Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning länskonsulenternas verksamhet"

Transkript

1 Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag att redovisa inriktning, omfattning samt uppnådda resultat av verksamheten med länskonsulenter med bidrag från Kulturrådet. En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april Kulturrådet har senare fått uppskov med att redovisa uppdraget till utgången av juni. I denna redovisning behandlas huvudsakligen de konsulentverksamheter som fick bidrag för Bakgrund 1990/91 inleddes en treårig försöksverksamhet med länskonstnärer. Verksamheten tillkom som ett resultat av utredningen Kultur i hela landet (Ds 1989:36). Där föreslogs att ett försök att höja kvaliteten inom det amatörkulturella området med hjälp av professionella konstnärer skulle göras. Efter hand har begreppet länskonstnär ersatts av konsulent, vilket används i föreliggande redovisning. Försöksverksamheten med regional danskonsulentverksamhet startade /98 tillkom konstkonsulentverksamhet. I propositionen Kulturpolitik (1996/97:3) uttalade regeringen följande beträffande länskonstnärsverksamheten: "Regeringen anser att erfarenheterna från den hittills bedrivna verksamheten med länskonstnärer är så goda att den bör permanentas och utökas till flera konstområden. Länskonstnärernas arbete bör även i fortsättningen vara att sprida, stimulera och öka kunskapen om konst och kultur. Den pedagogiska delen av arbetet bör företrädesvis inriktas mot barn och ungdom i skolor och på fritidsgårdar samt till amatörorganisationer och föreningsliv. Verksamheten bör ha som övergripande mål att utveckla kontakterna mellan konstnärer, beslutsfattare, organisationer m.m. Särskilt betydelsefull är uppbyggnaden av sådana kontaktnät för konstområden med svagt utvecklade regionala strukturer, t ex dans-, bild- och formkonstområdet. I likhet med utredningen anser regeringen att det vore värdefullt om länskonstnärsbefattningar med denna inriktning kunde få ökad spridning i landet. Statens kulturråd bör därför tillföras medel för stöd till ytterligare 20 länskonstnärsbefattningar. Tillsammans med de medel som Kulturrådet redan disponerar för sådana ändamål

2 (13) under sitt utvecklingsanslag beräknar regeringen ett totalt stödbelopp om 6,7 miljoner kronor för totalt 27 tjänster. Tjänsterna ska tillsättas på högst tre år. Huvudmännen bör tillskjuta ett lika stort belopp. Statens kulturråd bör även i fortsättningen ansvara för bedömningen av lämpliga projekt, som kan initieras av olika huvudmän. Det statliga stödet bör permanenteras och ingå i det nya enhetliga stödsystemet för regional kulturverksamhet. Målsättningen för dans- och konstkonsulenterna kan således sägas vara att bredda intresset inom ett utpekat konstområde, att höja kvaliteten och skapa förutsättningar för samarbete och konstnärlig utveckling. Detta ska framförallt ske genom en utveckling av nya vägar för samarbete mellan kulturinstitutioner, kulturarbetare, skolor, organisationer, föreningar och beslutsfattare. I budgetpropositionen för 2002 föreslogs att tre miljoner kronor skulle anvisas för regionala konsulenter för mångkultur (Prop. 2001/02:1 bil 22). Bakgrunden angavs vara att man under försöksverksamheten med kommittén Forum för världskultur (åren ) sett att arbetet med att öka kunskapen om idag osynliga kulturyttringar och att inspirera till engagemang hos publik och kulturproducenter är en process som tar tid. För att uppnå resultat ansågs att det skulle krävas ett pådrivande arbete i kulturens omedelbara närhet. Regeringen föreslog därför att Kulturrådet skulle få i uppdrag att samordna en decentraliserad verksamhet med konsulenter med en stark lokal och regional förankring. Konsulenterna skulle ha en regional huvudman som mottagare av de statliga medlen. Regeringen skulle besluta om tjänsternas antal och fördelning efter förslag från Kulturrådet. Regeringen framhöll dans- och konstkonsulentverksamheten som en lämplig modell även för konsulenter för mångkultur. I likhet med dessa skulle konsulenterna för mångkultur ha till uppgift att verka som inspiratörer för utvecklingen i kontakt med beslutsfattare, institutioner och organisationer. De skulle även ta till vara den kraft som finns i amatörkulturen. Det övergripande målet med konsulentverksamheten kan sammanfattningsvis sägas vara att stärka strukturen för respektive verksamhetsområde samt att tillgängliggöra respektive verksamhetsområde för allmänheten. Det är i huvudsak ett landsting eller regionförbund som är ansvarig bidragsmottagare och huvudman för konsulentverksamheten. Enligt bidragsreglerna ska huvudmännen bidra med minst samma belopp som staten. Anslaget till konsulentverksamheten för dans och konst har sedan starten uppgått till 6,7 miljoner kronor per år. Mångkulturkonsulenternas anslag har under 2006 uppgått till 2,8 miljoner kronor. Kulturrådet har successivt minskat de enskilda bidragen till regionernas konsulentverksamhet för att fler regioner ska få del av bidragen. Under 2006 utgick bidrag till 17 danskonsulenter, 16 konstkonsulenter och 9 mångkulturkonsulenter.

3 (13) Tabell 1. Regional konsulentverksamhet 2006 med bidrag från Kulturrådet. Län Dans Konst Mångkultur Stockholm X X Uppsala X Sörmland X X X Östergötland X Jönköping X Kronoberg X * Kalmar X * X Gotland X X Blekinge X * X Skåne X X Halland X X Västra Götaland X X X Göteborgs stad X X Värmland X X Örebro X X Västmanland X X X Dalarna X X X Gävleborg X ** X Västernorrland X Jämtland X X Västerbotten X X X Norrbotten X X Totalt * Inom dansen samarbetar regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg och de har beviljats gemensamt bidrag för Under har dansen utretts och analyserats i rapporten Dansen i Sydost inför att en danskonsulent ska tillsättas. ** Gävleborg har beviljats bidrag, och genomfört utredningen Dansen i Gävleborgs län, vilken innehåller en nulägesanalys och förslag till åtgärder. Tjänsten som danskonsulent är dock ännu inte tillsatt. 2.1 Tidigare utvärderingar På uppdrag av Kulturrådet genomfördes 2003 en utvärdering av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet 1. Med utgångspunkt i utvärderingen drog Kulturrådet följande slutsatser 2 : Dans- och konstkonsulenternas uppdrag borde förtydligas och ha en tyngdpunkt i den verksamhet som är riktad mot barn och unga. På regional nivå borde strategiska dokument tas fram för att utgöra basen för en dialog kring konsulentverksamheten. Konsulentverksamheten borde regleras i en tidsbegränsad särskild överenskommelse mellan huvudmannen och Kulturrådet som även reglerar parternas ekonomiska del- 1 Johnsson, Philip & Dahlbäck, Cecilia (2003). Utvärdering av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet. 2 Kulturrådets kommentarer på Utvärderingen av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet,

4 (13) tagande. För danskonsulentverksamheten föreslog Kulturrådet att regionerna, tillsammans med Kulturrådet, ska utarbeta ett handlingsprogram för dans. De regioner som söker statsbidrag för sin regionala danskonsulentverksamhet måste presentera regionala handlingsprogram för dansen där de beskriver hur det regionala ansvarstagandet och danskonsulentverksamheten ser ut. För konstkonsulentverksamheten föreslogs att de regionala museerna ska vara bas för verksamheten i framtiden. Riksutställningar och Moderna museet borde kunna ta ett större ansvar för att på olika sätt stärka bildkonsten i regionerna. Kulturrådet gjorde även bedömningen att utan ett ekonomiskt incitament från staten skulle konstkonsulentverksamheten ha små möjligheter att utvecklas. År 2006 genomfördes en utvärdering av mångkulturkonsulentverksamheten av Mångkulturellt centrum på uppdrag av Kulturrådet 3. Eftersom det inte formulerats tydliga mål för verksamheten fick denna formen av en processutvärdering. Utvärderingen visade att konsulenterna varit viktiga aktörer för det regionala arbetet för mångkultur och en fortsättning av verksamheten rekommenderades. I Kulturrådets kommentarer till utvärderingen framgår att det är viktigt att uppdraget till regionerna är klart och tydligt utformat och att det är regionerna som ska avgöra hur verksamheten ska bedrivas. 3 Redovisning av aktuellt uppdrag 3.1 Genomförande För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet ut webbenkäter inom dans-, konst och mångkulturområdena till kulturcheferna i landstingen/regionerna. Svar inkom från samtliga utom från danskonsulentverksamheten i Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som gemensamt har fått medel för 1,5 tjänster. De har under utrett dansens nuläge och analyserat dess framtid i rapporten Dansen i Sydost och ska nu påbörja verksamheten. Eftersom de ännu inte har någon verksamhet, har enkäten inte kunnat besvaras. Totalt har 16 enkäter angående danskonsulenterna, 16 angående konstkonsulenterna och 9 angående mångkulturkonsulenterna kommit in. Enkäterna är besvarade av flera olika personer, både kulturchefer och regionala konsulenter. Enkätsvaren har analyserats var och en för sig. I analysen har resultatet ställts i relation till de tidigare utvärderingarna och Kulturrådets erfarenheter av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet samt mångkultur. 3 Edström, Nina. (2006). Har du sett på mångkulturkonsulenten? En utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur. Kulturrådet och Mångkulturellt centrum i samverkan.

5 (13) 3.2 Danskonsulentverksamhet Mål och uppdrag Utifrån enkätens svar framgår att de regionala uppdragen för danskonsulentverksamheterna oftast innebär att bredda intresset och öka kunskapen om dans samt att ge barn och unga en möjlighet att få se och uppleva professionell danskonst liksom att utöva eget skapande. Dessutom kan det ingå i uppdraget att öka samverkan mellan olika dansaktörer, skapa nätverk och utveckla infrastruktur för dansen samt sprida kunskap om dans Regionala handlingsplaner I samband med Kulturrådets arbete med framtagandet av Handlingsprogram för den professionella dansen, som överlämnades till regeringen 2005, arbetade ett flertal regioner fram regionala handlingsprogram för dans. Dessa kan ha olika fokus. I Skåne har t ex danskonsulentverksamheten mer fokus än tidigare på att utveckla dansen i skolväsendet eftersom det finns många andra dansaktörer som arbetar för den professionella dansens möjligheter till utveckling. Inför inrättandet av nya danskonsulentverksamheter 2006 har Gävleborg och likaså regionerna Kalmar, Blekinge och Kronoberg genomfört utredningar. De innehåller bl a kartläggningar av dansen i respektive region, analys och förslag på hur danskonsulentverksamheten skulle kunna se ut i förhållande till såväl professionell som amatörverksamhet inom dansområdet. Sörmland genomför också en utredning som beräknas vara klar under Många regioner menar att om det finns mål för verksamheten är det lättare att utveckla verksamheten också i förhållande till det nationella handlingsprogrammet Samarbeten Danskonsulentverksamheternas uppdrag innebär bl a att skapa nätverk och uppmuntra samverkan på olika sätt. Av enkätsvaren framgår att samarbeten har ökat och utvecklats sedan starten, även om satsningarna ser olika ut i regionerna både vad gäller inriktning och omfattning. Nedan ges exempel på samarbeten: I Västra Götaland samarbetar danskonsulenterna framför allt med Danskontoret och Danscentrum Väst. I vissa fall är danskonsulenten placerad på en kulturinstitution. Dans i Västerbotten är t ex placerad på Norrlandsoperan, Dans i Syd på Dansstationen i Malmö och Dans i Västmanland på Konserthuset i Västerås. I några regioner samarbetar danskonsulentverksamheterna med scenkonstinstitutioner som t ex i Norrbotten och Västerbotten med Norr-

6 (13) landsoperan, i Västmanland med Västmanlandsmusiken och i Värmland med Värmlandsoperan. I nätverket Dansspridning i Mellansverige samarbetar dans- och teaterkonsulenter från Uppland, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Värmland och Danscentrum Stockholm när det gäller dansgästspel, arrangörsfrågor, publikarbeten m.m. Flertalet danskonsulentverksamheter är engagerade i det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan där arbetet bl a annat innebär kartläggning, dokumentation, kunskapsutveckling och opinionsbildning. I Dalarna genomförs aktiviteter för barn i särskolan bl a i samband med dansfestivalen Stora Daldansen. Vidare förekommer samarbeten med handikapporganisationer, barnkulturcentra, dansföreningar och ideella arrangörer. Danskonsulenterna har även bildat föreningen Sveriges regionala danskonsulenter (SRD). Samarbete med näringslivet förekommer inte ofta och när det sker är det oftast i samband med regionala festivaler Internationella kontakter Enkätsvaren visar att det internationella arbetet håller på att utvecklas och att flera regioner, med hjälp av EU-bidrag, har satsat på möjligheter till utveckling av dansområdet. Danskonsulentverksamheterna driver oftast inga egna internationella projekt, men ingår vanligen i sådana projekt. Konsulentverksamheterna i Örebro, Värmland och Stockholm har samarbetat med Danshögskolan och Skånes Dansteater i Sydafrikaprojektet Moving into Dance. Via det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan har flera danskonsulentverksamheter samarbetat med Frankrike genom Dance au Coeur Barn och unga Enligt enkätsvaren har barnen under de senaste åren i allt större utsträckning fått möjlighet att uppleva professionell danskonst. Danskonsulentverksamheterna uppges fungera som en viktig länk mellan skolorna och det professionella danslivet. För att möjliggöra professionella dansföreställningar, oftast för barn och unga, men även offentliga föreställningar och dansresidens, har några regioner som, exempelvis Västra Götaland och Halland, infört regionala arrangörsstöd. Eleverna deltar på olika sätt genom samtal efter föreställningar, workshops och i vissa fall är elever med och utarbetar föreställningar. Intresset för dansförställningar, särskilt när barn involveras i processen, uppges ha ökat. I Stockholms stad och län anges att efterfrågan på dans som konstform har fördubblats. Ett annat exempel är Västmanland som har genomfört fem produktioner speciellt avsedda för skolor, där elever i olika åldrar tog del av föreställningarna.

7 (13) Uppnådda resultat I enkätsvaren framgår att i Örebro är danskonsulentverksamheten en möjliggörare för olika typer av samarbeten, som spindeln i nätet. Arrangörsstöd för dans som framför allt är riktat till barn och ungdomar har införts i exempelvis Halland, Västra Götaland och Uppland, vilket har genererat fler arbetstillfällen för koreografer och dansare. I takt med att fler föreställningar framförs har också behovet av att hämta in kunskap om danskonst vuxit. I det sammanhanget har danskonsulentverksamheten stor betydelse. Dalarna uppger att fler utbildade danspedagoger och danskonstnärer flyttat till länet, fler fasta tjänster har inrättats, fler skolor har startat dansverksamhet och fler föreställningar framförs. I Uppland köps fler dansföreställningar till skolor och förskolor. I Skåne har intresset för dans i skolan och dans för barn och unga ökat markant och i Göteborg finns tydliga politiska mål som innebär att alla barn ska erbjudas kulturskola och få tillgång till minst en museilektion, en scenkonstföreställning och ett skolbesök årligen Ekonomi Regionerna uppger att de är beroende av statens insatser och i den händelse att statens bidrag minskar eller avvecklas kommer flera danskonsulentverksamheter att drabbas och några måste eventuellt läggas ner. Av enkätsvaren framgår att dansen befinner sig i ett utvecklingsskede där några landsting/regioner har kommit ganska långt, men ändå är dansen inte självklar utan den konkurrerar om tillgängliga resurser med andra konstformer. 3.3 Konstkonsulentverksamhet Mål och uppdrag Enkätsvaren visar att strukturen på bild- och formkonstområdet till stor del finns på det kommunala planet. I vissa län finns dock både länsmuseer, konstmuseer och högskoleutbildningar inom konstområdet. Konstkonsulenterna uppges arbeta i hög grad självständigt i förhållande till sina huvudmän. Oftast är de ensamma på sin tjänst med placering på landstingens kulturförvaltningar eller länsmuseer. Ungefär två tredjedelar av huvudmännen uppger att de har en regional handlingsplan/strategi för verksamheten. I enkätsvaren framkommer att det finns regionala skillnader och förutsättningar som har stor betydelse för utvecklingen av konsulentverksamheten. Skillnaderna beror främst på grundstrukturen i länet, som demografi, storlek på länet, antalet kulturinstitutioner samt ekonomiskt stöd från huvudmännen.

8 (13) För att stärka den regionala strukturen inom bild- och formkonstområdet har Kulturrådet, vid sidan av stöd till konsulentverksamheten, även under de senaste två åren prioriterat bild- och formkonstprojekt inom ramen för länsmuseernas utvecklingsanslag Inriktning Enkätsvaren visar att arbetet med barn och ungdomar har en hög prioritet. Det tar sig olika uttryck; många, t ex Västmanland, arbetar direkt med barnen och försöker uppmuntra till eget skapande och möten med konstnärer. Olika former av samarbeten med skolor redovisas av alla konsulenter utom två. Några arbetar med fortbildning för bildlärare (t ex Sörmland och Västernorrland), medan andra arbetar med utformningen av den fysiska miljön tillsammans med skolklasser (Kalmar). Ytterliggare några arrangerar möten mellan konstnärer och skolklasser. Enkätsvaren pekar på att konstkonsulenterna upparbetat tydliga strukturer för ett samarbete med skolan i syfte att nå så många barn och unga som möjligt. Det framkommer i enkätsvaren att professionella konstnärer har prioriterats genom olika åtgärder, t ex för kompetenshöjning och sysselsättningsåtgärder. Flera konsulenter arbetar också för att förbättra utställningsmöjligheterna för konstnärer i sina respektive regioner. Den del av uppdraget som tar syfte på arbete med amatörer kanaliseras, enligt enkätsvaren, oftast genom samarbeten med föreningslivet, och då särskilt konstföreningarna. Västmanland beskriver samarbetet med konstföreningarna som avgörande för att kunna bedriva en framgångsrik konstkonsulentverksamhet. Flera landsting/regioner uppger även att studieförbund förekommer som part Samarbeten Konsulentens arbete förutsätter ett stort antal samarbetsparter. Enkätsvaren kan tolkas som att konsulenten är en kvalificerad nätverksbyggare som samarbetar med förvaltningar, institutioner, organisationer, föreningar m fl. Som redan framkommit är samarbeten med skolor mycket vanligt. Universitet och högskolor, särskilt lärarutbildningarna, är andra viktiga samarbetsparter. Myndigheten för skolutveckling har varit involverad i samarbeten med fyra konsulenter och andra myndigheter som haft betydelse är Riksutställningar, Moderna museet, Musikhögskolan och Arbetsförmedlingen kultur. Konsulenterna uppger att de har många och regelbundna samarbeten med olika kulturinstitutioner i sina respektive regioner. Länsmuseerna är en part, men även kommunala museer och konsthallar är naturliga samarbetsparter. Några konstkonsulenter har arbetat tillsammans med Svenska kyrkan. Som

9 (13) tidigare nämnts är också konstföreningar och studieförbund naturliga samverkansparter. Det finns exempel på samarbeten med näringslivet, även om dessa förefaller vara marginella Internationella kontakter Av de 14 huvudmän som besvarat frågan om de har haft internationella kontakter, är det endast fyra som har redovisat att de inte har haft några sådana kontakter. Spännvidden i de samarbeten som finns är stor. Här finns ateljéprogram (Västra Götaland och Västerbotten), pedagogiskt utbyte (Sörmland och Jämtland) och utveckling av utställningsprogram m.m Ekonomi De flesta som har besvarat enkätfrågorna anser att statens del av finansieringen är betydelsefull och avgörande för hur framgångsrikt konsulentarbetet blir. Samtidigt visar enkätsvaren att på flera håll har huvudmännen kompenserat för det bortfall som Kulturrådets neddragning hittills inneburit Övrigt De regioner som vid tillkomsten av bidraget erhöll stöd från Kulturrådet för konstkonsulentverksamhet har fortfarande kvar sin verksamhet och Kulturrådet finns kvar med bidrag från konsulentanslaget med undantag för Värmland och Östergötland som erhåller bidrag från annat anslag (bidrag till regionala museer). 3.4 Mångkulturkonsulentverksamhet Mål och uppdrag Samtliga landsting/regioner uppger att målet för regional mångkulturkonsulentverksamhet är att göra kulturen tillgänglig och öka deltagandet. Av svaren från storstadsregioner som Skåne, Stockholm och Västra Götaland framgår att målet har mer eller mindre uttalat integrativa syften. I Västra Götaland ska attityder och arbetssätt som skapar erkännande, intresse och tillgänglighet för olika grupper initieras och implementeras. Jämtland skiljer sig något från de andra landstingen/regionerna då kulturarvsfrågorna kommit att bli en stor utmaning för länet. Vidare kan det konstateras att Dalarna inledde sin mångkulturkonsulentverksamhet under slutet av 2006, varför det är en verksamhet som är under uppbyggnad. Målet med den verksamheten är att påbörja en analys av hur arbetet med mångfaldsfrågor bör bedrivas i länet. Sörmland och Blekinge samt storstadsregionerna har ett brett mål med sin verksamhet som syftar till att stärka mångfaldsfrågorna inom de regionala kulturinstitutionerna och kommunerna.

10 (13) Samarbeten Av enkätsvaren framgår att samtliga regionala verksamheter är betydelsefulla nätverksbyggare. De samverkar med kulturförvaltningar, kulturtjänstemän på olika nivåer, kulturinstitutioner, olika delar av föreningslivet och frivilligorganisationer. Det framkommer även att de regionala konsulenterna för mångkultur samverkar med andra konsulenter såväl i, som utanför, regionen. Det framgår att landstingen/regionerna arbetar mycket olika med skolor, exempelvis uppger Dalarna att skolor inte berörs direkt av konsulentverksamheten, men att det eventuellt finns utrymme för att göra det framledes. I Stockholm och Västra Götaland har däremot konsulenterna medverkat i flera genomtänkta samverkansprojekt som riktar sig till barn i skolor. Stockholm, Västra Götaland, Västmanland och Sörmland uppger att de har fört in ett mångfaldsperspektiv i de övriga konsulenternas verksamhet. De övriga svaren tyder på att så inte är fallet Internationella kontakter Av redovisningarna framgår att Stockholm, Västra Götaland, Västerbotten och Sörmland har haft internationella kontakter Nya kulturyttringar På frågan om vilka resultat som uppnåtts för att en större publik ska komma i kontakt med nya kulturyttringar som de senaste decenniernas invandring tillfört landet, framkommer att nästan alla (förutom Dalarna och Skåne) ägnat sig åt publikarbete samt innehåll och organisationsutveckling i kulturproduktioner. Det framgår även att alla regionala mångkulturkonsulentverksamheter (förutom Dalarna och Skåne) verkar för att uppnå resultat i arbetet med att öka utbudet av nya kulturyttringar, bredda publikarbetet samt få en bättre representation inom den egna organisationen. Svaren går dock inte att kvantifiera. Stockholm, Västra Götaland och Sörmland verkar dock ha kommit längst i arbetet med att arbeta för att en större publik ska komma i kontakt med nya kulturyttringar Ekonomi Den sammantagna bilden är att det inte synes finnas någon beredskap för om Kulturrådets stöd till den regionala konsulentverksamheten skulle minska eller avvecklas.

11 (13) 4 Kulturrådets sammanfattande bedömning Av enkätsvaren kan utläsas att landstingen/regionerna är mycket positiva till de statligt stödda konsulentverksamheterna och framhåller deras stora betydelse för utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Ett uttryck för detta är att huvudmännens samlade ekonomiska stöd 2006 totalt uppgick till minst 13,9 miljoner kronor, medan det statliga stödet uppgick till 9,5 miljoner kronor. Huvudmännen har också i flera fall ökat sitt stöd till konsulentverksamheten och bl a täckt upp för de sänkningar av det statliga stödet som Kulturrådet har gjort under senare år, för att kunna ge utrymme för fler att komma in i systemet. Det är tydligt att konsulentverksamheterna har utformats på olika sätt i olika regioner beroende på dels det regionala uppdraget, ekonomiska resurser och hur länge respektive verksamhet har funnits, dels vilka övriga resurser inom verksamhetsområdet som finns i regionen. Konsulentverksamheterna befinner sig således i olika skeden, vilket avspeglas i svaren. Det är uppenbart att konsulentverksamheterna i stor utsträckning har utformats efter regionala behov och prioriteringar. När det gäller danskonsulentverksamheten är det dock tydligt att det nationella handlingsprogrammet för den professionella dansen har haft stor betydelse och påverkan på framtagande av regionala danshandlingsprogram och tydliggörande av danskonsulentverksamhetens roll i det regionala arbetet inom dansen. Kulturrådet kan konstatera att de statliga målen och uppdragen för konsulentverksamheterna inom de tre verksamhetsområdena har varit otydliga. Det gäller också Kulturrådets återrapporteringskrav. Det har därför varit svårt att på ett nationellt plan följa upp och utvärdera verksamheterna med kvantitativa och kvalitativa metoder. Inte heller enkätsvaren lämnar ett underlag som gör det möjligt att utvärdera verksamheterna på en aggregerad nivå. I enkätsvaren och i Kulturrådets regelbundna kontakter med de enskilda konsulentverksamheterna redovisas dock en positiv bild av verksamheternas utveckling både när det gäller nätverksbygge och samverkan, arbete med att nå barn och unga samt samverkan med amatörverksamheten. Det är tydligt att arbetet med barn och unga har hög prioritet för särskilt dans- och konstkonsulenterna och i flera svar framhålls barn- och ungdomsverksamheten som den mest väsentliga. Som exempel kan nämnas att flera konstkonsulenter uppges samarbeta med kultursamordnare, ordna fortbildning för lärare och ha regelbundna träffar med bildlärare. Inom dansområdet framgår det att i ett flertal landsting/regioner har dansföreställningar och dansaktiviteter ökat i skolor och förskolor. Konst- och danskonsulentverksamheterna uppges även ha betydelse för konstnärerna i regionerna bl a när det gäller insatser för att höja de professionella konstnärernas kompetens och öka deras sysselsättning. Flera konsulenter har också arbetat för att förbättra utställningsmöjligheterna för konstnä-

12 (13) rerna i sin region. Inom dansområdet framgår av enkätsvaren att konsultverksamheten medverkat till att skapa fler arbetstillfällen för koreografer och dansare även utanför storstadsområdena. Konsulentverksamheten inom mångkulturområdet skiljer sig på många sätt från dans- och konstområdet då det handlar om att delta i processer som bidrar till ett kulturliv som präglas av ett rikt utbud med många kulturella uttrycksformer. Genom att förtydliga mål, uppdrag och metoder för uppföljning av verksamheten kan frågor om kulturell mångfald förstärkas och ges en ökad prioritet samt leda till att det mångkulturella perspektivet på ett permanent och varaktigt sätt införlivas i landstingens/regionernas ordinarie strukturer. En slutsats som Kulturrådet drar av detta redovisningsuppdrag är att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att förtydliga mål och uppdrag samt återrapporteringskrav för konsulentverksamheterna i dialog mellan Kulturrådet och huvudmännen, så att resultatet av verksamheten bättre kan utvärderas. Målet med konsulentverksamheterna bör vara att dessa ska vara en naturlig del i regionernas ordinarie verksamhet. Där så är möjligt bör det därför övervägas att på sikt föra över det statliga stödet till konsulentverksamheten i mer reguljära bidragssystem i likhet med vad som redan skett vid ett par tillfällen då stödet till konstkonsulenter införlivats i stödet till regionala museer. Härigenom kan utrymme skapas för fler landsting/regioner att få del av de statliga stöden till konsulentverksamhet.

13 Bilaga 1. Tabell 1. Regional konsulentverksamhets erhållna bidrag från stat respektive landsting/region. Uppgifterna om de statliga bidragen är hämtade från Kulturrådets beslut, uppgifterna om landstingen/regionernas bidrag baseras på enkäten/inkomna handlingar. Län Statligt bidrag Landstings/regions bidrag Dans Konst Mångkultur Dans Konst Mångkultur Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg * Kalmar * Gotland Blekinge * Skåne Halland Västra Götaland Göteborgs stad ** ** Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt * Dessa tre får bidrag gemensamt, d v s tillsammans har de fått kronor i bidrag. ** Bidraget uppgår till minst samma summa, troligen mycket mer, som det statliga bidraget. Det går inte att precisera hur stor del av regionens budget som består av bidragen till regionala konsulenter.

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5)

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) Kulturdepartementet Ulrika Lindblad 103 33 Stockholm Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, överlämnar härmed yttrande över Barnkulturutredningens slutbetänkande Tänka

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 Så ser småföretagen på det regionala samarbetet Samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningssektor stärker den regionala tillväxten. Även småföretagen

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer