Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA"

Transkript

1 Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

2 INNEHÅLL 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET 4 2 FÖRMÅNER 4 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING 5 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN BÖRJAR 6 5 BEGRÄNSNINGAR Självrisktid Karenser Sociala förmåner Övriga begränsningar 8 De sociala förmånerna i utkomstskyddet för arbetslösa 9 6 DEN INKOMSTRELATERADE DAGPENNINGENS STORLEK Fastställande av lön som ligger till grund för dagpenning Exempel på beräkning av dagpenningen Förhöjd 11 7 UTBETALNINGSTID FÖR INKOMSTRELATERAD DAGPENNING Rätt till 500 dagar Rätt till tilläggsdagar Rätten till dagpenning upphör 13 9 ARBETE UTOMLANDS OCH UTKOMSTSKYDDET Arbete i EU/EES-land Arbete i de nordiska länderna Arbete utanför avtalsländerna Arbetssökande i EU/EES land Anvisningar och tillvägagångssätt FÖRETAGANDE OCH UTKOMSTSKYDD ALTERNERINGSLEDIGHET Villkor Varaktighet Ansökan om alterneringsersättning Ersättningsbeloppet Exempel på fastställande av alterneringsersättningen BESKATTNING ÄNDRINGSSÖKANDE MISSBRUK ARBETSLÖSHETSKASSAN 22 INKOMSTRELATERAD DAGPENNINGSTABELL JÄMKAD DAGPENNING Jämkningsperioder Granskningsperioder Begränsningar Den jämkade dagpenningens storlek Så här jämkas dagpenningen 16

3 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET Avsikten med guiden är att informera Jytys medlem om de centrala frågorna i lagen om utkomstskydd. Närmare uppgifter fås genom att ringa upp kassans telefonservice, vars kontaktuppgifter du hittar i slutet av broschyren. 2 FÖRMÅNER En arbetslös arbetssökandes grundläggande försörjning under arbetslösheten tryggas med arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. På arbetsmarknaden etablerad arbetssökande, som fått sin försörjning genom lönearbete, företagsverksamhet eller därmed jämförbart eget arbete betalas arbetslöshetsdagpenning. Till försäkrade i en arbetslöshetskassa betalas arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstrelaterad dagpenning, som skall sökas antingen för arbetslöshet eller för sysselsättningsfrämjande service, som En arbetslös arbetssökandes grundläggande försörjning under arbetslösheten tryggas med överenskommits med arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Denna service innebär 1 jobbsökarträning 2 karriärträning 3 arbets- och utbildningsprövning 4 arbetskraftsutbildning 5 arbetssökandes frivilliga utbildning som stöds med arbetslöshetsförmån 6 frivilliga studier i enlighet med i lagen om hemförlovningsfrämjande åtgärder 7 rehabiliterande arbete Kostnadsersättning betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till en arbetssökande, som inte har varit etablerad på arbetsmarknaden eller sådan person, som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETS- DAGPENNING Rätt till arbetslöshetsdagpenning har arbetslös arbetssökande eller permitterad, som anmält sig på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och fyller medlemskaps- samt arbetsvillkoret. Medlemskapsvillkoret uppfylls, när personen har varit medlem i kassan under 26 veckor och har betalat medlemsavgifterna. Arbetsvillkoret blir uppfyllt då personen under de närmast föregående 28 månaderna i 26 kalenderveckor varit i sådant arbete, där arbetstiden varit minst 18 timmar (timlärarna 8 timmar) per kalendervecka och lönen följt bestämmelserna i kollektivavtalet. Om kollektivavtal inte finns på branschen, bör lönen för heltidsarbete vara minst 1 154,00 per månad. Personen bör dessutom vara: åring åring, om denne är permitterad från ett tillsvidare gällande anställningsförhållande eller, om arbetet förhindras på grund av väderförhinder eller av övriga anställdas arbetsstridsåtgärd. Rätt till arbetslöshetsdagpenning har person också, efter att ha erhållit sjukdagpenning i 300 dagar från Fpa, och fortfarande är arbetsoförmögen, dessutom förutsatt att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete som motsvarar personens arbetsförmåga. I detta fall måste personen ha sänt in ansökan om invaliditetspension eller fått avslag på ansökan. Då arbetstiden förkortas på grund av permittering med en eller flera dagar per vecka, betalas dagpenning för arbetslösa dagar. Regeln gäller inte övriga, som arbetar i förkortad arbetstid. 4 5

4 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN BÖRJAR Arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas endast då arbetssökandet varit i kraft vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), vilket innebär att medlemmen skall anmäla sig där, senast den första dagen som arbetslös. Genom att kontakta TE-byrån per telefon på förhand får du bäst veta vilka intyg du skall ha med i samband med anmälan. TE-byrån ger också anvisningar hur arbetsansökningen hålls i kraft. TE-byrån ger ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om den sökande till kassan, som på basen av utlåtandet fattar beslut om utbetalning av dagpenning eller avslag. För att TE-byrån skall kunna ge utlåtandet bör den informeras om till vilken kassa den sökande hör. Den sökande får den första ansökningsblanketten från TE-byrån. Alla punkter på blanketten skall ifyllas noggrant. skall sökas antingen för tiden för arbetslösheten eller för tid som överenskommits med TE-byrån om sysselsättningsfrämjande service.ansökan om arbetslöshetsdagpenning sker i efterskott i perioder om fyra kalenderveckor eller en månad och kallas även gransknings- och jämkningsperiod. De viktigaste bilagorna till ansökan: ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor som föregår arbetslösheten. Tillika med bruttoinkomsten, bör semesterpenningen och semesterersättningen specifiserat framgå av intyget. Ifall semesterersättning inte har betalts, bör det av intyget framgå att semestern har hållits under pågående anställningsförhållande. Även oavlönad frånvaro under anställningsförhållandet skall omnämnas. kopia av arbetsavtalet, där arbetstiden per vecka och avlöningsgrund framgår intyg över eventuella sociala förmåner ändringsskattekort för betalning av eventuell förmån uppsägningsbeskedet när jämkad dagpenning söks, bör löneintyg för arbete under jämkningsperioden bifogas vid permitteringsfall, bifogas meddelande om permittering. Gruppermitteringsmeddelandet har frångåtts från och med Alla permitterade bör personligen anmäla sig vid TE-byrån. Om en person har haft deltidspension, delinvalidpension partiell vårdledighet eller erhållit sänkt sjukledighets lön eller om lönen har sänkts för viss tid på grund av produktions -ekonomiska orsaker åren bör denne sända löneintyg för tiden, som föregått pensionen/ nedsatta lönen. Som bilaga bör sändas kopia av pensionsbeslutet och beslutet om sjukdagpenning. 5 BEGRÄNSNINGAR 5.1 Självrisktid Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det att en person har varit arbetslös arbetssökande sammanlagt 5 arbetsdagar. Denna 5 dagarstid kallas självrisktid, som bör samlas under 8 på varandra följande kalenderveckor. Till självrisktiden räknas inte lördagar och söndagar. Självrisktiden anses också ha ackumulerat efter en sådan arbetsperiod för en person som har förkortad arbetsvecka eller deltidsarbete, som motsvarande timantalet för fem fulla arbetsdagar. Samma självrisktid gäller såväl för grunddagpenningen, som den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen. Grunddagpenningens självrisktid meddelas till kassan med ett intyg från Fpa. Till självriskdagarna räknas också de dagar under vilka personen omedelbart efter att arbetslösheten börjat, har varit arbetsoförmögen utan att under denna tid få sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller annan lagstadgad ersättning eller sjuklön av arbetsgivaren. Till självrisktiden kan inte räknas sådana tider, då personen inte uppfyllt arbetsvillkoret. Karensdagar kan inte räknas till självrisktiden, inte heller sådan tid, då personen inte är berättigad till jämkad dagpenning pga.överskriden arbetstid. Efter att den sökandes arbetsvillkor fyllts, utsätts självrisktid första gången eller då ett år förlöpt efter att självrisktid utsatts och sökande har fyllt arbetvillkoret på nytt. Självrisktiden löper även under den tid, som förmån betalas under sysselsättningsfrämjande service. 6 7

5 5.2 Karenser TE-byrån fastställer en karens dvs. tid då ingen ersättning utbetalas och översänder utlåtande i ärendet till kassan. Självrisktid ackumuleras inte heller under karensen. Kassan ger på basen av ansökan beslut om karenstiden med besvärsrätt. Arbetslöshetsförmån, som den sökande skulle vara berättigad till vid arbetslöshet, betalas även för karensen under sysselsättningsfrämjande service och under tiden för skyldighet att vara i arbete. Karensens längd varierar från 15 dagar till 90 dagar och nedan några allmännaste situationer, som leder till karens: - vägrar ta emot arbete - har sagt upp sig från sitt arbete - vägrat att delta i arbetskraftpolitisk utbildning eller säger upp sig från den - återkommande vägran att ta emot arbete eller utbildning 5.3 Sociala förmåner Av bifogade tabell framgår hur de allmännaste sociala förmånerna påverkar arbetslöshetsdagpenningen, antingen förhindrande, minskande eller ingen inverkan. 5.4 Övriga begränsningar Rätt till arbetslöshetsdagpenning har inte person, som är studerande på heltid som blivit arbetslös p.g.a. strejk eller lockout, och detta inverkar direkt på dennes arbetsförhållanden som är företagare på heltid som har rätt till lön eller motsvarande ersättning av arbetsgivaren på basen av lag, kollektivavtal eller arbetsavtal under uppsägningstiden som har rätt till annan förmån, som arbetsgivaren betalar på basen av annat avtal eller arrangemang, som kan periodiseras som får lön på basen av heltidsanställning för semesterperioden eller sjukledigheten. DE SOCIALA FÖRMÅNERNA I UTKOMSTSKYDDET FÖR ARBETSLÖSA FÖRHINDRAR ERHÅLLAN- DE AV DAGPENNING (TTL 3 KAPITELET) Ålderspension, som erhållits på basen av fulla tjänsteår Förtida ålderspension Individuel förtidspension Arbetslöshetspension Förtidspension för frontvetenarer Sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen Modersskaps-, faderskapseller föräldrarpenning Specialvårdspenning Särskild moderskapspenning Avträdelsestöd enligt lagen on avträdelsestöd för landbruksföretagare Avträdelsepension enligt lageno m avträdelsepension för lantbruksföretagare Full invalidpension Rehabiliteringspenning (samt ersättning för inkomstbortfall för rehabilitering enligt olyckfalls-, trafikförsäkring- eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst) AVDRAS FRÅN DAGPEN- NINGEN (TTL 4 KAPITELET) Ålderspension som beviljats före på basen av inte fullt antaltjänsteår. Deltidspension enligt arbetspensionstagarna. Avgångspension Invaliditetspension enligt folkpensionslagen 22 2 mom.(ex. blinda) enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, om dagpenning inte erläggs för full arbetsförmåga enligt lagen om olycksfallförsäkring och olycksfallspension (den del av livräntan som motsvarar tilläggsräntan) om de inte erläggs för full invaliditet Registerade och icke registrerade tilläggspensioner enligt APL 11 Ersättningas enligt trafikförsäkringslagen (med undantag av familjepensioner och ersättningar för särskilda kostnader) om de inte ersätts för full invaliditet Stöd för hemvård av barn Avträdelsestöd enligt LFÖPL Motsvarande förmåner som erläggs från övriga nordiska länder, ex. partiell invalidpension AVDRAS INTE FRÅN DAG- PENNINGEN (TTL 4 KAPITELET) Barnbidrag Bostadsbidrag Militärundersöd Livränta och tilläggsränta enligt lagen on skada ådragen i militärtjänst Familjepensioner, också vårdnads- och extra vårdnadspensioner Vårdbidrag enligt folkpensionslagen Menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (den del som motsvarat livräntans grundränta) Handikappbidrag Avgångsbidrag Utkomsstöd enligt socialvårdslagen Extra krigspensioner Ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst Frontmannapension Stöd för hemvård av barn som kommunerna själva erlägger Ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen Stöd för närståendevård 8 9

6 6 DEN INKOMSTRELATERADE DAGPENNINGENS STORLEK Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen består av en grunddel (32,66 dag) och en, som är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När månadslönen är högre än 3 429,30 är en för den del som överstiger denna gräns 20 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Se punkt 6.2.(exempel) och bifogade tabell över dagpenningen. Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen jämte barnförhöjning kan vara högst 90 % av dagslönen, dock minst lika stor som grunddelen när barnförhöjningen räknas med. År 2014 är barnförhöjningen för ett barn under 18 år 5,27, för två barn sammanlagt 7,74 och för tre eller flera barn sammanlagt 9,98 per dag. Också underhållsskyldiga är berättigade till barnförhöjningen. 6.1 Fastställande av lön som ligger till grund för dagpenning Den lön (försäkringslön) som ligger till grund för dagpenning beräknas utgående från personens stabiliserade bruttolön för 26 kalenderveckor omedelbart innan arbetslösheten började. en skall vara kollektivavtalsenlig eller om kollektivavtal inte finns på branschen, bör heltidslönen vara minst 1 154,00 månad, För person som haft deltidspension, deltidstillägg, partiell vårdpenning eller person, som erhåller delinvaliditetspension fastställs den lön som ligger till grund för dagpenningen på basen av löneinkomsten före pensionen/vårdpenningen. Person som varit alterneringsledig och blir arbetslös innan 26 arbetsveckor fyllts efter alterneringsledigheten bestäms dagpenningen på basen av arbetsinkomsten på 26 veckor innan alterneringsledigheten. När den stabiliserade lönen fastställs beaktas inte semesterpenning eller semesterersättning. När lönen fastställs avdras 4,13 % i arbetspensions- och arbetslöshetspremier. Den genomsnittliga dagslönen fås genom att man dividerar lönen under 26 arbetsveckor med detberäknade antalet arbetsdagar (5 dagar/vecka) under denna tid. Som arbetsdagar räknas inte de dagar, för vilka personen i stället för lön har fått ersättning för inkomstbortfall eller för sådana dagar då personen varit frånvarande från arbetet med giltig orsak. ens belopp fastställts på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, om det från föregående maximibetalningsbörjan har gått ett år. Om återinträdesvillkoret 26 veckor uppfylls under en 500-dagarsperiod är den nya dagpenningen minst 80 % av tidigare fulla dagpenning, men dock inte över 90 % av dagslönen, jämförelsen görs utan barnförhöjning. Kassan följer upp hur arbetsvillkoret ackumuleras på basen av de arbets- och löneintyg som den sökande sänder till kassan. 6.2 Exempel på beräkning av dagpenningen einkomsten för tiden (=130 dagar) har varit ,00 inklusive semesterersättning 1 800,00 och semesterpenning 700, ,00 ( 1 800, ,00) = , ,00 x 4,13 % = 702, ,00 702,10 = , ,90 / 130 = 125,37(dagslön) 125,37 32,66 = 92,71 92,71 x 45% = 41,72 41, ,66 = 74,38 en som ligger till grund för dagpenningen får man genom att multiplicera lönen per dag med 21,5 (= antalet vardagar/månad i medeltal). D.v.s: 125,37 x 21,5 = 2 695, Förhöjd Om en persons arbetsavtal har sagts upp och det inte berott på personen, och som har 20 års arbetshistoria samt medlemskap i arbetslöshetskassa i fem år, betalas förhöjd för 90 dagar. Om en person sagt upp sitt arbetsavtal efter att permitteringen pågått oavbrutet i 200 dagar och personen har 20 års arbetshistoria samt 5 års arbetslöshetskassamedlemskap betalas åt denne förjhöjd för 90 dagar

7 Förtjänstdelen betalas förhöjd totalt 200 dagar för den tid som överenskommits om sysselsättningsfrämjande sevice enligt sysselsättningsplanen eller motsvarande plan. Den förhöjda en är 65 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om lönen per månad överstigit 3 429,30 I månaden är en 37,5 % för den överstigande delen. en förhöjd med och barnförhöjningen kan sammanlagt motsvara lönen som ligger till grund för dagpenningen. Beräkningsmodellen ovan med beaktande av förhöjd : 125,37 32,66 = 92,71 92,71 x 65 % = 60,27 60, ,66 = 92,93 7 UTBETALNINGSTID FÖR INKOMST- RELATERAD DAGPENNING 7.1 Rätt till 500 dagar Medlem i arbetslöshetskassan som fyllt arbetsvillkoret får inkomstrelaterad dagpenning i 500 dagar sålunda att arbets-, självrisk- och ersättningsdagarnas antal under varjekalendervecka kan vara högst fem. Från förtjänstandelens maximiutbetalningstid 500 dagar avdras 100 dagar, om en person som får dagpenning inte fyller tre års arbeshistoria. Från maximiutbetalningstiden avdras 100 dagar också om personen vägrar att ta emot sysselsättningsfrämjande service eller avbryter servicen under de första 250 dagpenningsdagarna. Avdraget görs inte om personen deltagit i sysselsättningsfrämjande service minst 40 dagar under de första 250 dagpenningsdagarna och har för denna tid fått förhöjd. Om maximitiden för ens utbetalning har förkortats betalar kassan till den ansökande förtjänstdagpenning i samma storlek som grunddagpenningen för de sista 100 eller 200 dagarna. 500 dagars betalning påbörjas alltid från början då medlemmen fyllt arbetsvillkoret 26 kalenderveckor under 28 månader. Då bestäms dagslönen som ligger till grund för inkomstrelaterade dagpenningen på nytt (om det gått över ett år från föregående maximiutbetalningsbörjan) och självrisk fastställs (om det gått över ett år från att föregående självrisk fastställts). 7.2 Rätt till tilläggsdagar Sökande, som är född före1950 och har fyllt 60 år innan 500 dagar uppnåtts, betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då 500 dagarnas maximitid blir full. Under åren födda betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad, då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 59 år innan maximitiden 500 dagar uppnåtts och att denne har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. Under åren betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 60 år innan maximitiden 500 dagar uppnås och att denne har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. År 1957 eller senare födda betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 61 år innan maximitiden 500 dagar har uppnåtts och att denne arabetat minst 5 år unde de senaste 20 åren. Person som får tilläggsdagar, kan söka pension som 62-åring utan att från pensionen görs avdrag för tidigarelagd pension. I detta fall behöver denne ett intyg över betalda tilläggsdagar för att sändas till pensionsanstalten. Kassan skriver ett intyg på den sökandes begäran och det kan tidigast skrivas då dagpenning betalats åtminstone för en dag den månad, som föregår pensionsansökan. 7.3 Rätten till dagpenning upphör När dagpenning har utbetalats för maximitiden, ger kassan ett beslut om ärendet, vilket den sökande bör sända till TE-byrån och FPA. Medlemsföreningen bör kontaktas för anvisningar gällande upprätthållande av medlemskapet

8 8 JÄMKAD DAGPENNING Rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning har person vars rätt till dagpenning för maximitid inte uppnåtts och som arbetslös mottagit deltidsarbete eller heltidsarbete som pågår i högst två veckor vars anställningsförhållande på heltid har ombildats till deltidsarbete på arbetsgivarens initiativ vars arbetstid per dag har förkortats på grund av permittering som har inkomst av företagsverksamhet i bisyssla eller eget arbete För jämkad arbetslöshetsdagpenning gäller också att arbetsansökan är i kraft på TE-byrån. 8.1 Jämkningsperioder Man ansöker om dagpenning och dagpenning betalas i perioder om antingen fyra kalenderveckor eller en månad. Perioderna är de samma när man ansöker om jämkad dagpenning. Det är beroende av branschens löneutbetalningsperioder vilken jämkningsperiod som tillämpas. Exempel: om lönen betalas en gång eller två gånger per månad, används en månad som ansöknings-, betalnings- och jämkningsperiod. Jämkningsperioden kan aldrig vara längre än en månad. Som jämkningsperiod betyder en månad antingen en kalendermånad eller en månad (t.ex. från den 15.föregående månad till den 14.nästa månad). En fyra veckors period kan endast vara en period med fyra på varandra följande kalenderveckor. 8.2 Granskningsperioder Med en granskningsperiod avses en granskningsperiod av arbetstiden, som är en kalendervecka, när personen är permitterad med förkortad arbetsvecka eller arbetsdag en månad eller fyra på varandra följande kalenderveckor då arbetsförhållandet har ändrats till deltid; personen har flyttats till tjänsteförhållande på deltid; personen är i deltidsarbete eller heltidsarbete i högst två veckor. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa har stadgats om hur arbetstidens granskningsperiod motsvarar jämkningsperioden, med undantag av permitteringssituationer och periodarbete. Målet är att ansöknings-, utbetalnings-, arbetstidsgransknings- och jämkningsperioderna så långt som möjligt, skulle vara samma. Då behöver kassan inte vid utbetalning av jämkad dagpenning granska flera olika perioder för att fastställa om förutsättningarna fylls. 8.3 Begränsningar Arbetstiden under granskningsperioden får vara högst 80 % av heltidsanställd arbetstagares maximiarbetstid inom branschen. en och den jämkade arbetslöshetsdagpenningen får tillsammans inte överstiga 100 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen. betalas inte för den tid som ett heltidsarbete pågår över två veckor. 8.4 Den jämkade dagpenningens storlek Jämkad dagpenning utbetalas så, att dagpenningen och 50 % av den del av inkomsten, som överstiger skyddsdelen, kan per månad eller för 4 påvarandra följande kalenderveckor sammanlagt stiga till ett belopp, som kunde betalas åt sökande som helt arbetslös. Skyddsdelens storlek är 300 euro under en månads jämkningsperiod 300 euro vid beräknad inkomst under en speciell jämkningsperiod 279 euro under en 4 på varandra följande kalenderveckors jämkningsperiod en för arbetet och den jämkade dagpenningen kan sammanlagt vara högst lika stor, som den lön, som ligger till grund för dagpenningen, dock minst det belopp, som kunde utbetalats som grunddagpenning. Semesterpenningen och semesterersättningenfrån deltidsarabetet jämkas enligt utbetalningsdagen

9 8.5 Så här jämkas dagpenningen till fullt belopp 74,38 / dag Ansökan om dagpenning för tiden (= 4 veckor /20 dagar) Anställningsförhållande under tiden (= 5 dagar), lön 500,00 500,00 279,00 = 221,00 221,00 x 50% = 110,50 110,50/20 = 5,53 74,38-5,53 = 68,85 20 x 68,85= 1377,00 + dagpenning = 1 877,00 9 ARBETE UTOMLANDS OCH UTKOMSTSKYDDET När man flyttar från landet för att arbeta i ett annat land är huvudregeln att man följer det landets lagar där man arbetar samt att man omfattas av utkomstskyddet i det landet. I Sverige och Danmark är det skäl att ansluta sig som medlem i arbetslöshetskassan, när ett arbete som räcker minst 3 månader börjar och säga upp medlemskapet i den finländska arbetslöshetskassan. I andra länder finns inget kassasystem, men även i dessa länder gäller att om man arbetat över 3månader avbryts det finländska kassamedlemskapet. 9.1 Arbete i EU/EES-land Då en person som arbetat i ett EU/EES-land över ett år återvänder till Finland skall han eller hon arbeta minst fyra veckor och minst 18 timmar varje kalendervecka i Finland innan han eller hon har rätt att lyfta inkomstrelaterad dagpenning. en fastställs utgående från den lön för minst fyra veckor som betalats för arbete som utförts i Finland. en fastställs utgående från den löneinkomst, som personen erhållit för arbetet i EU/EES-landet, när arbetet där pågått under ett år. I dessa fall behövs inte en fyra veckors arbetsperiod i Finland. 9.2 Arbete i de nordiska länderna Om person som återvänder från ett nordiskt land till Finland inom fem år har rätt till det finska arbetslöshetsskyddet utan att uppfylla arbetsvillkoret på fyra veckor. En förutsättning för detta är att personen har varit medlem i en arbetslöshetskassa och omfattats av lagstiftningen om utkomstskydd. en fastställs av det sista arbetet i Finland. Om personen återvänder från de nordiska länderna efter en längre tid än fem år, skall han eller hon uppfylla arbetsvillkoret på fyra veckor medan han eller hon är medlem i en arbetslöshetskassa i Finland innan han eller hon har rätt att lyfta inkomstrelaterad dagpenning. 9.3 Arbete utanför avtalsländerna Arbete som utförts i utlandet utanför EU- och EES-området eller något annat avtalsland, i ett s.k. tredje land, godkänns inte till arbetsvillkoret. Närmare information om de bestämmelser som gäller för arbete utomlands finns på adresserna och 9.4 Arbetssökande i EU/EES land EU-avtalet möjliggör arbetande och arbetssökande i EU- och EES-länderna samt Schweiz. Person som har varit arbetslös i Finland i minst fyra veckor och har rätt till arbetslöshetsdagpenning kan med finländsk arbetslöshetsdagpenning söka arbete i ett annat EU/EES-land i tre månader. En förutsättning är att personen ännu har rätt till arbetslöshetsdagpenning. Permitterad person kan inte söka arbete med ovan nämnda rättigheter. Om den sökande inte återvänder till Finland inom tre månader förutsätts att personen arbetar i fyra veckor eller att arbetskraftsmyndighet anvisar utbildning innan personen på nytt omfattas av utkomstskyddet

10 En utbetalning av arbetslöshetsdagpenning utan avbrott i ett EU/EESland förutsätter att du har anmält dig på den lokala arbetskraftsbyrån inom 7 dagar från att arbetssökandet börjat och att du sänder normalt ansökningsblanketten till den finländska kassan i tid Anvisningar och tillvägagångssätt Man kan fråga om anvisningar av TE-byråns eurorådgivare. Arbetslöshetskassan ger på begäran en U2-blankett före resan. Begäran till kassan skall göras minst två veckor före avfärd. För blanketten behövs information om avresedatum, födelseort och eventuella tidigare namn. Blanketten företes på arbetskraftsbyrån i det land man reser till. Man har rätt att endast en gång söka arbete utomlands med arbetslöshetsdagpenning under en arbetslöshetsperiod. En ny arbetslöshetsperiod anses ha börjat när personen har arbetat i minst fyra veckor. Efter en arbetsperiod bör man på nytt vara arbetslös i fyra veckor innan man med bibehållen arbetslöshetsdagpenning kan söka arbete utomlands. 10 FÖRETAGANDE OCH UTKOMSTSKYDD Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas en person som företagare om personen för sin huvudsyssla är skyldig att teckna FöPLeller LFöPL-försäkring. TE-byrån fastställer om företagsverksamheten är heltid eller deltid. Företagare på deltid har rätt till jämkad dagpenning, när företagsverksamheten inte hindrar sökande av heltidsarbete. Om medlem i löntagarkassa blir företagare, har personen möjlighet att inom 18 månader återvända till arbetssökande (efterskydd) och förtjänstrelaterad dagpenning. Förutsättningen för att man skall få dagpenning är att företagets verksamhet har upphört eller bevisligen varit avbruten under minst 4 månader. Ifall den 18 månader långa efterskyddstiden överskrids, krävs av den arbetssökande ett nytt arbetsvillkor för löntagare, för att rätten till inkomstrelaterad dagpenning skall uppstå. 11 ALTERNERINGSLEDIGHET Alterneringsledigheten baserar sig på att ett skriftligt avtal ingås med arbetsgivaren, som förbinder sig att anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid TE-byrån i stället för den som är ledig Villkor Villkor för alterneringsledighet är heltids (över 75 % av totalarbetstiden på branschen)anställningsförhållande som pågår åtminstone tills alterneringsledigheten upphör sammanlagt minst tio års arbetshistoria, av vilken högst en fjärdedel kan vara familjeledighet, värnplikt, civiltjänst eller annan tid som kan jämställas med dessa oavbrutet arbets- eller tjänsteförhållande (heltid) hos samma arbetsgivare i minst 13 månader, omedelbart innan alterneringsledigheten börjar; i denna tidsperiod på 13 månader kan det ingå sammanlagt högst 30 dagars oavlönad frånvaro, förutsatt att det inom 13 månader ingår 12 månader avlönad arbetstid (oavlönad sjukledighet jämställs med närvaro på arbetet) 26 veckors kassamedlemskap Ifall personen på nytt vill ta ut alterneringsledighet, förutsätts en ny arbetshistoria, som är fem år från att den föregående alterneringsledigheten upphörde Varaktighet Alterneringsledigheten varaktighet är minst 90 kalenderdagar och högst 359 kalenderdagar. Ledigheten kan indelas i 1 3 perioder vars minimilängd är 90 kalenderdagar. Periodernas inlednings- och avslutningsdagar skall antecknas i alterneringsavtalet innan ledigheten påbörjas. Alterneringsledigheten bör hållas i sin helhet inom två år från det att den började Ansökan om alterneringsersättning Ansökningsblanketten om alterneringsersättning som man får från TE-byrån skall sändas till arbetslöshetskassan jämte löneintyg och kopia 18 19

11 av alterneringsavtalet. Av löneintyget bör framgå lönen för en period på fulla löneutbetalningsmånader för minst 52 veckors tid, högst för 1 år, semesterpeng samt oavlönad frånvaro, omedelbart före alterneringsledigheten. Det arbetskraftspolitiska utlåtandet sänds till kassan när en arbetslös arbetssökande har anställts i stället för den som blir alterneringsledig och anställdas arbetsavtal uppvisats på TE-byrån Ersättningsbeloppet en är 70 % av den inkomstrelaterade dagpenningen, som medlemmen skulle ha rätt till om denne skulle bli arbetslös utan barntillägg. När den sökande har minst 25 års arbetshistoria är ersättningsnivån 80 % Exempel på fastställande av alterneringsersättningen Alterneringsledigheten inleds En månadsavlönad arbetstagares sista fulla lönebetalningsperiod har varit einkomsten för tiden (=261 dagar) har varit ,00, inklusive 1 500,00 semesterpenning , ,00 = , ,00 x 4,13 % = 743, ,00 743,40 = , ,60 / 261 = 66,12 66,12 32,66 = 33,46 33,46 x 45% = 15,06 15, ,46 = 48,52 70 % x 48,52 = 33,97 (10 års arbetshistoria) 80 % x 478,52 = 38,82 (25 års arbetshistoria) en som ligger till grund för dagpenningen får man genom att multiplicera lönen per dag med 21,5 (= antalet vardagar/månad I medeltal). D.v.s.: 66,12 x 21,5 = 1 421, BESKATTNING Kassan får i regel årligen information om medlemmarnas förskottsinnehållning direkt av skattemyndigheterna. Från den inkomstrelaterade dagpenningen görs förskottsinnehållningen enligt samma procent, som från lön höjd med två procentenheter, dock till minst 20 %. Om den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas förhöjd, höjs innehållningsprocenten, som bestämts för lönen, avvikande från ovan nämnda med 4 procentenheter. Vid utbetalning av alterneringsersättning är innehållningsprocenten 3 procentenheter lägre än procenten för löneinkomsten. Om den sökande har ett graderat skattekort, höjs inte innehållningsprocenten med 2 eller 4 procentenheter, utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 %. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort, som skattebyrån utfärdat för förmåner förhöjs inte. Kassan får inte direkt uppgifterna om dessa procenter av skattemyndigheterna. Den sökande måste själv sända in ändringsskattekortet till kassan. 13 ÄNDRINGSSÖKANDE Kassan ger ett skriftligt beslut om arbetslöshetsdagpenning har beviljats, ansökan har förkastats eller arbetslöshetspenning har återindrivits. Om den sökande är missnöjd med beslutet har personen rätt att besvära sig. Besvär skall göras skriftligt senast 30 dagar efter att personen tagit del av arbetslöshetskassans beslut. Besväret riktas till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, men sänds till arbetslöshetskassan. Om den sökande är missnöjd med beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, kan personen söka ändring med ett skriftligt besvär inom 30 dagar från delgivningen. Besväret riktas till försäkringsdomstolen, men sänds till arbetslöshetskassan. Man kan inte skilt söka ändring i arbetskraftspolitiskt utlåtande, som arbetskraftsmyndighet gett

12 14 MISSBRUK Utbetalningen av kassans förmåner bygger på de uppgifter som medlemmen har gett. Det är straffbart att ge felaktig och vilseledande information. Förmåner som utbetalats på fel grund återindrivs och om ohederlighet förekommer kan följden bli avstängning från kassan och en anmälan om ohederligt förfaringssätt till polismyndigheterna. 15 ARBETSLÖSHETSKASSAN Postadress Jytys arbetslöshetskassa Stationskarlsgatan Helsingfors Servicenummer Vår telefonservicetid är på vardagar kl (under tiden må, ons, fre kl och ti, to kl ) med undantag av våra funktionärers gemensamma utbildningstillfällen och möten. Kansliet Telefax E-post Nettikassa Nettikassa (nätkassan) finns på adressen Nätkassan är ett elektroniskt kundbetjäningssystem. Via tjänsten får man information om sina egna arbetslöshetskassaärenden 24 timmar i dygnet. I nätkassan kan man fylla i och sända in elektroniska blanketter eller skriva ut dem för postning eller sända meddelanden till förmånshandläggaren. Dessutom kan man via tjänsten kontrollera och ändra sina egna kontaktuppgifter, räkna ut dagpenningens storlek i olika situationer, läsa beslut och TE-byråernas utlåtanden samt utbetalningshistorier. Spärr Medlemmen har rätt att förhindra, att egen information ges via telefontjänsten. Kassan bör informeras om man önskar, att spärren träder i kraft. Spärren gäller all information som kan ges med personbeteckningen per telefon, och gäller även medlemmen själv. INKOMSTRELATERAD DAGPENNINGSTABELL 2014 Procentavdraget från lönen % ens divisor...21,5 Brytningspunkt ,30 Grunddagpenning... 32,66 Förtjänstdel till brytningspunkten...45 % Förtjänstdelen för delen som överskrider brytningspunkten % Förhöjd förstjänstdel till brytningspunkten % Föröhöjd för delen som överskrider brytningspunkten... 37,50 % Kontroll: dagpenningen högst av dagslönen % Kontroll: förhöjd dagpenninghögst av dagslönen % Kontroll: dagpenningen minst... 32,66 Kontroll: förhöjd dagpenning minst (förhöjninsdelen 4,78)... 37,44 en % en...80 % /mån dag 705,00 675,88 31,44 32,66 37,44 22,86 26,13 720,00 690,26 32,11 32,66 37,44 22,86 26,13 740,00 709,44 33,00 32,66 37,44 22,86 26,13 760,00 728,61 33,89 32,66 37,44 22,86 26,13 780,00 747,79 34,78 32,66 37,44 22,86 26,13 800,00 766,96 35,67 32,66 37,44 22,86 26,13 820,00 786,13 36,56 32,91 37,44 23,04 26,33 840,00 805,31 37,46 33,71 37,44 23,60 26,97 860,00 824,48 38,35 34,51 37,44 24,16 27,61 880,00 843,66 39,24 35,32 37,44 24,72 28,25 900,00 862,83 40,13 36,02 37,52 25,22 28,82 920,00 882,00 41,02 36,42 38,10 25,50 29,14 940,00 901,18 41,92 36,82 38,68 25,78 29,46 960,00 920,35 42,81 37,23 39,26 26,06 29,78 980,00 939,53 43,70 37,63 39,84 26,34 30, ,00 958,70 44,59 38,03 40,41 26,62 30, ,00 977,87 45,48 38,43 40,99 26,90 30, ,00 997,05 46,37 38,83 41,57 27,18 31, , ,22 47,27 39,23 42,15 27,46 31, , ,40 48,16 39,63 42,73 27,74 31,

13 /mån dag /mån dag 1 100, ,57 49,05 40,04 43,31 28,02 32, , ,74 49,94 40,44 43,89 28,31 32, , ,92 50,83 40,84 44,47 28,59 32, , ,09 51,73 41,24 45,05 28,87 32, , ,27 52,62 41,64 45,63 29,15 33, , ,44 53,51 42,04 46,21 29,43 33, , ,61 54,40 42,44 46,79 29,71 33, , ,79 55,29 42,84 47,37 29,99 34, , ,96 56,18 43,25 47,95 30,27 34, , ,14 57,08 43,65 48,53 30,55 34, , ,31 57,97 44,05 49,11 30,83 35, , ,48 58,86 44,45 49,69 31,11 35, , ,66 59,75 44,85 50,27 31,40 35, , ,83 60,64 45,25 50,85 31,68 36, , ,01 61,54 45,65 51,43 31,96 36, , ,18 62,43 46,06 52,01 32,24 36, , ,35 63,32 46,46 52,59 32,52 37, , ,53 64,21 46,86 53,17 32,80 37, , ,70 65,10 47,26 53,75 33,08 37, , ,88 65,99 47,66 54,33 33,36 38, , ,05 66,89 48,06 54,91 33,64 38, , ,22 67,78 48,46 55,49 33,92 38, , ,40 68,67 48,86 56,07 34,21 39, , ,57 69,56 49,27 56,65 34,49 39, , ,75 70,45 49,67 57,23 34,77 39, , ,92 71,35 50,07 57,81 35,05 40, , ,09 72,24 50,47 58,39 35,33 40, , ,27 73,13 50,87 58,96 35,61 40, , ,44 74,02 51,27 59,54 35,89 41, , ,62 74,91 51,67 60,12 36,17 41, , ,79 75,80 52,07 60,70 36,45 41, , ,96 76,70 52,48 61,28 36,73 41, , ,14 77,59 52,88 61,86 37,01 42, , ,31 78,48 53,28 62,44 37,30 42, , ,49 79,37 53,68 63,02 37,58 42, , ,66 80,26 54,08 63,60 37,86 43, , ,83 81,16 54,48 64,18 38,14 43, , ,01 82,05 54,88 64,76 38,42 43, , ,18 82,94 55,29 65,34 38,70 44, , ,36 83,83 55,69 65,92 38,98 44, , ,53 84,72 56,09 66,50 39,26 44, , ,70 85,61 56,49 67,08 39,54 45, , ,88 86,51 56,89 67,66 39,82 45, , ,05 87,40 57,29 68,24 40,10 45, , ,23 88,29 57,69 68,82 40,39 46, , ,40 89,18 58,09 69,40 40,67 46, , ,57 90,07 58,50 69,98 40,95 46, , ,75 90,97 58,90 70,56 41,23 47, , ,92 91,86 59,30 71,14 41,51 47, , ,10 92,75 59,70 71,72 41,79 47, , ,27 93,64 60,10 72,30 42,07 48, , ,44 94,53 60,50 72,88 42,35 48, , ,62 95,42 60,90 73,46 42,63 48, , ,79 96,32 61,31 74,04 42,91 49, , ,97 97,21 61,71 74,62 43,19 49, , ,14 98,10 62,11 75,20 43,48 49, , ,31 98,99 62,51 75,78 43,76 50, , ,49 99,88 62,91 76,36 44,04 50, , ,66 100,77 63,31 76,93 44,32 50, , ,84 101,67 63,71 77,51 44,60 50, , ,01 102,56 64,11 78,09 44,88 51, , ,18 103,45 64,52 78,67 45,16 51, , ,36 104,34 64,92 79,25 45,44 51, , ,53 105,23 65,32 79,83 45,72 52, , ,71 106,13 65,72 80,41 46,00 52, , ,88 107,02 66,12 80,99 46,28 52, , ,05 107,91 66,52 81,57 46,57 53, , ,23 108,80 66,92 82,15 46,85 53, , ,40 109,69 67,32 82,73 47,13 53, , ,58 110,58 67,73 83,31 47,41 54, , ,75 111,48 68,13 83,89 47,69 54, , ,92 112,37 68,53 84,47 47,97 54, , ,10 113,26 68,93 85,05 48,25 55, , ,27 114,15 69,33 85,63 48,53 55, , ,45 115,04 69,73 86,21 48,81 55, , ,62 115,94 70,13 86,79 49,09 56,

14 /mån dag /mån dag 2 620, ,79 116,83 70,54 87,37 49,37 56, , ,97 117,72 70,94 87,95 49,66 56, , ,14 118,61 71,34 88,53 49,94 57, , ,32 119,50 71,74 89,11 50,22 57, , ,49 120,39 72,14 89,69 50,50 57, , ,66 121,29 72,54 90,27 50,78 58, , ,84 122,18 72,94 90,85 51,06 58, , ,01 123,07 73,34 91,43 51,34 58, , ,19 123,96 73,75 92,01 51,62 59, , ,36 124,85 74,15 92,59 51,90 59, , ,53 125,75 74,55 93,17 52,18 59, , ,71 126,64 74,95 93,75 52,46 59, , ,88 127,53 75,35 94,33 52,75 60, , ,06 128,42 75,75 94,90 53,03 60, , ,23 129,31 76,15 95,48 53,31 60, , ,40 130,20 76,56 96,06 53,59 61, , ,58 131,10 76,96 96,64 53,87 61, , ,75 131,99 77,36 97,22 54,15 61, , ,93 132,88 77,76 97,80 54,43 62, , ,10 133,77 78,16 98,38 54,71 62, , ,27 134,66 78,56 98,96 54,99 62, , ,45 135,56 78,96 99,54 55,27 63, , ,62 136,45 79,36 100,12 55,56 63, , ,80 137,34 79,77 100,70 55,84 63, , ,97 138,23 80,17 101,28 56,12 64, , ,14 139,12 80,57 101,86 56,40 64, , ,32 140,01 80,97 102,44 56,68 64, , ,49 140,91 81,37 103,02 56,96 65, , ,67 141,80 81,77 103,60 57,24 65, , ,84 142,69 82,17 104,18 57,52 65, , ,01 143,58 82,57 104,76 57,80 66, , ,19 144,47 82,98 105,34 58,08 66, , ,36 145,37 83,38 105,92 58,36 66, , ,54 146,26 83,78 106,50 58,65 67, , ,71 147,15 84,18 107,08 58,93 67, , ,88 148,04 84,58 107,66 59,21 67, , ,06 148,93 84,98 108,24 59,49 67, , ,23 149,82 85,38 108,82 59,77 68, , ,41 150,72 85,79 109,40 60,05 68, , ,58 151,61 86,19 109,98 60,33 68, , ,75 152,50 86,59 110,56 60,61 69, , ,93 153,39 86,99 111,14 60,89 69, , ,10 154,28 87,39 111,72 61,17 69, , ,28 155,18 87,79 112,30 61,45 70, , ,45 156,07 88,19 112,87 61,74 70, , ,62 156,96 88,59 113,45 62,02 70, , ,80 157,85 89,00 114,03 62,30 71, , ,97 158,74 89,40 114,61 62,58 71, , ,30 159,50 89,74 115,11 62,82 71, , ,15 159,63 89,77 115,16 62,84 71, , ,32 160,53 89,94 115,49 62,96 71, , ,49 161,42 90,12 115,83 63,09 72, , ,67 162,31 90,30 116,16 63,21 72, , ,84 163,20 90,48 116,49 63,34 72, , ,02 164,09 90,66 116,83 63,46 72, , ,19 164,99 90,84 117,16 63,58 72, , ,36 165,88 91,01 117,50 63,71 72, , ,54 166,77 91,19 117,83 63,83 72, , ,71 167,66 91,37 118,17 63,96 73, , ,89 168,55 91,55 118,50 64,08 73, , ,06 169,44 91,73 118,84 64,21 73, , ,23 170,34 91,91 119,17 64,33 73, , ,41 171,23 92,08 119,50 64,46 73, , ,58 172,12 92,26 119,84 64,58 73, , ,76 173,01 92,44 120,17 64,71 73, , ,93 173,90 92,62 120,51 64,83 74, , ,10 174,80 92,80 120,84 64,96 74, , ,28 175,69 92,98 121,18 65,08 74, , ,45 176,58 93,15 121,51 65,21 74, , ,63 177,47 93,33 121,85 65,33 74, , ,80 178,36 93,51 122,18 65,46 74, , ,97 179,25 93,69 122,51 65,58 74, , ,15 180,15 93,87 122,85 65,71 75, , ,32 181,04 94,05 123,18 65,83 75, , ,50 181,93 94,22 123,52 65,96 75, , ,67 182,82 94,40 123,85 66,08 75,

15 /mån dag /mån dag 4 120, ,84 183,71 94,58 124,19 66,21 75, , ,02 184,61 94,76 124,52 66,33 75, , ,19 185,50 94,94 124,86 66,46 75, , ,37 186,39 95,12 125,19 66,58 76, , ,54 187,28 95,29 125,52 66,71 76, , ,71 188,17 95,47 125,86 66,83 76, , ,89 189,06 95,65 126,19 66,96 76, , ,06 189,96 95,83 126,53 67,08 76, , ,24 190,85 96,01 126,86 67,21 76, , ,41 191,74 96,19 127,20 67,33 76, , ,58 192,63 96,36 127,53 67,46 77, , ,76 193,52 96,54 127,87 67,58 77, , ,93 194,42 96,72 128,20 67,71 77, , ,11 195,31 96,90 128,53 67,83 77, , ,28 196,20 97,08 128,87 67,95 77, , ,45 197,09 97,26 129,20 68,08 77, , ,63 197,98 97,44 129,54 68,20 77, , ,80 198,87 97,61 129,87 68,33 78, , ,98 199,77 97,79 130,21 68,45 78, , ,15 200,66 97,97 130,54 68,58 78, , ,32 201,55 98,15 130,88 68,70 78, , ,50 202,44 98,33 131,21 68,83 78, , ,67 203,33 98,51 131,54 68,95 78, , ,85 204,23 98,68 131,88 69,08 78, , ,02 205,12 98,86 132,21 69,20 79, , ,19 206,01 99,04 132,55 69,33 79, , ,37 206,90 99,22 132,88 69,45 79, , ,54 207,79 99,40 133,22 69,58 79, , ,72 208,68 99,58 133,55 69,70 79, , ,89 209,58 99,75 133,89 69,83 79, , ,06 210,47 99,93 134,22 69,95 79, , ,24 211,36 100,11 134,55 70,08 80, , ,41 212,25 100,29 134,89 70,20 80, , ,59 213,14 100,47 135,22 70,33 80, , ,76 214,04 100,65 135,56 70,45 80, , ,93 214,93 100,82 135,89 70,58 80, , ,11 215,82 101,00 136,23 70,70 80, , ,28 216,71 101,18 136,56 70,83 80, , ,46 217,60 101,36 136,90 70,95 81, , ,63 218,49 101,54 137,23 71,08 81, , ,80 219,39 101,72 137,56 71,20 81, , ,98 220,28 101,89 137,90 71,33 81, , ,15 221,17 102,07 138,23 71,45 81, , ,33 222,06 102,25 138,57 71,58 81, , ,50 222,95 102,43 138,90 71,70 81, , ,67 223,85 102,61 139,24 71,83 82, , ,85 224,74 102,79 139,57 71,95 82, , ,02 225,63 102,96 139,90 72,08 82, , ,20 226,52 103,14 140,24 72,20 82, , ,37 227,41 103,32 140,57 72,32 82, , ,54 228,30 103,50 140,91 72,45 82, , ,72 229,20 103,68 141,24 72,57 82, , ,89 230,09 103,86 141,58 72,70 83, , ,07 230,98 104,03 141,91 72,82 83, , ,24 231,87 104,21 142,25 72,95 83, , ,41 232,76 104,39 142,58 73,07 83, , ,59 233,66 104,57 142,91 73,20 83, , ,76 234,55 104,75 143,25 73,32 83, , ,94 235,44 104,93 143,58 73,45 83, , ,11 236,33 105,10 143,92 73,57 84, , ,28 237,22 105,28 144,25 73,70 84, , ,46 238,11 105,46 144,59 73,82 84, , ,63 239,01 105,64 144,92 73,95 84, , ,81 239,90 105,82 145,26 74,07 84, , ,98 240,79 106,00 145,59 74,20 84, , ,15 241,68 106,17 145,92 74,32 84, , ,33 242,57 106,35 146,26 74,45 85, , ,50 243,47 106,53 146,59 74,57 85, , ,68 244,36 106,71 146,93 74,70 85, , ,85 245,25 106,89 147,26 74,82 85, , ,02 246,14 107,07 147,60 74,95 85, , ,20 247,03 107,25 147,93 75,07 85, , ,37 247,92 107,42 148,27 75,20 85, , ,55 248,82 107,60 148,60 75,32 86, , ,72 249,71 107,78 148,93 75,45 86, , ,89 250,60 107,96 149,27 75,57 86,

16 /mån dag /mån dag 5 640, ,07 251,49 108,14 149,60 75,70 86, , ,24 252,38 108,32 149,94 75,82 86, , ,42 253,28 108,49 150,27 75,95 86, , ,59 254,17 108,67 150,61 76,07 86, , ,76 255,06 108,85 150,94 76,20 87, , ,94 255,95 109,03 151,28 76,32 87, , ,11 256,84 109,21 151,61 76,44 87, , ,29 257,73 109,39 151,94 76,57 87, , ,46 258,63 109,56 152,28 76,69 87, , ,63 259,52 109,74 152,61 76,82 87, , ,81 260,41 109,92 152,95 76,94 87, , ,98 261,30 110,10 153,28 77,07 88, , ,16 262,19 110,28 153,62 77,19 88, , ,33 263,09 110,46 153,95 77,32 88, , ,50 263,98 110,63 154,29 77,44 88, , ,68 264,87 110,81 154,62 77,57 88, , ,85 265,76 110,99 154,95 77,69 88, , ,03 266,65 111,17 155,29 77,82 88, , ,20 267,54 111,35 155,62 77,94 89, , ,37 268,44 111,53 155,96 78,07 89, , ,55 269,33 111,70 156,29 78,19 89, , ,72 270,22 111,88 156,63 78,32 89, , ,90 271,11 112,06 156,96 78,44 89, , ,07 272,00 112,24 157,30 78,57 89, , ,24 272,90 112,42 157,63 78,69 89, , ,42 273,79 112,60 157,96 78,82 90, , ,59 274,68 112,77 158,30 78,94 90, , ,77 275,57 112,95 158,63 79,07 90, , ,94 276,46 113,13 158,97 79,19 90, , ,11 277,35 113,31 159,30 79,32 90, , ,29 278,25 113,49 159,64 79,44 90, , ,46 279,14 113,67 159,97 79,57 90, , ,64 280,03 113,84 160,31 79,69 91, , ,81 280,92 114,02 160,64 79,82 91, , ,98 281,81 114,20 160,97 79,94 91, , ,16 282,71 114,38 161,31 80,07 91, , ,33 283,60 114,56 161,64 80,19 91, , ,51 284,49 114,74 161,98 80,32 91, , ,68 285,38 114,91 162,31 80,44 91, , ,85 286,27 115,09 162,65 80,57 92, , ,03 287,16 115,27 162,98 80,69 92, , ,20 288,06 115,45 163,32 80,81 92, , ,38 288,95 115,63 163,65 80,94 92, , ,55 289,84 115,81 163,98 81,06 92, , ,72 290,73 115,98 164,32 81,19 92, , ,90 291,62 116,16 164,65 81,31 92, , ,07 292,51 116,34 164,99 81,44 93, , ,25 293,41 116,52 165,32 81,56 93, , ,42 294,30 116,70 165,66 81,69 93, , ,59 295,19 116,88 165,99 81,81 93, , ,77 296,08 117,06 166,32 81,94 93, , ,94 296,97 117,23 166,66 82,06 93, , ,12 297,87 117,41 166,99 82,19 93, , ,29 298,76 117,59 167,33 82,31 94, , ,46 299,65 117,77 167,66 82,44 94, , ,64 300,54 117,95 168,00 82,56 94, , ,81 301,43 118,13 168,33 82,69 94, , ,99 302,32 118,30 168,67 82,81 94, , ,16 303,22 118,48 169,00 82,94 94, , ,33 304,11 118,66 169,33 83,06 94, , ,51 305,00 118,84 169,67 83,19 95, , ,68 305,89 119,02 170,00 83,31 95, , ,86 306,78 119,20 170,34 83,44 95, , ,03 307,68 119,37 170,67 83,56 95, , ,20 308,57 119,55 171,01 83,69 95, , ,38 309,46 119,73 171,34 83,81 95, , ,55 310,35 119,91 171,68 83,94 95, , ,73 311,24 120,09 172,01 84,06 96, , ,90 312,13 120,27 172,34 84,19 96,

17 Stationkarlsgatan 4, Helsingfors

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 3, 4 4 mom. och 12 2 mom.,

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 INKOMSTRELATERAT ARBETSLÖSHETSSKYDD OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING www.tyj.fi ARBETSLÖSHETSKASSORNaS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 INKOMSTRELATERAT ARBETSLÖSHETSSKYDD OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING www.tyj.fi ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Transportbranschens Arbetslöshetskassa Informationspaket 1 (2)

Transportbranschens Arbetslöshetskassa Informationspaket 1 (2) Transportbranschens Arbetslöshetskassa Informationspaket 1 (2) Bästa medlem i Transportbranschens Arbetslöshetskassa I detta brev berättar vi hur du ansöker om arbetslöshetsdagpenning. En rätt ifylld ansökan

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

IAET-kassa Förmånsguide 2011

IAET-kassa Förmånsguide 2011 IAET-kassa Förmånsguide 2011 Aktuellt 2011 Ansökning via ekommunikation har varit populärt Ansökning av dagpenning via ekommunikation har fortsättningsvis ökat på sin popularitet. Sedan hösten 2010 har

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

IAET-kassa Förmånsguide 2012

IAET-kassa Förmånsguide 2012 IAET-kassa Förmånsguide 2012 Aktuellt 2012 Tjänsten ekommunikation har förnyats IAET-kassas elektroniska tjänst ekommunikation har förnyats och nu kan även bilagorna till dagpenningsansökan skickas i samband

Läs mer

Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet

Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet (1305/2002) Lagen om alterneringsledighet (1305/2002) trädde i kraft 1.1.2003 och avsikten

Läs mer

Aktuellt Elektroniskt betalningsmeddelande. Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med

Aktuellt Elektroniskt betalningsmeddelande. Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med Förmånsguide 2014 Aktuellt 2014 Elektroniskt betalningsmeddelande Kassan meddelar om utbetalning av dagpenning till mottagaren alltid med ett skriftligt betalningsmeddelande. Det går att själv byta betalningsmeddelandet

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag)

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag) INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM INKOMSTDAGPENNING Företagarinfo 2015 1. Kontakta arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsbyrån) Avslutar du din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

RP 113/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 113/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Den försäkrande arbetslöshetskassan FÖR UTKOMSTSKYDD

Den försäkrande arbetslöshetskassan FÖR UTKOMSTSKYDD FÖR UTKOMSTSKYDD Den försäkrande arbetslöshetskassan Den försäkrande arbetslöshetskassan abc FÖR UTKOMSTSKYDD 2014 Innehållsförteckning Medlemstjänster.................. 3 Om jag blir arbetslös eller permitterad.......

Läs mer

Dessutom föreslås att självrisktiden förkortas från sju dagar till fem dagar.

Dessutom föreslås att självrisktiden förkortas från sju dagar till fem dagar. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar

Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland www.syt.fi 2017 Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1374/2014 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor,

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om offentlig

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 31 Nr 31 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet Föredragen för Republikens President den 8 april 2011 Utfärdad i Mariehamn den

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av ansökan om arbetslöshetsförmåner

Anvisningar för ifyllandet av ansökan om arbetslöshetsförmåner Anvisningar för ifyllandet av ansökan om arbetslöshetsförmåner För att få en arbetslöshetsförmån måste du först ha anmält dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Så här

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017 Enligt sändlista Begäran om utlåtande 7.11.2017 TEM/2072/03.01.01/2017 TEM069:00/2017 Begäran om utlåtande; utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2013 2014 Innehållsförteckning Vuxenutbildningsstödets huvuddrag....................................... 5 Förutsättningarna

Läs mer

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

RP 124/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 124/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Arbetslöshetsskydd från SYT-kassan Riskerar du driva din affärsverksamhet utan skydd? Arbetslöshet kan kännas

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer