Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk Humanistiska nämnden Jan Blomqvist Kultur- och fritidsnämnden Lena Kvarnström Kommunstyrelsen Anita Danielsson Kommunstyrelsen Lars Holmström PRO Christer Nyberg PRO Sven-Olof Byström PRO Margareta Nyberg PRO Barbro Johansson SKPF John-Erik Westman SPF Per Mattis Nyberg SPF Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer 1-7 Ordförande Justerare Ulla Nordin Anna-Belle Strömberg Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift John-Erik Westman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Ej tjänstgörande Ulla Grundberg-Larsson Omsorgsnämnden Rolf Lindström PRO Vivi-Ann Wallin PRO Gösta Andersson PRO Gunnel Andersson SKPF Gunilla Rödin SKPF Nea-Marie Österlund SPF Ingrid Andersson SPF Övriga deltagare Katarina Jensstad Frida Barrefjord Margareta Bolinder Sundin Annika Forsman Agneta Johansson Britt Westerlund Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) 1 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses John-Erik Westman. 2 Lokalförsörjningsplan och investering av nytt vård- och omsorgsboende Rosenborg Förvaltningschef Katarina Jensstad och ekonomichef Frida Barrefjord informerar. Syftet med att ta fram lokalförsörjningsplan för är för att visa färdinriktningen för planering av boenden för äldre. Planen har tagits fram av välfärdsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. Planen redovisar kommunens befintliga boendeplatser, efterfrågan samt framtida behov av platser. Den redovisar också förslag på fastighetsrelaterade insatser som behöver genomföras under den aktuella perioden (byggande, utvecklande och avyttring). Föreslagna åtgärder lyfts ut som separata beslutsärenden, t ex investering av nytt vårdoch omsorgsboende. Inom vår kommun har vi idag totalt 873 boendeplatser varav 825 är ordinarie platser och 48 är korttidsplatser. Det man ser utifrån dagens statistik när det gäller befolkningsutvecklingen så kommer åldersgruppen år samt 80 år och äldre att öka under den här tidsperioden och då främst åldersgruppen 80 år och äldre. Förslag till åtgärder är att ett antal servicehus läggs ut till försäljning (intention att omvandlas till trygghetsboende/seniorboende). Nytt vård- och omsorgsboende byggs i Själevad (Rosenborg) med 90 platser, ska stå färdigt Ersätter nuvarande servicehus Rosenborg. Sjösätta arbetet att identifiera platser i vård- och omsorgsboenden som är i behov av renovering eller omstrukturering. Projektering av nytt vårdoch omsorgsboende påbörjas under 2018/2019 för att möta upp efterfrågan under Ombyggnation av servicehus till att motsvara vård-och omsorgsboende med allt vad det krävs av hissar, lyftanordningar, badrum mm är i princip lika kostsamt som att bygga ett helt nytt vård- och omsorgsboende. Enligt beslut i omsorgsnämnden så ska 6 st servicehus göras om till något annat men det är inte säkert att det blir trygghetsboende av alla, det kan även bli vård- och omsorgsboende.

4 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Faktorer som påverkar planeringen av vård- och omsorgsboenden är demografiska aspekter, myndighetskrav på boendets utformning, tillsynsmyndigheter (tillgänglighet, räddning, arbetsmiljö och livsmedel), boendestandard och arbetsmiljö, patientsäkerhet (vårdhygien) samt fastigheternas status och driftmiljö. Var vill äldre bo? Var vill vårdpersonal arbeta? Fler faktorer som påverkar planeringen av vård- och omsorgsboende är utredningshemtjänst vilket innebär att man tidigt identifierar vårdinsatser, hemsjukvård (bättre överblick, lättare att planera insatser) och anhörigstöd. Beträffande alternativa boendeformer måste kommunen bidra med ekonomiska stödmöjligheter och staten med ekonomiska stödmöjligheter och gynnsamma kreditvillkor för att hjälpa till att skapa förutsättningar för att underlätta framkomsten. Alternativa boendeformer i kommunen är trygghetsboendet FIA i Bredbyn, Skorpeds servicecenter och seniorboendet Linden. Förslag till kriterier för trygghetsboenden i Örnsköldsviks kommun har antagits av kommunstyrelsen och ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Uppfylls kriterierna kan ekonomiskt stöd utgå från kommunen till den som uppför trygghetsboende. Pensionärsorganisationerna reagerar mot att biståndsbedömda boendeformer kommer att minska samtidigt som åldersgruppen 80+ kommer att öka. Det betyder att allt äldre personer behöver bo kvar i ordinärt boende. John-Erik Westman undrar om rumstemperaturen kommer att finnas med i regelverket för trygghetsboenden. I dagsläget är det upp till fastighetsägaren själv att bestämma detta. John-Erik tycker att det är en av de viktigare aspekterna när det gäller trygghetsboende. Enligt Socialstyrelsen är 21 grader en normal rumstemperatur för en frisk människa. För en sjuk äldre människa som medicinerar och är mindre rörlig är 23 grader i bostaden lämpligt. Det finns utredningar som visar att 21 grader kan förkorta livslängden för en sådan person. Han tycker att detta är en av kärnfrågorna när det gäller trygghetsboende att det skapas bra förutsättningar för en äldre person att leva och bo. Temperaturen måste anpassas till den boende och för att det ska vara ett trygghetsboende krävs det att vi ska få en rumstemperatur som Socialstyrelsen föreskriver. 3 Utvecklingsprogrammet Leda för resultat Kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin informerar om Leda för resultat ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten. Detta

5 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) utvecklingsprogram har ledningsgruppen inom välfärdsförvaltningen och Margareta fått förmånen att delta i och det hålls i Sveriges kommuner och landstings (SKL) regi i Stockholm. 16 kommuner deltar. Motsvarande program finns också i Göteborg och Malmö. Detta påbörjades hösten 2013 och fortsätter under våren Mål och syfte med utvecklingsprogrammet är att det ska bidra till att utveckla den samlade ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder och med fokus på socialtjänsten som helhet. Örnsköldsviks utvecklingsarbete. Det ingår ett eget utvecklingsarbete under programmets gång för att träna på att styra mot resultat, att mäta, analysera och aktivt leda förbättringsarbete. Delaktighet i genomförandeplaneringen - tre pilotprojekt med brukarperspektivet i fokus (uppdrag). Utvecklingsarbetet ska bidra till ökad upplevelse av delaktighet och inflytande för brukare/klienter i genomförandeplaneringen (medborgarnytta) och ökad kontinuitet i insatsernas utförande (omsorgskontinuitet och effektiv verksamhet) samt gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare (attraktiv arbetsgivare). Delaktighet och inflytande i genomförandeplaneringen består av tre pilotprojekt med brukarperspektivet i fokus (uppdrag). 1. En daglig verksamhet och ett LSS-boende. 2. Missbruks- och beroendevården (vuxna). 3. En hemtjänstgrupp och nattpatrullen. Genomförandeplaneringen (utvecklingsarbetet): genomförandeplanen är brukarens/ klientens och verksamhetens gemensamma beskrivning över aktuell insats. Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp samt vara ett levande dokument i verksamheten. Genomförandeplanen ska säkerställa brukarens/klientens delaktighet och inflytande i det stöd brukaren/klienten har beviljats. Förväntade effekter av utfört uppdrag: ökad andel brukare/klienter med en aktuell genomförandeplan enligt gällande föreskrift. Ökad och säkerställd kompetens som leder till förståelse hos enhetscheferna och medarbetarna gällande genomförandeplanering. Avklarat och inplanerat: Fastställt uppdrag: Uppdragsträff 1: Uppdragsträff 2: Delredovisning 1: Uppdragsträff 3: Uppdragsträff 4:

6 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Delredovisning 2: Uppdragsträff 5: Slutredovisning: Genomförandeplaneringsprocessen En av verksamhetens viktigaste processer. Nationella krav: - lagstiftning (SoL, LSS), - föreskrifter (2006:5, 2011:9). Lokala krav: - riktlinjer (genomförandeplanering), - mallar (genomförandeplan). Arbetet med att beskriva processen och sammanställa en rutin kopplad till processen pågår. Margareta går även igenom uppdragsarbetets förbättringsläxor, gemensamma arbeten, genomförandeplaneringsprocessen, mätinstrument, frågeformulär för genomförandeplaneringsträff och frågeformular för uppföljningsträff. 4 Hemsjukvården Enhetschef Annika Forsman och projektledare Agneta Johansson informerar. Agneta inleder med välfärdsförvaltningens värdeord: Medborgaren först; behoven i focus ett gott bemötande. Helhetssyn; goda förutsättningar för medborgarna. Handlingskraft; ge god service och utveckla verksamheten. Tolerans; utgår från alla människors lika värde. Hemsjukvården övertogs av kommunen den 3 februari i år. Agneta har varit projektledare för projektet i 1 år. Personalen består av18 distriktssköterskor, 6 arbetsterapeuter och 3 sjukgymnaster vilka arbetar tillsammans. De är stationerade på Söränget, Myrtengården, Bjästagården, Sidensjögården och Husums vård- och omsorgsboende. Kommunen ansvarar för hemsjukvårdsbesök (planerade) och hembesök (oplanerade). Ingen avgift. Alla diagnoser, alla åldersgrupper och alla dygnets timmar. Kommunen ansvarar för hälsosamtal till 75-åringar. En arbetsterapeut kommer hem till dem och tillsammans går man igenom olika saker som hur trivs man, hur ser fritiden ut, har man det säkert hemma, är det brandfarligt m m. Ingen avgift. Idag har vi 545 personer i kommunen som är 75 år. Landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård på hälsocentraler: läkare - dietist - kurator - psykolog.

7 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Personer som utan stora svårigheter kan ta sig till landstingets hälsocentraler/mottagningar får hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget. Då betraktas man inte som hemsjukvårdspatient. Landstinget behåller ansvar för: - specialiserad sjukvård i hemmet för svårt sjuka barn samt specialiserad sjukvård i hemmet för svårt sjuka vuxna SSIH, - specialiserad habilitering i hemmet, - nutrition som innefattar individuell bedömning och ordination av dietist, - psykiatrisk vård i hemmet där psykiatrisk öppenvård bedöms vara lämplig utförare. Landstinget behåller kostnadsansvar för specialisthjälpmedel. Kommunerna tar över kostnadsansvar för övriga hjälpmedel. Ingen avgift. Landstingets hjälpmedelsverksamhet nyttjas tills vidare gemensamt. Förtroendeförskrivning tillämpas. Gemensam hjälpmedelskommitté. Utökning av kväll/natt sjuksköterskor i och med hemsjukvården. 5 sjuksköterskor arbetar kvällar från kl 16:30 till kl 21:30. 5 sjuksköterskor arbetar nätter. Hela kommunen från kl 17:00-07:00. De utgår från Söränget. Kontakt med hemsjukvården tas på tfn , gäller hela dygnet alla dagar i veckan eller så ringer man till kommunens växel Finns en etablerad vårdkontakt så lämnas mobilnummer ut. Sjukvårdsrådgivning: 1177, akut situation: Biståndsbedömning Biståndshandläggare Britt Westerlund informerar om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Rätten till bistånd 4:e kapitlet 1:a paragrafen: den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Genom biståndet ska man tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Bistånd enligt Socialtjänstlagen Hemtjänst Särskilt boende - servicehus, - vård- och omsorgsboende, - medboende (kan flytta in utan bistånd) Dag- och kvällsverksamhet för demenssjuka

8 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Korttidsvistelse/växelvård Avlösning i hemmet Korttidsvistelse innebär att man under en begränsad tid oftast ca 2 veckor kommer till ett särskilt boende och bor tillfälligt där för att man behöver den högre graden av vård och omsorg. Kan oftast vara efter en sjukhusvistelse eller av andra skäl. Växelvård är också en form av korttidsvistelse men då finns en viss kontinuitet. Personen bor vissa veckor i sitt ordinarie boende och vissa veckor på särskilt boende och så rullar det på. Man kommer tillbaka till samma boende och samma personal så att man får en kontinuitet på korttidsplatsen. Det används ofta av anhörigvårdare för att få avlastning. Ofta är detta ett mellanläge innan ett permanent boende behöver ordnas. Bistånd gällande personlig omvårdnad: Morgon och kvällshygien På- och avklädning Dusch/hårvård Hjälp i samband med toalettbesök Sitta med under måltider Förflyttningar Nattinsats Trygghetslarm Telefonkontakt Tillsynsbesök Pedagogiskt lärande Bistånd gällande hemtjänstinsatser, service: Städ Fönsterputs Inköp Tvätt/klädvård/renbäddning Hushållsgöromål Post- och bankärenden Matdistribution - bara lämna Matdistribution - även värma Frukost Enklare måltid Mellanmål Kvällsmål

9 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Humanistiska nämnden har fr o m december 2013 beslutat om 3 nya riktlinjer för flexibel hemtjänst: Städning Social aktivering Mathållning Städning beviljas 2 timmar en gång varannan vecka. I det ingår tid för fönsterputs. Brukaren får under den tiden bestämma vad som ska städas. Ingen begränsning till antal rum och ingen skillnad på om man bor ensam eller tillsammans med någon. Social aktivering beviljas 2 timmar per vecka. Den tiden får brukaren tillsammans med verksamheten planera som de önskar. Den enskilde har rätt att ändra sitt upplägg, exempelvis att börja med att ha 1 timme 2 gånger i veckan för att promenera och sedan ändra till att ha en ½ timme 4 gånger i veckan och vara inne och hitta på någonting. Mathållning beviljas i form av frukost, lunch, middag, mellanmål samt kvällsmål. Matdistribution. Det utförs på följande sätt att man värmer färdig mat eller får något tillagat vid lunch och middag. Plocka fram och diska ingår i måltiderna samt måltidsstöd vid behov. Måltidsstöd läggs in som extra detalj under måltidsinsatsen. Förenklad handläggning av vissa serviceinsatser. Där görs oftast inte hembesök vilket görs av biståndshandläggare när man ansöker om bistånd för att utreda behovet av insatser. Ansökningsblanketter finns på internet. Syftet är snabbare handläggning av beslut och enklare för den enskilde att ansöka. Bistånd som kan erhållas är städ, trygghetslarm, telefonkontakt, matdistribution, tvätt, inköp och ärenden. Biståndshandläggare tar emot anmälan eller ansökan, kontaktar den enskilde, utreder, bedömer, beslutar och ger uppdrag till ansvarig enhetschef. Utredning skrivs i dataprogrammet Procapita. Riktlinjer är tagna i humanistiska nämnden där politiker har tyckt till. Det är grunden man utgår ifrån och har mandat att fatta beslut ifrån. Oavsett var man bor i kommunen så har man rätt till samma bistånd. Det är ytterst ett fåtal ca 1 % som får avslag på sin begäran. Får man ett avslag har man rätt att överklaga. Först görs en prövning till förvaltningen igen för att se om man har träffat rätt beslut. Om den bedömningen görs så skickas ärendet vidare till nästa instans som är förvaltningsrätten i Härnösand där det prövas om rätt beslut har fattats. Om en person är missnöjd med beslutet så försöker man att hjälpa och uppmuntra personen att gå vidare och få ärendet prövat. Under december månad 2013 fick 312 personer bistånd. 2 personer fick delavslag och 3 personer fick avslag.

10 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Kommunen har 12 biståndshandläggare som ansvarar för olika geografiska områden. 2 arbetar på sjukhuset som vårdplanerare och 1 arbetar på mottagningsenhet och kan alltid nås på telefon under dagtid vardagar. Vårdplanering sker på sjukhuset med personal från sjukhuset, primärvården och kommunen. Där tar man upp vad som ska hända efter sjukhusvistelsen vid hemgång. Ansöka om bistånd kan endast den enskilde, god man eller förvaltare göra. Anhörig kan inte ansöka men kan göra en anmälan. Aktualisera behov av hjälp kan göras av den enskilde, närstående, granne, distriktssköterska, hemtjänstpersonal, god man, förvaltare eller från sjukhuset. Handläggningstiden är kortare för hemtjänst ca 14 dagar och tar lite längre tid för boendeutredning som är mer omfattande. Bistånd kan man även erhålla för endast en viss tid om man t ex har ramlat och brutit benet. Färdtjänst får man inte för tillfälliga behov där måste ett varaktigt behov finnas. Färdtjänsthandläggare går att nå på trafikenheten. Mer information finns på Örnsköldsviks kommuns hemsida: under rubriken Omsorg och hjälp. 6 Nämndsinformation Kultur- och fritidsnämnden Jan Blomqvist informerar. Sagavägenföreningen har lämnat in en projektansökan om medel till en förstudie för att undersöka möjligheterna att anlägga en skoterled från Örnsköldsvik till Mosjön i Norge. Leden bör även kunna användas för vandring och kanske skidspår. Ett stort intresse finns bland entreprenörer och företag längs Sagavägen. Osäkert om vem som ska stå för kostnaden. Biblioteksverksamheten har ökat med 14 % under en årsperiod. Den digitala verksamheten kommer att utökas vilket kommer att bli kostnadskrävande. Museet har ökat med 22 %. Vid 13 tillfällen har utställningar hållits. Den 3 maj kommer det att anordnas en barnutställning för att visa hur det gick till förr i tiden, t ex hur man tvättade. Den blir också sevärd för föräldrar och mor- och farföräldrar m fl. Simsällskapet har kompenserats för inkomstbortfall på grund av stängningen av Själevads simhall och erhållit en kanslilokal samt förråd i Paradisbadet till kommunal subventioneringsnivå.

11 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Paradisbadet har långsiktigt byggt upp ett överskott i syfte att använda detta för upprustning i verksamhetens anläggning. Kultur- och fritidsnämndens resultatmål i budget 2014 uppgår till ett nollresultat. Kommunstyrelsen Lena Kvarnström informerar. Kommunstyrelsen arbetar just nu med ekonomiberedningen inför budgeten för Styrelser och nämnder lämnar nu in förslag. Beslut ska tas i juni. Gamla brandstationen är såld för 6 Mkr till Däckstation AB. Det är ägaren till Däckladan i Högland som övertar fastigheten och tillträder den 31 mars. Detaljplanen måste omarbetas eftersom lägenheter kommer att byggas på övre plan. Landstinget fortsätter att hyra för sin ambulansverksamhet. Beslutsförslag finns att bolagens ränteansvar övergår till helhetsansvar för kommunen och därmed hanteras av kommunens internbank. Med hjälp av detta blir det en förenklad rapporteringsprocess och man får mer tid att ägna sig åt kärnverksamheten. Ett medborgarförslag har inkommit om att göra gamla stationshuset till ett kommunikationsmuseum. Kommunstyrelsen har avslagit detta. Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Kommunen tecknade under hösten 2013 en avsiktsförklaring med High Coast Marina AB. Enligt denna ska bindande avtal träffas senast den 31 mars Enligt intresseanmälan avser bolaget att nyttja stationshuset för bl a kort- och långtidsuthyrning av små lägenheter, restaurangverksamhet m m. Medborgarförslag om bruttolöneavdrag för privat sjukvård har avslagits. 7 Övriga frågor Överklaganden John-Erik Westman påtalar att rådet måste få ta del av de ärenden som ligger som överklaganden som inkommer främst till omsorgsnämnden och humanistiska nämnden så att rådet kan följa utvecklingen av dessa. Han önskar en kort rapport vid varje sammanträde. Ordföranden svarar att rådet visst kommer att få ta del av de överklaganden som inkommer. De kommer att delges som delgivningar vid sammanträdena så att intresserade får ta del av dem. Vid dagens sammanträde hade inga överklaganden inkommit.

12 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Systembolagets gamla lokaler Rolf Lindström har haft en träff med bl a Elvy Söderström som var oerhört positivt inställd till pensionärsorganisationernas behov av lokaler och två representanter från systembolaget angående pensionärsorganisationernas önskan att få hyra deras gamla lokal för sina sammankomster. Lokalen värderas idag till 4,5 Mkr. Pensionärsorganisationerna önskar hyra lokalen per timme om priset blir inom rimlighetens gräns. Kommunen och systembolagets representanter funderar över frågan. Rolf väntas få besked inom 14 dagar. Seniorveckan 5-10 maj Gunilla Rödin informerar om seniorveckan. Nedanstående program är inte helt klarlagt ännu. Programpunkter fylls på kontinuerligt. Gå in på kommunens hemsida: Måndag 5 maj: Information om hörsel, syn och hjälpmedel. Tisdag 6 maj: Pensionärer som bor på boenden har möjlighet att äta på Parkskolan. Onsdag 7 maj: Förläsning av författare Ola Polmé om demenser och bemötande. Fullmäktigesalen, kl 13:00-15:00. Torsdag 8 maj: Föreläsning av doktor Lars Blad om antibiotika och multiresistenta stammar. Fullmäktigesalen, kl 13:00-15:00. Fredag 9 maj: Föreläsning om kost, tandvård, inkontinens och läkemedel för äldre. Lördag 10 maj: Galaföreställning i Pingstkyrkan, anordnas av Robin Hörnkvist. Biljetter kommer att säljas för 100 kr/st. Intäkterna från biljettförsäljningen kommer att skänkas till hjärnforskning. Allt annat under seniorveckan är gratis. Lars Holmström som själv är med i Västansjökören påtalar att inom PRO organisationerna i Ångermanland har man försökt att dra ihop alla PRO-körer för att samlas en kväll under seniorveckan på Gnistan och framföra en föreställning tillsammans. De flesta aktiviteter under veckan anordnas på Kom In. Nea-Marie Österlund påminner om att andra som har något att tillföra seniorveckan ska anmäla detta till Ingrid Åström som har huvudansvaret för veckan

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Beslutande Anna-Belle Strömberg Marianne Vestin Uno Tjernström Susanne Sturk Lena Kvarnström

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.45 Plats: Lokal: Älven Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Aina Hortlund,

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-9

Sammanträdesdatum Sida 1-9 Sammanträdesdatum Sida 1-9 pensionärsrådet 2009-03-16 Plats och tid KS-rummet, Kommunhuset, Mora, kl 09.30-11.30 ande Bernt Persson (s) KS, ordförande Terje Andersson (c) KS Jaakko Mattila, (c) KS ers

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Beslutande Lars Holmström PRO, Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 11 december 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:40.

Kommunala pensionärsrådet 11 december 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:40. Kommunala pensionärsrådet 11 december 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:40. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Marianne Vestin

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer