Huddinge Det brinner i kapellet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge Det brinner i kapellet"

Transkript

1 Huddinge Det brinner i kapellet av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Huddinge under 70 år.

2 Första upplagan maj 1993 Pingstkapellet brinner i Huddinge av Olle Eriksson - Väldig brand i ett kapell vid Huddinge, så inleder Svenska Morgonbladet sitt långa referat från branden i Filadelfiakapellet i Huddinge vintern Det var inte fråga om någon himmelsk eld utan om en ren eldsvåda. Och kapellet stod inte att rädda. Det var det första pingstkapellet i Huddinge och det fick göra tjänst endast i fyra år hade församlingen bildats och den 19 januari följande år invigdes kapellet. Men redan 1929 förvandlades det alltså till en askhög. En askhög som också innehöll vaktmästarfamiljens oförsäkrade lösegendom och gummiverkstadens maskinpark och däcklager i källaren. Okänd början Så värst mycket mer vet vi inte om pingströrelsens genombrott i detta förortssamhälle, som låg ganska långt från stan med dåtidens kommunikationer. I dag är det en av lands folkrikaste kommuner med en livlig pingstverksamhet. Alla protokoll och andra handlingar, som skulle kunna berätta om den ringa begynnelsens dag då 20 personer, varav endast 13 med egen inkomst, bildade församlingen i Huddinge, förstördes säkert vid branden. Vad som återstår, och som kan berätta något, är gamla nummer av Evangelii Härold. I tidningens predikoturer kan man läsa om hur det förekom pingstmöten i Kommunalsalen i Huddinge sju gånger under Vid det första som hölls 19 januari talade A P Franklin och vid det sista den 6 november var Ivar Skoglund annonserad. Både talare och sångare tycks ha kommit ut från stan och det var förmodligen den stora församlingen som ansvarade för mötena. Den 18 juli 1924 annonseras i EH om offer för kapellbygget. Elias Blomberg - gammal Huddingemedlem - berättar att församling bildats under året med byggmästare Bengtsson som föreståndare. Det nya kapellet var klart den 19 januari Vid invigningshögtid kl. 11 f.m. var Alfr. Gustafsson och Paul Ongman annonserade. På eftermiddagen klockan fem talade Lewi Pethrus och Filadelfiakören sjöng och i predikoturerna presenteras verksamheten från början som Huddinge, Nya kapellet. I juli samma år börjar man kalla sig Huddinge fria församling. Något senare finns ett nytt upprop om pengar till byggnadskassan i samband med bön och offerdag den 9 augusti.

3 Vattnet tog slut för brandkåren De tre stockholmstidningarna Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen och Svenska Morgonbladet hade alla stort uppslagna artiklar på sina förstasidor med referat av branden i Huddinge. Artiklarna som beskrev förloppet mycket noggrant var försedda med stora bilder med underskrifter som Filadelfias predikolokal ett flammande bål, Missionskapellet knäppt av vår fotograf mitt under branden och En bild från Filadelfiakapellet under branden. Alla med stora lågor mot den svarta kvällshimlen. Två bränder och ån bottenfrusen Att brandkårerna från både Fullersta, Stuvsta, Huddinge och Liljeholmen och Katarina i stan inte lyckades rädda kapellet berodde på att två hus i Huddinge brann samtidigt och att ån, där man skulle hämta vatten, var bottenfrusen. För att ge den bästa bilden av händelsen citerar vi: Stockholms - Tidningen TVÅ HUDDINGEVILLOR NEDBRUNNA Samtidiga eldsvådor på två håll. Hjälp kallades till den ena branden, kom till den andra. VATTENBRIST. Huddinge villasamhälle hemsöktes på onsdagseftermiddagen med ett par timmars mellanrum av två förhärjande eldsvådor. En enfamiljsvilla, Fridhemsområdet nr 7, och Filadelfiaförsamlingens kapellbyggnad, halvannan kilometer därifrån, lades i aska på ett par timmar. Bägge eldsvådorna orsakades av otäthet i skorstensmuren och brandkåren hade utan tvivel kunnat kväva elden i dess linda på bägge ställena, om icke vattnet tagit slut. Nytt brandlarm under släckningen. Medan Fullersta brandkår var sysselsatt med eldsvådan uppe i skogen på Fridhemsområdet kom meddelande till brandplatsen, att Filadelfiaförsamlingens lokal omkring 200 m. från Huddinge kyrka stod i lågor. Så många man som kunde avvaras skyndade till den nya brandplatsen och när de kommo dit fingo de förklaringen på, varför Stuvsta och Liljeholmens brandkårer, som alarmerats till Fridhem 7, aldrig kommit fram. De voro nämligen fullt sysselsatta med släckningsarbetet av Filadelfiabyggnaden. För att komma fram till den första brandplatsen måste man nämligen fortsätta förbi brandplats nummer två över Huddinge station och i en vid krök tillbaka på andra sidan järnvägen och upp i skogen. När brandkårerna kommo körande vägen fram och upptäckte en byggnad som stod i ljusan låga intill vägen, stannade de där och grepo sig an med arbetet, å sin sida förvånade över, att Fullersta brandkår inte var på platsen. Eldsvådan i Filadelfiabyggnaden, som utbröt vid 6-tiden, upptäcktes av vaktmästaren i församlingen, då han var nere för att se till värmeledningspannorna. Församlingen skulle nämligen ha möte kl. 7. Vaktmästaren märkte att rök trängde ut från trossbotten och då han skyndade upp i den stora predikolokalen fann han denna full med rök och i mattan på golvet brann det friskt. Brandkårerna voro emellertid ovanligt snabbt på platsen, tack vare att de fått larm till den andra eldsvådan, och skulle säkert ha blivit herrar över elden. om det icke även här rått brist på vatten.

4 Strax intill kapellet finns en å, men denna var bottenfrusen. En slangledning lades ut till en brunn ungefär en halv kilometer från brandplatsen. Brunnen blev emellertid snart länspumpad och brandmännen hade sedan intet annat ett göra än att se på, hur huset brann ned. Då kapellet låg ganska ensamt på ett gärde, förelåg ingen fara för andra byggnader. Den brunna byggnaden var försäkrad till bekant belopp. Vaktmästaren, som bodde i huset, fick allt sitt lösöre uppbränt. Det var visserligen också försäkrat, men som förvarat i en byggnad i Älvsjö, där han bott till 1 oktober. Vaktmästaren hade på onsdagen talat om, att han en av de närmaste dagarna skulle flyta över försäkringen att gälla hans nuvarande bostad. I huset fanns även inrymt en större motorverkstad, Oskar Nords bilverkstad. Innehavaren hade en mängd reparationer inne och dessutom ett stort lager av gummiringar, verktyg m.m. och bl. a. en vulkaniseringsapparat, värd ett par tusen kronor, varför han, trots att det hela var försäkrat för kr., även torde göra förlust. Man lyckades endast rädda ett par motorcyklar. All församlingens egendom, däribland en värdefull orgel, blev lågornas rov. I hyrda lokaler Som framgår av tidningsreferatet skulle församlingen ha möte på kvällen. I EH annonserades talarna G E Söderholm (som skrev Den svenska pingstväckelsens historia, 3 band, i slutet av 20-talet) och Hård (som är okänd). Vidare skulle en av musikgrupperna från stan vara med. Det berättas att de, när de steg av tåget, såg en stor brand i närheten. Ju närmare kapellet de kom desto närmare kom de branden. För att så småningom få vända om hem utan att ha fått sjunga, kan man tänka. I fortsättningen annonserar Huddinge Filadelfiaförsamling - man överger Fria församling - sina möten i hyrda lokaler. Ofta i Församlingssalen. Sången och musiken svarar till och från Örby musikgrupp för. Något som inte kommit fram vid genomgången av Örbyutpostens handlingar. Bara grunden återstod Endast grunden återstod av kapellet och enligt uppgifter i en artikel skriven av Elias Blomberg 1989 såldes den tillbaka till Stuvstabolaget och en ny köptes i Fullersta. Denna bebyggdes dock aldrig utan det blev åter en försäljning av tomten och den gamla köptes tillbaka. Tråkigt i Huddinge Även för åren närmast efter branden saknas protokoll och andra handlingar som kan berätta vad som hände. Vi kan i dag bara föreställa oss att man förmodligen var både oklara och oeniga om hur man skulle göra. Man hade ju knappt kommit igång med den nya lilla församlingen i det nya kapellet förrän man stod där med bara en svartbränd byggnadsgrund. Och så börjar det dra i den lilla tappra skaran där ute. För en del drog det till den stora församlingen i stan, för andra till att ta nya tag och fortsätta där det hela slutat så snöpligt.

5 Enligt muntliga vittnesmål var det ganska tråkigt i verksamheten ute i Huddinge under några år vid mitten av 30-talet. Det skulle ha berott på motsättningar i anledning av den s k Franklinstriden och på svårigheter i samband med det långt utdragna kapellbygget. Samtidigt som några satte igång med att uppföra ett nytt kapell på den gamla grunden (men det nya huset byggdes något längre) sökte andra Huddingemedlemmar medlemskap i stan. Det började på sommaren 1932 då protokollet från äldstemötet uppger att sju medlemmar av Filadelfiaförsamlingen i Huddinge begärt inträde i vår församling, och ansåg ordförande, att vi ej utan vidare kunde intaga dem som våra medlemmar, utan att först undersöka huru församlingen i Huddinge ställde sig till saken. Ett par bröder skulle ta kontakt. Man ville tydligen inte bara ta in dem i församlingen utan att undersöka bakgrunden. Medlemmarna var uppagiterade Bröderna från stan fick ingen kontakt utan mötte en Huddingeförsamling med uppagiterade medlemmar, som inte velat taga någon rättelse. I det läget ansåg man sig inte ha skäl att vägra de sökande inträde. Men man inte bara lät dem komma in utan beslöt även att icke understödja verksamheten i Huddinge. 1 mars 1933 har Huddinge fattat ett preliminärt beslut om att upplösa församlingen och gå över till stan och den 16 mars förekommer Huddinge Filadelfiaförsamling för sista gången i EH:s predikoturer. Efter att ett 20-tal medlemmar flyttat över startar stan en utpost i Huddinge och annonserar möten under ÕHuddinge (Biograflokalen)Õ. Dubbel bokföring Året går och inget händer. Ute i Huddinge är en skara i full fart med att bygga det nya kapellet. Från januari-mars 1934 finns dagsverkslistor bevarade som visar vilka som arbetet på bygget och hur mycket de fått ut. Samtidigt finns verkligen en dubbel bokföring bevarad. En för församlingen - det som är kvar av den och som äger och bygger på tomten - och en för den nybildade, stan tillhöriga, utposten. För åren 1933 och 1934 finns flera resultat- och revisionsberättelser. Det är svårt att få riktig klarhet då datum skiljer något från andra uppgifter och då huvudmannen uttrycks på olika sätt. Tydligt är dock - vilket redan konstaterats - att det funnits två pingstgrupper i Huddinge under övergångstiden från egen församling till utpost till Stockholm. Det talas om Böneringen i Huddinge, om Filadelfiaförsamlingens i Stockholm bönering och om Filadelfiaförsamlingen i Huddinge. I en revisionsberättelse har man ändrat från Huddinge bönerings räkenskaper till Filadelfiaförsamlingens i Huddinge räkenskaper. I något fall verkar man rent av haft samma revisorer i de olika grupperna. Stan irriterad

6 I stan verkar man ha blivit irriterad på församlingen ute i Huddinge, därför att de aldrig kom till beslut. Man vill gå in på gemensamt betyg men verkar inte få det osv. Men vad som är största anledningen till irritationen är nog att den lilla kvarvarande församlingen sitter på fastigheten. Samtidigt som församlingen i stan bedriver verksamheten där ute - i utpostform men utan egen lokal. Broder N N ansåg för sin del, att ett avståndstagande borde tagas i förhållande till denna verksamhet för att därigenom söka bringa Huddingeförsamlingen att verkställa det tidigare fattade beslutet om församlingens upplösning, i synnerhet som vår utpost icke under nuvarande förhållanden kan göra något åt det påtänkta lokalbygget å den för detta ändamål inköpta tomten, då denna vore skriven i Huddingeförsamlingens namn. Mötet beslöt tillskriva Huddingeförsamlingen med anmodan att snarast möjligt fatta definitivt beslut om församlingens upplösande samt klargöra läget för församlingen. Formell begäran På sommaren 1934 kommer Huddinge med en formell begäran om att som församling få ingå i vår församling och samtidigt till församlingen överlämna sin fastighet därstädes. Kapellet var vid denna tidpunkt inte färdigt utan det skulle erfordras cirka 2 3 tusen kronor för färdigbyggandet. Begäran beviljades naturligtvis och Anders Söderberg värderade fastigheten till tusen och den var intecknad till 14 tusen. Den 9 juli hälsades tretton medlemmar från Huddinge välkomna till församlingen i stan (man får förmoda att det var alla som var kvar) och den 19 augusti 1934 var det stor invigning av det Nya Filadelfiakapellet. Efter drygt och, kan man tänka, dryga fem år efter branden. På förmiddagsmötet talade Tage Sjöberg och David Blomberg (som då var i Tumba) och vid den egentliga invigningshögtiden klockan fem på em var det Lewi Pethrus tur. Halv åtta var det offentl. möte, flera talare. - Sång av musikgrupp n:r 4 från Filadelfia, Sthlm. Kollekt upptages för byggnadskassan. Var det månntro samma sånggrupp som fått vända hem vid branden 1929? Mot nya segrar Hittills verkar verksamheten i Huddinge mest ha varit jobbig. En liten grupp bygger ett kapell som efter några år brinner ner. En något större - men ändock ganska liten - grupp har svårt med sammanhållningen. Men efter att ha dragit åt olika håll är man nu samlade under ett gemensamt nytt kapelltak. Under de första 13 åren byter man pastorer och evangelister ganska ofta. Det börjar med Olof Mårdstam och fortsätter med Helmer Fridhammar, David Blomberg, Jöns Christenson, Martin Thornell och Ralph Friberg tills man 1949 får Åke Lindgren som stannade i sju år. David Blomberg delade under en period sin tid mellan Huddinge och

7 Älvsjö och Jöns Christenson uppehöll tjänsten som gruppledare under en period i början av 40-talet då man saknade vittne. En tid efter inflyttningen berättar protokollet om att man inför våren skulle köpa nya gardiner och att man under hösten skulle plöja kapelltomten för att förbereda nästa sommars tältmöten. Då använde man tydligen kyrktomterna för tältmöten, medan de i dag går åt till parkeringsplatser. Långvariga pastorer Som redan noterats stannade Åke Lindgren i sju år. Han hade hjälp en tid av Zeibrandt Näslund på väg till språkstudier i England. Efter att ha varit utan pastor ett år kom sedan Algot Sjöström som stannade ända till 1967 då han följdes av Sven-Ingvar Ringbäck. Även han stannade några år innan Göte Edelbring tog vid. Ny kyrka igen Huddinge växte och församlingen växte och kapellet blev för trångt. Nu byggde man på annan tomt sedan stadsplanen inte tillät bygge på gamla stället. Man fick en stor och fin kyrka som invigdes pingsthelgen I början av juni och just i skarven mellan pastorerna Ringbäck och Edelbring. Men längst av alla pastorer stannade i alla fall Samuel Asp. Han kom 1976 och stannade i 15 år. Dagens pastor heter Kjell Grip. Och i och med denna genomgång av pastorerna skulle den här berättelsen kunna vara slut. Man skall inte skriva om alltför färska händelser. Sådana är alldeles för lätta för läsaren att kontrollera. Övrigt Men innan vi slutar bör i alla fall nämnas att Huddingeförsamlingen varit verksam på olika sätt även vid sidan om den vanliga mötesformen. Man har haft kommunala barnlokaler i kyrkan där man nu har ungdomskafe för skolungdomarna som inte gillar skolmaten. Man har varit föregångare och starkt engagerade i NärTv Flemingsberg och då det gällt att bygga och äga fastigheter och tomter har man fortsatt. Men nu via sin bulvan Huddinge-bröderna. Nu ser historieskrivaren och historieskrivningen fram mot nästa Pingstkyrka i Huddinge. För den kan väl inte dröja så länge. Bilagor: Ur olika böcker Mötesannons 1934 Kapellet brinner!! av Elias Blomberg Fastighetskarta 1932 Stockholms-Tidningen 7 mars 1929.

8 Ur olika böcker I någon av församlingens jubileumsböcker framgår att några utposter har blivit församlingar: Tureberg, Tumba, Täby, Nynäshamn. (Inte Huddinge som tydligen inte varit utpost före församlingsbildandet). Ur Den svenska pingstväckelsens historia, del II : sida 99. Filadelfiaförsamlingen har utom verksamheten i själva huvudstaden även under årens lopp verkat på en mängd olika platser omkring Stockholm, där sedan egna fria församlingar uppstått, vilkas medlemmar sålunda utträtt ur Filadelfiaförsamlingen. Bland sådana församlingar må nämnas Filadelfiaförsamlingen i Enköping, Elimförsamlingen i Täby, Taborförsamlingen å Södermalm i Stockholm, numera uppgången i Södermalms fria församling, de fria församlingarna i Huddinge, Tureberg, Tumba m. fl. sida 422. Utefter stambanan mellan Stockholm och Södertälje finnas tvenne fria församlingar, som uppstått genom Filadelfiaförsamlingens i Stockholm verksamhet, nämligen de fria församlingarna i Huddinge och Tumba. De flesta medlemmarna av församlingen i Huddinge ha till följd av inre svårigheter i församlingen under den senaste tiden åter anslutit sig som en bönegrupp till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Församlingen i Tumba har nått en mycket glädjande utveckling och räknar för närvarande 120 medlemmar. I boken anges tyvärr inga årtal. Endast att arbetet med insamlandet av uppgifter avslutades Boken trycktes HUDDINGE, EN SOCKEN I STORSTADENS SKUGGA (Huddinge hembygdsförening 1956): I Huddinge finns sedan ett 30-tal år tillbaka också en Filadelfiagrupp med egen gudstjänstlokal vid Kommunalvägen. Gruppen, som tillhör Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, bestod från början av ett 20-tal medlemmar med byggmästare Bengtsson som drivfjäder. Omkring 50 aktiva medlemmar håller nu fyra söndagsskolor i gång och bidrar till en missionärs underhåll i Kongo. SAMHÄLLSUTVECKLINGEN FOLKRÖRELSER OCH POLITIK I HUDDINGE (Huddinge kommun 1991): Trots att baptisterna startade sin verksamhet tidigt i Huddinge blev man emellertid inte först med att bilda en för-

9 samling. Redan år 1924 hade det bildats en pingstförsamling i Huddinge. Efter några års verksamhet gick den upp i Filadelfiakyrkan i Stockholm och bedriver fortfarande sin verksamhet som denna församlings utpost i Huddinge. Den första kyrkolokalen brann ned men snart byggdes en ny kyrka. En stor del av verksamheten på sommaren bedrivs i form av stora friluftsmöten där musiken är en viktig och samlande del av verksamheten. Filadelfiaförsamlingen räknar för närvarande 100 medlemmar och bedriver i likhet med missionsförsamlingen en betydande ungdomsverksamhet. DAGENS NYHETER. Brandmännen fingo se på då husen brunno Två förödande eldsvådor i Huddinge. KAPELL I ASKA. Vattnet tog slut när Katarina kom till Filadelfia. Två Huddingebyggnader lades på onsdagseftermiddagen i aska. (Efter att ha berättat om villan över till Filadelfia.) Elden synes ha börjat i trossbotten en trappa upp i närheten av skorstens- stocken och torde ha orsakats av någon felaktighet i denna. (Sedan berättar DN ungefär på samma sätt om branden och dess följder som St-T.) SVENSKA MORGONBLADET Väldig brand i ett kapell vid Huddinge. Två eldsvådor på samma gång i samma trakt. ÅN BOTTENFRUSEN Brandkåren fick stå och titta på hur det brann. Vid 5-tiden på onsdagseftermiddagen utbröt eld i en villa i Fridhemsområdet i Huddinge. Omkring 1 timme senare började det brinna i Filadelfiaförsamlingens kapell i närheten av Huddinge kyrka. Båda byggnaderna nedbrunno till grunden. (Även SvMB berättar om misstaget med brandplatsangivelserna, om bristen på vatten och om vaktmästarens och verkstadens situation.) TILLÄGG till uppsatsen Huddinge - det brinner i kapellet från maj 1993

10 Diakonmöte 13 november Beslöts att bröderna Allvin, Hård och Rydberg tillsammans med B A Bengtsson skall bese en villa i Huddinge för eventuellt inköp av densamma för att inredas till predikolokal. Diakonmöte 27 november Bröderna som besökt Huddinge för att se på en villa därstädes, och taga reda på försäljningsvillkoren å densamma, avlade sin rapport, och beslöts att ej vidare reflektera på denna sak. Diakonmöten 4 mars En fråga angående lokal för verksamheten i Huddinge upptogs till behandling, dock fattades ej något beslut i denna sak utan bordlades frågan till ett kommande möte. Diakonmöte 6 maj Angående verksamheten i Huddinge besöts att några av bröderna reser ut för att få samtala med vännerna där om ordnandet av en församling. Beslöts att resa lördagen den 17 maj på em kl Församlingsmöte 26 maj 1924 P. 7. Ansökan hade inkommit från våra vänner som äro bosatta i Huddinge, med begäran om flyttningsbetyg, i och för bildande av en lokalförs. därstädes. Ansökan var av följande lydelse: Till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Kära nådessyskon! Som vi undertecknade medlemmar i Filadelfiaförsaml., efter mycken bön till gud, kommit till den tro och övertygelse, att vi mera helt kunna verka Herrens verk här i Huddinge, genom att sammansluta till en lokalförsamling. Av denna anledning anhålla vi om våra betyg, för att bilda en fri församling i Huddinge. Huddinge den 26 maj B A Bengtsson, 3539 Nils A Fryckberg, 3540 Anna Amanda Fryckberg, 2268 Emelia Anna Sunder, 3040 Hulda Sjöman, 3255 K V Melin, 3256 Göta Melin, 2392 Sven Aug. Persson, 2393 Johanna Sofia Persson, 3249 Knut Vilhelm Carlsson, 3240 Svea Carlsson, 3447 Axel Einar Melin och 1213 Elsa Melin. Ovanstående vänner fingo sin begäran beviljad av församlingen. Diakonmöte 27 januari Angående pengar till kapellbygget i Huddinge fick pastor Gustafsson i uppdrag att höra med vännerna där om de ej själva kunna ordna denna sak. Diakonmöte 27 oktober Från församlingen i Huddinge hade en begäran inkommit om lån av 2 tusen kr. till kapellbygget. Beslöts att vid något tillfälle upptaga ett offer för Huddonge och på så sätt söka hjälpa vännenra där. Bröderna Pethrus, Gustafsson o Lundberg valdes att meddela vännerna vårt beslut.

Livskraftig församling som aldrig varit utpost

Livskraftig församling som aldrig varit utpost Livskraftig församling som aldrig varit utpost av Olle Eriksson Om hur det började med endast fyra bröder i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka. Första upplagan mars 1996

Läs mer

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet. Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling

Läs mer

Och skylten på grannhuset: "Eskilstunaboden", " Järnhandel, Fritz Pettersson". Källa: Innovatums bildarkiv.

Och skylten på grannhuset: Eskilstunaboden,  Järnhandel, Fritz Pettersson. Källa: Innovatums bildarkiv. Det gamla huset där apotekare Björklund hade sitt apotek från år 1867 till 1906. Skyltarnas text: "Häggners Bleck och Plåtslageri", "Selma Andersson Sybehör och Manufakturaffär". Och skylten på grannhuset:

Läs mer

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND 1900 - TALETS PINGSTKAPELL PÅ ÖLAND Olle Edelbring 1900-talets Pingstkapell på Öland Av Olle Edelbring Utgiven 1999 av: Olle Edelbring Fingerkroken 2 380 62 Mörbylånga Tel. 0485-400 04 JAG GLADDES, NÄR

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG Innehållsförteckning. 1. Församlingens bildande och målsättning 2. Medlemskap 3. Ledning av den andliga verksamheten 4. Församlingsmöte 5. Styrelse 6. Ekonomiska

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Barchaeus bodde av förklarliga skäl inte på bruket under sina första år som ägare. Han avvaktade tills karaktärsbyggnaden blivit återuppbyggd.

Barchaeus bodde av förklarliga skäl inte på bruket under sina första år som ägare. Han avvaktade tills karaktärsbyggnaden blivit återuppbyggd. Gästvillan vid Orrefors bruk ålder och tillkomst Bilden visar Patronsbyggnaden, nuvarande Gästvillan, i Orrefors. När bilden togs på vintern 1916/17 fanns fortfarande kontor på nedre våningen och bostad

Läs mer

Fotografier av Piteå under 150 år Rättelser och tillägg till del 1-4

Fotografier av Piteå under 150 år Rättelser och tillägg till del 1-4 BEVARADE ÖGONBLICK Fotografier av Piteå under 150 år Rättelser och tillägg till del 1-4 Vid arbetet med fotoböckerna har mycket arbete lagts ned för att kontrollera källmaterialet till bildtexterna. Trots

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 70, 1 november 2014 Vi var många som läste denna bok som barn

Nyheter från Radiomuseet Nr 70, 1 november 2014 Vi var många som läste denna bok som barn Nyheter från Radiomuseet Nr 70, 1 november 2014 Vi var många som läste denna bok som barn Denna härliga, fantasieggande barnbok ursprungligen utgiven 1939 finns nu i nytryck på förlaget Norlén & Slottner,

Läs mer

Bröderna Gustafssons charkuteriaffär

Bröderna Gustafssons charkuteriaffär Bröderna Gustafssons charkuteriaffär Hösten 1937 öppnade bröderna Johan och Gustav Gustafsson en charkuteriaffär på tomten Tallåsen, nuvarande Tivedsvägen 18. I slutet på 1936 hade de lämnat in en ansökan

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Sävar kyrkas historik

Sävar kyrkas historik Sävar kyrkas historik Materialet till denna broschyr blev framtaget i samband med Kulturhusens dag Rum för religion den 8 september 2002. Reviderad 2006. Sävar Kyrka Redan i slutet av 1700-talet var Umeå

Läs mer

Foto Berne Gustafsson. SÖDRA KYRKOGÅRDEN år

Foto Berne Gustafsson. SÖDRA KYRKOGÅRDEN år Foto Berne Gustafsson SÖDRA KYRKOGÅRDEN 1863-2013 150 år Foto över Södra kyrkogården 150 års jubileum Södra kyrkogården Lördag den 7september kl. 11.00-14.00 Kl. 11.00 Musikstund utmot havet intill röda

Läs mer

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Sammanträdesdatum 2017-11-13. Tid och plats kl 18. 30-20. 30 i Tvän-eds församlingshem. Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg,

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Jag var i Italien i nästan 3 veckor, i en stad som heter Reggio Emilia som ligger i Norra Italien. Jag bodde hos Francesca och hennes familj som bor i en liten stad som

Läs mer

Så här finansierades bygget

Så här finansierades bygget Några korta nedslag bland mer eller mindre historiska dokument Nedan redovisas material från tidigare samtal som förts, arbete som gjorts och material som använts i den tidigare processen kring byggnaden.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Bärby Hage egnahemsförening

Bärby Hage egnahemsförening Bärby Hage egnahemsförening Årsmötesprotokoll 2009-03-31 1 Årsmötet öppnas Ordförande Anders Lindblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysande Det konstateras, att

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001 FÖRENINGS INFORMATION 1 FÖRENINGS FUNKTIONÄRER 2 VERKSAMHETSRAPPORT 2000 2 KORTA NOTERINGAR 3 JUBILEUMSFEST 3 PROGRAM 2001

Läs mer

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986)

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Materialet är översatt och bearbetat av Folkungakyrkans vardagskyrkoteam

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014

Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014 Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014 Jorunn Fredriksson - Evangelist Stina Håkansson Teen Challenge Marianne Gustafsson - Pastor Vi välkomnar Stina Håkansson och Marianne Gustafsson

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ett sekel i Hovslätts Missionskyrka

Ett sekel i Hovslätts Missionskyrka Ett sekel i Hovslätts Missionskyrka Det andliga uppvaknandet som skedde på 1800- talet, det vi brukar kalla väckelsen i slutet av förra seklet, satte spår som varit synliga genom hela 1900- talet. Det

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Inge och Margareta Håkansson, Morkullevägen 84, berättar om sitt boende i Sunnersta

Inge och Margareta Håkansson, Morkullevägen 84, berättar om sitt boende i Sunnersta Inge och Margareta Håkansson, Morkullevägen 84, berättar om sitt boende i Sunnersta Vi har bott här på Morkullevägen sedan år 1958. När vi flyttade hit var adressen dock Granvägen 3, men i enlighet med

Läs mer

Kurt Larsson VÅR HEMBYGD

Kurt Larsson VÅR HEMBYGD Kurt Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcksberättelse del 20. Fotograf Gustaf Åhman sidan 2 Gustaf Åhman, kort historik Gustaf Åhman föddes den 24 maj 1885 i Kolbäck. Hans far var folkskollärare och kantor. Familjen

Läs mer

Detta var den ringa begynnelsen!

Detta var den ringa begynnelsen! Detta var den ringa begynnelsen! av Olle Eriksson En uppsats som berättar hur den ringa begynnelsen i Älta blev en livaktig utpost i Tyresö. Första upplagan januari 1995 Om hur både dansbanevakten och

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka.

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka. PROGRAMBLAD Februari - Maj 2017 Skänninge Missionskyrka http://equmeniakyrkan.se/skanninge/ Vecka 5 To 2/2 Fr 3/2 Sö 5/2 Vecka 6 Må 6/2 To 9/2 Sö 12/2 Vecka 7 To 16/2 Lö 18/2 Sö 19/2 Vecka 8 Må 20/2 To

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden fyller 50 år. Några av de första som flyttade in i de nya radhusen på Snickarstigen var Britt Stadener, Kerstin och Lars-Göran Alfredson.

Läs mer

Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. Ordföranden föredrog det nya aftalet för Avd. som godkände detsamma.

Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. Ordföranden föredrog det nya aftalet för Avd. som godkände detsamma. Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. 1 Mötet öppnades kl 4.30 e.m. af Ordf Oskar Andersson.. 2 Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.. 3 Ordföranden föredrog

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Gunnar Lyckborg Maria Haglund Börjesson Sonja Jernström Tore Ardvall Kerstin Svenonius, anmält förhinder Pamela Kinnunen, anmält förhinder

Gunnar Lyckborg Maria Haglund Börjesson Sonja Jernström Tore Ardvall Kerstin Svenonius, anmält förhinder Pamela Kinnunen, anmält förhinder Svenska kyrkan MALMÖ Församlingsrådet S:t Petri, Malmö Protokoll 2016-05-30 Plats: S:t Petris församlingshus, Själbogatan 17, Malmö Tid: 18.00-20.10. Närvarande Ledamöter Tomas Nordin, ordförande Helmar

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Stormaktstiden Lärarmaterial

Stormaktstiden Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap, både de

Läs mer

Stadgar för Skags kapellag

Stadgar för Skags kapellag Stadgar för Skags kapellag 1 NAMN Föreningens namn är Skags kapellag. 2 ÄNDAMÅL Skags Kapellag är en ideell förening som har till uppgift att underhålla och förvalta Skags kapell och Theastugan samt att

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer