Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA"

Transkript

1 Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

2 INNEHÅLL 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET 4 2 FÖRMÅNER 4 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING 5 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN BÖRJAR 6 5 BEGRÄNSNINGAR Självrisktid Karenser Sociala förmåner Övriga begränsningar 8 De sociala förmånerna i utkomstskyddet för arbetslösa 9 6 DEN INKOMSTRELATERADE DAGPENNINGENS STORLEK Fastställande av lön som ligger till grund för dagpenning Exempel på beräkning av dagpenningen Förhöjd 11 7 UTBETALNINGSTID FÖR INKOMSTRELATERAD DAGPENNING Rätt till 500 dagar Rätt till tilläggsdagar Rätten till dagpenning upphör 13 9 ARBETE UTOMLANDS OCH UTKOMSTSKYDDET Arbete i EU/EES-land Arbete i de nordiska länderna Arbete utanför avtalsländerna Arbetssökande i EU/EES land Anvisningar och tillvägagångssätt FÖRETAGANDE OCH UTKOMSTSKYDD ALTERNERINGSLEDIGHET Villkor Varaktighet Ansökan om alterneringsersättning Ersättningsbeloppet Exempel på fastställande av alterneringsersättningen BESKATTNING ÄNDRINGSSÖKANDE MISSBRUK ARBETSLÖSHETSKASSAN 22 INKOMSTRELATERAD DAGPENNINGSTABELL JÄMKAD DAGPENNING Jämkningsperioder Granskningsperioder Begränsningar Den jämkade dagpenningens storlek Så här jämkas dagpenningen 16

3 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET Avsikten med guiden är att informera Jytys medlem om de centrala frågorna i lagen om utkomstskydd. Närmare uppgifter fås genom att ringa upp kassans telefonservice, vars kontaktuppgifter du hittar i slutet av broschyren. 2 FÖRMÅNER En arbetslös arbetssökandes grundläggande försörjning under arbetslösheten tryggas med arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. På arbetsmarknaden etablerad arbetssökande, som fått sin försörjning genom lönearbete, företagsverksamhet eller därmed jämförbart eget arbete betalas arbetslöshetsdagpenning. Till försäkrade i en arbetslöshetskassa betalas arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstrelaterad dagpenning, som skall sökas antingen för arbetslöshet eller för sysselsättningsfrämjande service, som En arbetslös arbetssökandes grundläggande försörjning under arbetslösheten tryggas med överenskommits med arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Denna service innebär 1 jobbsökarträning 2 karriärträning 3 arbets- och utbildningsprövning 4 arbetskraftsutbildning 5 arbetssökandes frivilliga utbildning som stöds med arbetslöshetsförmån 6 frivilliga studier i enlighet med i lagen om hemförlovningsfrämjande åtgärder 7 rehabiliterande arbete Kostnadsersättning betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till en arbetssökande, som inte har varit etablerad på arbetsmarknaden eller sådan person, som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETS- DAGPENNING Rätt till arbetslöshetsdagpenning har arbetslös arbetssökande eller permitterad, som anmält sig på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och fyller medlemskaps- samt arbetsvillkoret. Medlemskapsvillkoret uppfylls, när personen har varit medlem i kassan under 26 veckor och har betalat medlemsavgifterna. Arbetsvillkoret blir uppfyllt då personen under de närmast föregående 28 månaderna i 26 kalenderveckor varit i sådant arbete, där arbetstiden varit minst 18 timmar (timlärarna 8 timmar) per kalendervecka och lönen följt bestämmelserna i kollektivavtalet. Om kollektivavtal inte finns på branschen, bör lönen för heltidsarbete vara minst 1 154,00 per månad. Personen bör dessutom vara: åring åring, om denne är permitterad från ett tillsvidare gällande anställningsförhållande eller, om arbetet förhindras på grund av väderförhinder eller av övriga anställdas arbetsstridsåtgärd. Rätt till arbetslöshetsdagpenning har person också, efter att ha erhållit sjukdagpenning i 300 dagar från Fpa, och fortfarande är arbetsoförmögen, dessutom förutsatt att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete som motsvarar personens arbetsförmåga. I detta fall måste personen ha sänt in ansökan om invaliditetspension eller fått avslag på ansökan. Då arbetstiden förkortas på grund av permittering med en eller flera dagar per vecka, betalas dagpenning för arbetslösa dagar. Regeln gäller inte övriga, som arbetar i förkortad arbetstid. 4 5

4 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN BÖRJAR Arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas endast då arbetssökandet varit i kraft vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), vilket innebär att medlemmen skall anmäla sig där, senast den första dagen som arbetslös. Genom att kontakta TE-byrån per telefon på förhand får du bäst veta vilka intyg du skall ha med i samband med anmälan. TE-byrån ger också anvisningar hur arbetsansökningen hålls i kraft. TE-byrån ger ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om den sökande till kassan, som på basen av utlåtandet fattar beslut om utbetalning av dagpenning eller avslag. För att TE-byrån skall kunna ge utlåtandet bör den informeras om till vilken kassa den sökande hör. Den sökande får den första ansökningsblanketten från TE-byrån. Alla punkter på blanketten skall ifyllas noggrant. skall sökas antingen för tiden för arbetslösheten eller för tid som överenskommits med TE-byrån om sysselsättningsfrämjande service.ansökan om arbetslöshetsdagpenning sker i efterskott i perioder om fyra kalenderveckor eller en månad och kallas även gransknings- och jämkningsperiod. De viktigaste bilagorna till ansökan: ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor som föregår arbetslösheten. Tillika med bruttoinkomsten, bör semesterpenningen och semesterersättningen specifiserat framgå av intyget. Ifall semesterersättning inte har betalts, bör det av intyget framgå att semestern har hållits under pågående anställningsförhållande. Även oavlönad frånvaro under anställningsförhållandet skall omnämnas. kopia av arbetsavtalet, där arbetstiden per vecka och avlöningsgrund framgår intyg över eventuella sociala förmåner ändringsskattekort för betalning av eventuell förmån uppsägningsbeskedet när jämkad dagpenning söks, bör löneintyg för arbete under jämkningsperioden bifogas vid permitteringsfall, bifogas meddelande om permittering. Gruppermitteringsmeddelandet har frångåtts från och med Alla permitterade bör personligen anmäla sig vid TE-byrån. Om en person har haft deltidspension, delinvalidpension partiell vårdledighet eller erhållit sänkt sjukledighets lön eller om lönen har sänkts för viss tid på grund av produktions -ekonomiska orsaker åren bör denne sända löneintyg för tiden, som föregått pensionen/ nedsatta lönen. Som bilaga bör sändas kopia av pensionsbeslutet och beslutet om sjukdagpenning. 5 BEGRÄNSNINGAR 5.1 Självrisktid Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det att en person har varit arbetslös arbetssökande sammanlagt 5 arbetsdagar. Denna 5 dagarstid kallas självrisktid, som bör samlas under 8 på varandra följande kalenderveckor. Till självrisktiden räknas inte lördagar och söndagar. Självrisktiden anses också ha ackumulerat efter en sådan arbetsperiod för en person som har förkortad arbetsvecka eller deltidsarbete, som motsvarande timantalet för fem fulla arbetsdagar. Samma självrisktid gäller såväl för grunddagpenningen, som den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen. Grunddagpenningens självrisktid meddelas till kassan med ett intyg från Fpa. Till självriskdagarna räknas också de dagar under vilka personen omedelbart efter att arbetslösheten börjat, har varit arbetsoförmögen utan att under denna tid få sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller annan lagstadgad ersättning eller sjuklön av arbetsgivaren. Till självrisktiden kan inte räknas sådana tider, då personen inte uppfyllt arbetsvillkoret. Karensdagar kan inte räknas till självrisktiden, inte heller sådan tid, då personen inte är berättigad till jämkad dagpenning pga.överskriden arbetstid. Efter att den sökandes arbetsvillkor fyllts, utsätts självrisktid första gången eller då ett år förlöpt efter att självrisktid utsatts och sökande har fyllt arbetvillkoret på nytt. Självrisktiden löper även under den tid, som förmån betalas under sysselsättningsfrämjande service. 6 7

5 5.2 Karenser TE-byrån fastställer en karens dvs. tid då ingen ersättning utbetalas och översänder utlåtande i ärendet till kassan. Självrisktid ackumuleras inte heller under karensen. Kassan ger på basen av ansökan beslut om karenstiden med besvärsrätt. Arbetslöshetsförmån, som den sökande skulle vara berättigad till vid arbetslöshet, betalas även för karensen under sysselsättningsfrämjande service och under tiden för skyldighet att vara i arbete. Karensens längd varierar från 15 dagar till 90 dagar och nedan några allmännaste situationer, som leder till karens: - vägrar ta emot arbete - har sagt upp sig från sitt arbete - vägrat att delta i arbetskraftpolitisk utbildning eller säger upp sig från den - återkommande vägran att ta emot arbete eller utbildning 5.3 Sociala förmåner Av bifogade tabell framgår hur de allmännaste sociala förmånerna påverkar arbetslöshetsdagpenningen, antingen förhindrande, minskande eller ingen inverkan. 5.4 Övriga begränsningar Rätt till arbetslöshetsdagpenning har inte person, som är studerande på heltid som blivit arbetslös p.g.a. strejk eller lockout, och detta inverkar direkt på dennes arbetsförhållanden som är företagare på heltid som har rätt till lön eller motsvarande ersättning av arbetsgivaren på basen av lag, kollektivavtal eller arbetsavtal under uppsägningstiden som har rätt till annan förmån, som arbetsgivaren betalar på basen av annat avtal eller arrangemang, som kan periodiseras som får lön på basen av heltidsanställning för semesterperioden eller sjukledigheten. DE SOCIALA FÖRMÅNERNA I UTKOMSTSKYDDET FÖR ARBETSLÖSA FÖRHINDRAR ERHÅLLAN- DE AV DAGPENNING (TTL 3 KAPITELET) Ålderspension, som erhållits på basen av fulla tjänsteår Förtida ålderspension Individuel förtidspension Arbetslöshetspension Förtidspension för frontvetenarer Sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen Modersskaps-, faderskapseller föräldrarpenning Specialvårdspenning Särskild moderskapspenning Avträdelsestöd enligt lagen on avträdelsestöd för landbruksföretagare Avträdelsepension enligt lageno m avträdelsepension för lantbruksföretagare Full invalidpension Rehabiliteringspenning (samt ersättning för inkomstbortfall för rehabilitering enligt olyckfalls-, trafikförsäkring- eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst) AVDRAS FRÅN DAGPEN- NINGEN (TTL 4 KAPITELET) Ålderspension som beviljats före på basen av inte fullt antaltjänsteår. Deltidspension enligt arbetspensionstagarna. Avgångspension Invaliditetspension enligt folkpensionslagen 22 2 mom.(ex. blinda) enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, om dagpenning inte erläggs för full arbetsförmåga enligt lagen om olycksfallförsäkring och olycksfallspension (den del av livräntan som motsvarar tilläggsräntan) om de inte erläggs för full invaliditet Registerade och icke registrerade tilläggspensioner enligt APL 11 Ersättningas enligt trafikförsäkringslagen (med undantag av familjepensioner och ersättningar för särskilda kostnader) om de inte ersätts för full invaliditet Stöd för hemvård av barn Avträdelsestöd enligt LFÖPL Motsvarande förmåner som erläggs från övriga nordiska länder, ex. partiell invalidpension AVDRAS INTE FRÅN DAG- PENNINGEN (TTL 4 KAPITELET) Barnbidrag Bostadsbidrag Militärundersöd Livränta och tilläggsränta enligt lagen on skada ådragen i militärtjänst Familjepensioner, också vårdnads- och extra vårdnadspensioner Vårdbidrag enligt folkpensionslagen Menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (den del som motsvarat livräntans grundränta) Handikappbidrag Avgångsbidrag Utkomsstöd enligt socialvårdslagen Extra krigspensioner Ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst Frontmannapension Stöd för hemvård av barn som kommunerna själva erlägger Ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen Stöd för närståendevård 8 9

6 6 DEN INKOMSTRELATERADE DAGPENNINGENS STORLEK Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen består av en grunddel (32,66 dag) och en, som är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När månadslönen är högre än 3 429,30 är en för den del som överstiger denna gräns 20 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Se punkt 6.2.(exempel) och bifogade tabell över dagpenningen. Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen jämte barnförhöjning kan vara högst 90 % av dagslönen, dock minst lika stor som grunddelen när barnförhöjningen räknas med. År 2014 är barnförhöjningen för ett barn under 18 år 5,27, för två barn sammanlagt 7,74 och för tre eller flera barn sammanlagt 9,98 per dag. Också underhållsskyldiga är berättigade till barnförhöjningen. 6.1 Fastställande av lön som ligger till grund för dagpenning Den lön (försäkringslön) som ligger till grund för dagpenning beräknas utgående från personens stabiliserade bruttolön för 26 kalenderveckor omedelbart innan arbetslösheten började. en skall vara kollektivavtalsenlig eller om kollektivavtal inte finns på branschen, bör heltidslönen vara minst 1 154,00 månad, För person som haft deltidspension, deltidstillägg, partiell vårdpenning eller person, som erhåller delinvaliditetspension fastställs den lön som ligger till grund för dagpenningen på basen av löneinkomsten före pensionen/vårdpenningen. Person som varit alterneringsledig och blir arbetslös innan 26 arbetsveckor fyllts efter alterneringsledigheten bestäms dagpenningen på basen av arbetsinkomsten på 26 veckor innan alterneringsledigheten. När den stabiliserade lönen fastställs beaktas inte semesterpenning eller semesterersättning. När lönen fastställs avdras 4,13 % i arbetspensions- och arbetslöshetspremier. Den genomsnittliga dagslönen fås genom att man dividerar lönen under 26 arbetsveckor med detberäknade antalet arbetsdagar (5 dagar/vecka) under denna tid. Som arbetsdagar räknas inte de dagar, för vilka personen i stället för lön har fått ersättning för inkomstbortfall eller för sådana dagar då personen varit frånvarande från arbetet med giltig orsak. ens belopp fastställts på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, om det från föregående maximibetalningsbörjan har gått ett år. Om återinträdesvillkoret 26 veckor uppfylls under en 500-dagarsperiod är den nya dagpenningen minst 80 % av tidigare fulla dagpenning, men dock inte över 90 % av dagslönen, jämförelsen görs utan barnförhöjning. Kassan följer upp hur arbetsvillkoret ackumuleras på basen av de arbets- och löneintyg som den sökande sänder till kassan. 6.2 Exempel på beräkning av dagpenningen einkomsten för tiden (=130 dagar) har varit ,00 inklusive semesterersättning 1 800,00 och semesterpenning 700, ,00 ( 1 800, ,00) = , ,00 x 4,13 % = 702, ,00 702,10 = , ,90 / 130 = 125,37(dagslön) 125,37 32,66 = 92,71 92,71 x 45% = 41,72 41, ,66 = 74,38 en som ligger till grund för dagpenningen får man genom att multiplicera lönen per dag med 21,5 (= antalet vardagar/månad i medeltal). D.v.s: 125,37 x 21,5 = 2 695, Förhöjd Om en persons arbetsavtal har sagts upp och det inte berott på personen, och som har 20 års arbetshistoria samt medlemskap i arbetslöshetskassa i fem år, betalas förhöjd för 90 dagar. Om en person sagt upp sitt arbetsavtal efter att permitteringen pågått oavbrutet i 200 dagar och personen har 20 års arbetshistoria samt 5 års arbetslöshetskassamedlemskap betalas åt denne förjhöjd för 90 dagar

7 Förtjänstdelen betalas förhöjd totalt 200 dagar för den tid som överenskommits om sysselsättningsfrämjande sevice enligt sysselsättningsplanen eller motsvarande plan. Den förhöjda en är 65 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om lönen per månad överstigit 3 429,30 I månaden är en 37,5 % för den överstigande delen. en förhöjd med och barnförhöjningen kan sammanlagt motsvara lönen som ligger till grund för dagpenningen. Beräkningsmodellen ovan med beaktande av förhöjd : 125,37 32,66 = 92,71 92,71 x 65 % = 60,27 60, ,66 = 92,93 7 UTBETALNINGSTID FÖR INKOMST- RELATERAD DAGPENNING 7.1 Rätt till 500 dagar Medlem i arbetslöshetskassan som fyllt arbetsvillkoret får inkomstrelaterad dagpenning i 500 dagar sålunda att arbets-, självrisk- och ersättningsdagarnas antal under varjekalendervecka kan vara högst fem. Från förtjänstandelens maximiutbetalningstid 500 dagar avdras 100 dagar, om en person som får dagpenning inte fyller tre års arbeshistoria. Från maximiutbetalningstiden avdras 100 dagar också om personen vägrar att ta emot sysselsättningsfrämjande service eller avbryter servicen under de första 250 dagpenningsdagarna. Avdraget görs inte om personen deltagit i sysselsättningsfrämjande service minst 40 dagar under de första 250 dagpenningsdagarna och har för denna tid fått förhöjd. Om maximitiden för ens utbetalning har förkortats betalar kassan till den ansökande förtjänstdagpenning i samma storlek som grunddagpenningen för de sista 100 eller 200 dagarna. 500 dagars betalning påbörjas alltid från början då medlemmen fyllt arbetsvillkoret 26 kalenderveckor under 28 månader. Då bestäms dagslönen som ligger till grund för inkomstrelaterade dagpenningen på nytt (om det gått över ett år från föregående maximiutbetalningsbörjan) och självrisk fastställs (om det gått över ett år från att föregående självrisk fastställts). 7.2 Rätt till tilläggsdagar Sökande, som är född före1950 och har fyllt 60 år innan 500 dagar uppnåtts, betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då 500 dagarnas maximitid blir full. Under åren födda betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad, då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 59 år innan maximitiden 500 dagar uppnåtts och att denne har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. Under åren betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 60 år innan maximitiden 500 dagar uppnås och att denne har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. År 1957 eller senare födda betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 61 år innan maximitiden 500 dagar har uppnåtts och att denne arabetat minst 5 år unde de senaste 20 åren. Person som får tilläggsdagar, kan söka pension som 62-åring utan att från pensionen görs avdrag för tidigarelagd pension. I detta fall behöver denne ett intyg över betalda tilläggsdagar för att sändas till pensionsanstalten. Kassan skriver ett intyg på den sökandes begäran och det kan tidigast skrivas då dagpenning betalats åtminstone för en dag den månad, som föregår pensionsansökan. 7.3 Rätten till dagpenning upphör När dagpenning har utbetalats för maximitiden, ger kassan ett beslut om ärendet, vilket den sökande bör sända till TE-byrån och FPA. Medlemsföreningen bör kontaktas för anvisningar gällande upprätthållande av medlemskapet

8 8 JÄMKAD DAGPENNING Rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning har person vars rätt till dagpenning för maximitid inte uppnåtts och som arbetslös mottagit deltidsarbete eller heltidsarbete som pågår i högst två veckor vars anställningsförhållande på heltid har ombildats till deltidsarbete på arbetsgivarens initiativ vars arbetstid per dag har förkortats på grund av permittering som har inkomst av företagsverksamhet i bisyssla eller eget arbete För jämkad arbetslöshetsdagpenning gäller också att arbetsansökan är i kraft på TE-byrån. 8.1 Jämkningsperioder Man ansöker om dagpenning och dagpenning betalas i perioder om antingen fyra kalenderveckor eller en månad. Perioderna är de samma när man ansöker om jämkad dagpenning. Det är beroende av branschens löneutbetalningsperioder vilken jämkningsperiod som tillämpas. Exempel: om lönen betalas en gång eller två gånger per månad, används en månad som ansöknings-, betalnings- och jämkningsperiod. Jämkningsperioden kan aldrig vara längre än en månad. Som jämkningsperiod betyder en månad antingen en kalendermånad eller en månad (t.ex. från den 15.föregående månad till den 14.nästa månad). En fyra veckors period kan endast vara en period med fyra på varandra följande kalenderveckor. 8.2 Granskningsperioder Med en granskningsperiod avses en granskningsperiod av arbetstiden, som är en kalendervecka, när personen är permitterad med förkortad arbetsvecka eller arbetsdag en månad eller fyra på varandra följande kalenderveckor då arbetsförhållandet har ändrats till deltid; personen har flyttats till tjänsteförhållande på deltid; personen är i deltidsarbete eller heltidsarbete i högst två veckor. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa har stadgats om hur arbetstidens granskningsperiod motsvarar jämkningsperioden, med undantag av permitteringssituationer och periodarbete. Målet är att ansöknings-, utbetalnings-, arbetstidsgransknings- och jämkningsperioderna så långt som möjligt, skulle vara samma. Då behöver kassan inte vid utbetalning av jämkad dagpenning granska flera olika perioder för att fastställa om förutsättningarna fylls. 8.3 Begränsningar Arbetstiden under granskningsperioden får vara högst 80 % av heltidsanställd arbetstagares maximiarbetstid inom branschen. en och den jämkade arbetslöshetsdagpenningen får tillsammans inte överstiga 100 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen. betalas inte för den tid som ett heltidsarbete pågår över två veckor. 8.4 Den jämkade dagpenningens storlek Jämkad dagpenning utbetalas så, att dagpenningen och 50 % av den del av inkomsten, som överstiger skyddsdelen, kan per månad eller för 4 påvarandra följande kalenderveckor sammanlagt stiga till ett belopp, som kunde betalas åt sökande som helt arbetslös. Skyddsdelens storlek är 300 euro under en månads jämkningsperiod 300 euro vid beräknad inkomst under en speciell jämkningsperiod 279 euro under en 4 på varandra följande kalenderveckors jämkningsperiod en för arbetet och den jämkade dagpenningen kan sammanlagt vara högst lika stor, som den lön, som ligger till grund för dagpenningen, dock minst det belopp, som kunde utbetalats som grunddagpenning. Semesterpenningen och semesterersättningenfrån deltidsarabetet jämkas enligt utbetalningsdagen

9 8.5 Så här jämkas dagpenningen till fullt belopp 74,38 / dag Ansökan om dagpenning för tiden (= 4 veckor /20 dagar) Anställningsförhållande under tiden (= 5 dagar), lön 500,00 500,00 279,00 = 221,00 221,00 x 50% = 110,50 110,50/20 = 5,53 74,38-5,53 = 68,85 20 x 68,85= 1377,00 + dagpenning = 1 877,00 9 ARBETE UTOMLANDS OCH UTKOMSTSKYDDET När man flyttar från landet för att arbeta i ett annat land är huvudregeln att man följer det landets lagar där man arbetar samt att man omfattas av utkomstskyddet i det landet. I Sverige och Danmark är det skäl att ansluta sig som medlem i arbetslöshetskassan, när ett arbete som räcker minst 3 månader börjar och säga upp medlemskapet i den finländska arbetslöshetskassan. I andra länder finns inget kassasystem, men även i dessa länder gäller att om man arbetat över 3månader avbryts det finländska kassamedlemskapet. 9.1 Arbete i EU/EES-land Då en person som arbetat i ett EU/EES-land över ett år återvänder till Finland skall han eller hon arbeta minst fyra veckor och minst 18 timmar varje kalendervecka i Finland innan han eller hon har rätt att lyfta inkomstrelaterad dagpenning. en fastställs utgående från den lön för minst fyra veckor som betalats för arbete som utförts i Finland. en fastställs utgående från den löneinkomst, som personen erhållit för arbetet i EU/EES-landet, när arbetet där pågått under ett år. I dessa fall behövs inte en fyra veckors arbetsperiod i Finland. 9.2 Arbete i de nordiska länderna Om person som återvänder från ett nordiskt land till Finland inom fem år har rätt till det finska arbetslöshetsskyddet utan att uppfylla arbetsvillkoret på fyra veckor. En förutsättning för detta är att personen har varit medlem i en arbetslöshetskassa och omfattats av lagstiftningen om utkomstskydd. en fastställs av det sista arbetet i Finland. Om personen återvänder från de nordiska länderna efter en längre tid än fem år, skall han eller hon uppfylla arbetsvillkoret på fyra veckor medan han eller hon är medlem i en arbetslöshetskassa i Finland innan han eller hon har rätt att lyfta inkomstrelaterad dagpenning. 9.3 Arbete utanför avtalsländerna Arbete som utförts i utlandet utanför EU- och EES-området eller något annat avtalsland, i ett s.k. tredje land, godkänns inte till arbetsvillkoret. Närmare information om de bestämmelser som gäller för arbete utomlands finns på adresserna och 9.4 Arbetssökande i EU/EES land EU-avtalet möjliggör arbetande och arbetssökande i EU- och EES-länderna samt Schweiz. Person som har varit arbetslös i Finland i minst fyra veckor och har rätt till arbetslöshetsdagpenning kan med finländsk arbetslöshetsdagpenning söka arbete i ett annat EU/EES-land i tre månader. En förutsättning är att personen ännu har rätt till arbetslöshetsdagpenning. Permitterad person kan inte söka arbete med ovan nämnda rättigheter. Om den sökande inte återvänder till Finland inom tre månader förutsätts att personen arbetar i fyra veckor eller att arbetskraftsmyndighet anvisar utbildning innan personen på nytt omfattas av utkomstskyddet

10 En utbetalning av arbetslöshetsdagpenning utan avbrott i ett EU/EESland förutsätter att du har anmält dig på den lokala arbetskraftsbyrån inom 7 dagar från att arbetssökandet börjat och att du sänder normalt ansökningsblanketten till den finländska kassan i tid Anvisningar och tillvägagångssätt Man kan fråga om anvisningar av TE-byråns eurorådgivare. Arbetslöshetskassan ger på begäran en U2-blankett före resan. Begäran till kassan skall göras minst två veckor före avfärd. För blanketten behövs information om avresedatum, födelseort och eventuella tidigare namn. Blanketten företes på arbetskraftsbyrån i det land man reser till. Man har rätt att endast en gång söka arbete utomlands med arbetslöshetsdagpenning under en arbetslöshetsperiod. En ny arbetslöshetsperiod anses ha börjat när personen har arbetat i minst fyra veckor. Efter en arbetsperiod bör man på nytt vara arbetslös i fyra veckor innan man med bibehållen arbetslöshetsdagpenning kan söka arbete utomlands. 10 FÖRETAGANDE OCH UTKOMSTSKYDD Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas en person som företagare om personen för sin huvudsyssla är skyldig att teckna FöPLeller LFöPL-försäkring. TE-byrån fastställer om företagsverksamheten är heltid eller deltid. Företagare på deltid har rätt till jämkad dagpenning, när företagsverksamheten inte hindrar sökande av heltidsarbete. Om medlem i löntagarkassa blir företagare, har personen möjlighet att inom 18 månader återvända till arbetssökande (efterskydd) och förtjänstrelaterad dagpenning. Förutsättningen för att man skall få dagpenning är att företagets verksamhet har upphört eller bevisligen varit avbruten under minst 4 månader. Ifall den 18 månader långa efterskyddstiden överskrids, krävs av den arbetssökande ett nytt arbetsvillkor för löntagare, för att rätten till inkomstrelaterad dagpenning skall uppstå. 11 ALTERNERINGSLEDIGHET Alterneringsledigheten baserar sig på att ett skriftligt avtal ingås med arbetsgivaren, som förbinder sig att anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid TE-byrån i stället för den som är ledig Villkor Villkor för alterneringsledighet är heltids (över 75 % av totalarbetstiden på branschen)anställningsförhållande som pågår åtminstone tills alterneringsledigheten upphör sammanlagt minst tio års arbetshistoria, av vilken högst en fjärdedel kan vara familjeledighet, värnplikt, civiltjänst eller annan tid som kan jämställas med dessa oavbrutet arbets- eller tjänsteförhållande (heltid) hos samma arbetsgivare i minst 13 månader, omedelbart innan alterneringsledigheten börjar; i denna tidsperiod på 13 månader kan det ingå sammanlagt högst 30 dagars oavlönad frånvaro, förutsatt att det inom 13 månader ingår 12 månader avlönad arbetstid (oavlönad sjukledighet jämställs med närvaro på arbetet) 26 veckors kassamedlemskap Ifall personen på nytt vill ta ut alterneringsledighet, förutsätts en ny arbetshistoria, som är fem år från att den föregående alterneringsledigheten upphörde Varaktighet Alterneringsledigheten varaktighet är minst 90 kalenderdagar och högst 359 kalenderdagar. Ledigheten kan indelas i 1 3 perioder vars minimilängd är 90 kalenderdagar. Periodernas inlednings- och avslutningsdagar skall antecknas i alterneringsavtalet innan ledigheten påbörjas. Alterneringsledigheten bör hållas i sin helhet inom två år från det att den började Ansökan om alterneringsersättning Ansökningsblanketten om alterneringsersättning som man får från TE-byrån skall sändas till arbetslöshetskassan jämte löneintyg och kopia 18 19

11 av alterneringsavtalet. Av löneintyget bör framgå lönen för en period på fulla löneutbetalningsmånader för minst 52 veckors tid, högst för 1 år, semesterpeng samt oavlönad frånvaro, omedelbart före alterneringsledigheten. Det arbetskraftspolitiska utlåtandet sänds till kassan när en arbetslös arbetssökande har anställts i stället för den som blir alterneringsledig och anställdas arbetsavtal uppvisats på TE-byrån Ersättningsbeloppet en är 70 % av den inkomstrelaterade dagpenningen, som medlemmen skulle ha rätt till om denne skulle bli arbetslös utan barntillägg. När den sökande har minst 25 års arbetshistoria är ersättningsnivån 80 % Exempel på fastställande av alterneringsersättningen Alterneringsledigheten inleds En månadsavlönad arbetstagares sista fulla lönebetalningsperiod har varit einkomsten för tiden (=261 dagar) har varit ,00, inklusive 1 500,00 semesterpenning , ,00 = , ,00 x 4,13 % = 743, ,00 743,40 = , ,60 / 261 = 66,12 66,12 32,66 = 33,46 33,46 x 45% = 15,06 15, ,46 = 48,52 70 % x 48,52 = 33,97 (10 års arbetshistoria) 80 % x 478,52 = 38,82 (25 års arbetshistoria) en som ligger till grund för dagpenningen får man genom att multiplicera lönen per dag med 21,5 (= antalet vardagar/månad I medeltal). D.v.s.: 66,12 x 21,5 = 1 421, BESKATTNING Kassan får i regel årligen information om medlemmarnas förskottsinnehållning direkt av skattemyndigheterna. Från den inkomstrelaterade dagpenningen görs förskottsinnehållningen enligt samma procent, som från lön höjd med två procentenheter, dock till minst 20 %. Om den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas förhöjd, höjs innehållningsprocenten, som bestämts för lönen, avvikande från ovan nämnda med 4 procentenheter. Vid utbetalning av alterneringsersättning är innehållningsprocenten 3 procentenheter lägre än procenten för löneinkomsten. Om den sökande har ett graderat skattekort, höjs inte innehållningsprocenten med 2 eller 4 procentenheter, utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 %. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort, som skattebyrån utfärdat för förmåner förhöjs inte. Kassan får inte direkt uppgifterna om dessa procenter av skattemyndigheterna. Den sökande måste själv sända in ändringsskattekortet till kassan. 13 ÄNDRINGSSÖKANDE Kassan ger ett skriftligt beslut om arbetslöshetsdagpenning har beviljats, ansökan har förkastats eller arbetslöshetspenning har återindrivits. Om den sökande är missnöjd med beslutet har personen rätt att besvära sig. Besvär skall göras skriftligt senast 30 dagar efter att personen tagit del av arbetslöshetskassans beslut. Besväret riktas till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, men sänds till arbetslöshetskassan. Om den sökande är missnöjd med beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, kan personen söka ändring med ett skriftligt besvär inom 30 dagar från delgivningen. Besväret riktas till försäkringsdomstolen, men sänds till arbetslöshetskassan. Man kan inte skilt söka ändring i arbetskraftspolitiskt utlåtande, som arbetskraftsmyndighet gett

12 14 MISSBRUK Utbetalningen av kassans förmåner bygger på de uppgifter som medlemmen har gett. Det är straffbart att ge felaktig och vilseledande information. Förmåner som utbetalats på fel grund återindrivs och om ohederlighet förekommer kan följden bli avstängning från kassan och en anmälan om ohederligt förfaringssätt till polismyndigheterna. 15 ARBETSLÖSHETSKASSAN Postadress Jytys arbetslöshetskassa Stationskarlsgatan Helsingfors Servicenummer Vår telefonservicetid är på vardagar kl (under tiden må, ons, fre kl och ti, to kl ) med undantag av våra funktionärers gemensamma utbildningstillfällen och möten. Kansliet Telefax E-post Nettikassa Nettikassa (nätkassan) finns på adressen Nätkassan är ett elektroniskt kundbetjäningssystem. Via tjänsten får man information om sina egna arbetslöshetskassaärenden 24 timmar i dygnet. I nätkassan kan man fylla i och sända in elektroniska blanketter eller skriva ut dem för postning eller sända meddelanden till förmånshandläggaren. Dessutom kan man via tjänsten kontrollera och ändra sina egna kontaktuppgifter, räkna ut dagpenningens storlek i olika situationer, läsa beslut och TE-byråernas utlåtanden samt utbetalningshistorier. Spärr Medlemmen har rätt att förhindra, att egen information ges via telefontjänsten. Kassan bör informeras om man önskar, att spärren träder i kraft. Spärren gäller all information som kan ges med personbeteckningen per telefon, och gäller även medlemmen själv. INKOMSTRELATERAD DAGPENNINGSTABELL 2014 Procentavdraget från lönen % ens divisor...21,5 Brytningspunkt ,30 Grunddagpenning... 32,66 Förtjänstdel till brytningspunkten...45 % Förtjänstdelen för delen som överskrider brytningspunkten % Förhöjd förstjänstdel till brytningspunkten % Föröhöjd för delen som överskrider brytningspunkten... 37,50 % Kontroll: dagpenningen högst av dagslönen % Kontroll: förhöjd dagpenninghögst av dagslönen % Kontroll: dagpenningen minst... 32,66 Kontroll: förhöjd dagpenning minst (förhöjninsdelen 4,78)... 37,44 en % en...80 % /mån dag 705,00 675,88 31,44 32,66 37,44 22,86 26,13 720,00 690,26 32,11 32,66 37,44 22,86 26,13 740,00 709,44 33,00 32,66 37,44 22,86 26,13 760,00 728,61 33,89 32,66 37,44 22,86 26,13 780,00 747,79 34,78 32,66 37,44 22,86 26,13 800,00 766,96 35,67 32,66 37,44 22,86 26,13 820,00 786,13 36,56 32,91 37,44 23,04 26,33 840,00 805,31 37,46 33,71 37,44 23,60 26,97 860,00 824,48 38,35 34,51 37,44 24,16 27,61 880,00 843,66 39,24 35,32 37,44 24,72 28,25 900,00 862,83 40,13 36,02 37,52 25,22 28,82 920,00 882,00 41,02 36,42 38,10 25,50 29,14 940,00 901,18 41,92 36,82 38,68 25,78 29,46 960,00 920,35 42,81 37,23 39,26 26,06 29,78 980,00 939,53 43,70 37,63 39,84 26,34 30, ,00 958,70 44,59 38,03 40,41 26,62 30, ,00 977,87 45,48 38,43 40,99 26,90 30, ,00 997,05 46,37 38,83 41,57 27,18 31, , ,22 47,27 39,23 42,15 27,46 31, , ,40 48,16 39,63 42,73 27,74 31,

13 /mån dag /mån dag 1 100, ,57 49,05 40,04 43,31 28,02 32, , ,74 49,94 40,44 43,89 28,31 32, , ,92 50,83 40,84 44,47 28,59 32, , ,09 51,73 41,24 45,05 28,87 32, , ,27 52,62 41,64 45,63 29,15 33, , ,44 53,51 42,04 46,21 29,43 33, , ,61 54,40 42,44 46,79 29,71 33, , ,79 55,29 42,84 47,37 29,99 34, , ,96 56,18 43,25 47,95 30,27 34, , ,14 57,08 43,65 48,53 30,55 34, , ,31 57,97 44,05 49,11 30,83 35, , ,48 58,86 44,45 49,69 31,11 35, , ,66 59,75 44,85 50,27 31,40 35, , ,83 60,64 45,25 50,85 31,68 36, , ,01 61,54 45,65 51,43 31,96 36, , ,18 62,43 46,06 52,01 32,24 36, , ,35 63,32 46,46 52,59 32,52 37, , ,53 64,21 46,86 53,17 32,80 37, , ,70 65,10 47,26 53,75 33,08 37, , ,88 65,99 47,66 54,33 33,36 38, , ,05 66,89 48,06 54,91 33,64 38, , ,22 67,78 48,46 55,49 33,92 38, , ,40 68,67 48,86 56,07 34,21 39, , ,57 69,56 49,27 56,65 34,49 39, , ,75 70,45 49,67 57,23 34,77 39, , ,92 71,35 50,07 57,81 35,05 40, , ,09 72,24 50,47 58,39 35,33 40, , ,27 73,13 50,87 58,96 35,61 40, , ,44 74,02 51,27 59,54 35,89 41, , ,62 74,91 51,67 60,12 36,17 41, , ,79 75,80 52,07 60,70 36,45 41, , ,96 76,70 52,48 61,28 36,73 41, , ,14 77,59 52,88 61,86 37,01 42, , ,31 78,48 53,28 62,44 37,30 42, , ,49 79,37 53,68 63,02 37,58 42, , ,66 80,26 54,08 63,60 37,86 43, , ,83 81,16 54,48 64,18 38,14 43, , ,01 82,05 54,88 64,76 38,42 43, , ,18 82,94 55,29 65,34 38,70 44, , ,36 83,83 55,69 65,92 38,98 44, , ,53 84,72 56,09 66,50 39,26 44, , ,70 85,61 56,49 67,08 39,54 45, , ,88 86,51 56,89 67,66 39,82 45, , ,05 87,40 57,29 68,24 40,10 45, , ,23 88,29 57,69 68,82 40,39 46, , ,40 89,18 58,09 69,40 40,67 46, , ,57 90,07 58,50 69,98 40,95 46, , ,75 90,97 58,90 70,56 41,23 47, , ,92 91,86 59,30 71,14 41,51 47, , ,10 92,75 59,70 71,72 41,79 47, , ,27 93,64 60,10 72,30 42,07 48, , ,44 94,53 60,50 72,88 42,35 48, , ,62 95,42 60,90 73,46 42,63 48, , ,79 96,32 61,31 74,04 42,91 49, , ,97 97,21 61,71 74,62 43,19 49, , ,14 98,10 62,11 75,20 43,48 49, , ,31 98,99 62,51 75,78 43,76 50, , ,49 99,88 62,91 76,36 44,04 50, , ,66 100,77 63,31 76,93 44,32 50, , ,84 101,67 63,71 77,51 44,60 50, , ,01 102,56 64,11 78,09 44,88 51, , ,18 103,45 64,52 78,67 45,16 51, , ,36 104,34 64,92 79,25 45,44 51, , ,53 105,23 65,32 79,83 45,72 52, , ,71 106,13 65,72 80,41 46,00 52, , ,88 107,02 66,12 80,99 46,28 52, , ,05 107,91 66,52 81,57 46,57 53, , ,23 108,80 66,92 82,15 46,85 53, , ,40 109,69 67,32 82,73 47,13 53, , ,58 110,58 67,73 83,31 47,41 54, , ,75 111,48 68,13 83,89 47,69 54, , ,92 112,37 68,53 84,47 47,97 54, , ,10 113,26 68,93 85,05 48,25 55, , ,27 114,15 69,33 85,63 48,53 55, , ,45 115,04 69,73 86,21 48,81 55, , ,62 115,94 70,13 86,79 49,09 56,

14 /mån dag /mån dag 2 620, ,79 116,83 70,54 87,37 49,37 56, , ,97 117,72 70,94 87,95 49,66 56, , ,14 118,61 71,34 88,53 49,94 57, , ,32 119,50 71,74 89,11 50,22 57, , ,49 120,39 72,14 89,69 50,50 57, , ,66 121,29 72,54 90,27 50,78 58, , ,84 122,18 72,94 90,85 51,06 58, , ,01 123,07 73,34 91,43 51,34 58, , ,19 123,96 73,75 92,01 51,62 59, , ,36 124,85 74,15 92,59 51,90 59, , ,53 125,75 74,55 93,17 52,18 59, , ,71 126,64 74,95 93,75 52,46 59, , ,88 127,53 75,35 94,33 52,75 60, , ,06 128,42 75,75 94,90 53,03 60, , ,23 129,31 76,15 95,48 53,31 60, , ,40 130,20 76,56 96,06 53,59 61, , ,58 131,10 76,96 96,64 53,87 61, , ,75 131,99 77,36 97,22 54,15 61, , ,93 132,88 77,76 97,80 54,43 62, , ,10 133,77 78,16 98,38 54,71 62, , ,27 134,66 78,56 98,96 54,99 62, , ,45 135,56 78,96 99,54 55,27 63, , ,62 136,45 79,36 100,12 55,56 63, , ,80 137,34 79,77 100,70 55,84 63, , ,97 138,23 80,17 101,28 56,12 64, , ,14 139,12 80,57 101,86 56,40 64, , ,32 140,01 80,97 102,44 56,68 64, , ,49 140,91 81,37 103,02 56,96 65, , ,67 141,80 81,77 103,60 57,24 65, , ,84 142,69 82,17 104,18 57,52 65, , ,01 143,58 82,57 104,76 57,80 66, , ,19 144,47 82,98 105,34 58,08 66, , ,36 145,37 83,38 105,92 58,36 66, , ,54 146,26 83,78 106,50 58,65 67, , ,71 147,15 84,18 107,08 58,93 67, , ,88 148,04 84,58 107,66 59,21 67, , ,06 148,93 84,98 108,24 59,49 67, , ,23 149,82 85,38 108,82 59,77 68, , ,41 150,72 85,79 109,40 60,05 68, , ,58 151,61 86,19 109,98 60,33 68, , ,75 152,50 86,59 110,56 60,61 69, , ,93 153,39 86,99 111,14 60,89 69, , ,10 154,28 87,39 111,72 61,17 69, , ,28 155,18 87,79 112,30 61,45 70, , ,45 156,07 88,19 112,87 61,74 70, , ,62 156,96 88,59 113,45 62,02 70, , ,80 157,85 89,00 114,03 62,30 71, , ,97 158,74 89,40 114,61 62,58 71, , ,30 159,50 89,74 115,11 62,82 71, , ,15 159,63 89,77 115,16 62,84 71, , ,32 160,53 89,94 115,49 62,96 71, , ,49 161,42 90,12 115,83 63,09 72, , ,67 162,31 90,30 116,16 63,21 72, , ,84 163,20 90,48 116,49 63,34 72, , ,02 164,09 90,66 116,83 63,46 72, , ,19 164,99 90,84 117,16 63,58 72, , ,36 165,88 91,01 117,50 63,71 72, , ,54 166,77 91,19 117,83 63,83 72, , ,71 167,66 91,37 118,17 63,96 73, , ,89 168,55 91,55 118,50 64,08 73, , ,06 169,44 91,73 118,84 64,21 73, , ,23 170,34 91,91 119,17 64,33 73, , ,41 171,23 92,08 119,50 64,46 73, , ,58 172,12 92,26 119,84 64,58 73, , ,76 173,01 92,44 120,17 64,71 73, , ,93 173,90 92,62 120,51 64,83 74, , ,10 174,80 92,80 120,84 64,96 74, , ,28 175,69 92,98 121,18 65,08 74, , ,45 176,58 93,15 121,51 65,21 74, , ,63 177,47 93,33 121,85 65,33 74, , ,80 178,36 93,51 122,18 65,46 74, , ,97 179,25 93,69 122,51 65,58 74, , ,15 180,15 93,87 122,85 65,71 75, , ,32 181,04 94,05 123,18 65,83 75, , ,50 181,93 94,22 123,52 65,96 75, , ,67 182,82 94,40 123,85 66,08 75,

15 /mån dag /mån dag 4 120, ,84 183,71 94,58 124,19 66,21 75, , ,02 184,61 94,76 124,52 66,33 75, , ,19 185,50 94,94 124,86 66,46 75, , ,37 186,39 95,12 125,19 66,58 76, , ,54 187,28 95,29 125,52 66,71 76, , ,71 188,17 95,47 125,86 66,83 76, , ,89 189,06 95,65 126,19 66,96 76, , ,06 189,96 95,83 126,53 67,08 76, , ,24 190,85 96,01 126,86 67,21 76, , ,41 191,74 96,19 127,20 67,33 76, , ,58 192,63 96,36 127,53 67,46 77, , ,76 193,52 96,54 127,87 67,58 77, , ,93 194,42 96,72 128,20 67,71 77, , ,11 195,31 96,90 128,53 67,83 77, , ,28 196,20 97,08 128,87 67,95 77, , ,45 197,09 97,26 129,20 68,08 77, , ,63 197,98 97,44 129,54 68,20 77, , ,80 198,87 97,61 129,87 68,33 78, , ,98 199,77 97,79 130,21 68,45 78, , ,15 200,66 97,97 130,54 68,58 78, , ,32 201,55 98,15 130,88 68,70 78, , ,50 202,44 98,33 131,21 68,83 78, , ,67 203,33 98,51 131,54 68,95 78, , ,85 204,23 98,68 131,88 69,08 78, , ,02 205,12 98,86 132,21 69,20 79, , ,19 206,01 99,04 132,55 69,33 79, , ,37 206,90 99,22 132,88 69,45 79, , ,54 207,79 99,40 133,22 69,58 79, , ,72 208,68 99,58 133,55 69,70 79, , ,89 209,58 99,75 133,89 69,83 79, , ,06 210,47 99,93 134,22 69,95 79, , ,24 211,36 100,11 134,55 70,08 80, , ,41 212,25 100,29 134,89 70,20 80, , ,59 213,14 100,47 135,22 70,33 80, , ,76 214,04 100,65 135,56 70,45 80, , ,93 214,93 100,82 135,89 70,58 80, , ,11 215,82 101,00 136,23 70,70 80, , ,28 216,71 101,18 136,56 70,83 80, , ,46 217,60 101,36 136,90 70,95 81, , ,63 218,49 101,54 137,23 71,08 81, , ,80 219,39 101,72 137,56 71,20 81, , ,98 220,28 101,89 137,90 71,33 81, , ,15 221,17 102,07 138,23 71,45 81, , ,33 222,06 102,25 138,57 71,58 81, , ,50 222,95 102,43 138,90 71,70 81, , ,67 223,85 102,61 139,24 71,83 82, , ,85 224,74 102,79 139,57 71,95 82, , ,02 225,63 102,96 139,90 72,08 82, , ,20 226,52 103,14 140,24 72,20 82, , ,37 227,41 103,32 140,57 72,32 82, , ,54 228,30 103,50 140,91 72,45 82, , ,72 229,20 103,68 141,24 72,57 82, , ,89 230,09 103,86 141,58 72,70 83, , ,07 230,98 104,03 141,91 72,82 83, , ,24 231,87 104,21 142,25 72,95 83, , ,41 232,76 104,39 142,58 73,07 83, , ,59 233,66 104,57 142,91 73,20 83, , ,76 234,55 104,75 143,25 73,32 83, , ,94 235,44 104,93 143,58 73,45 83, , ,11 236,33 105,10 143,92 73,57 84, , ,28 237,22 105,28 144,25 73,70 84, , ,46 238,11 105,46 144,59 73,82 84, , ,63 239,01 105,64 144,92 73,95 84, , ,81 239,90 105,82 145,26 74,07 84, , ,98 240,79 106,00 145,59 74,20 84, , ,15 241,68 106,17 145,92 74,32 84, , ,33 242,57 106,35 146,26 74,45 85, , ,50 243,47 106,53 146,59 74,57 85, , ,68 244,36 106,71 146,93 74,70 85, , ,85 245,25 106,89 147,26 74,82 85, , ,02 246,14 107,07 147,60 74,95 85, , ,20 247,03 107,25 147,93 75,07 85, , ,37 247,92 107,42 148,27 75,20 85, , ,55 248,82 107,60 148,60 75,32 86, , ,72 249,71 107,78 148,93 75,45 86, , ,89 250,60 107,96 149,27 75,57 86,

16 /mån dag /mån dag 5 640, ,07 251,49 108,14 149,60 75,70 86, , ,24 252,38 108,32 149,94 75,82 86, , ,42 253,28 108,49 150,27 75,95 86, , ,59 254,17 108,67 150,61 76,07 86, , ,76 255,06 108,85 150,94 76,20 87, , ,94 255,95 109,03 151,28 76,32 87, , ,11 256,84 109,21 151,61 76,44 87, , ,29 257,73 109,39 151,94 76,57 87, , ,46 258,63 109,56 152,28 76,69 87, , ,63 259,52 109,74 152,61 76,82 87, , ,81 260,41 109,92 152,95 76,94 87, , ,98 261,30 110,10 153,28 77,07 88, , ,16 262,19 110,28 153,62 77,19 88, , ,33 263,09 110,46 153,95 77,32 88, , ,50 263,98 110,63 154,29 77,44 88, , ,68 264,87 110,81 154,62 77,57 88, , ,85 265,76 110,99 154,95 77,69 88, , ,03 266,65 111,17 155,29 77,82 88, , ,20 267,54 111,35 155,62 77,94 89, , ,37 268,44 111,53 155,96 78,07 89, , ,55 269,33 111,70 156,29 78,19 89, , ,72 270,22 111,88 156,63 78,32 89, , ,90 271,11 112,06 156,96 78,44 89, , ,07 272,00 112,24 157,30 78,57 89, , ,24 272,90 112,42 157,63 78,69 89, , ,42 273,79 112,60 157,96 78,82 90, , ,59 274,68 112,77 158,30 78,94 90, , ,77 275,57 112,95 158,63 79,07 90, , ,94 276,46 113,13 158,97 79,19 90, , ,11 277,35 113,31 159,30 79,32 90, , ,29 278,25 113,49 159,64 79,44 90, , ,46 279,14 113,67 159,97 79,57 90, , ,64 280,03 113,84 160,31 79,69 91, , ,81 280,92 114,02 160,64 79,82 91, , ,98 281,81 114,20 160,97 79,94 91, , ,16 282,71 114,38 161,31 80,07 91, , ,33 283,60 114,56 161,64 80,19 91, , ,51 284,49 114,74 161,98 80,32 91, , ,68 285,38 114,91 162,31 80,44 91, , ,85 286,27 115,09 162,65 80,57 92, , ,03 287,16 115,27 162,98 80,69 92, , ,20 288,06 115,45 163,32 80,81 92, , ,38 288,95 115,63 163,65 80,94 92, , ,55 289,84 115,81 163,98 81,06 92, , ,72 290,73 115,98 164,32 81,19 92, , ,90 291,62 116,16 164,65 81,31 92, , ,07 292,51 116,34 164,99 81,44 93, , ,25 293,41 116,52 165,32 81,56 93, , ,42 294,30 116,70 165,66 81,69 93, , ,59 295,19 116,88 165,99 81,81 93, , ,77 296,08 117,06 166,32 81,94 93, , ,94 296,97 117,23 166,66 82,06 93, , ,12 297,87 117,41 166,99 82,19 93, , ,29 298,76 117,59 167,33 82,31 94, , ,46 299,65 117,77 167,66 82,44 94, , ,64 300,54 117,95 168,00 82,56 94, , ,81 301,43 118,13 168,33 82,69 94, , ,99 302,32 118,30 168,67 82,81 94, , ,16 303,22 118,48 169,00 82,94 94, , ,33 304,11 118,66 169,33 83,06 94, , ,51 305,00 118,84 169,67 83,19 95, , ,68 305,89 119,02 170,00 83,31 95, , ,86 306,78 119,20 170,34 83,44 95, , ,03 307,68 119,37 170,67 83,56 95, , ,20 308,57 119,55 171,01 83,69 95, , ,38 309,46 119,73 171,34 83,81 95, , ,55 310,35 119,91 171,68 83,94 95, , ,73 311,24 120,09 172,01 84,06 96, , ,90 312,13 120,27 172,34 84,19 96,

17 Stationkarlsgatan 4, Helsingfors

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 INKOMSTRELATERAT ARBETSLÖSHETSSKYDD OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING www.tyj.fi ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2013 2014 Innehållsförteckning Vuxenutbildningsstödets huvuddrag....................................... 5 Förutsättningarna

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

SJÖMANSPENSIONSLAGEN

SJÖMANSPENSIONSLAGEN SJÖMANSPENSIONSLAGEN ARBETSPENSION Sjömanspensionen är en del av det finländska arbetspensionssystemet. Den som är anställd i en finländsk arbetsgivares tjänst tjänar in pension månad för månad. Pensionens

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Förhandlingsresultat 12.11.2001

Förhandlingsresultat 12.11.2001 SOCIALPAKETET Förhandlingsresultat 12.11.2001 INNEHÅLL 1. Överenskommelse om utvecklande av den privata sektorns arbetspensioner 2. Protokollanteckningar över pensionsförhandlingarna 3. Utvecklandet av

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2004 Nr 635 649 INNEHÅLL Nr Sidan 635 om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 1799

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

RP 63/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens

RP 63/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna.

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:9swe. Den sociala tryggheten i Finland

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:9swe. Den sociala tryggheten i Finland Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:9swe Den sociala tryggheten i Finland Helsingfors 2007 Broschyren finns på SHMs webbplats www.stm.fi på finska, svenska och engelska. Den engelska versionen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

KÄNN DITT SOCIALSKYDD!

KÄNN DITT SOCIALSKYDD! KÄNN DITT SOCIALSKYDD! Jordbruk med binäring FöPL, pensionsförsäkring för företagare LFöPL, pensionsförsäkring för lantbruksföretagare ArPL, pensionsförsäkring för arbetstagare OFLA, lagstadgad olycksfallsförsäkring

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Guide för yrkessjukdomspatienter

Guide för yrkessjukdomspatienter Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer