borrning med maskinen. Se till att handtaget alltid är ordentligt fastsatt, eftersom brytkrafterna från ett löst sittande handtag kan vålla skador på det gjutna maskinhuset. Använd aldrig handtaget för andra arbeten än borrning, eftersom dess gängade anslutning inte är konstruerad för att stå emot stora brytkrafter. Alla Pico 14 är utrustade med ett D-format nedre handtag. Detta skall användas för alla slags arbeten utom borrning. Anvisningar för borrning Rekommenderad borrdimension är mm (5/8-2") för massiva borrar. Ihåliga borrar får INTE användas. Regelbunden service Luftfilter (fig. 4) Kontrollera och rengör luftfiltret regelbundet. Tag bort skruven som håller fast luftfilterkåpan (B) och lyft bort kåpan. Tag bort luftfiltret (A). Borsta försiktigt av allt damm eller tvätta filtret i ett icke brännbart lösningsmedel. Luftfiltret måste få torka helt innan det används igen. Smörjnippel (fig. 5) Använd en smörjspruta för att smörja drivmekanismen var 30:e arbetstimme. Använd 15 g fett. Rekommenderat fett: Atlas Copco hammarfett eller Mobil plex 47. Underhåll Tändstift (fig. 6) Tag bort anslutningen och skruva sedan ut tändstiftet med en tändstiftsnyckel. Om tändstiftet är smutsigt eller bränt skall det bytas ut. Använd ett stift av originaltyp, NGK BPM 7Y. Om tändstiftet är fuktigt, torka rent och kontrollera gnistan. Drag sedan tre-fyra gånger i starthandtaget för att få bort överskottet på bränsle. Sätt tillbaka tändstiftet i cylindern. Elektrodavståndet skall vara 0,6-0,7 mm. Byte av startsnöret Tag bort kåpan över startmekanismen. Drag ut startsnöret ungefär 20 cm och gör en tillfällig knut "A" (fig. 7) vid snörstyrningen. Kapa bort eller knyt upp knuten "B" (fig. 7) och tag bort starthandtaget. Drag ut startsnöret och knyt upp knuten "A" (fig. 7). Låt snöret gå tillbaka långsamt. Tag bort skruven och brickan och lyft ut skivan från huset. Linda av startsnöret från skivan och tag bort det. För in ett nytt snöre genom hålet "A" (fig. 8) på startskivan och gör en knut på detta. Drag igenom hela snöret, så att knuten "A" (fig. 8) kommer att ligga i ett säkert läge i skivan. För snörets ände genom huset och starthandtaget och knyt en knut "B" (fig.9) på snöret. Linda upp snöret tre eller fyra varv på startskivan (fig. 10). Sätt tillbaka skivan i starthuset och sätt tillbaka brickan och skruven, som håller skivan på plats. Drag runt startskivan medurs med snöret låst i spåret "A" (fig. 11). Låt snöret gå tillbaka sakta och drag sedan upprepade gånger i starthandtaget för att kontrollera hur spänt snöret är. Sätt tillbaka kåpan över startmekanismen. Smörjning (slagverk) Alla nya maskiner levereras packade med fett och klara för användning. Det fett som finns i hammaren räcker till för 300 timmars drift. Därefter skall hammaren lämnas in till ett auktoriserat ombud för service. Felsökning Kontrollera ovanstående punkter om maskinen inte går att starta, om den är svårstartad, om den går ojämnt eller om den har låg effekt. Om maskinen fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller, måste du ta kontakt med närmaste Pico- eller Atlas Copco verkstad. Ej i förväg godkänd användning eller kopiering av innehållet eller del av detta är förbjuden. Detta gäller speciellt varumärken, modellbeteckningar, reservdelsnummer och ritningar. 35

4 Fig. 2 Fig. 4 Fig. 1 Fig. 5 Fig. 3 Fig. 6

5 Fig 7 Fig 10 Fig 8 Fig 11 Fig 9

6 SAFETY INSTRUCTIONS MOTORDRILLS & BREAKERS SUOMI DANSK NORSK SVENSKA Käyttäjälle! Vältä itsesi ja muiden vahingoittamista. Lue tämä ennen koneen käyttöönottoa. Se vie aikaa vain 5 minuuttia. OBS! Undgå att skade dig selv og andre. Gennemlæs disse instruktioner omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Det tager kun 5 minutter. Vær oppmerksom! Unngå å skade deg selv eller annet personell. Les gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene omhyggelig før maskinen tas i bruk. Det tar ikke mer enn 5 minutter. Till operatören! Undvik att skada dig själv och andra. Läs igenom detta innan utrustningen tas i bruk. Det tar bara 5 minuter. Sivu 18 Side 20 Side 22 Sidan 24 AIB Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No STOCKHOLM SWEDEN

7 Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER - Motorborrmaskiner - Motorspett Symboler Signalorden VARNING och VARSAMHET som används i säkerhetsinstruktioner har följande betydelse: VARNING Markerar risk eller oskyddad hantering som kan resultera i svåra kroppsskador eller dödsfall. VARSAMHET Markerar risk eller oskyddad hantering som kan resultera i mindre kroppsskador eller skador på maskin eller omgivning. Viktiga regler för din säkerhet Maskinen får ej modifieras utan tillverkarens tillstånd. Använd endast originaldelar och av Atlas Copco godkända tillbehör. Görs modifieringar, ej godkända av Atlas Copco, kan det innebära allvarliga skador på dig själv eller andra. Dessa rekommendationer är sammanställda från internationella säkerhetsnormer. Kontrollera även att lokala säkerhetsbestämmelser följs. Läs och spara instruktionerna innan du använder maskinen. Skyltar och dekaler viktiga för säkerheten och maskinens skötsel följer med varje maskin. Se till att de är läsbara. Nya dekaler kan beställas med hjälp av reservdelsförteckningen. Maskin och tillbehör får endast användas för avsett ändamål. Maskinen får ej modifieras av produktsäkerhetsskäl. Byt skadade och slitna detaljer i god tid. Skyddsutrustning Långvarig exponering mot starkt buller utan hörselskydd kan förorska bestående hörselskador. Långvariga vibrationer kan förorsaka skador på händer, fingrar eller handleder. Använd ej maskinen om obehag, krypningar eller smärta uppstår. Kontakta läkare innan arbetet återupptas. Undvik löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Har du långt hår, samla upp det i ett hårnät. Vibrationer från handhållna verktyg överförs till händerna via handtagen. Atlas Copco s ergonomimaskiner har en handtagskonstruktion som tar upp en stor del av vibrationerna. De elimineras inte helt och hållet, men man kan arbeta längre perioder utan skaderisk. Arbetsområdet Använd inte maskinen i närheten av brännbara material eller i explosiv miljö. Gnistor kan komma ur avgasröret och antända brännbara material. Tänk på att vid arbetsuppehåll inte lägga maskinen vid brännbara material. Avgasröret blir vid drift mycket varmt och kan antända vissa material. Se till att ingen annan person befinner sig i arbetsområdet. Håll arbetsplatsen ren och fri från främmande föremål. Förvara maskin och verktyg på en säker plats utom räckhåll för barn, helst i ett låst utrymme. Arbetsverktyg Stäng av maskinen före byte av verktyg. Håll verktygen rena och i bra skick. Kontrollera dem regelbundet. Se till att verktygen är vassa. Bränslepåfyllning Bensin har en extremt låg flampunkt och kan vara explosiv i vissa fall. Rök inte. Se till att god ventilation finns. För att undvika brand, avlägsna alla varma eller gnistalstrande föremål. Vänta tills maskinen har svalnat. Fyll tanken på minst 3 m avstånd från det ställe där du tänker använda maskinen, för att förhindra brand. Undvik att spilla bensin och olja på marken. Skydda händerna från kontakt med bensin. Öppna tanklocket sakta och släpp ut eventuellt övertryck. Fyll på bränsle med korrekt oljeinblandning. Överfyll inte tanken. Kontrollera eventuellt läckage regelbundet. Använd inte en maskin som läcker bränsle. Använd alltid godkänd utrustning. Följande gäller för operatör och personer i omedelbar närhet av arbetsområdet: Skyddshjälm Hörselskydd Skyddsglasögon. Ansiktsmask i dammig miljö. Skyddshandskar Skyddsskor 24

8 Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER - Motorborrmaskiner - Motorspett Drift! VARSAMHET Håll fötterna ifrån verktyget. Om ett verktyg går av kommer maskinen plötsligt att falla till marken och det utstickande avbrutna verktyget i maskinen kan träffa dina fötter. Var uppmärksam Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte maskinen när du är trött, påverkad av droger, alkohol eller annat som kan påverka synen, reaktionsförmågan eller omdömet. Kör inte maskinen i dåligt ventilerat utrymme. Risk för koloxidförgiftning föreligger. Ta reda på hur maskinen stannas i händelse av nödsituation. Se till att verktyg är i isatt och verktygshållaren är i låst läge innan maskinen startas. Kontrollera före start att tanklocket är fastsatt. Det får inte öppnas när motorn går eller är varm. Starta ej maskinen när den ligger på marken och har verktyg isatt. Ta först ut verktyget. Om verktygshållaren ej är låst kan verktyget skjutas ut med stor kraft. Lås verktygshållaren med foten. Håll alltid i maskinen med båda händer. Se till att handtagen är rena och fria från fett och olja. Rör ej vid avgasröret. Detta blir vid drift mycket varmt och kan innebära risk för brännskada. Ta ej heller i maskinens underdel. Den blir vid drift mycket varm och kan innebära risk för brännskada. Vid påhugg, kör maskinen med reducerad effekt. Använd inte händerna att styra verktyget med. Håll fötterna ifrån verktyget. Vila aldrig maskinen på din egen fot. Håll händerna ifrån gasreglaget tills arbetet ska börja. Se till att du alltid har bra balans under arbetet. Rid inte på maskinen med ett ben över handtaget. Du kan skada dig själv om t.ex. verktyget går av. Ta reda på vad som finns inuti materialet du ska bearbeta. Var uppmärksam på dolda ledningar för exv. el, vatten, gas, avlopp eller telefon. Om arbetsverktyget verkar ha träffat ett dolt föremål, stanna maskinen omedelbart. Förvissa dig om att fara ej föreligger innan du fortsätter. Arbeta ej över horisontalplanet. Använd maskinen enbart till de jobb den är avsedd för. Service och underhåll Följ noggrannt operatörsinstruktionens anvisningar. Vid större service, kontakta närmaste auktoriserad verkstad. Vid rengöring av maskindelar med lösningsmedel, se till att det uppfyller gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser och att tillfredställande ventilation finns. Ej i förväg godkänd användning eller kopiering av innehållet eller del av detta är förbjuden. Detta gäller speciellt varumärken, modellbeteckningar, reservdelsnummer och ritningar. 25

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer