Miljö- och byggnadsnämnden (17) Sessionssalen Stadshuset, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden (17) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson (S) Göte Eriksson (S) Monica Staadig (S) Tony Pettersson (S) Ambjörn Lennartsson (M) Gunilla Dverstorp (M) Anneli Sandstedt (C) Nils Werner (MP) Torgny Hedlund (KD) ersätter Ingrid Berglund (FP) ÖVRIGA Ersättare Namn Anette Söderstedt (S) Ulla Brissman (S) Sven Sandrén (M) Majid Farsad (V) Tjänstemän Anders Kyrkander, miljö- och byggchef Marcel Abedini, bygglovshandläggare 102 och 107 Maria Lindström, sekreterare Övriga Nils Werner Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Maria Lindström Jonas Ringqvist Nils Werner Utdragsbestyrkande

2 Miljö- och byggnadsnämnden (17) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Miljö- och byggnadsnämnden Protokollet förvaras Underskrift Miljö- och byggkontoret Maria Lindström Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnadsnämnden (17) Innehållsförteckning 99 Rapporter Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare Anmälan av delegationsbeslut miljö Älvstorp 1:79 - ansökan om förhandsbesked för ändrad användning del av jordbruksfastighet Ansvarig för Boverkets energideklarationsregister Tidaholms Energi ansökan om ändring av villkor för ökad bränsleflexibilitet Förslag till sammanträdestider Information från förvaltningen Övriga frågor... 17

4 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 99 Rapporter a) Dnr 11/BN Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Valstad 121:1 på fastigheten Bäck 14:1.

5 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 100 Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare a) Dnr 11/BN Fallet 19 Allt i Bygge AB, Västra Ringvägen 8, Tidaholm Rivning av enbostadshus, förråd och växthus Rivningslov och startbesked beviljat , B 121/11 b) Dnr 11/BN Ingemarstorp 10:2 Peter Hallberg, Ingemarstorp Mossen, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 122/11 c) Dnr 11/BN Tavlan 4 Jonas Albeman, Folkabo Skedet, Tidaholm Rivning av bostadshus och gårdsbyggnad Rivningslov och startbesked beviljat , B 123/11 d) Dnr 11/BN Tändstickan 17 och 18 Coop Butiker och Stormarknader, Englundavägen 4, Solna Uppsättning av skyltar Bygglov och startbesked beviljat , B 124/11 e) Dnr 11/BN Håkängen 1:4 Hökensås Semesterby, Håkängen 1, Tidaholm Uppställning av villavagnar Bygglov och startbesked beviljat , B 125/11 f) Dnr 11/BN Fallet 13 Tobias Dahlgren, Bruksgatan 23, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan , B 126/11 g) Dnr 11/BN Ön 1 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Installation av ventilation, nya luftintagskanaler Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 127/11

6 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 100 Forts. h) Dnr 11/BN Häggen 1 Morgan och Gunilla Karlsson, Granbacksgatan 9, Tidaholm Rivning av enbostadshus Rivningslov och startbesked beviljat , B 128/11 i) Dnr 11/BN Häggen 1 Morgan och Gunilla Karlsson, Granbacksgatan 9, Tidaholm Nybyggnad av enbostadshus Bygglov och startbesked beviljat , B 129/11 j) Dnr 11/BN Flingan 8 Johan Classon Lennéer, Kanalgatan 6, Tidaholm Tillbyggnad med altan och fasadändring Bygglov och startbesked beviljat , B 130/11 k) Dnr 11/BN Fiskaren 2 Kid Darolf, Björstorpsvägen 27, Tidaholm Fasadändring av enbostadshus Bygglov och startbesked beviljat , B 131/11 l) Dnr 11/BN Solvik 30 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Anläggande av parkeringsplats Bygglov och startbesked beviljat , B 132/11 m) Dnr 11/BN Gandul 16 Malin Davidsson, Ängsgatan 1 D, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 133/11 n) Dnr 11/BN Poppeln 7 Hasse Sörensen, Långgatan 17, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 134/11

7 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 100 Forts. o) Dnr 11/BN Dimbo 7:8 Eva Andersson, Dimbo Strömsdal, Tidaholm Rivning av enbostadshus Rivningslov och startbesked beviljat , B 135/11 p) Dnr 10/BN Madängsholm 10:22 Jörgen Persson och Elisabeth Falbe Persson, Gärdesvägen 24, Tidaholm Nybyggnad av enbostadshus Beslut om kontrollplan , B 136/11 q) Dnr 11/BN Kilåsen 1:8 Magnus Karlsson, Gunnabo 3, Kättilstorp Rivning av fritidshus Anmälan, beslut om kontrollplan , B 137/11 r) Dnr 11/BN Axet 33 Urban Larsson, Mellgrensgatan 18, Tidaholm Installation av braskamin med fläktstyrd rökgaskanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 138/11 s) Dnr 11/BN Axet 33 Urban Larsson, Mellgrensgatan 18, Tidaholm Tillbyggnad med uterum Bygglov och startbesked beviljat , B 139/11

8 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 101 Anmälan av delegationsbeslut miljö Del nr M 140/11 JAB Dnr Hångsdala 6:2 Jonas Albeman, Folkabo Skedet, Tidaholm Beslut Del nr M 141/11 JAB Dnr Kymbo 2:7 Annika Dahlqvist, Kymbo Skogshyddan, Falköping Beslut Del nr M 142/11 JAB Dnr Löjan 4 Kurt och Yvonne Stadig, Alviksvägen 15, Tidaholm Beslut Del nr M 143/11 JAB Dnr Cypressen 2 Jonny Gustavsson, Ingemarsgatan 10, Tidaholm Beslut Del nr M 144/11 JAB Dnr Järnåsen 1:4 Göran och Christel Lundberg, Agnetorp Broholm, Tidaholm Beslut Del nr M 145/11 JAB Dnr Skogvaktaren 7 Rolf Johansson, Filaregatan 14, Tidaholm Beslut Del nr M 146/11 JAB Dnr Skatan 9 Peter Junkergård, Hellidsvägen 14, Tidaholm Beslut

9 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 101 Forts. Del nr M 147/11 JAB Dnr Valstad 4:33 Bertil Andersson, Smultronstigen 5, Tidaholm Beslut Del nr M 148/11 BS Dnr Pilen 4 Hälsocenter Tidaholm AB, Ulvestorpsgatan 3 E, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 149/11 PL Dnr Velinga 8:11 Elof Larsson, Velinga Sandkullen, Tidaholm Handläggning av anmälan om dispens, förlängt slamtömningsintervall Beslut Del nr M 150/11 BS Dnr Gruvan 11 Mat & Party Tidaholm HB, Museigatan 3, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 151/11 PL Dnr Sjogerdala 1:7 Tomas Klaar, Velinga Solliden, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 152/11 PL Dnr Blåklinten 4 Peter Hunt, Sländvägen 1, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 153/11 BS Dnr Idun 2 Nohrbergs Café, Gamla Torget 2, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut

10 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 101 Forts. Del nr M 154/11 JAB Dnr Madängsholm 10:2 Kerstin Enegren, Linvägen 12, Tidaholm Beslut Del nr M 155/11 JAB Dnr Flora 2 Patrik Ceder, Sandstensvägen 1, Tidaholm Beslut Del nr M 156/11 JAB Dnr Valhall 2 Johanna Larsson, Villagatan 15, Tidaholm Beslut

11 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 102 Älvstorp 1:79 - ansökan om förhandsbesked för ändrad användning del av jordbruksfastighet Dnr 11/BN Jimmy Norberg, Acklinga Djuråsen, Tidaholm ansöker om förhandsbesked för ändrad användning av ladugårdsbyggnad till mindre verkstad för privat bruk, på del av fastigheten Älvstorp 1:79. Sökanden avser att ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten. Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vidare sägs i 2 kap planoch bygglagen att mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Bedömning Åtgärdsförslaget bedöms uppfylla kraven som ställs i 2 kap plan- och bygglagen. Ändrad användning av ladugårdsbyggnaden till mindre verkstad för privat bruk på den rubricerade platsen kommer inte att försämra livskvaliteten för boende i området, under förutsättning att åtgärderna i beslutet vidtas. Byggnaden bedöms vara rätt lokal för den förslagna verksamheten. Berörda sakägare samt Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några erinringar har inte framförts till miljöoch byggnadsnämnden. Enligt 9 kap. 31 i plan- och bygglagen, ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden uppfyller bl.a. de krav som följer av 2 kap. 4-5 och 8 kap. 9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för ändrad användning av ladugårdsbyggnad till mindre verkstad för privat bruk på del av fastigheten Älvstorp 1:79. Forts.

12 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 102 Forts. Villkor Verkstadsdelen skall utföras med avskiljning som egen brandcell i lägst brandteknisk klass EI30. Brandvarnare skall installeras. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att störande ljud begränsas. Boverkets byggregler samt naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller tillämpas. Anläggande av in- och utfart skall utföras på sådant sätt att vändplan för bil anordnas på egen tomtmark. Upplysning Förhandsbesked prövar huruvida verksamheten kan tillåtas på den avsedda platsen. Byggnadens ändamålsenlighet/tekniska krav prövas i ansökan om bygglov. För anordnande av enskild avloppsanläggning, krävs det separat tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Om avloppsvatten skall avledas från verkstadsbyggnaden, antingen till kommunala ledningsnätet eller till enskild anläggning, måste detta göras via typgodkänd oljeavskiljare. Har ansökan om bygglov med fullständiga handlingar inte inkommit till miljöoch byggnadsnämnden innan upphör tillstånd om förhandsbesked att gälla. Sändlista Jimmy Norberg Akten

13 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 103 Ansvarig för Boverkets energideklarationsregister Miljö- och byggnadsnämnden är enligt lagen om energideklarationer för byggnader, ansvarig att utöva tillsyn över energideklarationer. Nämnden måste därför utse en kontaktperson som får tillgång till Boverkets energideklarationsregister. Av nämndens överläggningar framgår att miljö- och byggchef Anders Kyrkander bör utses som kontaktperson för Boverkets register. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden utser Anders Kyrkander som kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister. Sändlista Boverket Akten

14 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 104 Tidaholms Energi ansökan om ändring av villkor för ökad bränsleflexibilitet Dnr Länsstyrelsen har begärt miljö- och byggnadsnämndens yttrande över Tidaholms Energi AB:s ansökan om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken med anledning av utökad bränsleflexibilitet samt förlängning av prövotidsförfarande för fjärrvärmeverket Eldaren på fastigheten Ramstorp 6:1. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande daterat som innebär yrkat bifall villkorat med nedanstående ändringar i alternativ 1 enligt ansökan. Att samtliga fraktioner inom 02 undantas och att även fraktionerna , , , , , samt undantas över avfallsslag som får eldas. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande. Reservation Gunilla Dverstorps (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: Jag reserverar mig mot beslutet eftersom jag anser att Miljö- och Byggnadsnämnden inte ska ställa villkor eller göra yrkande i ett yttrande. Sändlista Länsstyrelsen Akten

15 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 105 Förslag till sammanträdestider 2012 Arbetsutskottet Miljö- och byggnadsnämnden 1 februari 15 februari 7 mars 21 mars 18 april 2 maj 30 maj 13 juni 22 augusti 5 september 19 september 3 oktober 17 oktober 31 oktober 21 november 5 december Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesdagar. Sändlista Samtliga nämnder Akten

16 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 106 Information från förvaltningen Enligt nya plan- och bygglagen som trädde i kraft måste begreppet samlad bebyggelse bytas ut till sammanhållen bebyggelse. Förvaltningen återkommer med förslag till begreppsändring samt att nuvarande kartor revideras. Förslaget kommer att redovisas vid arbetsutskottets nästa sammanträde. Förvaltningschefen informerar: Vissa av kommunens detaljplaner är inaktuella. Målet är att planerna är rättssäkra och strategiska. Förvaltningen kommer att påbörja en detaljplaneöversyn. Det pågående arbetet med den nya in- och utfartsvägen till Marbodal. Kungsbroskolans område, hur processen fortskrider. Planer för Vulcanön - en stadsutveckling för ett kommande kulturcentrum. Prioritering kommer att ske av Marbodalsvägen, Kungsbroskolans område och detaljplaneöversynen vilket innebär att förvaltningen måste skjuta på arbetet med detaljplan för Västra Drottningvägen, undersökningsområde 1 Tidan och framtagande av ny översiktsplan. Målstyrning förvaltningen kommer att arbeta enligt nya arbetsformer.

17 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 107 Övriga frågor Gunilla Dverstorp (M) kommer att lämna in skriftlig avsägelse som ersättare i Kommunala handikapprådet för funktionshinderfrågor för miljö- och byggnadsnämnden. Monica Staadig (S) lyfter frågan Lövskogsinventeringen. Förvaltningschefen svarar att biolog Lars-Göran Lindgren har skickat in ett utkast till Länsstyrelsen. Redovisning kommer att ske på nästa nämndsammanträde. Tony Petterson (S), sammankallande för Naturvårdsprogrammet, meddelar att arbetsgruppen kommer att träffas under hösten för uppföljning av åtgärdsplanen.

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Sessionssalen, Stadshuset kl

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Sessionssalen, Stadshuset kl Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-12 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl 15.00 17.45 Paragrafer 1-12 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-14 1 (19) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.35

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-14 1 (19) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.35 Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-14 1 (19) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.35 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S) Monica Staadig (S) Henning Söndergaard

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 1 (29)

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 1 (29) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 1 (29) Plats och tid Midgårds samlingssal 9.00 17.05 Lunch 12.00 13.00 Paragrafer 1-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23) Plats och tid Marbodal Center, kl 9.00 16.05 Lunch 11.50 12.50 Paragrafer 18-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05 Paragrafer 73-87 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen Stadshuset, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen Stadshuset, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-27 1 (21) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.20 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Stadshuset Sessionssalen, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Stadshuset Sessionssalen, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen, kl 13.00 15.30 Paragrafer 105-118 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.10

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.10 Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 1 (31) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.10 Paragrafer 119-137 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-12 1 (26) Madängsholm Stadshuset, kl 13.00 15.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-12 1 (26) Madängsholm Stadshuset, kl 13.00 15.30 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-12 1 (26) Plats och tid Madängsholm Stadshuset, kl 13.00 15.30 Paragrafer 110-125 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande Ingela

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen, Stadshuset kl

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen, Stadshuset kl Miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-26 1 (21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl 14.00 16.40 Paragrafer 11-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande Nils-Åke

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-10 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-10 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.30 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-10 1 (31) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.30 Paragrafer 81-97 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-07 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 17.00

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-07 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 17.00 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-07 1 (31) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 17.00 Paragrafer 45-60 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S), ordförande Nils-Åke Johansson (S) Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen Stadshuset, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen Stadshuset, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2010-09-29 1 (21) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.20 Paragrafer 85-97 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 1 (29) Midgårds samlingssal, kl 13.00 17.50

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 1 (29) Midgårds samlingssal, kl 13.00 17.50 Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 1 (29) Plats och tid Midgårds samlingssal, kl 13.00 17.50 Paragrafer 51-67 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 1 (32) Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 17.40

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 1 (32) Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 17.40 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 1 (32) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 17.40 Paragrafer 52-69 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-13 1 (29) Madängsholms Bygdegård, kl 13.35 17.20

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-13 1 (29) Madängsholms Bygdegård, kl 13.35 17.20 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-13 1 (29) Plats och tid Madängsholms Bygdegård, kl 13.35 17.20 Paragrafer 55-72 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 2007-11-07 140 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Anette Söderstedt (s) Göte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-15.40 Gruppmöten kl. 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-15.40 Gruppmöten kl. 13.00-13.30 2008-03-26 32 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-15.40 Gruppmöten kl. 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s) Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Astrid Bengtsson (s) Göte Eriksson

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-17 1 (27) Klämmesbo, Midgård kl 13.00 16.45

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-17 1 (27) Klämmesbo, Midgård kl 13.00 16.45 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-17 1 (27) Plats och tid Klämmesbo, Midgård kl 13.00 16.45 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Namn Ledamöter Anneli Sandstedt (C), ordförande 66-70, 72-80 Ingela Nilsson (S)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (27) Sessionssalen Stadshuset, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (27) Sessionssalen Stadshuset, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-10 1 (27) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Paragrafer 1-14 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Jonas Ringqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-10-03 124. Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.40 Gruppmöten kl 13.00-13.30

Sammanträdesdatum 2007-10-03 124. Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.40 Gruppmöten kl 13.00-13.30 2007-10-03 124 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.40 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Anders Lindberg (s) Astrid Bengtsson (s) Göte

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

2015-06-11, kl 14.00-15.45, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-06-11, kl 14.00-15.45, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Nils-Erik

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-05 1 (34) Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 16.20

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-05 1 (34) Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 16.20 Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-05 1 (34) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 16.20 Paragrafer 34-52 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-16.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande 101-106, 108-112 Stefan Andersson (S), 101-109, 111 Ulla Wallin (S) Håkan Andersson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stadsparken, Stämmorna samt Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen,

Stadsparken, Stämmorna samt Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, f2 HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan I ( 16) Pfats och tid Stadsparken, Stämmorna samt Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl 14:00-17: I 0. Beslutande Ledamöter Björn Bröne (Fp), ordförande KAut IAdebetou

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10)

Kultur- och fritidsnämnden (10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-18 1 (10) Plats och tid Paragrafer 38-43 Gimmene herrgård BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (28)

Miljö- och byggnadsnämnden (28) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-11 1 (28) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Gruppmöte 13.00 13.30 Paragrafer 19-21 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S), ordförande Monica

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.30 ande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Ambjörn Lennartsson. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggkontoret

Ambjörn Lennartsson. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggkontoret 2008-11-05 132 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 13.30-16.30 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Jonas Ringqvist (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Peter Ezelius (s) Astrid Bengtsson (s) Göte

Läs mer