Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning länskonsulenternas verksamhet"

Transkript

1 Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag att redovisa inriktning, omfattning samt uppnådda resultat av verksamheten med länskonsulenter med bidrag från Kulturrådet. En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april Kulturrådet har senare fått uppskov med att redovisa uppdraget till utgången av juni. I denna redovisning behandlas huvudsakligen de konsulentverksamheter som fick bidrag för Bakgrund 1990/91 inleddes en treårig försöksverksamhet med länskonstnärer. Verksamheten tillkom som ett resultat av utredningen Kultur i hela landet (Ds 1989:36). Där föreslogs att ett försök att höja kvaliteten inom det amatörkulturella området med hjälp av professionella konstnärer skulle göras. Efter hand har begreppet länskonstnär ersatts av konsulent, vilket används i föreliggande redovisning. Försöksverksamheten med regional danskonsulentverksamhet startade /98 tillkom konstkonsulentverksamhet. I propositionen Kulturpolitik (1996/97:3) uttalade regeringen följande beträffande länskonstnärsverksamheten: "Regeringen anser att erfarenheterna från den hittills bedrivna verksamheten med länskonstnärer är så goda att den bör permanentas och utökas till flera konstområden. Länskonstnärernas arbete bör även i fortsättningen vara att sprida, stimulera och öka kunskapen om konst och kultur. Den pedagogiska delen av arbetet bör företrädesvis inriktas mot barn och ungdom i skolor och på fritidsgårdar samt till amatörorganisationer och föreningsliv. Verksamheten bör ha som övergripande mål att utveckla kontakterna mellan konstnärer, beslutsfattare, organisationer m.m. Särskilt betydelsefull är uppbyggnaden av sådana kontaktnät för konstområden med svagt utvecklade regionala strukturer, t ex dans-, bild- och formkonstområdet. I likhet med utredningen anser regeringen att det vore värdefullt om länskonstnärsbefattningar med denna inriktning kunde få ökad spridning i landet. Statens kulturråd bör därför tillföras medel för stöd till ytterligare 20 länskonstnärsbefattningar. Tillsammans med de medel som Kulturrådet redan disponerar för sådana ändamål

2 (13) under sitt utvecklingsanslag beräknar regeringen ett totalt stödbelopp om 6,7 miljoner kronor för totalt 27 tjänster. Tjänsterna ska tillsättas på högst tre år. Huvudmännen bör tillskjuta ett lika stort belopp. Statens kulturråd bör även i fortsättningen ansvara för bedömningen av lämpliga projekt, som kan initieras av olika huvudmän. Det statliga stödet bör permanenteras och ingå i det nya enhetliga stödsystemet för regional kulturverksamhet. Målsättningen för dans- och konstkonsulenterna kan således sägas vara att bredda intresset inom ett utpekat konstområde, att höja kvaliteten och skapa förutsättningar för samarbete och konstnärlig utveckling. Detta ska framförallt ske genom en utveckling av nya vägar för samarbete mellan kulturinstitutioner, kulturarbetare, skolor, organisationer, föreningar och beslutsfattare. I budgetpropositionen för 2002 föreslogs att tre miljoner kronor skulle anvisas för regionala konsulenter för mångkultur (Prop. 2001/02:1 bil 22). Bakgrunden angavs vara att man under försöksverksamheten med kommittén Forum för världskultur (åren ) sett att arbetet med att öka kunskapen om idag osynliga kulturyttringar och att inspirera till engagemang hos publik och kulturproducenter är en process som tar tid. För att uppnå resultat ansågs att det skulle krävas ett pådrivande arbete i kulturens omedelbara närhet. Regeringen föreslog därför att Kulturrådet skulle få i uppdrag att samordna en decentraliserad verksamhet med konsulenter med en stark lokal och regional förankring. Konsulenterna skulle ha en regional huvudman som mottagare av de statliga medlen. Regeringen skulle besluta om tjänsternas antal och fördelning efter förslag från Kulturrådet. Regeringen framhöll dans- och konstkonsulentverksamheten som en lämplig modell även för konsulenter för mångkultur. I likhet med dessa skulle konsulenterna för mångkultur ha till uppgift att verka som inspiratörer för utvecklingen i kontakt med beslutsfattare, institutioner och organisationer. De skulle även ta till vara den kraft som finns i amatörkulturen. Det övergripande målet med konsulentverksamheten kan sammanfattningsvis sägas vara att stärka strukturen för respektive verksamhetsområde samt att tillgängliggöra respektive verksamhetsområde för allmänheten. Det är i huvudsak ett landsting eller regionförbund som är ansvarig bidragsmottagare och huvudman för konsulentverksamheten. Enligt bidragsreglerna ska huvudmännen bidra med minst samma belopp som staten. Anslaget till konsulentverksamheten för dans och konst har sedan starten uppgått till 6,7 miljoner kronor per år. Mångkulturkonsulenternas anslag har under 2006 uppgått till 2,8 miljoner kronor. Kulturrådet har successivt minskat de enskilda bidragen till regionernas konsulentverksamhet för att fler regioner ska få del av bidragen. Under 2006 utgick bidrag till 17 danskonsulenter, 16 konstkonsulenter och 9 mångkulturkonsulenter.

3 (13) Tabell 1. Regional konsulentverksamhet 2006 med bidrag från Kulturrådet. Län Dans Konst Mångkultur Stockholm X X Uppsala X Sörmland X X X Östergötland X Jönköping X Kronoberg X * Kalmar X * X Gotland X X Blekinge X * X Skåne X X Halland X X Västra Götaland X X X Göteborgs stad X X Värmland X X Örebro X X Västmanland X X X Dalarna X X X Gävleborg X ** X Västernorrland X Jämtland X X Västerbotten X X X Norrbotten X X Totalt * Inom dansen samarbetar regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg och de har beviljats gemensamt bidrag för Under har dansen utretts och analyserats i rapporten Dansen i Sydost inför att en danskonsulent ska tillsättas. ** Gävleborg har beviljats bidrag, och genomfört utredningen Dansen i Gävleborgs län, vilken innehåller en nulägesanalys och förslag till åtgärder. Tjänsten som danskonsulent är dock ännu inte tillsatt. 2.1 Tidigare utvärderingar På uppdrag av Kulturrådet genomfördes 2003 en utvärdering av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet 1. Med utgångspunkt i utvärderingen drog Kulturrådet följande slutsatser 2 : Dans- och konstkonsulenternas uppdrag borde förtydligas och ha en tyngdpunkt i den verksamhet som är riktad mot barn och unga. På regional nivå borde strategiska dokument tas fram för att utgöra basen för en dialog kring konsulentverksamheten. Konsulentverksamheten borde regleras i en tidsbegränsad särskild överenskommelse mellan huvudmannen och Kulturrådet som även reglerar parternas ekonomiska del- 1 Johnsson, Philip & Dahlbäck, Cecilia (2003). Utvärdering av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet. 2 Kulturrådets kommentarer på Utvärderingen av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet,

4 (13) tagande. För danskonsulentverksamheten föreslog Kulturrådet att regionerna, tillsammans med Kulturrådet, ska utarbeta ett handlingsprogram för dans. De regioner som söker statsbidrag för sin regionala danskonsulentverksamhet måste presentera regionala handlingsprogram för dansen där de beskriver hur det regionala ansvarstagandet och danskonsulentverksamheten ser ut. För konstkonsulentverksamheten föreslogs att de regionala museerna ska vara bas för verksamheten i framtiden. Riksutställningar och Moderna museet borde kunna ta ett större ansvar för att på olika sätt stärka bildkonsten i regionerna. Kulturrådet gjorde även bedömningen att utan ett ekonomiskt incitament från staten skulle konstkonsulentverksamheten ha små möjligheter att utvecklas. År 2006 genomfördes en utvärdering av mångkulturkonsulentverksamheten av Mångkulturellt centrum på uppdrag av Kulturrådet 3. Eftersom det inte formulerats tydliga mål för verksamheten fick denna formen av en processutvärdering. Utvärderingen visade att konsulenterna varit viktiga aktörer för det regionala arbetet för mångkultur och en fortsättning av verksamheten rekommenderades. I Kulturrådets kommentarer till utvärderingen framgår att det är viktigt att uppdraget till regionerna är klart och tydligt utformat och att det är regionerna som ska avgöra hur verksamheten ska bedrivas. 3 Redovisning av aktuellt uppdrag 3.1 Genomförande För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet ut webbenkäter inom dans-, konst och mångkulturområdena till kulturcheferna i landstingen/regionerna. Svar inkom från samtliga utom från danskonsulentverksamheten i Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som gemensamt har fått medel för 1,5 tjänster. De har under utrett dansens nuläge och analyserat dess framtid i rapporten Dansen i Sydost och ska nu påbörja verksamheten. Eftersom de ännu inte har någon verksamhet, har enkäten inte kunnat besvaras. Totalt har 16 enkäter angående danskonsulenterna, 16 angående konstkonsulenterna och 9 angående mångkulturkonsulenterna kommit in. Enkäterna är besvarade av flera olika personer, både kulturchefer och regionala konsulenter. Enkätsvaren har analyserats var och en för sig. I analysen har resultatet ställts i relation till de tidigare utvärderingarna och Kulturrådets erfarenheter av regionala konsulenter inom dans- och konstområdet samt mångkultur. 3 Edström, Nina. (2006). Har du sett på mångkulturkonsulenten? En utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur. Kulturrådet och Mångkulturellt centrum i samverkan.

5 (13) 3.2 Danskonsulentverksamhet Mål och uppdrag Utifrån enkätens svar framgår att de regionala uppdragen för danskonsulentverksamheterna oftast innebär att bredda intresset och öka kunskapen om dans samt att ge barn och unga en möjlighet att få se och uppleva professionell danskonst liksom att utöva eget skapande. Dessutom kan det ingå i uppdraget att öka samverkan mellan olika dansaktörer, skapa nätverk och utveckla infrastruktur för dansen samt sprida kunskap om dans Regionala handlingsplaner I samband med Kulturrådets arbete med framtagandet av Handlingsprogram för den professionella dansen, som överlämnades till regeringen 2005, arbetade ett flertal regioner fram regionala handlingsprogram för dans. Dessa kan ha olika fokus. I Skåne har t ex danskonsulentverksamheten mer fokus än tidigare på att utveckla dansen i skolväsendet eftersom det finns många andra dansaktörer som arbetar för den professionella dansens möjligheter till utveckling. Inför inrättandet av nya danskonsulentverksamheter 2006 har Gävleborg och likaså regionerna Kalmar, Blekinge och Kronoberg genomfört utredningar. De innehåller bl a kartläggningar av dansen i respektive region, analys och förslag på hur danskonsulentverksamheten skulle kunna se ut i förhållande till såväl professionell som amatörverksamhet inom dansområdet. Sörmland genomför också en utredning som beräknas vara klar under Många regioner menar att om det finns mål för verksamheten är det lättare att utveckla verksamheten också i förhållande till det nationella handlingsprogrammet Samarbeten Danskonsulentverksamheternas uppdrag innebär bl a att skapa nätverk och uppmuntra samverkan på olika sätt. Av enkätsvaren framgår att samarbeten har ökat och utvecklats sedan starten, även om satsningarna ser olika ut i regionerna både vad gäller inriktning och omfattning. Nedan ges exempel på samarbeten: I Västra Götaland samarbetar danskonsulenterna framför allt med Danskontoret och Danscentrum Väst. I vissa fall är danskonsulenten placerad på en kulturinstitution. Dans i Västerbotten är t ex placerad på Norrlandsoperan, Dans i Syd på Dansstationen i Malmö och Dans i Västmanland på Konserthuset i Västerås. I några regioner samarbetar danskonsulentverksamheterna med scenkonstinstitutioner som t ex i Norrbotten och Västerbotten med Norr-

6 (13) landsoperan, i Västmanland med Västmanlandsmusiken och i Värmland med Värmlandsoperan. I nätverket Dansspridning i Mellansverige samarbetar dans- och teaterkonsulenter från Uppland, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Värmland och Danscentrum Stockholm när det gäller dansgästspel, arrangörsfrågor, publikarbeten m.m. Flertalet danskonsulentverksamheter är engagerade i det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan där arbetet bl a annat innebär kartläggning, dokumentation, kunskapsutveckling och opinionsbildning. I Dalarna genomförs aktiviteter för barn i särskolan bl a i samband med dansfestivalen Stora Daldansen. Vidare förekommer samarbeten med handikapporganisationer, barnkulturcentra, dansföreningar och ideella arrangörer. Danskonsulenterna har även bildat föreningen Sveriges regionala danskonsulenter (SRD). Samarbete med näringslivet förekommer inte ofta och när det sker är det oftast i samband med regionala festivaler Internationella kontakter Enkätsvaren visar att det internationella arbetet håller på att utvecklas och att flera regioner, med hjälp av EU-bidrag, har satsat på möjligheter till utveckling av dansområdet. Danskonsulentverksamheterna driver oftast inga egna internationella projekt, men ingår vanligen i sådana projekt. Konsulentverksamheterna i Örebro, Värmland och Stockholm har samarbetat med Danshögskolan och Skånes Dansteater i Sydafrikaprojektet Moving into Dance. Via det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan har flera danskonsulentverksamheter samarbetat med Frankrike genom Dance au Coeur Barn och unga Enligt enkätsvaren har barnen under de senaste åren i allt större utsträckning fått möjlighet att uppleva professionell danskonst. Danskonsulentverksamheterna uppges fungera som en viktig länk mellan skolorna och det professionella danslivet. För att möjliggöra professionella dansföreställningar, oftast för barn och unga, men även offentliga föreställningar och dansresidens, har några regioner som, exempelvis Västra Götaland och Halland, infört regionala arrangörsstöd. Eleverna deltar på olika sätt genom samtal efter föreställningar, workshops och i vissa fall är elever med och utarbetar föreställningar. Intresset för dansförställningar, särskilt när barn involveras i processen, uppges ha ökat. I Stockholms stad och län anges att efterfrågan på dans som konstform har fördubblats. Ett annat exempel är Västmanland som har genomfört fem produktioner speciellt avsedda för skolor, där elever i olika åldrar tog del av föreställningarna.

7 (13) Uppnådda resultat I enkätsvaren framgår att i Örebro är danskonsulentverksamheten en möjliggörare för olika typer av samarbeten, som spindeln i nätet. Arrangörsstöd för dans som framför allt är riktat till barn och ungdomar har införts i exempelvis Halland, Västra Götaland och Uppland, vilket har genererat fler arbetstillfällen för koreografer och dansare. I takt med att fler föreställningar framförs har också behovet av att hämta in kunskap om danskonst vuxit. I det sammanhanget har danskonsulentverksamheten stor betydelse. Dalarna uppger att fler utbildade danspedagoger och danskonstnärer flyttat till länet, fler fasta tjänster har inrättats, fler skolor har startat dansverksamhet och fler föreställningar framförs. I Uppland köps fler dansföreställningar till skolor och förskolor. I Skåne har intresset för dans i skolan och dans för barn och unga ökat markant och i Göteborg finns tydliga politiska mål som innebär att alla barn ska erbjudas kulturskola och få tillgång till minst en museilektion, en scenkonstföreställning och ett skolbesök årligen Ekonomi Regionerna uppger att de är beroende av statens insatser och i den händelse att statens bidrag minskar eller avvecklas kommer flera danskonsulentverksamheter att drabbas och några måste eventuellt läggas ner. Av enkätsvaren framgår att dansen befinner sig i ett utvecklingsskede där några landsting/regioner har kommit ganska långt, men ändå är dansen inte självklar utan den konkurrerar om tillgängliga resurser med andra konstformer. 3.3 Konstkonsulentverksamhet Mål och uppdrag Enkätsvaren visar att strukturen på bild- och formkonstområdet till stor del finns på det kommunala planet. I vissa län finns dock både länsmuseer, konstmuseer och högskoleutbildningar inom konstområdet. Konstkonsulenterna uppges arbeta i hög grad självständigt i förhållande till sina huvudmän. Oftast är de ensamma på sin tjänst med placering på landstingens kulturförvaltningar eller länsmuseer. Ungefär två tredjedelar av huvudmännen uppger att de har en regional handlingsplan/strategi för verksamheten. I enkätsvaren framkommer att det finns regionala skillnader och förutsättningar som har stor betydelse för utvecklingen av konsulentverksamheten. Skillnaderna beror främst på grundstrukturen i länet, som demografi, storlek på länet, antalet kulturinstitutioner samt ekonomiskt stöd från huvudmännen.

8 (13) För att stärka den regionala strukturen inom bild- och formkonstområdet har Kulturrådet, vid sidan av stöd till konsulentverksamheten, även under de senaste två åren prioriterat bild- och formkonstprojekt inom ramen för länsmuseernas utvecklingsanslag Inriktning Enkätsvaren visar att arbetet med barn och ungdomar har en hög prioritet. Det tar sig olika uttryck; många, t ex Västmanland, arbetar direkt med barnen och försöker uppmuntra till eget skapande och möten med konstnärer. Olika former av samarbeten med skolor redovisas av alla konsulenter utom två. Några arbetar med fortbildning för bildlärare (t ex Sörmland och Västernorrland), medan andra arbetar med utformningen av den fysiska miljön tillsammans med skolklasser (Kalmar). Ytterliggare några arrangerar möten mellan konstnärer och skolklasser. Enkätsvaren pekar på att konstkonsulenterna upparbetat tydliga strukturer för ett samarbete med skolan i syfte att nå så många barn och unga som möjligt. Det framkommer i enkätsvaren att professionella konstnärer har prioriterats genom olika åtgärder, t ex för kompetenshöjning och sysselsättningsåtgärder. Flera konsulenter arbetar också för att förbättra utställningsmöjligheterna för konstnärer i sina respektive regioner. Den del av uppdraget som tar syfte på arbete med amatörer kanaliseras, enligt enkätsvaren, oftast genom samarbeten med föreningslivet, och då särskilt konstföreningarna. Västmanland beskriver samarbetet med konstföreningarna som avgörande för att kunna bedriva en framgångsrik konstkonsulentverksamhet. Flera landsting/regioner uppger även att studieförbund förekommer som part Samarbeten Konsulentens arbete förutsätter ett stort antal samarbetsparter. Enkätsvaren kan tolkas som att konsulenten är en kvalificerad nätverksbyggare som samarbetar med förvaltningar, institutioner, organisationer, föreningar m fl. Som redan framkommit är samarbeten med skolor mycket vanligt. Universitet och högskolor, särskilt lärarutbildningarna, är andra viktiga samarbetsparter. Myndigheten för skolutveckling har varit involverad i samarbeten med fyra konsulenter och andra myndigheter som haft betydelse är Riksutställningar, Moderna museet, Musikhögskolan och Arbetsförmedlingen kultur. Konsulenterna uppger att de har många och regelbundna samarbeten med olika kulturinstitutioner i sina respektive regioner. Länsmuseerna är en part, men även kommunala museer och konsthallar är naturliga samarbetsparter. Några konstkonsulenter har arbetat tillsammans med Svenska kyrkan. Som

9 (13) tidigare nämnts är också konstföreningar och studieförbund naturliga samverkansparter. Det finns exempel på samarbeten med näringslivet, även om dessa förefaller vara marginella Internationella kontakter Av de 14 huvudmän som besvarat frågan om de har haft internationella kontakter, är det endast fyra som har redovisat att de inte har haft några sådana kontakter. Spännvidden i de samarbeten som finns är stor. Här finns ateljéprogram (Västra Götaland och Västerbotten), pedagogiskt utbyte (Sörmland och Jämtland) och utveckling av utställningsprogram m.m Ekonomi De flesta som har besvarat enkätfrågorna anser att statens del av finansieringen är betydelsefull och avgörande för hur framgångsrikt konsulentarbetet blir. Samtidigt visar enkätsvaren att på flera håll har huvudmännen kompenserat för det bortfall som Kulturrådets neddragning hittills inneburit Övrigt De regioner som vid tillkomsten av bidraget erhöll stöd från Kulturrådet för konstkonsulentverksamhet har fortfarande kvar sin verksamhet och Kulturrådet finns kvar med bidrag från konsulentanslaget med undantag för Värmland och Östergötland som erhåller bidrag från annat anslag (bidrag till regionala museer). 3.4 Mångkulturkonsulentverksamhet Mål och uppdrag Samtliga landsting/regioner uppger att målet för regional mångkulturkonsulentverksamhet är att göra kulturen tillgänglig och öka deltagandet. Av svaren från storstadsregioner som Skåne, Stockholm och Västra Götaland framgår att målet har mer eller mindre uttalat integrativa syften. I Västra Götaland ska attityder och arbetssätt som skapar erkännande, intresse och tillgänglighet för olika grupper initieras och implementeras. Jämtland skiljer sig något från de andra landstingen/regionerna då kulturarvsfrågorna kommit att bli en stor utmaning för länet. Vidare kan det konstateras att Dalarna inledde sin mångkulturkonsulentverksamhet under slutet av 2006, varför det är en verksamhet som är under uppbyggnad. Målet med den verksamheten är att påbörja en analys av hur arbetet med mångfaldsfrågor bör bedrivas i länet. Sörmland och Blekinge samt storstadsregionerna har ett brett mål med sin verksamhet som syftar till att stärka mångfaldsfrågorna inom de regionala kulturinstitutionerna och kommunerna.

10 (13) Samarbeten Av enkätsvaren framgår att samtliga regionala verksamheter är betydelsefulla nätverksbyggare. De samverkar med kulturförvaltningar, kulturtjänstemän på olika nivåer, kulturinstitutioner, olika delar av föreningslivet och frivilligorganisationer. Det framkommer även att de regionala konsulenterna för mångkultur samverkar med andra konsulenter såväl i, som utanför, regionen. Det framgår att landstingen/regionerna arbetar mycket olika med skolor, exempelvis uppger Dalarna att skolor inte berörs direkt av konsulentverksamheten, men att det eventuellt finns utrymme för att göra det framledes. I Stockholm och Västra Götaland har däremot konsulenterna medverkat i flera genomtänkta samverkansprojekt som riktar sig till barn i skolor. Stockholm, Västra Götaland, Västmanland och Sörmland uppger att de har fört in ett mångfaldsperspektiv i de övriga konsulenternas verksamhet. De övriga svaren tyder på att så inte är fallet Internationella kontakter Av redovisningarna framgår att Stockholm, Västra Götaland, Västerbotten och Sörmland har haft internationella kontakter Nya kulturyttringar På frågan om vilka resultat som uppnåtts för att en större publik ska komma i kontakt med nya kulturyttringar som de senaste decenniernas invandring tillfört landet, framkommer att nästan alla (förutom Dalarna och Skåne) ägnat sig åt publikarbete samt innehåll och organisationsutveckling i kulturproduktioner. Det framgår även att alla regionala mångkulturkonsulentverksamheter (förutom Dalarna och Skåne) verkar för att uppnå resultat i arbetet med att öka utbudet av nya kulturyttringar, bredda publikarbetet samt få en bättre representation inom den egna organisationen. Svaren går dock inte att kvantifiera. Stockholm, Västra Götaland och Sörmland verkar dock ha kommit längst i arbetet med att arbeta för att en större publik ska komma i kontakt med nya kulturyttringar Ekonomi Den sammantagna bilden är att det inte synes finnas någon beredskap för om Kulturrådets stöd till den regionala konsulentverksamheten skulle minska eller avvecklas.

11 (13) 4 Kulturrådets sammanfattande bedömning Av enkätsvaren kan utläsas att landstingen/regionerna är mycket positiva till de statligt stödda konsulentverksamheterna och framhåller deras stora betydelse för utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Ett uttryck för detta är att huvudmännens samlade ekonomiska stöd 2006 totalt uppgick till minst 13,9 miljoner kronor, medan det statliga stödet uppgick till 9,5 miljoner kronor. Huvudmännen har också i flera fall ökat sitt stöd till konsulentverksamheten och bl a täckt upp för de sänkningar av det statliga stödet som Kulturrådet har gjort under senare år, för att kunna ge utrymme för fler att komma in i systemet. Det är tydligt att konsulentverksamheterna har utformats på olika sätt i olika regioner beroende på dels det regionala uppdraget, ekonomiska resurser och hur länge respektive verksamhet har funnits, dels vilka övriga resurser inom verksamhetsområdet som finns i regionen. Konsulentverksamheterna befinner sig således i olika skeden, vilket avspeglas i svaren. Det är uppenbart att konsulentverksamheterna i stor utsträckning har utformats efter regionala behov och prioriteringar. När det gäller danskonsulentverksamheten är det dock tydligt att det nationella handlingsprogrammet för den professionella dansen har haft stor betydelse och påverkan på framtagande av regionala danshandlingsprogram och tydliggörande av danskonsulentverksamhetens roll i det regionala arbetet inom dansen. Kulturrådet kan konstatera att de statliga målen och uppdragen för konsulentverksamheterna inom de tre verksamhetsområdena har varit otydliga. Det gäller också Kulturrådets återrapporteringskrav. Det har därför varit svårt att på ett nationellt plan följa upp och utvärdera verksamheterna med kvantitativa och kvalitativa metoder. Inte heller enkätsvaren lämnar ett underlag som gör det möjligt att utvärdera verksamheterna på en aggregerad nivå. I enkätsvaren och i Kulturrådets regelbundna kontakter med de enskilda konsulentverksamheterna redovisas dock en positiv bild av verksamheternas utveckling både när det gäller nätverksbygge och samverkan, arbete med att nå barn och unga samt samverkan med amatörverksamheten. Det är tydligt att arbetet med barn och unga har hög prioritet för särskilt dans- och konstkonsulenterna och i flera svar framhålls barn- och ungdomsverksamheten som den mest väsentliga. Som exempel kan nämnas att flera konstkonsulenter uppges samarbeta med kultursamordnare, ordna fortbildning för lärare och ha regelbundna träffar med bildlärare. Inom dansområdet framgår det att i ett flertal landsting/regioner har dansföreställningar och dansaktiviteter ökat i skolor och förskolor. Konst- och danskonsulentverksamheterna uppges även ha betydelse för konstnärerna i regionerna bl a när det gäller insatser för att höja de professionella konstnärernas kompetens och öka deras sysselsättning. Flera konsulenter har också arbetat för att förbättra utställningsmöjligheterna för konstnä-

12 (13) rerna i sin region. Inom dansområdet framgår av enkätsvaren att konsultverksamheten medverkat till att skapa fler arbetstillfällen för koreografer och dansare även utanför storstadsområdena. Konsulentverksamheten inom mångkulturområdet skiljer sig på många sätt från dans- och konstområdet då det handlar om att delta i processer som bidrar till ett kulturliv som präglas av ett rikt utbud med många kulturella uttrycksformer. Genom att förtydliga mål, uppdrag och metoder för uppföljning av verksamheten kan frågor om kulturell mångfald förstärkas och ges en ökad prioritet samt leda till att det mångkulturella perspektivet på ett permanent och varaktigt sätt införlivas i landstingens/regionernas ordinarie strukturer. En slutsats som Kulturrådet drar av detta redovisningsuppdrag är att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att förtydliga mål och uppdrag samt återrapporteringskrav för konsulentverksamheterna i dialog mellan Kulturrådet och huvudmännen, så att resultatet av verksamheten bättre kan utvärderas. Målet med konsulentverksamheterna bör vara att dessa ska vara en naturlig del i regionernas ordinarie verksamhet. Där så är möjligt bör det därför övervägas att på sikt föra över det statliga stödet till konsulentverksamheten i mer reguljära bidragssystem i likhet med vad som redan skett vid ett par tillfällen då stödet till konstkonsulenter införlivats i stödet till regionala museer. Härigenom kan utrymme skapas för fler landsting/regioner att få del av de statliga stöden till konsulentverksamhet.

13 Bilaga 1. Tabell 1. Regional konsulentverksamhets erhållna bidrag från stat respektive landsting/region. Uppgifterna om de statliga bidragen är hämtade från Kulturrådets beslut, uppgifterna om landstingen/regionernas bidrag baseras på enkäten/inkomna handlingar. Län Statligt bidrag Landstings/regions bidrag Dans Konst Mångkultur Dans Konst Mångkultur Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg * Kalmar * Gotland Blekinge * Skåne Halland Västra Götaland Göteborgs stad ** ** Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt * Dessa tre får bidrag gemensamt, d v s tillsammans har de fått kronor i bidrag. ** Bidraget uppgår till minst samma summa, troligen mycket mer, som det statliga bidraget. Det går inte att precisera hur stor del av regionens budget som består av bidragen till regionala konsulenter.

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Under 2006/2007 har ett arbete inletts med syfte att utveckla en nationell dansstatistik. Mer information om bakgrunden för initiativet finns i bifogad broschyr. För att

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 2016-11-21 Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor Svenska från dag ett Vardagssvenska Svenska från dag ett Svenska från dag ett

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Sammanfattning De fyra gemensamma målen som förbundsstyrelsen fastslagit efter dialog med avdelningsordförandena har konkretiserats av förbundsledningen tillsammans

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011.

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011. Regeringsbeslut 38 REGERINGEN 2010-12-16 Ku2010/2028/SAM (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 STOCKHOLM Riktlinjer för budgetåret 2011 avseende statens bidrag

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar.

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar. Bilaga 4B avtal Enheten för kultur- och föreningsstöd DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN, DIS Verksamhetsplan för danskonsulenten 2010 1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer