Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk Humanistiska nämnden Jan Blomqvist Kultur- och fritidsnämnden Lena Kvarnström Kommunstyrelsen Anita Danielsson Kommunstyrelsen Lars Holmström PRO Christer Nyberg PRO Sven-Olof Byström PRO Margareta Nyberg PRO Barbro Johansson SKPF John-Erik Westman SPF Per Mattis Nyberg SPF Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer 1-7 Ordförande Justerare Ulla Nordin Anna-Belle Strömberg Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift John-Erik Westman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Ej tjänstgörande Ulla Grundberg-Larsson Omsorgsnämnden Rolf Lindström PRO Vivi-Ann Wallin PRO Gösta Andersson PRO Gunnel Andersson SKPF Gunilla Rödin SKPF Nea-Marie Österlund SPF Ingrid Andersson SPF Övriga deltagare Katarina Jensstad Frida Barrefjord Margareta Bolinder Sundin Annika Forsman Agneta Johansson Britt Westerlund Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) 1 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses John-Erik Westman. 2 Lokalförsörjningsplan och investering av nytt vård- och omsorgsboende Rosenborg Förvaltningschef Katarina Jensstad och ekonomichef Frida Barrefjord informerar. Syftet med att ta fram lokalförsörjningsplan för är för att visa färdinriktningen för planering av boenden för äldre. Planen har tagits fram av välfärdsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. Planen redovisar kommunens befintliga boendeplatser, efterfrågan samt framtida behov av platser. Den redovisar också förslag på fastighetsrelaterade insatser som behöver genomföras under den aktuella perioden (byggande, utvecklande och avyttring). Föreslagna åtgärder lyfts ut som separata beslutsärenden, t ex investering av nytt vårdoch omsorgsboende. Inom vår kommun har vi idag totalt 873 boendeplatser varav 825 är ordinarie platser och 48 är korttidsplatser. Det man ser utifrån dagens statistik när det gäller befolkningsutvecklingen så kommer åldersgruppen år samt 80 år och äldre att öka under den här tidsperioden och då främst åldersgruppen 80 år och äldre. Förslag till åtgärder är att ett antal servicehus läggs ut till försäljning (intention att omvandlas till trygghetsboende/seniorboende). Nytt vård- och omsorgsboende byggs i Själevad (Rosenborg) med 90 platser, ska stå färdigt Ersätter nuvarande servicehus Rosenborg. Sjösätta arbetet att identifiera platser i vård- och omsorgsboenden som är i behov av renovering eller omstrukturering. Projektering av nytt vårdoch omsorgsboende påbörjas under 2018/2019 för att möta upp efterfrågan under Ombyggnation av servicehus till att motsvara vård-och omsorgsboende med allt vad det krävs av hissar, lyftanordningar, badrum mm är i princip lika kostsamt som att bygga ett helt nytt vård- och omsorgsboende. Enligt beslut i omsorgsnämnden så ska 6 st servicehus göras om till något annat men det är inte säkert att det blir trygghetsboende av alla, det kan även bli vård- och omsorgsboende.

4 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Faktorer som påverkar planeringen av vård- och omsorgsboenden är demografiska aspekter, myndighetskrav på boendets utformning, tillsynsmyndigheter (tillgänglighet, räddning, arbetsmiljö och livsmedel), boendestandard och arbetsmiljö, patientsäkerhet (vårdhygien) samt fastigheternas status och driftmiljö. Var vill äldre bo? Var vill vårdpersonal arbeta? Fler faktorer som påverkar planeringen av vård- och omsorgsboende är utredningshemtjänst vilket innebär att man tidigt identifierar vårdinsatser, hemsjukvård (bättre överblick, lättare att planera insatser) och anhörigstöd. Beträffande alternativa boendeformer måste kommunen bidra med ekonomiska stödmöjligheter och staten med ekonomiska stödmöjligheter och gynnsamma kreditvillkor för att hjälpa till att skapa förutsättningar för att underlätta framkomsten. Alternativa boendeformer i kommunen är trygghetsboendet FIA i Bredbyn, Skorpeds servicecenter och seniorboendet Linden. Förslag till kriterier för trygghetsboenden i Örnsköldsviks kommun har antagits av kommunstyrelsen och ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Uppfylls kriterierna kan ekonomiskt stöd utgå från kommunen till den som uppför trygghetsboende. Pensionärsorganisationerna reagerar mot att biståndsbedömda boendeformer kommer att minska samtidigt som åldersgruppen 80+ kommer att öka. Det betyder att allt äldre personer behöver bo kvar i ordinärt boende. John-Erik Westman undrar om rumstemperaturen kommer att finnas med i regelverket för trygghetsboenden. I dagsläget är det upp till fastighetsägaren själv att bestämma detta. John-Erik tycker att det är en av de viktigare aspekterna när det gäller trygghetsboende. Enligt Socialstyrelsen är 21 grader en normal rumstemperatur för en frisk människa. För en sjuk äldre människa som medicinerar och är mindre rörlig är 23 grader i bostaden lämpligt. Det finns utredningar som visar att 21 grader kan förkorta livslängden för en sådan person. Han tycker att detta är en av kärnfrågorna när det gäller trygghetsboende att det skapas bra förutsättningar för en äldre person att leva och bo. Temperaturen måste anpassas till den boende och för att det ska vara ett trygghetsboende krävs det att vi ska få en rumstemperatur som Socialstyrelsen föreskriver. 3 Utvecklingsprogrammet Leda för resultat Kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin informerar om Leda för resultat ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten. Detta

5 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) utvecklingsprogram har ledningsgruppen inom välfärdsförvaltningen och Margareta fått förmånen att delta i och det hålls i Sveriges kommuner och landstings (SKL) regi i Stockholm. 16 kommuner deltar. Motsvarande program finns också i Göteborg och Malmö. Detta påbörjades hösten 2013 och fortsätter under våren Mål och syfte med utvecklingsprogrammet är att det ska bidra till att utveckla den samlade ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder och med fokus på socialtjänsten som helhet. Örnsköldsviks utvecklingsarbete. Det ingår ett eget utvecklingsarbete under programmets gång för att träna på att styra mot resultat, att mäta, analysera och aktivt leda förbättringsarbete. Delaktighet i genomförandeplaneringen - tre pilotprojekt med brukarperspektivet i fokus (uppdrag). Utvecklingsarbetet ska bidra till ökad upplevelse av delaktighet och inflytande för brukare/klienter i genomförandeplaneringen (medborgarnytta) och ökad kontinuitet i insatsernas utförande (omsorgskontinuitet och effektiv verksamhet) samt gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare (attraktiv arbetsgivare). Delaktighet och inflytande i genomförandeplaneringen består av tre pilotprojekt med brukarperspektivet i fokus (uppdrag). 1. En daglig verksamhet och ett LSS-boende. 2. Missbruks- och beroendevården (vuxna). 3. En hemtjänstgrupp och nattpatrullen. Genomförandeplaneringen (utvecklingsarbetet): genomförandeplanen är brukarens/ klientens och verksamhetens gemensamma beskrivning över aktuell insats. Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp samt vara ett levande dokument i verksamheten. Genomförandeplanen ska säkerställa brukarens/klientens delaktighet och inflytande i det stöd brukaren/klienten har beviljats. Förväntade effekter av utfört uppdrag: ökad andel brukare/klienter med en aktuell genomförandeplan enligt gällande föreskrift. Ökad och säkerställd kompetens som leder till förståelse hos enhetscheferna och medarbetarna gällande genomförandeplanering. Avklarat och inplanerat: Fastställt uppdrag: Uppdragsträff 1: Uppdragsträff 2: Delredovisning 1: Uppdragsträff 3: Uppdragsträff 4:

6 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Delredovisning 2: Uppdragsträff 5: Slutredovisning: Genomförandeplaneringsprocessen En av verksamhetens viktigaste processer. Nationella krav: - lagstiftning (SoL, LSS), - föreskrifter (2006:5, 2011:9). Lokala krav: - riktlinjer (genomförandeplanering), - mallar (genomförandeplan). Arbetet med att beskriva processen och sammanställa en rutin kopplad till processen pågår. Margareta går även igenom uppdragsarbetets förbättringsläxor, gemensamma arbeten, genomförandeplaneringsprocessen, mätinstrument, frågeformulär för genomförandeplaneringsträff och frågeformular för uppföljningsträff. 4 Hemsjukvården Enhetschef Annika Forsman och projektledare Agneta Johansson informerar. Agneta inleder med välfärdsförvaltningens värdeord: Medborgaren först; behoven i focus ett gott bemötande. Helhetssyn; goda förutsättningar för medborgarna. Handlingskraft; ge god service och utveckla verksamheten. Tolerans; utgår från alla människors lika värde. Hemsjukvården övertogs av kommunen den 3 februari i år. Agneta har varit projektledare för projektet i 1 år. Personalen består av18 distriktssköterskor, 6 arbetsterapeuter och 3 sjukgymnaster vilka arbetar tillsammans. De är stationerade på Söränget, Myrtengården, Bjästagården, Sidensjögården och Husums vård- och omsorgsboende. Kommunen ansvarar för hemsjukvårdsbesök (planerade) och hembesök (oplanerade). Ingen avgift. Alla diagnoser, alla åldersgrupper och alla dygnets timmar. Kommunen ansvarar för hälsosamtal till 75-åringar. En arbetsterapeut kommer hem till dem och tillsammans går man igenom olika saker som hur trivs man, hur ser fritiden ut, har man det säkert hemma, är det brandfarligt m m. Ingen avgift. Idag har vi 545 personer i kommunen som är 75 år. Landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård på hälsocentraler: läkare - dietist - kurator - psykolog.

7 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Personer som utan stora svårigheter kan ta sig till landstingets hälsocentraler/mottagningar får hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget. Då betraktas man inte som hemsjukvårdspatient. Landstinget behåller ansvar för: - specialiserad sjukvård i hemmet för svårt sjuka barn samt specialiserad sjukvård i hemmet för svårt sjuka vuxna SSIH, - specialiserad habilitering i hemmet, - nutrition som innefattar individuell bedömning och ordination av dietist, - psykiatrisk vård i hemmet där psykiatrisk öppenvård bedöms vara lämplig utförare. Landstinget behåller kostnadsansvar för specialisthjälpmedel. Kommunerna tar över kostnadsansvar för övriga hjälpmedel. Ingen avgift. Landstingets hjälpmedelsverksamhet nyttjas tills vidare gemensamt. Förtroendeförskrivning tillämpas. Gemensam hjälpmedelskommitté. Utökning av kväll/natt sjuksköterskor i och med hemsjukvården. 5 sjuksköterskor arbetar kvällar från kl 16:30 till kl 21:30. 5 sjuksköterskor arbetar nätter. Hela kommunen från kl 17:00-07:00. De utgår från Söränget. Kontakt med hemsjukvården tas på tfn , gäller hela dygnet alla dagar i veckan eller så ringer man till kommunens växel Finns en etablerad vårdkontakt så lämnas mobilnummer ut. Sjukvårdsrådgivning: 1177, akut situation: Biståndsbedömning Biståndshandläggare Britt Westerlund informerar om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Rätten till bistånd 4:e kapitlet 1:a paragrafen: den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Genom biståndet ska man tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Bistånd enligt Socialtjänstlagen Hemtjänst Särskilt boende - servicehus, - vård- och omsorgsboende, - medboende (kan flytta in utan bistånd) Dag- och kvällsverksamhet för demenssjuka

8 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Korttidsvistelse/växelvård Avlösning i hemmet Korttidsvistelse innebär att man under en begränsad tid oftast ca 2 veckor kommer till ett särskilt boende och bor tillfälligt där för att man behöver den högre graden av vård och omsorg. Kan oftast vara efter en sjukhusvistelse eller av andra skäl. Växelvård är också en form av korttidsvistelse men då finns en viss kontinuitet. Personen bor vissa veckor i sitt ordinarie boende och vissa veckor på särskilt boende och så rullar det på. Man kommer tillbaka till samma boende och samma personal så att man får en kontinuitet på korttidsplatsen. Det används ofta av anhörigvårdare för att få avlastning. Ofta är detta ett mellanläge innan ett permanent boende behöver ordnas. Bistånd gällande personlig omvårdnad: Morgon och kvällshygien På- och avklädning Dusch/hårvård Hjälp i samband med toalettbesök Sitta med under måltider Förflyttningar Nattinsats Trygghetslarm Telefonkontakt Tillsynsbesök Pedagogiskt lärande Bistånd gällande hemtjänstinsatser, service: Städ Fönsterputs Inköp Tvätt/klädvård/renbäddning Hushållsgöromål Post- och bankärenden Matdistribution - bara lämna Matdistribution - även värma Frukost Enklare måltid Mellanmål Kvällsmål

9 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Humanistiska nämnden har fr o m december 2013 beslutat om 3 nya riktlinjer för flexibel hemtjänst: Städning Social aktivering Mathållning Städning beviljas 2 timmar en gång varannan vecka. I det ingår tid för fönsterputs. Brukaren får under den tiden bestämma vad som ska städas. Ingen begränsning till antal rum och ingen skillnad på om man bor ensam eller tillsammans med någon. Social aktivering beviljas 2 timmar per vecka. Den tiden får brukaren tillsammans med verksamheten planera som de önskar. Den enskilde har rätt att ändra sitt upplägg, exempelvis att börja med att ha 1 timme 2 gånger i veckan för att promenera och sedan ändra till att ha en ½ timme 4 gånger i veckan och vara inne och hitta på någonting. Mathållning beviljas i form av frukost, lunch, middag, mellanmål samt kvällsmål. Matdistribution. Det utförs på följande sätt att man värmer färdig mat eller får något tillagat vid lunch och middag. Plocka fram och diska ingår i måltiderna samt måltidsstöd vid behov. Måltidsstöd läggs in som extra detalj under måltidsinsatsen. Förenklad handläggning av vissa serviceinsatser. Där görs oftast inte hembesök vilket görs av biståndshandläggare när man ansöker om bistånd för att utreda behovet av insatser. Ansökningsblanketter finns på internet. Syftet är snabbare handläggning av beslut och enklare för den enskilde att ansöka. Bistånd som kan erhållas är städ, trygghetslarm, telefonkontakt, matdistribution, tvätt, inköp och ärenden. Biståndshandläggare tar emot anmälan eller ansökan, kontaktar den enskilde, utreder, bedömer, beslutar och ger uppdrag till ansvarig enhetschef. Utredning skrivs i dataprogrammet Procapita. Riktlinjer är tagna i humanistiska nämnden där politiker har tyckt till. Det är grunden man utgår ifrån och har mandat att fatta beslut ifrån. Oavsett var man bor i kommunen så har man rätt till samma bistånd. Det är ytterst ett fåtal ca 1 % som får avslag på sin begäran. Får man ett avslag har man rätt att överklaga. Först görs en prövning till förvaltningen igen för att se om man har träffat rätt beslut. Om den bedömningen görs så skickas ärendet vidare till nästa instans som är förvaltningsrätten i Härnösand där det prövas om rätt beslut har fattats. Om en person är missnöjd med beslutet så försöker man att hjälpa och uppmuntra personen att gå vidare och få ärendet prövat. Under december månad 2013 fick 312 personer bistånd. 2 personer fick delavslag och 3 personer fick avslag.

10 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Kommunen har 12 biståndshandläggare som ansvarar för olika geografiska områden. 2 arbetar på sjukhuset som vårdplanerare och 1 arbetar på mottagningsenhet och kan alltid nås på telefon under dagtid vardagar. Vårdplanering sker på sjukhuset med personal från sjukhuset, primärvården och kommunen. Där tar man upp vad som ska hända efter sjukhusvistelsen vid hemgång. Ansöka om bistånd kan endast den enskilde, god man eller förvaltare göra. Anhörig kan inte ansöka men kan göra en anmälan. Aktualisera behov av hjälp kan göras av den enskilde, närstående, granne, distriktssköterska, hemtjänstpersonal, god man, förvaltare eller från sjukhuset. Handläggningstiden är kortare för hemtjänst ca 14 dagar och tar lite längre tid för boendeutredning som är mer omfattande. Bistånd kan man även erhålla för endast en viss tid om man t ex har ramlat och brutit benet. Färdtjänst får man inte för tillfälliga behov där måste ett varaktigt behov finnas. Färdtjänsthandläggare går att nå på trafikenheten. Mer information finns på Örnsköldsviks kommuns hemsida: under rubriken Omsorg och hjälp. 6 Nämndsinformation Kultur- och fritidsnämnden Jan Blomqvist informerar. Sagavägenföreningen har lämnat in en projektansökan om medel till en förstudie för att undersöka möjligheterna att anlägga en skoterled från Örnsköldsvik till Mosjön i Norge. Leden bör även kunna användas för vandring och kanske skidspår. Ett stort intresse finns bland entreprenörer och företag längs Sagavägen. Osäkert om vem som ska stå för kostnaden. Biblioteksverksamheten har ökat med 14 % under en årsperiod. Den digitala verksamheten kommer att utökas vilket kommer att bli kostnadskrävande. Museet har ökat med 22 %. Vid 13 tillfällen har utställningar hållits. Den 3 maj kommer det att anordnas en barnutställning för att visa hur det gick till förr i tiden, t ex hur man tvättade. Den blir också sevärd för föräldrar och mor- och farföräldrar m fl. Simsällskapet har kompenserats för inkomstbortfall på grund av stängningen av Själevads simhall och erhållit en kanslilokal samt förråd i Paradisbadet till kommunal subventioneringsnivå.

11 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Paradisbadet har långsiktigt byggt upp ett överskott i syfte att använda detta för upprustning i verksamhetens anläggning. Kultur- och fritidsnämndens resultatmål i budget 2014 uppgår till ett nollresultat. Kommunstyrelsen Lena Kvarnström informerar. Kommunstyrelsen arbetar just nu med ekonomiberedningen inför budgeten för Styrelser och nämnder lämnar nu in förslag. Beslut ska tas i juni. Gamla brandstationen är såld för 6 Mkr till Däckstation AB. Det är ägaren till Däckladan i Högland som övertar fastigheten och tillträder den 31 mars. Detaljplanen måste omarbetas eftersom lägenheter kommer att byggas på övre plan. Landstinget fortsätter att hyra för sin ambulansverksamhet. Beslutsförslag finns att bolagens ränteansvar övergår till helhetsansvar för kommunen och därmed hanteras av kommunens internbank. Med hjälp av detta blir det en förenklad rapporteringsprocess och man får mer tid att ägna sig åt kärnverksamheten. Ett medborgarförslag har inkommit om att göra gamla stationshuset till ett kommunikationsmuseum. Kommunstyrelsen har avslagit detta. Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Kommunen tecknade under hösten 2013 en avsiktsförklaring med High Coast Marina AB. Enligt denna ska bindande avtal träffas senast den 31 mars Enligt intresseanmälan avser bolaget att nyttja stationshuset för bl a kort- och långtidsuthyrning av små lägenheter, restaurangverksamhet m m. Medborgarförslag om bruttolöneavdrag för privat sjukvård har avslagits. 7 Övriga frågor Överklaganden John-Erik Westman påtalar att rådet måste få ta del av de ärenden som ligger som överklaganden som inkommer främst till omsorgsnämnden och humanistiska nämnden så att rådet kan följa utvecklingen av dessa. Han önskar en kort rapport vid varje sammanträde. Ordföranden svarar att rådet visst kommer att få ta del av de överklaganden som inkommer. De kommer att delges som delgivningar vid sammanträdena så att intresserade får ta del av dem. Vid dagens sammanträde hade inga överklaganden inkommit.

12 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Systembolagets gamla lokaler Rolf Lindström har haft en träff med bl a Elvy Söderström som var oerhört positivt inställd till pensionärsorganisationernas behov av lokaler och två representanter från systembolaget angående pensionärsorganisationernas önskan att få hyra deras gamla lokal för sina sammankomster. Lokalen värderas idag till 4,5 Mkr. Pensionärsorganisationerna önskar hyra lokalen per timme om priset blir inom rimlighetens gräns. Kommunen och systembolagets representanter funderar över frågan. Rolf väntas få besked inom 14 dagar. Seniorveckan 5-10 maj Gunilla Rödin informerar om seniorveckan. Nedanstående program är inte helt klarlagt ännu. Programpunkter fylls på kontinuerligt. Gå in på kommunens hemsida: Måndag 5 maj: Information om hörsel, syn och hjälpmedel. Tisdag 6 maj: Pensionärer som bor på boenden har möjlighet att äta på Parkskolan. Onsdag 7 maj: Förläsning av författare Ola Polmé om demenser och bemötande. Fullmäktigesalen, kl 13:00-15:00. Torsdag 8 maj: Föreläsning av doktor Lars Blad om antibiotika och multiresistenta stammar. Fullmäktigesalen, kl 13:00-15:00. Fredag 9 maj: Föreläsning om kost, tandvård, inkontinens och läkemedel för äldre. Lördag 10 maj: Galaföreställning i Pingstkyrkan, anordnas av Robin Hörnkvist. Biljetter kommer att säljas för 100 kr/st. Intäkterna från biljettförsäljningen kommer att skänkas till hjärnforskning. Allt annat under seniorveckan är gratis. Lars Holmström som själv är med i Västansjökören påtalar att inom PRO organisationerna i Ångermanland har man försökt att dra ihop alla PRO-körer för att samlas en kväll under seniorveckan på Gnistan och framföra en föreställning tillsammans. De flesta aktiviteter under veckan anordnas på Kom In. Nea-Marie Österlund påminner om att andra som har något att tillföra seniorveckan ska anmäla detta till Ingrid Åström som har huvudansvaret för veckan

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

För dig som vill veta mer om särskilt boende

För dig som vill veta mer om särskilt boende För dig som vill veta mer om särskilt boende VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Särskilt boende - Så fungerar det För att beviljas särskilt boende ska du ha ett omfattande behov av omvårdnad och tillsyn som sträcker

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 14 juni (8)

Kommunala pensionärsrådet 14 juni (8) Kommunala pensionärsrådet 14 juni 2012 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 10:00-12:45. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Marianne Vestin

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Beslutande Anna-Belle Strömberg Marianne Vestin Uno Tjernström Susanne Sturk Lena Kvarnström

Läs mer

För dig som vill veta mer om särskilt boende

För dig som vill veta mer om särskilt boende ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om särskilt boende INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006-06-30 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Innehåll Särskilt boende - så fungerar det...sidan 2 Så här söker

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( )

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( ) Kommunala pensionärsrådet 24 februari 2011 1 ( ) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Westin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 5 mars 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt socialtjänstlagen (SoL) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 1 av 5 Plats och tid Kommunhuset, Skurup kl. 13.30-15.15 Beslutande Ordförande Kerstin Löfström (PRO) Eva Sandberg (PRO Lilli-Ann Qvillberg (PRO) Albin Karlsson (PRO) Ingrid Andreasson (PRO) Gerd Ohlsson

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-05-31 1 (10) Plats och tid Munkberga, kl 13:00-16:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric Lundqvist, SKPF Ingrid

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Information om

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer