BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr 2015-000104. Dnr 2015-000105. Dnr 2015-000114. Dnr 2014-000109. Dnr 2015-000115."

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommunfullmäktige Ärende 39 Nytt trygghetsboende Dnr Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Dnr Budgetramar 2016 Dnr Medborgarförslag om att göra musikskolan till en kulturskola Dnr Delårsrapport, tertial Dnr Stiftelsen Essunga Industriers årsredovisning 2014 Dnr Årsredovisning 2014, Tolkförmedling Väst Dnr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Förslag - Komplettering - Protokollsutdrag - Medborgarförslag Delårsrapport Årsredovisning - Årsredovisning - Revisionsberättelse - Protokollsutdrag 47 Fastställande av avgift, Tolkförmedling Väst Dnr Avgiftsförordning - Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande 48 Motion om inköp och utplacering av hjärtstartare Dnr Motion om införande av servicepunkter i kommunen Dnr Motion - Protokollsutdrag Motion

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Referens Sida 1 (3) Nytt trygghetsboende om 19 lägenheter Förslag till beslut "[Skriv text här]" Ärendet Bakgrund En projektgrupp bestående av representanter från Essunga kommun och Riksbyggen har utarbetat en lokalutredning. Denna påvisar ett behov av fler trygghetslägenheter. Den bästa lokaliseringen är bredvid Kerstinsås, på grund av dels närhet till service på vårdcentralen och dels vår dagcentral samt möjligheter till samordnad organisation. Dessutom är de två fastigheterna på Solhagsgatan 3 och 5 i dåligt skick och har omfattande renoveringsbehov. Därför föreslås att fastigheterna rivas och ersättas med nytt trygghetsboende om 19 lägenheter. Omfattningsbeskrivning Byggnaderna på Solhagsgatan 3 och 5 rivs och ersätts med ett nytt punkthus på 4 våningar med 19 lägenheter. Trygghetsboendet förses med egen gemensamhetslokal på bottenvåningen utrustad med pentry. I bottenvåningen finns också ett mindre rum för permobil samt ett så kallat multirum som används till exempelvis hårvård, massage eller liknade. Huset byggs med en lågdel där viss del av gemensamhetslokalen finns samt lägenheternas förråd och miljöstation. Logistiken till och från Kerstinsås förbättras genom att man gör möjlighet att vända enklare för transporter genom en mindre rondell runt befintlig transformatstation. Denna kläs in eller förses med grönska runt om för att smälta in i den nya miljön. Angöringen till huset görs genom ett trevligt och välkomnande entrétorg. Där kommer även finnas en liten sittplats. Parkeringar skapas i direkt anslutning till det nya boendet och i samband med detta görs även de befintliga parkeringarna om något för att få en bättre helhet. Till huset i anslutning till gemensamhetslokalen skapas en trevlig utemiljö mot parken. Varje lägenhet får antingen en stor inglasad balkong eller en stor uteplats beroende på våningsplan. Samtliga lägenheter utförs med hög tillgänglighetsanpassning. Husets lägenheter i siffror Preliminära siffror kvm bostadsarea (BOA) 110 kvm lokalarea (LOA) kvm totalarea (BTA)

3 Essunga kommun Datum «Databas» «Diarienr» Sida 2(3) De 19 lägenheterna är fördelade enligt: Antal kvadratmeter Antal 1 RoK 41,5 4 2 RoK 60, RoK 69,6 3 Summa 19 Våning 2 4 utförs likadana där varje plan består av 1 st. 1:a, 3 st. 2:or och 1 st. 3:a. På plan 1 så är enda skillnaden att 3:an är utbytt mot gemensamhetsutrymmen och teknikrum. Preliminär hyresnivå 1 RoK kronor i månaden 2 RoK kronor i månaden 3 RoK kronor i månaden Detta mosvarar en snitthyra på cirka kronor per lägenhet och cirka kronor kvadratmeter och år. Bedömd produktionskostnad, ekonomi och förutsättningar Den totala produktionskostnaden för detta är kalkylerad till 40 miljoner kronor, inklusive moms och samtliga byggherrkostnader. Detta avser kostnader gällnade samtliga delar beskrivna i omfattningen ovan. I dessa avser cirka 2 miljoner kronor för rivningskostnader och cirka 1 miljoner kronor för åtgärder på befintlig parkeringsplats samt tydliggörande av gångväg mellan det nya boendet och befintligt Kerstinsås. De resterande 37 miljoner kronor avser produktion av det nya boendet inklusive tillhörande markarbeten. Detta innebär en kostnad på cirka kronor per totalarea. En förutsättning för detta är beslut om kommunal borgen. Kommunen lämnar en finansiell garanti utifrån fullt uthyrda lokaler (blockförhyrningsavtal). Preliminär tidplan 2015 kvartal 3, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling kvartal kvartal 1, projektering våren, byggstart cirka 1 års byggtid kvartal 3, inflyttning.

4 Essunga kommun Datum «Databas» «Diarienr» Sida 3(3) Övrigt Gångvägen mellan det nya trygghetsboendet och Kerstinsås kommer att ske via den gångväg som ansluter söder om Kerstinsås och in till samlingslokalen via fontänen. Entrén dit samt gångvägen kommer att ses över i samband med byggnationen av det nya trygghetsboendet. I tjänsten Bosse Svensson

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Referens Sida 1 (2) Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Förslag till beslut "[Skriv text här]" Ärendet Bakgrund En projektgrupp bestående av representanter från Essunga kommun och Riksbyggen har utarbetat en lokalutredning. Denna påvisar behov av förändringar i Kerstinsås äldreboende. Behov finns av nya lokaler för daglig verksamhet, ett omklädningsrum för hemvårdspersonal samt fler grupprum och önskad renovering i det så kallade havet inklusive samlingssalen. Det finns också önskemål om att skapa en bättre och trevligare utemiljö kring Kerstinsås. Fastigheten är också i behov av åtgärder på ventilationssystemet vilket ger en positiv effekt på inomhusklimat och energiåtgång. Sammanfattande omfattningsbeskrivning Utemiljön görs om mellan Blå Viol och Gullviva, mellan Gullviva och Mandelblom och mellan Vallmo 1 och 2. Entrén mot fontänen förbättras. Daglig verksamhet inom LSS får nya lokaler (rehabenheten) där det tapetseras och målas samt kompletteras med bland annat vitvaror och nytt porslin på vissa toaletter. Det så kallade havet målas om och får ny golvmatta. Nytt grupprum iordningställs i nuvarande snickeri. Renovering av samlingssalen med bland annat nytt glasparti. Nytt omklädningsrum med dusch i delar av hjälpmedelsförrådets lokaler. Åtgärder för ny ventilation. I bilaga 1 åskådliggörs de delar som förslås görs om och förbättras. Produktionskostnad och ekonomi Den lokala ombyggnadskostnaden beräknas till 12 miljoner kronor totalt. Kostnadsbedömningen utgår från 3 miljoner kronor för ventilationsåtgärder, 3 miljoner kronor för utemiljön samt 6 miljoner kronor för ombyggnad och renovering.

6 Essunga kommun Datum «Databas» «Diarienr» Sida 2(2) Tack vare de energibesparande åtgärderna samt att viss del kan tas ur föreningens underhållsfond så beräknas kommunens ökande hyreskostnad, när allt är klart, till kronor per år. För 2016 beräknas kostnaden bli kronor per år. Förutsättningen för detta förslag till ombyggnad och renovering är kommunal borgen. Detta förslag har tagits upp i styrelsen för Essunga äldrebostäder. Information har skett kontinuerligt till socialnämnden och kommunala handikapp- och pensionärsrådet. Preliminär tidplan 2015 kvartal 3, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling kvartal 4, utförande av ventilationsåtgärder kvartal 4, renovering LSS daglig verksamhet kvartal 4, ombyggnad av omklädningsrum kvartal 1, nya grupprum samt renovering av det så kallade havet , utemiljöerna utförs i samband med nybyggnationen av trygghetsboendet. I tjänsten Bosse Svensson

7 Bilaga 1..., ---"-'' Sammanfattning av åtgärder D lss.d gllg verlc$amhet RtnM11t och kol'l'lpltttetas med ~a kok och wc~ru~n;ng Ventilationsåtgärdet for hela ftt$tlgheton S«hr Iii tnergibtspati~ same banrt nomhvsklimat - D Hu G Dagcentral målu om Hobb)'Nm bygg$ om ull 2s.1 nya grupprum '1<ytlttn" rencwera9 och fat nytt entrfpatti 0 Hus H Entre,.. mol Contånen tyt;liggot$ G.6ng$ltåk mot nytt t~etsboinde ~h ag.sv 3.5 rivs och ersatts med 19sl trygghetslägenheter == --~ fllfl::::... E--i:~ ~~~-pi.säbo "'!!o... """""""' 4pl Sibo --' pi Sibo Gångstråk IJ nya trygghetslage11heter Skapad w Johan Olausson Datum 201~3-23

8 ~ ~ ~--~ RESUL TATRÄKNING Pensionskostnader Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Budget Bokslut Budget Budget PLAN PLAN PLAN skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ARETS RESUL TAT Arets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag 3,5% -0,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Förändring verksamhetens nettokostnad,% 6,2% 2,8% 4,3% 1,7% 2,6% 2,2% Förändring verksamhetens nettokostnad, tkr Förändring Skatteintäkter generella statsbidrag,% Förändring Skatteintäkter generella statsbidrag, tkr 6,5% 2,3% ,1% ,7% ,6% ,2% Antal invånare Pensioner: I<PA:s prognos PO-pålägg: Överskott tkr (Överskottet ligger under pensionskostnader) Avskrivning: Komponentavskrivning tillämpas fom 2015 skatteintäkter: SI<L:s prognos från april Resultat: 3 % Antal invånare: l

9 BUDGETRAMAR 2016 (exklusive kapitalkostnader) Ram 2016 Ram 2016 Ram 2016 KOMMUNFULLMAKliGE -~~~~~-~~~-~~-~~~-~~~~~~! }_~ ~}-~ }_~~ -~-~~~~-~~~!~~~~~~~~ ~ ~ ~ Besparing Ram Kommunfullmäktige REVISION -~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~! ~-~ ~9-~ ~Q~ -~~~~~~~j~~ ~9?_~ ~~ -~-~~~~!~~~!~~~-~~~~~ ~ ~ }- Besparing Ram Revision KOMMUNSTYRELSEN Övrigt -~~~~~~-~~~1-~~-~~~-~~~~~! ~~-?-~~ ~-~~~~ ~?-~~2. -~~-~~:~~!~!~~!!-~9-~1_p_~-~9_qy_~~ ~~~~~~!~~~~-~~ep_~~~~l~~ }_~ ~9-~ }_Q~ -~~-~~~!~~~-~!~!~~~!~~~~!~~-~~~~~~ ~,5~!-!~~!i~-~~!~~~~~~~~~!l ?-~ ~9-~ ~Q~ -~~-~~~!~~~-~~~!~~-~-~~~-~-~~E~ }_~9!9_~ l_q~.~!~~!:~~~~~~!~~~~~-~~~~~~~~~~-s}~~ ]-~9!9_~ ~Q~ -~~~~~!~~l~~i- ~!~l!~!-~~~}!~~~-~~~~~~~ ~??~ ~?- -~~~~-~~-~9}!~!~!!-~!~~!l~ Ökade!T-kostnader ~~~~-~!~~~~!~~~-~~ }-~9!?_~ ~~9- -~-~~~!~~~~}~~~-~~~~~ ~-~? ~~-~ ~~~ Besparing -85 Ram Kommunstyrelsen ~~~~~-~~~-~~-~~~-~~~~~~!-~-~ =?_?_~~ :_~-~?-~ :~_?_~~- VA-verksamheten l T-verksamhet IT -verksamhet BYGG- O MILJÖNÄMNDEN Byggnadskontoret.~?!~-~~~~~-~-~~~-9-~~~~! ?_~~ ~~-~ ~~}_ Kompensatione för ökade!t-kostnader J?.e!~ä}~~~~~?~-~~~~~ ~~ }~ !2. -~-~~P-~~~!~ Miljökontoret.~?!~-~~~~~~-å!~-9~~~~! ~-~} ~?-~ ~?}_

10 -~-~~e~~-~~~?-~-~!~9-~~~~-!~:~~~~~9-e! ~_e:~ä-~~~i~~~?~~~ ~??~ ~~ Besparing Ram Byggnadsnämnden UTBILDNINGSNÄMNDEN -~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~ !!_~-~~~ ~~~-?:_~!_~~-~?}_ Kompensation för ändrat värde på anläggningstillgång (från kr till kr) !~~~e~~-~~~?~!'~!~9-~~~~-!~:~~~~~9-e:~ ~-~ ~9-~ }_g~ -~~~}_'!::~?!!~-~~~~ l-~ ~9-~ }_g~ -~~j9_~!~~~!~~j~~~~~~i!!~~~~9!~~~ ?_~ ~?-~ !:~~ -~-~~~~~!!~~!~~ ?_~ ~9-~?_g~ -~~~~~ ~-~ ~9-~ }_g9_ -~~~~~~i~~-~?~~~ ~-?-~ ~ -~9-~ }_?_g~ -~'!!~~~~~~~~~~~!~~~}~~ =~-~ ~~9-~ :~g~ -~~~~~~~~~i~~~j-~~~-~ ?-~ ~9-~!:g~ -~ie~~~~j~:!~~-~'!9_~~~~!~~~~~i~!~i!!~~-ti9_l~~t-~'!!~!i~-~!-_?:~ :}~~ ~~~-~ :}_~~ -~-f~~~!~~i~~!i~-~-~df-~-~!~!~~j~_s_~~j~!! :?_~~ ~~?-~ :!:~~.l.?..~~~<_~~-~~!~~~l'::~~'!i~ 1 -~~!~~-~M~!~!~-~~il~-~~~~:~ ]_~~ ~~-~ }_~~- Biblioteket ~-~~~~~~}~~~-~~~~~ ~-~-~~ ~-~]-~ } ~!~ Besparing -269 Ram Utbildningsnämnden SOCIALNÄMNDEN -~~~~~~~~-~~-~~~-~~!~~~! ]_~~- ~-~~ ~9-~-~?-~ l_g~_}_~~- Kompensation för ändrat värde på anläggningstillgång (från 11 l 00 kr till kr) Missbruksvård LSS l 400 l 400 l _Q1~~-~~-~XE~~~-~~!~~~~!~~~~I!!_Is_~~~!~'~~~-~!~-~ ]_~? ~~-~ 1_~?- }?_~~~!~~~J~~~-~~~~!~ ~-~~~?_?_&_~ ~~?~ Besparing -254 Ram Socialnämnden t Verksamhetskostnader enligt Resultaträkning Diff mot Resultaträkning o

11 Förslag till Budgetramar 2016 Befolkning, antal invånare Ramar Förändring mellan alt Förändring mellan alt Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelsen Bygg- o miljönämnd Utbildningsnämnd Socialnämnden VA-verksamhet IT-verksamhet % 3% 2,50%

12 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8{16) Essunga kommun Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 30 Dnr Medborgarförslag om kulturskola Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget om kulturskola som ett projekt under läsåret 15/16. Detta beräknas till en kostnad av l 00 tkr. Omprioritering görs från musikskolan, kultur och bibliotek. Resterande 50 tkr har diskuterats med kommunchef att ta från kommunstyrelsens utvecldingsinsattser. Utvärdering av projektet bör göras innan ställningstagande tas för eventuell fmisatt verksamhet. Sammanfattning av ärendet Den 16 juni 2014 inkommer ett medborgarförslag som föreslår att man tittar på möjligheten att göra musikskolan till en kulturskola. Detta för att få fler barn intresserade av kultur. Exempel på vad en kulturskola skulle erbjuda sina elever är: spela instrument, rappa, göra digital musik, måla, dreja, osv. Yttranden från Rigmor Persson, kulturchef och Björn Nordin, musikledare säger att de ställer sig positiva till medborgarförslaget då intresset för musikskolan har sjunkit och att bredda utbudet kunde attrahera fler elever. Bosse Svensson, utbildningschef, informerar om verksamhetens synpunkter på ärendet, och ställer sig positiv till att prova under ett år. Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag Medborgarförslag, kultursko la, Yttrande, Rigmor Persson, Yttrande, Björn Nordin, Justerandes sign

13 Jonslund Medborgarförslag Under några år har intresset för musikskolan sjunkit bland våra barn och ungdomar i kommunen. För att få fler barn intresserade av kultur behöver man tänka i nya banor och fånga upp olika intressen. Därför vill jag föreslå att man tittar på möjligheten att göra musikskolan till en kulturskola. En kulturskola kan, som exempel, ge möjlighet att spela instrument, rappa, göra digital musik, måla, dreja, sjunga, dansa, teckna manga, spela teater osv. Jag tror att vi måste följa med utvecklingen i samhället och ge våra barn möjlighet till meningsfulla fritidsaktivitet inom olika intresseområden. Med vänlig hälsning Ulrika Härnälv Klint

14 ~ Essunga kommun ~- Delårsrapport Tertial

15 Innehållsförteckning l Essunga }{ommun V erksmnhet Ekonomi Personal och arbetsmiljö Ekonomisk översikt Driftredovisning Resultaträkning... 6 l. 7 Balansräkning Kommunstyrelse Verksatnhet Ekonomi Personal och arbetstniljö Socialnämnd l Verksmnhet Ekonotni Personal och arbets1niljö Utbildningsnämnd Verksamhet... lo 4.2 Ekonomi Personal och arbetsmiljö... l O 5 Bygg- och Miljönämnd... ll 5.l Verksatnhet Ekonotni Del~rsrlilpport Tertili ~ ~(11)

16 1 Essunga kommun 1.1 Verksamhet Viktiga händelser hittills under 2015: Utbildning av fötiroendevalda inför ny mandatperiod Projekt affårsdriven utveckling med evenemang, besöksnäring, gröna och kreativa näringar Fotisatt arbete för fårdigställande av strandpromenaden Samverkan i Västra Skaraborg för ett tiotal prioriterade verksamhetsområden Fotisatt arbete med planering för byggnation av bostäder Anpassning och upprustning av lokaler i kvatieret Amiralen Framtagande av översiktlig miljöteknisk undersökning f d slamtipp i Bäreberg Invigning ny avdelning på fårskolan Ängen, Nossebra samt pågående byggnation av ny förskola i Fåglum 1.2 Ekonomi Jämföti med den prognos som presenterades i februari har Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjoti en marginell nedrevidering av skatteunderlagsprognosen får 2015 till följd av att man nu förutser mindre ökning av arbetade timmar. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2015 att nedsättningen av socialavgifterna för unga slopas och föreslår en kompensation till kommunsektorn för detta. Till följd av detta förslag räknar SKL med att statsbidragen till kommunerna ökar med 734 miljoner kronor från och med l augusti 2015 och fördelas med ett enhetligt belopp per invånare per den l november 2014, vilket innebär cirka 75 kronor per invånare. För Essunga kommuns del innebär det ca414tkr. I mars månad fattade AF A försäkring beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Återbetalningen till kommuner, landsting och regioner väntas bli det fjärde kvatialet Återbetalningen avser inbetald premie år 2004 får AGS-Kl samt avgiftsbefrielseförsäkringen, vilket innebär ca 2,4 mkr för kommunen. 1.3 Personal och arbetsmiljö Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete. Under första tetiialet har medarbetar- och lönesamtal ägt rum mellan samtliga månadsavlönade och närmaste chef. Utfallet av 2015 års löneöversyn ligger på cirka 2,9 % från l april Arbetsplatsträffar äger rum regelbundet på samtliga enheter och där är arbetsmiljöfrågorna en stående punkt enligt en upprättad årsplan. Central samverkansgrupp har under första tetiialet bland annat arbetat med att ta fram ett nytt arbetsmiljöprogram för samt med handlingsplan får det centrala arbetsmiljöarbetet Från och med l mars 20 l 5 har Essunga kommun Previa som företagshälsovård. Bytet av företagshälsovård har inneburit en del implementeringsarbete och representanter från Previa har bland annat deltagit i ledardialog med samtliga chefer. Flera nyrektyteringar, främst med anledning av pensionsavgångar, har skett inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Även inom äldreomsorgen har det varit relativt många nyrekryteringar. Vi har kunnat reluytera på i stort sett alla befattningar, även om det är vissa svårigheter att hitta rätt kompetens på några nyckel tjänster. sjukfrånvaron för första kvartalet 2015 uppgår till 6,3 %, vilket är samma nivå som sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till6.8% (en liten minskningjämfört med 2014) och för män till 3,5% (en ökningjämfört med 2014). sjukfrånvaron uppdelat per ålderskategori visat att anställda under 30 år har 4,0% i sjukfrånvaro, medan åldersgruppen över 50 år har en sjukfrån- Delårsrapport Tertial (11)

17 vara på 7,0 %. För åldersgruppen år är sjukfrånvaron 6,2 %. sjukfrånvaron har minskat för anställda under 30 år och ökat något för övriga åldersgrupper. Av förvaltningama har kommunstyrelsen högst sjukfrånvaro med 8,7 %, Socialförvaltningen har 7,4 och Utbildningsförvaltningen har 4,5 %. Jämföt1 med 2014 har sjukfrånvaron ökat för Kommunstyrelseförvaltningen och minskat för övriga förvaltningar. Arbete med att minska sjukfrånvaro pågår på olika sätt, dels med att försöka förebygga sjukskrivningar, dels med att förbättra rehabiliteringsarbetet Sedan årsskiftet har vi en rehabcoach en dag per vecka. Anställda som har upprepad korttidsfrånvaro eller av annan orsak behöver stödsamtal kan få hjälp via rehabcoachen. Fmtsatt samarbete med Creo Hälsa sker. En utbildningsdag luing hälsa har ägt rum för samtliga chefer. Hälsoinspiratörer har utsetts på de flesta enheter för att sprida arbetet i alla verksamheter. Hälsoinspiratörerna har haft en gemensam träff/utbildningsdag under första tet1ialet. Genom Creo hälsa har anställda erbjudits yoga och mindfulness-träning. Dessutom har anställda sedan tidigare möjlighet till subventionerad träning och massage. 1.4 Ekonomisk översikt Resultat Prognosen för 2015 är 7,9 mlu, vilket är 0,4 mkr sämre än budget. Kommunstyrelsen har föreslagit tilläggsanlag för upphandling av ekologiska livsmedelsinköp med 50 tkr och 155 tkr för översyn av kommunens vision och strategiska plan. Resultatet per är l,8 mkr. Förvaltningarna räknar med följande prognos för 2015: Kommunstyrelsen - O, 7 mkr Bygg- och miljönämnden O mlu Utbildningsnämnden - 0,5 mlu Socialnämnden- l,o mkr skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge - 0,9 mkr Pensioner AF A mm+ 2,9 mlu Investeringar Prognosen för investeringarna är 20 mkr. Till och med har kommunen investerat för 1,8 mkr. De största projekten under perioden har varit: Förskolan Ängen 0,5 mkr Strandpromenad 0,8 mkr IT 0,2 mkr Ombyggnad kök Nassebro skola 0,3 mkr Finansiella mål Mål: Arets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall vara 3, O %, med en avvikelse på +-2,0%. Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 2,8 %. Mål: Nettoinvesteringarna skall finansieras med egna medel, under en rullande 4-års period. Nettoinvesteringar beräknas bli 20 mkr. Resultatet plus avskrivningar beräknas bli 20,9 mkr. Enligt prognosen kommer målet att nås. Mål: Soliditeten skall förbättras under mandatperioden Enligt prognosen blir soliditeten 70%2015. Delårsrapport Tertial o(11)

18 Mål: Likviditeten skall vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och att finansiell handlingsfrihet säkerställs. Kassalikviditeten beräknas bli 77 %. 1.5 Driftredovisning T kr Utfall Prognos Budget Tilläggs- (netto) (netto) (netto) anslag Budgetavvikels e Revision -174, o o Kommunstyrelse inkl kommun , fullmäktige Bygg- och miljönämnd o -1 o Utbildningsnämnden , Socialnämnden o o Summa , Skatter o generella statsbidrag o -850 Finansnetto inkl internränta 1720, o o Pensioner o 2900 Totalt Kommunstyrelsen har i 47 o 53, , föreslagit att kommunförvaltningen får ett tilläggsanslag på 155 tkr och utbildningsförvaltningens kostenhet får ett tilläggsanslag på 50 tkr. Beslut tas i kommunfullmäktige under maj Resultaträkning T kr Utfall Prognos Budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader skatteintäkter Generella statsbidrag och utjäm ni ng Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat Kommunstyrelsen har i 47 o 53, , föreslagit att kommunförvaltningen får ett tilläggsanslag på 155 tkr och utbildningsförvaltningens kostenhet får ett tillsäggsanslag på 50 tkr. Beslut tas i kommunfullmäktige maj Delårsrapport Tertial (11)

19 1.7 Balansräkning T kr TILLGÄNGAR Utfall Prognos Budget 2015 Bokslut 2014 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstilig Finansiella anläggningstilig Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastig heter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÄNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNING- AR OCH SKULDER Summa eget kapital varav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AV SÄTTNINGAR OCH SKULDER Delårsrapport Tertial (11)

20 2 Kommunstyrelse 2.1 Verksamhet Viktiga händelser hittills under 2015: Utbildning av förtroendevalda inför ny mandatperiod Projekt affärsdriven utveckling med evenemang, besöksnäring samt gröna och kreativa näringar Fortsatt arbete med fårdigställande av strandpromenaden Samverkan i Västra Skaraborg för ett tiotal prioriterade verksamhetsområden Framtagande av översiktlig miljöteknisk undersökning f d slamtipp i Bäreberg Nyrekrytering på flera tjänster 2.2 Ekonomi Kommunstyrelsens förvaltningar visar på ett underskott på 698 tkr för år Största delen av underskottet hänför sig till kollektivtrafik och färdtjänst. Ökad färdtjänst under första kvartalet 2015 beräknas bestå året ut. Ökade bidrag för enskild väg, elkostnader samt skogsröjning ger ett underskott i tekniska enhetens budget med 120 tkr. 2.3 Personal och arbetsmiljö Under hösten 2014 och framförallt våren 2015 har flera nyreklyteringar genomfö1is på kommunstyrelseförvaltningen. Det gäller ekonomichef, samhällsbyggnadschef, bygglovsingenjör och miljöinspektör. Vi har också arbetat mycket med uppföljningen av medarbetarenkäten Det gäller särskilt arbetsmarknadsenheten och stabsgruppen. Sedan årsskiftet arbetar vi nu med en ledningsgrupp för kommunstyrelseförvaltningen samt arbetsplatsträffar i övrigt som tidigare. Vi genomför också regelbundet ledardagar, ledardialog samt personalmöten för anställda i kommunhuset I samverkan med övriga kommuner i Västra Skaraborg arbetar vi främst med utbildnings- och utvecklingsprogram för ledare. Andra viktiga personalstrategiska frågor är analys och åtgärder med anledning av ökad sjukfrånvaro samt plan för framtida rekryteringsbehov och kompetensförsäljning. Delårsrapport Tertial (11)

21 3 Socialnämnd 3.1 Verksamhet Äldreomsorg Utvecklingsarbete pågår inom äldreomsorgen där flexibiliteten ses över gällande platser och personal inom boendet. Syftet är att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt för att gynna verksamhetens resultat och framför allt insatskvaliteten till de boende. Nybyggnation av trygghetsboende med 19 lägenheter planeras och beslut tas under året. Ombyggnation och renovering av särskilt boende på Kerstinsås planeras for att förbättra de olika verksamheternas lokaler. Utvärdering har genomförts gällande hur verksamheterna fullföljer värdighetsgarantierna och resultatet är i stott sett positivt. Förbättrande insatser pågår som bl.a. handlar om möjligheten till fler promenader och ökade möjligheter till utevistelse for de boende. LSS Funktionshinder Antal LSS-insatser ökar markant bl.a. avseende personlig assistans och kmttidstillsyn, vilket tillgodoses genom utökad verksamhet. Behovet av boendeplatser ökar. Planering har påbötjats för fler gruppboendeplatser och inriktningar. Modell för ökad brukardelaktighet har infotts inom verksamheten, vilket är en dialogform med ett strategiskt sätt att ta del av brukarnas åsikter. Individ- och Familjeomsorgen Missbruksvården har ökat i omfattning. Fmtsatt bra samverkan råder med arbetsmarknadsenhet vilket ger bra resultat gällande försötjningsstöd. Utveckling av samverkan med LSS pågår för att kunna möta gemensamma målgruppers behov. 3.2 Ekonomi Socialnämnden räknar med budgetunderskott på l mkr för Detta hänförs helt till ökade kostnader inom LSS-verksamheten. Ökade missbrukskostnader inom IFO kompenseras med minskade kostnader för barn- och ungdomsvård och försötjningsstöd. Inom äldreomsorgen beräknas resultatet ligga i linje med budgeten för Personal och arbetsmiljö Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete där bl.a. löneoch medarbetarsamtal har genomfötts under första tettialet. Utbildningar i bemötande och ergonomi har genomförts i äldreomsorgen. Kompetensökande insatser har skett för socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdomsvård. Tillsättning av ny personal har inte kunnat ske enligt plan inom IFO, varför bemanningsföretag har anlitats. Delårsrapport Tertial (11)

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Bil Odd Tropical Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse i Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer