Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia"

Transkript

1 Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet.

2 Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling av Olle Eriksson Pingstväckelsens budskap började förkunnas i Nynäshamn redan i början på 1920-talet eller kanske ännu tidigare genom bröder från Stockholm. Så småningom kom en bönering till stånd, som var ansluten till Taborförsam-lingen i Stockholm och Nynäshamn räknades följaktligen som utpost till nämnda församling, inleder Erik Holmström församlingens i Nynäshamn tioårsberättelse den 29 oktober Från slutet av 1929 var man utpost till Filadelfia i Stockholm och 1939 bildade man egen församling. Erik Holmström var den nya församlingens femte pastor och föreståndare. Nynäshamn Nynäshamns kommun upptar södra delen av halvön Södertörn söder om Stockholm. I norr gränsar kommunen till Botkyrka och Haninge kommuner. Invånarantalet uppgår till varav väl ungefär hälften bor i den stora tätorten Nynäshamn, som blev köping 1911 och stad Andra mindre tätorter är Sorunda och Ösmo. Nynäshamn har egna stora arbetsplatser men är samtidigt sovstad för många som arbetar uppåt Stockholm dit det är km. Man är också en hamnstad med isfri hamn året runt och med färjetrafik främst till Gotland men på senare år också till grannländerna på andra sidan Östersjön; både åt öster och åt söder. Kommunikationerna har sedan många år främst utgjorts av järnvägen. Från 1901 en privat oelekrifierad bana, som utgick från stambanan vid Älvsjö station. Stockholm-Nynäs järnväg (S.N.J.). Förmodligen byggd mycket med tanke på Gotland. Nu ingår banan i SL:s pendeltågssystem. Bland de gamla säkra arbetsplatserna kan nämnas tele- och oljeindustrier många är de oljevagnar som trafikerat banan sedan den första tankbåten lossade olja 1928 samt Riksförsäkringsverkets stora anläggning. Nynäshamn var också platsen för OS-seglingarna 1912.

3 Tabor var tidigt ute På nyår 1923 kunde man läsa i Evangelii Härold om Taborförsamlingens tredje årsmöte. Det hade hållits på Trettondagen i lokalen Brännkyrkagatan 88 på Söder i Stockholm. Bland mycket annat rapporteras om god framgång för församlingens utposter i Ösmo, Nynäshamn, Dalarö och Huvudskär. Församlingen bestod vid årsmötet av 262 medlemmar och hade under året som gått fått döpa inte mindre än 61. När utposten, ibland benämnd bönering, i Nynäshamn bildades, vet vi inte. Vad vi däremot vet är att Taborförsamlingen grundades 31 oktober Nynäshamn nämns i Evangelii Härolds predikoturer första gången i mars Från samma år är också det äldsta bevarade protokollet; från ett månadsmöte den 6 december. Tabor bildades av 31 medlemmar från Filadelfia. De hade kommit dit på betyg från baptistförsamlingen Ebeneser på Söder. Lewi Pethrus ansåg emellertid att de borde vara kvar på Söder och arbeta där. På hans förslag bildades därför en pingstförsamling som fick namnet Tabor. Redan 1917 hade 59 medlemmar från baptistförsamlingen Elim på Östermalm bildat pingstförsamlingen Smyrna; också den på Söder. De två söderförsamlingarna låg inte långt från varandra ens med den tidens fortskaffningsmedel och 1 september 1929 gick man samman och bildade Södermalms fria församling. Detta kom, som vi skall se längre fram, att få konsekvenser för den lilla bönegruppen ute i Nynäshamn. Man vill få ordning Vid det första protokollförda månadsmötet den 6 december 1927, liksom vid de möten som annonserades i Evangelii Härold redan i mars samma år, samlades man i lokalen Floragatan 5. En hyrd lokal i ett hus som låg där Nynäshamns centrum ligger i dag. Där var man kvar ända till den 13 december 1970 då man kunde flytta in i den nya egna kyrkan. Mötet den 6 december var sammankallat för att ordna med verksamheten och då beslöts att hålla böneringsmöten på bestämda tider och protokollföra dem. Nu skulle det bli ordning och reda. Ernst Hagberg valdes till ordförande, Albert Ekman till sekreterare och Ernst Karlson till kassör. Hagberg och Karlson skulle skriva årsredogörelsen från böneringen till församlingens årsmöte den 3 januari Ekman kom att väljas till sekreterare många gånger under åren och tjänstgjorde sin sista period som sådan så sent som åren Då i den nybildade församlingen. Hagberg köper ved

4 Vid årsmötet var femton medlemmar med och man kunde notera en kassaomslutning 1927 på kronor. För övrigt beslöt man att broder Ernst Hagberg både skulle köpa in ved till lokalen och se till att den blev ditkörd. Vid gruppmötet i februari var man inte överens i den lilla gruppen. Ordförande avsa-de sig uppdraget av vissa orsaker. Han hade erhållit ett brev från en annan broder med de mest grova beskyllningar om andligt högmod med mera. Brodern som skrivit brevet hade utan att höra övriga ändrat på ett beslut om när brödsbrytelse skulle hållas. Han tyckte inte att detta skulle behöva följas av en anmärkning och han blev uppbragd. Men, förklarade han sig, kanske blev brevet av ovislig art. Systrarna kände inte något för broder G. Den 6 november var man samlade till månadsmöte. Då hade man erbjudits en evangelist. Förmodligen från bibelskolan i stan. En broder G. hade varit hos dem och provat. I protokollet kan vi läsa ordagrant att: syster A hälsade från systrarna att vi inte känner något för G men för P, och att det behövs hjälp i sången. Syster B tycker det är härligt med broder P men tyckte att vi måste vara eniga då det gäller kalla ett vittne. Tydligen kunde broder P spela och sjunga. I brist på enighet om vem man kände mest för bordlades frågan för den här gången. Kanske skall det nämnas att gruppen ute i Nynäshamn som regel bestod av ungefär 80 procent kvinnor ( systrar ). Vid decembermötet beslutades att ha julotta klockan sju och att broder Ernst Karlson skulle skaffa granar medan systrarna skulle sköta om att det fanns ljus (till granarna). Där gick allt fridfullt och stilla... Vid 1929 års första gruppmöte relaterade broder JK något från årsmötet inne i Taborförsamlingen. Där gick allt fridfullt och stilla och Guds frid märktes.... Vad hade han väntat sig månntro? Helmer Holmgren, pastor i Tabor och senare äldstebroder i Filadelfia under många år, önskade en förteckning över Nynäshamnsgruppens medlemmar. Detta för att kunna översända medlemskort att visa upp vid församlingsmöten och andra enskilda sammankomster. Det var före datorernas tid. I protokollet från månadsmötet den 9 juli läser vi: Br EK önskade bli befriad från sin kassörsbefattning. Beviljades ej. Ord och inga visor. Tabor och Smyrna slås ihop På annat håll än i Nynäshamn kan vi läsa att de två söderförsamlingarna Tabor och Smyrna gick samman den 1 september 1929 och bildade Södermalms fria församling. Man hade till att börja med möten i biografen Mosebacke Pastorerna hette Ivar Claeson, Rikard Fris, Oscar Svanell och Helmer Holmgren. Alla bröder som skulle låta

5 tala om sig inom pingströrelsen i många år. I och med sammanslagningen följde gruppen i Nynäshamn med till Södermalms fria på köpet och förmodligen utan att veta så mycket om det. I varje fall finns inga noteringar om sammanslagningen i handlingarna. Men det skulle komma att märkas. Stan drar in hyran Meddelades att församlingen i Stockholm har beslutat att dra in hyran för lokalen i Nynäshamn och erläggs ej längre än detta år. Varför hyran drogs in var att vi ej böjde oss för församlingen ang br. P. (Den som systrarna kände mest för), står att läsa i paragraf 3 från månadsmötet den 12 november Vi läser vidare: Framhölls att församlingen lämnat oss frihet ang br. P. Br Svensson tyckte när det låter så från församlingen så är det nog bäst att vi lämnar Taborförsamlingen, och att vi inte få förgripa oss på vittnet, det är Gud som för fram verket. Sedan några bröder talat för och emot förslaget: Beslöts på grund av vissa förhållanden att lämna Tabor och gå över till Filadelfia. Att Tabor redan den 1 september förenats med Smyrna och bildat Södermalms fria församling förefaller gruppen i Nynäshamn inte känna till. När gick man egentligen över? I Filadelfias protokoll låter det sig inte göra att se när och om dessa medlemmar från Nynäshamn togs in i stan. De skulle ju formellt ha kommit på betyg från Södermalms fria. Tiden efter bildandet av den församlingen kom dock väldigt många medlemmar därifrån, främst beroende på att man tog in missionsmannen A P Franklin sedan han uteslutits ur Filadelfia. Nynäshamnsmedlemmarnas namn försvinner helt enkelt i mängden namn, och de kan i dag inte särskiljas. Och hur detta beslut att gå över till Filadelfia följdes upp i Nynäshamn framgår inte och protokoll saknas fram till den 12 april Söder har dem kvar Riktigt säker på vilken församling gruppen i Nynäs tillhörde de första åren på trttiotalet går det inte att nu efteråt klarlägga. Frågan är om de själva var helt klara över det. Södermalms fria starade en egen tidning då man blev ställda utanför pingströrelsen. Den fick namnet Missionsfacklan och i den kan man läsa att en Einar Östholm var ansvarig för arbetet i Nynäshamn 1930 och att Eva Eriksson tjänat i Nynäshamn från den 17 januari Namnen Einar Östholm och Eva Eriksson förekommer inte i protokollen i Nynäshamn. Varken före den 12 november 1929 eller efter den 12 april Av det föregående och av det följande kan man dra slutsatsen att det i praktiken tog tre

6 fyra år för den lilla gruppen att gå över från Tabor (Södermalms fria) till Filadelfia. Franklinstriden sätter spår Efter att ha återfunnits under Tabor i Evangelii Härolds predikoturer placerades Nynäshamn nu helt följdriktigt under Södermalms fria. Detta till och med två veckor under januari Sedan försvann såväl Södermalms fria som Nynäshamn helt. Detta berodde på att sedan missionsmannen A P Franklin på grund av synd uteslutits ur Filadelfia den 14 oktober 1929 togs han första veckan i december samma år in som medlem på söder. Filadelfia tog då avstånd från den nystartade söderförsamlingen. Ett avståndstagande som skulle vara i ganska precis fem år och som bland annat syntes i att predikoturerna i Evangelii Härold försvann. Man blir Filadelfiautpost I Filadelfias årsberättelse för 1932 är inte Nynäshamn utpost men däremot har församlingen bedrivit verksamhet där. Ett uttryck som, liksom bönering, markerar en något lägre grad av aktivitet eller medlemsantal än utpost. I Evangelii Härold dyker Nynäshamn upp under Filadelfia och ofta med Filadelfiabröder som talare. Ute i Nynäshamn verkar man ha varit lyckligt ovetande om den stora striden. Man verkar ha sina egna problem. I protokoll från junimötet framgår att en syster engagerat sig i en lokalfråga och att br JK tyckte att ovannämnda förfaringssätt var felaktigt och bör ej förekomma inom pingstväckelsen. Det bör ju ordnas genom bröderna, där det finns sådana. Bröderna städar inte Vid gruppmötet i januari 1933 dominerar tre frågor. Kassören önskar bli befriad från kassörssysslan enär det framkommit misstroende mot honom angående kassans skötande. Böneringen önskade ha honom kvar som kassör. Och så blev det. Tage Sjöberg var ute för att samtala i frågan om evangelist, men det verkar gå trögt. Innan mötet avslutades var också frågan om städning av lokalen uppe på dagordningen. Den frågan överlämnades åt systrarna att själva ordna i saken. Om den här uppsatsen ger en negativ bild av gruppen i Nynäshamn så ger den dessvärre rätt bild enligt protokollen. Man tycks ha haft många små problem som man inte lyckades gå förbi utan att bli oense. Vännerna skulle hålla sig till sak Till 22 juni var utlyst gruppmöte med mangrann samling. Då skulle vittnesfrågan upp och tre bröder kom ut från stan. Bland dem naturligtvis Arvid Berglund. Han var till stor

7 hjälp på många platser under församlingens uppbyggnadsskede. Med sig hade han bröderna Adolvson (Hjalmar Adolfsson) och Vinkvist. Man försökte från stan lansera tanken att dela ett vittne mellan Nynäshamn och utposten i ganska närliggande Sorunda. Misshälligheterna man hela tiden kan spåra mellan bröderna och systrarna kommer fram nu också. Broder EK tyckte att vännerna, särskilt systrarna, borde samlas lite bättre till bönemötena. Systrarna A och S tyckte återigen att det är bara systrarna som besöka mötena. Då tyckte br. EK att vännerna skulle hålla sig till sak och tala om gemensamt vittne med Sorunda. Och det kan man väl hålla med honom om. Handuppräckning räckte inte Röstning om att kalla Clas Ekman gemensamt med Sorunda företogs med handuppräckning. Alla röstade för kallelse utom två som ställde sig neutrala. Fyra voro ej närvarande. står det att läsa i protokoll från gruppmötet. Efter ett halvår eller noga räknat den 5 december får man på nytt besök av bröder från stan. Den här gången kom Hjalmar Adolfsson, Arvid Berglund, Manne Lind och Martinsson. Detta då det fortfarande rådde missförhållanden inom böneringen. Det gällde naturligtvis frågan om gemensamt vittne med Sorunda. Ur det noggranna protokollet kan vi citera några repliker: Utposterna ligger ju så pass nära varandra att det borde gå bra. Det finns ingen möjlighet till framgång där det råder två viljor. Br. Adolfsson fann att en del av systrarna inte var ett med br. CE. Br. Berglund hörde genom protokoll att det inte står rätt till här. I små samhällen kommer det så lätt in missförhållanden och stridigheter, hur det går till är svårt att få reda på. Vad gäller Nynäs kan inte församlingen i Stockholm göra något. Församlingen kan inte följa verksamheten. Vi ligger för långt bort. Så småningom kunde förnyad enighet visas genom handuppräckning och mötet avslutas med brödsbrytelse. De hade glömt bort att åka dit De förut så omtvistade och mycket omtalade affischerna (från tiden med Södermalms frias namn på) med beslut på att ej använda dem (längre) upptogs till (ny) behandling. Syster S meddelade att de skänkts av br EH. Böneringen beslöt ännu en gång att slopa (ej använda) dem. Syster S röstade nej. Klara besked. Syster S var väl sparsam eller kände hon sympatier med Söder. Något längre fram förbereder man ett besök av sångare från Södertälje, och då skall man ha friluftsmöte i Järnvägsparken en söndag. Sångarna skall bjudas på kaffe, mjölk och smörgåsar. Br EK skulle tala med Ernst Hagberg om mjölk och grädde. (Hagberg var nämligen chef för mejeriet i Sorunda.) Systrarna skall sköta om kaffet. Men vem skötte smörgåsarna! Det kunde för övrig göra detsamma. Sångarna kom nämligen aldrig och br CE kunde tala

8 om varför; de hade glömt bort att åka dit. Vid gruppmötet den 4 september kunde man inte ha någon brödsbrytelse eftersom man inte kunde få tag i något vin. Clas Eriksson blir riktigt vald Vid 1934 års administrationsmöte inne i stan blir Nynäshamn utpost och Clas Eriksson blir vald till föreståndare för den. Samtidigt väljs han även för Sorunda. Ungefär samtidigt, eller noga räknat 2 maj, träffas för övrigt uppgörelse mellan Filadelfia och Södermalms fria. Inte heller den här gången kommenteras detta i Nynäshamnsgruppen, som blir kvar i Filadelfia. I övrigt händer inte så mycket under Man resonerar som vanligt med värden om att få slask- och avloppsledning installerad och med varandra om vem som skall städa lokalen. Ibland lovar man en lägre ekonomisk ersättning för detta men oftast tycks pengarna saknas. LP blir 50 Till Lewi Pethrus 50-årsdag sänder man ett foto på sångarna vilket tydligen skall ingå i något bildcollage samt 1 Kor 15:10 med bland annat...jag har arbetat mer än de alla. Vid gruppmötet den 3 december inleds en fråga som kommer att bli långvarig. Förslag gjordes att försöka få ett samtal med Betaniaförsamlingen (Örebrobaptister) i Nynäsgård angående deras ställning till pingstväckelsen. Beslutade kalla ned bröderna Skulberg och Eriksson att jämte broder Ekman och systrarna Anna Karlsson och Signe Larsson samtala i frågan. Den äldst bevarade årsberättelsen är från 1934 och kassaomslutningen var kr. Sekreteraren blir föreståndare För 1935 valdes den ständige sekreteraren Albert Ekman till föreståndare i Nynäshamn. Den 2 mars hade man ett gemensamt möte med Betaniaförsamlingen där Båda parterna uttalade enhällig önskan om ett samgående till en församling. Tre personer utsågs fortsätta samtalet och den 10 mars beslöt man enhälligt att gå samman med Betania till en församling under namnet Filadelfia. Man beslöt vidare enligt kommitténs förslag att vid ett gemensamt möte, då någon broder från Stockholm kommer, tillsätta äldste och diakoner samt anta stadgar. Man enades om Johannes Waern och Ekman fick i uppdrag att tillskriva honom och församlingen samt sända protokollsutdrag. Mötet avslutades med beslut om gemensamma möten och sångövningar. Allt verkade

9 klart! Eller gick det för fort? Eftertankens kranka blekhet Redan vid nästa möte, som hölls 1 april, kom kanske eftertanken. Paragraf 7 lyder ordagrant: Framfördes en fråga från Betaniaförs. först. broder Skutberg till böneringens medlemmar, huru de i det kommande, då gemensam församling ordnats, skulle ställa sig vid eventuellt kallande av vittnen, om de endast komma att rösta för vittnen inom pingstväckelsen. Efter sedan flera yttrat sig i frågan beslöts enhälligt giva följande svar: Böneringens medlemmar står fullt eniga med Filadelfiaförsamlingen, Stockholm och önska i fortsättningen då det event. gäller att kalla vittnen, enligt Herrens ledning rösta för välrekommenderade sådana, hvilka äro ett med pingstväckelsens förkunnelse enl. Nya Testamentet, i lära och liv. Redan i följande gruppmöte har man fått Betanias svar: Betaniaförsamlingen, Nynäsgård, lämnar följande svar på det ifrågasatta samgåendet med Böneringen Filadelfia. Då det framkommit att förutsättningen för ett samgående, nämligen verklig, andlig enhet f.n. ej finnes mellan ömse parter, vilja vi för vår del ännu något bida och vänta ledning från Herrens hand. Detta innebär icke att vi taga avstånd från pingstväckelsen såsom sådan, sänd av Gud. Med fridshälsningar, Betaniaförs. Men samtalen fortsätter 22 september var det dags igen. Broder A Ekman meddelade att Betaniaförsamlingen, Nynäsgård, nu önskade att tillsamman med Böneringen här ordna församling. Meddelades vidare att broder Skutberg gjort förslag om troendemöte i morgon (måndag) kl 8 em. för samtal i saken och att redan tisdag afton ordna församling. Några såg det hela som bönesvar och att saken mognat fram. Broder Paul Ongman som var med i mötet påpekade om att, lika viktigt som det är att förkasta och handla för fort, lika viktigt är det att passa det lägliga tillfälle som givits och då gå till verket. Beslöts enhälligt om församlingsordnande tisdagen den 24/9 kl. 8 em. Att framlägga saken i Filadelfiaförs, Sthlm uppdrogs åt Broder Paul Ongman. 18 medlemmar är omnämnda och önskar betyg från Stockholm. Fyra fem stycken står kvar i Stockholm då de är i flyttningstagen och inte vet var de skall bosätta sig. Broder Ongman meddelade att pastor Pethrus lovat komma med vid församlingsordnandet. Nästa möte 13 oktober 5: Broder A Ekman uppläste en skrivelse från Betaniaförsamlingen Nynäsgård vari de framlade sina önskemål angående samgåendet till en församling. Av skrivelsen framgick att församlingen står på samma ståndpunkt som tidigare och att ett samgående ej kan äga rum under sådana förhållanden.

10 20 oktober 1: Broder A Ekman meddelade att Pastor Petrus ej hade tillfälle att komma ut någon kväll och ej heller ansåg det nödvändigt då det ej blev något församlingsordnande som förut varit på förslag. 2: Broder Ekman fick i uppdrag att insända skrivelsen från Betaniaförsaml. till Pastor Petrus och äldstebröderna så att de få göra ett uttalande innan vi lämna något svar till Betaniaförsamlingen. 28 oktober 1: Ekman meddelade Pastor Pethrus svar på den insända skrivelsen från böneringen, att han ej kunde göra något åt saken. 2: Beslutades sända ett skriftligt svar till Betaniaförsamlingen Nynäsgård att ett samgående ej kan ske när andlig enhet ej förefinnes. Örebroarna organiserar sig också Från början var det som kom att kallas Betania Nynäsgård en helt fristående ekumenisk grupp av troende med något olika bakgrund. De samlades i en stuga vid Nynäs gård köpte man en hundra år gammal stuga nära järnvägen. Först hade där varit en skola men den senaste tiden en skoaffär. Samtidigt eller strax efter bildade man en församling med omkring 35 medlemmar. Men det var jobbigt i Nynäshamn och kanske var man för få. I alla fall så gick man 1946 in i Korskyrkan i Stockholm och blev utpost. Denna tidsålders väsende Mitt uppe i allt detta hade man också andra bekymmer. Bekymmer som vi idag ser på med närmast ett förlåtande leende men som på sin tid var nog så allvarliga: Med anledning av att syster NN skickat sig efter denna tidsålders väsende och ånyo klippt sitt hår läste ordf. vad Guds ord lär i denna sak. Framlades förslag att tillsätta en kommitté som ytterligare skulle samtala med henne och vidare remittera ärendet till församlingen vi tillhöra. Till kommittén valdes... I följande månadsmöte bad syster NN böneringen om förlåtelse för sitt handlingssätt vilket enhälligt gavs. Julotteplanering I protokoll från mötet den 2 december kan man läsa om julmötesplaneringen: Pastor Sandberg från Missionsförsamlingen hade inbjudit böneringen till alliansjulotta. Beslöts att ej gå med. Förslag framkom att inbjuda Betaniaförsamlingen till gemensam julotta, efter samtal och genom omröstning avböjdes förslaget. Sedan firade man julotta för sig själva. Årsberättelse för 1935

11 Ur årsberättelsen för 1935: Ett år har återigen gått. Se vi tillbaka på det gamla året har mänskligt sett inte mycke uträttats, utan tvärtom. Men de är härligt att vi äro bevarade i Jesus Kristus. Pris ske Gud. De är mycke att tacka Gud för! Men vi tro att Gud skall få uträtta något i Nynäshamn, så att det Syns. De tro vi! DE äro vi förvissade om. Pris ske Gud! Vidare en mångordig kommentar till samtalen med Betania som avslutas med: Betania kan ej gå med på våra önskemål, böneringen ej å våra (menar väl deras). Klyftan har blivit större än den någonsin varit mellan resp grupper. Man försökte på nytt men det blev inte bättre utan sämre. Man kan inte finna något annat svar på det hela än att det var ett människoverk. Hade Gud fått verka fram ovannämnda hade det säkert blivit ett annat resultat, slutar årsberättelsen. Det hela fortsätter under 1936 Som föreståndare valdes i stan på administrationsmötet Albert Ekman. 2 januari 10: Evangelisterna meddelade att de samtalat med Pastor Pethrus om ställningen i Nynäshamn. Br Pethrus hälsade till böneringen att den skulle försöka närma sig Betaniaförs. och att de syskon som var redo att gå in i Betania skulle göra det. Räddningen för Nynäshamn vore en verksamhet. Frågan upptogs ej till behandling. 4 november inleds protokollet med: Efter offentliga mötets slut samlades böneringens medlemmar som voro närvarande och beslöt om br. J skulle stanna här. Av de närvarande räckte alla upp händerna att br. J skulle stanna här utom 3 st. som ställde sig neutrala. Br. Ekman skulle meddela honom att han skulle få komma hit om han kände Guds kallelse. Br. J. skulle sedan meddela br. Söderholm om vårt beslut. 7 november. Två dar efter br. J:s andra möte önskade några medlemmar extra möte med anledning av att br. J skulle bli här som vittne. De flesta av medlemmarna som voro närvarande ansåg honom ej vara passande här. Detta beslöts meddelas förs. i Sthlm. Till detta valdes syster Olga Carlsson. Förslag framkom att skriva och höra efter något vittne som rekommenderats i EH. Till detta valdes systrarna RS och RH. Oenigheten då det gällde kallande av evangelist fortsatte och på mötet 7 dec lyder 1: Efter sång, bibelläsning och bön upplästes protokollet från den 2/11-36 och godkändes med undantag av 5 där det står att församl. ansåg honom passande här, men enligt syster OCs telefonsamtal med br Söderholm var det ej så utan han var utsänd från församlingen och hit då det inte fanns någon annan. Vi skulle sedan få avgöra om vi ville ha honom här eller inte. Protokollet från den 4/11-36 upplästes där det står att då det gällde br. EJs kallelse hit, alla av de närvarande räckte upp händerna med undantag av 3 st som ställde sig neutrala. Detta godkändes inte, utan det ansågs vara fler som ej räckte upp händerna. Ur årsberättelsen för 1936: Ett år har återigen gått. Ära vare Gud o Lammet. Mänskligt sett ha

12 inte så stora segrar vunnits. De är en stor nåd o även seger att vi äro bevarade i Jesus Kristus. Nog hade det varit härligt om Gud fått frälsa syndare. Efter en lång redogörelse över frågan om vittne...sände församlingen ut en missionärskandidat br E Lundin som vittnat här sedan i mitten av nov, och har varit här sen språkkursens slut i Filadelfia. Han blev väl kvar och kom inte ut som missionär? Han kom till både Tungelsta och Södertälje i stället. Medlemsantalet var 27. DKSN redan då Nu valdes Edvin Lundin till föreståndare och DKSN inbjöd gruppen med sångare att delta i ett möte i Tabernaklet söndagen den 12 september men böneringen beslöt (som vanligt) att ej deltaga med i detta. 1 november meddelades att Filadelfia på gruppens begäran beslutat sända ut ett vittne. Det blev Holger Svensson. Böneringen beslöt enhälligt att taga emot honom. Fantastiskt! Även årsberättelsen för 1937 låter ana besvikelse och nedstämdhet. Kassaomsättningen hade dock ökat till kr. Det börjar hända saker Nu börjar det hända saker. Holger Svensson blir föreståndare och den 20 februari har man möte i statskyrkan med Lewi Pethrus, Einar Ekberg och Karl-Erik Svedlund. Då frågan om städning av lokalen kommer upp erbjuder sig två bröder att ta hand om den. På sommaren åker böneringen i Nynäs tillsammans med den i Sorunda i abonnerad buss till böneringen i Huddinge för att delta i deras uppbyggelsemöte. Ett par veckor senare kommer församlingen i Tumba med sin söndagsskola till Nynäshamn och den 11 september inbjöd man grupperna i Älvsjö, Huddinge och Sorunda samt församlingarna i Södertälje och Tumba tillsammans med någon sånggrupp från Stockholm. Då måste det ha blivit stormöte. På hösten hade man också en dopkandidat och man fick hyra Missionskyrkan för att ordna med dopförrättning. Årsberättelse saknas men den måste ha varit mycket positivare än tidigare år. Klockan ringer för sista varvet Vid januarimötet resonerar man om vad man kan göra för att förbättra akustiken i lokalen. Så att den blir lika bra som i Missionskyrkan. Man funderar på att ersätta pappen på väggarna med masonite. Inte så dyrt om man gör arbetet själva. Även bänkarna behöver bytas. Man hade anbud på gamla biografstolar. Priset per styck

13 prutades från fem kronor till 2,50. Ett par av bröderna skulle gå igenom dem och reparera men säljaren backade ur och hur det gick sedan vet vi inte. Tidstypiska beslut Låt oss ta del av ett par (tids)typiska beslut: 15 juli 6: Ett ungdomsmöte har planerats här den 27 augusti vartill ungdomarna i vår grupp lär ha inbjudits. Inbjudan har ej kommit skriftligt utan framförts muntligt till några. Beslöts ta avstånd från nämnda allians. 5 augusti 3: Beslöts lämna denna sak ang. uteslutning till nästa månadsmöte o under tiden bedja för dem och visa dem vänlighet. Bad man för dåligt eller var man inte nog vänliga? Det är frågan. De uteslöts nästa månad. Församlingsbildande på riktigt Från gruppmötet den 27 september 2: Br. Svenson meddelade att han hade en viktig fråga, den viktigaste som kanske varit framlagd här i gruppen, och vi skulle få vara med om något särskilt. Men fastän den vid flera tillfällen kommit till honom hade han ej tänkt lägga fram den. Men vid tal med br. Petrus ang. denna fråga hade han tyckt att br. Svenson skulle framlägga den innan han lämnade Nynäshamn. Frågan gäller församlingsbildande. Meddelandet kom som en överraskning, borde först ha talats om bland bröderna i gruppen och bedits för nämnda sak, men behövdes ej enl. br. Svensons mening. Framhölls även då det gäller församlingsbildande här är det inget nytt utan har varit på tal flera gånger förut. Då det gäller ovannämnda sak framkastade br. Petrus denna tanke vid församlingsmötet i år att när nu församlingen ökat och blivit så omfattande som den blivit borde i synnerhet de grupper som ligga långt bort bilda egna församlingar. Efter sedan några yttrat sig för församlingsbildande beslöts fatta beslut med handuppräckning. Av de 25 närvarande räckte alla upp händerna med undantag av fyra. Inom parentes sagt. Alla syskonen borde ha hörts innan beslut fattats ang. församlingsbildande. Mötet avslöts med bön. Nynäshamn som ovan Alb. Ekman sektr. Pethrus är med Vid nästkommande möte den 7 okt upplästes och godkändes protokollet. 6: Br S nämnde också att br. Petrus tyckte de var bra med församl.bildandet och att de bör gå framåt. Församlingsbildandet äger rum den 29 okt 1939 kl 2 em då br Petrus är närvarande. Br Petrus stannar även vid det offentliga mötet kl 6 em.

14 7: Br S läste upp alla namn som tänkt bli med i den nya församlingen godkändes. Syster A önskade stå kvar i Församlingen (i stan) av vissa orsaker. Protokoll från böneringsmötet den 29 oktober då församling bildades. 3: Br Petrus tyckte de var roligt få komma hit, tyckte även han var självskriven att närvara som vår förutvarande föreståndare. Han trodde även vi var glada åt att bli självständiga, som på många sätt kan ha sina fördelar. Därefter läste br Petrus Kol 1:14-29 och talade något om församlingen och dess uppgifter. Br Petrus förklarade därefter mötet för församlingsbildande öppnat bön. 4: Br S föredrog flyttningsbetygen. 28 st (fem bröder och 23 systrar) och namnen äro dem som följer:---. Därefter tillsattes två äldste enl. Titus. Några diakoner behöver inte tillsättas och därefter omvaldes de olika funktionärerna. 11: Beslöts kalla den nybildade församlingen i Nynäshamn, Filadelfia. Man sjöng sång nr 12 av Lewi Pethrus O, segrare från Golgata, hade brödsbrytelse, skickade en hälsning till församlingen (i stan) och Mötet avslöts med bön. Vid protokollet Alb. Ekman. Och sedan var Filadelfia en utpost mindre. Beslut i stan Vid församlingsmöte i Stockholm redan den 9 oktober med Lewi Pethrus som ordförande: förelåg en skrivelse från böneringen i Nynäshamn med begäran för nedannämnda medlemmar om utträde ur församlingen för att ordna sig till en fri församling därstädes: (30 namn räknas upp). Böneringens begäran beviljades, och församlingen beslöt sända vännerna en varm hälsning och önskan om Guds rika välsignelse. Stockholm Filadelfias årsberättelse för 1939 saknas helt. Däremot finns en revisionsberättelse för utpostverksamheten i Nynäshamn undertecknad av revisorer valda året före av Stockholmsförsamlingen. Den omfattar mycket riktigt tiden 1 jan 31 okt. Nya predikoturer Även i predikoturerna i Evangelii Härold märks den nya församlingen. I veckan oktober 1939 bönemöte lördagskvällen och söndagsskola på söndagen och predikar Holger Svensson och bibelskoleelever. På onsdagskvällen väckelsemöte och övriga kvällar bön. Veckan därpå annonseras församlingsordnande 2 em på söndagen den 29 oktober med Lewi Pethrus och brödsbrytelse. Även 6 em är Pethrus annonserad.

15 Årsberättelse 1939 Denna årsberättelse är något mer optimistisk än tidigare år. Man hade fått döpa en person och man berättar om församlingsbildandet. Lokalen har också genomgått en förändring genom en reparation, som möjliggjorts genom en penninggåva som givits åt församlingen. Den är nu trevlig och inbjudande. Give Gud att många själar måtte finna frid i denna lokal. Undertecknare är av Holger Svensson, förest., Albert Ekman, sekr., Ernst Karlsson och David Axelson, äldste. Slutord Det är inte så lätt att ge några personliga positiva slutord efter att ha läst protokollen. Dessa avspeglar mest problem och motsättningar. Man kan bara hoppas att den problemfyllda sidan av verksamheten fått dominera medan allt det positiva tagits för självklart och inte tagits med i noteringarna. Och ser man på den utveckling som skett i Nynäshamn sedan man blev församling så kan man endast konstatera hur rätt Lewi Pethrus hade då han tyckte det var bra med församlingsbildandet och att det bör gå framåt. Den fortsatta verksamheten i egen regi finns mycket intressant dokumenterad i en jubileumsskrift som kom ut till 50-årsjubiléet Bilaga: * Årsredogörelse över Filadelfias bönering verksamhetsår (Äldsta bevarade.) * Filadelfiaförsamlingen i Nynäshamn tioårsberättelse 29/ /

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Livskraftig församling som aldrig varit utpost

Livskraftig församling som aldrig varit utpost Livskraftig församling som aldrig varit utpost av Olle Eriksson Om hur det började med endast fyra bröder i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka. Första upplagan mars 1996

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Huddinge Det brinner i kapellet

Huddinge Det brinner i kapellet Huddinge Det brinner i kapellet av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Huddinge under 70 år. Första upplagan maj 1993 Pingstkapellet brinner i Huddinge av Olle Eriksson - Väldig brand i ett kapell

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Redan 1913 var man i Aspudden

Redan 1913 var man i Aspudden Redan 1913 var man i Aspudden av Olle Eriksson En uppsats som försöker beskriva Filadelfias arbete i Aspudden, Mälarhöjden, Älvsjö och Bredäng. Första upplagan oktober 1994 Från en präktig predikolokal

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-02-22 Tid: 13.00-14.40 82. Mötet öppnades med bön

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Eskilstuna OL

Stadgar för Eskilstuna OL Stadgar för Eskilstuna OL Eskilstuna OL, tidigare Eskilstunafors OL har bildats genom ett samgående mellan Eskilstuna Orienteringsklubb och Tunafors orienteringssektion. Samgåendet har föregåtts av ett

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND 1900 - TALETS PINGSTKAPELL PÅ ÖLAND Olle Edelbring 1900-talets Pingstkapell på Öland Av Olle Edelbring Utgiven 1999 av: Olle Edelbring Fingerkroken 2 380 62 Mörbylånga Tel. 0485-400 04 JAG GLADDES, NÄR

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427)

Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427) Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427) 2014-11-07 Närvaro Mötesordförande Daniel K A Andersson, FR Rotary Sekreterare Daniel R Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Tobias Andersson, Rotary

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer