Miljö- och byggnadsnämnden (17) Sessionssalen Stadshuset, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden (17) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson (S) Göte Eriksson (S) Monica Staadig (S) Tony Pettersson (S) Ambjörn Lennartsson (M) Gunilla Dverstorp (M) Anneli Sandstedt (C) Nils Werner (MP) Torgny Hedlund (KD) ersätter Ingrid Berglund (FP) ÖVRIGA Ersättare Namn Anette Söderstedt (S) Ulla Brissman (S) Sven Sandrén (M) Majid Farsad (V) Tjänstemän Anders Kyrkander, miljö- och byggchef Marcel Abedini, bygglovshandläggare 102 och 107 Maria Lindström, sekreterare Övriga Nils Werner Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Maria Lindström Jonas Ringqvist Nils Werner Utdragsbestyrkande

2 Miljö- och byggnadsnämnden (17) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Miljö- och byggnadsnämnden Protokollet förvaras Underskrift Miljö- och byggkontoret Maria Lindström Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnadsnämnden (17) Innehållsförteckning 99 Rapporter Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare Anmälan av delegationsbeslut miljö Älvstorp 1:79 - ansökan om förhandsbesked för ändrad användning del av jordbruksfastighet Ansvarig för Boverkets energideklarationsregister Tidaholms Energi ansökan om ändring av villkor för ökad bränsleflexibilitet Förslag till sammanträdestider Information från förvaltningen Övriga frågor... 17

4 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 99 Rapporter a) Dnr 11/BN Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Valstad 121:1 på fastigheten Bäck 14:1.

5 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 100 Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare a) Dnr 11/BN Fallet 19 Allt i Bygge AB, Västra Ringvägen 8, Tidaholm Rivning av enbostadshus, förråd och växthus Rivningslov och startbesked beviljat , B 121/11 b) Dnr 11/BN Ingemarstorp 10:2 Peter Hallberg, Ingemarstorp Mossen, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 122/11 c) Dnr 11/BN Tavlan 4 Jonas Albeman, Folkabo Skedet, Tidaholm Rivning av bostadshus och gårdsbyggnad Rivningslov och startbesked beviljat , B 123/11 d) Dnr 11/BN Tändstickan 17 och 18 Coop Butiker och Stormarknader, Englundavägen 4, Solna Uppsättning av skyltar Bygglov och startbesked beviljat , B 124/11 e) Dnr 11/BN Håkängen 1:4 Hökensås Semesterby, Håkängen 1, Tidaholm Uppställning av villavagnar Bygglov och startbesked beviljat , B 125/11 f) Dnr 11/BN Fallet 13 Tobias Dahlgren, Bruksgatan 23, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan , B 126/11 g) Dnr 11/BN Ön 1 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Installation av ventilation, nya luftintagskanaler Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 127/11

6 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 100 Forts. h) Dnr 11/BN Häggen 1 Morgan och Gunilla Karlsson, Granbacksgatan 9, Tidaholm Rivning av enbostadshus Rivningslov och startbesked beviljat , B 128/11 i) Dnr 11/BN Häggen 1 Morgan och Gunilla Karlsson, Granbacksgatan 9, Tidaholm Nybyggnad av enbostadshus Bygglov och startbesked beviljat , B 129/11 j) Dnr 11/BN Flingan 8 Johan Classon Lennéer, Kanalgatan 6, Tidaholm Tillbyggnad med altan och fasadändring Bygglov och startbesked beviljat , B 130/11 k) Dnr 11/BN Fiskaren 2 Kid Darolf, Björstorpsvägen 27, Tidaholm Fasadändring av enbostadshus Bygglov och startbesked beviljat , B 131/11 l) Dnr 11/BN Solvik 30 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Anläggande av parkeringsplats Bygglov och startbesked beviljat , B 132/11 m) Dnr 11/BN Gandul 16 Malin Davidsson, Ängsgatan 1 D, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 133/11 n) Dnr 11/BN Poppeln 7 Hasse Sörensen, Långgatan 17, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 134/11

7 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 100 Forts. o) Dnr 11/BN Dimbo 7:8 Eva Andersson, Dimbo Strömsdal, Tidaholm Rivning av enbostadshus Rivningslov och startbesked beviljat , B 135/11 p) Dnr 10/BN Madängsholm 10:22 Jörgen Persson och Elisabeth Falbe Persson, Gärdesvägen 24, Tidaholm Nybyggnad av enbostadshus Beslut om kontrollplan , B 136/11 q) Dnr 11/BN Kilåsen 1:8 Magnus Karlsson, Gunnabo 3, Kättilstorp Rivning av fritidshus Anmälan, beslut om kontrollplan , B 137/11 r) Dnr 11/BN Axet 33 Urban Larsson, Mellgrensgatan 18, Tidaholm Installation av braskamin med fläktstyrd rökgaskanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked beviljat , B 138/11 s) Dnr 11/BN Axet 33 Urban Larsson, Mellgrensgatan 18, Tidaholm Tillbyggnad med uterum Bygglov och startbesked beviljat , B 139/11

8 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 101 Anmälan av delegationsbeslut miljö Del nr M 140/11 JAB Dnr Hångsdala 6:2 Jonas Albeman, Folkabo Skedet, Tidaholm Beslut Del nr M 141/11 JAB Dnr Kymbo 2:7 Annika Dahlqvist, Kymbo Skogshyddan, Falköping Beslut Del nr M 142/11 JAB Dnr Löjan 4 Kurt och Yvonne Stadig, Alviksvägen 15, Tidaholm Beslut Del nr M 143/11 JAB Dnr Cypressen 2 Jonny Gustavsson, Ingemarsgatan 10, Tidaholm Beslut Del nr M 144/11 JAB Dnr Järnåsen 1:4 Göran och Christel Lundberg, Agnetorp Broholm, Tidaholm Beslut Del nr M 145/11 JAB Dnr Skogvaktaren 7 Rolf Johansson, Filaregatan 14, Tidaholm Beslut Del nr M 146/11 JAB Dnr Skatan 9 Peter Junkergård, Hellidsvägen 14, Tidaholm Beslut

9 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 101 Forts. Del nr M 147/11 JAB Dnr Valstad 4:33 Bertil Andersson, Smultronstigen 5, Tidaholm Beslut Del nr M 148/11 BS Dnr Pilen 4 Hälsocenter Tidaholm AB, Ulvestorpsgatan 3 E, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 149/11 PL Dnr Velinga 8:11 Elof Larsson, Velinga Sandkullen, Tidaholm Handläggning av anmälan om dispens, förlängt slamtömningsintervall Beslut Del nr M 150/11 BS Dnr Gruvan 11 Mat & Party Tidaholm HB, Museigatan 3, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 151/11 PL Dnr Sjogerdala 1:7 Tomas Klaar, Velinga Solliden, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 152/11 PL Dnr Blåklinten 4 Peter Hunt, Sländvägen 1, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 153/11 BS Dnr Idun 2 Nohrbergs Café, Gamla Torget 2, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut

10 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 101 Forts. Del nr M 154/11 JAB Dnr Madängsholm 10:2 Kerstin Enegren, Linvägen 12, Tidaholm Beslut Del nr M 155/11 JAB Dnr Flora 2 Patrik Ceder, Sandstensvägen 1, Tidaholm Beslut Del nr M 156/11 JAB Dnr Valhall 2 Johanna Larsson, Villagatan 15, Tidaholm Beslut

11 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 102 Älvstorp 1:79 - ansökan om förhandsbesked för ändrad användning del av jordbruksfastighet Dnr 11/BN Jimmy Norberg, Acklinga Djuråsen, Tidaholm ansöker om förhandsbesked för ändrad användning av ladugårdsbyggnad till mindre verkstad för privat bruk, på del av fastigheten Älvstorp 1:79. Sökanden avser att ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten. Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vidare sägs i 2 kap planoch bygglagen att mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Bedömning Åtgärdsförslaget bedöms uppfylla kraven som ställs i 2 kap plan- och bygglagen. Ändrad användning av ladugårdsbyggnaden till mindre verkstad för privat bruk på den rubricerade platsen kommer inte att försämra livskvaliteten för boende i området, under förutsättning att åtgärderna i beslutet vidtas. Byggnaden bedöms vara rätt lokal för den förslagna verksamheten. Berörda sakägare samt Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några erinringar har inte framförts till miljöoch byggnadsnämnden. Enligt 9 kap. 31 i plan- och bygglagen, ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden uppfyller bl.a. de krav som följer av 2 kap. 4-5 och 8 kap. 9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för ändrad användning av ladugårdsbyggnad till mindre verkstad för privat bruk på del av fastigheten Älvstorp 1:79. Forts.

12 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 102 Forts. Villkor Verkstadsdelen skall utföras med avskiljning som egen brandcell i lägst brandteknisk klass EI30. Brandvarnare skall installeras. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att störande ljud begränsas. Boverkets byggregler samt naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller tillämpas. Anläggande av in- och utfart skall utföras på sådant sätt att vändplan för bil anordnas på egen tomtmark. Upplysning Förhandsbesked prövar huruvida verksamheten kan tillåtas på den avsedda platsen. Byggnadens ändamålsenlighet/tekniska krav prövas i ansökan om bygglov. För anordnande av enskild avloppsanläggning, krävs det separat tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Om avloppsvatten skall avledas från verkstadsbyggnaden, antingen till kommunala ledningsnätet eller till enskild anläggning, måste detta göras via typgodkänd oljeavskiljare. Har ansökan om bygglov med fullständiga handlingar inte inkommit till miljöoch byggnadsnämnden innan upphör tillstånd om förhandsbesked att gälla. Sändlista Jimmy Norberg Akten

13 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 103 Ansvarig för Boverkets energideklarationsregister Miljö- och byggnadsnämnden är enligt lagen om energideklarationer för byggnader, ansvarig att utöva tillsyn över energideklarationer. Nämnden måste därför utse en kontaktperson som får tillgång till Boverkets energideklarationsregister. Av nämndens överläggningar framgår att miljö- och byggchef Anders Kyrkander bör utses som kontaktperson för Boverkets register. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden utser Anders Kyrkander som kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister. Sändlista Boverket Akten

14 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 104 Tidaholms Energi ansökan om ändring av villkor för ökad bränsleflexibilitet Dnr Länsstyrelsen har begärt miljö- och byggnadsnämndens yttrande över Tidaholms Energi AB:s ansökan om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken med anledning av utökad bränsleflexibilitet samt förlängning av prövotidsförfarande för fjärrvärmeverket Eldaren på fastigheten Ramstorp 6:1. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande daterat som innebär yrkat bifall villkorat med nedanstående ändringar i alternativ 1 enligt ansökan. Att samtliga fraktioner inom 02 undantas och att även fraktionerna , , , , , samt undantas över avfallsslag som får eldas. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande. Reservation Gunilla Dverstorps (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: Jag reserverar mig mot beslutet eftersom jag anser att Miljö- och Byggnadsnämnden inte ska ställa villkor eller göra yrkande i ett yttrande. Sändlista Länsstyrelsen Akten

15 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 105 Förslag till sammanträdestider 2012 Arbetsutskottet Miljö- och byggnadsnämnden 1 februari 15 februari 7 mars 21 mars 18 april 2 maj 30 maj 13 juni 22 augusti 5 september 19 september 3 oktober 17 oktober 31 oktober 21 november 5 december Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesdagar. Sändlista Samtliga nämnder Akten

16 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 106 Information från förvaltningen Enligt nya plan- och bygglagen som trädde i kraft måste begreppet samlad bebyggelse bytas ut till sammanhållen bebyggelse. Förvaltningen återkommer med förslag till begreppsändring samt att nuvarande kartor revideras. Förslaget kommer att redovisas vid arbetsutskottets nästa sammanträde. Förvaltningschefen informerar: Vissa av kommunens detaljplaner är inaktuella. Målet är att planerna är rättssäkra och strategiska. Förvaltningen kommer att påbörja en detaljplaneöversyn. Det pågående arbetet med den nya in- och utfartsvägen till Marbodal. Kungsbroskolans område, hur processen fortskrider. Planer för Vulcanön - en stadsutveckling för ett kommande kulturcentrum. Prioritering kommer att ske av Marbodalsvägen, Kungsbroskolans område och detaljplaneöversynen vilket innebär att förvaltningen måste skjuta på arbetet med detaljplan för Västra Drottningvägen, undersökningsområde 1 Tidan och framtagande av ny översiktsplan. Målstyrning förvaltningen kommer att arbeta enligt nya arbetsformer.

17 Miljö- och byggnadsnämnden (17) 107 Övriga frågor Gunilla Dverstorp (M) kommer att lämna in skriftlig avsägelse som ersättare i Kommunala handikapprådet för funktionshinderfrågor för miljö- och byggnadsnämnden. Monica Staadig (S) lyfter frågan Lövskogsinventeringen. Förvaltningschefen svarar att biolog Lars-Göran Lindgren har skickat in ett utkast till Länsstyrelsen. Redovisning kommer att ske på nästa nämndsammanträde. Tony Petterson (S), sammankallande för Naturvårdsprogrammet, meddelar att arbetsgruppen kommer att träffas under hösten för uppföljning av åtgärdsplanen.

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 2007-11-07 140 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Anette Söderstedt (s) Göte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer