STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Lokal. Tid Programpunkt. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Lokal. Tid Programpunkt. Datum 2015-04-20. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM"

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 29 april 2015, kl Plats: Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. p rogram Tid Programpunkt 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Lokal Valsaren 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet Synaren 17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Hyttan 18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 18:10 Ordet är fritt. 18:15 Ärendebehandling. Thomas Backelin Ordförande Vid förhinder meddelar fullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar ersättare efter ordning som fastställts vid val, tfn ,65160 eller

2 Ärenden Sid Paragraf Föredragande 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt justeringens tid och plats. 3 Meddelanden. 1 4 Rapport från arbetsgruppen för --- Lennart Johansson fullmäktigeberedning. 5 Redovisning av ej fardigberedda 45 motioner och medborgarförslag. 6 Avsägelse av politiskt uppdrag som 46 ersättare i kommunfullmäktige. 7 Budget 2015 ny organisation. 48 KS 37 Budget 2015 ny organisation. Se Bilaga 2 KS Reviderad budget KS 76 9 Besvarande av Medborgarförslag: 56 KS 43 Kvälls och nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun. 10 Projektgruppens fcirslag till nytt särskilt 60 KS 44 Proj ektledare Patricia Henriksson boende. 11 Projektgruppens förslag, placera 63 KS 45 Projektledare Patricia Henriksson nytt särskilt boende mittemot Kroppavägen Köp av aktier i Renhållningsbolaget i 80 KS 47 Mellansverige AB. 13 Bolagsordning Renhållningsbolaget i 93 KS 48 Mellansverige AB. 14 Val av styrelseledamöter i Renhållnings- 98 KS 49 bolaget i Mellansverige AB.

3 Ärenden 15 Förvärv av fastigheten Lungsundet 1:105. Sid Paragraf Föredragande 99 KS Fyllnadsval: Val av revisor till Storfors kommuns revision KF 107 Thomas Backelin Ordförande

4 STORFORS KOMMUN 1 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sarnmanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (21) KF Meddelanden Kommunstyrelsen S-11 kl 08.1S Kommunhuset Länsstyrelsen i Värmlands län Ny ledamot/ersättare for ledamot i Kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från och med den 9 april20ls till och med den 14 oktober Kommun: Starfors Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Christoffer Andersson Ny ersättare: Vidar Sandell Avgången ledamot: Annika Lagerqvist Dur KS 201S-0132 nspektionen för Vård och Omsorg (VO) Rapportering avser 201S S Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. Svar: Ja Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum for avbrott? LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. Svar: Nej Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL ÄO, äldreomsorg. Svar: Nej Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum for avbrott? SoL ÄO, äldreomsorg. Svar: Nej. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN 2 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (21) KF forts. Budgetbereduing för Bergslageus Räddningstjänstf'örbund revision Protokoll l. Dm KS /5 Kristinehamns kommun - Kommunrevisionen Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport avseende Östra Värmlands Överfönnyndarnämnd. Dm KS Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport avseende Administrativa nämnden. Dm KS Storfors kommun - Kommunrevision Årlig övergripande granskning 2014: Granskningsrapport. Dm KS Region Värmland Beslut : Regionfullmäktige beslutade den 19 december att anta förslag till principöverenskommelse avseende pensionsrätt inom Region Värmland - för kännedom till Region Vännlands medlemmar. Valnämnden Nyhetsbrev i korthet. Dm KS Värmlandstrafik AB Årsredovisning Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 3 1/2 PROTOKOLL , Dnr: !i''lr';;f1f K-S Zo (5 ~ /3 ZJ Ny ledamot!ersättare-för-tedämöfi kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot! ersättare för ledamot i kommunfuimäktige från och med d~n 9 april 2015 till och med den 14 oktober Kommun: Stonors Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Christoffer Andersson Ny ersättare: Vidar Sandel! Avgången ledamot: AnnikaLagerqvist De som berärs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Storfors Ledamot Hans Jildesten Aurea Rioflorido Karlsson Glenn Aspnes ngrid Resare Thomas Backelin Christina Skogsträm Lennart Johansson Birgitra Wiberg Steve Nilsson Christoffer Andersson * Leif B Persson Louise Ohlsson Ersättare 1. Viviann Jakobsson 2. Peter Fredriksson 3. EvaLotra Härdig-Eriksson 4. Urban Laven 5. Annika Bysträm 6. Vidar Sandel! *

7 4 212 Bevis utflirdas för de som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövnillgsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, KARLSTAD inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~ l.. l1 \~'(lll, Jjv'V Lars-Ove Olsson Kopia till Kommun/laodsting Ny ledamot Ny ersättare Parti _ft (7 ~;nl~ Hfdis Eriksson

8 .',.-., inspektionen f6rvård och omsorg 5 SiORFOOS KQt.o1MUN ,fH Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören Förnamn Efternamn : Telefon, E-postadress Margareta Albert margareta,a1bert(ijlstorfors.se Val av förvaltning och verksamhetsområden Förvaltning Välfärds nämnden Storfors Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal Val av år och kvartal Val av år och kvartal / Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL ÄO, äldreomsorg D Ja D Nej SoL OF, omsorg om personer D Ja D Nej med funktionsnedsättning SoL FO, individ- och familjeomsorg LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning D Ja D Nej : 0 Ja D Nej Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? SoL ÄO, äldreomsorg D Ja D Nej SoL OF, omsorg om personer D Ja D Nej med funktionsnedsättning SoL FO, individ- och familjeomsorg LSS OF, omsorger om personer med funktions nedsättning D Ja D Nej Ja0Nej Personuppgiftslagen o Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. 8lankettid: Sida 1 av 2 Datum: :54:44

9 6 Blankettinformation Nummer nskickat :54:44 Signering Datum Namnförtydlfgande Underskrift Bicmkettid: Sida 2 av 2: Datum: 2015~ :54:44

10 7 STORFORS KOMMUN n:;pekll:msn tor värd och JTr.;Qlg Diarienr:.... Diarieplanbel:..... Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören!fö;nam-~ 'Efternamn :Telefon E-postadress Gunnel Lundmark ' Val av förvaltning och verksamhetsområden : Förvaltning Välfärdsnämnden Stortars Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal! Val av år och kvartal ; Val av år och kvartal , /1-31/3 Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? SoL Äo,äldreomsorg' CJ Ja ~' N~j'----' _ _ ;,SoL OF, omsorg om personer CJ Ja Cl Nej. med funktionsnedsättning :CJ Ja CJ Nej : SoL FO, indi\lid- och ifamiljeomsorg ilss OF, omsorg om personer med : funktions neds ättning CJ Ja Cl Nej!,- Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? i SoL ÄO, äldreomsorg '-OJa ~ N~j 'SoL OF, omsorg om personer CJ Ja Cl Nej!med funktionsnedsättning!sol ffo, indi\lid-och ej Ja Cl Nej!familjeomsarg LSS OF, omsorger om 1 personer med funktionsnedsättning CJ Ja Cl Nej Personuppgiftslagen o Jag har granska~ ovanstående uppgifter och bekräftar alt dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 11998:204), PuL. Blankettid : Sida! av 2 Datum: :38:48

11 8 Blankettinformation Nummer nskickat :38:48 Signering Datum Namnförtydlganda Underskrift Blankettid: Sida2av2 Datum: :3B:48

12 9 : \ Kristinehamns kommun Budgetberedningen för Bergslagens Räddningstjänstförbunds revision Plats och tid Beslutande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Dawm Sessionssalen, nämndhuset) O 7 r.'''''<lr;r ks Z?,(; Ledamöter ngrid-märta Grönlie (S), ordf. fullmäktige Kristinehamns kommun ".. -'... Susanne Grundström (S), ordf, fullmäktige Hällefors kommun Christer Olsson (M), 2:. vice ordf, fullmäktige Filipstad Andris Widuss (M), 2:e vice ordf, fullmäktige Storfors Anders Ohlsson (S), ordf, fullmäktige Karlskoga Rolf Larsson, ordf. BRT:s revision Hans-nge Nilsson, vice ordf. BRT:s revision Övriga närvarande Vik. kommunsekreterare Lovisa Vasiliou Justerare Justeringens plats och tid Samtliga beslutande Kansliavdelningen fredagen den 27 mars d, Underskrifter Sekreterare Lo"isa Vasiliou Paragrafer Ordfcirande lngrld-märta Grönlie (5) Justerare Jngrld-Märta Grönlle (5) Christer Olsson (M) Anders Ohlsson (S) Susanne Grundström (S) Andris Wlduss (M),,-:'t ANSLAG/BEVS ProtokoTet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp förvaringsplats för protokollet Budgetberedningen för Bergslagens Räddningstjänst revision Datum då anslaget tas ned Karsliavdelningen Underskrift Utdragsbestyrkande

13 f Kristinehamns. kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sid, 2(2) 10 Budget för Bergslagens Rädqningstjänstförbunds revision ()!;- O 1 ni",..l""r H~lo\:?=.Z%l> Beslut Budgetberedningen får Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) besluta! att ge arulagpå 234 tkt per år föt revisionen under perioden Sammanfattning Rolf Larsson (S), ordförande för BRT:s revision, ptesente= ett förslag till budget för revisionen för perioden Beslutsunderlag Exempel revisionens budgetunder1ag LO l's;" - o::') - :::>( Skickas till Bergslagens Räddoingstjänstförbund Samtliga medlemskornmuner Utdr:agsbertyrkande.

14 11 ri Kristinehamns ~ l(pmmun Kommunrevisionen 2G STORFORS KOMMUN Diarienr:.~.?.}.9..~.::'.:::.~.~... Diarieplanbet:..._ För kännedom: KommunfuJlmäktige och kommunstyrelser för de ingående kommnnerna i de gemensamma nämnderna; Östra Värrnlands Överförmyndsrnämnd (Kristillehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors ) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överf6rmyndar-. nämnd och Administrativa nämnden 2014 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och. Degerfors en gemensam revisionsrapport för de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands Överförmyndarnämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors). De bilagda rapporterna är en sanrmanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVerjörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger utttyck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt for att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framforallt två huvuddelar; grundläggande granskning ochfördjupad granskning. Huvudinriktningen for årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vajje enskild ordinarie ledamot, folja upp och jämfora årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfordes inom ramen for den årliga övergripande granskningen år Då administrativa nämnden inte bildats 2010 finns inga j ämforelsesiffror från denna period. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpnnkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 1

15 12 ri Kristinehamns ~ Kommun Kommunrevisionen STORFORS KOMMUN S Darienr:.... Dlarieplanbet:... _..... Resultatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett diskussionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte betyda att nänmden brister inom detta område, utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillämpbara för de gemensamma nänmderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten som vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redao under 2015 och då även in1c1udera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät ska jämföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antalledamöier och suppleanter är nytillträdda. På så vis lcao ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandaiperioden. rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit ntifrån den granskuing som genomilirts. övrigt hänvisar vi till våra bilagda revisionsrapporter. Enligt ett delvis nytt arbetssätt begär kommunrevisionen inte något svar på granskuingsrapporten, utan önskar att nänroderna tar del av innehållet i granskuingsrapporterna. alcttagelserna i granskuingsrapporten kommer att beaktas av vid kommande revisionsplaneriug. 2

16 2015 KPMG AB, a Swedish limited lablllty company.!1~ a.m~~~::...fj_~.~ the ~M~ n:.tw~rk of indep.~nde;:~ ~_~~?~~!~r::n~ ~ 13 STORFORS KOMMUN Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 Granskningsrapport avseende östra Värmlands överförmyndarnämnd KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 5

17 14 Kristinehamns kommun Årlig itvergripande granskning 20J 4 östra Värmlands äverförmyndarnämnd 20J5-0J-27 nnehåll l. Sammanfattning 1 2. nledning 2 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat Övergripande iakttagelser från träffen med östra Värmlands överformyndarnämnd Östra Värmlands överf6rmyndarnämnd Slutsatser ~d_ a.m~~~::.!~~.~th6 f5pm':3 n:.~rk ofindep,~nde~,: ~~~_b~r _fi_~~ J

18 15 Kristinehamns komnmn Arlig ävergrq,ande granskning 20J 4 östra Värmlands äverförmyndarniimnd Sammanfattning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framförallt två huvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Huvudinriktningen för årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vruje enskild ordinarie lellilmot, följa upp och jämföra årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfördes inom ramen för den årliga övergripande granskningen år Jämförelse har i detta fall skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun som fanns Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? Resnltatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett disknssionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte be1yda att nämnden brister inom detta område, utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillärnp bara för de gemensamma nämnderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten smn vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redan under 2015 och då även inkludera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät ska jämföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antal ledamöter och suppleanter är nytillträdda. På så vis kan ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandatperioden. rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit utifrån den granskning som genomförts KPMG AB, a Swedish limited l1ablllty company and a member firm ofilie KPMG network of independent rnarnbarfirms offi!bl=-l...llh (PMr.: nl""""!!"",,,1.. J:l..,k" ".nnn.. mti"a AU riahl~ "2Served l

19 16 Kristinehamns kommun Artig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverfärmyndarnämnd nledning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framförallt två hnvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Grundläggande granskning kan ses som de revisionsinsatser som minst måste göras för att ge de förtroendevalda revisorerna ett tillräckligt underlag for att kunna uttala sig i ansvarsfrågan, under förutsättning att riskbedömningen inte har indikerat behov av någon fördjupad granskning. nom ramen för den grundläggande granskningen har vi därför definierat följande delar: 1. Planering och löpande nppöljning av verksamheten deuna del ingår att löpande följa verksamheten i nämnden. Detta sker dels genom kommunikation med de granskande, dels genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Med dokmnent avses måldokmnent, budgetdokument, regler och riktlinjer, protokoll med handling m.m. Dessa aktiviteter sker till stor utsträckning av de förtroendevalda revisorerna sj älva. 2. Årlig övergripande granskning denna del ingår således de delar av den grundläggande revisionen som genomförs oavsett vilken riskbedömning som har gjorts. Årlig övergripande granskning tar främst sikte på nämndens styrning, ledning och kontroll av sina verksamheter. Mer specifikt handlar det om följande områden: Nämndens uppdrag och mål- styrning, förekomst och kunskap Nämndens rapportering och uppföljning av uppdrag, måluppfyllelse, verksamhet och produktion, effekter av verksamheten samt analys och utvärdering Nämndens riskanalys och system for intern kontroll Nämndens fårdelning av ansvar, befogenheter. Nämndens system för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler Utöver ovanstående görs även löpande uppföljning samt granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och årsredovisning. Därutöver utförs fordjupade granskningar utifrån revisorernas riskbedömning samt resultatet från den övergripande granskningen. Utgångspunkten får den årliga granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige givit nämnden. Granskningen ska ge svar på hur nämnden mottar, genomför och återredovisar mål och uppdrag. Revisorerna har får den årliga övergripande granskningen 2014 haft ett möte respektive nämnd och styrelse. Huvudinriktningen får årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd KPMG AB, a Swedish limited Jiabillty company and a memberfirm of the KPMG nelwork of ndependent memberfirms...,,: "... VCH,", '~"~~~"~~ e c."';d~ ~_...H""..1l..i"".. '-"=ni,,..! 2

20 17 Kristinehamns kommun Arlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverförmyndarnämnd Syfte vruje enskild ordinarie ledamot, följa upp ochjämföra årets resultat på nämndnivå med den enkät som genomfördes inom ramen för den årliga övergripande granslmingen år Jämförelse har i detta fall skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun som fanns Vi har efter att resultatet av enkäten erhållits därefter, gemensamt med nämnden, diskuterat utvecklingen av den styrning, ledning och kontroll som skett under den senaste mandatperioden. Revisorerna har också i samband med granskningen önskat följa upp och i ett framåtsyftande perspektiv kunna utveckla sin roll som ett stöd och en resurs för nämnd och styrelse inför kommande mandatperiod. Utöver ovanstående har revisorerna i vissa fall valt att ta upp enskilda frågeställningar som berör respektive nämnds verksamhet. Övergripande granslming har flera syften där det första syftet är att revisorerna ska bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för en ändamålseulig styrning och uppföljning. Denna granskningsuppgift följer direkt av Komm1)1lallagens 9 kap. 9 och av God revisionssed. Revisorerna ska för vruj e styrelse och nämnd granska och bedöma: ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fulhnäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. ekonomi: om verkaamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra räkenskaper: om verksamhetens ekonomiska redovisning upprättas i eulighet med lagstiftning och god redovisjlingssed, om den ger en rättvisande bild av tillståndet intern kontroll: om den kontroll som görs inom nämnden är tillräcklig, dvs. om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande. Ett andra syfte är att skapa ett underlag för revisorerna att bedöma väsentlighet och risk i verkaamheterna som ett underlag för de fördjupningsprojekt som revisorerna genomför vmje år. Dessutom ser revisorerna ett stort värde i att vmje år diskntera nämndledamöternas ansvar för verksamheten. Härigenom ges en möjlighet för ledamöterna i nämnden att genom reflektion och självbedömning finna områden eller frågor som behöver utvecklas eller fördjupas. 4. Metod Huvudinriktningen för årets granskning har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vruj e enskild ordinarie ledamot, följa upp och jämföra årets resultat på nänindnivå med den enkät som genomfårdes inom ramen får den årliga övergripande granskningen år Då östra Värmlands överförmyndarnämnd inte bildats 2010 har istället jämförelse skett med den dåvarande överförmyndarnämnden i Kristinehanms kommun. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på följande frågeställningar: 2015 KPMG AB, a Swedish limlted iabity company and a memberfirm of the KPMG nelwork of independent memberfirms...",,-'---' ~...,.oul> l_' ~"~~t ~ <:'u~~~...,~"" ål! ri,..,h~ "'""",rv",ri 3

21 18 Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverfönnyndarnämnd Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 5. Resultat den nedanstående resultatredovisningen kommer vi att redovisa iakttagelser utifrån den dialog som årdes mellan nämnden och revisorerna och dels utifrån genomförd inventering av styrande dokument. Ambitionen är inte att fullständigt redovisa de diskussioner som förts utan att återge revisorernas viktigaste iakttagelser. 5.1 Övergripande iakttagelser från träffen med östra Värmlands överförmyndarnämnd Östra Värmlands överförmyndarnämnd 3. ntern kontroll \y~o-t--_r-~:::"f,.,"e.,,,"'''' el motsvarande 1. Styrning och ledning Fastställtsystem för ""i'}tjl-f-(...;.:,ti~ JamfOresler med andra av U-l--\-12?1\~ /'/-J.".' kostnadseffektivitet U~'l!F"""ec för fdrdelrdng av budget &-2010 )ill'","'" '" ek. ansvar Kontlnuenlg "" O'. ",pföljn'","'-." )o.r","b"n~l", uppfciunlngar av verltsamhetsmål F~~~t~:':u~~~,nrt,,,,,,nmlM<lllel 2. Uppföljning ÖverfOrroyndamämndens svarsfrekvens i enkäten uppgår till 80 %. Avseende kommunövergripande mål finns oliks policys för oliks kommuner. Avseende budget bestämmer vajje enskild ko=un över arvoden till funktionärerna. Övrig budget är i stort sett en uppräkning av personalkostnaderna från föregående år. Överförroyndarverksamheterna var tidigare i vissa lägen små och syftet med en gemensam nämnd har varit att få större trygghet och säkerhet vilket också anses ha KPMG AB, a Swedish limited liability company end a member finn of the KPMG nelwork of ndependent memberfinns affilialec:l with KPMG lntamatlonal, a Swiss cooperalive. All righ!s reserved. 4

22 19 Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning 2014 östra Värmlands äverförmyndarnämnd Verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen och nämnden har tätt bra återkoppling på sin verksamhet vid de senaste granskningarna. Hittills har det inte funnits så mycket statistik för jämförelser, men enligt ett nytt lagförslag kommer krav på att vissa statistikuppgifter ska rapporteras. Däribland ärendeantal och könsfördelning. Personalstyrkan består av 6,75 heltidstjänster och personaltätheten är god. Antalet ensamkommande flyktingbarn innebär ökade krav på verksamheten inför God man ska krmna utses inom två dagar. Förhållandet till socialförvaltningen uppges inte fungera särskilt väl. Nämndens mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Ekonomiska genomgångar görs inte vid varje möte, utan ungefär vartannat möte. När det gäller kvalitet presenteras olika områden muntligt för nämnden. Uppföljningar görs av handläggningstider, årsavräkningar etc. Det finns en särskild rutin avseende årsavräkningar bl. a. hantering av påminnelser och liknande. De flesta årsavräkningar lämnas in i tid och några viten för försent inlämnade årsräkningar har inte förkommit under året. nternkontrollplanen tas fram av nämnden och följs upp i juni och december. Nämnden genomför själva stickprov på ett antal av alla årsredovisningar som skickas in. Nämnden sknlle samtidigt gärna se tätare granskningar av Länsstyrelsen. Nämnden anser att de fungerar bra tillsammans och att det fmns en bra förståelse för verksamheten. Målen anses dock behöva anpassas mer utifrån att det handlar om samverkan mellan kommunerna. Detta är en viktig fråga eftersom framtiden väntar leda till mer samverkan mellan kommuner. 5.2 Slutsatser Resultatet av den genomförda enkäten är i första hand avsett att utgöra ett diskussionsunderlag kring de viktiga områden som frågorna i enkäten berör. En låg poäng i någon fråga behöver nödvändigtvis inte betyda att nämnden brister inom detta område; utan kan istället indikera en självkritik och en medvetenhet om att det finns en ytterligare utvecklingspotential inom området. På motsvarande sätt innebär en hög poäng inte nödvändigtvis att området hanteras på ett optimalt sätt av nämnden. Efter att enkäten genomförts kan vi konstatera att samtliga frågor inte är tillämpbara för de gemensamma nämnderna, vilket även kommit fram via synpunkter på enkäten som vi tagit till oss av. Meningen är att en motsvarande enkät ska skickas ut redan under 2015 och då även inkludera suppleanterna. Svaren från 2014 års enkät skajä.mföras med det kommande resultatet under 2015 då ett antal ledamöter och suppleanter är nytillträdda. På så vis kan ett potentiellt utbildningsbehov inom vissa specifika områden identifieras tidigt under mandatperioden. Karlstad dag som ovan David Bäcker Certifierad kommunal abllty company and a member firm of the KPMG nelwork of ndependent memberfirms affiliated with KPMG nternallonal, a Swiss cooperalve. All fights raserved. 5

23 20 ri Kristinehamns ~K9mmun Kommunrevisionen STORFORS KOMMUN ksz.o,lt-li1l Darienr:... u... ~ Diarieplanbet:... ~.. _ För kännedom: Kommunfullmäktige och kommunstyrelser f6r de ingående kommunerna i de gemensamma nämnderna; Östra Vännlands Överf6rmyndarnämnd (Kristi:D.ehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överförmyndar-. nämnd och Administrativa nämnden 2014 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors en gemensam revisionsrapport f6r de gemensannna nämnderna; Östra Vännlands Överf6nnyndarnämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad., Storfors, Karlskoga och Degerfors). De b ilagda rapporterna är en sammanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVerjörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Ko=unallagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck f6r att revisorerna årligen ska granska all verkaam-' het. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olilca metoder och tillvägagångssätt f6r att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande stynllng och intern kontroll. Enligt god sed delas den årliga granskningen in i framf6rallt två huvuddelar; grundläggande granskning och fördjupad granskning. Huvudinriktningen f6r årets granskoing har varit att utifrån en elektronisk enkät, ställd till vatje enskild ordinarie ledamot, f6lja upp och jämföra årets resnltat på nämndnivå med den enkät som genomf6rdes inom ramen f6r den årliga övergripande granskningen år Då administrativa nämnden inte bildats 2010 finns inga jämf6relsesiffror från denna period. Den elektroniska enkäten har indelats i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Frågeställningarna syftar till att på en övergripande nivå ge svar på f6!jande frågeställningar: Är nänrndens styrniog, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 1

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-03-25 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl. 18.00. Plats: Sanunanträdesrum

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer