Verksamhetsplan 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014/2015"

Transkript

1

2

3

4 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-XX-XX

5 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4 Övergripande mål... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan akademierna... 4 Delmål 2: Ökad transparens i utvecklingsarbetet av kurser och utbildningsprogram... 4 Ett hälsosammare studentliv... 5 Övergripande mål... 5 Delmål 1: Utökat utbud av hälsofrämjande aktiviter för studenter... 5 Delmål 2: Sprida fördelarna med ett hälsosamt studentliv... 5 Organisationsimplementering... 6 Övergripande mål... 6 Delmål 1: Tydlig kommunikation av den nya organisationen som är fastställd... 6 Delmål 2: Lyssna in och anpassa organisationen... 6 Delmål 3: Stötta studentkårens engagerade studenter... 6 Kompetensutveckling & medvetandegörande... 7 Övergripande mål... 7 Delmål 1: Ökad medvetenhet inom och utom organisationen om studentkårens arbete... 7 Delmål 2: Kompetensutveckling

6 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver den löpande verksamheten. Föregående års verksamhetsplan beskrev väldigt detaljerade mål, som gav ett minimalt spelrum att agera på oförutsedda frågor som dök upp under verksamhetsårets gång. Målen var ofta skrivna på ett sätt som gjorde det svårt att arbeta vidare med ett område när målet väl var nått. Strukturen på dokumentet har därför arbetats om till verksamhetsåret 2014/2015. Konceptet att nedteckna ett stort antal enskilda relativt detaljerade arbetsuppgifter har frångåtts, och ersatts med att istället fokusera på tre huvudområden med några delmål var, samt ett kompletterande område som ska genomsyra hela verksamheten. De tre huvudområdena fokuserar på tre olika delar av verksamheten: utbildningsuppdraget, studentlivet och studentkårens omorganisation. Med förändringarna är det en förhoppning om att alla delar av studentkåren ska kunna ta till sig verksamhetsplanen och kunna knyta sin verksamhet till den. Målgrupp Verksamhetsplanen riktar sig till alla delar inom Studentkåren i Borås, såväl de organ som arbetar med studiesociala uppdrag som de som driver utbildningsuppdraget. Dokumentet riktar sig också till de medlemmar eller icke-medlemmar som önskar få en djupare insikt i vad studentkåren aktivt arbetar för under verksamhetsåret. 3

7 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur Genom den omorganisation som högskolan och följaktligen studentkåren genomgår under verksamhetsåret, kommer tidigare institutioner vid högskolan att slås samman. Institutionerna erbjuder idag varierande förutsättningar för studenten beträffande rättssäkerhet, något som inte är helt oproblematiskt. Detta tar sin grund i dagslägets institutionsspecifika regler och riktlinjer för rättssäker examination som inte nödvändigtvis överensstämmer mellan institutionerna. Studentkåren i Borås vill fortsätta bedriva ett aktivt arbete i att upprätthålla och utveckla rättssäkerheten och klargöra studenters rättigheter vid Högskolan i Borås, såväl inom akademierna som högskoleövergripande. I led med arbetet för studenters rättigheter anser studentkåren att det måste finnas en starkare ambition i att tydliggöra utvecklingen av kurser och utbildningsprogram från högskolans sida. Det är viktigt att studenterna får möjlighet att ta del av hur utbildningen förändras från år till år. Utvecklingen kan bero på exempelvis kursvärderingar eller synpunkter uttryckta på annat sätt från studenter. Denna transparens kan i sin tur leda till ett ökat engagemang från studenter att vara en del av utvecklingen. Det måste ske ett tydliggörande av vilken inverkan studenters åsikter har på utbildningen. Övergripande mål I och med studentkårens omorganisering behöver organisationen hitta former för hur arbetet med utbildningspåverkan ska struktureras. Det är särskilt viktigt att i ett tidigt skede av omorganiseringen se över strukturen för utbildningspåverkan. Särskilt viktigt är det att lyfta fram frågan om rättssäkerhet inom akademin såväl som högskoleövergripande, då omorganiseringen riskerar påverka studenternas rättssäkerhet när institutioner slås samman. Också en ökad transparens från högskolans sida för att uppmuntra studenter att lämna synpunkter bör prioriteras. Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan akademierna Att studenter ska bedömas utifrån tydliga, adekvata och lättillgängliga regler är av högsta vikt. Vilken akademi en student läser vid ska inte ha någon inverkan på rättssäkerheten, något som är extra viktigt att bevaka under högskolans omorganisation. Varje student ska garanteras att deras prestationer bedöms rättssäkert, och ges möjlighet att ta del av de riktlinjer och regler som styr bedömningen, oavsett vilken akademi de tillhör. Delmål 2: Ökad transparens i utvecklingsarbetet av kurser och utbildningsprogram I arbetet med att representera studenters åsikter i utveckling av utbildningen samt uppmana studenter till att uttrycka sina åsikter är det mycket viktigt att förändring och utveckling till följd av representation och åsikter tydliggörs. En sådan klarhet kan potentiellt göra studenterna mer aktiva i utvecklingen av sin egen utbildning och således även engagera studenter i utbildningsfrågor. Den påverkan studenterna och studentkåren har på utbildningen måste synliggöras i större utsträckning. 4

8 Ett hälsosammare studentliv Idag finns det flera studenter som lider av stress, försämrad koncentration och sömnbrist. Studentens fysiska och mentala hälsa beror på flertalet faktorer där krävande studieperioder och oroligheter i privatlivet kan bidra till försämrad prestation och ett sviktande humör. Ett hälsosamt levnadssätt är inte hela svaret men kan vara en bra bit på väg att hantera dessa faktorer. Att läsa vid en högre utbildning kan vara krävande och det är därför viktigt att inte prioritera bort delar som kan bidra till bättre förutsättningar för lyckade studieresultat och ett sunt studentliv. Övergripande mål Studentkåren i Borås ska under året erbjuda studenter möjligheten att aktivera sig och lära sig vad ett hälsosammare leverne kan resultera i. Delmål 1: Utökat utbud av hälsofrämjande aktiviter för studenter Med en begränsad budget kan det vara svårt för studenter att investera i ett gymkort och studentkåren bör se över möjligheter för att aktivera studenterna på ett ekonomiskt och flexibelt sätt. Detta kan ske genom samarbeten med idrottsföreningar, själva arrangera aktiviteter inom hälsa, uppmärksamma redan befintliga samarbeten och rabattgivare samt försöka hitta nya. Delmål 2: Sprida fördelarna med ett hälsosamt studentliv Genom att informera och aktualisera frågan om studenters hälsa hoppas studentkåren att det ska stimulera studenter att bli medvetna om de positiva effekterna av ett hälsosamt levnadssätt. Med ett helhetsgrepp där hälsa belyses från alla olika perspektiv, slår studentkåren ett slag för att läsåret 2014/2015 blir ett hälsoår i Studentkåren i Borås historia. 5

9 Organisationsimplementering Det är viktigt för studentkåren att lägga vikt vid organisationsimplementering då detta verksamhetsår kommer lägga grunden för studentkårens utformning och verksamhet på längre sikt. Genom att aktivt arbeta med detta under året ökar möjligheten för ett mer välarbetat koncept och tydligare organisation. Studentkåren skall under högskolans och sin egen omorganisation fortsätta arbeta för studenterna samt vara inkluderande, ge trygghet och skapa möjligheter som organisation i enlighet med den värdegrund som finns. Det är viktigt att visa en tydlighet under organisationsimplementeringen för att undvika missförstånd, men det är lika viktigt för studentkåren att lägga vikt vid kommunikationen mellan styrelse och förtroendevalda för varje sektion. Detta för att arbeta fram och skapa en bra utformning för sektionsstrukturen. Utöver tydlighet och bra kommunikation vill studentkåren att studenternas vardag inte skall påverkas negativt av den nya organisationen. Övergripande mål Studentkåren i Borås skall finnas till för studenterna och se till att de i minsta möjliga mån påverkas negativt av både högskolans samt studentkårens omorganisation. Under året kommer också studentkårens verksamhet behöva utvecklas, då det finns en risk att allt inte fungerar som det är tänkt från början i och med omorganiseringen. Delmål 1: Tydlig kommunikation av den nya organisationen som är fastställd Eftersom studentkåren från och med 1 juli 2014 kommer gå in i en ny organisation finns ett stort behov av att kommunicera denna struktur bland medlemmar och andra. En del i detta är bland annat tillgängliggörande av de dokument som styr föreningens organisation, samt vara tydliga i kommunikationen av denna. Det är viktigt att det finns en ökad förståelse för studentkårens organisation bland medlemmarna och högskolans anställda, då en oförstående av den riskerar försvåra implementeringen av den nya organisationsstrukturen. Delmål 2: Lyssna in och anpassa organisationen Delar av studentkårens nya organisation är vid tiden för implementeringen inte helt självklar. Under året är det viktigt att det ges utrymme att utveckla och anpassa de organ som inte lyckats hitta sin naturliga roll i organisationen. I detta arbete bör hela organisationen vara behjälplig. Delmål 3: Stötta studentkårens engagerade studenter Arbetet som studentkårens engagerade medlemmar genomför bör grundas i medvetenhet och en känsla av trygghet. Detta kan göras genom att erbjuda studentrepresentanter stöd och utbildning i arbetet de förväntas utföra. Studentrepresentanter och andra engagerade bör tillgodoses med de verktyg som behövs för att hantera de utmaningar man ställs inför i och med implementering av ny organisation. 6

10 Kompetensutveckling & medvetandegörande Som ett stöd till de tre huvudområdena lyfts också kompetensutveckling och medvetandegörande fram som ett särskilt område som avses fokuseras på under året. Det är ett område som behöver genomsyra samtliga delar av studentkårens verksamhet, både för att arbetet ska kunna genomföras med så gott resultat som möjligt, men också för att lägga en god grund inför framtiden. Denna goda grund grundas i huvudsakligen två områden: medvetandegörande av studentkårens arbete, och kompetensutveckling av studentkårens förtroendevalda och i övrigt engagerade medlemmar. Övergripande mål För att fortsätta utveckla organisationen och för att uppmuntra fler studenter till engagemang bör ett aktivt arbete ske för att skapa ökad medvetenhet bland studenterna om den verksamhet som studentkåren bedriver. Studentkåren bör även erbjuda aktiva inom organisationen en möjlighet till personlig utveckling. Delmål 1: Ökad medvetenhet inom och utom organisationen om studentkårens arbete Studentkåren i Borås har ett behov av att förtydliga sina roller gentemot studenterna, högskolan och det omgivande samhället. Genom att tydligt kommunicera resultatet av det påverkansarbete studentkåren genomför, såväl som att på ett mer professionellt sätt utveckla marknadsföringen av aktiviteter, kan förståelsen för studentkårens påverkansmöjlighet tydliggöras bland studenterna. Delmål 2: Kompetensutveckling Det är viktigt att arbeta för att kontinuerligt utveckla kompetensen inom organisationen, inom det studiesociala området såväl som utbildningsområdet, men också i det dagliga arbetet på alla nivåer i organisationen. För att på ett fullgott sätt kunna genomföra påverkansarbete krävs det att de förtroendevalda har fått de verktyg som krävs för att de ska känna sig trygga i sin roll. Det kommer också vara viktigt att de känner en trygghet i att det alltid finns någon att vända sig till om behovet av hjälp uppkommer. 7

11 Budget Studentkåren i Borås verksamhetsåret 2014/2015 Noter 1. Tre alternativ som är beräknade på 1700, 1900 respektive 2100 helårsmedlemmar á 200 kr. Under verksamhetsåret 2013/2014 har studentkåren haft ca 1800 helårsmedlemmar. 2. Beräknat på 5600 HST för hösten och 5500 HST för våren. 3. Avser 350 tkr bidrag från högskolan och 90 tkr för intäkter från sittning. 4. Styrelsens disposition har tidigare år varit 100 tkr. Vi vill tydliggöra att 30 tkr för sektionerna och 10 tkr avsätts för stöd till föreningar och intressegrupper. 5. Avgiften är 5 kr på HST, dvs 5500 * 5 kr. Därtill kommer resor för SFS-Fum och medlemsträffar på totalt 20 tkr. 6. Ordförande på 100%, 180% vice ordförande (20% vice ordförande tillhör introduktionen). 7. Kanslichef på 100%, receptionist och informatör på 25% vardera samt vaktmästare på 20%. 8. Kopieringsmaskin, datorer, försäkringar, div kontorsmaterial, telefoner, redovisning, revision och it-kostnader. 9. Städning av lokaler, fönsterputs, städ/hygienmaterial till lokalerna samt elkostnader. 10. Här i ingår bland annat 20% vice ordförande för studiesociala frågor samt 20% för den nya vice ordförande under månaderna mars-juni för att kunna ta över projektansvaret för introduktionen. 11. Avser avskrivningar på medlemssystem (38 tkr) och bilen (13 tkr) och kontorsinventarier (11 tkr).

12 Budget Studentkåren i Borås verksamhetsåret 2014/2015 Olika versioner vid olika medlemsantal Antal helårsmedlemmar 1,700 1, INTÄKTER Medlemsavgifter 1 340, , ,000 Ersättning Högskolan 2 2,199,000 2,199,000 2,199,000 Introduktionen 3 440, , ,000 SUMMA INTÄKTER 2,979,000 3,019,000 3,059,000 KOSTNADER Medlemskostnader Medlemssystem -56,000-56,000-56,000 Medlemsaktiviteter -50,000-50,000-50,000 Måltider och fika -45,000-45,000-45,000 Utbildning -10,000-10,000-10,000 Kårstyrelsens disposition 4-60,000-60,000-60,000 Sektioner 4-30,000-30,000-30,000 Föreningsstöd 4-10,000-10,000-10,000 Reklam och PR -45,000-45,000-45, , , ,000 Påverkansarbete Utbildning -10,000-10,000-10,000 Informationstrycksaker -20,000-20,000-20,000 SFS 5-48,000-48,000-48,000 Personalkostnader 6-832, , , , , ,000 Kansliet Personalkostnader 7-664, , ,000 Personalomkostnader -10,000-10,000-10,000 Administrationskostnader 8-457, , ,000 Resekostnader -43,000-43,000-43,000 Lokalomkostnader 9-158, , ,000 Inventarier -5,000-5,000-5,000-1,337,000-1,337,000-1,337,000 Introduktionen , , ,000 Omorganisationskostnader -20,000-20,000-20,000 Avskrivningar 11-62,000-62,000-62,000 Bolag -50,000-50,000-50,000 SUMMA KOSTNADER -3,058,000-3,058,000-3,058,000 RESULTAT -79,000-39,000 1,000

13 Fullmäktigemöte Bilaga 4 Novitas-Humanitas-Scientias Novitas som kommer från det latinska ordet novus, som betyder ny. Ett bra namn på en sektion där nyskapande står i centrum. Nyskapande mode och design, nya innovationer och nytänk på ekonomisystem som skapar förutsättningar för ett hållbart företagsklimat. Humanitas som kommer från det latinska ordet humanus, som betyder mänsklig. Ett namn som med lätthet går att koppla till de förväntningar som ligger på yrkesgrupperna som samlas i denna sektion. Att relationen mellan yrkesutövare och mottagare ska genomsyras av mänsklighet är det nog ingen som motsäger sig. Scientias som kommer från det latinska ordet scientia, som betyder kunskap och vetande. Två ord som väl beskriver den verksamhet som studenterna vid denna sektion kommer att handskas med i sitt framtida yrkesliv. Oavsett om det handlar om att sortera, tillhandahålla eller förmedla kunskap så är kopplingen stark med de olika utbildningsprogrammen.

14 Fullmäktigemöte Bilaga 5 Färgförslag för sektioner Novitas Röd Rött signalerar aktion, äventyr, energi, spänning, kärlek, passion, styrka och kraft. Rött är en festfärg, vilket kan ses bland annat på filmstjärnornas röda matta. Som färg på klädesplagg anses den vara mycket sensuell. Sektionsnamnet Novitas har föreslagits till sektionen kopplad till Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi som står för ny, nyskapande och innovation. Resonemanget har varit att den röda färgen skulle falla sig väl in på denna sektion. Nyskapande går mycket hand i hand med värdeorden passion, kärlek, styrka och kraft. Humanitas Blå Blått signalerar auktoritet, lugn, förtroende, värdighet, lojalitet, makt, framgång, säkerhet, fridfullhet och pålitlighet. Inom logodesign används färgen ofta inom statliga myndigheter, medicin- och storföretag. Sektionsnamnet Humanitas, som står för människan, har föreslagits till sektionen kopplad till Akademin för Vård, Arbetsliv och Välfärd. För att inge ett förtroende är det viktigt att man förmedlar lojalitet, säkerhet, värdighet och pålitlighet. Viktiga faktorer om man arbetar med människor och vill värna om människan. Denna färg symboliserar förtroende, värdighet, säkerhet och lojalitet vilket skulle stärka sektionens namn Humanitas. Scientias - Gul Gult signalerar glädje/lycka, upplysning, nyfikenhet, lekfullhet, positivitet, solsken, värme och försiktighet. Gult ses som en optimistisk och ungdomlig färg och används ofta för att fånga uppmärksamheten hos fönstershoppare. Färgen brukar ofta användas i logodesign för dess tendens att synas tydligt. Sektionsnamnet Scientias har föreslagits till sektionen kopplad till Akademin för Bibliotek, Information, Pedagogik och IT som står för kunskap. Resonemanget har varit att färgen gul skulle passa denna sektion bra då samtliga program arbetar för kunskapförmedling och sökning. Denna färg symboliserar upplysning, nyfikenhet och lekfullhet vilket är passande egenskaper i kunskapssökning och -förmedling. Källa:

15 Fullmäktiges arbetsordning Studentkåren i Borås Fastställd av fullmäktige 2014-XX-XX

16 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Disposition... 3 Vad är fullmäktige?... 4 En fullmäktigeledamots ansvar... 5 Fullmäktiges utförande över året... 6 Åtaganden... 6 Inför fullmäktigesammanträde... 7 Under fullmäktigesammanträdet... 8 Efter fullmäktigesammanträdet

17 Bakgrund Studentkåren i Borås har i led med Högskolan i Borås omorganisation själva genomfört organisatoriska förändringar av bland annat stadgan och därigenom fullmäktiges struktur. Det förefaller därför lämpligt att även fullmäktiges arbetsordning revideras för att fungera förenligt med den nya organisationen. Syfte Syftet med fullmäktiges arbetsordning är att formulera de regler, åtagagaden och ansvar som följer i rollen som fullmäktigeledamot. Dokumentet ska vara ett stöd fullmäktigesammanträdets genomförande gällande vilka delar som skall vara inkluderade samt vilka fler som berörs av denna process. Dokumentet vänder sig därför inte uteslutande till fullmäktigeledamöter utan också till styrelsen, utskott och andra organ inom Studentkåren i Borås organisation, därutöver organisationens studerandemedlemmar. Arbetsordningen redogör för skyldigheter, rättigheter och möjligheter för respektive del inom studentkåren. Det är relevant för dessa grupper att vara väl införstådda med hur fullmäktige i sin helhet arbetar, eftersom dessa inte endast påverkas av beslut utan också spelar en roll i utförandet, såsom styrelsens arrangemang av FörFUM eller valberedningens hearing. Disposition Arbetsordningen har strukturerats genom en kortare inledande förklaring som tituleras vad är fullmäktige, för att därefter förklara en fullmäktigeledamots ansvar. Dokumentet fortsätter att förklara fullmäktiges utförande över året för att sedan ge en kronologisk beskrivning av fullmäktiges process i form av inför-, under- och efter fullmäktigesammanträdet. Tanken med uppdelningen är att först ge en övergripande bild av innebörden av fullmäktige, för att sedan redogöra för utförandeprocessen. 3

18 Vad är fullmäktige? Fullmäktige, som är Studentkåren i Borås högsta strategiskt beslutande organ (Studentkåren i Borås stadga 2 kap. 3 ) består av 7 ledamöter och 4 ersättare från varje sektion som väljs in på respektive sektions årsmöte (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 1 ). I dagsläget har Studentkåren i Borås tre(3) sektioner, vars struktur utformats i led med Högskolan i Borås omorganisation, som resulterande i en organisationsstruktur om tre(3) stycken akademier. Strukturen resulterar i ett sammanlagt antal om 21 ordinarie fullmäktigeledamöter. Fullmäktige har till uppgift att besluta om Studentkåren i Borås övergripande verksamhet och behandla övergripande frågor. Detta skall ske enligt uppdraget att samordna, övervaka och driva studiesociala frågor i anslutning till campusområdet vid Högskolan i Borås, samt samordna, övervaka och driva studentinflytande vid Högskolan i Borås (Studentkåren i Borås stadga 2 kap. 5 och 6 ). Utförandet av fullmäktiges uppgift är fördelat över två stycken ordinarie sammanträden per termin, med möjlighet för Studentkåren i Borås styrelse, ledamöter i fullmäktige eller Studentkåren i Borås studerandemedlemmar att begära ytterligare sammanträden (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 25 ). 4

19 Berörda parters ansvarstaganden I processen av en fullmäktigeledamots utförande inkluderas många olika parter som syftar bedriva det förarbete som är nödvändigt för att underlätta och förbereda de besluts som sedan tas under sammanträdet. En fullmäktigeledamots ansvar I rollen som fullmäktigeledamot i Studentkåren i Borås högsta strategiskt beslutande organ, vilar ett ansvar på individen att denne uppfyller de åtaganden hör till uppdraget. Fullmäktigeledamoten har ett eget ansvar att fullgöra dessa åtaganden där men bör se över sin roll som fullmäktigeledamot vid tillfället där man åsidosätter dessa i större omfattning. 1 Som fullmäktigeledamot förväntas man vara insatt arbetsprocessen och sammanträdesproceduren, varför samtliga nya ledamöter skall genomgå en fullmäktigeledamotsutbildning. Denna utbildning tillhandahålls av kansliet. 2 Vid tillfället där dokument och handlingar skickas ut på remiss förväntas fullmäktigeledamoten gå igenom dessa och skicka eventuella ändringsförslag till de som har skickat ut remissen. 3 Fullmäktigeledamoten skall delta på andra sammankomster och evenemang som arrangeras inför fullmäktigesammanträden i förberedande syfte, såsom valberedningens hearing inför valfullmäktige. 4 Det rekommenderas att samtliga sektionsstyrelser, tillsammans med fullmäktigeledamöter och dess ersättare har ett sektionsvis förberedande möte (så kallat FörFörFUM). Här förväntas respektive sektions fullmäktigeledamöter delta i syfte att diskutera bland annat handlingar inför fullmäktigesammanträdet. 5 Styrelsen ska arrangera ett sektionsöverskridande FörFUM, av praxis en vecka innan ordinarie Fullmäktigesammanträde som fullmäktige ska delta på. FörFUMs syfte är att låta samtliga ledamöter i samråd ventilera åsikter samt diskutera och förbereda eventuella yrkanden. 6 Fullmäktigeledamot är skyldig att närvara vid samtliga fullmäktigesammanträden utom vid laga förfall (Rättegångsbalken SFS 1942:740, 32 kap. 8 ). Vid förfall skall ledamot skriftligen meddela detta till styrelsens ordförande senast klockan dagen före sammanträdet. Du skall också meddela någon av sektionens ersättare och delge denne handlingarna till sammanträdet i så god tid som möjligt. Styrelsens ansvar Dessa två rubriker(styrelsens ansvar och valberedningens ansvar) är tänkta att tydliggöra den ansvarsfördelning som finns mellan de som är involverade i fullmäktiges process. Målgruppen sträcker sig utanför fullmäktigeledamöter varför det finns en poäng att förtydliga rollernas åtaganden utöver fullmäktigeledamöters Valberedningens ansvar 5

20 Fullmäktiges utförande över året För att kunna fördela tidsåtgången mellan fullmäktigesammanträden finns det ett antal fasta punkter som är fördelade på de fyra(4) ordinarie sammanträdena. Resterande punkter behandlas löpande under året och kan inkluderas i dagordningen oavsett sammanträde. Åtaganden 7 Fasta punkter på ordinarie fullmäktigesammanträden (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 24 ): I. Höstfullmäktige - Behandla Studentkåren i Borås styrande dokument II. Vinterfullmäktige - Behandla föregående verksamhetsårs årsredovisning - Behandla ansvarsfriheten för föregående verksamhetsårs förtroendevalda III III. Vårfullmäktige - Val av förtroendevalda på centrala poster inom studentkåren och på högskolan - Fastställa kommande verksamhetsår medlemsavgift IV. Sommarfullmäktige - Behandla kommande verksamhetsårs verksamhetsplan - Behandla kommande verksamhetsårs budget - Val av talmanspresidie och revisor för kommande verksamhetsår 8 Beslut om övriga övergripande frågor för Studentkåren i Borås behandlas löpande över året genom inkomna propositioner och motioner om exempelvis: - Beslut av hedermedlemskap (Studentkåren i Borås stadga 3 kap. 8 ) - Inrättande av utskott och övriga föreslagna organ - Tjänster och förmåner som Studentkåren i Borås erbjuder sina medlemmar - Beslut om ett medlemskaps upphörande (Studentkåren i Borås stadga 3 kap 13 ) 6

21 Inför fullmäktigesammanträde 9 Styrelsen skall minst fyra(4) veckor före ordinarie fullmäktigesammanträde kungöra kallelsen via aktuella informationskanaler. Förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar kungörs minst två veckor före sammanträdet (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 17 och 18 ). 10 Extra fullmäktigesammanträde skall sammankallas på skriftlig begäran av Studentkåren i Borås styrelse, minst 1/3 av fullmäktiges ledamöter eller minst 1/10 av Studentkåren i Borås medlemmar (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 24 ). Begäran behandlas av Studentkåren i Borås styrelse. 11 Extrainsatt fullmäktigesammanträde skall äga rum fyra(4) veckor efter det att en skriftlig begäran har inkommit (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 26 ). Tillhörande föredragningslista med bifogade handlingar skall av styrelsen kungöras senast två(2) veckor före sammanträdet (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 27 ). 12 Studerandemedlem(ar) och Studentkåren i Borås organ exklusive styrelsen och kansliet, äger rätten att lägga förslag för fullmäktige i form av en motion, som skall vara styrelsen tillhanda senast tre(3) veckor innan fullmäktigesammanträdet (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 19 ). Mall för motionen finns att tillgå på kansliet eller Studentkåren i Borås hemsida. 13 Styrelsen äger rätten att lägga en proposition, som skall vara Studentkåren i Borås ordförande tillhanda tre(3) veckor innan sammanträdet (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 20 ). 14 Studerandemedlem(ar) kan lämna en interpellation adresserad styrelsen eller enskilt förtroendevald, som skall vara styrelsen tillhanda senast en(1) vecka innan sammanträdet (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 22 ). 7

22 Under fullmäktigesammanträdet 15 Fullmäktige är beslutsmässigt under förutsättning att mer än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande. Tjänstgörande ersättare räknas som ledamot (Studentkåren i Borås stadga 3 kap. 8 ). 16 Under fullmäktigesammanträde tillfaller; Närvarorätt studenter vid Högskolan i Borås samt Studentkåren i Borås medlemmar, arvoderade och anställda (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 3 ) Yttranderätt Studentkåren i Borås studerandemedlemmar, arvoderade och anställda (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 4 ) Yrkanderätt styrelsen, ledamot i fullmäktige och tjänstgörande ersättare (Studentkåren i Borås 5 kap. 5 ) 17 Fullmäktige kan under sammanträdet ge närvaro- och yttranderätt till den eller de personer som fullmäktige finner lämpliga (Studentkåren i Borås stadga 5 kap. 7 ). 18 Följande punkter ska inkluderas i föredragningslistan: I. Sammanträdets öppnande II. Välkomstanförande III. Sammanträdets behöriga utlysande IV. Justering av röstlängden V. Fastställande av sektioners val av fullmäktigeledamöter VI. Val av två justeringspersoner VII. Godkännande av dagordning VIII. Föregående mötesprotokoll IX. Ärenden: dvs. inkomna propositioner, motioner och interpellationer. X. Övriga frågor XI. Styrelsen informerar XII. Sammanträdets avslutande 19 Behandling av sakfrågor sker enligt följande: o o o o o Föredragning av propositioner, motioner och interpellationer Föredragning av styrelsens proposition Frågestund och diskussion Sakdebatt, plädering och yrkandeframställning Beslut 8

23 20 Behandling av valfrågor sker enligt följande: o o o o Föredragning av valberedningens förslag Eventuella motkandidater Debatt, plädering och yrkandeframställning (Presentation av kandidater sker under ett tillfälle som anordnas av valberedningen i god tid innan fullmäktigesammanträdet. Under beredning av beslutet närvarar ingen av de som kandiderar till posten. Frågor till valberedningen hänvisas till FörFUM. 21 Ordet begärs genom handuppräckning. Anförande och yrkande sker från talarstolen. Princip om första och andra talarlista följs. En lista upprättas för de som begär ordet första gången i ett ärende och en upprättas för de som redan yttrat sig i ärendet. Första talarlistan ska alltid vara tom innan någon på andra talarlistan får ordet. Det är vice talman som ansvarar för talarlistorna. 22 Talman får medge replik till den som blivit omnämnd eller citerad i visst anförande. Replik ska begäras i omedelbar anslutning till det aktuella anförandet. Talman får även medge slutreplik. 23 Yrkande framställs skriftligt och läses högt av den som yrkar. 24 Ordningsfråga bryter debatt och skall beslutas om innan annan fråga tas upp till behandling. 25 Som ordningsfråga kan fullmäktige besluta om försöksvotering, varefter ledamöterna röstar om förslaget utan fortsatt debatt. Denna votering är inte giltig utan syftar till uppskatta utfallet av ett beslut, vilken kan föranleda till en effektivare beslutsprocess. 26 Vid beslut om streck i debatten ska talmannen lämna tillfälle åt dem som önskar framställa yrkande att framföra dessa. Ledamöter kan även begära ordet en sista gång efter beslutet. Sedan detta skett kan nya yrkanden inte framställas och ny talare kan inte begära ordet i den aktuella frågan men replik kan däremot beviljas även efter att streck satts. 27 Genom ordningsfråga kan fullmäktige besluta om tidsbegränsnings i debatten med förslag från frågeställaren. Debatten tillåts endast fortsätta under den tid som fullmäktige beslutat om, med reservation för att sista talaren tillåts överskrida tiden. Argument och plädering skall däremot ske inom skälig tid där talmanspresidiet äger rätten att begränsa talarens fortsatta argumentation, som uppmanas begränsas till två(2) minuter. Efter avslutad debatt ställer talmannen frågan om fullmäktige är redo att gå till beslut. 28 Endast förslag som det har yrkats på under debatten tas upp till beslut. 29 Alla närvarande ledamöter uppmanas rösta i samtliga ärenden men har möjlighet att lägga ner sin röst vid omröstning. Ledamot ska dessutom lägga ner sin röst om denne är partiskt i frågan, där jäv ska anmälas samt protokollföras. 9

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer