S Modell Nugget Ismaskiner SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Installation. Eluttag. Ismaskinens placering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S Modell Nugget Ismaskiner SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Installation. Eluttag. Ismaskinens placering"

Transkript

1 S Modell Nugget Ismaskiner SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050 Installation Ismaskinens placering Den plats som ismaskinen ställs upp på, måste uppfylla följande krav: Om något av dessa krav inte uppfylls, måste en annan plats väljas. Maskinen måste installeras inomhus. Platsen måste vara fri från luftburna och andra föroreningar. Omgivningstemperaturen ska vara min. 7 C och max. 43,4 C. Vattentemperaturen ska vara min. 7 C och max. C 32,2 C. Maskinen får inte ställas upp nära värmekällor eller i direkt solljus. Uppställningsplatsen måste kunna bära vikten av ismaskinen med full isbehållare. Det ska finnas tillräckligt med utrymme för vatten-, avlopps- och elanslutningar bakom ismaskinen. Luftflödet genom och runt ismaskinen får inte hindras. Fristående, luftkyld Fristående, vattenkyld & fjärransluten Toppskiva/Si 20,3 cm 20,3 cm* dor Baksida 12,7 cm 12,7 cm* * Rekommenderas för effektivt underhåll och service. OBSERVERA! Ismaskinen ska skyddas mot temperaturer under 0 C. Frostskador omfattas inte av garantin. Se Avställning/Vinterhalvåret. Eluttag VARNING All kabeldragning ska utföras enligt gällande lokala och nationella standarder. Spänning Den maximala spänningstoleransen vid start (när elbelastningen är som störst) är ± 10 % av märkspänningen. Följande försiktighetsåtgärder måste vidtas: Ismaskinen måste vara jordad. Ismaskinen måste utrustas med en separat säkring/strömbrytare. En kvalificerad elektriker måste bestämma lämplig ledardimension på plats, vilka material som skall användas och ledningslängder (minsta strömbärande förmåga kan användas vid valet av ledardimension). Kontrollera alla gröna jordskruvar i styrdosan och kontrollera att de är åtdragna innan ismaskinen startas. VARNING Allt elektriskt arbete, inklusive kabeldragning och jordning, måste uppfylla lokala och nationella elektriska bestämmelser. Kontrollera att polariteten är riktigt på inkommande nätspänning. Felaktig polaritet kan leda till ostadig ismaskindrift och utgöra en säkerhetsrisk. Detta gäller speciellt ismaskiner för 230 volt / 50 hz. Säkring/strömbrytare Ismaskinen måste utrustas med en separat säkring/strömbrytare. Strömbrytarna ska vara H.A.C.R.-märkta (gäller inte för Kanada). Kabelanslutningar Elkabelns dimension (eller tvärsnitt) beror på placering, använt material, längd o.s.v. och ska bedömas av en behörig elektriker. Strömkretsens min. strömstyrka kan användas för att välja strömförsörjningskabelns dimension. (Strömkretsens min. strömstyrka är inte lika med ismaskinens strömförbrukning under drift). (Se elektriska data i schemat på nästa sida.) MANITOWOC FOODSERVICE INTERNATIONAL S.A.S. 18 Chemin de Charbonnières F Ecully Cedex +33 (0) (0) Website - TUC024 11/07

2 Elektriska data för ismaskinerna Ismaskin SF0400 SN0450 SF0600 SN0650 SF0600N SN0650N SF0900 SN0950 SF1200 SN1250 SF2000 SN2050 Spänning Fas Frekvens Max.säkring/ strömbrytare Luftkyld Vattenkyld Fjärransluten Strömkretsens Strömkretsen Max.säkring/ Max.säkring/ min. s min. strömbrytare strömbrytare strömstyrka strömstyrka Strömkretsens min. strömstyrka 115/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/

3 Dimensioner och anslutningar för vattenintag och avlopp WARNING All Plumbing must conform to local, state and national codes. Anslut ismaskinen endast till dricksvatten. Anslut inte ismaskinen till varmvatten. Installera en avstängningsventil. Isolera vatten- och avloppsledningarna mot kondens. Plats Vatten temperatur Vatten Tryck Ismaskin koppling Slangstorlek till ismaskinens kopplingar Vattenintag för isproduktion. Kondensorns vattenintag 7 C (45 F) Min C (90 F) Min. 0.6 C (33 F) Min C (90 F) Min. Min 137,9 Kpa (20 Psi) Max 551,5 Kpa (80 Psi) Min 137,9 Kpa (20 Psi) Max 1034,2 Kpa (150 Psi) 3/8 inv. gänga 1/2 inv. gänga Min. inv. diam. 9,5 mm (3/8 ) 12,7 mm Min innerdiameter Kondensorns vattenutlopp /2 inv. gänga Isbehållarens utlopp /4 inv. gänga 12,7 mm Min innerdiameter 19,0 mm Min innerdiameter 1 Min. = Minimum 2 Max. = Maximum Användning och underhåll Samtliga ismaskiner har testats och justerats på fabriken före leveransen. I vanliga fall kräver en nyligen installerad ismaskin inga justeringar. För att tillförsäkra riktig funktion, utför alltid driftkontrollerna: Vid första start av ismaskinen Efter en längre avställningsperiod Efter rengöring och desinficering ANMÄRKNING: Rutinjusteringar och underhåll som beskrivs i manualen täcks inte av garantin. Vippströmbrytare Vippströmbrytaren måste ställas i PÅ-läget för isframställning. Vattentank Vattentanken måste vara fylld till 2/3 med vatten och vattnets sensorflottör måste vara uppe (brytare sluten) innan ismaskinen kan gå igång. 3

4 Sekvens för isproduktion FÖRE IGÅNGSÄTTNING När vippströmbrytaren står i IS-läget måste följande inträffa i den angivna ordningen innan isframställningen börjar. Den 5 minuter långa väntetiden måste löpa ut. Väntetiden börjar löpa när strömmen slås på. Isfallsdämparen måste stå i stängt eller ned-läge. Vattenavkänningsbrytaren måste vara stängd (vattentanken full med vatten och vattensensorflottören i uppläge). 1. Första start Ismaskinen ansluts till nätet och vippströmbrytaren slås över på is. En väntetid på 5 minuter måste löpa ut. Väntetiden börjar löpa när strömmen slås på och kan inte förbigås. När den fem minuter långa väntetiden löper ut, får kuggväxelmotorn ström. Vattnet i tanken stänger vattensensorbrytaren (flottören) och kompressorn och kondensorfläktmotorn får ström. 2. Fryscykel Flottörventilen håller automatiskt vattennivån i tanken. Isdämparen öppnar och stänger för att kontrollera isproduktionen. Ismaskinen fortsätter att framställa is tills isdämparen hålls öppen (uppe) när is fylls i behållaren. 3. Automatisk avstängning När isdämparen hålls öppen av is, faller spänningen till kuggväxelmotorn, kompressorn och kondensorfläkten bort. Den fem minuter långa väntetiden börjar löpa. Ismaskinen förblir avstängd tills den 5 minuter långa väntetiden löpt ut och isdämparen stänger. OMSTART EFTER AUTOMATISK AVSTÄNGNING Den 5 minuter långa väntetiden måste löpa ut. Väntetiden börjar när ismaskinen påbörjar Automatisk avstängning och kan inte förbigås. ÄNDRING AV VIPPBRYTARLÄGE I FRYSCYKELN Omställning av vippströmbrytaren från IS till AV startar en väntetid på 5 minuter. Omställning av vippströmbrytaren omedelbart till ISläge Ismaskinen väntar i 5 minuter, och påbörjar sedan en Omstart efter automatisk avstängningscykel. Omställning av vippströmbrytaren till IS-läge efter att 5 minuter löpt ut Ismaskinen påbörjar omedelbart en Omstart efter automatisk avstängningscykel. Funktioner på manöverpanelen SKÖLJCYKEL När ismaskinen har avverkat 50 drifttimmar startar en sköljcykel. Denna cykel tömmer och fyller sedan på förångaren igen. Syftet är att avlägsna mineralavlagringar från botten på förångaren. Sköljsekvensen varar i ca 21 minuter, och sedan nollställer ismaskinen 50-timmarsräkneverket och börjar automatiskt framställa is igen. STRÖMAVBROTTSFÖRDRÖJNING Om strömmen kopplas bort stannar ismaskinen. När strömmen kommer tillbaka, initieras en fördröjning på 5 minuter. UNDERHÅLL OCH ERFORDERLIG INDIKATOR Signallampan som varslar om när det är dags för underhåll av Nugget-ismaskinen tänds och blinkar efter drifttimmar. Ismaskinen behöver då gås igenom av en kvalificerad tekniker för att tillförsäkra en fortsatt tillförlitlig funktion. Säkerhetsskydd Ismaskinens manöverpanel har säkerhetsfunktioner för att skydda maskinen från allvarliga fel. Ismaskinen stannar när det uppstår förhållanden som kan leda till allvarliga komponentfel. 1. Ismaskinen har varit avstängd i mindre än 30 minuter. När fördröjningsperioden på fem minuter löper ut, får kuggväxelmotorn, kompressorn och kondensorfläktmotorn ström 2. Ismaskinen har varit avstängd i mer än 30 minuter. Kuggväxelmotorn och tömningsventilen får ström och släpper ut vattnet från förångaren och tanken. Efter 30 sekunder faller strömmen till tömningsventilen bort. När tanken fylls med vatten, stänger vattensensorbrytaren och kompressorn och kondensorfläktmotorn får ström. 4

5 Rengöringsprocedur vid Förebyggande underhåll Rengöringsmedlet för ismaskiner används för att ta bort kalk- eller andra mineralavlagringar. Använd inte rengöringsmedlet för att ta bort alger eller slam. Se Desinficeringsprocedur för att ta bort alger och slam. För att inleda rengöringscykeln med hjälp av Manitowocs Rengöringsteknik, gå tillväga enligt följande: Steg 1 Starta rengöringscykeln genom att ställa om vippbrytaren på läge SPOLNING. Vattnet rinner ned i avloppet genom vattenavloppsventilen. Steg 2 Avlägsna kåpan från isrännans överdel. Vänta ca en minut och tillsätt sedan lagom mängd Manitowoc Ismaskinrengöringsmedel och sätt tillbaka kåpan. OBSERVERA! Använd endast Manitowocs godkända rengöringsmedel för ismaskiner, art-nr Det är ett brott mot lagen att använda dessa lösningar på ett sätt som inte överensstämmer med anvisningarna på dess etiketter. Läs förpackningens etikett före användning. Modell SF0400 SN0450 SF0600 SN0650 SF0900 SN0950 SF1200 SN1250 SF2000 SN2050 Mängd rengöringsmedel 60 ml (2 ounce) 90 ml (3 ounces) 180 ml (6 ounces) 240 ml (8 ounces) 240 ml (8 ounces) Steg 3 Ismaskinen går automatiskt igenom fyra spol- och sköljcykler, och stannar sedan. Hela cykeln tar ca 21 minuter. ANMÄRKNING: Återkommande rengöring måste utföras på intilliggande ytor som inte står i kontakt med vattendistributionssystemet. ANMÄRKNING: Ismaskinen kan ställas in så att den startar och avslutar en rengöringsprocedur, och sedan automatiskt börjar framställa is igen. A. Efter att rengöringsmedel tillsatts, ställ om brytaren från SPOLNING till IS-läge. B. När rengöringscykeln är färdig, startar istillverkningen automatiskt. Omställning av vippbrytarläget under rengöringscykel: 1. Mindre än 60 sekunder till Spolning-cykel - Spolningscykeln avslutas när vippbrytaren ställs om till FRÅN-läget. 2. Mer än 60 sekunder in i Spolningscykel - Ismaskinen fullbordar spolningscykeln. Vippströmbrytaren bestämmer nästa cykel efter att Spolningscykeln är fullbordad. SPOLNINGSLÄGE Ismaskinen väntar på en omställning av vippströmbrytaren. FRÅNLÄGE Ismaskinen väntar på en omställning av vippströmbrytaren. ISLÄGE Ismaskinen börjar framställa is automatiskt. Manitowoc rekommenderar isärtagning, rengöring och desinficering av ismaskinen och dispensern var sjätte månad. 5

6 Rengöringsprocedur Rengöringsmedlet för ismaskiner används för att ta bort kalk- eller andra mineralavlagringar. Använd inte rengöringsmedlet för att ta bort alger eller slam. Se Desinficeringsprocedur för att ta bort alger och slam. Steg 1 Avlägsna paneler och ställ IS/FRÅN/SPOLAvippbrytaren på FRÅN. Steg 2 Stäng av vattentillförseln till ismaskinen. Steg 3 Ta ut all is från isbehållaren. Steg 4 Ställ IS/FRÅN/SPOLA-vippbrytaren på SPOLA. Tömningsventilen öppnas och släpper ut vattnet från förångaren och tanken. Steg 5 Vänta ca 30 sekunder (eller tills förångaren tömts) och ställ vippströmbrytaren på FRÅN. OBSERVERA! Använd endast Manitowocs godkända rengöringsmedel för ismaskiner, art-nr Det är ett brott mot lagen att använda dessa lösningar på ett sätt som inte överensstämmer med anvisningarna på dess etiketter. Läs förpackningens etikett före användning. Steg 6 Blanda 60 ml av Manitowoc ismaskinrengöringsmedel 3,8 l (1 gallon) kallt vatten. Modell Amount of Cleaner Part Number Mängd rengöringsmedel SF0400 SN ml (2 ounces) 1 liter (32 ounces) SF0600 SN ml (3 ounces) 1 liter (32 ounces) SF0900 SN ml (4 ounces) 1 liter (32 ounces) SF1200 SN ml (8 ounces) 2 liter (64 ounces) SF2000 SN ml (8 ounces) 2 liter (64 ounces) Steg 7 Avlägsna kåpan från isrännan och fyll förångaren med rengörings-/vattenlösning. Fortsätt fylla på tills lösningen tränger ut genom överrinningsröret i vattentanken. Steg 8 Sätt tillbaka kåpan på isrännan och låt ismaskinen stå i 30 minuter. Steg 9 Slå på vattentillförseln till ismaskinen. Steg 10 Ställ om vippströmbrytaren till IS-läget. Kompressorn strömsätts och producerar is med rengöringslösningen. Steg 11 Ismaskinen fryser och tömmer ut rengöringslösningen i behållaren. Låt cykeln gå i 15 minuter. ANMÄRKNING: Kasta all is som producerats under rengöringsprocessen. Steg 12 Ställ vippströmbrytaren i FRÅN-läget och se desinficeringsproceduren. ANMÄRKNING: Kasta all is som producerats under rengöringsprocessen. Rengöring och desinficering måste utföras på intilliggande ytor som inte står i kontakt med vattendistributionssystemet. Se Borttagning av Delar för Rengöring/Desinficering Ta isär, rengör och desinficera ismaskinen minst en gång per halvår. 6

7 Desinficeringsprocedur Desinficeringsmedlet används för att ta bort alger eller slam. Det används inte för att ta bort kalkavlagringar eller andra mineralavlagringar. Se Rengöringsprocedur för borttagning av kalk- eller andra mineralavlagringar. Steg 1 Stäng av vattentillförseln till ismaskinen. Steg 2 Ställ IS/FRÅN/SPOLA-vippbrytaren på SPOLA. Tömningsventilen öppnas och släpper ut vattnet från förångaren och tanken. Steg 3 Vänta ca 30 sekunder (eller tills förångaren tömts) och ställ vippströmbrytaren på FRÅN. Steg 4 Blanda 60 ml av Manitowocs ismaskindesinfektionsmedel med 11 liter kallt vatten. Modell SN450/SN650/SN950 Mängd desinficeringsmedel/ vatten 60 ml Blandat med 11 liter kallt vatten Steg 5 Avlägsna kåpan från isrännan och fyll förångaren med desinficerings-/vattenlösning. Fortsätt fylla på tills lösningen tränger ut genom överrinningsröret i vattentanken. Steg 6 Sätt tillbaka kåpan på isrännan och låt ismaskinen stå i 30 minuter. Steg 7 Slå på vattentillförseln till ismaskinen. Steg 8 Ställ om vippströmbrytaren till IS-läget. Kompressorn strömsätts och producerar is med desinficeringslösningen. Steg 9 Ismaskinen fryser och tömmer ut desinficeringslösningen i behållaren. Låt cykeln gå i 15 minuter. ANMÄRKNING: Kasta all is som producerats under desinficeringsprocessen. Steg 10 Ställ om vippströmbrytaren till SPOLA-läget. Ismaskinen går automatiskt igenom fyra spol- och sköljcykler, och stannar sedan. Hela cykeln tar ca 21 minuter. Steg 11 Se Isärtagning för Rengöring/Desinficering, avlägsna, rengör och desinficera alla listade delar. 7

8 Demontering av delar för rengöring Följ instruktionerna på följande sidor för att ta isär ismaskinen. Denna procedur måste utföras var sjätte månad. 1. Avlägsna de komponenter du vill rengöra eller desinficera. Demonteringen av dessa delar beskrivs på följande sidor. 2. Låt den (de) nedmonterade komponenten (-erna) ligga i blöt i en lämplig lösning. OBSERVERA! Blanda inte rengörings- och desinficeringsmedel. Det är enligt lag förbjudet att använda dessa medel på ett sätt som strider mot anvisningarna på etiketten. 3. Rengör delarna försiktigt med en mjuk borste, svamp eller duk (använd INTE stålborste). Typ av lösning Rengöringsme del Desinficerings medel Vatten Blandat med 4 liter 500 ml rengöringsmedel 23 liter 120 ml desinficeringsmedel 4. Använd lösningen och en borste för att rengöra alla demonterade delar. 5. Torka insidan på behållaren med en fuktig duk eller svamp. 6. Återinstallera de borttagna delarna, koppla in vatten- och strömförsörjning och testkör ismaskinen. ANMÄRKNING: Vid frånslagning av strömmen aktiveras en 5 minuters fördröjning innan ismaskinen kan startas igen. Fördröjningstiden börjar löpa när strömmen kopplas in på ismaskinen igen. Denna fördröjningsperiod kan inte förbigås.. Skölj inte de satinerade områdena. ANMÄRKNING: Använd gummihandskar och skyddsglasögon (och/eller ansiktsmask) vid hantering av rengörings- och desinficeringsmedel för ismaskiner. 8

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 GLB0044 SV Side. 97 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 99 2.2 ELANSLUTNING... 100 2.3 HYDRAULANSLUTNING... 100 2.4 ANSLUTNING TILL AVLOPPSLEDNINGEN...

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

05/2012. Mod: D115-EK. Production code: GL80

05/2012. Mod: D115-EK. Production code: GL80 05/2012 Mod: D115-EK Production code: GL80 SV Side. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP.1 INLEDNING... 3 1.1 FARLIGA OMRÅDEN... 3 KAP.2 INSTALLATION... 4 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 4 2.2 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den. Om du har någon fråga om din poolvärmepump kontakta säljaren. Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

INLEDNING...179 1.1 FARLIGA OMRÅDEN... 179 INSTALLATION...180

INLEDNING...179 1.1 FARLIGA OMRÅDEN... 179 INSTALLATION...180 GLB0047 SV Side. 177 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP.1 INLEDNING...179 1.1 FARLIGA OMRÅDEN... 179 KAP.2 INSTALLATION...180 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 180 2.2 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR FÖR MASKINER UTAN KABEL...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter 120307 Feiyue Group Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. AVSEDD ANVÄNDNING...

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Pool Värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjliga

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer