STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Lokal. Tid Programpunkt. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Lokal. Tid Programpunkt. Datum 2015-04-20. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM"

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 29 april 2015, kl Plats: Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. p rogram Tid Programpunkt 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Lokal Valsaren 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet Synaren 17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Hyttan 18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 18:10 Ordet är fritt. 18:15 Ärendebehandling. Thomas Backelin Ordförande Vid förhinder meddelar fullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar ersättare efter ordning som fastställts vid val, tfn ,65160 eller

2 Ärenden Sid Paragraf Föredragande 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt justeringens tid och plats. 3 Meddelanden. 1 4 Rapport från arbetsgruppen för --- Lennart Johansson fullmäktigeberedning. 5 Redovisning av ej fardigberedda 45 motioner och medborgarförslag. 6 Avsägelse av politiskt uppdrag som 46 ersättare i kommunfullmäktige. 7 Budget 2015 ny organisation. 48 KS 37 Budget 2015 ny organisation. Se Bilaga 2 KS Reviderad budget KS 76 9 Besvarande av Medborgarförslag: 56 KS 43 Kvälls och nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun. 10 Projektgruppens fcirslag till nytt särskilt 60 KS 44 Proj ektledare Patricia Henriksson boende. 11 Projektgruppens förslag, placera 63 KS 45 Projektledare Patricia Henriksson nytt särskilt boende mittemot Kroppavägen Köp av aktier i Renhållningsbolaget i 80 KS 47 Mellansverige AB. 13 Bolagsordning Renhållningsbolaget i 93 KS 48 Mellansverige AB. 14 Val av styrelseledamöter i Renhållnings- 98 KS 49 bolaget i Mellansverige AB.

3 Ärenden 15 Förvärv av fastigheten Lungsundet 1:105. Sid Paragraf Föredragande 99 KS Fyllnadsval: Val av revisor till Storfors kommuns revision KF 107 Thomas Backelin Ordförande

4 STORFORS KOMMUN 1 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sarnmanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (21) KF Meddelanden Kommunstyrelsen S-11 kl 08.1S Kommunhuset Länsstyrelsen i Värmlands län Ny ledamot/ersättare for ledamot i Kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från och med den 9 april20ls till och med den 14 oktober Kommun: Starfors Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Christoffer Andersson Ny ersättare: Vidar Sandell Avgången ledamot: Annika Lagerqvist Dur KS 201S-0132 nspektionen för Vård och Omsorg (VO) Rapportering avser 201S S Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. Svar: Ja Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum for avbrott? LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. Svar: Nej Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL ÄO, äldreomsorg. Svar: Nej Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum for avbrott? SoL ÄO, äldreomsorg. Svar: Nej. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN 2 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (21) KF forts. Budgetbereduing för Bergslageus Räddningstjänstf'örbund revision Protokoll l. Dm KS /5 Kristinehamns kommun - Kommunrevisionen Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport avseende Östra Värmlands Överfönnyndarnämnd. Dm KS Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport avseende Administrativa nämnden. Dm KS Storfors kommun - Kommunrevision Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport. Dm KS Region Värmland Beslut : Regionfullmäktige beslutade den 19 december att anta förslag till principöverenskommelse avseende pensionsrätt inom Region Värmland - för kännedom till Region Vännlands medlemmar. Valnämnden Nyhetsbrev i korthet. Dm KS Värmlandstrafik AB Årsredovisning Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 3 1/2 PROTOKOLL , Dnr: !i''lr';;f1f K-S Zo (5 ~ /3 ZJ Ny ledamot!ersättare-för-tedämöfi kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot! ersättare för ledamot i kommunfuimäktige från och med d~n 9 april 2015 till och med den 14 oktober Kommun: Stonors Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Christoffer Andersson Ny ersättare: Vidar Sandel! Avgången ledamot: AnnikaLagerqvist De som berärs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Storfors Ledamot Hans Jildesten Aurea Rioflorido Karlsson Glenn Aspnes ngrid Resare Thomas Backelin Christina Skogsträm Lennart Johansson Birgitra Wiberg Steve Nilsson Christoffer Andersson * Leif B Persson Louise Ohlsson Ersättare 1. Viviann Jakobsson 2. Peter Fredriksson 3. EvaLotra Härdig-Eriksson 4. Urban Laven 5. Annika Bysträm 6. Vidar Sandel! *

7 4 212 Bevis utflirdas för de som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövnillgsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, KARLSTAD inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~ l.. l1 \~'(lll, Jjv'V Lars-Ove Olsson Kopia till Kommun/laodsting Ny ledamot Ny ersättare Parti _ft (7 ~;nl~ Hfdis Eriksson

8 .',.-., inspektionen f6rvård och omsorg 5 SiORFOOS KQt.o1MUN ,fH Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören Förnamn Efternamn : Telefon, E-postadress Margareta Albert margareta,a1bert(ijlstorfors.se Val av förvaltning och verksamhetsområden Förvaltning Välfärds nämnden Storfors Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal Val av år och kvartal Val av år och kvartal / Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL ÄO, äldreomsorg D Ja D Nej SoL OF, omsorg om personer D Ja D Nej med funktionsnedsättning SoL FO, individ- och familjeomsorg LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning D Ja D Nej : 0 Ja D Nej Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? SoL ÄO, äldreomsorg D Ja D Nej SoL OF, omsorg om personer D Ja D Nej med funktionsnedsättning SoL FO, individ- och familjeomsorg LSS OF, omsorger om personer med funktions nedsättning D Ja D Nej Ja0Nej Personuppgiftslagen o Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. 8lankettid: Sida 1 av 2 Datum: :54:44

9 6 Blankettinformation Nummer nskickat :54:44 Signering Datum Namnförtydlfgande Underskrift Bicmkettid: Sida 2 av 2: Datum: 2015~ :54:44

10 7 STORFORS KOMMUN n:;pekll:msn tor värd och JTr.;Qlg Diarienr:.... Diarieplanbel:..... Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören!fö;nam-~ 'Efternamn :Telefon E-postadress Gunnel Lundmark ' Val av förvaltning och verksamhetsområden : Förvaltning Välfärdsnämnden Stortars Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal! Val av år och kvartal ; Val av år och kvartal , /1-31/3 Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL Äo,äldreomsorg' CJ Ja ~' N~j'----' _ _ ;,SoL OF, omsorg om personer CJ Ja Cl Nej. med funktionsnedsättning :CJ Ja CJ Nej : SoL FO, indi\lid- och ifamiljeomsorg ilss OF, omsorg om personer med : funktions neds ättning CJ Ja Cl Nej!,- Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? i SoL ÄO, äldreomsorg '-OJa ~ N~j 'SoL OF, omsorg om personer CJ Ja Cl Nej!med funktionsnedsättning!sol ffo, indi\lid-och ej Ja Cl Nej!familjeomsarg LSS OF, omsorger om 1 personer med funktionsnedsättning CJ Ja Cl Nej Personuppgiftslagen o Jag har granska~ ovanstående uppgifter och bekräftar alt dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 11998:204), PuL. Blankettid : Sida! av 2 Datum: :38:48

11 8 Blankettinformation Nummer nskickat :38:48 Signering Datum Namnförtydlganda Underskrift Blankettid: Sida2av2 Datum: :3B:48

12 9 : \ Kristinehamns kommun Budgetberedningen för Bergslagens Räddningstjänstförbunds revision Plats och tid Beslutande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Dawm Sessionssalen, nämndhuset) O 7 r.'''''<lr;r ks Z?,(; Ledamöter ngrid-märta Grönlie (S), ordf. fullmäktige Kristinehamns kommun ".. -'... Susanne Grundström (S), ordf, fullmäktige Hällefors kommun Christer Olsson (M), 2:. vice ordf, fullmäktige Filipstad Andris Widuss (M), 2:e vice ordf, fullmäktige Storfors Anders Ohlsson (S), ordf, fullmäktige Karlskoga Rolf Larsson, ordf. BRT:s revision Hans-nge Nilsson, vice ordf. BRT:s revision Övriga närvarande Vik. kommunsekreterare Lovisa Vasiliou Justerare Justeringens plats och tid Samtliga beslutande Kansliavdelningen fredagen den 27 mars d, Underskrifter Sekreterare Lo"isa Vasiliou Paragrafer Ordfcirande lngrld-märta Grönlie (5) Justerare Jngrld-Märta Grönlle (5) Christer Olsson (M) Anders Ohlsson (S) Susanne Grundström (S) Andris Wlduss (M),,-:'t ANSLAG/BEVS ProtokoTet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp förvaringsplats för protokollet Budgetberedningen för Bergslagens Räddningstjänst revision Datum då anslaget tas ned Karsliavdelningen Underskrift Utdragsbestyrkande

13 f Kristinehamns. kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sid, 2(2) 10 Budget för Bergslagens Rädqningstjänstförbunds revision ()!;- O 1 ni",..l""r H~lo\:?=.Z%l> Beslut Budgetberedningen får Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) besluta! att ge arulagpå 234 tkt per år föt revisionen under perioden Sammanfattning Rolf Larsson (S), ordförande för BRT:s revision, ptesente= ett förslag till budget för revisionen för perioden Beslutsunderlag Exempel revisionens budgetunder1ag LO l's;" - o::') - :::>( Skickas till Bergslagens Räddoingstjänstförbund Samtliga medlemskornmuner Utdr:agsbertyrkande.

14 11 ri Kristinehamns ~ l(pmmun Kommunrevisionen 2G STORFORS KOMMUN Diarienr:.~.?.}.9..~.::'.:::.~.~... Diarieplanbet:..._ För kännedom: KommunfuJlmäktige och kommunstyrelser för de ingående kommnnerna i de gemensamma nämnderna; Östra Värrnlands Överförmyndsrnämnd (Kristillehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors ) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överf6rmyndar-. nämnd och Administrativa nämnden 2014 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och. Degerfors en gemensam revisionsrapport för de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands Överförmyndarnämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors). De bilagda rapporterna är en sanrmanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVerjörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger utttyck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt for att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framforallt två huvuddelar; grundläggande granskning ochfördjupad granskning. Huvudinriktningen for årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vajje enskild ordinarie ledamot, folja upp och jämfora årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfordes inom ramen for den årliga övergripande granskningen år Då administrativa nämnden inte bildats 2010 finns inga j ämforelsesiffror från denna period. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpnnkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 1

15 12 ri Kristinehamns ~ Kommun Kommunrevisionen STORFORS KOMMUN S Darienr:.... Dlarieplanbet:... _..... Resultatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett diskussionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte betyda att nänmden brister inom detta område, utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillämpbara för de gemensamma nänmderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten som vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redao under 2015 och då även in1c1udera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät ska jämföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antalledamöier och suppleanter är nytillträdda. På så vis lcao ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandaiperioden. rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit ntifrån den granskuing som genomilirts. övrigt hänvisar vi till våra bilagda revisionsrapporter. Enligt ett delvis nytt arbetssätt begär kommunrevisionen inte något svar på granskuingsrapporten, utan önskar att nänroderna tar del av innehållet i granskuingsrapporterna. alcttagelserna i granskuingsrapporten kommer att beaktas av vid kommande revisionsplaneriug. 2

16 2015 KPMG AB, a Swedish limited lablllty company.!1~ a.m~~~::...fj_~.~ the ~M~ n:.tw~rk of indep.~nde;:~ ~_~~?~~!~r::n~ ~ 13 STORFORS KOMMUN Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 Granskningsrapport avseende östra Värmlands överförmyndarnämnd KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 5

17 14 Kristinehamns kommun Årlig itvergripande granskning 20J 4 östra Värmlands äverförmyndarnämnd 20J5-0J-27 nnehåll l. Sammanfattning 1 2. nledning 2 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat Övergripande iakttagelser från träffen med östra Värmlands överformyndarnämnd Östra Värmlands överf6rmyndarnämnd Slutsatser ~d_ a.m~~~::.!~~.~th6 f5pm':3 n:.~rk ofindep,~nde~,: ~~~_b~r _fi_~~ J

18 15 Kristinehamns komnmn Arlig ävergrq,ande granskning 20J 4 östra Värmlands äverförmyndarniimnd Sammanfattning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framförallt två huvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Huvudinriktningen för årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vruje enskild ordinarie lellilmot, följa upp och jämföra årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfördes inom ramen för den årliga övergripande granskningen år Jämförelse har i detta fall skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun som fanns Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? Resnltatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett disknssionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte be1yda att nämnden brister inom detta område, utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillärnp bara för de gemensamma nämnderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten smn vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redan under 2015 och då även inkludera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät ska jämföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antal ledamöter och suppleanter är nytillträdda. På så vis kan ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandatperioden. rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit utifrån den granskning som genomförts KPMG AB, a Swedish limited l1ablllty company and a member firm ofilie KPMG network of independent rnarnbarfirms offi!bl=-l...llh (PMr.: nl""""!!"",,,1.. J:l..,k" ".nnn.. mti"a AU riahl~ "2Served l

19 16 Kristinehamns kommun Artig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverfärmyndarnämnd nledning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framförallt två hnvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Grundläggande granskning kan ses som de revisionsinsatser som minst måste göras för att ge de förtroendevalda revisorerna ett tillräckligt underlag for att kunna uttala sig i ansvarsfrågan, under förutsättning att riskbedömningen inte har indikerat behov av någon fördjupad granskning. nom ramen för den grundläggande granskningen har vi därför definierat följande delar: 1. Planering och löpande nppöljning av verksamheten deuna del ingår att löpande följa verksamheten i nämnden. Detta sker dels genom kommunikation med de granskande, dels genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Med dokmnent avses måldokmnent, budgetdokument, regler och riktlinjer, protokoll med handling m.m. Dessa aktiviteter sker till stor utsträckning av de förtroendevalda revisorerna sj älva. 2. Årlig övergripande granskning denna del ingår således de delar av den grundläggande revisionen som genomförs oavsett vilken riskbedömning som har gjorts. Årlig övergripande granskning tar främst sikte på nämndens styrning, ledning och kontroll av sina verksamheter. Mer specifikt handlar det om följande områden: Nämndens uppdrag och mål- styrning, förekomst och kunskap Nämndens rapportering och uppföljning av uppdrag, måluppfyllelse, verksamhet och produktion, effekter av verksamheten samt analys och utvärdering Nämndens riskanalys och system for intern kontroll Nämndens fårdelning av ansvar, befogenheter. Nämndens system för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler Utöver ovanstående görs även löpande uppföljning samt granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och årsredovisning. Därutöver utförs fordjupade granskningar utifrån revisorernas riskbedömning samt resultatet från den övergripande granskningen. Utgångspunkten får den årliga granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige givit nämnden. Granskningen ska ge svar på hur nämnden mottar, genomför och återredovisar mål och uppdrag. Revisorerna har får den årliga övergripande granskningen 2014 haft ett möte respektive nämnd och styrelse. Huvudinriktningen får årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd KPMG AB, a Swedish limited Jiabillty company and a memberfirm of the KPMG nelwork of ndependent memberfirms...,,: "... VCH,", '~"~~~"~~ e c."';d~ ~_...H""..1l..i"".. '-"=ni,,..! 2

20 17 Kristinehamns kommun Arlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverförmyndarnämnd Syfte vruje enskild ordinarie ledamot, följa upp ochjämföra årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfördes inom ramen för den årliga övergripande granslmingen år Jämförelse har i detta fall skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun som fanns Vi har efter att resultatet av enkäten erhållits därefter, gemensamt med nämnden, diskuterat utvecklingen av den styrning, ledning och kontroll som skett under den senaste mandatperioden. Revisorerna har också i samband med granskningen önskat följa upp och i ett framåtsyftande perspektiv kunna utveckla sin roll som ett stöd och en resurs för nämnd och styrelse inför kommande mandatperiod. Utöver ovanstående har revisorerna i vissa fall valt att ta upp enskilda frågeställningar som berör respektive nämnds verksamhet. Övergripande granslming har flera syften där det första syftet är att revisorerna ska bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för en ändamålseulig styrning och uppföljning. Denna granskningsuppgift följer direkt av Komm1)1lallagens 9 kap. 9 och av God revisionssed. Revisorerna ska för vruj e styrelse och nämnd granska och bedöma: ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fulhnäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. ekonomi: om verkaamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra räkenskaper: om verksamhetens ekonomiska redovisning upprättas i eulighet med lagstiftning och god redovisjlingssed, om den ger en rättvisande bild av tillståndet intern kontroll: om den kontroll som görs inom nämnden är tillräcklig, dvs. om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande. Ett andra syfte är att skapa ett underlag för revisorerna att bedöma väsentlighet och risk i verkaamheterna som ett underlag för de fördjupningsprojekt som revisorerna genomför vmje år. Dessutom ser revisorerna ett stort värde i att vmje år diskntera nämndledamöternas ansvar för verksamheten. Härigenom ges en möjlighet för ledamöterna i nämnden att genom reflektion och självbedömning finna områden eller frågor som behöver utvecklas eller fördjupas. 4. Metod Huvudinriktningen för årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vruj e enskild ordinarie ledamot, följa upp och jämföra årets resultat på nänindnivå med den enkät som genomfårdes inom ramen får den årliga övergripande granskningen år Då östra Värmlands överförmyndarnämnd inte bildats 2010 har istället jämförelse skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: 2015 KPMG AB, a Swedish limlted iabity company and a memberfirm of the KPMG nelwork of independent memberfirms...",,-'---' ~...,.oul> l_' ~"~~t ~ <:'u~~~...,~"" ål! ri,..,h~ "'""",rv",ri 3

21 18 Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverfönnyndarnämnd Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 5. Resultat den nedanstående resultatredovisningen kommer vi att redovisa iakttagelser utifrån den dialog som årdes mellan nämnden och revisorerna och dels utifrån genomförd inventering av styrande dokument. Ambitionen är inte att fullständigt redovisa de diskussioner som förts utan att återge revisorernas viktigaste iakttagelser. 5.1 Övergripande iakttagelser från träffen med östra Värmlands överförmyndarnämnd Östra Värmlands överförmyndarnämnd 3. ntern kontroll \y~o-t--_r-~:::"f,.,"e.,,,"'''' el motsvarande 1. Styrning och ledning Fastställtsystem för ""i'}tjl-f-(...;.:,ti~ JamfOresler med andra av U-l--\-12?1\~ /'/-J.".' kostnadseffektivitet U~'l!F"""ec för fdrdelrdng av budget &-2010 )ill'","'" '" ek. ansvar Kontlnuenlg "" O'. ",pföljn'","'-." )o.r","b"n~l", uppfciunlngar av verltsamhetsmål F~~~t~:':u~~~,nrt,,,,,,nmlM<lllel 2. Uppföljning ÖverfOrroyndamämndens svarsfrekvens i enkäten uppgår till 80 %. Avseende kommunövergripande mål finns oliks policys för oliks kommuner. Avseende budget bestämmer vajje enskild ko=un över arvoden till funktionärerna. Övrig budget är i stort sett en uppräkning av personalkostnaderna från föregående år. Överförroyndarverksamheterna var tidigare i vissa lägen små och syftet med en gemensam nämnd har varit att få större trygghet och säkerhet vilket också anses ha KPMG AB, a Swedish limited liability company end a member finn of the KPMG nelwork of ndependent memberfinns affilialec:l with KPMG lntamatlonal, a Swiss cooperalive. All righ!s reserved. 4

22 19 Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverförmyndarnämnd Verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen och nämnden har tätt bra återkoppling på sin verksamhet vid de senaste granskningarna. Hittills har det inte funnits så mycket statistik för jämförelser, men enligt ett nytt lagförslag kommer krav på att vissa statistikuppgifter ska rapporteras. Däribland ärendeantal och könsfördelning. Personalstyrkan består av 6,75 heltidstjänster och personaltätheten är god. Antalet ensamkommande flyktingbarn innebär ökade krav på verksamheten inför God man ska krmna utses inom två dagar. Förhållandet till socialförvaltningen uppges inte fungera särskilt väl. Nämndens mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Ekonomiska genomgångar görs inte vid varje möte, utan ungefär vartannat möte. När det gäller kvalitet presenteras olika områden muntligt för nämnden. Uppföljningar görs av handläggningstider, årsavräkningar etc. Det finns en särskild rutin avseende årsavräkningar bl. a. hantering av påminnelser och liknande. De flesta årsavräkningar lämnas in i tid och några viten för försent inlämnade årsräkningar har inte förkommit under året. nternkontrollplanen tas fram av nämnden och följs upp i juni och december. Nämnden genomför själva stickprov på ett antal av alla årsredovisningar som skickas in. Nämnden sknlle samtidigt gärna se tätare granskningar av Länsstyrelsen. Nämnden anser att de fungerar bra tillsammans och att det fmns en bra förståelse för verksamheten. Målen anses dock behöva anpassas mer utifrån att det handlar om samverkan mellan kommunerna. Detta är en viktig fråga eftersom framtiden väntar leda till mer samverkan mellan kommuner. 5.2 Slutsatser Resultatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett diskussionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte betyda att nämnden brister inom detta område; utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillämpbara för de gemensamma nämnderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten som vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redan under 2015 och då även inkludera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät skajä.mföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antal ledamöter och suppleanter är nytillträdda. På så vis kan ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandatperioden. Karlstad dag som ovan David Bäcker Certifierad kommunal abllty company and a member firm of the KPMG nelwork of ndependent memberfirms affiliated with KPMG nternallonal, a Swiss cooperalve. All fights raserved. 5

23 20 ri Kristinehamns ~K9mmun Kommunrevisionen STORFORS KOMMUN ksz.o,lt-li1l Darienr:... u... ~ Diarieplanbet:... ~.. _ För kännedom: Kommunfullmäktige och kommunstyrelser f6r de ingående kommunerna i de gemensamma nämnderna; Östra Vännlands Överf6rmyndarnämnd (Kristi:D.ehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överförmyndar-. nämnd och Administrativa nämnden 2014 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors en gemensam revisionsrapport f6r de gemensannna nämnderna; Östra Vännlands Överf6nnyndarnämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors). De b ilagda rapporterna är en sammanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVerjörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Ko=unallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck f6r att revisorerna årligen ska granska all verkaam-' het. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olilca metoder och tillvägagångssätt f6r att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande stynllng och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framf6rallt två huvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Huvudinriktningen f6r årets granskoing har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vatje enskild ordinarie ledamot, f6lja upp och jämföra årets resnltat på nämndnivå med den enkät som genomf6rdes inom ramen f6r den årliga övergripande granskningen år Då administrativa nämnden inte bildats 2010 finns inga jämf6relsesiffror från denna period. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på f6!jande frågeställningar: Är nänrndens styrniog, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 1

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-03-25 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl. 18.00. Plats: Sanunanträdesrum

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Upplysningar om innehållet: Elisabeth Englund, elisabeth.englund@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2012-04-16 Tid 2012-04-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 38 50 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

En mer oberoende kommunal revision

En mer oberoende kommunal revision 2008:4 En mer oberoende kommunal revision analys av tänkbara åtgärder MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-10 2006/262-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-12-07 Fi 2006/2581 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer