ARSREDOVISNING 2006/2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDOVISNING 2006/2007"

Transkript

1 o BOSTADSRATTSFORENINGEN TANDADALENS FJÄLLHOTELL ARSREDOVISNING 2006/2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfhttar Sid 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sid5 RESULTATRÄKNINGAR Sid 6 Sid8 Sid9 BALANSRÄKNINGAR KASSAFLÖDESANAL YSER REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

2 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell (Föreningen) äger och förvaltar fastigheten Lima Bespatingsskog 2:3 belägen i Tandådalen i Sälen. Fastigheten inkluderar förutom markområden ett lägenhetshotell med tillhörande restauranglokaler samt en stugby. Vid förvaltningsårets ingång hade Föreningen 789 medlemmar. Under året har 34 medlemmar utgått och 20 medlemmar tillkomtnit. Antalet medlemmar per var således 775. Ordinarie föreningsstämma hölls den 28 november 2006 i hörsalen hos S I F på Olof Palmes gata i Stockholm. Vid stämman var 86 medlemmarrepresenterade. Stämmanvalde följande personer vilkaefter konstitueringinnehaftföljande poster. Styrelse Ordinatie Per Hark Jan Sjöberg Lars Tengvall Lars-Göran Ytterberg Peter W Johansson ordförande Suppleant Ingrid Eriksson tom Jan Palm Britt-Matie Fahlström Revisor Revisorsuppl. Anders Meyer aukt.rev Anders Westiund aukt.rev Stämman utsåg också valberedning Jan Granfelt sammankallande Ulf Wallin Bo Eriksson Åke Wikers, har under hela verksamhetsåret varit adjungerad till Föreningens styrelse. Wikers har u~der detta verksamhetsår anlitats som byggledare vid renoveringen av Föreningens byggnader. På stämman togs andra beslutet om ett tillägg till Föreningens stadgar 17 st 3 som skall ge Föreningen möjlighet att även med elektroniskt medium (läs e post) lämna information och sända kallelser till de medlemmar som så önskar. Stämman den l december 2005 beslöt att en särskild granskningsman skulle utses för granskning av de punktersom på stämmanframf6rdes aven medlem. Länsstyrelsen i Dalarna utsåg Lars Karlsson vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till särskild granskare. Granskningsmannens uppdrag var att granska 7 specifika punkter och redovisa sitt uppdrag till föreningsstämman. Hans granskningsrapport förelåg först efter ordinatie stämma 2006 Il 28. Styrelsen behövde därför kalla till extra stämma som avhölls 2007 al 30 i TryggHansas lokaler i Stockholm, varvid 126 medlemmar var representerade. Slutsatsen av denna granskning blev att, på ingen av de 7 punkterna fanns anledning att klandra styrelsens forvaltning av föreningen. Det ekonomiska resultatet efter skatt för 06/07 uppgår till minus ca 4.2 MSEK, vilket kan tyckas vara lågt. Detta beror på att beslutade och utforda underhålls- och renoverings-arbeten under året har kostnadsförts fullt ut. Kostnaderna för yttre och inre underhåll/renovering har uppgått till ca 4.5 MSEK. Tack vare extra medlemsinsatser och aktieförsäljning av TSAB är dessa kostnader finansierade liksom för kommande renoveringar. 2(13)

3 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen har under det gångna året fortsatt arbetet med att anpassa och utveckla Föreningens Bland åtgärder som genomförts kan nämnas: verksamhet. Avtalet med TSAB om restaurangen har förbättrats och förlängts vilket framgent kan ge högre intäkter. Telefonväxeln kommer att avvecklas den l:a december 2007 vilket framgent ger lägre kostnader. UVDl11stninl!. renoverini!. finansierin!!. Tidigare harkonstateratsbehov av omgående renovering och upprustningav Föreningens lägenheter och stugor. Först under detta verksamhetsårhardetta kunnatutföras för fullt. Nödvändig finansiering blev klar genom att Svea hovrätt i dom den l november 2006 fastställde hyresnämndens beslut om ökning av insatskapitalet med 17,5 miljoner. Ökningen av insatskapitalet som skulle betalas underfebruari 2007 har, med undantagav ett fåtal, lojalt betalats av alla medlemmar.de invändiga renoveringsarbetena kunde därför upphandlas och påbörjas under våren Arbetena omfattar i stort: Utvalda lägenheter och stugor kommer att invändigt vara helt renoverade till vecka 50 år Renoverade lägenheter och stugor har försetts med nya möbler Planeraderenoveringsarbeten av resterandelägenheter och stugor beräknas i huvudsak vara färdigställdatill vecka49 år Utvändigaarbetenmed yttertak på hotellbyggnadenhar kunnatslutföras. Planerad uppgradering och effektivisering av värmeproduktion och energiförsörjning av Föreningens byggnader har inte kunnat påbörjas. Finansiering av detta måste ske genom ett långsiktigt avtal om bränsleieverans. Ett avtal som. på rimliga villkor, inte kan upphandlas innan den rättstvist som Föreningen är indragen i fått sin slutliga lösning. Den besparing av kostnader för uppvärmning som en effektivisering kan åstadkomma har därför skjutits upp ytterligare. Tvisten i Mora tinllsrätt. Den 28 juli 20Ö5 blev Föreningen på ansökan aven medlem stämd vid Mora tingsrätt med begäran att rätten skall upphäva stämmans beslut att försälja Föreningens aktiepost i TSAB till Skistar. Huvudförhandling i målet som har beteckningen "T " genomfördes den april Mora tingsrätt kom i en enhällig dom att ogilla medlemens talan mot Föreningen på samtliga punkter. Medlemen förpliktigades också att betala ktonor i rättegångskostnader till Föreningen. Medlemen har därefter genom ombud överklagat domen. Föreningen har bestridit överklagande. Tidpunkt för hovrättens avgörande är ytterst osäkert, men tidigast hösten 2008 möjligen först år 2009 kan vi väntaen dom frånsvea hovrätt. 3 (13)

4 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENTANDÅDALENSFJÄLLHOTELL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtiden Styrelsensmålsättningoch vision-att kunna erbjuda medlemmarna ett attraktivt boende vid Tandådalens bästa fjällanläggmng -kvarstår trots de förseningar och fördyringar i renoveringsplanen som rättstvisternainneburit. Styrelsens målsättning är att renovering och upprustning i huvudsak skall vara slutförda hösten Huruvidaden pågående rättstvisten då är avslutad eller ej kommer inte att påverka denna målsättning. Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren. 2006/ / / /2004 Nettoomsättning,tkr Rörelseresultat,tkr Resultatefter finansiella poster,tkr Soliditet 78% 73% 73% 71% Förslag till behandling av ansamlad förlnst Från föregående år ansarniad förlust Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Årets förlust Ansamlad förlnst att behandla l Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning Snmma (13)

5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL RESULTATRÄKNINGAR Not Nettoomsättning l Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningarav materiellaanläggningstillgångar Rörelseresultat Resultatfrån finansiella investeringar Ränteintäkteroch liknande Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Fastighetsskatt Årets resultat (13)

6 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL BALANSRÄKNINGAR Not TillgånJ(ar Anläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Byggnaderoch mark Inventarier Pågåendenyanläggningaroch förskott avseendemateriella anläggningstillgångar O Finansiella anläggningstillgångar Andralångfristigavärdepappersinnehav Andralångfristigafordringar 9 O I Snmma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristigafordringar Kundfordringar O Övrigafordringar Förutbetaldakostnaderoch upplupna intäkter Kassa och bank Snnuna omsättningstillgångar Snnuna tillgåqgar (13)

7 BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL BALANSRÄKNINGAR Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Not Bundet eget kapital Medlemsinsatser Ökatinsatskapital O Fond för yttre underhåll Fritt eget kapual Dispositionsfond Åretsresultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skuldertill kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit l Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupnakostnaderoch förutbetaldaintäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Posterinomlinjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser INGA INGA 7 (13)

8 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENSFJÄLLHOTELL KASSA F LÖDES ANALYSER Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta och utdelrringar Erlagd ränta Betald fastighetskatt Kassal1öde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av fordringar Ökrllng/Minskrllng av leverantörsskulder Ökrllng/Minskning av övriga korta skulder Kassal1öde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggrringstillgångar Återbetalning av lån Kassal1öde från investeringsverksamheten O Finansieringsverksamhet Ökning av insatser Kassaflöde från flnansieringsverksamheten ÖkninglMinskrting av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets sint O O (13)

9 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÄDALENS FJÄLLHOTELL REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende stora företag. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp vanned de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciperför anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier 0% 0% 10% 10% Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Not l Nettoomsättning Medlemsintäkter Hyresintäkter Övriga hyresintäkter l l (13)

10 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL Drg nr REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 2 Övriga externa kostnader /2006 Arvoden till revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningoch bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utfora samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Externa kostnader /2006 Värme och el Eldningsolja Vatten och avlopp Renhållning, städning Löpande underhåll Fastighetsskötsel Försäkring Förenings- och administrationskostnader Underhåll av byggnaden för vilka medel ur fonden för yttre underhåll ianspråktagits Renovering l l l l l O Not 3 Personal Medelantalet anställda Kvinnor O O Män O O Totaltför bolaget O O Löner och ersättningar Styrelse Övriga anställda O Sociala kostnader Övrigasociala kostnader (13)

11 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÄDALENS FJÄLLHOTELL REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande Aktieutdelning Ränteintäkter / Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Till fond för yttre underhåll avsätts årligen ett belopp motsvarande 0,25% av byggnadens anskaffningsvärde. Avsättningenredovisas direkt mot eget kapital. Räkenskapsåren och har ingen avsättning skett utan istället har medel ianspråktagits för täckande av kostnader för yttre underhåll. Någon avskrivning av byggnaderna har ej verkställts mot bakgrund av att styrelsen ej ansett att någon värdeminskning på anläggningen förelegat. Reparationer och underhållsarbeten kostnadsförs löpande. Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden O Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 7 Pågående nyanläggningar och rorskott avseende materiella anläggirlngstiligångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Bokf"ortvärde O O O O Avser inköp av inventarier i och med den pågående renoveringen. Avskrivning påböljas när renoveringen är fardigs1älld. 11(13)

12 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Avser innehav i SkiStar AB, aktier. Marknadsvärdet på bokslutsdagen uppgick till tkr. Not 9 Andra långfristiga fordringar :W Ingåendefordran Amortering under året O Utgående fordran O l Utgående bokfört värde O l Fordran avsåg ett dotterbolag till Tandådalens Fjällhotell Service AB (TSAB). Not 10 Förutbetalda kostnader och npplnpna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupnaintäkter Not 11 Eget kapital Fond yttre Fritt eget Insatser underhåll kapital Summa Belopp vid årets ingång Ökat insatskapital Ianspråktagandeav fond för yttreunderhåll O Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 12 Långfristiga sknlder Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen. Skulder till kreditinstitut Säkerheterför angivna skuldposter i balansräkningen: Skuld till kreditinstitut Fastighetsinteclcningar (13) 11f rrf

13 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 13 Checkräkningskredit 2007~ Beviljad limit är Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kostnader avseende särskild granskningsman Övriga upplupna kostnader o Stockholm ",- 'eter SaOOöIom Lindebergs Grant Thornton AB 13 (13)

14 Lindebergs Grant Thornton ~ R E V I S lon S B E RÄ T T E L S E Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 'er 2007

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN 0 Arsredovisning för BRF STENHUGGAREN Räkenskapsåret 2009 Adress: Fabriksgatan 54A, 70223 Örebro BRF STENHUGGAREN 1(16) Styrelsen för BRF STENHUGGAREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer