STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Lokal. Tid Programpunkt. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Lokal. Tid Programpunkt. Datum 2015-04-20. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM"

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 29 april 2015, kl Plats: Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. p rogram Tid Programpunkt 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Lokal Valsaren 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet Synaren 17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Hyttan 18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 18:10 Ordet är fritt. 18:15 Ärendebehandling. Thomas Backelin Ordförande Vid förhinder meddelar fullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar ersättare efter ordning som fastställts vid val, tfn ,65160 eller

2 Ärenden Sid Paragraf Föredragande 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt justeringens tid och plats. 3 Meddelanden. 1 4 Rapport från arbetsgruppen för --- Lennart Johansson fullmäktigeberedning. 5 Redovisning av ej fardigberedda 45 motioner och medborgarförslag. 6 Avsägelse av politiskt uppdrag som 46 ersättare i kommunfullmäktige. 7 Budget 2015 ny organisation. 48 KS 37 Budget 2015 ny organisation. Se Bilaga 2 KS Reviderad budget KS 76 9 Besvarande av Medborgarförslag: 56 KS 43 Kvälls och nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun. 10 Projektgruppens fcirslag till nytt särskilt 60 KS 44 Proj ektledare Patricia Henriksson boende. 11 Projektgruppens förslag, placera 63 KS 45 Projektledare Patricia Henriksson nytt särskilt boende mittemot Kroppavägen Köp av aktier i Renhållningsbolaget i 80 KS 47 Mellansverige AB. 13 Bolagsordning Renhållningsbolaget i 93 KS 48 Mellansverige AB. 14 Val av styrelseledamöter i Renhållnings- 98 KS 49 bolaget i Mellansverige AB.

3 Ärenden 15 Förvärv av fastigheten Lungsundet 1:105. Sid Paragraf Föredragande 99 KS Fyllnadsval: Val av revisor till Storfors kommuns revision KF 107 Thomas Backelin Ordförande

4 STORFORS KOMMUN 1 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sarnmanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (21) KF Meddelanden Kommunstyrelsen S-11 kl 08.1S Kommunhuset Länsstyrelsen i Värmlands län Ny ledamot/ersättare for ledamot i Kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från och med den 9 april20ls till och med den 14 oktober Kommun: Starfors Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Christoffer Andersson Ny ersättare: Vidar Sandell Avgången ledamot: Annika Lagerqvist Dur KS 201S-0132 nspektionen för Vård och Omsorg (VO) Rapportering avser 201S S Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. Svar: Ja Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum for avbrott? LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. Svar: Nej Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL ÄO, äldreomsorg. Svar: Nej Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum for avbrott? SoL ÄO, äldreomsorg. Svar: Nej. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN 2 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (21) KF forts. Budgetbereduing för Bergslageus Räddningstjänstf'örbund revision Protokoll l. Dm KS /5 Kristinehamns kommun - Kommunrevisionen Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport avseende Östra Värmlands Överfönnyndarnämnd. Dm KS Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport avseende Administrativa nämnden. Dm KS Storfors kommun - Kommunrevision Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport. Dm KS Region Värmland Beslut : Regionfullmäktige beslutade den 19 december att anta förslag till principöverenskommelse avseende pensionsrätt inom Region Värmland - för kännedom till Region Vännlands medlemmar. Valnämnden Nyhetsbrev i korthet. Dm KS Värmlandstrafik AB Årsredovisning Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 3 1/2 PROTOKOLL , Dnr: !i''lr';;f1f K-S Zo (5 ~ /3 ZJ Ny ledamot!ersättare-för-tedämöfi kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot! ersättare för ledamot i kommunfuimäktige från och med d~n 9 april 2015 till och med den 14 oktober Kommun: Stonors Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Christoffer Andersson Ny ersättare: Vidar Sandel! Avgången ledamot: AnnikaLagerqvist De som berärs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Storfors Ledamot Hans Jildesten Aurea Rioflorido Karlsson Glenn Aspnes ngrid Resare Thomas Backelin Christina Skogsträm Lennart Johansson Birgitra Wiberg Steve Nilsson Christoffer Andersson * Leif B Persson Louise Ohlsson Ersättare 1. Viviann Jakobsson 2. Peter Fredriksson 3. EvaLotra Härdig-Eriksson 4. Urban Laven 5. Annika Bysträm 6. Vidar Sandel! *

7 4 212 Bevis utflirdas för de som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövnillgsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, KARLSTAD inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~ l.. l1 \~'(lll, Jjv'V Lars-Ove Olsson Kopia till Kommun/laodsting Ny ledamot Ny ersättare Parti _ft (7 ~;nl~ Hfdis Eriksson

8 .',.-., inspektionen f6rvård och omsorg 5 SiORFOOS KQt.o1MUN ,fH Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören Förnamn Efternamn : Telefon, E-postadress Margareta Albert margareta,a1bert(ijlstorfors.se Val av förvaltning och verksamhetsområden Förvaltning Välfärds nämnden Storfors Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal Val av år och kvartal Val av år och kvartal / Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL ÄO, äldreomsorg D Ja D Nej SoL OF, omsorg om personer D Ja D Nej med funktionsnedsättning SoL FO, individ- och familjeomsorg LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning D Ja D Nej : 0 Ja D Nej Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? SoL ÄO, äldreomsorg D Ja D Nej SoL OF, omsorg om personer D Ja D Nej med funktionsnedsättning SoL FO, individ- och familjeomsorg LSS OF, omsorger om personer med funktions nedsättning D Ja D Nej Ja0Nej Personuppgiftslagen o Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. 8lankettid: Sida 1 av 2 Datum: :54:44

9 6 Blankettinformation Nummer nskickat :54:44 Signering Datum Namnförtydlfgande Underskrift Bicmkettid: Sida 2 av 2: Datum: 2015~ :54:44

10 7 STORFORS KOMMUN n:;pekll:msn tor värd och JTr.;Qlg Diarienr:.... Diarieplanbel:..... Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören!fö;nam-~ 'Efternamn :Telefon E-postadress Gunnel Lundmark ' Val av förvaltning och verksamhetsområden : Förvaltning Välfärdsnämnden Stortars Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal! Val av år och kvartal ; Val av år och kvartal , /1-31/3 Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL Äo,äldreomsorg' CJ Ja ~' N~j'----' _ _ ;,SoL OF, omsorg om personer CJ Ja Cl Nej. med funktionsnedsättning :CJ Ja CJ Nej : SoL FO, indi\lid- och ifamiljeomsorg ilss OF, omsorg om personer med : funktions neds ättning CJ Ja Cl Nej!,- Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? i SoL ÄO, äldreomsorg '-OJa ~ N~j 'SoL OF, omsorg om personer CJ Ja Cl Nej!med funktionsnedsättning!sol ffo, indi\lid-och ej Ja Cl Nej!familjeomsarg LSS OF, omsorger om 1 personer med funktionsnedsättning CJ Ja Cl Nej Personuppgiftslagen o Jag har granska~ ovanstående uppgifter och bekräftar alt dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 11998:204), PuL. Blankettid : Sida! av 2 Datum: :38:48

11 8 Blankettinformation Nummer nskickat :38:48 Signering Datum Namnförtydlganda Underskrift Blankettid: Sida2av2 Datum: :3B:48

12 9 : \ Kristinehamns kommun Budgetberedningen för Bergslagens Räddningstjänstförbunds revision Plats och tid Beslutande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Dawm Sessionssalen, nämndhuset) O 7 r.'''''<lr;r ks Z?,(; Ledamöter ngrid-märta Grönlie (S), ordf. fullmäktige Kristinehamns kommun ".. -'... Susanne Grundström (S), ordf, fullmäktige Hällefors kommun Christer Olsson (M), 2:. vice ordf, fullmäktige Filipstad Andris Widuss (M), 2:e vice ordf, fullmäktige Storfors Anders Ohlsson (S), ordf, fullmäktige Karlskoga Rolf Larsson, ordf. BRT:s revision Hans-nge Nilsson, vice ordf. BRT:s revision Övriga närvarande Vik. kommunsekreterare Lovisa Vasiliou Justerare Justeringens plats och tid Samtliga beslutande Kansliavdelningen fredagen den 27 mars d, Underskrifter Sekreterare Lo"isa Vasiliou Paragrafer Ordfcirande lngrld-märta Grönlie (5) Justerare Jngrld-Märta Grönlle (5) Christer Olsson (M) Anders Ohlsson (S) Susanne Grundström (S) Andris Wlduss (M),,-:'t ANSLAG/BEVS ProtokoTet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp förvaringsplats för protokollet Budgetberedningen för Bergslagens Räddningstjänst revision Datum då anslaget tas ned Karsliavdelningen Underskrift Utdragsbestyrkande

13 f Kristinehamns. kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sid, 2(2) 10 Budget för Bergslagens Rädqningstjänstförbunds revision ()!;- O 1 ni",..l""r H~lo\:?=.Z%l> Beslut Budgetberedningen får Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) besluta! att ge arulagpå 234 tkt per år föt revisionen under perioden Sammanfattning Rolf Larsson (S), ordförande för BRT:s revision, ptesente= ett förslag till budget för revisionen för perioden Beslutsunderlag Exempel revisionens budgetunder1ag LO l's;" - o::') - :::>( Skickas till Bergslagens Räddoingstjänstförbund Samtliga medlemskornmuner Utdr:agsbertyrkande.

14 11 ri Kristinehamns ~ l(pmmun Kommunrevisionen 2G STORFORS KOMMUN Diarienr:.~.?.}.9..~.::'.:::.~.~... Diarieplanbet:..._ För kännedom: KommunfuJlmäktige och kommunstyrelser för de ingående kommnnerna i de gemensamma nämnderna; Östra Värrnlands Överförmyndsrnämnd (Kristillehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors ) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överf6rmyndar-. nämnd och Administrativa nämnden 2014 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och. Degerfors en gemensam revisionsrapport för de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands Överförmyndarnämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors). De bilagda rapporterna är en sanrmanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVerjörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger utttyck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt for att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framforallt två huvuddelar; grundläggande granskning ochfördjupad granskning. Huvudinriktningen for årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vajje enskild ordinarie ledamot, folja upp och jämfora årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfordes inom ramen for den årliga övergripande granskningen år Då administrativa nämnden inte bildats 2010 finns inga j ämforelsesiffror från denna period. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpnnkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 1

15 12 ri Kristinehamns ~ Kommun Kommunrevisionen STORFORS KOMMUN S Darienr:.... Dlarieplanbet:... _..... Resultatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett diskussionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte betyda att nänmden brister inom detta område, utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillämpbara för de gemensamma nänmderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten som vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redao under 2015 och då även in1c1udera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät ska jämföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antalledamöier och suppleanter är nytillträdda. På så vis lcao ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandaiperioden. rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit ntifrån den granskuing som genomilirts. övrigt hänvisar vi till våra bilagda revisionsrapporter. Enligt ett delvis nytt arbetssätt begär kommunrevisionen inte något svar på granskuingsrapporten, utan önskar att nänroderna tar del av innehållet i granskuingsrapporterna. alcttagelserna i granskuingsrapporten kommer att beaktas av vid kommande revisionsplaneriug. 2

16 2015 KPMG AB, a Swedish limited lablllty company.!1~ a.m~~~::...fj_~.~ the ~M~ n:.tw~rk of indep.~nde;:~ ~_~~?~~!~r::n~ ~ 13 STORFORS KOMMUN Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 Granskningsrapport avseende östra Värmlands överförmyndarnämnd KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 5

17 14 Kristinehamns kommun Årlig itvergripande granskning 20J 4 östra Värmlands äverförmyndarnämnd 20J5-0J-27 nnehåll l. Sammanfattning 1 2. nledning 2 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat Övergripande iakttagelser från träffen med östra Värmlands överformyndarnämnd Östra Värmlands överf6rmyndarnämnd Slutsatser ~d_ a.m~~~::.!~~.~th6 f5pm':3 n:.~rk ofindep,~nde~,: ~~~_b~r _fi_~~ J

18 15 Kristinehamns komnmn Arlig ävergrq,ande granskning 20J 4 östra Värmlands äverförmyndarniimnd Sammanfattning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framförallt två huvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Huvudinriktningen för årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vruje enskild ordinarie lellilmot, följa upp och jämföra årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfördes inom ramen för den årliga övergripande granskningen år Jämförelse har i detta fall skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun som fanns Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? Resnltatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett disknssionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte be1yda att nämnden brister inom detta område, utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillärnp bara för de gemensamma nämnderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten smn vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redan under 2015 och då även inkludera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät ska jämföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antal ledamöter och suppleanter är nytillträdda. På så vis kan ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandatperioden. rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit utifrån den granskning som genomförts KPMG AB, a Swedish limited l1ablllty company and a member firm ofilie KPMG network of independent rnarnbarfirms offi!bl=-l...llh (PMr.: nl""""!!"",,,1.. J:l..,k" ".nnn.. mti"a AU riahl~ "2Served l

19 16 Kristinehamns kommun Artig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverfärmyndarnämnd nledning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framförallt två hnvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Grundläggande granskning kan ses som de revisionsinsatser som minst måste göras för att ge de förtroendevalda revisorerna ett tillräckligt underlag for att kunna uttala sig i ansvarsfrågan, under förutsättning att riskbedömningen inte har indikerat behov av någon fördjupad granskning. nom ramen för den grundläggande granskningen har vi därför definierat följande delar: 1. Planering och löpande nppöljning av verksamheten deuna del ingår att löpande följa verksamheten i nämnden. Detta sker dels genom kommunikation med de granskande, dels genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Med dokmnent avses måldokmnent, budgetdokument, regler och riktlinjer, protokoll med handling m.m. Dessa aktiviteter sker till stor utsträckning av de förtroendevalda revisorerna sj älva. 2. Årlig övergripande granskning denna del ingår således de delar av den grundläggande revisionen som genomförs oavsett vilken riskbedömning som har gjorts. Årlig övergripande granskning tar främst sikte på nämndens styrning, ledning och kontroll av sina verksamheter. Mer specifikt handlar det om följande områden: Nämndens uppdrag och mål- styrning, förekomst och kunskap Nämndens rapportering och uppföljning av uppdrag, måluppfyllelse, verksamhet och produktion, effekter av verksamheten samt analys och utvärdering Nämndens riskanalys och system for intern kontroll Nämndens fårdelning av ansvar, befogenheter. Nämndens system för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler Utöver ovanstående görs även löpande uppföljning samt granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och årsredovisning. Därutöver utförs fordjupade granskningar utifrån revisorernas riskbedömning samt resultatet från den övergripande granskningen. Utgångspunkten får den årliga granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige givit nämnden. Granskningen ska ge svar på hur nämnden mottar, genomför och återredovisar mål och uppdrag. Revisorerna har får den årliga övergripande granskningen 2014 haft ett möte respektive nämnd och styrelse. Huvudinriktningen får årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd KPMG AB, a Swedish limited Jiabillty company and a memberfirm of the KPMG nelwork of ndependent memberfirms...,,: "... VCH,", '~"~~~"~~ e c."';d~ ~_...H""..1l..i"".. '-"=ni,,..! 2

20 17 Kristinehamns kommun Arlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverförmyndarnämnd Syfte vruje enskild ordinarie ledamot, följa upp ochjämföra årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfördes inom ramen för den årliga övergripande granslmingen år Jämförelse har i detta fall skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun som fanns Vi har efter att resultatet av enkäten erhållits därefter, gemensamt med nämnden, diskuterat utvecklingen av den styrning, ledning och kontroll som skett under den senaste mandatperioden. Revisorerna har också i samband med granskningen önskat följa upp och i ett framåtsyftande perspektiv kunna utveckla sin roll som ett stöd och en resurs för nämnd och styrelse inför kommande mandatperiod. Utöver ovanstående har revisorerna i vissa fall valt att ta upp enskilda frågeställningar som berör respektive nämnds verksamhet. Övergripande granslming har flera syften där det första syftet är att revisorerna ska bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för en ändamålseulig styrning och uppföljning. Denna granskningsuppgift följer direkt av Komm1)1lallagens 9 kap. 9 och av God revisionssed. Revisorerna ska för vruj e styrelse och nämnd granska och bedöma: ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fulhnäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. ekonomi: om verkaamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra räkenskaper: om verksamhetens ekonomiska redovisning upprättas i eulighet med lagstiftning och god redovisjlingssed, om den ger en rättvisande bild av tillståndet intern kontroll: om den kontroll som görs inom nämnden är tillräcklig, dvs. om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande. Ett andra syfte är att skapa ett underlag för revisorerna att bedöma väsentlighet och risk i verkaamheterna som ett underlag för de fördjupningsprojekt som revisorerna genomför vmje år. Dessutom ser revisorerna ett stort värde i att vmje år diskntera nämndledamöternas ansvar för verksamheten. Härigenom ges en möjlighet för ledamöterna i nämnden att genom reflektion och självbedömning finna områden eller frågor som behöver utvecklas eller fördjupas. 4. Metod Huvudinriktningen för årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vruj e enskild ordinarie ledamot, följa upp och jämföra årets resultat på nänindnivå med den enkät som genomfårdes inom ramen får den årliga övergripande granskningen år Då östra Värmlands överförmyndarnämnd inte bildats 2010 har istället jämförelse skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: 2015 KPMG AB, a Swedish limlted iabity company and a memberfirm of the KPMG nelwork of independent memberfirms...",,-'---' ~...,.oul> l_' ~"~~t ~ <:'u~~~...,~"" ål! ri,..,h~ "'""",rv",ri 3

21 18 Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverfönnyndarnämnd Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 5. Resultat den nedanstående resultatredovisningen kommer vi att redovisa iakttagelser utifrån den dialog som årdes mellan nämnden och revisorerna och dels utifrån genomförd inventering av styrande dokument. Ambitionen är inte att fullständigt redovisa de diskussioner som förts utan att återge revisorernas viktigaste iakttagelser. 5.1 Övergripande iakttagelser från träffen med östra Värmlands överförmyndarnämnd Östra Värmlands överförmyndarnämnd 3. ntern kontroll \y~o-t--_r-~:::"f,.,"e.,,,"'''' el motsvarande 1. Styrning och ledning Fastställtsystem för ""i'}tjl-f-(...;.:,ti~ JamfOresler med andra av U-l--\-12?1\~ /'/-J.".' kostnadseffektivitet U~'l!F"""ec för fdrdelrdng av budget &-2010 )ill'","'" '" ek. ansvar Kontlnuenlg "" O'. ",pföljn'","'-." )o.r","b"n~l", uppfciunlngar av verltsamhetsmål F~~~t~:':u~~~,nrt,,,,,,nmlM<lllel 2. Uppföljning ÖverfOrroyndamämndens svarsfrekvens i enkäten uppgår till 80 %. Avseende kommunövergripande mål finns oliks policys för oliks kommuner. Avseende budget bestämmer vajje enskild ko=un över arvoden till funktionärerna. Övrig budget är i stort sett en uppräkning av personalkostnaderna från föregående år. Överförroyndarverksamheterna var tidigare i vissa lägen små och syftet med en gemensam nämnd har varit att få större trygghet och säkerhet vilket också anses ha KPMG AB, a Swedish limited liability company end a member finn of the KPMG nelwork of ndependent memberfinns affilialec:l with KPMG lntamatlonal, a Swiss cooperalive. All righ!s reserved. 4

22 19 Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverförmyndarnämnd Verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen och nämnden har tätt bra återkoppling på sin verksamhet vid de senaste granskningarna. Hittills har det inte funnits så mycket statistik för jämförelser, men enligt ett nytt lagförslag kommer krav på att vissa statistikuppgifter ska rapporteras. Däribland ärendeantal och könsfördelning. Personalstyrkan består av 6,75 heltidstjänster och personaltätheten är god. Antalet ensamkommande flyktingbarn innebär ökade krav på verksamheten inför God man ska krmna utses inom två dagar. Förhållandet till socialförvaltningen uppges inte fungera särskilt väl. Nämndens mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Ekonomiska genomgångar görs inte vid varje möte, utan ungefär vartannat möte. När det gäller kvalitet presenteras olika områden muntligt för nämnden. Uppföljningar görs av handläggningstider, årsavräkningar etc. Det finns en särskild rutin avseende årsavräkningar bl. a. hantering av påminnelser och liknande. De flesta årsavräkningar lämnas in i tid och några viten för försent inlämnade årsräkningar har inte förkommit under året. nternkontrollplanen tas fram av nämnden och följs upp i juni och december. Nämnden genomför själva stickprov på ett antal av alla årsredovisningar som skickas in. Nämnden sknlle samtidigt gärna se tätare granskningar av Länsstyrelsen. Nämnden anser att de fungerar bra tillsammans och att det fmns en bra förståelse för verksamheten. Målen anses dock behöva anpassas mer utifrån att det handlar om samverkan mellan kommunerna. Detta är en viktig fråga eftersom framtiden väntar leda till mer samverkan mellan kommuner. 5.2 Slutsatser Resultatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett diskussionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte betyda att nämnden brister inom detta område; utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillämpbara för de gemensamma nämnderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten som vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redan under 2015 och då även inkludera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät skajä.mföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antal ledamöter och suppleanter är nytillträdda. På så vis kan ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandatperioden. Karlstad dag som ovan David Bäcker Certifierad kommunal abllty company and a member firm of the KPMG nelwork of ndependent memberfirms affiliated with KPMG nternallonal, a Swiss cooperalve. All fights raserved. 5

23 20 ri Kristinehamns ~K9mmun Kommunrevisionen STORFORS KOMMUN ksz.o,lt-li1l Darienr:... u... ~ Diarieplanbet:... ~.. _ För kännedom: Kommunfullmäktige och kommunstyrelser f6r de ingående kommunerna i de gemensamma nämnderna; Östra Vännlands Överf6rmyndarnämnd (Kristi:D.ehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överförmyndar-. nämnd och Administrativa nämnden 2014 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors en gemensam revisionsrapport f6r de gemensannna nämnderna; Östra Vännlands Överf6nnyndarnämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors). De b ilagda rapporterna är en sammanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVerjörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Ko=unallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck f6r att revisorerna årligen ska granska all verkaam-' het. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olilca metoder och tillvägagångssätt f6r att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande stynllng och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framf6rallt två huvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Huvudinriktningen f6r årets granskoing har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vatje enskild ordinarie ledamot, f6lja upp och jämföra årets resnltat på nämndnivå med den enkät som genomf6rdes inom ramen f6r den årliga övergripande granskningen år Då administrativa nämnden inte bildats 2010 finns inga jämf6relsesiffror från denna period. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på f6!jande frågeställningar: Är nänrndens styrniog, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 1

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (3) Mötesdatum Socialnämnden 2015-02-24 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl. 15.00-18.20 Beslutande Lennart Höckert (S) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta Sjögren

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.30. Paus 9.50-10. Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2011-08-15 1 (11) Plats och tid 2011-05-20, kl. 08.00 17.00, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund i Tomelilla Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 14.30-15.05 Beslutande Fred Windisch (S) Åke Christensson (M) Erica Michalek (M) Staffan Fareld (S) Ordförande Revisor

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar

Läs mer

Årlig övergripande granskning 2013 Revisionsrapport

Årlig övergripande granskning 2013 Revisionsrapport Revisionsrapport KPMG AB Karlstad Offentlig sektor 2014-01-27 Antal sidor: 19 2014 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 2014-01-27 Innehåll

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer