2012 för den late. Innehållsförteckning i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 för den late. Innehållsförteckning. 2012 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%."

Transkript

1 Heimstaden Årsredovisning 2012

2 2

3 INNEHÅLL HEIMSTADEN för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen till 99,5%. Driftnettot uppgick till 413 mkr. Årets resultat uppgick till 206 mkr inklusive rea - liserade och orealiserade värdeförändringar. Fastigheter har under 2012 förvärvats för ett sammanlagt fastighetsvärde om 19 mkr. Fastigheter har under 2012 sålts för 101 mkr. Detta översteg värdering med i genomsnitt 3,0 %. NYCKELTAL KONCERNEN Resultat Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Rörelseresultat, mkr Finansnetto, mkr Förvaltningsresultat, mkr Årets resultat, mkr Fastighetsrelaterade nyckeltal Uthyrningsbar area, kvm, per 31/ Andel bostadsyta, % Antal bostadslägenheter Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,5 99,4 Finansiella nyckeltal Belåningsgrad, % 61,8 61,9 Soliditet, % 29,6 27,1 Eget kapital, mkr i sammandrag 3 VD har ordet 4 Förvaltning 6 Segment 9 Förvaltningsberättelse Om Heimstaden 13 Verksamhet 13 Organisation och medarbetare 14 Bostadssocialt ansvar 15 Fastighetsförvaltning 15 Transaktioner 16 Värderingmetodik 18 Förvaltningsfastigheter Värderingsmetod 18 Fastigheternas värde 18 Finansiering 20 Hot och möjligheter 22 Mål 23 Väsentliga händelser efter balansdagen 24 Förslag till vinstdisposition 24 Koncernen i sammandrag 25 Finansiella rapporter Rapport över totalresultat Koncernen 26 Rapport över finansiell ställning Koncernen Rapport över kassaflöden Koncernen 29 Noter Koncernen Resultaträkning Moderbolaget 40 Balansräkning Moderbolaget Kassaflödesanalys Moderbolaget 43 Noter Moderbolaget Årsredovisningens undertecknande 48 Revisionsberättelse 49 Definitioner 50 Fastighetsförteckning Genomsnittlig räntebindningstid lån, år 2,9 3,9 Genomsnittlig kapitalbindningstid lån, år 1,9 2,7 Genomsnittlig ränta per 31/12, % 4,8 4,9 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 4,0-0,9 Marknadsvärde fastigheter, mkr Bild till vänster: Heimstadens kontor, Malmö 3

4 VD HAR ORDET HEIMSTADEN 2012 Affärsmässighet, respekt och nytänkande Följande ekvation kan i mina ögon sammanfatta Heimstaden under år 2012: Attraktiva bostäder i populära områden och tillväxtregioner = Obefi ntliga vakanser + Förvaltningsfokus = Lägre drift skostnader, bättre kvalitet + Medarbetare som dagligen agerar i enlighet med våra kärnvärden och ledord = Nöjda och trygga hyresgäster och samarbetspartners Totalsumma: Obefi ntliga vakanser, lägre drift skostnader och nöjda hyresgäster = Välmående och attraktivt bostadsföretag Patrik Hall i nya förvaltningslokalerna som håller på att ta form på S Skolgatan i Malmö. 4

5 VD HAR ORDET HEIMSTADEN 2012 Lojalitet, delaktighet, lyhördhet, glädje - Heimstadens väg till långsiktig framgång Ekvationen kan synas enkel, men kräver av var och en av Heimstadens medarbetare en vilja till att ständigt bli bättre. Vill du som läsare omedelbart klä denna ekvation i siffror, fortsätt då läsa våra finansiella rapporter längre fram i denna årsredovisning. I vad ligger ett företags långsiktiga framgång och utveckling? Vi på Heimstaden är övertygade om att allt handlar om hur respektive medarbetare bemöter andra medmänniskor, vare sig de är våra hyresgäster, sökanden, entreprenörer eller en hemlös som en kall vinternatt funnit värme i ett av våra trapphus. Ett företags kärnvärden och ledord skall genomsyra all verksamhet. För oss på Heimstaden har det varit viktigt att finna de värden vi vill agera och dagligen leva i enlighet med. Dessa värden har stötts och blötts samt diskuterats bland alla medarbetare. Nu står vi alla på en fast gemensam värdegrund. Kommer vi nu och för all framtid att lyckas leva upp till våra gemensamma kärnvärden och ledord? Sannolikt inte, vi är människor av kött och blod med bra och dåliga dagar. Men vi kommer att sträva efter att hjälpa och stödja varandra, rätta till de misstag vi gör, ta ett gemensamt ansvar för resultatet och finnas där som medmänniskor. Någon har sagt, Det är svårt att ge bort vänlighet. Den kommer hela tiden tillbaka till dig. Tänkvärda ord om hur vårt agerande skapar ett samhälle jag gärna önskar se mycket mer av. Framtiden är ljus Jag ser positivt på Vi har duktiga medarbetare, attraktiva fastigheter och fullt fokus på ständig förbättring och bra lönsamhet. Jag kan redan nu utlova en del glada överraskningar. Stort tack för att fantastiskt engagemang under 2012, nu fortsätter vi vår resa mot uppsatta mål. Patrik Hall, VD Heimstaden 5

6 FÖRVALTNING HEIMSTADEN 2012 Entreprenörsanda är vår styrka. Vår ambition är att inte bara förvalta, utan att utveckla. Vi vill utveckla både fastigheter och medarbetare, så att vi kan erbjuda våra hyresgäster ett trivsamt och tryggt boende. För hyresgästerna betyder vardagskvaliteten mycket. Att det alltid är rent, fräscht och funktionellt i den fastighet där de bor. Det är ganska enkla åtgärder som krävs av oss, men det väsentliga är att vi är på tå och hela tiden är motiverade att göra vårt bästa för att hyresgästerna ska trivas. Det kan vara så enkla saker som att lamporna lyser i källargången, att det är rent i entrén, att skräp plockas undan på gården till exempel. Eller att vi reagerar snabbt när en hyresgäst ber om hjälp och att vi håller vad vi lovat. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller entreprenörsanda, kvalitetssäkra leveranser och vardagskvalitet. Vi har jobbat hårt med detta inom vår organisation och nu ser vi att det ger resultat. När vi rekryterar nya medarbetare till Heimstaden är därför entreprenörsanda en egenskap som vi tittar särskilt noga på. Vi vill ha medarbetare som har den rätta inställningen när de möter våra hyresgäster. Banalt kan det tyckas, men det betyder mycket för vårt varumärke. Det betyder nöjda hyresgäster, som betalar hyran med glädje och som berättar för vänner och bekanta hur trivsamt det är att bo hos Heimstaden. Det betyder att vi stärker vårt varumärke, så att hyresgästerna stannar kvar och fler söker bostad hos oss, men också så att fastighetsägare som ska avyttra sina fastigheter gärna vill se Heimstaden som köpare. Pontus Rode, Förvaltningschef 6

7 FÖRVALTNING HEIMSTADEN 2012 BARBRO KARLSSON, Uthyrare i Uppsala Ordning och reda är A och O. Sedan sex år är Barbro Karlsson uthyrare på Heimstaden i studentstaden Uppsala. Tillsammans med två kollegor svarar hon för uthyrningen av ca studentrum, ca 400 studentlägenheter och 300 vanliga hyresbostäder. Kön av bostadssökande är lång och trycket är hårt, inte minst vid varje terminsstart. Det är A och O att vara ordentligt förberedd och ha ordning, säger Barbro. Det är så otroligt många sökande, så det måste vara mycket struktur i arbetet för att det ska fungera. När receptionen är full med folk, som kommer för att hämta nycklar och passerkort, så har vi inte tid att reda ut slarvfel. Barbro har sin arbetsplats på Heimstadens kontor mitt i bostadsområdet. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är att sköta allt som har med uthyrningen att göra, i arbetsuppgifterna ingår också att ta emot besök och svara i telefon. Det är inte många lugna stunder, åtminstone inte vid terminsstarterna. I fastighetsbeståndet har Heimstaden också 383 möblerade rum för utbytesstudenter, som behöver extra mycket hjälp och information när de för första gången anländer till Sverige och Uppsala. Viktigt att vara professionella Heimstaden har mellan 200 och 300 sökande för varje studentrum som blir ledigt. Registreringsdatum avgör vilken placering man har i bostadskön. Innan infl yttning gör Heimstadens servicetekniker en besiktning av rummet för att säkerställa att det är klart att fl ytta in. Vår stora utmaning är att vi har många rum och lägenheter och många som ska fl ytta in under en kort period. Det gör att vi måste vara väldigt väl förberedda och ha ordning och reda på alla handlingar, nycklar och passerkort. Ju mer vi kan förbereda, desto smidigare går det. Att vi gör ett professionellt jobb gör ett gott intryck på våra hyresgäster och ger dem en positiv bild av Heimstaden som hyresvärd. Det är viktigt för att de ska känna trygghet och trivsel och ta väl hand om bostaden den korta tid de bor hos oss 7

8 FÖRVALTNING HEIMSTADEN 2012 NIKLAS HERRSTRÖM, Områdeschef i Malmö Här är högt i tak och det är bra! Innan Niklas Herrström började som områdeschef på Heimstaden år 2012 hade han arbetat i fl era år med fastighetsförvaltning inom kommunala bolag. Han sökte tjänsten på Heimstaden för att han ville få större frihet att själv påverka sitt arbete. Och kontrasten mellan de olika sätten att förvalta fastigheter var större än han kunde ana. Inom kommunala fastighetsbolag är mycket av arbetet tillrättalagt. Man gör som man alltid har gjort och det tar lång tid att genomföra förändringar, säger Niklas. Som privatägt bolag står Heimstaden i bjärt kontrast mot detta, vilket skapar en enorm dynamik i sättet att arbeta. Jag får stora möjligheter att lägga upp vardagen som jag själv vill och på - verka hur jag och mina medarbetare ska utföra arbetet. Det är korta beslutsvägar, högt i tak och stor vilja att förändra och förbättra. Jag kan anlita leverantörer för att jag vet att de håller hög kvalitet och gör ett bra jobb, och inte bara ta hänsyn till lägsta möjliga pris. Som områdeschef har Niklas ansvar för cirka 900 lägenheter, de fl esta belägna kring Möllevångstorget i Malmö. Fastigheterna är uppförda från början av 1900-talet fram till cirka 1980 och utöver lägenheter inrymmer fastigheterna även en del restauranger och butiker. Niklas är arbetsledare för tre vaktmästare och ansvarar dessutom för att ekonomin följs upp och att de ekonomiska målen uppnås. Tre värdeord Affärsmässighet, respekt och nytänkande är tre värdeord som ska ligga till grund för Heimstadens medarbetare i den dagliga verksamheten. Under mitt första halvår på Heimstaden inträffade fl era vattenskador i badrum. Detta var något nytt för mig, men jag tyckte att arbetet genomfördes ostruktu- rerat, berättar Niklas Nu har vi försökt att bli mer affärsmässiga. Vi har valt ut ett antal entreprenörer, tagit fram en mall över anbudsförfrågan och satt ihop en lista över produkter och material som vi vill använda. Det gör att entreprenörerna har lärt sig hur vi vill att de ska jobba, uppdraget genomförs därför fortare och hyresgästerna blir störda under en kortare period än tidigare. Niklas är ute 4-5 dagar i veckan för att titta på lägenheter och lösa problem. Och han vet hur betydelsefullt det är att visa respekt mot hyresgästerna. Det är viktigt att träffa människor och prata om problemen. Och det är viktigt att skapa relationer, menar Niklas. Man måste möta hyresgästerna och de problem de upplever på ett respektfullt sätt. Det räcker att gå till sig själv och ställa frågan hur vill jag bli bemött? Men vi måste också se till att vi själva blir respekterade, genom att ge bra information och förklara hur vårt arbete fungerar. För att bli mer affärsmässiga krävs det också att vara nytänkande. Att ifrågasätta, hitta nya vägar och ständigt komma med förbättringar. Alla medarbetare ska känna att de får lov att komma med egna förslag, och att de får lov att misslyckas. Det ska vara högt i tak i en verksamhet för det gör medarbetarna motiverade och engagerade...och så är det hos Heimstaden, säger Niklas. 8

9 SEGMENT HEIMSTADEN 2012 Heimstaden segment Heimstaden har tre segment som utgörs av de geografi ska områdena Öresundsregionen, Stockholm/Mälardalen och Småland/Blekinge. Lägenhetsyta per region 45 % Öresundsregionen 26 % Småland / Blekinge 29 % Stockholm / Mälardalen Lokalyta per region 32 % Öresundsregionen 51 % Småland / Blekinge 17 % Stockholm/ Mälardalen Fördelning yta LÄGENHETER % Lokaler LOKALER % Lägenheter PARKERINGSPLATSER/ GARAGE

10 SEGMENT HEIMSTADEN 2012 Öresundsregionen centrum för dynamisk tillväxt Öresundsregionen, som består av Skåne på den svenska sidan, är en dynamisk region med snabb ekonomisk tillväxt. Bra infrastruktur, med den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark som den viktigaste länken, har inneburit stora, positiva förändringar. Invånarna har fått större frihet att välja var de vill bo, leva, studera eller arbeta. Det har skapats gynnsamma förutsättningar för utveckling av näringslivet och en stabil ekonomisk tillväxt. I Öresundsregionen produceras idag en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Befolkningen är koncentrerad kring sundet och uppgick till drygt invånare vid årsskiftet 2011/2012, varav ungefär var bosatta på den svenska sidan. Redan om tio år förväntas befolkningen i hela Öresundsregionen ha passerat fyra miljoner invånare. Nyckeltal Öresund Antal fastigheter 206 Antal bostadslägenheter Antal lokaler 423 Antal garage och p-platser Bostadsyta, kvm Lokalyta, kvm Totalyta, kvm Årsomsättning, mkr 359 Driftnetto, mkr 183 Marknadsvärde fastigheter, mkr Örkelljunga ANTAL FASTIGHETER 206 Klippan Landskrona Helsingborg Malmö ANTAL LÄGENHETER Ystad 10

11 SEGMENT HEIMSTADEN 2012 Småland/Blekinge innovationsmiljö med positiv framtid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och Högskolan i Jönköping har en nyckelroll för den framtida utvecklingen i Småland och Blekinge. På högskoleorterna samlas kompetent och välutbildad arbetskraft, som ger ett välbehövligt bidrag till innovationsmiljön, stärker förutsättningar för en gynnsam utveckling av näringslivet och attraherar investeringar. Forskning visar att det finns tydliga samband mellan hög utbildning och hög etableringsfrekvens. Idag bor det knappt en miljon invånare i regionen, men den kraftiga befolkningsökningen i Mälarregionen och Skåne kommer enligt prognoserna att spilla över även på Småland och Blekinge. Folkmängden förväntas växa med invånare om året under och 2030-talen. Därmed skapas också en ökad efterfrågan på bostäder i attraktiva områden. Nyckeltal Småland/Blekinge Antal fastigheter 119 Antal bostadslägenheter Antal lokaler 348 Antal garage och p-platser Bostadsyta, kvm Lokalyta, kvm Totalyta, kvm Årsomsättning, mkr 206 Driftnetto, mkr 105 Marknadsvärde fastigheter, mkr Trollhättan ANTAL FASTIGHETER 119 Hyltebruk Ljungby Sävsjö Vetlanda Växjö ANTAL LÄGENHETER Ronneby Karlskrona 11

12 SEGMENT HEIMSTADEN 2012 Stockholm/Mälardalen navet i den svenska ekonomin I Stockholm-Mälarregionen bor drygt 2,9 miljoner människor, vilket är nästan 35 % av Sveriges befolkning. Här finns hälften av landets aktiva forskare och 35 % av alla högskolestuderande. Regionen fungerar som navet i den svenska ekonomin och svarar för närmare 50 % av hela Sveriges BNP. Att detta är en region som är attraktiv att bo och leva i syns på befolkningsökningen, som är nästan dubbelt så hög som i landet som helhet. Ökningen beror framför allt på inflyttning. Enligt prognoser kommer Stockholm-Mälarregionen att ha en befolkningstillväxt på invånare fram till år Väl utbyggd infrastruktur, bra miljö för näringslivet och stark tillväxt för nya näringar bidrar till en god utveckling. Och naturligtvis medför befolkningsökningen ett stort behov av bostäder i regionen. Nyckeltal Stockholm/Mälardalen Antal fastigheter 68 Antal bostadslägenheter Antal lokaler 225 Antal garage och p-platser Bostadsyta, kvm Lokalyta, kvm Totalyta, kvm Årsomsättning, mkr 238 Driftnetto, mkr 125 Marknadsvärde fastigheter, mkr Uppsala ANTAL FASTIGHETER 68 Vingåker Katrineholm Strängnäs Solna Stockholm Vaxholm ANTAL LÄGENHETER

13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Heimstaden AB (publ), org nr , får härmed avlämna följande årsredo visning och koncernredovisning för räkenskapsåret OM HEIMSTADEN Affärsidé Heimstadens affärsidé är att skapa en god ekonomisk avkastning på eget insatt kapital genom att förvärva, producera, förvalta, utveckla och försälja i huvudsak bostadsfastigheter. Vi skall förse kunderna med attraktiva och ändamåls enliga bostäder, under livets olika skeden, i centrala lägen i tillväxtregioner i södra Sverige och i Mälardalen. Heimstaden skall erbjuda ett brett utbud av hyreslägenheter, som skall ge de boende valmöjlighet i form av standard, pris och flexibel servicegrad. I vår affärsprocess ingår att förvärva fastigheter där värdetillväxt kan skapas genom att stadsdelens och varje enskild fastighets förutsättning tillvaratas och utvecklas. Detta sker genom samhällsengagemang, lönsam och effektiv förvaltning samt kundrelaterade och bruksvärdeshöjande insatser. Genom välutbildad personal, som har lokal marknadskännedom och sätter kunden i fokus, skapar vi mervärde. Vi säljer fastigheterna om dessa inte uppfyller affärsidéns kriterier eller när vår förväntade värdetillväxt har uppnåtts. Heimstaden skall ha en långsiktigt stabil ekonomi, med årliga överskott på en nivå som gör det möjligt för bolaget att förverkliga tillväxt- och produktionsmål, långsiktigt säkerställa våra fastigheters värdeutveckling och ge de boende en god service. Värdegrund Vår värdegrund ska genomsyra allt vi gör inom Heimstaden och bidra till att vi når våra mål och förblir ett framgångrikt företag. Våra kärnvärden och ledord vägleder oss i vårt dagliga arbete och beskriver hur vi ska möta varandra och våra kunder. Kärnvärden - ARN Affärsmässighet vi agerar ärligt och ansvarsfullt i allt vi gör genom att ta initiativ, uppfylla våra åtaganden och ta ansvar för våra handlingar Respekt vi är lyhörda, bryr oss om och hjälper våra medmänniskor Nytänkande vi är aktiva i vårt kontinuerliga förbättringsarbete genom att välkomna och bidra med nya idéer, oliktänkande och handlingskraft Ledord Lojalitet vi arbetar i enlighet med vår affärsidé, policys och för företagets bästa där alla har ett ansvar att hjälpa varandra att lyckas i sina uppdrag och att vara föredömen för våra kärnvärden och ledord Delaktighet vi uppskattar andras kompetens och litar på andras goda avsikter. Bra samarbete förutsätter ett aktivt deltagande från alla genom att dela med sig av information och kunskap till andra samt ha förståelse för hur vårt agerande påverkar andra. Lyhördhet vi lyssnar på alla medarbetare, kunder och leverantörers åsikter och strävar efter goda och långsiktiga relationer som skapar mervärde för alla parter Glädje vi ska ha roligt på jobbet, humor underlättar tänkande. Alla har ett ansvar att bidra till trivsel och glädje i arbetet. VERKSAMHET (VÄRDESKAPANDE STRATEGI) Heimstaden äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i områden där människor vill bo och verka. Heimstaden är ett utvecklande fastighetsbolag, som präglas av entreprenörskap och hög motivation inom alla verksamhetsdelar. Vi vet att närheten till våra kunder, hyresgästerna, är grunden för en långsiktig stabil utveckling i bolaget. Heimstaden har ett väl koncentrerat och centralt beläget fastighetsbestånd i några av Sveriges mest expansiva regioner. Vi är helt inriktade på bostadsfastigheter i centrala lägen, vilka också står för knappt 86 procent av vårt bestånd. Heimstaden stödjer de boendes önskan och vilja om en boendekarriär. En god kunddialog kräver att vi lyssnar på hyresgästernas vilja och ställer oss positiva till deras inviter i frågor som aktivt deltagande i skötseln samt ombildningar. Heimstadens löpande målsättning är att fortsatt förvärva nya centrala bostadsfastigheter. Inför varje nyförvärv väger vi noga fördelar mot eventuella nackdelar vi förvärvar aldrig för förvärvandets skull. Viktigast av allt är att fastigheterna ligger i centrala och attraktiva områden där våra kunder vill bo. Av stor vikt är även att regionen präglas av tillväxt, låga vakanstal och framtidstro. Under året har Heimstaden genomfört kompletteringsförvärv av centralt belägna fastigheter i Malmö och Klippan. 13

14 ORGANISATION OCH MEDARBETARE Heimstaden arbetar med kund och fastighet i fokus och är organiserad i tre rörelsegrenar; förvaltning, transaktion och utvecklingsorganisation. Förvaltningen ansvarar för fastighetsskötsel, uthyrning, kundtjänst och utveckling av fastigheter. Transaktionsavdelningen ansvarar för förvärv och försäljning av fastigheter, i syfte att förädla och utveckla Heimstadens portfölj av bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtområden. Avdelningen ansvarar också för hyresförhandlingar, vilka nästan uteslutande bedrivs i egen regi. Utvecklingsorganisationen, genom Heimstadens byggbolag Heimstaden Exploatering AB, ansvarar för nyproduktion och viss tillbyggnad av fastigheter. Affärssupport är den administrativa organisationen med specialistkompetens som stödjer de affärsdrivande enheterna. Våra medarbetare Vår målsättning är att ha kunniga och engagerade medarbetare som känner stort engagemang och delaktighet i företagets utveckling. Som ett led i att uppnå detta har vi arbetat med att stärka vår identitet och företagskultur genom att ytterligare de fi niera vår affärsidé och värdegrund. En personalpolicy har an tagits som förklarar vår grundsyn på våra medarbetare, hörnstenarna i medarbetarskapet samt de mål, aktiviteter och riktlinjer som stödjer vår personalpolicy och verksamhet. Värdegrunden har också införlivats i våra personalprocesser som t ex utvecklings- och lönesamtal. Även ett arbete med övriga policys och riktlinjer har gjorts för att förtydliga våra intentioner och ge alla förutsättningar att både hantera och leva upp till dessa. Lokal förankring Heimstaden är ett företag som vill dra nytta av sin storlek men ändå kunna ta vara på de lokala olikheterna och fungera som det lilla företaget i det stora. Detta gör vi genom vårt eget förvaltningsbolag, Heimstaden Förvaltnings AB som är organiserat i tre geografi ska regioner; Öresundsregionen, Småland/Blekinge och Stockholm/Mälardalen. Indelningen i regioner med lokala förvaltningskontor ger oss goda möjligheter att tidigt uppfatta tendenser och förändringar på respektive marknad och också förutsättningar att agera snabbt och flexibelt. Den lokala närvaron med dagliga kundkontakter borgar för hög kvalitet och att lägenheter och bostadsområden tillgodoser våra hyresgästers behov av trivsel och service. Företagsledningen har under året besökt regionkontoren varje kvartal och givit aktuell företagsinformation och haft diskussioner kring b l a vår affärsidé, värdegrund, personalpolicy och målsättningarna med våra ledstjärnor - helt, rent och funktionellt. Som en viktig del i att upprätthålla en säker och trivsam arbetsmiljö arbetar vi förebyggande med frågor rörande alkohol, droger och skadligt bruk. I början av året utarbetades en riktlinje för detta och vi ingick även ett samarbetsavtal med Alna som stöttar oss i dessa frågor. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och arbetar som expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan I våras genomfördes en medarbetarenkät kring missbruk som sedan legat till grund för vidare satsningar VD FASTIGHETSFÖRVALTNING Bostad Företag Uthyrning Drift/Teknik Hållbarhet Kundvård TRANSAKTION Förvärv Försäljning Förädling Hyresförhandling Kundvård FASTIGHETSUTVECKLING Nyproduktion Ombyggnad AFFÄRSSUPPORT Ekonomi, Finans, Juridik, IT, Kommunikation, Personal 14

15 på personalinformation samt en utbildning för alla personalansvariga chefer, där också övriga medarbetare givits möjlighet att deltaga. För att uppmuntra alla medarbetare att välja ett aktivt liv med ökad hälsa och välbefinnande har vi investerat ytterligare i friskvårdsbidraget med möjlighet till olika hälsofrämjande aktiviteter. Rabatterbjudande på gymkedjor samt erbjudande om förmånlig ögonlaserbehandling har också introducerats. En jobba hos oss sida har skapats på vår hemsida där vi profilerar oss som arbetsgivare och där vi har många besökare och erhåller överraskande många spontanansökningar. Vi värdesätter det interna erfarenhetsutbytet och i början av året träffades alla uthyrare under några dagar för att utbyta erfarenheter, öka samarbetet och prata om funktionens roll och utveckling. Erfarenhetsutbyte mellan övriga yrkesgrupper har också gjorts genom att besöka kollegors verksamheter och ta lärdom från varandra. Vid utgången av 2012 var vi 99 medarbetare, något färre än år 2011 då vi var 109 medarbetare. Anledningen är att skötseln av den yttre miljön i Malmö lagts ut på entreprenad samt att några tjänster inte nyrekryterats då transaktionsnivån varit lägre än tidigare. Vi är 35 % kvinnor och 65 % män och i chefsbefattningar är andelen kvinnor 32 % och män 68 %. Fokus på dagliga insatser för att se till att det alltid är rent, helt, funktionellt och tryggt. Detta arbete har givit gott resultat under Den upplevda tryggheten har ökat i och med extra satsning på bl a säkerhetsdörrar, nya dörrpartier med kodsystem. Nära samarbete med Hyresgästföreningen och våra hyresgäster har gjort att vi ökat trivsel och trygghet för våra kunder. Heimstaden har också en bolagsgemensam kundtjänst dit hyresgästerna kan vända sig för snabb återkoppling vid felanmälan. I syfte att få nöjda kunder och skapa långsiktiga hyresrelationer är det viktigt att Heimstaden är en hyresvärd som är lyhörd för hyresgästens behov. Hållbar miljö Vad har Heimstaden att förvänta sig i framtiden? Svaret är en hel del; kraven på socialt och miljömässigt ansvarstagande kommer från marknaden i form av välinformerade, välorganiserade och engagerade kunder och konsumenter. Prioriterade områden: Inom ramen för miljöledningssystemet har analyser av företagets miljöpåverkan genomförts vilket klargjort att miljö arbetet ska fokuseras till följande områden: minimera klimatpåverkan sund inomhusmiljö fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen bra och miljöeffektiv avfallshantering BOSTADSSOCIALT ANSVAR Heimstaden skall aktivt motverka boendesegregation, främja jämställdhet och bekämpa diskriminering. Vi har under året fortsatt vårt samarbete med kvinnojourer, sociala myndigheter samt bostadsförmedlingen i Stockholm och i Malmö. Heimstaden strävar mot ett väl fungerande medinflytande för de boende. I ett flertal fastigheter sköter våra hyresgäster trappstädning och trädgårdsskötsel och påverkar därmed positivt sin boendekostnad och sitt boendeinflytande. Självförvaltning leder till en större omsorg om boendemiljön, skadegörelse minimeras och tryggheten ökar. Aktiva och engagerade boende i kombination med en väl fungerade förvaltning är en grund för ett tryggt och trivsamt boende. FASTIGHETSFÖRVALTNING Genom en egen förvaltningsorganisation kan Heimstaden arbeta långsiktigt med underhåll, investeringar och aktiv tillsyn av fastigheterna för att upptäcka och avhjälpa eventuella brister i tid. Hyresgästerna möter genom detta personal med stor kunskap om både fastigheterna och hyresgästernas behov, vilket bidrar till en högre servicenivå. Minimera klimatpåverkan Minskningen av klimatpåverkande gaser, så kallade växthusgaser som exempelvis koldioxid, har fortsatt hög prioritet. Utsläppen orsakas i huvudsak av uppvärmning av byggnader och tappvatten. Vattenbesparande åtgärder har gjorts i Vaxholm under 2012 och kommer att fortsätta i Malmö under Då företaget sedan många år regelmässigt konverterat nyinköpta fastigheter från olja till fjärrvärme kan vi säkerställa högre driftsäkerhet, komfort och en positiva effekter för miljön. Fastighetsteknik Arbetet med energi- och miljöförbättringar har pågått under hela året. Tidigare års genomförda energideklarationer av Heimstadens fastigheter har legat till grund för fortsatt energibesparingsåtgärder. Möjligheten till energieffektivisering av fastigheterna med hjälp av vår personal har givit gott utslag. Vi har bra kontroll på energianvändningen i alla våra fastigheter och arbetar löpande på att testa ny teknik inom övervakning och styrteknik. Vi har under året inlett en test i Vaxholm tillsammans med EON. Detta test kommer vi att utvärdera under året för att se om det kan vara en övervakning och styrteknik som kan komma att implementeras på andra ställen i landet. 15

16 Mediaförbrukningen Förbrukning Utfall 2012 Värme*kWh/kvm och år. 152,10 ** Fastighetsel kwh/kvm och år. 24,83 ** Vatten kbm/kvm och år. 1,73 ** * Normalårskorrigerad. ** Nyckeltal baserade på ytor BOA + LOA. I mångt och mycket ett gemensamt arbete Som fastighetsägare finns ett antal åtgärder att vidta för att minska energianvändningen. Att välja rätt byggnadskonstruktion och design är något vi kan göra vid ny- och ombyggnationer. Ett annat område är arbetet med den vardagliga fastighetsdriften och optimeringen av denna. En byggnads verkliga påverkan på energianvändningen uppstår först när hyresgästen med sin verksamhet börjar nyttja byggnaden. Vi samarbetar därför med våra hyresgäster för att med gemensamma krafter minska energianvändningen. är fortfarande så att det i vissa fall är svårt för dessa aktörer att konkurrera med inhemska aktörer. De mest intressanta fastigheterna för de internationella aktörerna har varit detaljhandelsoch logistikfastigheter. När det gäller transaktionsvolymen för bostäder svarade den för cirka 20 % av den totala omsättningen vilket är i linje med nivån Bedömningen är att intresset för bostäder är fortsatt stort men att det fortsätter att vara en brist på kvalitativa bostäder och bostadsportföljer till försäljning vilket håller nere volymerna. Heimstadens samlade försäljningar under 2012 uppgick till 101 mkr vilket var 3,0 % över värderingen. Under året förvärvades två stycken bostadsfastigheter för 19 mkr. En av fastigheterna är belägen i Malmö och den andra kompletterade vårt bestånd i Klippan. Fokus kommer fortsatt att ligga på att försöka hitta kompletteringsköp med kvalitet i redan befintliga marknader. Orter som präglas av tillväxt kommer att vara prioriterade. Planerat underhåll Under 2012 har en mängd planerade underhållsinsatser gjorts på fasader, fönster, tak, balkonger, gårdar, trapphus och installationer. Planerat underhåll med trygghets- och säkerhetsåtgärder har också utförts. Stora insatser med köksrenoveringar har gjorts i Uppsala under , stamrenoveringar i Malmö och Katrineholm har gjorts och dessa kommer att fortsätta fram till TRANSAKTIONER Den totala transaktionsvolymen i Sverige under 2012 uppgick till 107 miljarder kronor enligt Savills bedömning. Det är en ökning med drygt 10 % jämfört med 2011 då transaktionsvolymen uppgick till 96 miljarder. Trenden 2012 har varit att ett antal stora affärer svarat för merparten av omsättningen (enligt Jones Lang La Salle svarade affärer över 500 mkr för 69 % av omsättningen). Den största affären var Kungsledens försäljning av sin 50-procentiga andel av Hemsö. Det har under 2012 fortsatt vara svårt med fi nansieringen av fastighetsförvärv. Under årets andra hälft har det dock gått att skönja en lättnad och en större vilja bland bankerna att låna ut gentemot fastigheter. De svenska institutionernas och pensionsbolagens intresse fortsätter att vara starkt för fastigheter både via direkta förvärv och indirekta förvärv. Detta har hållit uppe konkurrensen och priserna på det mest attraktiva objekten. Det är framförallt så kallade primefastigheter som varit mest attraktiva. Inhemska institutioner och fonder svarade för 40% av förvärven under året. Det finns fortsatt ett intresse från internationella aktörer för fastigheter i Sverige. Förvärvsvolymen för 2012 låg på 17 miljarder. Det Källan 12. Malmö 16

17 Förvärv under 2012 Stad Fastighet Adress Bostäder kvm Antal lägenheter Lokaler Kvm Antal Total lokaler yta kvm Bygg/ renår Avtalat fastighetsvärde tkr Malmö Styrkan 15 Torekovsgatan 6 A-B Klippan Fridhem 3 Generalsgatan / Summa Fastighetsförsäljningar under 2012 Stad Fastighet Adress Bostäder kvm Antal lägenheter Lokaler Kvm Antal Total lokaler yta kvm Bygg/ renår Avtalat försäljningsvärde tkr Klippan Merkurius 12 Alleg 6-8, Åbyg 11-15, Torsg / Stockholm Bergslagen 27 Upplandsgatan / Malmö Rostorp 15 Lundavägen 55 A-D Vingåker Bagaren 11 Fabriksgatan / Vingåker Bagaren 14 Fabriksgatan / Landskrona Turkosen 4 Stormgatan Landskrona Turkosen 5 Stormgatan Summa

18 VÄRDERINGSMETODIK Heimstadens fastighetsvärdering utgår ifrån en årlig extern fastighetsvärdering av samtliga fastigheter i beståndet. Värderingen är således en intern värdering som baseras på en för varje fastighet framtagen extern värdering. Denna genomförs vid respektive årsskifte och marknadsvärdet för varje enskild fastighet åsätts. Kvartalsvis korrigering av marknadsvärdet för respektive fastighet görs internt utifrån det senast fastställda externa marknadsvärdet. Detta korrigeras för faktisk driftnettoförändring och bedömd förändring av marknadens avkastningskrav för fastigheten. Bedömning av förändring av avkastningskrav för respektive ort fastställs kvartalsvis i samverkan med externt värderingsinstitut. Heimstaden har genom aktiv handel med fastigheter och löpande bostadsrättsombildningar en mycket god marknads- och fastighetskännedom. Marknadsvärde definieras som följer: Det värde vid värdetidpunkten till vilket säljaren och den mest trolige köparen är beredda att genomföra en transaktion efter att fastigheten under en rimlig tid marknadsförts på en öppen marknad. Försäljning förutsätts ske på armslängds avstånd. Om en bostadsrättsförening bedöms vara den mest sannolike köparen tas detta således med i bedömningen. Förvaltningsfastigheter Värderingsunderlag För bostäder utgörs värderingsunderlaget av debiterad hyra, specifi cerade hyrestillägg och eventuella rabatter. För lokaler utgörs uppgifterna av utgående hyra, avtalstid, indexreglering samt eventuella tillägg såsom värme, vatten, elektricitet, dock exkluderat fastighetsskatt och moms. Uppskattningen av drifts- och underhållskostnader baseras på fastighetens historiska kostnader samt på den externa värderarens professionella kunskap om kostnader för likvärdiga objekt. Det sistnämnda är en viktig del av värderingen då aktiva beslut samt ägarens organisation påverkar redovisad kostnad. Därför kan driftskostnad i en värdering skilja sig från den redovisade, både positivt och negativt. Kostnaderna varierar för varje individuell fastighet beroende på fastighetstyp, standard och funktion. För varje fastighet har en marknadsrelaterad (förväntad) långsiktig vakansgrad åsatts till vilken den aktuella ingående vakansen normaliseras över värderingsperioden. Utöver ovanstående utgör värderingsunderlaget även av ortsprisdata för fastighets och bostadsrättsförsäljningar. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER VÄRDERINGSMETOD Värdering görs primärt med hjälp av kassafl ödesanalyser som baseras på respektive fastighets driftsnetto. Som komplement används nettokapitaliseringsmetoden samt ortsprisanalys. Utifrån angivna/bedömda driftnetton (observerade hyresnivåer och en bedömning av långsiktiga vakanser samt drift kostnader) sker en simulering för de kommande fem till tio årens intjäningsförmåga och ett nuvärde beräknas (inkl. nuvärde av en evighetskapitalisering år fem eller tio enligt nettokapitaliseringsmodellen). Summan av de beräknade nuvärdena utgör bedömt marknadsvärde för fastigheten. Följande antaganden har använts vid de enskilda värderingarna: Hyresutvecklingen sker i huvudsak i linje med förväntad inflationstakt, tagit i beaktande indexeringsnivån för varje kommersiellt kontrakt. Diskonteringsränta och avkastningskrav baseras på analyser av genomförda transaktioner, samt individuella bedömningar avseende risknivån och fastighetens marknadsposition. Värdering av projektfastigheter Projektfastigheter utgörs av fastigheter under uppbyggnad och av obebyggd mark. Projektfastigheterna värderas till anskaffningsvärde avseende fastigheter under uppbyggnad samt bedömt marknadsvärde avseende obebyggd mark. Värdering av rörelsefastigheter Som rörelsefastigheter avses kontors- och industrifastig heter som används till väsentlig del för eget bruk. Rörelsefastigheter värderas till anskaffningskostnad. Avskrivningar görs enligt komponentmetoden. Inga rörelsefastigheter fanns i portföljen vid bokslutsdagen. Posse 18, Karlskrona FASTIGHETERNAS VÄRDE Heimstadens fastighetsportfölj hade ett totalt värde om mkr på bokslutsdagen. Detta motsvarar en förändring om 29 mkr som fördelar sig enligt nedan. 18

19 Förändring bedömt marknadsvärde, mkr Marknadsvärde Försäljningar under året -98 Inversteringar under året +51 Marknadsvärde efter transaktioner Orealiserad värdeförändring p g a förändrat avkastningskrav -414 Orealiserad värdeförändring p g a förändring av driftnetto +443 Marknadsvärde Hyreshöjningar och fortsatt driftsoptimering har lett till ett ökat driftnetto. Under 2012 har avkastningskravet på investerarmarknaden för bostadsfastigheter legat kvar på samma nivåer som under Prisutvecklingen på bostadsrättmarknaden har i stort sett varit oförändrad samtidigt som räntan för upplåning varit något sjunkande. Det innebär att avkastningskravet för dessa fastigheter varit något stigande då driftnettona på dessa fastigheter i likhet med övriga portföljen ökat. Intresset och efterfrågan från bostadsrättsföre ningar, institutionella placerare och övriga investerare av bostadsfastigheter är fortsatt stabilt. Förvaltningsfastigheter Känslighetsanalys Fastighetsvärde vid ändring av avkastningskrav, mkr 0,75 procentenheter lägre avkastningskrav ,50 procentenheter lägre avkastningskrav ,25 procentenheter lägre avkastningskrav Marknadsvärde fastigheter per bokslutsdagen ,25 procentenheter högre avkastningskrav ,50 procentenheter högre avkastningskrav ,75 procentenheter högre avkastningskrav Läkaren 5, Trollhättan 19

20 Banken 15, Vetlanda FINANSIERING Koncernens räntebärande skulder uppgick per den 31 december 2012 till mkr (6 645 mkr per ). Dessa var fördelade mellan sex finansiella institut. Minskningen med 22 mkr från årets början fördelar sig som följer: Förändring lånevolym, mkr Räntebärande lån Återbetalning av lån -610 Nyupptagna lån 587 Räntebärande lån Återbetalning av lån sker normalt till allokerat lånebelopp alternativt till allokerat lånebelopp plus en extra amortering i samband med försäljning. Nya lån har uteslutande upptagits i bank och hypoteksinstitut i Sverige. All finansiering sker i svenska kronor. Räntor och bankmarknad Heimstadens analys 2011 avslutades i moll på den nordiska bank- och finansieringsmarknaden. Bankerna höll hårt i sin likviditet varmed utbudet av finansieringsmöjligheter av fastigheter generellt sätt var begränsat inleddes med fortsatt fokus på en potentiell Euro-kollaps och ett nytt ord i form av Grexit spreds och blev allmänt vedertaget. I januari beslutade Euro-länderna om en finanspakt med målet att länderna i euro-zonen skall få bättre budgetdisciplin och därmed förhoppningsvis förebygga framtida skuldkriser såsom den i Grekland. Under första kvartalet gjordes en överenskommelse med Grekland och dess skulder skrevs ned och landet beviljades nödlån. Trots detta fortsatte oron över Grekland och en potentiell Grexit under försommaren. Det är först när Mario Draghi i juli uttalar de berömda meningarna Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. som euro-zonen och euron får ökat och mer stabilt förtroende i de finansiella marknaderna. Sverige som tillsammans med Norge varit de klarast lysande stjärnorna på den under de senaste åren så mörka europeiska himlen börjar nu mot bakgrund av sitt stora exportberoende känna av den vikande efterfrågan på dess produkter. Detta resulterade i en ökad mängd varsel och en aktiv och expansiv penningpolitik varmed marknadsräntorna som börjat året upp avslutade året med ett fall liknande det vi såg i Den 5-åriga svenska swapräntan började året kring 1,98 % och steg odramatiskt under första kvartalet till en nivå om ca 2,4 % varefter den började sin nya väg nedåt igen. Den 5-åriga swappen pendlade mellan toppnivån om 2,4 % och lägstanivån (december) om 1,48 % för att avsluta året på 1,52 %. I december tog man, genom beslutet att införa en gemensam finansinspektion, i Europa ytterligare ett steg mot att stärka förtroendet för euro-länderna och i detta fall dess finansiella institut och marknad. Sverige valde att stå utanför denna struktur då man bedömde kostnaden som större än den potentiella direkta och indirekta vinst som är tänkt att uppkomma mot bakgrund av den nya strukturen. 20

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

2012 för den late. Innehållsförteckning i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2012 för den late. Innehållsförteckning i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2012 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2012 2012 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens intäkter ökade till 594 Mkr (406), en ökning med 46 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet. Den ekonomiska uthyrningsgraden för

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernens intäkter ökade till 294 Mkr (202), en ökning med 46 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet. Den ekonomiska uthyrningsgraden för

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Intäkterna ökade till 406 Mkr (383), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent. Driftnettot

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer