BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr 2015-000104. Dnr 2015-000105. Dnr 2015-000114. Dnr 2014-000109. Dnr 2015-000115."

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommunfullmäktige Ärende 39 Nytt trygghetsboende Dnr Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Dnr Budgetramar 2016 Dnr Medborgarförslag om att göra musikskolan till en kulturskola Dnr Delårsrapport, tertial Dnr Stiftelsen Essunga Industriers årsredovisning 2014 Dnr Årsredovisning 2014, Tolkförmedling Väst Dnr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Förslag - Komplettering - Protokollsutdrag - Medborgarförslag Delårsrapport Årsredovisning - Årsredovisning - Revisionsberättelse - Protokollsutdrag 47 Fastställande av avgift, Tolkförmedling Väst Dnr Avgiftsförordning - Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande 48 Motion om inköp och utplacering av hjärtstartare Dnr Motion om införande av servicepunkter i kommunen Dnr Motion - Protokollsutdrag Motion

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Referens Sida 1 (3) Nytt trygghetsboende om 19 lägenheter Förslag till beslut "[Skriv text här]" Ärendet Bakgrund En projektgrupp bestående av representanter från Essunga kommun och Riksbyggen har utarbetat en lokalutredning. Denna påvisar ett behov av fler trygghetslägenheter. Den bästa lokaliseringen är bredvid Kerstinsås, på grund av dels närhet till service på vårdcentralen och dels vår dagcentral samt möjligheter till samordnad organisation. Dessutom är de två fastigheterna på Solhagsgatan 3 och 5 i dåligt skick och har omfattande renoveringsbehov. Därför föreslås att fastigheterna rivas och ersättas med nytt trygghetsboende om 19 lägenheter. Omfattningsbeskrivning Byggnaderna på Solhagsgatan 3 och 5 rivs och ersätts med ett nytt punkthus på 4 våningar med 19 lägenheter. Trygghetsboendet förses med egen gemensamhetslokal på bottenvåningen utrustad med pentry. I bottenvåningen finns också ett mindre rum för permobil samt ett så kallat multirum som används till exempelvis hårvård, massage eller liknade. Huset byggs med en lågdel där viss del av gemensamhetslokalen finns samt lägenheternas förråd och miljöstation. Logistiken till och från Kerstinsås förbättras genom att man gör möjlighet att vända enklare för transporter genom en mindre rondell runt befintlig transformatstation. Denna kläs in eller förses med grönska runt om för att smälta in i den nya miljön. Angöringen till huset görs genom ett trevligt och välkomnande entrétorg. Där kommer även finnas en liten sittplats. Parkeringar skapas i direkt anslutning till det nya boendet och i samband med detta görs även de befintliga parkeringarna om något för att få en bättre helhet. Till huset i anslutning till gemensamhetslokalen skapas en trevlig utemiljö mot parken. Varje lägenhet får antingen en stor inglasad balkong eller en stor uteplats beroende på våningsplan. Samtliga lägenheter utförs med hög tillgänglighetsanpassning. Husets lägenheter i siffror Preliminära siffror kvm bostadsarea (BOA) 110 kvm lokalarea (LOA) kvm totalarea (BTA)

3 Essunga kommun Datum «Databas» «Diarienr» Sida 2(3) De 19 lägenheterna är fördelade enligt: Antal kvadratmeter Antal 1 RoK 41,5 4 2 RoK 60, RoK 69,6 3 Summa 19 Våning 2 4 utförs likadana där varje plan består av 1 st. 1:a, 3 st. 2:or och 1 st. 3:a. På plan 1 så är enda skillnaden att 3:an är utbytt mot gemensamhetsutrymmen och teknikrum. Preliminär hyresnivå 1 RoK kronor i månaden 2 RoK kronor i månaden 3 RoK kronor i månaden Detta mosvarar en snitthyra på cirka kronor per lägenhet och cirka kronor kvadratmeter och år. Bedömd produktionskostnad, ekonomi och förutsättningar Den totala produktionskostnaden för detta är kalkylerad till 40 miljoner kronor, inklusive moms och samtliga byggherrkostnader. Detta avser kostnader gällnade samtliga delar beskrivna i omfattningen ovan. I dessa avser cirka 2 miljoner kronor för rivningskostnader och cirka 1 miljoner kronor för åtgärder på befintlig parkeringsplats samt tydliggörande av gångväg mellan det nya boendet och befintligt Kerstinsås. De resterande 37 miljoner kronor avser produktion av det nya boendet inklusive tillhörande markarbeten. Detta innebär en kostnad på cirka kronor per totalarea. En förutsättning för detta är beslut om kommunal borgen. Kommunen lämnar en finansiell garanti utifrån fullt uthyrda lokaler (blockförhyrningsavtal). Preliminär tidplan 2015 kvartal 3, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling kvartal kvartal 1, projektering våren, byggstart cirka 1 års byggtid kvartal 3, inflyttning.

4 Essunga kommun Datum «Databas» «Diarienr» Sida 3(3) Övrigt Gångvägen mellan det nya trygghetsboendet och Kerstinsås kommer att ske via den gångväg som ansluter söder om Kerstinsås och in till samlingslokalen via fontänen. Entrén dit samt gångvägen kommer att ses över i samband med byggnationen av det nya trygghetsboendet. I tjänsten Bosse Svensson

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Referens Sida 1 (2) Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Förslag till beslut "[Skriv text här]" Ärendet Bakgrund En projektgrupp bestående av representanter från Essunga kommun och Riksbyggen har utarbetat en lokalutredning. Denna påvisar behov av förändringar i Kerstinsås äldreboende. Behov finns av nya lokaler för daglig verksamhet, ett omklädningsrum för hemvårdspersonal samt fler grupprum och önskad renovering i det så kallade havet inklusive samlingssalen. Det finns också önskemål om att skapa en bättre och trevligare utemiljö kring Kerstinsås. Fastigheten är också i behov av åtgärder på ventilationssystemet vilket ger en positiv effekt på inomhusklimat och energiåtgång. Sammanfattande omfattningsbeskrivning Utemiljön görs om mellan Blå Viol och Gullviva, mellan Gullviva och Mandelblom och mellan Vallmo 1 och 2. Entrén mot fontänen förbättras. Daglig verksamhet inom LSS får nya lokaler (rehabenheten) där det tapetseras och målas samt kompletteras med bland annat vitvaror och nytt porslin på vissa toaletter. Det så kallade havet målas om och får ny golvmatta. Nytt grupprum iordningställs i nuvarande snickeri. Renovering av samlingssalen med bland annat nytt glasparti. Nytt omklädningsrum med dusch i delar av hjälpmedelsförrådets lokaler. Åtgärder för ny ventilation. I bilaga 1 åskådliggörs de delar som förslås görs om och förbättras. Produktionskostnad och ekonomi Den lokala ombyggnadskostnaden beräknas till 12 miljoner kronor totalt. Kostnadsbedömningen utgår från 3 miljoner kronor för ventilationsåtgärder, 3 miljoner kronor för utemiljön samt 6 miljoner kronor för ombyggnad och renovering.

6 Essunga kommun Datum «Databas» «Diarienr» Sida 2(2) Tack vare de energibesparande åtgärderna samt att viss del kan tas ur föreningens underhållsfond så beräknas kommunens ökande hyreskostnad, när allt är klart, till kronor per år. För 2016 beräknas kostnaden bli kronor per år. Förutsättningen för detta förslag till ombyggnad och renovering är kommunal borgen. Detta förslag har tagits upp i styrelsen för Essunga äldrebostäder. Information har skett kontinuerligt till socialnämnden och kommunala handikapp- och pensionärsrådet. Preliminär tidplan 2015 kvartal 3, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling kvartal 4, utförande av ventilationsåtgärder kvartal 4, renovering LSS daglig verksamhet kvartal 4, ombyggnad av omklädningsrum kvartal 1, nya grupprum samt renovering av det så kallade havet , utemiljöerna utförs i samband med nybyggnationen av trygghetsboendet. I tjänsten Bosse Svensson

7 Bilaga 1..., ---"-'' Sammanfattning av åtgärder D lss.d gllg verlc$amhet RtnM11t och kol'l'lpltttetas med ~a kok och wc~ru~n;ng Ventilationsåtgärdet for hela ftt$tlgheton S«hr Iii tnergibtspati~ same banrt nomhvsklimat - D Hu G Dagcentral målu om Hobb)'Nm bygg$ om ull 2s.1 nya grupprum '1<ytlttn" rencwera9 och fat nytt entrfpatti 0 Hus H Entre,.. mol Contånen tyt;liggot$ G.6ng$ltåk mot nytt t~etsboinde ~h ag.sv 3.5 rivs och ersatts med 19sl trygghetslägenheter == --~ fllfl::::... E--i:~ ~~~-pi.säbo "'!!o... """""""' 4pl Sibo --' pi Sibo Gångstråk IJ nya trygghetslage11heter Skapad w Johan Olausson Datum 201~3-23

8 ~ ~ ~--~ RESUL TATRÄKNING Pensionskostnader Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Budget Bokslut Budget Budget PLAN PLAN PLAN skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ARETS RESUL TAT Arets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag 3,5% -0,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Förändring verksamhetens nettokostnad,% 6,2% 2,8% 4,3% 1,7% 2,6% 2,2% Förändring verksamhetens nettokostnad, tkr Förändring Skatteintäkter generella statsbidrag,% Förändring Skatteintäkter generella statsbidrag, tkr 6,5% 2,3% ,1% ,7% ,6% ,2% Antal invånare Pensioner: I<PA:s prognos PO-pålägg: Överskott tkr (Överskottet ligger under pensionskostnader) Avskrivning: Komponentavskrivning tillämpas fom 2015 skatteintäkter: SI<L:s prognos från april Resultat: 3 % Antal invånare: l

9 BUDGETRAMAR 2016 (exklusive kapitalkostnader) Ram 2016 Ram 2016 Ram 2016 KOMMUNFULLMAKliGE -~~~~~-~~~-~~-~~~-~~~~~~! }_~ ~}-~ }_~~ -~-~~~~-~~~!~~~~~~~~ ~ ~ ~ Besparing Ram Kommunfullmäktige REVISION -~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~! ~-~ ~9-~ ~Q~ -~~~~~~~j~~ ~9?_~ ~~ -~-~~~~!~~~!~~~-~~~~~ ~ ~ }- Besparing Ram Revision KOMMUNSTYRELSEN Övrigt -~~~~~~-~~~1-~~-~~~-~~~~~! ~~-?-~~ ~-~~~~ ~?-~~2. -~~-~~:~~!~!~~!!-~9-~1_p_~-~9_qy_~~ ~~~~~~!~~~~-~~ep_~~~~l~~ }_~ ~9-~ }_Q~ -~~-~~~!~~~-~!~!~~~!~~~~!~~-~~~~~~ ~,5~!-!~~!i~-~~!~~~~~~~~~!l ?-~ ~9-~ ~Q~ -~~-~~~!~~~-~~~!~~-~-~~~-~-~~E~ }_~9!9_~ l_q~.~!~~!:~~~~~~!~~~~~-~~~~~~~~~~-s}~~ ]-~9!9_~ ~Q~ -~~~~~!~~l~~i- ~!~l!~!-~~~}!~~~-~~~~~~~ ~??~ ~?- -~~~~-~~-~9}!~!~!!-~!~~!l~ Ökade!T-kostnader ~~~~-~!~~~~!~~~-~~ }-~9!?_~ ~~9- -~-~~~!~~~~}~~~-~~~~~ ~-~? ~~-~ ~~~ Besparing -85 Ram Kommunstyrelsen ~~~~~-~~~-~~-~~~-~~~~~~!-~-~ =?_?_~~ :_~-~?-~ :~_?_~~- VA-verksamheten l T-verksamhet IT -verksamhet BYGG- O MILJÖNÄMNDEN Byggnadskontoret.~?!~-~~~~~-~-~~~-9-~~~~! ?_~~ ~~-~ ~~}_ Kompensatione för ökade!t-kostnader J?.e!~ä}~~~~~?~-~~~~~ ~~ }~ !2. -~-~~P-~~~!~ Miljökontoret.~?!~-~~~~~~-å!~-9~~~~! ~-~} ~?-~ ~?}_

10 -~-~~e~~-~~~?-~-~!~9-~~~~-!~:~~~~~9-e! ~_e:~ä-~~~i~~~?~~~ ~??~ ~~ Besparing Ram Byggnadsnämnden UTBILDNINGSNÄMNDEN -~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~ !!_~-~~~ ~~~-?:_~!_~~-~?}_ Kompensation för ändrat värde på anläggningstillgång (från kr till kr) !~~~e~~-~~~?~!'~!~9-~~~~-!~:~~~~~9-e:~ ~-~ ~9-~ }_g~ -~~~}_'!::~?!!~-~~~~ l-~ ~9-~ }_g~ -~~j9_~!~~~!~~j~~~~~~i!!~~~~9!~~~ ?_~ ~?-~ !:~~ -~-~~~~~!!~~!~~ ?_~ ~9-~?_g~ -~~~~~ ~-~ ~9-~ }_g9_ -~~~~~~i~~-~?~~~ ~-?-~ ~ -~9-~ }_?_g~ -~'!!~~~~~~~~~~~!~~~}~~ =~-~ ~~9-~ :~g~ -~~~~~~~~~i~~~j-~~~-~ ?-~ ~9-~!:g~ -~ie~~~~j~:!~~-~'!9_~~~~!~~~~~i~!~i!!~~-ti9_l~~t-~'!!~!i~-~!-_?:~ :}~~ ~~~-~ :}_~~ -~-f~~~!~~i~~!i~-~-~df-~-~!~!~~j~_s_~~j~!! :?_~~ ~~?-~ :!:~~.l.?..~~~<_~~-~~!~~~l'::~~'!i~ 1 -~~!~~-~M~!~!~-~~il~-~~~~:~ ]_~~ ~~-~ }_~~- Biblioteket ~-~~~~~~}~~~-~~~~~ ~-~-~~ ~-~]-~ } ~!~ Besparing -269 Ram Utbildningsnämnden SOCIALNÄMNDEN -~~~~~~~~-~~-~~~-~~!~~~! ]_~~- ~-~~ ~9-~-~?-~ l_g~_}_~~- Kompensation för ändrat värde på anläggningstillgång (från 11 l 00 kr till kr) Missbruksvård LSS l 400 l 400 l _Q1~~-~~-~XE~~~-~~!~~~~!~~~~I!!_Is_~~~!~'~~~-~!~-~ ]_~? ~~-~ 1_~?- }?_~~~!~~~J~~~-~~~~!~ ~-~~~?_?_&_~ ~~?~ Besparing -254 Ram Socialnämnden t Verksamhetskostnader enligt Resultaträkning Diff mot Resultaträkning o

11 Förslag till Budgetramar 2016 Befolkning, antal invånare Ramar Förändring mellan alt Förändring mellan alt Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelsen Bygg- o miljönämnd Utbildningsnämnd Socialnämnden VA-verksamhet IT-verksamhet % 3% 2,50%

12 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8{16) Essunga kommun Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 30 Dnr Medborgarförslag om kulturskola Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget om kulturskola som ett projekt under läsåret 15/16. Detta beräknas till en kostnad av l 00 tkr. Omprioritering görs från musikskolan, kultur och bibliotek. Resterande 50 tkr har diskuterats med kommunchef att ta från kommunstyrelsens utvecldingsinsattser. Utvärdering av projektet bör göras innan ställningstagande tas för eventuell fmisatt verksamhet. Sammanfattning av ärendet Den 16 juni 2014 inkommer ett medborgarförslag som föreslår att man tittar på möjligheten att göra musikskolan till en kulturskola. Detta för att få fler barn intresserade av kultur. Exempel på vad en kulturskola skulle erbjuda sina elever är: spela instrument, rappa, göra digital musik, måla, dreja, osv. Yttranden från Rigmor Persson, kulturchef och Björn Nordin, musikledare säger att de ställer sig positiva till medborgarförslaget då intresset för musikskolan har sjunkit och att bredda utbudet kunde attrahera fler elever. Bosse Svensson, utbildningschef, informerar om verksamhetens synpunkter på ärendet, och ställer sig positiv till att prova under ett år. Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag Medborgarförslag, kultursko la, Yttrande, Rigmor Persson, Yttrande, Björn Nordin, Justerandes sign

13 Jonslund Medborgarförslag Under några år har intresset för musikskolan sjunkit bland våra barn och ungdomar i kommunen. För att få fler barn intresserade av kultur behöver man tänka i nya banor och fånga upp olika intressen. Därför vill jag föreslå att man tittar på möjligheten att göra musikskolan till en kulturskola. En kulturskola kan, som exempel, ge möjlighet att spela instrument, rappa, göra digital musik, måla, dreja, sjunga, dansa, teckna manga, spela teater osv. Jag tror att vi måste följa med utvecklingen i samhället och ge våra barn möjlighet till meningsfulla fritidsaktivitet inom olika intresseområden. Med vänlig hälsning Ulrika Härnälv Klint

14 ~ Essunga kommun ~- Delårsrapport Tertial

15 Innehållsförteckning l Essunga }{ommun V erksmnhet Ekonomi Personal och arbetsmiljö Ekonomisk översikt Driftredovisning Resultaträkning... 6 l. 7 Balansräkning Kommunstyrelse Verksatnhet Ekonomi Personal och arbetstniljö Socialnämnd l Verksmnhet Ekonotni Personal och arbets1niljö Utbildningsnämnd Verksamhet... lo 4.2 Ekonomi Personal och arbetsmiljö... l O 5 Bygg- och Miljönämnd... ll 5.l Verksatnhet Ekonotni Del~rsrlilpport Tertili ~ ~(11)

16 1 Essunga kommun 1.1 Verksamhet Viktiga händelser hittills under 2015: Utbildning av fötiroendevalda inför ny mandatperiod Projekt affårsdriven utveckling med evenemang, besöksnäring, gröna och kreativa näringar Fotisatt arbete för fårdigställande av strandpromenaden Samverkan i Västra Skaraborg för ett tiotal prioriterade verksamhetsområden Fotisatt arbete med planering för byggnation av bostäder Anpassning och upprustning av lokaler i kvatieret Amiralen Framtagande av översiktlig miljöteknisk undersökning f d slamtipp i Bäreberg Invigning ny avdelning på fårskolan Ängen, Nossebra samt pågående byggnation av ny förskola i Fåglum 1.2 Ekonomi Jämföti med den prognos som presenterades i februari har Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjoti en marginell nedrevidering av skatteunderlagsprognosen får 2015 till följd av att man nu förutser mindre ökning av arbetade timmar. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2015 att nedsättningen av socialavgifterna för unga slopas och föreslår en kompensation till kommunsektorn för detta. Till följd av detta förslag räknar SKL med att statsbidragen till kommunerna ökar med 734 miljoner kronor från och med l augusti 2015 och fördelas med ett enhetligt belopp per invånare per den l november 2014, vilket innebär cirka 75 kronor per invånare. För Essunga kommuns del innebär det ca414tkr. I mars månad fattade AF A försäkring beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Återbetalningen till kommuner, landsting och regioner väntas bli det fjärde kvatialet Återbetalningen avser inbetald premie år 2004 får AGS-Kl samt avgiftsbefrielseförsäkringen, vilket innebär ca 2,4 mkr för kommunen. 1.3 Personal och arbetsmiljö Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete. Under första tetiialet har medarbetar- och lönesamtal ägt rum mellan samtliga månadsavlönade och närmaste chef. Utfallet av 2015 års löneöversyn ligger på cirka 2,9 % från l april Arbetsplatsträffar äger rum regelbundet på samtliga enheter och där är arbetsmiljöfrågorna en stående punkt enligt en upprättad årsplan. Central samverkansgrupp har under första tetiialet bland annat arbetat med att ta fram ett nytt arbetsmiljöprogram för samt med handlingsplan får det centrala arbetsmiljöarbetet Från och med l mars 20 l 5 har Essunga kommun Previa som företagshälsovård. Bytet av företagshälsovård har inneburit en del implementeringsarbete och representanter från Previa har bland annat deltagit i ledardialog med samtliga chefer. Flera nyrektyteringar, främst med anledning av pensionsavgångar, har skett inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Även inom äldreomsorgen har det varit relativt många nyrekryteringar. Vi har kunnat reluytera på i stort sett alla befattningar, även om det är vissa svårigheter att hitta rätt kompetens på några nyckel tjänster. sjukfrånvaron för första kvartalet 2015 uppgår till 6,3 %, vilket är samma nivå som sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till6.8% (en liten minskningjämfört med 2014) och för män till 3,5% (en ökningjämfört med 2014). sjukfrånvaron uppdelat per ålderskategori visat att anställda under 30 år har 4,0% i sjukfrånvaro, medan åldersgruppen över 50 år har en sjukfrån- Delårsrapport Tertial (11)

17 vara på 7,0 %. För åldersgruppen år är sjukfrånvaron 6,2 %. sjukfrånvaron har minskat för anställda under 30 år och ökat något för övriga åldersgrupper. Av förvaltningama har kommunstyrelsen högst sjukfrånvaro med 8,7 %, Socialförvaltningen har 7,4 och Utbildningsförvaltningen har 4,5 %. Jämföt1 med 2014 har sjukfrånvaron ökat för Kommunstyrelseförvaltningen och minskat för övriga förvaltningar. Arbete med att minska sjukfrånvaro pågår på olika sätt, dels med att försöka förebygga sjukskrivningar, dels med att förbättra rehabiliteringsarbetet Sedan årsskiftet har vi en rehabcoach en dag per vecka. Anställda som har upprepad korttidsfrånvaro eller av annan orsak behöver stödsamtal kan få hjälp via rehabcoachen. Fmtsatt samarbete med Creo Hälsa sker. En utbildningsdag luing hälsa har ägt rum för samtliga chefer. Hälsoinspiratörer har utsetts på de flesta enheter för att sprida arbetet i alla verksamheter. Hälsoinspiratörerna har haft en gemensam träff/utbildningsdag under första tet1ialet. Genom Creo hälsa har anställda erbjudits yoga och mindfulness-träning. Dessutom har anställda sedan tidigare möjlighet till subventionerad träning och massage. 1.4 Ekonomisk översikt Resultat Prognosen för 2015 är 7,9 mlu, vilket är 0,4 mkr sämre än budget. Kommunstyrelsen har föreslagit tilläggsanlag för upphandling av ekologiska livsmedelsinköp med 50 tkr och 155 tkr för översyn av kommunens vision och strategiska plan. Resultatet per är l,8 mkr. Förvaltningarna räknar med följande prognos för 2015: Kommunstyrelsen - O, 7 mkr Bygg- och miljönämnden O mlu Utbildningsnämnden - 0,5 mlu Socialnämnden- l,o mkr skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge - 0,9 mkr Pensioner AF A mm+ 2,9 mlu Investeringar Prognosen för investeringarna är 20 mkr. Till och med har kommunen investerat för 1,8 mkr. De största projekten under perioden har varit: Förskolan Ängen 0,5 mkr Strandpromenad 0,8 mkr IT 0,2 mkr Ombyggnad kök Nassebro skola 0,3 mkr Finansiella mål Mål: Arets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall vara 3, O %, med en avvikelse på +-2,0%. Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 2,8 %. Mål: Nettoinvesteringarna skall finansieras med egna medel, under en rullande 4-års period. Nettoinvesteringar beräknas bli 20 mkr. Resultatet plus avskrivningar beräknas bli 20,9 mkr. Enligt prognosen kommer målet att nås. Mål: Soliditeten skall förbättras under mandatperioden Enligt prognosen blir soliditeten 70%2015. Delårsrapport Tertial o(11)

18 Mål: Likviditeten skall vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och att finansiell handlingsfrihet säkerställs. Kassalikviditeten beräknas bli 77 %. 1.5 Driftredovisning T kr Utfall Prognos Budget Tilläggs- (netto) (netto) (netto) anslag Budgetavvikels e Revision -174, o o Kommunstyrelse inkl kommun , fullmäktige Bygg- och miljönämnd o -1 o Utbildningsnämnden , Socialnämnden o o Summa , Skatter o generella statsbidrag o -850 Finansnetto inkl internränta 1720, o o Pensioner o 2900 Totalt Kommunstyrelsen har i 47 o 53, , föreslagit att kommunförvaltningen får ett tilläggsanslag på 155 tkr och utbildningsförvaltningens kostenhet får ett tilläggsanslag på 50 tkr. Beslut tas i kommunfullmäktige under maj Resultaträkning T kr Utfall Prognos Budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader skatteintäkter Generella statsbidrag och utjäm ni ng Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat Kommunstyrelsen har i 47 o 53, , föreslagit att kommunförvaltningen får ett tilläggsanslag på 155 tkr och utbildningsförvaltningens kostenhet får ett tillsäggsanslag på 50 tkr. Beslut tas i kommunfullmäktige maj Delårsrapport Tertial (11)

19 1.7 Balansräkning T kr TILLGÄNGAR Utfall Prognos Budget 2015 Bokslut 2014 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstilig Finansiella anläggningstilig Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastig heter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÄNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNING- AR OCH SKULDER Summa eget kapital varav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AV SÄTTNINGAR OCH SKULDER Delårsrapport Tertial (11)

20 2 Kommunstyrelse 2.1 Verksamhet Viktiga händelser hittills under 2015: Utbildning av förtroendevalda inför ny mandatperiod Projekt affärsdriven utveckling med evenemang, besöksnäring samt gröna och kreativa näringar Fortsatt arbete med fårdigställande av strandpromenaden Samverkan i Västra Skaraborg för ett tiotal prioriterade verksamhetsområden Framtagande av översiktlig miljöteknisk undersökning f d slamtipp i Bäreberg Nyrekrytering på flera tjänster 2.2 Ekonomi Kommunstyrelsens förvaltningar visar på ett underskott på 698 tkr för år Största delen av underskottet hänför sig till kollektivtrafik och färdtjänst. Ökad färdtjänst under första kvartalet 2015 beräknas bestå året ut. Ökade bidrag för enskild väg, elkostnader samt skogsröjning ger ett underskott i tekniska enhetens budget med 120 tkr. 2.3 Personal och arbetsmiljö Under hösten 2014 och framförallt våren 2015 har flera nyreklyteringar genomfö1is på kommunstyrelseförvaltningen. Det gäller ekonomichef, samhällsbyggnadschef, bygglovsingenjör och miljöinspektör. Vi har också arbetat mycket med uppföljningen av medarbetarenkäten Det gäller särskilt arbetsmarknadsenheten och stabsgruppen. Sedan årsskiftet arbetar vi nu med en ledningsgrupp för kommunstyrelseförvaltningen samt arbetsplatsträffar i övrigt som tidigare. Vi genomför också regelbundet ledardagar, ledardialog samt personalmöten för anställda i kommunhuset I samverkan med övriga kommuner i Västra Skaraborg arbetar vi främst med utbildnings- och utvecklingsprogram för ledare. Andra viktiga personalstrategiska frågor är analys och åtgärder med anledning av ökad sjukfrånvaro samt plan för framtida rekryteringsbehov och kompetensförsäljning. Delårsrapport Tertial (11)

21 3 Socialnämnd 3.1 Verksamhet Äldreomsorg Utvecklingsarbete pågår inom äldreomsorgen där flexibiliteten ses över gällande platser och personal inom boendet. Syftet är att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt för att gynna verksamhetens resultat och framför allt insatskvaliteten till de boende. Nybyggnation av trygghetsboende med 19 lägenheter planeras och beslut tas under året. Ombyggnation och renovering av särskilt boende på Kerstinsås planeras for att förbättra de olika verksamheternas lokaler. Utvärdering har genomförts gällande hur verksamheterna fullföljer värdighetsgarantierna och resultatet är i stott sett positivt. Förbättrande insatser pågår som bl.a. handlar om möjligheten till fler promenader och ökade möjligheter till utevistelse for de boende. LSS Funktionshinder Antal LSS-insatser ökar markant bl.a. avseende personlig assistans och kmttidstillsyn, vilket tillgodoses genom utökad verksamhet. Behovet av boendeplatser ökar. Planering har påbötjats för fler gruppboendeplatser och inriktningar. Modell för ökad brukardelaktighet har infotts inom verksamheten, vilket är en dialogform med ett strategiskt sätt att ta del av brukarnas åsikter. Individ- och Familjeomsorgen Missbruksvården har ökat i omfattning. Fmtsatt bra samverkan råder med arbetsmarknadsenhet vilket ger bra resultat gällande försötjningsstöd. Utveckling av samverkan med LSS pågår för att kunna möta gemensamma målgruppers behov. 3.2 Ekonomi Socialnämnden räknar med budgetunderskott på l mkr för Detta hänförs helt till ökade kostnader inom LSS-verksamheten. Ökade missbrukskostnader inom IFO kompenseras med minskade kostnader för barn- och ungdomsvård och försötjningsstöd. Inom äldreomsorgen beräknas resultatet ligga i linje med budgeten för Personal och arbetsmiljö Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete där bl.a. löneoch medarbetarsamtal har genomfötts under första tettialet. Utbildningar i bemötande och ergonomi har genomförts i äldreomsorgen. Kompetensökande insatser har skett för socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdomsvård. Tillsättning av ny personal har inte kunnat ske enligt plan inom IFO, varför bemanningsföretag har anlitats. Delårsrapport Tertial (11)

2014-03-15. Dnr /14. Årsredovisning. Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2013

2014-03-15. Dnr /14. Årsredovisning. Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2013 2014-03-15 Dnr /14 Årsredovisning 2013 Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2013 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun Årsredovisning 2013 Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro Hemsida www.essunga.se Org nummer 212000-2916 Foto: Essunga kommun Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge Årsredovisning Bollebygds kommun 2013 Kommunen där vi bor bra och lever länge Introduktion och översikt Innehåll 2 3 4 6 Introduktion och översikt Kommunens organisation Detta hände 2013 Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning

Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning Bollebygds Kommun 2012 Årsredovisning Introduktion och översikt Innehåll Block 1 Introduktion och översikt Sidan 32 Bollebygds kommuns organisation............... 3 Händelser under året.........................

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer