Huddinge Det brinner i kapellet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge Det brinner i kapellet"

Transkript

1 Huddinge Det brinner i kapellet av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Huddinge under 70 år.

2 Första upplagan maj 1993 Pingstkapellet brinner i Huddinge av Olle Eriksson - Väldig brand i ett kapell vid Huddinge, så inleder Svenska Morgonbladet sitt långa referat från branden i Filadelfiakapellet i Huddinge vintern Det var inte fråga om någon himmelsk eld utan om en ren eldsvåda. Och kapellet stod inte att rädda. Det var det första pingstkapellet i Huddinge och det fick göra tjänst endast i fyra år hade församlingen bildats och den 19 januari följande år invigdes kapellet. Men redan 1929 förvandlades det alltså till en askhög. En askhög som också innehöll vaktmästarfamiljens oförsäkrade lösegendom och gummiverkstadens maskinpark och däcklager i källaren. Okänd början Så värst mycket mer vet vi inte om pingströrelsens genombrott i detta förortssamhälle, som låg ganska långt från stan med dåtidens kommunikationer. I dag är det en av lands folkrikaste kommuner med en livlig pingstverksamhet. Alla protokoll och andra handlingar, som skulle kunna berätta om den ringa begynnelsens dag då 20 personer, varav endast 13 med egen inkomst, bildade församlingen i Huddinge, förstördes säkert vid branden. Vad som återstår, och som kan berätta något, är gamla nummer av Evangelii Härold. I tidningens predikoturer kan man läsa om hur det förekom pingstmöten i Kommunalsalen i Huddinge sju gånger under Vid det första som hölls 19 januari talade A P Franklin och vid det sista den 6 november var Ivar Skoglund annonserad. Både talare och sångare tycks ha kommit ut från stan och det var förmodligen den stora församlingen som ansvarade för mötena. Den 18 juli 1924 annonseras i EH om offer för kapellbygget. Elias Blomberg - gammal Huddingemedlem - berättar att församling bildats under året med byggmästare Bengtsson som föreståndare. Det nya kapellet var klart den 19 januari Vid invigningshögtid kl. 11 f.m. var Alfr. Gustafsson och Paul Ongman annonserade. På eftermiddagen klockan fem talade Lewi Pethrus och Filadelfiakören sjöng och i predikoturerna presenteras verksamheten från början som Huddinge, Nya kapellet. I juli samma år börjar man kalla sig Huddinge fria församling. Något senare finns ett nytt upprop om pengar till byggnadskassan i samband med bön och offerdag den 9 augusti.

3 Vattnet tog slut för brandkåren De tre stockholmstidningarna Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen och Svenska Morgonbladet hade alla stort uppslagna artiklar på sina förstasidor med referat av branden i Huddinge. Artiklarna som beskrev förloppet mycket noggrant var försedda med stora bilder med underskrifter som Filadelfias predikolokal ett flammande bål, Missionskapellet knäppt av vår fotograf mitt under branden och En bild från Filadelfiakapellet under branden. Alla med stora lågor mot den svarta kvällshimlen. Två bränder och ån bottenfrusen Att brandkårerna från både Fullersta, Stuvsta, Huddinge och Liljeholmen och Katarina i stan inte lyckades rädda kapellet berodde på att två hus i Huddinge brann samtidigt och att ån, där man skulle hämta vatten, var bottenfrusen. För att ge den bästa bilden av händelsen citerar vi: Stockholms - Tidningen TVÅ HUDDINGEVILLOR NEDBRUNNA Samtidiga eldsvådor på två håll. Hjälp kallades till den ena branden, kom till den andra. VATTENBRIST. Huddinge villasamhälle hemsöktes på onsdagseftermiddagen med ett par timmars mellanrum av två förhärjande eldsvådor. En enfamiljsvilla, Fridhemsområdet nr 7, och Filadelfiaförsamlingens kapellbyggnad, halvannan kilometer därifrån, lades i aska på ett par timmar. Bägge eldsvådorna orsakades av otäthet i skorstensmuren och brandkåren hade utan tvivel kunnat kväva elden i dess linda på bägge ställena, om icke vattnet tagit slut. Nytt brandlarm under släckningen. Medan Fullersta brandkår var sysselsatt med eldsvådan uppe i skogen på Fridhemsområdet kom meddelande till brandplatsen, att Filadelfiaförsamlingens lokal omkring 200 m. från Huddinge kyrka stod i lågor. Så många man som kunde avvaras skyndade till den nya brandplatsen och när de kommo dit fingo de förklaringen på, varför Stuvsta och Liljeholmens brandkårer, som alarmerats till Fridhem 7, aldrig kommit fram. De voro nämligen fullt sysselsatta med släckningsarbetet av Filadelfiabyggnaden. För att komma fram till den första brandplatsen måste man nämligen fortsätta förbi brandplats nummer två över Huddinge station och i en vid krök tillbaka på andra sidan järnvägen och upp i skogen. När brandkårerna kommo körande vägen fram och upptäckte en byggnad som stod i ljusan låga intill vägen, stannade de där och grepo sig an med arbetet, å sin sida förvånade över, att Fullersta brandkår inte var på platsen. Eldsvådan i Filadelfiabyggnaden, som utbröt vid 6-tiden, upptäcktes av vaktmästaren i församlingen, då han var nere för att se till värmeledningspannorna. Församlingen skulle nämligen ha möte kl. 7. Vaktmästaren märkte att rök trängde ut från trossbotten och då han skyndade upp i den stora predikolokalen fann han denna full med rök och i mattan på golvet brann det friskt. Brandkårerna voro emellertid ovanligt snabbt på platsen, tack vare att de fått larm till den andra eldsvådan, och skulle säkert ha blivit herrar över elden. om det icke även här rått brist på vatten.

4 Strax intill kapellet finns en å, men denna var bottenfrusen. En slangledning lades ut till en brunn ungefär en halv kilometer från brandplatsen. Brunnen blev emellertid snart länspumpad och brandmännen hade sedan intet annat ett göra än att se på, hur huset brann ned. Då kapellet låg ganska ensamt på ett gärde, förelåg ingen fara för andra byggnader. Den brunna byggnaden var försäkrad till bekant belopp. Vaktmästaren, som bodde i huset, fick allt sitt lösöre uppbränt. Det var visserligen också försäkrat, men som förvarat i en byggnad i Älvsjö, där han bott till 1 oktober. Vaktmästaren hade på onsdagen talat om, att han en av de närmaste dagarna skulle flyta över försäkringen att gälla hans nuvarande bostad. I huset fanns även inrymt en större motorverkstad, Oskar Nords bilverkstad. Innehavaren hade en mängd reparationer inne och dessutom ett stort lager av gummiringar, verktyg m.m. och bl. a. en vulkaniseringsapparat, värd ett par tusen kronor, varför han, trots att det hela var försäkrat för kr., även torde göra förlust. Man lyckades endast rädda ett par motorcyklar. All församlingens egendom, däribland en värdefull orgel, blev lågornas rov. I hyrda lokaler Som framgår av tidningsreferatet skulle församlingen ha möte på kvällen. I EH annonserades talarna G E Söderholm (som skrev Den svenska pingstväckelsens historia, 3 band, i slutet av 20-talet) och Hård (som är okänd). Vidare skulle en av musikgrupperna från stan vara med. Det berättas att de, när de steg av tåget, såg en stor brand i närheten. Ju närmare kapellet de kom desto närmare kom de branden. För att så småningom få vända om hem utan att ha fått sjunga, kan man tänka. I fortsättningen annonserar Huddinge Filadelfiaförsamling - man överger Fria församling - sina möten i hyrda lokaler. Ofta i Församlingssalen. Sången och musiken svarar till och från Örby musikgrupp för. Något som inte kommit fram vid genomgången av Örbyutpostens handlingar. Bara grunden återstod Endast grunden återstod av kapellet och enligt uppgifter i en artikel skriven av Elias Blomberg 1989 såldes den tillbaka till Stuvstabolaget och en ny köptes i Fullersta. Denna bebyggdes dock aldrig utan det blev åter en försäljning av tomten och den gamla köptes tillbaka. Tråkigt i Huddinge Även för åren närmast efter branden saknas protokoll och andra handlingar som kan berätta vad som hände. Vi kan i dag bara föreställa oss att man förmodligen var både oklara och oeniga om hur man skulle göra. Man hade ju knappt kommit igång med den nya lilla församlingen i det nya kapellet förrän man stod där med bara en svartbränd byggnadsgrund. Och så börjar det dra i den lilla tappra skaran där ute. För en del drog det till den stora församlingen i stan, för andra till att ta nya tag och fortsätta där det hela slutat så snöpligt.

5 Enligt muntliga vittnesmål var det ganska tråkigt i verksamheten ute i Huddinge under några år vid mitten av 30-talet. Det skulle ha berott på motsättningar i anledning av den s k Franklinstriden och på svårigheter i samband med det långt utdragna kapellbygget. Samtidigt som några satte igång med att uppföra ett nytt kapell på den gamla grunden (men det nya huset byggdes något längre) sökte andra Huddingemedlemmar medlemskap i stan. Det började på sommaren 1932 då protokollet från äldstemötet uppger att sju medlemmar av Filadelfiaförsamlingen i Huddinge begärt inträde i vår församling, och ansåg ordförande, att vi ej utan vidare kunde intaga dem som våra medlemmar, utan att först undersöka huru församlingen i Huddinge ställde sig till saken. Ett par bröder skulle ta kontakt. Man ville tydligen inte bara ta in dem i församlingen utan att undersöka bakgrunden. Medlemmarna var uppagiterade Bröderna från stan fick ingen kontakt utan mötte en Huddingeförsamling med uppagiterade medlemmar, som inte velat taga någon rättelse. I det läget ansåg man sig inte ha skäl att vägra de sökande inträde. Men man inte bara lät dem komma in utan beslöt även att icke understödja verksamheten i Huddinge. 1 mars 1933 har Huddinge fattat ett preliminärt beslut om att upplösa församlingen och gå över till stan och den 16 mars förekommer Huddinge Filadelfiaförsamling för sista gången i EH:s predikoturer. Efter att ett 20-tal medlemmar flyttat över startar stan en utpost i Huddinge och annonserar möten under ÕHuddinge (Biograflokalen)Õ. Dubbel bokföring Året går och inget händer. Ute i Huddinge är en skara i full fart med att bygga det nya kapellet. Från januari-mars 1934 finns dagsverkslistor bevarade som visar vilka som arbetet på bygget och hur mycket de fått ut. Samtidigt finns verkligen en dubbel bokföring bevarad. En för församlingen - det som är kvar av den och som äger och bygger på tomten - och en för den nybildade, stan tillhöriga, utposten. För åren 1933 och 1934 finns flera resultat- och revisionsberättelser. Det är svårt att få riktig klarhet då datum skiljer något från andra uppgifter och då huvudmannen uttrycks på olika sätt. Tydligt är dock - vilket redan konstaterats - att det funnits två pingstgrupper i Huddinge under övergångstiden från egen församling till utpost till Stockholm. Det talas om Böneringen i Huddinge, om Filadelfiaförsamlingens i Stockholm bönering och om Filadelfiaförsamlingen i Huddinge. I en revisionsberättelse har man ändrat från Huddinge bönerings räkenskaper till Filadelfiaförsamlingens i Huddinge räkenskaper. I något fall verkar man rent av haft samma revisorer i de olika grupperna. Stan irriterad

6 I stan verkar man ha blivit irriterad på församlingen ute i Huddinge, därför att de aldrig kom till beslut. Man vill gå in på gemensamt betyg men verkar inte få det osv. Men vad som är största anledningen till irritationen är nog att den lilla kvarvarande församlingen sitter på fastigheten. Samtidigt som församlingen i stan bedriver verksamheten där ute - i utpostform men utan egen lokal. Broder N N ansåg för sin del, att ett avståndstagande borde tagas i förhållande till denna verksamhet för att därigenom söka bringa Huddingeförsamlingen att verkställa det tidigare fattade beslutet om församlingens upplösning, i synnerhet som vår utpost icke under nuvarande förhållanden kan göra något åt det påtänkta lokalbygget å den för detta ändamål inköpta tomten, då denna vore skriven i Huddingeförsamlingens namn. Mötet beslöt tillskriva Huddingeförsamlingen med anmodan att snarast möjligt fatta definitivt beslut om församlingens upplösande samt klargöra läget för församlingen. Formell begäran På sommaren 1934 kommer Huddinge med en formell begäran om att som församling få ingå i vår församling och samtidigt till församlingen överlämna sin fastighet därstädes. Kapellet var vid denna tidpunkt inte färdigt utan det skulle erfordras cirka 2 3 tusen kronor för färdigbyggandet. Begäran beviljades naturligtvis och Anders Söderberg värderade fastigheten till tusen och den var intecknad till 14 tusen. Den 9 juli hälsades tretton medlemmar från Huddinge välkomna till församlingen i stan (man får förmoda att det var alla som var kvar) och den 19 augusti 1934 var det stor invigning av det Nya Filadelfiakapellet. Efter drygt och, kan man tänka, dryga fem år efter branden. På förmiddagsmötet talade Tage Sjöberg och David Blomberg (som då var i Tumba) och vid den egentliga invigningshögtiden klockan fem på em var det Lewi Pethrus tur. Halv åtta var det offentl. möte, flera talare. - Sång av musikgrupp n:r 4 från Filadelfia, Sthlm. Kollekt upptages för byggnadskassan. Var det månntro samma sånggrupp som fått vända hem vid branden 1929? Mot nya segrar Hittills verkar verksamheten i Huddinge mest ha varit jobbig. En liten grupp bygger ett kapell som efter några år brinner ner. En något större - men ändock ganska liten - grupp har svårt med sammanhållningen. Men efter att ha dragit åt olika håll är man nu samlade under ett gemensamt nytt kapelltak. Under de första 13 åren byter man pastorer och evangelister ganska ofta. Det börjar med Olof Mårdstam och fortsätter med Helmer Fridhammar, David Blomberg, Jöns Christenson, Martin Thornell och Ralph Friberg tills man 1949 får Åke Lindgren som stannade i sju år. David Blomberg delade under en period sin tid mellan Huddinge och

7 Älvsjö och Jöns Christenson uppehöll tjänsten som gruppledare under en period i början av 40-talet då man saknade vittne. En tid efter inflyttningen berättar protokollet om att man inför våren skulle köpa nya gardiner och att man under hösten skulle plöja kapelltomten för att förbereda nästa sommars tältmöten. Då använde man tydligen kyrktomterna för tältmöten, medan de i dag går åt till parkeringsplatser. Långvariga pastorer Som redan noterats stannade Åke Lindgren i sju år. Han hade hjälp en tid av Zeibrandt Näslund på väg till språkstudier i England. Efter att ha varit utan pastor ett år kom sedan Algot Sjöström som stannade ända till 1967 då han följdes av Sven-Ingvar Ringbäck. Även han stannade några år innan Göte Edelbring tog vid. Ny kyrka igen Huddinge växte och församlingen växte och kapellet blev för trångt. Nu byggde man på annan tomt sedan stadsplanen inte tillät bygge på gamla stället. Man fick en stor och fin kyrka som invigdes pingsthelgen I början av juni och just i skarven mellan pastorerna Ringbäck och Edelbring. Men längst av alla pastorer stannade i alla fall Samuel Asp. Han kom 1976 och stannade i 15 år. Dagens pastor heter Kjell Grip. Och i och med denna genomgång av pastorerna skulle den här berättelsen kunna vara slut. Man skall inte skriva om alltför färska händelser. Sådana är alldeles för lätta för läsaren att kontrollera. Övrigt Men innan vi slutar bör i alla fall nämnas att Huddingeförsamlingen varit verksam på olika sätt även vid sidan om den vanliga mötesformen. Man har haft kommunala barnlokaler i kyrkan där man nu har ungdomskafe för skolungdomarna som inte gillar skolmaten. Man har varit föregångare och starkt engagerade i NärTv Flemingsberg och då det gällt att bygga och äga fastigheter och tomter har man fortsatt. Men nu via sin bulvan Huddinge-bröderna. Nu ser historieskrivaren och historieskrivningen fram mot nästa Pingstkyrka i Huddinge. För den kan väl inte dröja så länge. Bilagor: Ur olika böcker Mötesannons 1934 Kapellet brinner!! av Elias Blomberg Fastighetskarta 1932 Stockholms-Tidningen 7 mars 1929.

8 Ur olika böcker I någon av församlingens jubileumsböcker framgår att några utposter har blivit församlingar: Tureberg, Tumba, Täby, Nynäshamn. (Inte Huddinge som tydligen inte varit utpost före församlingsbildandet). Ur Den svenska pingstväckelsens historia, del II : sida 99. Filadelfiaförsamlingen har utom verksamheten i själva huvudstaden även under årens lopp verkat på en mängd olika platser omkring Stockholm, där sedan egna fria församlingar uppstått, vilkas medlemmar sålunda utträtt ur Filadelfiaförsamlingen. Bland sådana församlingar må nämnas Filadelfiaförsamlingen i Enköping, Elimförsamlingen i Täby, Taborförsamlingen å Södermalm i Stockholm, numera uppgången i Södermalms fria församling, de fria församlingarna i Huddinge, Tureberg, Tumba m. fl. sida 422. Utefter stambanan mellan Stockholm och Södertälje finnas tvenne fria församlingar, som uppstått genom Filadelfiaförsamlingens i Stockholm verksamhet, nämligen de fria församlingarna i Huddinge och Tumba. De flesta medlemmarna av församlingen i Huddinge ha till följd av inre svårigheter i församlingen under den senaste tiden åter anslutit sig som en bönegrupp till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Församlingen i Tumba har nått en mycket glädjande utveckling och räknar för närvarande 120 medlemmar. I boken anges tyvärr inga årtal. Endast att arbetet med insamlandet av uppgifter avslutades Boken trycktes HUDDINGE, EN SOCKEN I STORSTADENS SKUGGA (Huddinge hembygdsförening 1956): I Huddinge finns sedan ett 30-tal år tillbaka också en Filadelfiagrupp med egen gudstjänstlokal vid Kommunalvägen. Gruppen, som tillhör Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, bestod från början av ett 20-tal medlemmar med byggmästare Bengtsson som drivfjäder. Omkring 50 aktiva medlemmar håller nu fyra söndagsskolor i gång och bidrar till en missionärs underhåll i Kongo. SAMHÄLLSUTVECKLINGEN FOLKRÖRELSER OCH POLITIK I HUDDINGE (Huddinge kommun 1991): Trots att baptisterna startade sin verksamhet tidigt i Huddinge blev man emellertid inte först med att bilda en för-

9 samling. Redan år 1924 hade det bildats en pingstförsamling i Huddinge. Efter några års verksamhet gick den upp i Filadelfiakyrkan i Stockholm och bedriver fortfarande sin verksamhet som denna församlings utpost i Huddinge. Den första kyrkolokalen brann ned men snart byggdes en ny kyrka. En stor del av verksamheten på sommaren bedrivs i form av stora friluftsmöten där musiken är en viktig och samlande del av verksamheten. Filadelfiaförsamlingen räknar för närvarande 100 medlemmar och bedriver i likhet med missionsförsamlingen en betydande ungdomsverksamhet. DAGENS NYHETER. Brandmännen fingo se på då husen brunno Två förödande eldsvådor i Huddinge. KAPELL I ASKA. Vattnet tog slut när Katarina kom till Filadelfia. Två Huddingebyggnader lades på onsdagseftermiddagen i aska. (Efter att ha berättat om villan över till Filadelfia.) Elden synes ha börjat i trossbotten en trappa upp i närheten av skorstens- stocken och torde ha orsakats av någon felaktighet i denna. (Sedan berättar DN ungefär på samma sätt om branden och dess följder som St-T.) SVENSKA MORGONBLADET Väldig brand i ett kapell vid Huddinge. Två eldsvådor på samma gång i samma trakt. ÅN BOTTENFRUSEN Brandkåren fick stå och titta på hur det brann. Vid 5-tiden på onsdagseftermiddagen utbröt eld i en villa i Fridhemsområdet i Huddinge. Omkring 1 timme senare började det brinna i Filadelfiaförsamlingens kapell i närheten av Huddinge kyrka. Båda byggnaderna nedbrunno till grunden. (Även SvMB berättar om misstaget med brandplatsangivelserna, om bristen på vatten och om vaktmästarens och verkstadens situation.) TILLÄGG till uppsatsen Huddinge - det brinner i kapellet från maj 1993

10 Diakonmöte 13 november Beslöts att bröderna Allvin, Hård och Rydberg tillsammans med B A Bengtsson skall bese en villa i Huddinge för eventuellt inköp av densamma för att inredas till predikolokal. Diakonmöte 27 november Bröderna som besökt Huddinge för att se på en villa därstädes, och taga reda på försäljningsvillkoren å densamma, avlade sin rapport, och beslöts att ej vidare reflektera på denna sak. Diakonmöten 4 mars En fråga angående lokal för verksamheten i Huddinge upptogs till behandling, dock fattades ej något beslut i denna sak utan bordlades frågan till ett kommande möte. Diakonmöte 6 maj Angående verksamheten i Huddinge besöts att några av bröderna reser ut för att få samtala med vännerna där om ordnandet av en församling. Beslöts att resa lördagen den 17 maj på em kl Församlingsmöte 26 maj 1924 P. 7. Ansökan hade inkommit från våra vänner som äro bosatta i Huddinge, med begäran om flyttningsbetyg, i och för bildande av en lokalförs. därstädes. Ansökan var av följande lydelse: Till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Kära nådessyskon! Som vi undertecknade medlemmar i Filadelfiaförsaml., efter mycken bön till gud, kommit till den tro och övertygelse, att vi mera helt kunna verka Herrens verk här i Huddinge, genom att sammansluta till en lokalförsamling. Av denna anledning anhålla vi om våra betyg, för att bilda en fri församling i Huddinge. Huddinge den 26 maj B A Bengtsson, 3539 Nils A Fryckberg, 3540 Anna Amanda Fryckberg, 2268 Emelia Anna Sunder, 3040 Hulda Sjöman, 3255 K V Melin, 3256 Göta Melin, 2392 Sven Aug. Persson, 2393 Johanna Sofia Persson, 3249 Knut Vilhelm Carlsson, 3240 Svea Carlsson, 3447 Axel Einar Melin och 1213 Elsa Melin. Ovanstående vänner fingo sin begäran beviljad av församlingen. Diakonmöte 27 januari Angående pengar till kapellbygget i Huddinge fick pastor Gustafsson i uppdrag att höra med vännerna där om de ej själva kunna ordna denna sak. Diakonmöte 27 oktober Från församlingen i Huddinge hade en begäran inkommit om lån av 2 tusen kr. till kapellbygget. Beslöts att vid något tillfälle upptaga ett offer för Huddonge och på så sätt söka hjälpa vännenra där. Bröderna Pethrus, Gustafsson o Lundberg valdes att meddela vännerna vårt beslut.

Livskraftig församling som aldrig varit utpost

Livskraftig församling som aldrig varit utpost Livskraftig församling som aldrig varit utpost av Olle Eriksson Om hur det började med endast fyra bröder i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka. Första upplagan mars 1996

Läs mer

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet. Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling

Läs mer

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND 1900 - TALETS PINGSTKAPELL PÅ ÖLAND Olle Edelbring 1900-talets Pingstkapell på Öland Av Olle Edelbring Utgiven 1999 av: Olle Edelbring Fingerkroken 2 380 62 Mörbylånga Tel. 0485-400 04 JAG GLADDES, NÄR

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Väckelsen i Örby under 100 år

Väckelsen i Örby under 100 år Väckelsen i Örby under 100 år av Olle Eriksson En studie av väckelserörelse och frikyrkosamfund i en Stockholmsförort under perioden 1898-1992. Första upplagan mars 1993. Väckelsen i Örby under hundra

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Redan 1913 var man i Aspudden

Redan 1913 var man i Aspudden Redan 1913 var man i Aspudden av Olle Eriksson En uppsats som försöker beskriva Filadelfias arbete i Aspudden, Mälarhöjden, Älvsjö och Bredäng. Första upplagan oktober 1994 Från en präktig predikolokal

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Lemshaga13 Planering

Lemshaga13 Planering Lemshaga13 Planering Ver2, 2013-10-02 Allm. Inköp/Fix/ToDo Story Inbjudan. Ved. Frimärken, mm Hajkmärke göra själva; Läderarmbandet 4 Stationer; Eld, Bröd, Kasta&Lek, Läderarmband Ta med (bara förslag):

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer