Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo."

Transkript

1 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (63) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX009-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör Gällande Dokumenttitel Dagligt Arbete i Maximo utfört av Entreprenör Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo. Omfattning Rutinbeskrivningen bör användas av ansvariga hos entreprenören för beredning, planering, utförande, avrapportering och fakturering. Förkunskaper Följande förkunskaper behövs för dagligt arbete i Maximo: - Grundkurs Maximo - Förståelse för din roll som entreprenör hos Trafikverket. - Förståelse för Arbetsorderprocessen hos Trafikverket. - Förståelse för Anläggningstrukturen hos Trafikverket. Behörighet Följande behörigheter krävs för arbetet som entreprenör: - Behörighet till rollen för Entreprenör. - Behörighet till entreprenörens företag och avtal. Har du synpunkter på denna lathund? Om du har synpunkter på eller önskemål för denna lathund. Skicka då gärna ett e-post meddelande till Skriv Lathundar som ämn och beskriv dina synpunkter/önskemål och ange vilken lathund det gäller. Har du synpunkter på eller frågor om Trafikverkets arbetsprocess? Om du har synpunkter på eller frågor om Trafikverkets arbetsprocess.. Skicka då gärna ett e-post meddelande till Skriv Arbetsprocess som ämne och beskriv dina synpunkter/frågor. Fler lathundar och nyare versioner finns tillgängliga under: Klicka på den roll som du arbetar med. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

2 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 2 (63) Dagliga arbetsmoment i Maximo s Arbetsorderprocess. Det finns ett antal viktiga arbets- och beslutssteg för drifttekniker, entreprenörer och förvaltarområdesansvariga som utförs dagligen. Varje arbets- eller beslutssteg har några arbetsuppgifter som ansvarig entreprenör, drifttekniker eller förvaltarområdesansvarig måste göra innan en arbetsorder skickas in i systemets automatiska ärendehantering som går under benämningen Arbetsflöde. Det automatiserade arbetsflödet utför kontroll av registrerade data, ändrar status på arbetsorder och skickar arbetsordern till rätt mottagare för fortsatt behandling. Mottagarens inkorg på startsidan i Maximo innehåller mottagna arbetsorder och visar information om arbetsordern och dess nästa steg i arbetsprocessen. Beredning En arbetsorder som registrerats av Trafikansvariga (DI eller DT) eller Förvaltarområdesansvariga (FOA) skickas till dig som är entreprenör för beredning. Arbetsorder som kommer från Förebyggande Underhåll(FU) genereras automatiskt av systemet och skickas till dig som är entreprenör för beredning. Beredningen av arbetet består i att göra en riskbedömning och beräkna säkerhetsåtgärder. En bedömning av behovet av vägavstängning ska också göras. Vid arbetsorder för förebyggande underhåll kan behov av vägavstängning vara angivet redan. Beredningen bör också inkludera uppskattning av resurser och material vilket underlättar för FOA att bedöma om arbetet kan utföras vid den aktuella tiden. Under beredningsfasen har arbetsordern status BERED. Planering Ett arbete som inte är av akut karaktär ska planeras in med hänsyn till övriga arbeten och eventuella vägavstängningar. Vid krav på vägavstängning tittar systemet efter nästa planerade vägavstängning och arbetsordern får då automatiskt planerat start- och slutdatum. I annat fall ska arbetsordern uppdateras av dig som entreprenör med ett planerat start- och slutdatum. Arbetsorder för förebyggande underhåll har alltid ett önskat start- och slutdatum som motsvarar det av systemet framräknade datumet för utförande utifrån FU arbetets intervall. Även för FU ska planerat start- och slutdatum anges om igen trafikavstängning behövs. Titta alltid efter ett önskat start- och slutdatum då det kan förekomma även på ombyggnader och avhjälpande underhåll med prioritet 3. Under planeringsfasen har arbetsordern status VPLAN. Godkännande av beredning/planering Förvaltarområdesansvarig ansvarar för att kontrollera beredning och planering och godkänna arbetsordern för utförande. I vissa fall kan arbetsordern skickas tillbaka till entreprenör för ytterligare kompletteringar eller justeringar av beredning. Arbetsorder med prioritet 1 eller 2 godkänns automatiskt av den som registrerar arbetsordern. Om arbetet behöver vägavstängning måste arbetsordern godkännas och planeras in av samordningsansvarig inom Trafikverket.

3 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 3 (63) Om arbetsordern till hör en s k komplex anläggning och arbetet har prioritet 3 måste arbetsordern godkännas och planeras in av samordningsansvarig inom Trafikverket. Samordning För s k komplexa anläggningar (Tunnlar och vissa broar) och i de fall trafikavstängning är nödvändig vid arbetets utförande samordnas arbete av Trafikverkets samordningsansvariga. Arbetsorder med krav på trafikavstängning kan därför endast utföras på de tider som samordningsansvarig angivit. Utförande Vid utförandet är det självklart det tekniska arbetet som är det viktiga. Men för Trafikverket är det också viktigt att veta att arbetet pågår och därför bör arbetsordern ha status PÅGÅR under tiden arbete utförs i de fall arbetet sträcker sig över flera dagar. När arbetet är klart ska arbetsordern ha status UTFÖRT. Efter utförandet tar avrapporteringen vid. Avrapportering Avrapportering är en viktig del av arbetsprocessen. Här samlas den information som utgör historik på placeringar och individer. Historiken är viktig för Trafikverket i vår utvärdering av vilka anläggningsdelar som måste få utökat förebyggande underhåll och/eller bli ombyggda och/eller få nya komponenter installerade. Långa jobb bör uppdateras med nedlagda timmar och använt material/verktyg samt textbeskrivning av utfört arbete löpande så att historik inte går förlorad. Arbetsorder med arbetstyp AU (Avhjälpande Underhåll) ska avrapporteras med hjälp av problem/orsak och åtgärd. Det är VIKTIGT att arbetsorderns placering och problemkod från registreringstillfället korrigeras i de fall arbetet utfördes på annan placeringsdel och/eller problemet är mera känt vid avrapporteringstillfället eller var felaktigt angivet. När avrapportering är utförd skickas arbetsordern vidare i arbetsflödet till respektive förvaltningsområdesansvarig(foa). Arbetsordern får då status KLAR. Godkännande av avrapportering Förvaltarområdesansvarig ansvarar för att kontrollera arbetsorderns avrapportering och kostnader. Om FOA inte godkänner arbetsordern kommer den att skickas tillbaks till dig som är entreprenör och du ansvarar för att korrigera arbetsordens uppgifter. Fakturering Faktureringen är också en viktig del av arbetsprocessen eftersom du som entreprenör får betalt för ditt arbete och arbetsordern avslutas i systemet. Arbetsorder för förebyggande underhåll omfattas normalt av ett separat avtal och ska inte faktureras. Endast i undantagsfall faktureras FU. Systemets arbetsflöde kontrollerar om kostnader finns på en förebyggande AO och skickar den i så fall till fakturering. Godkännande av fakturering Förvaltarområdesansvarig(FOA) ansvarar för att kontrollera fakturaunderlaget och godkänna det.

4 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 4 (63) Processtyrande uppgifter Flera olika uppgifter på en arbetsorder styr vilken väg genom arbetsprocessen som arbetsordern tar. Den övergripande uppdelningen är mellan s k komplex och ej komplex anläggningsdel. Varje placering i systemet har en kod som anger om den tillhör de komplexa eller ej komplexa anläggningarna. Nästa uppdelning sker på Arbetstyp och Prioritet. Arbetstyper och prioritet Inom arbetsorderprocessen finns följande arbetstyper: AU (Avhjälpande Underhåll), FU (Förebyggande Underhåll), OB (Ombyggnad) DR (Driftåtgärd). En arbetsorder kan ha olika prioritet: 1 = Hög/Omedelbar åtgärd, 2 =Medel/Åtgärd nästa natt 3 =Låg/Åtgärd nästa planerade service. En arbetsorder med arbetstyp AU kan ha prioritet 1, 2 eller 3 En arbetsorder med arbetstyp FU har ingen prioritet En arbetsorder med arbetstyp OB kan ha prioritet 3 En arbetsorder med arbetstyp DR har ingen prioritet

5 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 5 (63) Innehållsförteckning Dagliga arbetsmoment i Maximo s Arbetsorderprocess....2 Inkorgen Beredning... 6 Rutinbeskrivning Beredning FU... 7 Rutinbeskrivning Beredning AU Rutinbeskrivning Beredning OB Rutinbeskrivning Tidsbudgetering Rutinbeskrivning Materialbudgetering Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering Inkorgen planering Rutinbeskrivning Planering Inkorgen utförande Rutinbeskrivning Utför arbetsorder Inkorgen Avrapportering Rutinbeskrivning Avrapportera FU Rutinbeskrivning Avrapportera AU Rutinbeskrivning Avrapportera OB Rutinbeskrivning Tidrapportering Rutinbeskrivning Materialrapportering Rutinbeskrivning Verktygsrapportering Rutinbeskrivning Fakturering Rutinbeskrivning Skapa ny planerbar arbetsorder Rutinbeskrivning Skapa arbetsorder för redan utfört arbete Ändringslogg... 63

6 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 6 (63) Inkorgen Beredning Den första bild som visas efter inloggning i Maximo kallas Startcenter. Inom startcentret finns Snabbval, Favoritapplikationer, Anslagstavla, Listor och diagram av olika slag samt en inkorg. I inkorgen finns de arbetsorder som ska behandlas och utföras inom ert företag. Inkorgen visar information om arbetet. I beskrivningen syns vilken status som, arbetsordern har. Detta indikerar vad nästa arbetssteg är för arbetsordern. Listan visas med de äldsta arbetsordrarna högst upp. Vill man se de nyaste kan man sortera om genom att klicka på Inkom rubriken ett par gånger. Arbetssteg, Inkorgen Beredning 1 Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för den AO som ska beredas. 2 Kontrollera arbetstyp Kontrollera vilken arbetstyp arbetsordern har och följ arbetstypens rutinbeskrivning för Beredning nedan.

7 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 7 (63) Rutinbeskrivning Beredning FU I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder beredas av den entreprenör som har fått arbetsordern. Denna rutinbeskrivning gäller för Förebyggande underhåll (FU). Fliken Arbetsorder: Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Läs arbetsorderbeskrivningen och kontrollera vilken placering/inventarie som arbetsordern gäller. Kontrollera eventuella underarbetsorder i flik Instruktioner. 2 Säkerhetsinstruktion Gör en riskbedömning och ange eller välj rätt säkerhetsinstruktion. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för FU. 3 Vägavstängning Bedöm behovet av vägavstängning och ange eller välj rätt

8 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 8 (63) vägavstängning. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för FU. Ändra inte redan föreslaget värde. 4 Planerat startdatum Ange planerat startdatum. Ta hänsyn till önskat startdatum som räknats fram av systemet enligt FU åtgärdens intervall. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 5 Planerat slutdatum Ange planerat slutdatum. Ta hänsyn till önskat slutdatum som räknats fram av systemet enligt FU åtgärdens intervall. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 6 Spara AO Om uppgifter ändrats och arbetsordern inte ska skickas vidare vid detta tillfälle måste den sparas. Klicka på ikonen Spara arbetsorder. 7 Skicka AO vidare När arbetsordern har beretts ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. Arbetssteg, flik Arbetsorder Anmärkning kan användas för meddelande till nästa mottagare. 8 Manuell Inmatning Skicka denna AO för egen samordning. Klicka OK 9 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom ert företag som ansvarar för planering. Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Planering nedan.' Arbetsordern har nu status VPLAN (Väntar på planering).

9 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 9 (63) 10 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

10 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 10 (63) Rutinbeskrivning Beredning AU I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder beredas av entreprenören som har fått arbetsordern. Beredningsfasen för avhjälpande underhåll gäller endast arbetsorder med prioritet 3. Arbetsorder med prioritet 1 eller 2 godkänns direkt av den som registrerat arbetsordern och får då status GODK (Godkänd) direkt. Fortsätt till Rutinbeskrivning Utför om din arbetsorder har prioritet 1 eller 2. Fortsätt i detta kapitel om din arbetsorder har prioritet 3. Fliken Arbetsorder: Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Läs arbetsorderbeskrivningen och kontrollera vilken placering/inventarie som arbetsordern gäller. Kontrollera angiven problemkod och eventuella larmuppgifter. 2 Entreprenörens AO Ange eventuellt eget arbetsordernummer från ert interna system.

11 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 11 (63) 3 Säkerhetsinstruktion Gör en riskbedömning och ange eller välj rätt säkerhetsinstruktion. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för avhjälpande underhåll vid prioritet 3. 4 Vägavstängning Bedöm behovet av vägavstängning och ange eller välj rätt vägavstängning. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för avhjälpande underhåll vid prioritet 3. 5 Planerat startdatum Ange planerat startdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat startdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 6 Planerat slutdatum Ange planerat slutdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat slutdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 7 Spara AO Spara ändrade uppgifter genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 8 Instruktioner Registrera budget för arbetet via uppskattad arbetstid, planerat material och planerade verktyg. Se Rutinbeskrivning Tidsbudgetering, Rutinbeskrivning Materialbudgetering och Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering längre ner i denna lathund. När tid- och kostnadsbudgetering är utförd fortsätt med steg 9 nedan. 9 Skicka AO vidare När arbetsordern har beretts ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. Arbetssteg, flik Arbetsorder

12 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 12 (63) Anmärkning kan användas för meddelande till nästa mottagare 10 Manuell Inmatning Första valet avser arbetsorder som ska godkännas av förvaltningsområdesansvarig inom Trafikverket: Beredning klar. Skicka till FOA. Klicka OK Ett alternativ till detta är nästa val om det finns en uppgörelse om vilka jobb som förhandsgodkänts av FOA: Förhands-OK av FOA. Skicka denna AO för egen samordning. Klicka OK Ett ytterligare alternativ finns i de fall något är fel på arbetsordern som måste korrigeras. I så fall, klicka Avbryt. Lägg in en förklaring i arbetsorderbeskrivningen vad du inte är nöjd med. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde och välj Åter till DI för åtgärd. Se AO beskrivning. Klicka OK DI = Driftingenjör (kan även skrivas DT (drifttekniker)) och finns inte för hela landet ännu. 11 Arbetsorder som skickats vidare i arbetsflödet för godkännande av FOA ligger och väntar i inkorgen hos den inom Trafikverket som ansvarar för arbetsordern. Arbetsordern har nu status VGODK (Väntar på godkännande). Arbetsorder som har förhandsgodkännande väntar i inkorgen hos den som ansvarar för utförandet hos er. Arbetsordern har nu status VPLAN (Väntar på planering) I de fall arbetsordern tidigare har godkänts av FOA och sedan skickats tillbaka för justering av beredning och budget gäller följande: Om budgeten ändrats går arbetsordern till FOA för nytt godkännande och får status VGODK(Väntar på godkännande). Om budgeten inte

13 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 13 (63) ändrats går arbetsordern direkt till planering och får status VPLAN (Väntar på planering). Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Planering nedan.' 12 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

14 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 14 (63) Rutinbeskrivning Beredning OB I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder beredas av entreprenören som har fått arbetsordern. Fliken Arbetsorder: Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Läs arbetsorderbeskrivningen och kontrollera vilken placering/inventarie som arbetsordern gäller. 2 Entreprenörens AO Ange eventuellt eget arbetsordernummer från ert interna system. 3 Säkerhetsinstruktion Gör en riskbedömning och ange eller välj rätt säkerhetsinstruktion. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för ombyggnader. 4 Vägavstängning Bedöm behovet av vägavstängning och ange eller välj rätt vägavstängning. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för

15 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 15 (63) ombyggnader. 5 Planerat startdatum Ange planerat startdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat startdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 6 Planerat slutdatum Ange planerat slutdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat slutdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 7 Spara AO Spara ändrade uppgifter genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 8 Instruktioner Registrera budget för arbetet via uppskattad arbetstid, planerat material och planerade verktyg. Se Rutinbeskrivning Tidsbudgetering, Rutinbeskrivning Materialbudgetering och Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering längre ner i denna lathund. När tid- och kostnadsbudgetering är utförd fortsätt med steg 9 nedan. 9 Skicka AO vidare När arbetsordern har beretts ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. Anmärkning kan användas för meddelande till nästa mottagare 10 Manuell Inmatning Beredning klar. Skicka till FOA. Klicka OK 11 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom Trafikverket som

16 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 16 (63) ansvarar för arbetsordern. Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Planering nedan.' Arbetsordern har nu status VGODK (Väntar på godkännande). I de fall arbetsordern tidigare har godkänts av FOA och sedan skickats tillbaka för justering av beredning och budget gäller följande: Om budgeten ändrats går arbetsordern till FOA för nytt godkännande och får status VGODK(Väntar på godkännande). Om budgeten inte ändrats går arbetsordern direkt till planering och får status VPLAN (Väntar på planering). 12 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

17 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 17 (63) Rutinbeskrivning Tidsbudgetering Rutinen används när uppskattade timmar för ett arbete ska registreras på en arbetsorder. Uppskattade timmar blir då tillgängliga för ansvariga inom Trafikverket och för dina kollegor. Tidsbudgetering utförs i applikationen Arbetsorderbevakning. Fliken Instruktioner: Arbetssteg, flik Instruktioner 1 Byt flik Klicka på fliken Instruktioner. 2 Byt flik Klicka på fliken Personal om den inte redan är vald. 3 Ny rad Klicka på ikonen Ny rad Arbetssteg, flik Personal och 10 4 Kategori Ange eller välj en kategori.

18 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 18 (63) 5 Antal Ange antal personer 6 Normal arbetstid Ange uppskattat antal timmar i formatet timmar:minuter 7 Repetera steg 3 6 för allt planerat arbete 8 Korrigering innan spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten innan tidstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. 9 Spara AO Spara registrerade tider genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 10 Korrigering efter spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten även efter att tidstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. Exempel Tidsbudgetering När all tidsbudgetering är klar, fortsätt med materialbudgetering och/eller verktygsbudgetering enligt instruktionen nedan eller gå tillbaks till rätt kapitel beroende på arbetsorderns arbetstyp: Rutinbeskrivning Beredning AU och fortsätt med punkt 9 eller Rutinbeskrivning Beredning OB och fortsätt med punkt 9.

19 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 19 (63) Rutinbeskrivning Materialbudgetering Rutinen används när planerat material och/eller materialkostnad för ett arbete ska registreras på en arbetsorder. Planerat material och kostnad blir då tillgängligt för ansvariga inom Trafikverket och för dina kollegor. Material- och kostnadsbudgetering utförs i applikationen Arbetsorderbevakning. Fliken Instruktioner: Arbetssteg, flik Instruktioner 1 Byt flik Klicka på fliken Verkliga värden. 2 Byt flik Klicka på fliken Material om den inte redan är vald. 3 Ny rad Klicka på ikonen Ny rad Arbetssteg, flik Material 4 9 o

20 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 20 (63) 4 Artikel Ange eller välj artikel. Artikel A9999 kan användas för fritextbeskrivning av en artikel som inte finns upplagd i artikelregistret. 5 Beskrivning Ange kompletterande beskrivning av artikeln och en komplett beskrivning om det är artikel A Antal Ange antal 7 Styckepris Ange styckpris om artikeln är A Repetera steg 3 8 för alla uppskattade kostnader. 9 Korrigering innan spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten innan materialtransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. 10 Spara AO Spara registrerade rader genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 11 Korrigering efter spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten även efter att materialtransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. Exempel Materialbudgetering

21 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 21 (63) När all materialbudgetering är gjord, fortsätt med verktygsbudgetering enligt instruktionen nedan eller gå tillbaks till rätt kapitel beroende på arbetsorderns arbetstyp: Rutinbeskrivning Beredning AU och fortsätt med punkt 9 eller Rutinbeskrivning Beredning OB och fortsätt med punkt 9.

22 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 22 (63) Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering Rutinen används när planerat verktygsbehov för ett arbete ska registreras på en arbetsorder. Planerade verktyg blir då tillgängliga för ansvariga inom Trafikverket och för dina kollegor. Verktygsbudgetering utförs i applikationen Arbetsorderbevakning. Fliken Instruktioner: Arbetssteg, flik Instruktioner 1 Byt flik Klicka på fliken Instruktioner 2 Byt flik Klicka på fliken Verktyg om den inte redan är vald. 3 Ny rad Klicka på ikonen Ny rad Arbetssteg, flik Instruktioner/Verktyg och 9 4 Verktyg Ange eller välj verktyg

23 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 23 (63) 5 Antal Ange antal 6 Verktygstimmar Ange hur lång tid verktyget behövs. Tid anges i formatet timmar:minuter. 7 Korrigering innan spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten innan verktygstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. 8 Spara AO Spara registrerade rader genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 9 Korrigering efter spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten även efter att verktygstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. Exempel Verktygsbudgetering När all budgetering är klar, gå tillbaks till rätt kapitel beroende på arbetsorderns arbetstyp: Rutinbeskrivning Beredning AU och fortsätt med punkt 9 eller Rutinbeskrivning Beredning OB och fortsätt med punkt 9.

24 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 24 (63) Inkorgen planering I inkorgen finns arbetsorder som förhandsgodkänts av FOA. Förhandsgodkända arbetsorder har status Väntar på planering (VPLAN). Arbetsorder som godkänts av FOA har status Väntar på planering och är godkänd av FOA (VPLANFOA). Därmed är nästa steg i arbetsprocessen planering. Arbetsorder för förebyggande underhåll har status Väntar på planering (VPLAN) om placeringen inte är inom en komplex anläggning. För ombyggnadsarbete (OB) med justerad beredning får arbetsordern status VPLAN om den tidigare godkänts av FOA och inga planerade kostnader har ändrats. För arbetsorder inom komplexa anläggningar och/eller med krav på vissa trafikavstängningar sköts planeringen och samordning av Trafikverkets samordningsansvariga Arbetssteg, Inkorgen Planering 1 Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för att öppna den arbetsorder som ska planeras.

25 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 25 (63) Rutinbeskrivning Planering I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder planeras av den entreprenör som har fått arbetsordern. Fliken Arbetsorder: 5 6 Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Säkerhetsinstrukti on Se över valet av säkerhetsinstruktion. 2 Vägavstängning Se över behovet av vägavstängning och ändra vid behov. 3 Planerat startdatum 4 Planerat slutdatum Se över planerat startdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. Se över planerat slutdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 5 Spara AO Om uppgifter ändrats och arbetsordern inte ska skickas vidare vid detta tillfälle måste den sparas. Klicka på ikonen Spara arbetsorder.

26 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 26 (63) 6 Skicka AO vidare När arbetsordern har planerats ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. 7 Manuell Inmatning Jag godkänner denna AO. Skicka till Utföraren. Klicka OK Om, det skulle vara så att beredningen inte är godkänd använd då alternativet Jag godkänner ej denna AO. Skicka för ny beredning. Klicka OK 8 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom ert företag som ansvarar för utförandet. Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Utför nedan. 9 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

27 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 27 (63) Inkorgen utförande I inkorgen finns nu arbetsorder med status GODK och som därmed är godkända för utförande. Arbetssteg, Inkorgen Utförande Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för att öppna den arbetsorder som ska utföras. Fortsätt sedan med arbetssteg 1 nedan. 2 Klicka på ikon Klicka på ikonen Rond för att öppna den arbetsorder som ska utföras och även öppna nästa manuella inmatningsbild i arbetsprocessen. Fortsätt sedan med arbetssteg 5 nedan.

28 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 28 (63) Rutinbeskrivning Utför arbetsorder I applikationen Arbetsorderbevakning finns en arbetsorder som ska utföras av den entreprenör som har fått arbetsordern. Fliken Arbetsorder: 4 2 Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Kontrollera vad som ska utföras och när. 2 Skriv ut Arbetsorderdetaljer Skriv ut arbetsordern via ikonerna för direktutskrift. Arbetsordern skrivs då ut på den skrivare som är din standardskrivare. Man kan välja utskrift av AO med eller utan bilagor. 3 Bedöm om det är ett arbete som kommer att sträcka sig över flera dagar. 4 Skicka AO vidare Om arbetet tar max en dag behöver inte arbetsordern skickas vidare i arbetsflödet nu. Om det beräknas ta flera dagar att utföra arbetet eller om du vill förtydliga för dina kollegor och för Trafikverket att arbetsordern utförs av dig klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt.

29 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 29 (63) 5 Manuell Inmatning Välj Arbetet påbörjas. Sätter status till PÅGÅR. Klicka OK. 6 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom ert företag som ansvarar för utförandet. Se vidare under Inkorgen och rutinbeskrivning för avrapportering nedan beroende på vilken arbetstyp arbetsordern har. 8 Utför arbetet och rapportera in arbetstid kontinuerligt för arbetsorder som pågår under flera dagar. Se rutinbeskrivningar för tids-, material- och verktygsrapportering nedan. OBS! tidrapportering behöver ej utföras på arbetsorder för Förebyggande Underhåll (FU)med ekonomisk arbetstyp GRUNDAVTAL. 9 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

30 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 30 (63) Inkorgen Avrapportering I inkorgen finns nu arbetsorder med status PÅGÅR eller GODK och som därmed väntar på avrapportering. 1 Arbetssteg, Inkorgen Avrapportering 2 1 Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för den arbetsorder som ska avrapporteras. Fortsätt sedan med arbetssteg 1 nedan. 2 Klicka på ikon Eller klicka på ikonen Rond för att öppna den arbetsorder som ska utföras och även öppna nästa manuella inmatningsbild i arbetsprocessen. Fortsätt sedan med arbetssteg 5 nedan.

31 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 31 (63) Rutinbeskrivning Avrapportera FU I applikationen Arbetsorderbevakning finns en arbetsorder som ska avrapporteras av den entreprenör som har fått arbetsordern. En arbetsorder för förebyggande underhåll kan vara enkel eller har många underorder. Inom förebyggande underhåll bygger man ofta en rond som visar vilka placeringar som ska besökas och i vilken ordning besöket bör göras. Varje rondstopp blir då en order under själva FU arbetsordern. Vid avrapportering kan man välja att avrapportera några rondstopp i taget eller hela ordern vid samma tillfälle. Se mer om detta längre ner i detta kapitel. Fliken Arbetsorder: 1 vid avrapportering av hel AO 1 vid delrapportering 4 Arbetssteg, flik Arbetsorder Delrapport av underarbetsorder OBS! detta steg gäller endast om delrapportering av rond ska utföras. Annars, gå vidare till arbetsstegen för Avrapportering av hel arbetsorder nedan 1 Byt flik Klicka på fliken Instruktioner.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX023-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2015-03-23 Gällande Dokumenttitel Spara

Läs mer

Arbetsprocess Avhjälpande underhåll

Arbetsprocess Avhjälpande underhåll Prio Larm Prio Larm Prio Larm Fel noteras eller inrapporteras Oklart om fel eller prioritet VTL = Vägtrafikledaren Klassning av fel Prio Prio Prio Sid Sid Sid Sid Avhjälpande underhåll ver. (fd VST LED

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

PBS Mobil Tidrapportering

PBS Mobil Tidrapportering PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Demo. Detta är en demo för att se hur programmet ser ut. Du kan klicka på de vanligaste funktionerna för att se hur programmet ser ut.

Demo. Detta är en demo för att se hur programmet ser ut. Du kan klicka på de vanligaste funktionerna för att se hur programmet ser ut. Demo Detta är en demo för att se hur programmet ser ut. Du kan klicka på de vanligaste funktionerna för att se hur programmet ser ut. Gå till slut Börja med att välja typ av användare för att logga in!!

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Prisma Översiktsdokumentation Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Innehåll 1. ARBETSORDER... 3 1.1 Flöde...3 1.2 Arbetsorder, allmänt...4 2. UTRUSTNINGSHANTERING...

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Stämpelklocka / Personalliggare

Stämpelklocka / Personalliggare AdmiPro Stämpelklocka / Personalliggare Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehållsförteckning Snabbguide... 3 Tidrapportmeny... 3 Stämpelklocka... 4 Rapporter... 4 Parametrar... 4 Personalliggare... 4 Stämpelklocka

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Användarmanual Mobila arbetsordersidor Servicetekniker 2013-10-16

Användarmanual Mobila arbetsordersidor Servicetekniker 2013-10-16 Användarmanual Mobila arbetsordersidor Servicetekniker 2013-10-16 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Inloggning... 3 3. Navigering... 4 4. Arbetsordrar (startsida)... 5 5. Objekt... 6 6. Vald

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder SSAB Innehåll Skapa ordererkännande Skapa fraktavisering Skapa faktura 2 Introduktion Denna guide går inte in på alla detaljer/möjligheter gällande:

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01 Sökfavoriter Unifaun Online 2015-06-01 2 Innehåll 1 Sökfavoriter... 3 1.1 Begrepp... 3 1.2 Symboler och knappar... 3 1.3 Skapa sökfavorit... 4 1.4 Använda sökfavorit... 7 1.5 Ta bort sökfavorit... 8 1.6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

131218/mti. Snabbguide

131218/mti. Snabbguide 131218/mti Snabbguide Välkommen till MOR Online Detta häfte kommer att hjälpa dig igång med MOR Online. Här kommer du kunna läsa dig till hur du söker, kopierar artiklar, bygger upp din inventering och

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer