Bankernas roll i ett hållbart samhälle om bankers CSR-arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankernas roll i ett hållbart samhälle om bankers CSR-arbete"

Transkript

1 ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Företagsekonomi C, VT 2008 Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Ann Wetterlind Dörner Examinator: Kent Trosander Bankernas roll i ett hållbart samhälle om bankers CSR-arbete Författare: Camilla Lundgren Daniel Sachs

2 Förord Vi vill efter genomförd studie vända ett stort tack till samtliga som har hjälpt oss med uppsatsarbetet. Inledningsvis vill vi tacka Anders Löthgren och Lars-Olle Larsson på PricewaterhouseCoopers i Örebro och i Stockholm och Filip Wijkström på Handelshögskolan i Stockholm samt Sören Bergström VD för Naturekonomihuset för att de ställt upp med sin ämneskunskap och gett oss bra information och hjälp samt vägledning i vårt uppsatsarbete. Ett stort tack till Staffan Dahlbeck på Swedbank, Odd Eiken på SEB, Maria Allstrin på Nordea och Lars Kenneth Dahlqvist på Handelsbanken samt Agneta Brandimarti på Svenska Bankföreningen för deras deltagande i att besvara våra frågor. Till slut vill vi tacka vår handledare, Ann Wetterlind Dörner för de tips och råd vi fått under uppsatsens gång. Camilla Lundgren Daniel Sachs

3 Abstract Lately it has become more common to question the companies actions in how they affect their surroundings. Today, the expression Corporate Social Responsibility often is mentioned in this connection. Corporate Social Responsibility (CSR), is a concept whereby companies voluntarily integrate social and environmental concerns in their business operation. In Sweden there is a big difference between different businesses when it comes to their Corporate Social Responsibility. The Swedish finance companies, for example, have not come very far when it comes to CSR. The fact that Sweden is behind many countries when it comes to CSR and the fact that the finance companies is among the worst in this area made us interested in investigating how banks work with Corporate Social Responsibility and what they are good at and what they have to improve in regard to that work. The purpose with this paper is to study and compare the work Swedish banks do in taking their Corporate Social Responsibility. By comparing the Swedish banks among themselves and in relations with a bank that internationally is associated with good CSR work it will be possible to distinguish where the banks may have some shortcomings. In this study we have chosen to conduct a deductive and a qualitative approach as the purpose is to interpret and understand the banks engagement and interest in Corporate Social Responsibility on the basis of the theoretical frame of reference. The main theories the study is based on are the Triple Bottom Line Theory and the Stakeholder Theory. The empirical material for this study has foremost been collected through a survey of the banks homepages and annual reports. Furthermore, semi-structured and telephone interviews were carried out to obtain a deeper understanding of the subject. Five banks are included in the study: Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB and ABN AMRO. The conclusion of this thesis is that the Swedish banks work with CSR but they do to a limited extent. Comparing to the Dutch bank ABN AMRO there is a big difference. The largest differences between the Swedish banks and the Dutch bank are the fundamental values and strategies. ABN AMRO points out CSR as the bank s basic view while the Swedish banks mainly focus on maximization of profits. ABN AMRO has a comprehensive view that does not separate sustainability from the business operations while the Swedish banks look upon CSR as something that has to be added to the business operations.

4 Sammanfattning På senare år har det blivit allt vanligare att ifrågasätta företags agerande och hur de påverkar sin omgivning. En av orsakerna till detta är att skandalerna varit många där företag hamnat i fokus på grund av misskötsel av sin verksamhet, vilket drabbat både människor och miljö. Idag talas det mer och mer om begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) i detta sammanhang. Detta begrepp ryms i det vidare uttrycket Hållbar utveckling. CSR handlar i grunden om att företag frivilligt medverkar till ett bättre samhälle och en renare miljö. Begreppet innefattar hur företag kan ta ett socialt, etisk och miljömässigt ansvar. I Sverige är det stor skillnad på företags CSR-arbete beroende på vilken bransch de tillhör. En bransch som inte kommit så långt i sitt CSR-arbete är finansbranschen, där även banker inkluderas. Det faktum att Sverige ligger efter många andra länder när det gäller CSR-arbete samt att finansbranschen är den sämsta branschen gjorde oss intresserade av att undersöka hur banker arbetar med CSR. Detta ledde oss fram till uppsatsens frågeställning: Hur framställer och arbetar banker med CSR och vad i detta gör de bra och dåligt? Vårt syfte med uppsatsen är att studera och jämföra svenska bankers CSR-arbete sinsemellan samt i relation till en bank som internationellt förknippas med bra CSR-arbete för att se var eventuella brister i det bankerna gör finns. I undersökningen har vi valt att tillämpa ett deduktivt arbetssätt med kvalitativ metod då avsikten är att tolka och förstå bankernas engagemang och inställning till CSR-arbete utifrån den teoretiska referensramen. De främsta teoretiska utgångspunkterna är Triple Bottom Line-teorin samt intressent- och legitimitetsteorin. Den empiriska datainsamlingen skedde främst genom granskning av bankernas hemsidor samt årsredovisningar. Dessutom genomfördes semistrukturerade mejl- och telefonintervjuer för att få en djupare förståelse i ämnet. Fem stycken banker ingår i undersökningen: Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB samt den holländska banken ABN AMRO. Slutsatserna vi kommit fram till är att de svenska bankerna arbetar med CSR-frågor i sin verksamhet men i begränsad omfattning. I jämförelse med ABN AMRO är det en stor skillnad. Den största skillnaden mellan de svenska bankerna och den holländska banken ligger i de grundläggande värderingarna och strategierna. ABN AMRO framhåller CSR-frågorna som bankens grundläggande syn medan de svenska bankerna har störst fokus på vinstmaximering och avkastning till ägarna. ABN AMRO har en helhetssyn som inte särskiljer hållbarhet från verksamheten medan de svenska bankerna ser CSR-arbete som ytterligare en sak som måste läggas till verksamheten.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställning Syfte Avgränsningar Disposition Metod Vetenskapligt förhållningssätt Vetenskaplig ansats Vetenskaplig metod Tillvägagångssätt Insamling av data Primära och sekundära källor Intervjuer Urval Tillförlitlighet Reliabilitet Validitet Källkritik Teori Allmänna teorier till stöd för CSR Triple Bottom Line CSR-pyramiden Carroll s four-part model Intressentteorin Legitimitetsteorin Det ansvarsfulla företaget en modell Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning då och nu Global Reporting Initiative Empiri ABN AMRO Banken ABN AMRO en överblick ABN AMRO:s CSR-information... 28

6 4.2 Swedbank CSR-information i Årsredovisningen CSR på hemsidan Intervju med Swedbank Handelsbanken CSR- information i Årsredovisningen CSR på hemsidan Intervju med Handelsbanken SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) CSR-information i Årsredovisningen CSR-information på hemsidan Intervju med SEB Nordea CSR-information i Årsredovisningen CSR-information på hemsidan Intervju med Nordea Uppställning av bankernas internationella åtagande m.m Svenska Bankföreningen Om bankföreningen Intervju med Svenska Bankföreningen Analys och diskussion om bankernas samhällsansvar Bankernas framställning av sitt CSR-arbete Bankernas beaktande av CSR aspekterna Bankernas ansvarstagande Banken och dess intressenter Bankerna och deras syn på sin roll i samhället Bankernas hållbarhetsredovisning Slutsats Egna kommentarer Källförteckning Bilaga 1 Internationella konventioner principer, standarder och riktlinjer för CSR... I Bilaga 2 Intervjufrågor... VI Intervjufrågor till Handelsbanken... VI Intervjufrågor till SEB... VI Intervjufrågor till Swedbank... VI Intervjufrågor till Nordea... VII

7 Intervjufrågor till Agneta Brandimarti på Svenska Bankföreningen... VIII Bilaga 3 Del av ABN ABRO:s hållbarhetsredovisning... IX Figurförteckning Figur 1. De tre grundläggande aspekterna i Triple Bottom Line.17 Figur 2. Carroll s four-part model 18 Figur 3. Intressentmodell Stakeholder map.19 Figur 4. Modell för ansvarsfullt företagande..21 Figur 5. Application Level grid...24 Figur 6. ABN AMRO:s intressentengagemang..26 Figur 7. Swedbanks direkta miljöpåverkan..30 Figur 8. Handelsbankens CO2 utsläpp.32 Figur 9. Tabell över bankernas olika Code of Conduct och internationella åtagande.40 Figur 10. Tabell över bankernas internationella åtaganden Figur 11. Milleniumgoals.IV

8 Förkortningar och centrala begrepp samt principer m.m. Förkortningar CDP CERES ESG GES GIPS GRI ILO ISO MDG NGO OECD SRI UNEP UNEP FI UNPRI WEC Carbon Disclosure Project Coalition for Environmentally Responsible Economics Environmental Social Governance Global Ethical Standard Global Investment Performance Standards Global Reporting Initiative International Labour Organization International Organisation for Standardization Millennium Development Goals Non Government Organizations Organization for Economic Co-operation and Development Social Responsible Investments United Nations Environment Programme United Nations Environment Programme Finance Initiative United Nations Principles for Responsible Investments The World Environment Center Centrala begrepp, principer och riktlinjer samt standarder Corporate Social Responsibility (CSR) kan översättas till företagens samhällsansvar, man pratar ofta om det ansvarsfulla företaget i detta sammanhang. CSR är ett övergripande begrepp för allt som rör företagets agerande i frågor som handlar om miljömässigt, etiskt och socialt ansvar. EU-kommissionens definition av CSR lyder: Ett begrepp som innebär att företaget på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna (Grönbok 2001 s 6). CSR är ett konsekvent mönster av att privata företag gör mer än de behöver göra under tillämpliga lagar och förordningar som reglerar miljö, arbetares säkerhet och hälsa, och investeringar i det samhället de bedriver verksamhet (Hay et al 2005 ur CSR 2008 s 53) Code of Conduct är uppföranderegler vilket kan definieras av företaget själv eller efter internationella konventioners principer och riktlinjer såsom UN Global Compact (Larsson & Ljungdahl 2008). 7

9 Hållbar utveckling är ett begrepp som används i CSR-sammanhang. Begreppet lanserades 1987 i FN-rapporten Vår gemensamma framtid (även kallad Brundtlandrapporten ). Där det konstateras att: Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillfredställa sina behov. (Bergström et al 2002 s 12) Hållbarhetsredovisning ( Sustainability Reporting ) innebär att företag redovisar sin påverkan på omvärlden gällande miljömössiga, etiska och sociala aspekter (Bergström et al 2002). I förhållande till begreppet CSR kan man se hållbarhetsredovisning som ett sätt för företag att beskriva vad de åstadkommit genom att vara det ansvarsfulla företaget (CSR 2008). Intressent ( Stakeholder ) innebär traditionellt någon som har legitima intressen i ett företag (NE 2008). För att bli betraktad som intressent till ett företag ska endera påverkas av företagets åtgärder eller själv kunna påverka dem (Löhman & Steinholtz 2003). Exempel på intressenter är; ägarna, de anställda, kunder, leverantörer, stat och kommun. På senare tid räknas även miljön som intressent (NE 2008). CDP är ett samarbete mellan internationella investerare som startades för att får fram information om portföljers aktievärde och hur dessa påverkas av klimatförändringar (Bankföreningen 2008). CERES är ett internationellt nätverk bestående av miljöorganisationer och investerare samt övriga offentliga intressegrupper som arbetar med andra investerare och företag för att få dem att beakta hållbarhetsutmaningar som t.ex. klimatförändringar (Ceres 2008). The Equator Principles Ekvatorsprinciperna är principer och riktlinjer som rör projektfinansiering vilka är framtagna av International Finance Corporation i samråd med ett flertal internationella banker (Bankföreningen 2008). FTSE4Good index är ett marknadsindex som mäter prestationsförmåga hos företag som uppfyller globalt erkända standarder för socialt ansvar. GES utgår från internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Dessutom utesluts branscherna tobak, alkohol, spel, vapen och pornografi. Granskningen av de etiska kriterierna utförs av GES Investment Services (GES 2008). GIPS är en uppsättning standardiserade, industriomfattande etiska principer att ge värdepappersföretag med vägledning om hur man kan beräkna och rapportera sina resultat för investeringar till potentiella kunder (GIPS standards 2008). ILO-konventionener är starkt förknippade med OECD:s riktlinjer och riktar sig mot nationer som måste ratificera dessa. Nationens företag samarbetar med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för sedan rapportera hur statens arbete med detta fortskrider.(ilo 2008) MDG är åtta mål för hållbar utveckling som ställts upp av FN vilka ska vara uppnådda senast år 2015 (Milleniumgoals 2008). 8

10 OECD:s riktlinjer för multinationella företagande (OECD) Företag som väljer att följa OECD:s riktlinjer ska i sin verksamhet var än den tar sin plats i världen verka för att skapa förtroende och bidra till hållbar utveckling. Detta kan företagen bland annat göra genom att tillämpa god praxis vilket följer värdlandets lagar och regler. SRI kan översättas till Socialt ansvarstagande investeringar och är en strategi för investeringar som är på frammarsch världen över. Detta begrepp bygger på att investerarna uppmanar företag att förbättra sina rutiner gällande miljömässiga, etiska och social frågor. UNEP, FN:s miljöprogram syftat bland annat till med att främja arbetet med internationella samarbeten angående miljön och fungera som vägledning samt samordning av FN:s miljöverksamhet (UENP 2008). UNEP FI är en underavdelning som är specificerad till den finansiella marknaden (Bankföreningen 2008). UN Global Compact (Global Compact) FN initiativ som för samman företag och samhället kring tio principer uppdelade i områdena för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkande av korruption. UNPRI - Syftar till att underlätta inkludering av miljö och sociala faktorer i den totala bedömningen av en investeringsportföljs värde (Bankföreningen 2008) (Se även bilaga 1 för mer utförlig information om dessa principer, riktlinjer och standarder) 9

11 1. Inledning I det inledande kapitlet behandlas uppsatsens bakgrund följt av en diskussion kring det uppfattade problemet. Vidare beskrivs uppsatsens frågeställning, syfte samt avgränsningar. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 1.1 Bakgrund På senare år har det blivit allt vanligare att ifrågasätta företags agerande och hur de påverkar sin omgivning. Idag talas det mer och mer om begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) i detta sammanhang. CSR handlar i grunden om att företag frivilligt medverkar till ett bättre samhälle och en renare miljö. Begreppet innefattar hur företag kan ta ett socialt, etisk och miljömässigt ansvar. Detta begrepp inryms i det mer vida uttrycket Hållbar utveckling som grundar sig i att regeringar, offentliga organ samt övriga organisationer verkar för att uppfylla dagens samhällsbehov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov (Bergström et al 2002). En av orsakerna till att företags agerande ifrågasätts är att skandalerna varit många där företag hamnat i fokus på grund av misskötsel av sin verksamhet, vilket drabbat både människor och miljö. Den omtalade Hallandsåsskandalen, där Skanska hamnade i blåsvädret efter att tätningsmedlet Rhoca-Gil läckt ut i grundvattnet och orsakat nervskador på djur och människor, är en av dessa. Andra exempel på skandaler som inträffat rör företag som Skandia och ABB med sina bonusskandaler samt LKAB och dess arbetsplatsolyckor som lett till ifrågasättande av ledningens syn på de anställdas arbetsmiljö. Ytterligare en orsak till att företags ansvarstagande i samhället blivit ifrågasatt är den stora klimatdebatten som förts på senare tid. Numer finns det bl.a. allmänna råd i de stora nyhetstidningarna om hur människor och företag kan agera för att minska sin miljöpåverkan och bli klimatsmarta. Allt fokus på miljöförstöringsfrågor och företagens agerande i övrigt har lett till att många av företagens intressenter är engagerade i hur dessa frågor sköts. Företagen har i och med detta ett ökat tryck på sig att visa för sina intressenter hur de tar sitt samhällsansvar när det gäller miljömässiga, etiska och sociala frågor. Det finns alltså idag ett större krav på att företag arbetar med CSR-frågor och tar sitt samhällsansvar. Jämfört med andra industriella länder så kom de svenska företagen igång sent med sitt CSR-arbete. En av orsakerna som lyfts fram är den svenska modellen med en strikt uppdelning mellan den ekonomiska och politiska verksamheten i samhället som existerat sedan 1930-talet och som, om än minskad omfattning, även råder idag. Effekten av detta vi och dem tänkande är att svenska företag ser på socialt och miljömässigt ansvar som en fråga som för politikerna vilket bl.a. lett till att svenska företag ser lagstiftningen som det enda de i stort sett behöver följa för att ta sitt samhällsansvar (Röster 2008). Förutom omvärldens krav på att företag ska ta sitt samhällsansvar framförs idag flera argument till varför man som företag ska beakta CSR i sin verksamhet. Bland de främsta argumenten som nämns är företagens möjligheter att stärka varumärket och attrahera både investerare och personal. Ytterligare argument som lyfts fram är att företag som arbetar med CSR-frågor blir bättre på att hantera rörelserisker och varumärkesrisker vilket kan bli kostsamt om de inte sköts på bra sätt (SFF 2007). Syftet med CSR anses generellt vara att få företag att förstå de integrerande relationerna som företaget befinner sig i och hur de ska dra 10

12 nytta av dem. Något som framhållits på senare tid är att CSR-arbete kan bidra till värdeskapande vilket många anser bör beaktas i företags strategier istället för att fokusera på att minska värdeförluster (Löhman & Steinholtz 2003). Vidare, när det gäller redovisningen av CSR-arbete framhäver forskningen vikten att rapportera sitt agerande gällande hållbarhetsfrågor (CSR 2008). Internationellt sett ligger Sverige relativt långt ner på listan över att ha företag som hållbarhetsredovisar. Endast 26 procent av de 100 största bolagen i Sverige hade år 2005 någon form av hållbarhetsredovisning vilket kan jämföras med de två bästa länderna; Japan och Storbritannien, som låg på 81 respektive 71 procent. I samma undersökning framgick även att skälen till att upprätta hållbarhetsredovisningar var framförallt av ekonomiska skäl (KMPG Survey 2005). I en annan undersökning från 2007 där även CSR-informationen på hemsidorna beaktades framkom att sex av tio svenska företag hade någon form av hållbarhetsredovisning (Sverigerapporten 2007). 1.2 Problemdiskussion I Sverige är det stor skillnad på företags CSR-arbete beroende på vilken bransch de tillhör. En bransch som inte kommit så långt i sitt CSR-arbete är finansbranschen där även banker inkluderas (Salo 2008). Att banker och andra finansföretag inte kommit längre med sitt CSR-arbete är något oväntat eftersom det finns forskning som visar att de är i den bransch som har mest att vinna på ett utvecklat CSR-arbete. Två nyliga forskningsrapporter visar på att företag med låg miljörisk och som jobbar proaktivt med CSR-frågor både kan stärka sitt marknadsvärde och sin lönsamhet (Hassel & Semenova 2007 samt Guenster et al 2006). Det faktum att Sverige ligger efter många andra länder när det gäller CSR-arbete samt att finansbranschen är den sämsta branschen gjorde oss intresserade av att undersöka hur banker arbetar med CSR. Detta ledde oss fram till den frågeställning och det syfte som presenteras nedan. 1.3 Frågeställning Hur framställer och arbetar banker med CSR och vad i detta gör de bra och dåligt? 1.4 Syfte Syftet med denna uppsats är att studera och jämföra svenska bankers CSR-arbete sinsemellan samt i relation till en bank som internationellt förknippas med bra CSR-arbete för att se var eventuella brister i det bankerna gör finns. 1.5 Avgränsningar Vi har begränsat oss till att undersöka de fyra största svenska bankerna noterade på Svenska börsen (OMX); Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Vi har även valt att undersöka den holländska banken ABN AMRO. Vi har fokuserat på den senaste informationen från bankernas hemsidor samt årsredovisningar men i de fall det är relevant tas även äldre information upp. 11

13 1.6 Disposition Nedan följer en disposition för att tydliggöra uppsatsens struktur. Kapitel 1, Inledning I första kapitlet behandlas bakgrund, problemdiskussion, frågeställning samt syfte. Dessutom förklaras uppsatsens avgränsningar. Kapitel 2, Metod I kapitel två behandlas uppsatsens tillvägagångssätt samt den metod som använts. Vidare beskrivs datainsamlingen och urvalet av respondenter. Slutligen diskuteras begreppen reliabilitet, validitet och källkritik. Kapitel 3, Teori I kapitel tre kommer vi behandla relevanta teorier som knyter an till Corporate Social Responsibility. Kapitel 4, Empiri I kapitel fyra presenteras det empiriska material som framkommit genom granskning av hemsidor, årsredovisningar samt kompletterande intervjuer. Kapitel 5, Analys och diskussion I det femte kapitlet presenteras uppsatsens analys och diskussion. Vi avser att analysera och diskutera det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. Kapitel 6, Slutsats I det sjätte kapitlet går vi igenom de slutsatser som dragits utifrån det som framkommit i analysen och diskussionen. Här besvaras uppsatsens syfte och dess frågeställning. Kapitel 7, Egna kommentarer och förslag till framtida forskning Som sista kapitel behandlas författarnas egna funderingar och övrigt som framkommit under arbetets gång. Förslag om hur fortsatt forskning kan angripas presenteras också. 12

14 2 Metod I det här kapitlet förklaras och motiveras undersökningens tillvägagångssätt. Datainsamling samt urval av studieobjekt och respondenter beskrivs. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet. 2.1 Vetenskapligt förhållningssätt Det finns två motsatta vetenskapliga förhållningssätt när det gäller hur man kan förstå och veta något om verkligheten. Dessa två kunskapssyner kallas positivism och hermeneutik. De är kunskapsteorier som talar om hur och i vilken grad det är möjligt att tillägna sig kunskap om verkligheten. Inom positivismen finns det tre centrala riktningar när det gäller kunskapsteori. Den första är att det finns en objektiv verklighet och den andra riktningen är att den objektiva verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt där utgångspunkten är att allt kan studeras empiriskt med hjälp av sinnesdata (det vi ser och hör etc.). Den tredje och sista riktningen inom positivismen är att man kan bearbeta kumulativ kunskap om de objektiva värdena, vilket innebär att resultatet från olika undersökningar kan kopplas ihop, och man kan få en bättre överblick över de lagbundenheter som styr samhället (Jacobsen 2002). Inom den andra kunskapssynen, hermeneutiken, menar man att det inte finns en objektiv social verklighet utan bara olika bilder av den. Vidare anser man att bilden av verkligheten endast kan utforskas genom att forskarna sätter sig in i hur människor tolkar och ger mening åt särskilda sociala fenomen. Dessutom säger man inom hermeneutiken att det inte är möjligt att få fram speciellt mycket kumulativ kunskap på grund av att det finns så många olika sätt att tolka och förstå sociala fenomen. Vidare anser man att det inte finns några lagbundenheter som är oberoende av tid och rum eftersom allt måste förstås i sitt specifika sammanhang. Sammanfattningsvis kan man säga att med hermeneutiken flyttades fokuset från att kartlägga en objektiv verklighet till att studera hur människor tolkade och skapade mening av verkligheten. Förenklat kan man säga att tyngdpunkten flyttades från det objektiva till det subjektiva (Jacobsen 2002). I denna uppsats har ett hermeneutiskt förhållningssätt antagits eftersom vi har som avsikt att tolka och skapa förståelse för bankernas agerande i sitt CSR-arbete genom att studera den information som bankerna ger ut om detta. Eftersom den information vi inhämtar är bankernas egen syn är den subjektiv vilket ligger i linje med hermeneutiken. 2.2 Vetenskaplig ansats Det finns olika strategier att använda sig av när det gäller insamling av data. En av de strategier som finns är deduktiv ansats som innebär att man går från teori till empiri. Detta gör man eftersom man anser att det är bäst att först skaffa sig vissa förväntningar på världen och efter det samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer med verkligheten. Ytterligare en vetenskaplig ansats är den induktiva ansatsen där man som forskare går från empiri till teori. Det ideala i den induktiva ansatsen är forskare som går ut i verkligheten, helt utan förväntningar, och samlar in relevant data och sedan systematiserar den information som man fått fram. Med utgångspunkt från en sådan öppen ansats formuleras sedan teorierna. Målet med den induktiva ansatsen är att ingenting ska begränsa vilken information forskaren samlar in (Jacobsen 2002). 13

15 I denna uppsats används den deduktiva ansatsen då vi utifrån den teoretiska referensramen skapat oss en förförståelse i ämnet och därefter studerat verkligheten utifrån denna teori. Syftet är att undersöka hur verkligheten förhåller sig till den bild teorin förmedlar. 2.3 Vetenskaplig metod Det finns två vetenskapliga metoder när det gäller insamling av data i undersökningar. Dessa kallas för kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt att verkligheten kan mätas med hjälp av metoder som ger information i form av siffror. De data som insamlats kan sedan behandlas med hjälp av statistiska metoder. Det klassiska kvantitativa mätinstrumentet är frågeformuläret med givna svarsalternativ. Den kvalitativa metoden innebär att man för att förstå sociala fenomen bör få fram hur människor tolkar den sociala verkligheten. För att ta reda på detta måste man observera människor och låta dem tala med egna ord. Det ideala för det kvalitativa angreppssättet är observation och öppna intervjuer. De data som samlats in blir sedan uttryckt i ord (Jacobsen 2002). I denna uppsats används en kvalitativ metod då avsikten främst är att förstå sociala fenomen. Syftet är att skapa en större förståelse för ämnet samt för hur olika förhållanden samverkar. Vidare har den data som samlats in, bl.a. genom intervjuer, sammanställts och uttryckts verbalt vilket också visar att det är den kvalitativa metoden som använts. 2.4 Tillvägagångssätt Till att börja med bestämdes ett intressant och aktuellt problemområde utifrån artiklar och litteratur som gav oss en överblick i ämnet. Efter att vi skapat oss en bra bild av vad inom ämnesområdet som var mest intressant, formulerades sedan uppsatsens frågeställning. Nästa steg var att leta efter relevant litteratur och artiklar i ämnet som gav oss en djupare förståelse. Insamlingen av materialet till teorin skedde framförallt med hjälp av böcker och uppsatser från Örebros universitetsbibliotek. Utöver dessa har olika artiklar från både vetenskapliga källor och populärvetenskapliga källor över Internet samlats in. När det gäller insamlingen av det empiriska materialet använde vi oss av bankernas respektive hemsidor och årsredovisningar som sökts fram via Internet. För att delvis få en djupare förståelse i ämnet gjordes även fyra mejlintervjuer och en telefonintervju. Resultatet av det material som valts ut från bankernas hemsidor samt intervjuerna har sammanställts och presenteras i empiridelen. Teori- och empiridelen utgör grunden för en reflekterande analys och diskussion som sedan följs av ett antal slutsatser. Slutligen kommer några egna kommentarer samt förslag på vidare forskning i ämnet. 2.5 Insamling av data Primära och sekundära källor Primärkällor för litteratur är sådan litteratur som är skrivet av upphovsmakaren av t.ex. vissa teorier och modeller. Sekundärkällor för litteratur är i sin tur sådan litteratur där en annan författare återger eller har byggt sitt material på primära källor. Vidare innebär primärdata det material som forskaren själv samlat in med hjälp av t.ex. intervjuer, enkäter och 14

16 observationer. Sekundärdata är å sin sida sådant material som tidigare samlats in och sammanställts för ett annat syfte än för den aktuella studien (Saunders et al 2007). Allmänt anses primärkällor vara mer tillförlitliga (Kylén 2004). I denna uppsats har vi använt både primära och sekundära källor. När det gäller den teoretiska referensramen har sekundära källor använts till största del. Ämnet är inte helt nytt så till viss del sker återgivning av andras material samt även tidigare undersökningsdata som har publicerats självständigt. Uppsatsens empiriska material består av till störst del av sekundärdata då vi studerat hemsidor och årsredovisningar. Den primärdata som samlats in består av mejl- och telefonintervjuer som sedan sammanställts i empiridelen Intervjuer Intervjuerna som genomförts i denna studie har skett via e-post och telefon. Alla intervjuer skedde genom e-post förutom med Swedbank där frågeformuläret skickades ut först och följdes av en telefonintervju. Formen för intervjuerna kan anses vara semistrukturerade eftersom vi till viss del anpassat frågorna till varje respondent samt att frågorna varit relativt öppna så att respondenterna fått utrymme att utveckla sina svar. Fördelen med att genomföra intervjuerna via e-post och telefon är att avståndet mellan intervjuare och respondent inte har någon betydelse. Ytterligare en fördel med att använda e-postintervju är att man får svaret i en form som är automatiskt nedtecknad vilket innebär mindre arbete för intervjuaren och större noggrannhet. En annan fördel är att problemet med att någon av deltagarna känner ängsla inför intervjun försvinner när den sker med e-post istället för telefon. En tredje fördel med e- postintervju är att respondenten har tid att reflektera över frågorna samt att han eller hon kan svara när de har tid. Nackdelar med e-post intervju kan vara att respondenten har tid till att svara mer i linje med företagets riktlinjer snarare än i linje med sina personliga åsikter. I denna studie är inte detta ett problem då det är just företagets riktlinjer och ståndpunkter vi vill åt. En annan nackdel med e-postintervjuer är att det kan ta tid att genomföra då de ofta består av en serie av meddelanden med kompletterande frågor. I denna studie har detta i största mån undvikigts genom öppet ställda frågor för att få så utförliga svar som möjligt. I de fall vi har fått återkommit för förtydligande har svaren inte dröjt. Som i de flesta intervjuformer kan det uppstå problem med tolkning av materialet. När det kommer till telefonintervjuer är många av de för- och nackdelar de samma som för e-postintervjuer. Det positiva med telefonintervjuer är att de ger en mer personlig intervju där det är lätt och enkelt att ställa följdfrågor. Det kan dock i fallet med telefonintervjuer vara tidskrävande att nedteckna materialet från intervjun oavsett om intervjun spelas in eller om anteckningar förs under intervjuns gång. Inspelning av intervjun kan uppfattas som negativt av respondenten och kännas obekvämt men det kan underlätta intervjuarens arbete (Saunders et al 2007) Urval Kriterier för vårt urval var att undersöka svenska företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange (OMX) vilket i allmänt bruk kallas Stockholmsbörsen. Vi riktade in oss på företag inom finanssektorn då det inte fanns många studier om deras CSR-arbete. Utav alla noterade företag på OMX var 50 stycken av dem svenska finansbolag. Av dessa 50 uteslöt vi finansbolag med huvudverksamhet inom fastighetsförvaltning vilket lämnade 26 stycken rent finansiella bolag. Vi tog kontakt med dessa 26 bolag via e-post för att se om de hade intresse av att delta i vår studie. Responsen från bolagen var sval på grund av, som de angav, tidsbrist. De företag som visade ett intresse var banker vilket gjorde att vi koncentrerade studien mot dessa. 15

17 Vi valde sedan ut de fyra största börsnoterade bankerna; Nordea, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank. Som urvalsmetod började vi utifrån en tanke med ett subjektivt urval vilket vi också genomförde när vi valde ut finansbolagen. Denna metod används när man har viss kännedom om det som ska undersökas för att på så sätt få fram den mest relevanta informationen för studien. Metoden fungerar när man vill skapa en starkare belysning på undersökningsfrågan (Denscombe 2000). På grund av det svala intresset och att de som svarade var banker blev det mer fokus på dem vilket gör att man kan se vår metod för urval mer som ett tillfällighetsurval som innebär att man väljer de studieobjekt som finns tillhands (Denscombe 2000). Denna metod är normalt inte att föredra men i detta fall gav det oss ändå en bra grund att stå på. När det gäller valet av respondenter använde vi bankernas hemsidor för att hitta lämplig person med bred insikt i CSR-frågor. Vi sökte efter titlar med orden CSR-ansvarig, miljöansvarig samt CFO (Chief Financial Officer). En av bankerna hade kontaktuppgifter till deras Group CSR officer. Övriga banker hade inga kontaktuppgifter som ledde oss rätt. Vi kontaktade därför bankernas pressavdelningar och kommunikationsavdelningar som sedan hänvisade oss till personer som de ansåg var lämpliga att intervjua. På Swedbank fick vi tag på deras CSR Coordinator medan vi på Nordea fick svar från en av deras Compliance Consultants. På SEB fick vi kontakt med deras kommunikationsdirektör och på Handelbanken hänvisades vi till en person på Investment Relations. Genom Handelsbankens kontakt framkom ytterligare en respondent som ansågs intressant att kontakta. Denna respondent var Svenska Bankföreningens CSR-ansvariga. 2.6 Tillförlitlighet Reliabilitet Reliabilitet handlar om i vilken omfattning en studie uppnår samma resultat vid upprepade undersökningar. För att åstadkomma en hög grad av reliabilitet i en undersökning ska samma resultat kunna uppnås varje gång den genomförs. Reliabiliteten i intervjuer påverkas negativt på grund av att respondenten har svårt att förstå frågorna eller att han eller hon är trött eller befinner sig i en särskild sinnesstämning etc. (Gustavsson 2004). En hög grad av reliabilitet kan bl.a. säkerställas genom en noggrann beskrivning av undersökningen (Saunders et al 2007). I denna studie är hög reliabilitet svårt att uppnå om lång tid förflutit mellan undersökningarna eftersom det studerade ämnet är i konstant förändring. Dessutom utvecklas de berörda företagen i takt med denna förändring vilket gör att det blir svårt att uppnå samma resultat vid upprepade studier med långt mellanrum. På kort sikt ska reliabiliteten ändå vara god. När det kommer till intervjuerna för studien kan reliabiliteten anses vara god men att den kan vara negativt påverkad av den semistrukturerade metod vi använt. Detta beror på att intervjuerna inte är formade på exakt samma sätt till de olika respondenterna samt att intervjuerna har delats upp mellan författarna. Vidare kan reliabiliteten påverkas av att frågorna kan ha tolkats fel av respondenterna. Oavsett respondenternas befattning inom bankerna anser vi att reliabiliteten är relativt hög då frågorna ska förmedla bankerna syn och inte deras personliga uppfattning. Det som skulle kunna påverka reliabiliteten negativt är kunskapsnivån inom det undersökta området hos respondenterna. Eftersom frågorna varit av övergripande natur samt att bankerna själva hänvisat till lämpliga respondenter anser vi att hög reliabilitet ändå uppnåtts i det avseendet. En annan sak som kan påverka reliabiliteten är 16

18 att vi inte intervjuat ABN AMRO. I denna studie ligger vikten i hur bankerna presenterar och hur de arbetar med CSR-frågor sett utifrån den tolkning som kan göras av den information som ges. En intervju med ABN AMRO ansågs inte var nödvändig då banken användes som referens för bra CSR-arbete. På grund av att det förekom skillnader har många frågor uppkommit som ställts till de svenska bankerna för att på så sätt ge svar på orsakerna till dessa skillnader. Reliabiliteten kan inte anses bli nämnvärt påverkad i detta fall av det faktum att ABN AMRO inte intervjuats Validitet Med validitet menas att man i en studie verkligen mäter det man utgett sig för att mäta. Det handlar om att undersökningen måste vara giltig och relevant (Jacobsen 2002). Vi anser att studiens empiriska material som är hämtat från studieobjektens hemsidor är giltig och relevant för det vi avser undersöka vilket gör att studien uppnått hög validitet i denna del. Det som påverkar validiteten negativt är om vi missat någon del av all den information som finns tillgänglig. Omfattningen av denna studie påverkar också den mängd data vi kan samla in och bearbeta. Vi anser dock att vi valt ut relevant data utifrån uppsatsen syfte genom noggrant granskande av studieobjektens hemsidor och årsredovisningar. Något som påverkar validiteten negativt i vår empiri är intervjuerna. Dels när det gäller frågan om intervjufrågorna verkligen fångar in hela studiens syfte och dels om respondenterna kan ge oss relevanta svar utifrån deras kunskap. En annan aspekt vid intervjuer är att få tag på rätt person eller personer. I denna studie kan frågan ställas om vi fått intervjua rätt personer då ämnet berör många delar av företagets verksamhet. Detta innebär att den vi intervjuat inte alltid har den spetskunskap inom alla delarna inom CSR. Intervjufrågorna är dock ställda för att få en överblick vilket innebär att de vi kommit i kontakt med har kunnat svara i enlighet med frågorna. Validiteten kan även påverkas av vilka man väljer ut att intervjua. Att ABN AMRO inte har intervjuats anses inte ha påverkat validiteten då studien syftar att se hur bankerna presenterar och arbetar med CSR-frågor utifrån den information som finns att tillgå för att se var någonstans det finns brister. 2.7 Källkritik Den litteratur som används i uppsatser ska vara relaterade till studiens fråga och syfte. Dessutom ska de viktigaste teorierna och åsikterna av de främsta forskarna inom området på något sätt beröras eller beaktats. Tillförlitligheten i källorna som använts kan säkerställas genom att referensramen är omfattande och diversifierad. Mängden av relevant litteratur är oerhört viktigt. Det man bör tänka på är att litteraturen ska var representativ. Ytterligare en viktig sak är att litteraturen inte är alltför gammal då sådan information kan vara missvisande. Det gäller att förhålla sig kritiskt till det material som används i arbetet, d.v.s. litteratur, empiridata och övrig källor. Man måste fundera över om författarna har använt information som bygger på förstahandsinformation eller om de använt information som passerat många led och på något sätt kan ha förvanskats under tiden. Det är alltså viktigt att veta vad primärkällan angav. Vidare är det viktigt att bedöma källans äkthet vilket är speciellt relevant när det kommer till Internetkällor. En annan del att beakta är källornas eventuella intresse av att förvanska och vinkla informationen till deras fördel. Vad gäller litteraturen som används kan man alltid fråga sig hur denna är relevant för uppsatsens syfte (Saunders et al 2007). 17

19 Vid en källkritisk granskning av det material vi använt kan man säga att en stor del av det empiriska materialet vi använt i hög grad är subjektivt. Både bankernas hemsidor och årsredovisningar innehåller information som speglar en positiv bild av företagen samtidigt som det negativa tonas ner. När det gäller litteraturen har vi använt sådan som är relevant för uppsatsens syfte. Det man kan rikta kritik mot är den ensidiga och ofta positiva bild som återges av det studerade ämnet. Vi är väl medvetna om detta och har i bakgrund av detta strävat efter objektivitet. 18

20 3. Teori I detta kapitel kommer vi behandla relevanta teorier som handlar om Corporate Social Responsibility. Teorikapitlet kommer även presentera en strategisk modell för ansvarsfullt företagande. Avslutningsvis kommer en genomgång av hållbarhetsredovisning samt GRI:s riktlinjer. 3.1 Allmänna teorier till stöd för CSR Triple Bottom Line Triple Bottom Line (TBL) är en teori, utvecklad av John Elkington, som utgår ifrån att företagens mål förutom att skapa ekonomiska värden även ska skapa miljömässiga och sociala mervärden till samhället. Dessa tre delar utgör basen i TBL-teorin som tillsammans med modellen (se figur1) är själva grunden för CSR. Enligt Elkington har företag inte bara ansvar inför ägarna utan också för alla som påverkas av företaget, d.v.s. både aktieägarna och företagets intressenter anses vara lika viktiga för verksamheten. Företag kan ha TBL-teorin som hjälp för att utvidga sin verksamhetsbeskrivning så att den även omfattar sociala och miljömässiga aspekter (Crane & Matten 2004). Det viktiga i detta är att skapa en balans mellan de tre aspekterna (Henriques 2004) Figur 1. De tre grundläggande aspekterna i Triple Bottom Line Källa: (Egen omarbetning 2008 utifrån Crane & Matten 2004) Vad menas då med de tre olika delarna i TBL-modellen? När man pratar om sociala aspekter menar Elkington (Crane & Matten 2004) att det handlar om hur företagen tar hand om deras anställda och det samhälle där man bedriver sin verksamhet. Det gäller exempelvis att de anställda har bra arbetsförhållanden och löner. När man talar om de miljömässiga aspekterna som företag bör beakta handlar det om att man arbetar med att minska företagets negativa miljöpåverkan genom att t.ex. minska sina utsläpp och sin energiförbrukning. De ekonomiska aspekterna i Triple Bottom Line handlar om företagets ekonomiska resultat (Crane & Matten 2004). 19

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Mälardalens Högskola VT 2008 Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Slutseminarium 2008-06-04 Corporate Social Responsibility Varför företagen tar ett ökat

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 Helsinborg, 23 maj 2012 Iris Rehnström Praktiska verktyg för ett lyckat CSR-arbete Iris Rehnström, TEM Hanna Claesson, Wihlborgs Fastigheter December 2012 Presentation

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 Hållbarhet bortom CSR Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 1 Hållbarhetsutmaningen En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Hållbarhetsredovisning en studie av vad som driver företag att hållbarhetsredovisa

Hållbarhetsredovisning en studie av vad som driver företag att hållbarhetsredovisa Magisteruppsats Linköpings universitet Vårtermin 2008 HFÖD71 30 Hp ISRN-nr: Hållbarhetsredovisning en studie av vad som driver företag att hållbarhetsredovisa Sustainability reporting a study of what drives

Läs mer

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning i försäkringsbolag En jämförelse mellan fyra försäkringsbolag

Hållbarhetsredovisning i försäkringsbolag En jämförelse mellan fyra försäkringsbolag Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Ekonomprogrammet 180 hp Hållbarhetsredovisning i försäkringsbolag En jämförelse mellan fyra försäkringsbolag Kandidatuppsats i Externredovisning, 15

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden?

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT 2007 Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Författare: Kevin Ong Handledare: Bengt-Göran

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING VOLVO PERSONVAGNAR KONTRA MEDIA Kandidatuppsats i Företagsekonomi Andreas Boquist Jenny Olofsson VT 2010:KF26 Namn 2 Förord Framställningen av denna studie har varit både rolig och

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Hösten 2014 1 (5) Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen För andra året i rad har konsultbyrån 2050 Consulting gjort en

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

System och principer för att redovisa hållbara odlingssystem Christel Cederberg OiB, Nässjö, 21 jan 2009

System och principer för att redovisa hållbara odlingssystem Christel Cederberg OiB, Nässjö, 21 jan 2009 System och principer för att redovisa hållbara odlingssystem Christel Cederberg OiB, Nässjö, 21 jan 2009 Hållbar produktion hållbart företagande Planet People Profit (3P) Miljö Planet Sociala förhållanden

Läs mer

Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare

Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare Ansvarsfullt ägande är idén att investerare bör arbeta mot målet att skapa en hållbar utveckling, vilket innefattar såväl ekonomisk avkastning som

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Corporate Social Responsibility - En studie om CSR i ett strategiskt perspektiv sett över tiden

Corporate Social Responsibility - En studie om CSR i ett strategiskt perspektiv sett över tiden Corporate Social Responsibility - En studie om CSR i ett strategiskt perspektiv sett över tiden Magisteruppsats i företagsekonomi Studier i ekonomistyrning Höstterminen 2006 Handledare: Lars-Eric Bergevärn

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats Ht 2007 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Vilken information lämnas i årsredovisningen av svenska företag? Författare Mikaela Gustafsson

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 hp HT 2007 Global Reporting Initiative Varför används det inte i Sverige: okunskap, oprioriterat eller ointressant? Författare:

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

FÖRETAGS ANSVAR. MR 61-90 Vt 2009 Hillevi Persson

FÖRETAGS ANSVAR. MR 61-90 Vt 2009 Hillevi Persson MALMÖ HÖGSKOLA C-UPPSATS MR 61-90 Vt 2009 Hillevi Persson FÖRETAGS ANSVAR om samarbeten för Corporate Social Responsibility mellan frivilligorganisationer och företag i Argentina Handledare: Mikael Spång

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer