Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl Gruppmöten kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl Gruppmöten kl Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Anette Söderstedt (s) Göte Eriksson (s) Jonas Ringqvist (s) Ambjörn Lennartsson (m) Johan Liljegrahn (m) Ingrid Berglund (fp) Anneli Sandstedt (c) Göran Olofsson (mp) Övriga deltagande Nils-Åke Johansson (s) Bill Malm (m) Majid Farsad (v) Jan-Åke Sandberg Paragrafer Utses att justera Göte Eriksson Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret Sekreterare (Jan-Åke Sandberg) Ordförande... (Curt B Gustavsson) Justerande... (Göte Eriksson) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Protokollet förvaras Miljö- och byggkontoret Underskrift... (Jan-Åke Sandberg) Utdragsbestyrkande

2 Sändlista: Anmälan av delegationsbeslut förvaltningschefen a) Dnr 07/BN Tunet 4 Jan-Olov Burman, Solkullegatan 2, Tidaholm Tillbyggnad av entré samt nybyggnad av utvändig entrétrappa till lägenhet på andra våning Bygglov beviljat , B 124/07 b) Dnr 07/BN Vattningen 3:10 Evelina Malmberg, Rosendal, Tidaholm Ändrad användning av sovrum till massagerum Bygglov beviljat , B 125/07 c) Dnr 07/BN Fagotten 18 Majid Farsad, Bruksgatan 9 B, Tidaholm Tillbyggnad av enbostadshus Bygglov beviljat , B 126/07 d) Dnr 07/BN Eldaren 1 TeliaSonera Mobile Networks AB, Ekonomi/avtal, Upplevelsen, Farsta Nybyggnad av teknikbod Bygglov beviljat , B 127/07 e) Dnr 07/BN Smörblomman 1 Radivoje och Sasa Bacinic, Stensikagatan 3 C, Tidaholm Nybyggnad av enbostadshus Beslut om kontrollplan , B 128/07 f) Dnr 07/BN Smörblomman 4 Andreas Lemcke och Angelica Björk, Ramstorpsvägen 26, Tidaholm Nybyggnad av enbostadshus Beslut om kontrollplan , B 129/07

3 Forts. g) Dnr 07/BN Rågen 4 Jan-Ove Friman, Frörievägen 16, Tidaholm Tillbyggnad med uterum Bygglov beviljat , B 130/07 h) Dnr 07/BN Suntak 2:21 Niclas och Maria Österberg, Suntak Bondhemmet, Tidaholm Om- och tillbyggnad av enbostadshus Bygglov beviljat , B 131/07 i) Dnr 07/BN Velinga 9:4 Wivan Gustafsson, Velinga Limmared, Tidaholm Nybyggnad av garage Bygglov beviljat , B 132/07 j) Dnr 07/BN Yxan 6 Minova AB, Sjöbergs väg 7, Malmö Nybyggnad av garage- och kontorsbyggnad Bygglov beviljat , B 133/07 k) Dnr 07/BN Älekärr 1:19 Arne Lundgren, Härja Älekärr, Tidaholm Nybyggnad av garage Bygglov beviljat , B 134/07 l) Dnr 07/BN Orleka 2:37 Linda Johansson, Orleka Nolgården 1, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Bygganmälan, beslut om kontrollplan , B 135/07 m) Dnr 07/BN Granaten 28 IAC Group AB Tidaholm, Tidaholm Insättning av ny port Bygglov beviljat , B 136/07

4 Forts. n) Dnr 07/BN Blid 3 Klippkompaniet, Gamla Torget 3, Tidaholm Uppsättning av skylt Bygglov beviljat , B 137/07 o) Dnr 07/BN Fallet 7 Benny Andersson, von Essens väg 24, Tidaholm Rivning av uthuslänga Rivningslov beviljat , B 138/07 p) Dnr 07/BN Hägne 2:3 Siv Storm, Hägnevägen 11, Tidaholm Överbyggnad av entré Bygglov beviljat , B 139/07 q) Dnr 07/BN Gäddan 5 Conny Larsson, Tvärvägen 6, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Bygganmälan, beslut om kontrollplan , B 140/07 r) Dnr 07/BN Klingan 27 Claes Nyström, Skolgatan 38, Tidaholm Installation av braskamin och ny rökkanal Bygganmälan, beslut om kontrollplan , B 141/07

5 Sändlista: Anmälan av delegationsbeslut miljö Del nr M 127/07 VM Tunet 4 Jan-Olov Burman, Solkullegatan 2, Tidaholm Beslut Del nr M 128/07 VM Ullstorp 1:13 Christian Johansson, Ullstorp 2, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 129/07 VM Berg 1:3 Mikael Åsberg, Stallängsvägen 25, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 130/07 VM Ågården 1:6 Anders Lundström, Vättak Ågården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 131/07 VM Armborstet 9 Jan Skoglöf, Bredegårdsgatan 5, Tidaholm Beslut Del nr M 132/07 VM Leringen 1:7 Tore Andersson, Lundenvägen 45 F, Skövde Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut

6 Forts. Del nr M 133/07 CA Ormestorp 1:10 Evald Anderssons Snickeri AB, Köttorp, Tidaholm Beslut om föreläggande Beslut Del nr M 134/07 VM Backsippan 6 Filip Antonsson, Västra Drottningvägen 31 B, Tidaholm Beslut Del nr M 135/07 VM Tårpilen 8 Lars Johansson, Västra Drottningvägen 35, Tidaholm Beslut Del nr M 136/07 VM Tiljan 3 Terttu Johansson, Västra Drottningvägen 90, Tidaholm Beslut Del nr M 137/07 VM Artisten 8 Rolf Thelander, Box 7, Tidaholm Beslut Del nr M 138/07 VM Fallet 5 Anders Andersson, von Essens väg 20, Tidaholm Beslut Del nr M 139/07 VM Haboltorp 2:2 Länsstyrelsen Västra Götaland, Ingela Gjers, Vänersborg Yttrande angående överklagat ärende om avslag på dispensansökan från sophämtning Yttrande

7 Forts. Del nr M 140/07 VM Fyris 16 John Salenmark, Aspelundsgatan 3, Tidaholm Beslut Del nr M 141/07 VM Varv 1:2 Mikael Lundh, Backgården 2, Tidaholm Bekräftelse på anmälan för inrättande av två värmepumpsanläggningar Beslut Del nr M 142/07 VM Kulle 1:75 Torbjörn Samuelsson och Agneta Strandberg, Agnetorp Björkhaga, Tidaholm Beslut Del nr M 143/07 VM Varv 22:3 Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Ekelundsgatan 1, Göteborg Yttrande angående länsstyrelsens yttrande till miljöprövningsdelegationen om Ekedalens Maskin AB:s ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Yttrande Del nr M 144/07 VM Vitared 1:39 Verner Johansson, Tegnérgatan 19, Skillingaryd Tillstånd för avloppsanordning Beslut

8 Sändlista: Detaljplan för del av Helliden 2:28 Akten Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Helliden 2:28. Förslaget innebär i huvudsak att område som i tidigare detaljplan varit avsett att bebyggas med flerbostadshus ändras till område för småhusbebyggelse. I handläggningen av planärendet har enkelt planförfarande tillämpats. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 12 oktober till och med 2 november Synpunkter som inkommit under samrådstiden har behandlats i särskilt utlåtande daterat Av miljö- och byggnadsnämndens överläggningar framkommer att punkten b 2 på plankartan som anger att fastighet skall anslutas till fjärrvärmenätet skall utgå och ersättas med text i planbeskrivningen som anger att området skall anslutas till fjärrvärmenätet. Beslut antar förslaget till detaljplan med undantag för beteckningen b 2 som skall strykas i planbestämmelserna och på plankartan.

9 Sändlista: Kof Akten Förslag till kvarters- och gatunamn för del av Södra Hellidsområdet Miljö- och byggkontoret har lämnat förslag till kvarters- och gatunamn inom nyexploateringsområde på del av fastigheten Helliden 2:28. Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande ställt sig bakom förslaget. Beslut fastställer kvartersnamnen Gulsippan och Vallmon samt gatunamnet Fjärilsvägen.

10 Sändlista: Kf Akten Detaljplan för del av Stallängen 3:1 m fl. Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till ny detaljplan för rubricerat område. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att bygga bostäder för särskilt boende samt att skapa parkeringsmöjligheter för verksamheten på fastigheten Solvik 30. Detaljplanen har varit utställd under perioden 24 september till och med 12 oktober Synpunkter som framkommit under utställningstiden har sammanställts i separat utlåtande. De synpunkter som framkommit föranleder inga ändringar i planförslaget. Beslut godkänner förslaget till detaljplan samt överlämnar detsamma till kommunfullmäktige för antagande.

11 Sändlista: Akten Fyris 21 förslag till upphävande av fastighetsplan Beyron Malmberg, Björstorpsvägen 51, Tidaholm, har i skrivelse framfört önskemål om att fastighetsplanen för fastigheten Fyris 21 upphävs. Syftet med framställan är att kunna tillåta att del av byggnaden på Fyris 21 skall kunna styckas av och att en ny fastighet bildas. Miljö- och byggkontoret har upprättat erforderliga handlingar som kan ligga till grund för upphävande av fastighetsplanen. Beslut ger förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd med redovisade handlingar som underlag. I handläggningen av ärendet kan enkelt planförfarande tillämpas.

12 Sändlista: Förslag till sammanträdestider 2008 Samtl nämnder Arbetsutskottet 30 januari 13 februari 12 mars 26 mars 23 april 7 maj 28 maj 11 juni 20 augusti 3 september 17 september 1 oktober 22 oktober 5 november 26 november 10 december Beslut fastställer förslaget till sammanträdesdagar

13 Sändlista: Akten Byte av tjänstebil för mätverksamheten Miljö- och byggkontoret har framfört önskemål om att byta ut tjänstebilen som används av mätningsverksamheten på grund av bilens ålder och skick. Nuvarande bil är av typ kombimodell och uppfyller inte funktionskraven som ställs i verksamheten. För att erhålla en rationell användning av fordonet behövs en småbil av typ skåpbil. Förvaltningen har utrett frågan om att införskaffa ett fordon som klassificeras som miljöfordon. Undersökningen visar att något fordon som uppfyller både funktionskravet och högsta miljöklassen inte kan erbjudas av de leverantörer som Tidaholms kommun har avtal med. Med hänvisning till korta körsträckor (ca 350 mil/år) och de funktionskrav som efterfrågas, föreslås att en Renault Kangoo skåp diesel köps in. Modellen uppfyller inte kraven avseende CO 2 - utsläpp för att klassificeras som miljöfordon. Göran Olofsson (mp) föreslår att förvaltningen skall ges i uppdrag att fortsätta sökandet efter fordon tills man finner en modell som uppfyller miljökraven. Curt Gustavsson (s) föreslår att inköp av bil kan göras enligt förvaltningens önskemål. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutat enligt Curt Gustavssons (s) förslag. Beslut beslutar att förvaltningen tillåts inköpa en småbil av märket Renault Kangoo diesel. Göran Olofsson (mp) reserverar sig mot beslutet.

14 Sändlista: Information från förvaltningen Skrivelse har ställts till ägaren av fastigheten Valstad 27:1 avseende uppförande av nybyggnad på fastigheten. Information om planerad plan- och bygglagsutbildning den 28 november kl i disponentvillan.

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85 Byggnads- och räddningsnämnden 2015-05-25 1 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagande Paragrafer Stadshuset, Högby-lokalen, måndag 25 maj 2015, kl 13:00-16:25 Anders Steen (C), ordförande Kent

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer