Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk Humanistiska nämnden Jan Blomqvist Kultur- och fritidsnämnden Lena Kvarnström Kommunstyrelsen Anita Danielsson Kommunstyrelsen Lars Holmström PRO Christer Nyberg PRO Sven-Olof Byström PRO Margareta Nyberg PRO Barbro Johansson SKPF John-Erik Westman SPF Per Mattis Nyberg SPF Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer 1-7 Ordförande Justerare Ulla Nordin Anna-Belle Strömberg Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift John-Erik Westman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Ej tjänstgörande Ulla Grundberg-Larsson Omsorgsnämnden Rolf Lindström PRO Vivi-Ann Wallin PRO Gösta Andersson PRO Gunnel Andersson SKPF Gunilla Rödin SKPF Nea-Marie Österlund SPF Ingrid Andersson SPF Övriga deltagare Katarina Jensstad Frida Barrefjord Margareta Bolinder Sundin Annika Forsman Agneta Johansson Britt Westerlund Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) 1 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses John-Erik Westman. 2 Lokalförsörjningsplan och investering av nytt vård- och omsorgsboende Rosenborg Förvaltningschef Katarina Jensstad och ekonomichef Frida Barrefjord informerar. Syftet med att ta fram lokalförsörjningsplan för är för att visa färdinriktningen för planering av boenden för äldre. Planen har tagits fram av välfärdsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. Planen redovisar kommunens befintliga boendeplatser, efterfrågan samt framtida behov av platser. Den redovisar också förslag på fastighetsrelaterade insatser som behöver genomföras under den aktuella perioden (byggande, utvecklande och avyttring). Föreslagna åtgärder lyfts ut som separata beslutsärenden, t ex investering av nytt vårdoch omsorgsboende. Inom vår kommun har vi idag totalt 873 boendeplatser varav 825 är ordinarie platser och 48 är korttidsplatser. Det man ser utifrån dagens statistik när det gäller befolkningsutvecklingen så kommer åldersgruppen år samt 80 år och äldre att öka under den här tidsperioden och då främst åldersgruppen 80 år och äldre. Förslag till åtgärder är att ett antal servicehus läggs ut till försäljning (intention att omvandlas till trygghetsboende/seniorboende). Nytt vård- och omsorgsboende byggs i Själevad (Rosenborg) med 90 platser, ska stå färdigt Ersätter nuvarande servicehus Rosenborg. Sjösätta arbetet att identifiera platser i vård- och omsorgsboenden som är i behov av renovering eller omstrukturering. Projektering av nytt vårdoch omsorgsboende påbörjas under 2018/2019 för att möta upp efterfrågan under Ombyggnation av servicehus till att motsvara vård-och omsorgsboende med allt vad det krävs av hissar, lyftanordningar, badrum mm är i princip lika kostsamt som att bygga ett helt nytt vård- och omsorgsboende. Enligt beslut i omsorgsnämnden så ska 6 st servicehus göras om till något annat men det är inte säkert att det blir trygghetsboende av alla, det kan även bli vård- och omsorgsboende.

4 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Faktorer som påverkar planeringen av vård- och omsorgsboenden är demografiska aspekter, myndighetskrav på boendets utformning, tillsynsmyndigheter (tillgänglighet, räddning, arbetsmiljö och livsmedel), boendestandard och arbetsmiljö, patientsäkerhet (vårdhygien) samt fastigheternas status och driftmiljö. Var vill äldre bo? Var vill vårdpersonal arbeta? Fler faktorer som påverkar planeringen av vård- och omsorgsboende är utredningshemtjänst vilket innebär att man tidigt identifierar vårdinsatser, hemsjukvård (bättre överblick, lättare att planera insatser) och anhörigstöd. Beträffande alternativa boendeformer måste kommunen bidra med ekonomiska stödmöjligheter och staten med ekonomiska stödmöjligheter och gynnsamma kreditvillkor för att hjälpa till att skapa förutsättningar för att underlätta framkomsten. Alternativa boendeformer i kommunen är trygghetsboendet FIA i Bredbyn, Skorpeds servicecenter och seniorboendet Linden. Förslag till kriterier för trygghetsboenden i Örnsköldsviks kommun har antagits av kommunstyrelsen och ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Uppfylls kriterierna kan ekonomiskt stöd utgå från kommunen till den som uppför trygghetsboende. Pensionärsorganisationerna reagerar mot att biståndsbedömda boendeformer kommer att minska samtidigt som åldersgruppen 80+ kommer att öka. Det betyder att allt äldre personer behöver bo kvar i ordinärt boende. John-Erik Westman undrar om rumstemperaturen kommer att finnas med i regelverket för trygghetsboenden. I dagsläget är det upp till fastighetsägaren själv att bestämma detta. John-Erik tycker att det är en av de viktigare aspekterna när det gäller trygghetsboende. Enligt Socialstyrelsen är 21 grader en normal rumstemperatur för en frisk människa. För en sjuk äldre människa som medicinerar och är mindre rörlig är 23 grader i bostaden lämpligt. Det finns utredningar som visar att 21 grader kan förkorta livslängden för en sådan person. Han tycker att detta är en av kärnfrågorna när det gäller trygghetsboende att det skapas bra förutsättningar för en äldre person att leva och bo. Temperaturen måste anpassas till den boende och för att det ska vara ett trygghetsboende krävs det att vi ska få en rumstemperatur som Socialstyrelsen föreskriver. 3 Utvecklingsprogrammet Leda för resultat Kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin informerar om Leda för resultat ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten. Detta

5 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) utvecklingsprogram har ledningsgruppen inom välfärdsförvaltningen och Margareta fått förmånen att delta i och det hålls i Sveriges kommuner och landstings (SKL) regi i Stockholm. 16 kommuner deltar. Motsvarande program finns också i Göteborg och Malmö. Detta påbörjades hösten 2013 och fortsätter under våren Mål och syfte med utvecklingsprogrammet är att det ska bidra till att utveckla den samlade ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder och med fokus på socialtjänsten som helhet. Örnsköldsviks utvecklingsarbete. Det ingår ett eget utvecklingsarbete under programmets gång för att träna på att styra mot resultat, att mäta, analysera och aktivt leda förbättringsarbete. Delaktighet i genomförandeplaneringen - tre pilotprojekt med brukarperspektivet i fokus (uppdrag). Utvecklingsarbetet ska bidra till ökad upplevelse av delaktighet och inflytande för brukare/klienter i genomförandeplaneringen (medborgarnytta) och ökad kontinuitet i insatsernas utförande (omsorgskontinuitet och effektiv verksamhet) samt gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare (attraktiv arbetsgivare). Delaktighet och inflytande i genomförandeplaneringen består av tre pilotprojekt med brukarperspektivet i fokus (uppdrag). 1. En daglig verksamhet och ett LSS-boende. 2. Missbruks- och beroendevården (vuxna). 3. En hemtjänstgrupp och nattpatrullen. Genomförandeplaneringen (utvecklingsarbetet): genomförandeplanen är brukarens/ klientens och verksamhetens gemensamma beskrivning över aktuell insats. Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp samt vara ett levande dokument i verksamheten. Genomförandeplanen ska säkerställa brukarens/klientens delaktighet och inflytande i det stöd brukaren/klienten har beviljats. Förväntade effekter av utfört uppdrag: ökad andel brukare/klienter med en aktuell genomförandeplan enligt gällande föreskrift. Ökad och säkerställd kompetens som leder till förståelse hos enhetscheferna och medarbetarna gällande genomförandeplanering. Avklarat och inplanerat: Fastställt uppdrag: Uppdragsträff 1: Uppdragsträff 2: Delredovisning 1: Uppdragsträff 3: Uppdragsträff 4:

6 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Delredovisning 2: Uppdragsträff 5: Slutredovisning: Genomförandeplaneringsprocessen En av verksamhetens viktigaste processer. Nationella krav: - lagstiftning (SoL, LSS), - föreskrifter (2006:5, 2011:9). Lokala krav: - riktlinjer (genomförandeplanering), - mallar (genomförandeplan). Arbetet med att beskriva processen och sammanställa en rutin kopplad till processen pågår. Margareta går även igenom uppdragsarbetets förbättringsläxor, gemensamma arbeten, genomförandeplaneringsprocessen, mätinstrument, frågeformulär för genomförandeplaneringsträff och frågeformular för uppföljningsträff. 4 Hemsjukvården Enhetschef Annika Forsman och projektledare Agneta Johansson informerar. Agneta inleder med välfärdsförvaltningens värdeord: Medborgaren först; behoven i focus ett gott bemötande. Helhetssyn; goda förutsättningar för medborgarna. Handlingskraft; ge god service och utveckla verksamheten. Tolerans; utgår från alla människors lika värde. Hemsjukvården övertogs av kommunen den 3 februari i år. Agneta har varit projektledare för projektet i 1 år. Personalen består av18 distriktssköterskor, 6 arbetsterapeuter och 3 sjukgymnaster vilka arbetar tillsammans. De är stationerade på Söränget, Myrtengården, Bjästagården, Sidensjögården och Husums vård- och omsorgsboende. Kommunen ansvarar för hemsjukvårdsbesök (planerade) och hembesök (oplanerade). Ingen avgift. Alla diagnoser, alla åldersgrupper och alla dygnets timmar. Kommunen ansvarar för hälsosamtal till 75-åringar. En arbetsterapeut kommer hem till dem och tillsammans går man igenom olika saker som hur trivs man, hur ser fritiden ut, har man det säkert hemma, är det brandfarligt m m. Ingen avgift. Idag har vi 545 personer i kommunen som är 75 år. Landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård på hälsocentraler: läkare - dietist - kurator - psykolog.

7 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Personer som utan stora svårigheter kan ta sig till landstingets hälsocentraler/mottagningar får hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget. Då betraktas man inte som hemsjukvårdspatient. Landstinget behåller ansvar för: - specialiserad sjukvård i hemmet för svårt sjuka barn samt specialiserad sjukvård i hemmet för svårt sjuka vuxna SSIH, - specialiserad habilitering i hemmet, - nutrition som innefattar individuell bedömning och ordination av dietist, - psykiatrisk vård i hemmet där psykiatrisk öppenvård bedöms vara lämplig utförare. Landstinget behåller kostnadsansvar för specialisthjälpmedel. Kommunerna tar över kostnadsansvar för övriga hjälpmedel. Ingen avgift. Landstingets hjälpmedelsverksamhet nyttjas tills vidare gemensamt. Förtroendeförskrivning tillämpas. Gemensam hjälpmedelskommitté. Utökning av kväll/natt sjuksköterskor i och med hemsjukvården. 5 sjuksköterskor arbetar kvällar från kl 16:30 till kl 21:30. 5 sjuksköterskor arbetar nätter. Hela kommunen från kl 17:00-07:00. De utgår från Söränget. Kontakt med hemsjukvården tas på tfn , gäller hela dygnet alla dagar i veckan eller så ringer man till kommunens växel Finns en etablerad vårdkontakt så lämnas mobilnummer ut. Sjukvårdsrådgivning: 1177, akut situation: Biståndsbedömning Biståndshandläggare Britt Westerlund informerar om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Rätten till bistånd 4:e kapitlet 1:a paragrafen: den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Genom biståndet ska man tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Bistånd enligt Socialtjänstlagen Hemtjänst Särskilt boende - servicehus, - vård- och omsorgsboende, - medboende (kan flytta in utan bistånd) Dag- och kvällsverksamhet för demenssjuka

8 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Korttidsvistelse/växelvård Avlösning i hemmet Korttidsvistelse innebär att man under en begränsad tid oftast ca 2 veckor kommer till ett särskilt boende och bor tillfälligt där för att man behöver den högre graden av vård och omsorg. Kan oftast vara efter en sjukhusvistelse eller av andra skäl. Växelvård är också en form av korttidsvistelse men då finns en viss kontinuitet. Personen bor vissa veckor i sitt ordinarie boende och vissa veckor på särskilt boende och så rullar det på. Man kommer tillbaka till samma boende och samma personal så att man får en kontinuitet på korttidsplatsen. Det används ofta av anhörigvårdare för att få avlastning. Ofta är detta ett mellanläge innan ett permanent boende behöver ordnas. Bistånd gällande personlig omvårdnad: Morgon och kvällshygien På- och avklädning Dusch/hårvård Hjälp i samband med toalettbesök Sitta med under måltider Förflyttningar Nattinsats Trygghetslarm Telefonkontakt Tillsynsbesök Pedagogiskt lärande Bistånd gällande hemtjänstinsatser, service: Städ Fönsterputs Inköp Tvätt/klädvård/renbäddning Hushållsgöromål Post- och bankärenden Matdistribution - bara lämna Matdistribution - även värma Frukost Enklare måltid Mellanmål Kvällsmål

9 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Humanistiska nämnden har fr o m december 2013 beslutat om 3 nya riktlinjer för flexibel hemtjänst: Städning Social aktivering Mathållning Städning beviljas 2 timmar en gång varannan vecka. I det ingår tid för fönsterputs. Brukaren får under den tiden bestämma vad som ska städas. Ingen begränsning till antal rum och ingen skillnad på om man bor ensam eller tillsammans med någon. Social aktivering beviljas 2 timmar per vecka. Den tiden får brukaren tillsammans med verksamheten planera som de önskar. Den enskilde har rätt att ändra sitt upplägg, exempelvis att börja med att ha 1 timme 2 gånger i veckan för att promenera och sedan ändra till att ha en ½ timme 4 gånger i veckan och vara inne och hitta på någonting. Mathållning beviljas i form av frukost, lunch, middag, mellanmål samt kvällsmål. Matdistribution. Det utförs på följande sätt att man värmer färdig mat eller får något tillagat vid lunch och middag. Plocka fram och diska ingår i måltiderna samt måltidsstöd vid behov. Måltidsstöd läggs in som extra detalj under måltidsinsatsen. Förenklad handläggning av vissa serviceinsatser. Där görs oftast inte hembesök vilket görs av biståndshandläggare när man ansöker om bistånd för att utreda behovet av insatser. Ansökningsblanketter finns på internet. Syftet är snabbare handläggning av beslut och enklare för den enskilde att ansöka. Bistånd som kan erhållas är städ, trygghetslarm, telefonkontakt, matdistribution, tvätt, inköp och ärenden. Biståndshandläggare tar emot anmälan eller ansökan, kontaktar den enskilde, utreder, bedömer, beslutar och ger uppdrag till ansvarig enhetschef. Utredning skrivs i dataprogrammet Procapita. Riktlinjer är tagna i humanistiska nämnden där politiker har tyckt till. Det är grunden man utgår ifrån och har mandat att fatta beslut ifrån. Oavsett var man bor i kommunen så har man rätt till samma bistånd. Det är ytterst ett fåtal ca 1 % som får avslag på sin begäran. Får man ett avslag har man rätt att överklaga. Först görs en prövning till förvaltningen igen för att se om man har träffat rätt beslut. Om den bedömningen görs så skickas ärendet vidare till nästa instans som är förvaltningsrätten i Härnösand där det prövas om rätt beslut har fattats. Om en person är missnöjd med beslutet så försöker man att hjälpa och uppmuntra personen att gå vidare och få ärendet prövat. Under december månad 2013 fick 312 personer bistånd. 2 personer fick delavslag och 3 personer fick avslag.

10 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Kommunen har 12 biståndshandläggare som ansvarar för olika geografiska områden. 2 arbetar på sjukhuset som vårdplanerare och 1 arbetar på mottagningsenhet och kan alltid nås på telefon under dagtid vardagar. Vårdplanering sker på sjukhuset med personal från sjukhuset, primärvården och kommunen. Där tar man upp vad som ska hända efter sjukhusvistelsen vid hemgång. Ansöka om bistånd kan endast den enskilde, god man eller förvaltare göra. Anhörig kan inte ansöka men kan göra en anmälan. Aktualisera behov av hjälp kan göras av den enskilde, närstående, granne, distriktssköterska, hemtjänstpersonal, god man, förvaltare eller från sjukhuset. Handläggningstiden är kortare för hemtjänst ca 14 dagar och tar lite längre tid för boendeutredning som är mer omfattande. Bistånd kan man även erhålla för endast en viss tid om man t ex har ramlat och brutit benet. Färdtjänst får man inte för tillfälliga behov där måste ett varaktigt behov finnas. Färdtjänsthandläggare går att nå på trafikenheten. Mer information finns på Örnsköldsviks kommuns hemsida: under rubriken Omsorg och hjälp. 6 Nämndsinformation Kultur- och fritidsnämnden Jan Blomqvist informerar. Sagavägenföreningen har lämnat in en projektansökan om medel till en förstudie för att undersöka möjligheterna att anlägga en skoterled från Örnsköldsvik till Mosjön i Norge. Leden bör även kunna användas för vandring och kanske skidspår. Ett stort intresse finns bland entreprenörer och företag längs Sagavägen. Osäkert om vem som ska stå för kostnaden. Biblioteksverksamheten har ökat med 14 % under en årsperiod. Den digitala verksamheten kommer att utökas vilket kommer att bli kostnadskrävande. Museet har ökat med 22 %. Vid 13 tillfällen har utställningar hållits. Den 3 maj kommer det att anordnas en barnutställning för att visa hur det gick till förr i tiden, t ex hur man tvättade. Den blir också sevärd för föräldrar och mor- och farföräldrar m fl. Simsällskapet har kompenserats för inkomstbortfall på grund av stängningen av Själevads simhall och erhållit en kanslilokal samt förråd i Paradisbadet till kommunal subventioneringsnivå.

11 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Paradisbadet har långsiktigt byggt upp ett överskott i syfte att använda detta för upprustning i verksamhetens anläggning. Kultur- och fritidsnämndens resultatmål i budget 2014 uppgår till ett nollresultat. Kommunstyrelsen Lena Kvarnström informerar. Kommunstyrelsen arbetar just nu med ekonomiberedningen inför budgeten för Styrelser och nämnder lämnar nu in förslag. Beslut ska tas i juni. Gamla brandstationen är såld för 6 Mkr till Däckstation AB. Det är ägaren till Däckladan i Högland som övertar fastigheten och tillträder den 31 mars. Detaljplanen måste omarbetas eftersom lägenheter kommer att byggas på övre plan. Landstinget fortsätter att hyra för sin ambulansverksamhet. Beslutsförslag finns att bolagens ränteansvar övergår till helhetsansvar för kommunen och därmed hanteras av kommunens internbank. Med hjälp av detta blir det en förenklad rapporteringsprocess och man får mer tid att ägna sig åt kärnverksamheten. Ett medborgarförslag har inkommit om att göra gamla stationshuset till ett kommunikationsmuseum. Kommunstyrelsen har avslagit detta. Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Kommunen tecknade under hösten 2013 en avsiktsförklaring med High Coast Marina AB. Enligt denna ska bindande avtal träffas senast den 31 mars Enligt intresseanmälan avser bolaget att nyttja stationshuset för bl a kort- och långtidsuthyrning av små lägenheter, restaurangverksamhet m m. Medborgarförslag om bruttolöneavdrag för privat sjukvård har avslagits. 7 Övriga frågor Överklaganden John-Erik Westman påtalar att rådet måste få ta del av de ärenden som ligger som överklaganden som inkommer främst till omsorgsnämnden och humanistiska nämnden så att rådet kan följa utvecklingen av dessa. Han önskar en kort rapport vid varje sammanträde. Ordföranden svarar att rådet visst kommer att få ta del av de överklaganden som inkommer. De kommer att delges som delgivningar vid sammanträdena så att intresserade får ta del av dem. Vid dagens sammanträde hade inga överklaganden inkommit.

12 Kommunala pensionärsrådet 20 februari (12) Systembolagets gamla lokaler Rolf Lindström har haft en träff med bl a Elvy Söderström som var oerhört positivt inställd till pensionärsorganisationernas behov av lokaler och två representanter från systembolaget angående pensionärsorganisationernas önskan att få hyra deras gamla lokal för sina sammankomster. Lokalen värderas idag till 4,5 Mkr. Pensionärsorganisationerna önskar hyra lokalen per timme om priset blir inom rimlighetens gräns. Kommunen och systembolagets representanter funderar över frågan. Rolf väntas få besked inom 14 dagar. Seniorveckan 5-10 maj Gunilla Rödin informerar om seniorveckan. Nedanstående program är inte helt klarlagt ännu. Programpunkter fylls på kontinuerligt. Gå in på kommunens hemsida: Måndag 5 maj: Information om hörsel, syn och hjälpmedel. Tisdag 6 maj: Pensionärer som bor på boenden har möjlighet att äta på Parkskolan. Onsdag 7 maj: Förläsning av författare Ola Polmé om demenser och bemötande. Fullmäktigesalen, kl 13:00-15:00. Torsdag 8 maj: Föreläsning av doktor Lars Blad om antibiotika och multiresistenta stammar. Fullmäktigesalen, kl 13:00-15:00. Fredag 9 maj: Föreläsning om kost, tandvård, inkontinens och läkemedel för äldre. Lördag 10 maj: Galaföreställning i Pingstkyrkan, anordnas av Robin Hörnkvist. Biljetter kommer att säljas för 100 kr/st. Intäkterna från biljettförsäljningen kommer att skänkas till hjärnforskning. Allt annat under seniorveckan är gratis. Lars Holmström som själv är med i Västansjökören påtalar att inom PRO organisationerna i Ångermanland har man försökt att dra ihop alla PRO-körer för att samlas en kväll under seniorveckan på Gnistan och framföra en föreställning tillsammans. De flesta aktiviteter under veckan anordnas på Kom In. Nea-Marie Österlund påminner om att andra som har något att tillföra seniorveckan ska anmäla detta till Ingrid Åström som har huvudansvaret för veckan

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer