Pågatåg Nordost 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågatåg Nordost 2009"

Transkript

1 Pågatåg Nordost Pågatåg Nordost 2009 G&G Göran Svärd Ringvägen Hästveda

2 Pågatåg Nordost Pågatåg Nordost 2009 Uppdraget från 7 kommuner. Ge en samlad redovisning av en väl fungerande tågtrafik för Skåne nordost, södra Kronoberg samt västra Blekinge, som kan utgöra kommunernas mål för kollektivtrafiken och samhällsutbyggnaden, samt utgöra underlag för Region Skånes genomförande av en kollektivtrafik som ger en mer positiv regional utveckling i Skåne. Följande kommuner, - Hässleholm - Kristianstad - Osby - Perstorp - Höör - Markaryd - Älmhult har gett Göran Svärd, G & G AB, i uppdrag att utföra arbetet i samarbete med kommunerna. I utarbetandet av trafiklösningen har civ.ing. Lennart Seder, Serder & Serder AB deltagit. Utgångspunkten för arbetet har varit rapporten Mer tågtrafik i Skåne Nordost bra för hela regionen september En uppdatering av materialet har skett. Vidare har ytterligare en järnvägssträcka, Kristianstad Bromölla Sölvesborg, tillkommit jämfört med den tidigare rapporten. Ett nytt stationsläge föreslås i Fjälkinge.

3 Pågatåg Nordost Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 Skåne Nordost sid. 4 Kollektivtrafiken i Skåne Nordost sid. 6 Den lokala tågtrafiken i Skåne sid. 7 Den framtida tågtrafiken i de 9 kommunerna sid.9 Pågatåg i Skåne Nordost sid. 10 Regional utveckling sid. 14 Bilaga 1. Tidtabell för Pågatåg i de 9 kommunerna Bilaga 2. Utformning av stationer för nya tåguppehåll

4 Pågatåg Nordost Sammanfattning Transporter har under historiens gång visat sig vara en av de viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling av samhället. Detta har senast visat sig genom Region Skånes utbyggnad av trafiken med Öresundstågen i Skåne under de senaste åren. De 7 kommunerna i nordöstra Skåne och södra Kronoberg har gemensamt insett vikten av en fortsatt utbyggnaden av tågtrafiken. Det gäller både för de orter som redan har tågtrafik men i ännu högre grad för de orter som ligger vid befintliga järnvägssträckor, men saknar tåguppehåll. Det råder en regional obalans i Skåne. De sydvästra och nordvästra delarna av Skåne har en mycket positiv utveckling vad gäller sysselsättning och befolkningsutveckling som väsentligt överstiger den som sker i nordöstra Skåne. I denna studie visas att det är möjligt att med relativt små insatser genom utbyggnad av den lokala tågtrafiken, uppnå stora effekter för att stödja en positiv utveckling i nordöstra Skåne. Den redovisade lösningen visar att en satsning kan ske utan att invänta fullföljandet av de stora investeringar som planerats ske i järnvägen fram till och med 2011 i sydvästra Skåne. Banverket har nyligen vidare föreslagit att dessa nyinvesteringar senareläggs på grund av brist på investeringsmedel. Genom att bättre utnyttja den befintliga infrastrukturen i nordöstra Skåne med införandet av Pågatåg som kompletterar dagens tågtrafik, halveras restiden mellan orterna inom området. Samtidigt förbättras förutsättningarna för invånarna vad gäller tillgången till arbetsmarknaden, boende och studier i nordöstra Skåne, något som positivt påverkar utvecklingen i hela Skåne. Orter som idag ligger i trafikskugga kommer att få ett uppsving på liknade sätt som skett på andra ställen i Skåne där den lokala tågtrafiken har etablerats. Kravet på investeringar i infrastrukturen, beroende på den redovisade trafiklösningen, berör i första hand ett nytt mötesspår i Bjärnum. Vidare behövs en upprustning av stationsområden där tågen på nytt skall göra uppehåll. Berörda kommuner har ställt sig positiva till att medverka till lösningar i dessa orter. Kommunerna markerar också tågtrafikens betydelse i sina Översiktsplaner. Genomförandet av den utökade trafiken kan påbörjas 2009 och slutföras senast Besluten för att genomföra förslaget är till största delen en fråga för Region Skåne som ansvarar för kollektivtrafiken.

5 Pågatåg Nordost Skåne Nordost Skåne Nordost är en viktig del av den nya regionen Skåne. Tillsammans med närliggande kommuner i södra Kronoberg utgör området en viktig marknad för arbete, studier och boende i hela Skåne. (se bild 1). Bild 1 Sammanlagt invånare bor i dessa 7 kommuner, medräknas Bromölla och Sölvesborgs kommuner så är det sammanlagda underlaget invånare. Kommunerna har gjort en gemensam bedömning att goda kommunikationer är en utomordentlig viktig faktor för en positiv utveckling. I Översiktsplanerna för Hässleholm och Osby kommuner har tågtrafiken särskilt lyfts fram. Området har en utspridd ortstruktur där ingen enskild ort dominerar. Istället förekommer ett intensivt utbyte av resor mellan orterna och till större orter i närheten typ Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Många av orterna i området har i sin historia en stark anknytning till järnvägens framväxt. Alla betydande orter ligger idag längs befintliga järnvägssträckor med tågtrafik. Dagens trafik med persontåg har dock uppehåll endast vid vissa av orterna.

6 Pågatåg Nordost Skåne har 3 betydande tätortsområden, Malmö/Lund, Helsingborg samt Hässleholm/Kristianstad, (se bild 2.) Bild 2 Dessa områden har olika sysselsättningsinriktningar men samtliga har högskoleutbildningar. Tillväxten i sysselsättningen visar på en mycket kraftfull positiv utveckling i sydvästra och nordvästra Skåne. Till detta kommer att Öresundsförbindelsen ytterligare stärker tillväxten i Malmöområdet. I nordöstra Skåne har utvecklingen också varit positiv men tillväxttakten är lägre. Skillnaden mellan tätortområdena ökar.

7 Pågatåg Nordost Kollektivtrafiken i Skåne Nordost Kollektivtrafiken har visat sig vara en mycket viktig faktor för att skapa en positiv utveckling av arbetsmarkanden och därigenom även för bostadsmarknaden i ett område. Den regionala tågtrafiken i Skåne är ett bra bevis för detta. Det startade med Kustpilen mellan Kristianstad och Malmö med moderna och snabba tåg och har sen på ett mycket kraftfullt sätt fortsatt med Öresundstågen inom Skåne och till Köpenhamn samt vidare mot Göteborg och Kalmar och från och med juni 2007 till Karlskrona. (se bild 3.) Med hög turtäthet och snabba tåg så har resandet ökat mycket starkt. Bild 3 Vidare har Pågatågen nu, juni 2007, introducerats på sträckan Helsingborg- Hässleholm-Kristianstad och därmed höjt kvalitén för resenärerna med ett ökat turutbud. För Skåne Nordost har denna utveckling inneburit att kommunernas innevånare har erbjudits bra kontakter till viktiga regionala resmål för studier och arbete. Hässleholms kommun har också genom satsningen på det nya Resecentrum, medverkat till att erbjuda bra förutsättningar för en fortsatt tillväxt av trafiken samt ökad samverkan mellan de olika delarna av kollektivtrafiken. För kollektivtrafikens utveckling är det betydelsefullt att en utbyggnad av

8 Pågatåg Nordost trafiken till största delen är en politisk fråga som kan avgöras på den regional och lokala nivån. Det underlättar ett genomförande. En viktig frågeställning blir då hur kan kollektivtrafiken bli bättre i Skåne Nordost, södra Kronoberg och västra Blekinge! Den lokala tågtrafiken i Skåne Den lokala tågtrafiken utvecklades tidigt i Malmö Lund området med införandet av Pågatågen Trafiken utsträcktes till nya orter efterhand såsom Höör, Ystad och Simrishamn. Även i Helsingborg satsades på Pågatågen med utbyggnad till bland annat Ängelholm och Åstorp. (se bild 4) Bild 4 Dessa satsningar har varit mycket framgångsrika med ett ökat resande och fler förbindelser. Den lokala tågtrafiken har också utgjort en viktig del i de kommunala satsningarna på utbyggnaden i orter med Pågatågstrafik. Speciellt tydligt har detta varit i Helsingborgs kommuns utbyggnadsplaner. Även i exempelvis Höör och Svedala har det märkts en klart positiv effekt av

9 Pågatåg Nordost införandet av den lokala tågtrafiken. I den framtida planeringen för utbyggnad av Pågatågstrafiken finns investeringar främst i sydvästra Skåne med nya sträckningar från Malmö till Trelleborg, Staffanstorp, Dalby samt Lomma. För delen Malmö - Dalby beräknas bara baninvesteringen uppgå till 1-1,5 miljarder kr. Samtidigt pågår en stor investering på ca 10 miljarder kr, i sydvästra Skåne med Citytunneln i Malmö, färdig I nordvästra Skåne finns planerade investeringar på Söderåsbanan till Åstorp. Vidare planeras en utbyggnaden av ny genomfart av järnvägen i centrala Helsingborg på ca 4 miljarder kr. I sydöstra Skåne sker investeringar i upprustningen av järnvägen från Ystad till Simrishamn. Vidare planeras en nybyggd bana mellan Dalby Veberöd Tomelilla. Ytterligare ett planerat projekt är en utbyggnad av banan Malmö Ystad via Sturup. Förutom baninvesteringar, som till stor del finansieras av staten, krävs också mer regionala resurser från Region Skåne för att köra mer tågtrafik samt för att anskaffa fler fordon. I nordöstra Skåne finns ingen planerad utbyggnad av den lokala tågtrafiken.

10 Pågatåg Nordost Den framtida tågtrafiken i de 9 kommunerna Det är rimligt att även nordöstra Skåne får en fortsatt utbyggnad av den lokala tågtrafiken för att uppnå en ökad regional balans i Skåne och samtidigt stärka den regionala utvecklingen i området. Trafiken med Öresundstågen har nått en sådan nivå med utbud av förbindelser och turtäthet och ett ökat antal fordon, att den utgör en sunt växande verksamhet för framtiden. Trafiken kännetecknas av korta restider och relativt få uppehåll. Underhand har ytterligare förslag kommit fram när det gäller utbyggnaden av tågtrafiken i nordöstra Skåne. En utbyggnad av trafiken från och med 2007 har redovisats på Skånebanan Helsingborg-Kristianstad, så att turutbudet och restiden blir attraktiv. Vidare har stationsuppehåll i Sösdala, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö aktualiserats av Hässleholms kommun för att förbättra tågtrafiken i hela kommunen. Med samma argument har nya stationsuppehåll föreslagits i Önnestad av Kristianstads kommun, i Tjörnarp av Höörs kommun och i Killeberg av Osby kommun. Det har visat sig väldigt svårt att genomföra dessa förändringar. Man har från regionens sida bland annat pekat på kapacitetsbristen på banan mellan Malmö och Lund, Citytunnelns genomförande samt Hallandsåsens slutförande. Problemen hänför sig till områden som ligger utanför det studerade trafikområdet inom de 9 kommunerna. Nya utgångspunkter Det är dags att finna nya utgångspunkter för att förbättra tågtrafiken i Skåne Nordost. Istället för att studera varje särlösning för sig, som innebär ekonomiska och trafiktekniska begränsningar, är det viktigt att ge en heltäckande bild av hur de 7 kommunerna anser att tågtrafiken i hela området skall utvecklas. Utgångspunkten blir då att stödja en fortsatt utveckling av trafiken med Öresundstågen men samtidigt tillgodose de lokala trafikbehoven som finns i området. För att uppnå detta bör ett lokalt tågsystem skapas som utnyttjar de befintliga järnvägssträckorna i nordöstra Skåne, som alla har god standard. Med utgångspunkt från Hässleholm kan ett sådant system skapas som inte påverkas av de trängselproblem i järnvägssystemet som finns i andra delar av Skåne. Den förslagna lösningen innebär ett stort uppsving för kommunernas orter när det gäller att stärka orternas framtid. Det ger möjligheter till utveckling av orternas bostadsmarknad och kommer att förbättra arbetsmöjligheterna för invånarna. Det är en lösning som gagnar kommunernas utveckling och blir ett led från regionens sida att stärka den nordöstra delen av Skåne och skapa en bättre regional balans

11 Pågatåg Nordost Pågatåg i Skåne Nordost Genom att införa ett Pågatågsystem i Skåne Nordost med anknytning till Markaryd, Älmhult och Sölvesborg, se bild 5, kan dessa mål uppnås. Bild 5 Det förslagna lokala tågsystemet kommer att tillsamman med Öresundstågen utgöra en förstärkning för resenärerna i de orter där Öresundstågen idag gör uppehåll, samtidigt skapas mycket goda resmöjligheter för de 9 orter som får nya stationsuppehåll, Markaryd, Vittsjö, Bjärnum, Tjörnarp, Sösdala, Önnestad, Hästveda, Killeberg och Fjälkinge. Flertalet av dessa orter har mer än 2000 invånare, vilket innebär att det i dagens Pågatågsystem finns stationsorter med väsentligt mindre befolkningsunderlag Flera av kommunerna i nordöstra Skåne har i sina Översiktsplaner klart markerat att nya stationsuppehåll är en viktig fråga för kommunens framtida utveckling och dess olika orter. Införandet av tågtrafik har i andra delar av Skåne visat på en mycket positiv utveckling i orter som får nya stationsuppehåll.

12 Pågatåg Nordost Trafiklösningen Förslaget till principtidtabell redovisas i bilaga 1. De viktigaste effekterna av Pågatåg Nordost redovisas i det följande avsnittet. Turutbudet På de 5 olika banorna kommer Pågatågen att ha fasta avgångstider en gång i timmen under vardagarna. Samma avgångstid varje timme underlättar för resenärerna att utnyttja förbindelserna. För Osby, Älmhult, Perstorp, Tyringe, Bromölla och Sölvesborg innebär det totalt 2 förbindelser i timmen (Öresundståg och Pågatåg). För exempelvis Osby och Älmhult innebär det att man kommer att få 2 förbindelser i timmen till Malmö/Köpenhamn via en övergång i Hässleholm under en stor del av dagen. Det är en stor förbättring för resenärerna i nordöstra Skåne,men innebär samtidigt att man får motsvarande turtäthet som finns för närvarande i andra delar av tågtrafiken i Skåne För Kristinastad och Höör ger förslaget 3 förbindelser i timmen. (Öresundståg och Pågatåg). Exempelvis får man 3 förbindelser i timmen mellan Kristianstad och Hässleholm, de två största orterna i nordöstra Skåne. Det innebär att möjligheterna för att utnyttja utbudet i de båda orterna ökar väsentligt för invånarna. För övriga orter, de 9 nya stationerna, blir det en förbindelse i timmen. Övergångar Förslaget ger resenärerna mycket goda möjligheter för övergångar till X 2000, mot Stockholm och Göteborg samt till Öresundstågen, mot Malmö/Köpenhamn, Helsingborg, Växjö och Karlskrona. Övergångar kan främst ske i Hässleholm men även i andra orter finns övergångsmöjligheter till andra tåg. Även mellan Pågatågen kan övergångar erbjudas till resenärerna. Sammantaget innebär Pågatåg Nordost att en mängd resmöjligheter skapas för snabba,miljövänliga tågresor.

13 Pågatåg Nordost Restider Restiderna halveras jämfört med dagens system med busstrafik och blir mycket konkurrenskraftiga. Det skapas ett område i nordöstra Skåne som växer samman på ett mycket påtagligt sätt. Restiderna från de olika orterna till Hässleholm och för vissa orter till Kristianstad, redovisas på bild 6 som exempel på förbättringar jämfört med dagen busstrafik. Bild 6 Exempel på restider med Pågatågen Hästveda Hässleholm Vittsjö Hässleholm Sösdala Hässleholm Önnestad Kristianstad 9 min, jämfört med buss 32 min 14 min, jämfört med buss 28 min 8 min, jämfört med buss 30 min 6 min, jämfört med buss 16 min

14 Infrastruktur Pågatåg Nordost Förslaget bygger på att man kan utnyttja kapaciteten på befintliga elektrifierade banor av god standard. Det innebär att inga stora investeringar behöver göras i infrastrukturen. Två begränsningar finns. Tågen till Höör kan inte vända på stationsområdet i Höör beroende på utformningen av stationen. Därför kommer tågen att gå till Eslöv enligt redovisat förslag. Ett nytt mötesspår behöver anläggas i Bjärnum för att klara trafiken med godstågen, X2000 samt Pågatågen. Fordon I det redovisade trafikförslaget kommer 8 tåg att användas för att säkerställa attraktiva resmöjligheter. Teoretiskt räcker 6 fordon, men en sådan lösning innebär begränsningar i trafikutbudet. Idag bedrivs trafiken med 26 Pågatåg. Region Skåne har beslutat att genomföra en anskaffning av 49 nya Pågatåg med start Avsikten är att dels möta det ökande resandet som sker på befintliga sträckor dels att sätta in fordon i ny trafik. I denna framtida planering ingår motsvarande 3 Pågatåg för lokaltrafik till Hässleholm Stationer Befintliga stationer, med undantag för Höör, klarar trafiken med smärre investeringar. Nya stationer behöver kompletteras med perronger och biljettautomater. I bilaga 2 redovisas förslag till utformning av nya stationer. Fortsatt utveckling av tågtrafiken på längre sikt. Exempel på framtida förlängningar av Pågatåg - systemet är, - Perstorp Klippan Helsingborg, - Älmhult - Alvesta, - Markaryd Veinge Halmstad, - Höör - Malmö, samt - Kristianstad - Åhus Trafiken mot Malmö och Helsingborg är beroende på att lösningar på kapacitetsproblemen genomförs kring dessa orter. En fortsatt utveckling av systemet med förlängning av trafiken via Rinkaby till Åhus kräver en kraftigt förbättrad bana, men kommer samtidigt att tillför ett stort pendlingsunderlagen till ett framtida helt utvecklat system.

15 Pågatåg Nordost Regional utveckling De 7 samverkande kommunerna anser att det redovisade förslaget skulle leda till att bättre regional balans uppnås i Skåne. Skåne Nordost skulle få samma trafikstandard som övriga Skåne bara genom att bättre utnyttja den befintliga infrastrukturen. Förslaget är till övervägande del ett ärende som beslutas av Region Skåne, endast en mindre del är beroende av statliga beslut. Det innebär att det är möjligt att påbörja genomförandet 2009 och slutföra det innan Med en liten regional insats uppnår man en stor regional effekt.

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 PÅGATÅG NORDOST 2009 NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖÖR KRISTIANSTAD MARKARYD OSBY PERSTORP SÖLVESBORG ÄLMHULT Älmhult Markaryd Killeberg Vittsjö Osby Älmhult Markaryd Bjärnum Hästveda Killeberg

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år Tågstrategi 2037 400 Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401 350 Låg 3%/år 300 250 200 Medel 6%/år Hög 9%/år 180 150 100 78 50 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2007 2010 2015

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec

Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec Pågatåg nordost och Krösatåg Busstrafikutredningen Mats Ohlsson, affärsutvecklare tåg Bakgrund och huvudtankar Kraftfull satsning på kollektivtrafiken

Läs mer

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Skånetrafikens tågresande 2016 Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Innehåll Inledning... 2 Tågresandet i Skåne 2016... 3 Resandeförändringar...

Läs mer

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16 Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer 160 140 120 100 80 60 tåg (milj) regbuss (milj) stad (milj) totalt

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Tågstrategi 2037 Seminarium 24 januari 2008

Tågstrategi 2037 Seminarium 24 januari 2008 Tågstrategi 2037 Seminarium 24 januari 2008 400 Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401 350 Låg 3%/år 300 250 200 Medel 6%/år Hög 9%/år 180 150 100 78 50 0 1975 1980 1985

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-25 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avtal för höghastighetsjärnväg

Läs mer

Överenskommelse Skånebanan

Överenskommelse Skånebanan TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2017-02-08 KLK 2017/83-1 Handläggare Utvecklingsstrateg James Heathcote Tillväxtavdelningen 0451-26 83 54 James.heathcote@hassleholm.se KSAU Överenskommelse Skånebanan

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direktiv

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Hyllie Station/Malmö Arena

Hyllie Station/Malmö Arena Fastpris Person- och transport Fastpris Person- och transport Malmö Hyllie Station/Malmö Arena Arlöv 9 14 Rullande taxa 208 260 Bjärred/Borgeby/Flädie 24 22 460 690 435 544 *Bjärred/Borgeby/Flädie 19 25

Läs mer

Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning asdf BESLUT 1(5) Vår referens Förvaltningsavdelningen Förvaltningsjuridiska enheten 040/044-25 20 00 Region Skåne Skånetrafiken 281 83 Hässleholm Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTKAST 2017-01-20 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

OECD Territorial Review Skåne

OECD Territorial Review Skåne OECD Territorial Review Skåne Territorial Review Skåne Bill Tompson Soo-Jin Kim Claire Nauwelaers Emily Farchy Contribution to aggregate national growth (%) Skåne har varit en av de största bidragsgivarna

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur Målbild 2020 SKNO Fokus för Skåne Nordost är att fler, främst ungdomar, har arbete. Målsättningen är att alla mellan 16-29 har arbete, studieplats eller praktik. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling av drift av Pågatåg beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling av drift av Pågatåg beslutsunderlag Beslutsunderlag 2016-03-08 Ewa Rosén 0451-28 85 11 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala utvecklingsnämnden Trafikplikt inför upphandling av drift av Pågatåg beslutsunderlag 1. Bakgrund Gällande avtal för

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Järnvägens roll i transportförsörjningen 2005-01-13 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för den regionala persontrafiken i Skåne-Blekinge sedan 1988 med tyngdpunkt åren 1997 2003 NARVIK BODEN PITEÅ SKELLEFTEÅ

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

95 Överenskommelse Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne

95 Överenskommelse Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-09 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/184 95 Överenskommelse Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Region Skåne, Skånetrafiken. Uppföljning Pågatåg Nordost. Malmö 2014-06-27

Region Skåne, Skånetrafiken. Uppföljning Pågatåg Nordost. Malmö 2014-06-27 Region Skåne, Skånetrafiken Malmö 2014-06-27 Datum 2014-06-27 Uppdragsnummer 1320006137 Utgåva/Status Lars Brümmer Uppdragsledare Handläggare Granskare Omslagsbild: Svenska Järnvägsklubben. X61 051 första

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Miljöanpassat transportsystem i ett regionalt helhetsperspektiv. Stråk-MaTs. Regionala resmönster i Skåne. Delrapport 6

Miljöanpassat transportsystem i ett regionalt helhetsperspektiv. Stråk-MaTs. Regionala resmönster i Skåne. Delrapport 6 Miljöanpassat transportsystem i ett regionalt helhetsperspektiv Stråk-MaTs Delrapport 6 December 2002 Innehåll sida Förord 3 Stråk-MaTs - ett delprojekt inom Skåne-MaTs 4 Vad visar pendlingsstudien? 5

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2

OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ OBJEKTAVTAL FÖR KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 Detta Objektavtal, vilket

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling Länsstyrelsen 12FS 2005:247 01-10:10 Utkom från trycket den 14 september 2005 Kungörelse om förbud enligt väglagen; utfärdad den 13 september 2005. Med stöd av 47 väglagen

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Therese Kropp, Ledningsstrateg Skånetrafiken therese.kropp@skanetrafiken.se 0451-288502 Det går inte riktigt att trampa gasen i botten på samma sätt Skånetrafiken

Läs mer