1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Nulägesanalys. 4.1 PESTLER Påverkande faktorer för verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Nulägesanalys. 4.1 PESTLER Påverkande faktorer för verksamheten"

Transkript

1 Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen ersätter Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun och Biblioteksplan för Värnamo kommun Mission Kulturnämnden ska i enlighet med de kulturpolitiska målen* i Värnamo kommun: I samverkan med andra verka för ett rikt kulturliv för alla Värnamos kommuninvånare. Ge invånarna upplevelser, kunskap, medvetenhet och kritisk överblick. Främja mångsidighet, kvalitet samt visa en öppenhet mot och förståelse för kreativa strömningar. *Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan Särskilt uppmärksamma barns och ungdomars rätt till kultur 2. Vision Värnamo Kulturförvaltning är erkänd för: Att möjliggöra alla kommuninvånarnas delaktighet i kulturlivet. Att stimulera alla kommuninvånarnas möjlighet att utveckla sin kreativitet. Att värna litteraturen och ha berättelsen i fokus oavsett medieform. Att värna alla kommuninvånarnas rätt till information och därigenom slå vakt om demokratin. Sin kunniga och engagerade personal som bygger kulturförvaltningens starka varumärke. 3. Värderingar Vi är engagerade och utvecklas genom att visa intresse, vara närvarande och se varje besökares behov av information, upplevelser och berättelser. Vi är toleranta genom att visa varje besökare respekt, låta demokratiska värden vara styrande och visa lyhördhet för besökarens behov av delaktighet. Vi är professionella, kompetenta och ansvarstagande i mötet med varje besökare. Verksamheten genomsyras av demokrati, yttrandefrihet och lyhördhet inför aktuella skeenden i samhället. 4. Nulägesanalys 4.1 PESTLER Påverkande faktorer för verksamheten Politiska Stabil skattefinansiering av verksamheten, styrd av kulturnämnd och kommunfullmäktige som tilldelar oss medel.

2 Styrdokument: nationella kulturpolitiska mål, bibliotekslag, lokala kulturpolitiska mål samt biblioteksplan. Värnamo kommuns vision och övergripande mål samt vision om Gummifabriken: Gummifabriken en kreativ mötesplats där vi utvecklas och utvecklar Otydlighet i de politiska beslutsvägarna kring Gummifabriken. Leder till otydlig kommunikation kring Gummifabriken. Politisk oenighet finns kring Gummifabriken, detta påverkar kommuninvånarnas inställning till Gummifabriken Ekonomiska Oro för att Värnamo kommuns låga tillväxttakt kommer att påverka finansieringen framåt. *Påverkas stort av Sociala Kulturen är en viktig del av samhällslivet och har stor betydelse för utvecklingen av en orts attraktivitet. Kulturen är också både grund för entreprenöriell förmåga och samhällsentreprenörskap. Trender pekar på det fysiska mötets renässans vilket stärker biblioteket som mötesplats. Integration Social funktion för alla i samhället. Kulturens mötesplatser kännetecknas av mångfald, tillgänglighet och demokrati Bred förankring i samhället. Utflyttningen från kommunen bland ungdomar. Kommunens bristande attraktionskraft bland högutbildade Teknologiska Biblioteken och kulturen är starka i sina kärnverksamheter och flexibla i användandet av ny teknik och nya kommunikationsformer. Biblioteket har stor kompetens att tillhandahålla bred och djup information, både i digital och traditionell form. Oro för att vi inte hinner/prioriterar kompetensutveckling inom ny teknologi. Medborgarnas syn på digitala medier kan ifrågasätta vår verksamhet Juridiska (Legal) Bibliotek krävs för högskolestatus på Campus Värnamo. Bibliotekslagen Skollagen Regional kulturplan Juridiska oklarheter kring digitala medier Miljömässiga (Environment) Biblioteket är klimatsmart då medierna nyttjas av många användare. Det digitala biblioteket är nåbart från hemmen.

3 Möten och kompetensutveckling sker via digitala medier/forum. Kommunens miljöstrategi Relationer och samarbetspartners Bibliotek och kultur är vana att samverka med olika samarbetspartners och har ett stort förtroendekapital i samhället Påbörjat samarbete med Campus Värnamo och VNAB Möjlighet att påverka kommuninvånarnas inställning till Gummifabriken. Svårt att få ut vår vision kring Gummifabriken, då det saknats en tydlig gemensam kommunikation kring Gummifabriken. Negativa tongångar bland kommuninvånarna kring Gummifabriken. Svårt att förmedla samarbetsmöjligheter till VNAB. Ovana vid kommersiella samarbetspartners 4.2 SWOT Styrkor (S) Internt perspektiv Lojalitet bland personalen Stöd och förståelse för verksamhetsutveckling Arbetsglädje Kompetent, kreativ, flexibel och kunnig personal Låga trösklar Hög tillgänglighet En verksamhet som fungerar bra i dag Höga förväntningar inför Gummifabriken Svagheter (W) Internt perspektiv Sårbarhet p g a liten organisation och stor verksamhet. Höga förväntningar inför Gummifabriken Utdragen process kring Gummifabriken Har vi kompetensen om nya krav ställs? Två våningsplan i nya biblioteket i Gummifabriken Otydlig demokratifunktion i processen kring Gummifabriken, med olika huvudmän för de olika verksamheterna. Sviktande intresse för biblioteket från pedagoger och lärare Oro för oklart uppdrag för biblioteket Biblioteket tappar sin kärnverksamhet på grund av exempelvis bristande avtal med förlagen kring e-böcker. Att vi upplevs som förändringsobenägna. Att vi vill mycket men får otillräckliga resurser Kräver mycket teknik vilket innebär ökade kompetenskrav hos personal Risk att tekniken inte fungerar Risk att bibliotekspersonalen saknar kompetens att bemöta studerande med höga krav och förväntningar Konkurrenssituationen med kommersiella aktörer kontra vår programverksamhet

4 4.2.3 Möjligheter (O) Externt perspektiv Kombinationen av verksamheter som är aktiva i Gummifabriken skapar utvecklingsmöjligheter för nya verksamheter och etableringar. Alla verksamheter vinner på att finnas i ett gemensamt sammanhang. Gummifabriken blir en plats där människor kan fördjupa samtalen om arbete, språk, kultur och kunskap. Gummifabriken kan leda till att Värnamo kommun får en tillväxt i balans d v s minskad utflyttning, ökad inflyttning, hög sysselsättning och försörjningsgrad ger ekonomisk möjlighet att möta medborgarnas behov av bildning, kultur, skapande och upplevelser Fler uthyrningsmöjligheter via Gummifabriken skapar ökade intäkter och möjliggör ytterligare satsningar för kulturförvaltningen. Nya nätverk skapas via samverkan nya lokaler en chans att tänka nytt bättre samarbetsmöjligheter med övriga i huset bättre lokaler för barn/unga nya besökare nytt kontaktnät en mötesplats för alla stora möjligheter med lokaler som är anpassade för ändamålet kulturförvaltningen och biblioteket kan nå nya grupper mer besökare till huset som även besöker och använder biblioteket Hot (T) Externt perspektiv Dålig marknadsföring och kommunikation kring Gummifabriken internt och externt Tomma lokaler i Gummifabriken skapar en ödslig känsla och lockar inte besökare. Dålig lönsamhet för näringsidkare Konflikter mellan vår verksamhet och övrig i huset Att vi inte hittar bra samarbetsformer med övriga intressenter i Gummifabriken Stort motstånd mot Gummifabriken utan riktig information: motståndet kan öka och innebära att folk inte kommer Risk att det blir svårare att boka olika lokaler som vi delar gemensamt i Gummifabriken, t ex boka en barnteater till sportlovet i teatersalongen eftersom kulturförvaltningen konkurrerar med kommersiella aktörer och Campus. Vem har företräde? Kostnader? Oro för att vi enbart skall arrangera breda program. Bristande programråd för Gummifabriken. Långa ledtider för många arrangemang. 5. Verksamhetsidé 5.1 Brukare Värnamo kulturförvaltning är till för alla i Värnamo kommun. Prioriterade grupper för verksamheten är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, studerande i alla åldrar, personer med funktionsnedsättningar och brukare inom äldreomsorgen. Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i Gummifabriken och respektive aktörs brukare och nätverk, föreningar och folkbildning.

5 5.2 Behov Kulturförvaltningens verksamhet vill tillfredsställa människors behov av ett språk att uttrycka sig på, berättelser och kulturupplevelser. Kulturförvaltningen vill ge människor möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och digitala kompetens. Verksamheten utgör en demokratisk mötesplats och arena för information och samtal. Kulturförvaltningen värnar om demokrati och yttrandefrihet. 5.3 Erbjudande och unik kompetens Kulturförvaltningen utformar verksamheten så att den är lockande, opretentiös med låga trösklar och högt i tak och tillgänglig för alla. Kulturförvaltningen vill stimulera språkutveckling och läslust. Biblioteken värnar det öppna demokratiska rummet till exempel genom att tillhandahålla litteratur och information gratis. De kulturupplevelser som erbjuds är inte bara de som passar alla utan även de som utmanar och ifrågasätter. Kulturförvaltningens personal är kunnig, engagerad och ansvarstagande. Genom utvecklingsområdena Läsa, Lära, Uppleva/Skapa tydliggör vi de olika funktioner som finns inom kulturförvaltningen biblioteket. 6. Ekonomi Länk till verksamhetsplan Mål 2018 Under 2018 sker 70 % av alla arrangemang i samverkan med andra aktörer för att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Under 2018 skall 50 % av kulturförvaltningens aktiviteter ha berättelsen och litteraturen i fokus. Under 2018 är informations- och referensarbetet i biblioteket synliggjort och uppvärderat Under 2018 skall 25 % av alla arrangemang vara attraktiva för åldersgruppen år. Under 2018 skall vi ha en fortsatt välfungerande och stabil personalstyrka. Under 2018 skall Kulturförvaltningen och Värnamo bibliotek präglas av och förknippas med ett entreprenöriellt tänkande och lärande. 7.1 Strategiska mål för utvecklingsområdena Läsa, Lära och Uppleva Strategiska mål för Läsa till 2016 Under 2016 finns det en etablerad strategi för läsfrämjande arbete bland barn och unga. Under 2016 finns det 5 bokcirklar i gång.

6 Under 2016 är de elektroniska medierna väl synliggjorda i biblioteksrummet och samtlig berörd personal är trygg i att förmedla e-medier. Under 2016 fungerar dialogen med våra målgrupper Strategiska mål för Lära till 2016 Under 2016 behärskar alla förvaltningens bibliotekarier informations- och referensarbete för att stödja bibliotekets samverkan med Campus Värnamo och VNAB. Under 2016 finns det en väl synlig konsumentvägledning etablerad i Gummifabriken. Under 2016 finns kulturarvet dokumenterat och tillgängligt digitalt/i GIS-skiktet. Under 2016 har kulturarvet en egen plats i Gummifabriken i samverkan med Jönköpings läns museum. Under 2016 fungerar dialogen med våra målgrupper Under 2016 fungerar vi som en arena för socialt entreprenörskap. Under 2016 har vi två språkcaféer i kommunen Strategiska mål för Uppleva/Skapa till 2016 Under 2016 genomförs ett musikkoncept för unga i samverkan med Smålands Musik och Teater eller annan aktör. Under 2016 initieras minst 3 aktiviteter av unga. Under 2016 genomförs 10 författarbesök på Gummifabriken. Under 2016 genomförs 2 utställningar per år i samverkan med Campus Värnamo och VNAB. Under 2016 fungerar dialogen med våra målgrupper Under 2016 genomförs ett samarbete kring konst och kultur med Vandalorum, Campus Värnamo och VNAB på Gummifabriken. 7.2 Taktiska mål Taktiska mål för Läsa 2014 Under 2014 behärskar all personal grunderna inom talböcker, e-böcker och läsplattor ÅE, LE, AH, Under 2014 påbörjas arbetet med en strategi för läsfrämjande arbete bland barn och unga. JW, TS, IM, AK Under 2014 finns en e-bokcirkel utöver de redan befintliga bokcirklarna. ÅE, LE Under 2014 genomförs tre aktiviteter för att etablera dialog med brukare Ex Campus Värnamo AG, Navet, föreningsgrupp (sport)kl och Finnvedens gymnasium IM Taktiska mål för Lära 2014 Under 2014 har vi etablerat tio nya kontakter med personer inom olika verksamheter som vi samverkar med. Vi har redan bokombud och läsombud men behöver kontaktpersoner på Campus, Vux, SFI m fl. AG, SW Under 2014 har all personal i kulturförvaltningen tillräcklig kunskap om Campus Värnamos och VNAB:s verksamheter för att gynna samverkan. HS

7 Under 2014 har personal i kulturförvaltningen fått utbildning i entreprenöriellt tänkande. GF Kompetens HS Under 2014 är arbetet påbörjat med att synliggöra konsumentvägledningen i Gummifabriken. KL, ELR Under 2014 påbörjas samarbetet med Jönköpings läns museum gällande kulturarvet PA Under 2014 fortsätter Litteraturuppdraget för Fastighetsingenjörer GF Kompetens HS Taktiska mål för Uppleva/Skapa 2014 Under 2014 genomförs 2 aktiviteter som initieras av unga. Älska resan GF Kreativa arbetsplatser IM Under 2014 genomförs 10 författarbesök varav 2 är förlagda till Gummifabriken. ÅE, BW Under 2014 genomförs minst 2 aktiviteter för att etablera dialog med arrangörsföreningar ÅS Under 2014 genomförs en utställning med fokus på entreprenörskap. GF Möten och evenemang CG, PA Under 2014 samarbetar vi med Vandalorum kring utställningen Barnens århundrade. JW Under 2014 genomförs en konstworkshop med utgångspunkt i den konstnärliga gestaltningen i Gummifabriken. GF Innovation CG 8. Strategier 8.1 Samverkan Vid varje aktivitet undersöker vi möjliga samverkanspartners, t ex samverkan med skolan vid läsprojekt för att nå målet att 70 % av alla arrangemang ska ske i samverkan med andra aktörer. Samverkan med övriga aktörer i Gummifabriken sker kring de fem gemensamma koncepten. Gummifabriken Innovation Gummifabriken Möte och evenemang Gummifabriken Kompetens Gummifabriken Kreativa arbetsplatser Gummifabriken Akademi och näringsliv 8.2 Marknadsföring/kommunikation Vi följer Värnamo kommuns och Gummifabrikens kommunikationsstrategi. Vår marknadsföring utgår från och riktas till våra målgrupper och förs även i sociala medier. 8.3 Innehåll/produkt Innehållet styrs av de strategiska mål som fastställts för verksamheten. 8.4 Målgruppstrategi/prioriterade grupper Vi utgår från prioriterade grupper och tar hänsyn till aspekterna integration och tillgänglighet i planering av verksamheten. 8.5 Interna processer

8 Vi är beredda att förändra arbetssätt för att uppnå målen. Vi följer teknikutvecklingen och anpassar rutiner och arbetssätt utifrån den. Vi har ständiga förbättringar för ögonen och plockar bort gamla rutiner då nya tillkommit. 8.6 Personal Våra besökare möts av kompetent och serviceinriktad personal. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och kompetensutveckling. Vi lägger stor vikt vid rekrytering av personal utifrån förändrade behov i verksamheten. 9. Organisation Arbetssätt Samverkan Värnamo kulturförvaltning består av kulturkansli och stadsbibliotek, fem filialer, med frihet att utveckla sin egen profil, och det mobila biblioteket. I stort sätt all personal kommer på något sätt att arbeta i Gummifabriken. De mål som beskrivs ovan gäller Kulturförvaltningens verksamhet i hela kommunen. De utvecklingsområden som Kulturförvaltningen arbetar med är: Läsa, Lära och Uppleva/Skapa. Arbetet inom förvaltningen präglas av dialog och öppenhet för förändringar. Regelbundna APT och tisdagsmöten möjliggör delaktighet och uppföljning av aktiviteter inom de olika målen som också visualiseras genom en aktivitetstavla. 10. Handlingsplan MAR (Mål Aktivitet Resurs) Verksamhetsledningen fördelar ansvaret för de taktiska målen i personalgruppen. Ansvarig upprättar och uppdaterar en MAR-plan för respektive taktiskt mål. MAR-planerna finns tillgängliga i en gemensam mapp på nätet. 11. Uppföljning Uppföljning sker kontinuerligt via aktivitetstavla och avstämningsmöten med verksamhetsledning. 12. Avvikelsehantering Avvikelsehanteringen sker genom avstämningsmöten, se punkt 11, medarbetarsamtal och arbetet med intern kontroll. 13. Bilagor Länkar till Statliga kulturpolitiska målen, bibliotekslagen, UNESCOs folkbiblioteksmanifest och medieplanen.

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga SÄTERS KOMMUN Innehåll Inledning av AnnBritt Grünewald och Abbe Ronsten... 3 Kulturnämndens vision för bibliotek och allmänkultur... 4 Mål... 4

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer