Information till aktieägarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari september 31 oktober Anmälan Anmälan skall ha kommit Meda tillhanda senast den 29 april 2008 kl och innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Årsstämma Ordinarie årsstämma hålles tisdag den 6 maj 2008 kl i bolagets lokaler, Pipers väg 2A, Solna. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: Dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 29 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget: Meda AB, Box 906, Solna, telefon , fax eller via e-post till Registrering Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt förs in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara gjord senast den 29 april Adressändringar bör snarast meddelas kontoförande institut.

3 Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2007 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och Specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Viktiga samarbeten och förvärv 16 Meda en översikt 21 Marknadsföring och försäljning 26 Produktportfölj 32 Utveckling 36 Tillverkning 38 Medas ansvar 46 Förvaltningsberättelse 106 Förslag till vinstdisposition 107 Revisionsberättelse 108 Finansiell översikt 110 Bolagsstyrningsrapport 112 Rapport om internkontroll 113 Definitioner 114 Riskfaktorer 116 Meda-aktien 120 Styrelse 122 Ledande befattningshavare 124 Produktöversikt 126 Adresser 128 Ordlista 52 Räkenskaper koncernen 56 Noter koncernen 91 Räkenskaper moderbolaget 96 Noter moderbolaget 1

4 MEDA Milstolpar under året Milstolpar under året Etablering i USA genom förvärv av MedPointe Förvärvet av MedPointe etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Meda har nu en stark plattform för fortsatt expansion också i USA, världens största läkemedelsmarknad. Förstärkt hemmamarknad genom förvärv av Recip Förvärvet av Recip, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt, tillförde Meda väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet. Medas hemmabas stärktes och därutöver kan nya produktmöjligheter ur Recips portfölj kommersialiseras utanför Norden. Ny smärtprodukt för den amerikanska marknaden Förvärvet av de exklusiva rättigheterna till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico, tillförde Meda en unik och patenterad produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Produkten befinner sig i registreringsfas. Potentialen är stor och Meda äger sedan tidigare även de europeiska rättigheterna. Sotirimod en uppföljningsprodukt till Aldara Förvärvet av de europeiska rättigheterna till substansen sotirimod från amerikanska 3M stärkte Medas position inom indikationsområdet aktinisk keratos. Sotirimod befinner sig i utvecklingsfas III och är en uppföljare till läkemedlet Aldara (imiquimod). Etablering av marknadsbolag i Turkiet Ett marknadsbolag i Turkiet med en försäljningsstyrka på 30 personer har etablerats. 2

5 Verksamheten 2007 i siffror Årsredovisning 2007 Verksamheten 2007 i siffror Koncernens nettoomsättning uppgick till (5 256) MSEK. Rörelseresultatet ökade till (1 434) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade rörelseresultatet till (1 112) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,50 (3,63) SEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet per aktie till 3,68 (2,65) SEK. Utdelningen per aktie föreslås bli 0,75 (0,50) SEK. Resultatet efter skatt steg till 833 (788) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till 874 (577) MSEK. NETTOOMSÄTTNING MSEK EBITDA-MARGINAL* % *exkl. engångseffekter RÖRELSERESULTAT* RESULTAT EFTER SKATT* MSEK MSEK *exkl. engångseffekter *exkl. engångseffekter 3

6 MEDA VD har ordet VD har ordet Meda är numera ett välkänt bolag med en organisation med unik kompetens i både USA och Europa. Verksamheten under 2007 har präglats av flera viktiga förvärv och nya samarbeten. Meda har utvecklats från ett europeiskt till ett internationellt Specialty pharmaföretag med en stark pipeline. Med förvärvet av det amerikanska läkemedelsbolaget MedPointe tog Meda steget in på världens största enskilda läkemedelsmarknad. Etableringen i USA var noga planerad och ett steg helt i linje med vår affärsidé. Lägg därtill förvärvet av det nordiska läkemedelsbolaget Recip, ett produktpaket från Wyeth, en rad rättigheter till läkemedel under utveckling från Ethypharm, 3M och BioDelivery Sciences samt ett utökat samarbete med Recordati. Det sammanlagda resultatet är ett Meda med försäljning i cirka 120 länder, egna dotterbolag i 26, en marknadsförings- och försäljningsorganisation omfattande fler än personer och en omsättning som översteg 8 miljarder SEK år Meda-modellen Medas expansion under 2007 har konsekvent följt den tidigare fastlagda strategin. Förvärven av nya bolag bygger på möjligheten till en omedelbar integration i koncernen och att tillskotten av mogna produkter och specialistprodukter samt produktutvecklingsmöjligheter kan tillföras produktportföljen. Vi bygger offensivt ett läkemedelsbolag efter de nya marknadsförutsättningarna: 1) Låg byråkratiseringsnivå, 2) Bättre effektivitet i marknadsorganisationen, 3) Outsourcing. Integrationsarbetet vid förvärv innebär att nya verksamheter snabbt anpassas till Meda-modellen. Utgångspunkten är att Medas organisation skall vara platt och beslutsvägarna skall förbli korta, vilket uppmuntrar affärsmannaskapet inom hela koncernen. Att Medas strategi är framgångsrik bevisades återigen under Omsättningen ökade till (5 256) MSEK, innebärande en tillväxt om 55 procent. Samtidigt ökade lönsamheten ännu snabbare. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och exklusive engångseffekter ökade med 79 procent till MSEK. EBITDA-marginalen, exklusive engångseffekter, nådde 32,8 (28,4) procent. 4

7 VD har ordet Årsredovisning 2007 Medas expansion och fortsatta framgångar på marknaden bygger på kombinationen av den entusiasm och uppoffrande arbete som medarbetarna visar i det dagliga arbetet och det stöd och förtroende aktieägarna ger i arbetet med att fortsätta utveckla koncernen. Vägen framåt är tydlig. Meda-modellen är grundbulten i det operativa arbetet och så effektiv att den kan appliceras på nya verksamheter i sin helhet, oavsett land eller kontinent. Framtiden De framtida utmaningar Meda står inför är spännande. Det handlar dels om nya produktlanseringar, dels om etablering på nya marknader. Därutöver kommer möjligheter till nya förvärv. Produktmässigt står Meda bl a inför en lansering av BEMA Fentanyl (en patenterad smärtprodukt) i USA och Europa, där vår ambition är att nå en omsättning väl överstigande en miljard SEK. Under 2008 planeras även en ny förbättrad form av Astelin (azelastin nässpray) att introduceras. Astelin har sin härkomst från förvärvet av MedPointe och den nya formuleringen har i kliniska studier givit förbättrad effekt jämfört med nuvarande produkt. Vidare avses den första kombinationsprodukten av ett NSAID (ketoprofen) och en protonpumpshämmare (omeprazol) att lanseras i Europa. Produkten reducerar magbiverkningar vid smärtbehandling. Konsolideringen av den globala läkemedelsindustrin fortsätter och som en naturlig följd kommer nya affärsmöjligheter att uppstå. Dessutom har utvecklingsbolagen fler produkter som närmar sig marknaden. Meda är numera ett välkänt bolag med en slagkraftig marknadsorganisation med unik kompetens i både USA och Europa. Det gör Meda till en mycket intressant samarbetspartner. Med Medamodellen som bas och goda erfarenheter av att integrera såväl nya företag som etablerade läkemedel och läkemedel under utveckling kommer Meda ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt med lönsamhet och kontrollerad risk. För några år sedan uttalade jag en ambition om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Vår nya ambition är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. Arbetet med att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget fortsätter. Anders Lönner Koncernchef och VD För några år sedan uttalade jag ett mål om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Den nya ambitionsnivån är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. 5

8 6 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma

9 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNADEN De största läkemedelsmarknaderna utgörs av Nordamerika och Europa där Nordamerika svarar för knappt hälften av den sammanlagda försäljningen av läkemedel i världen. Europa står för cirka en tredjedel av den globala läkemedelsförsäljningen. Europas största marknader, ofta benämnda Big Five, består av Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien. Dessa länder svarar för över hälften av Europas sammanlagda läkemedelsförsäljning. De enskilt största marknaderna är Tyskland och Frankrike. Tillväxtfaktorer De viktigaste faktorerna för tillväxt inom den globala läkemedelsförsäljningen beror framförallt på demografiska förändringar med en åldrande befolkning och ökad användning av läkemedel samt förändringar i läkemedelsutbudet. Den ökade andelen äldre i framförallt västvärlden medför en större användning av läkemedel. Efterfrågan av läkemedel för åldersrelaterade sjukdomar ökar, liksom kostnaderna. Uppskattningsvis dubbleras den genomsnittliga läkemedelskostnaden för en 60-åring jämfört med en 20 år yngre människa. Förskjutning från sjukhusvård till öppenvård leder till att fler patienter behandlas med läkemedel under längre tid. Kontinuerlig underhållsbehandling för att förebygga sjukhusvistelse har fått hög prioritet från vårdgivare och ökad acceptans från patienter. Tillkomsten av nya patienter samt den ökade läkemedelsanvändningen per patient utgör tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Kombinationen av att allt fler har råd att köpa läkemedel och en allt äldre befolkning har medfört att forskningen och utvecklingen av nya läkemedel i hög grad inriktas mot s k livsstilssjukdomar och sjukdomar som tidigare ej varit föremål för farmakologisk behandling. Nyutvecklade läkemedel riktade mot en relativt rik befolkningsgrupp innebär ofta ett högt pris. I många fall har priserna kunnat motiveras utifrån ett totalt socialt eller medicinskt perspektiv, då de medfört minskade kostnader av annat slag. I andra fall har läkemedelsbolagens marknadsföring drivit igenom ändrade förskrivningsmönster. Majoriteten av de ökade läkemedelskostnaderna i västländerna beror på en ökad förskrivning av nya och oftast dyrare läkemedelspreparat. Förändringar i det totala läkemedelsutbudet kan även ha en kostnadsdämpande effekt, t ex vid ökad förskrivning av generiska läkemedel. 7

10 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNAD UNDER FÖRÄNDRING Den ökande konkurrensen inom läkemedelsindustrin har medfört en ökad konsolidering. Flera av de stora multinationella läkemedelsbolagen, Big pharma, har genomfört samgåenden i syfte att utvinna skalfördelar inom produktion och marknadsföring samt främja produktiviteten inom forskning och utveckling. Drivkraften att finna nya blockbusters, d v s läkemedel med mycket höga försäljningstal, har inneburit att Big pharma koncentrerat sina aktiviteter och ökat fokuseringen på ett färre antal storsäljande läkemedel. En effekt av satsningen på blockbusters är att en rad i sig medicinskt värdefulla produkter, som inte är tillräckligt stora eller är av lokal karaktär, nedprioriteras av de stora företagen. I vissa fall lämnar läkemedelsbolagen också helt vissa terapiområden för att ägna sig åt de områden där de har långsiktig forskning. I takt med att fler mindre läkemedelsbolag växer fram och fokus på kärnverksamheten blir allt viktigare har outsourcing inom läkemedelsindustrin blivit vanligt förekommande. Big pharma hade tidigare i det närmaste monopol på kunskaper och resurser inom utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel, men idag finns alla dessa tjänster att tillgå genom specialiserade företag. Dessa aktörer tillhandahåller tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcing ökar möjligheterna för mindre företag som i samarbete med andra kan utveckla nya läkemedel och förbättra egenskaperna hos redan etablerade läkemedel inom valda nischer. Det kan ske utan att företagen var för sig besitter stora och kostsamma organisationer som hittills förknippats med läkemedelssektorn. Ändrade marknadsvillkor I Europa har den höga kostnaden för offentligt finansierade läkemedel lett till en successiv förskjutning av inflytande på läkemedelsvalet från den förskrivande läkaren till olika typer av samordnande kommittéer och inköpsorganisationer. Den offentligt finansierade sjukvården, i egenskap av beställare, har således ökat sin påverkan i syfte att uppnå en mer rationell läkemedelsanvändning. Direkta produktjämförelser både vad gäller medicinska egenskaper och pris kommer därvid i centrum. Det förändrar de tidigare villkoren för läkemedelsindustrin. Orsakerna är flera: efterfrågan på läkemedel ökar i takt med att befolkningen blir äldre, ökad preventiv behandling av s k livsstilssjukdomar, särskilt då i form av blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel samt ökad underhållsbehandling med nya dyra läkemedel vid exempelvis cancerbehandling. Den prispressande effekten flera stora patentutgångar medfört under de senaste åren väntas också minska när betydligt färre stora patentutgångar är att vänta framöver. Priskontroll kan utövas i huvudsak i form av lagstiftning och regleringar av subventioner för receptbelagda läkemedel och genom krav på förskrivare att alltid välja det billigaste likvärdiga preparatet. Regelverk skiljer sig åt mellan länder, även inom EU, och kompliceras av att kravet på ökad konkurrens genom minimering av inträdeskraven för nya aktörer ställs mot kravet på en trygg och säker läkemedelsanvändning för konsumenterna. Skillnader i regelverk och lagstiftning tillsammans med valutakursskillnader kan också resultera i signifikanta prisskillnader på samma läkemedel i olika länder. Ibland kan prisskillnaderna skapa utrymme för parallellhandel av läkemedel vilket i sin tur effektivt hindrar alltför stora prisskillnader. Generika Generiska läkemedel, d v s synonyma läkemedel där patentet löpt ut för originalprodukten, används ofta som alternativ till dyrare originalläkemedel. Användningen skiljer sig stort mellan olika länder. Den största marknaden för generika är USA. Inom Europa skiljer sig användningen av generiska läkemedel stort mellan olika länder. I flera av EUs nyaste medlemsstater, t ex länderna i Baltikum och Polen, står generiska läkemedel för en stor andel av den totala förskrivningen, i vissa länder över 70 procent räknat i volym. Samtidigt är den generiska förskrivningen fortfarande låg på flera stora marknader. Frankrike, Spanien och Italien är exempel på länder med låg andel generiska läkemedel. Sverige och Danmark, liksom Tyskland och Storbritannien, placerar sig i mittenskiktet vad gäller andelen generisk förskrivning. Tyskland och Storbritannien har dock den största försäljningen av generiska läkemedel räknat i värde. Läkemedelskostnaderna i fokus Läkemedelskostnaderna spås öka under de närmaste åren trots en ökad kostnadsmedvetenhet hos myndigheter världen över. 8

11 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 SPECIALTY PHARMA Som en konsekvens av redovisade trender inom läkemedelsindustrin har en ny typ av läkemedelsbolag vuxit fram, s k Specialty pharmaföretag. Affärsidén grundas ofta på att offensivt tillvarata möjligheterna till produktförvärv av allt från mindre nischprodukter till potentiella blockbusters och samtidigt möta marknadens behov av kostnadseffektiva lösningar. Ett Specialty pharmaföretag kan ta ansvar för produktutvecklingen i den senare kliniska fasen, men avstår ofta från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen, då kostnaden att ta fram ett nytt läkemedel från tidig klinisk forskning till lansering av färdig produkt har ökat markant, i genomsnitt från 800 MUSD år 2001 till MUSD Risken för misslyckanden är samtidigt stor. Istället sker produktanskaffning genom att aktivt och systematiskt arbeta med identifiering av produkter för inlicensiering eller förvärv. Intressanta produkter som fasas ut i samband med den omfattande strukturförändringen inom läkemedelsbranschen kan övertas och utvecklas av Specialty pharmaföretag. Genom ökat fokus på marknadsföring och Product Life-Cycle Management kan försäljningspotentialen vidareutvecklas för sådana läkemedel. Produktportföljen kan innehålla allt från rena generikaläkemedel till vidareutvecklade specialistprodukter. Generellt ökar fokuseringen på specialistläkemedel riktade mot en mindre men tydligt definierad målgrupp, niche busters. Specialty pharmaföretag är ofta en attraktiv samarbetspartner för läkemedels- och bioteknikbolag som saknar egna marknadsorganisationer. Här finns kapaciteten och kunskapen att ta hand om potentiella storsäljare likväl som mindre nischprodukter och marknadsföringen kan i högre grad anpassas lokalt till de förutsättningar som gäller för olika marknader. Specialty pharma-sektorn kan sägas vara indelad i tre segment beroende på inriktning: 1. Förvärv och inlicensiering Bolag som genom förvärv och inlicensiering byggt upp en produktportfölj inom ett eller ett begränsat antal terapiområden. Avgränsningen till ett fåtal terapiområden och fokusering på nischprodukter skapar möjlighet, att med begränsad investering i kapital och risk, konkurrera med avsevärt större företag och ta betydande marknadsandelar. Inom segmentet återfinns bolag som kompletterar marknadsföringen av specialistprodukter och förvärvade originalläkemedel med produktutveckling, t ex ny beredningsform eller ny indikation. Denna marknadsanpassade produktutveckling kallas ofta Product Life-Cycle Management. Medas ambition är att spela en central roll inom denna kategori av Specialty pharmaföretag. 2. Drug Delivery Företag som specialiserat sig på utveckling av olika former av läkemedelstillförsel, d v s finna nya metoder att få in läkemedelssubstansen i kroppen, t ex via tablett, kapsel, spruta, spray, inhalator eller plåster. Ofta används patentfria substanser som med ny administreringsteknik kan ge upphov till en ny, förbättrad och patentskyddad produkt. Dessutom är riskerna och utvecklingskostnaderna för denna typ av produktutveckling betydligt lägre än för traditionell forskning. I denna kategori återfinns både bolag som enbart är inriktade på utveckling av nya drug deliveryteknologier och bolag som kombinerar utvecklingsteknologin med egen marknadsföring av de viktigaste egna produkterna, ofta i samarbete med andra bolag. 3. Generika Bolag som i huvudsak ägnar sig åt försäljning av generiska produkter och i vissa fall kompletterar dem med synonyma produkter under andra varumärken. Ibland kan dessa produkter vara förbättrade ur någon aspekt. Fokusering sker i hög utsträckning på substanser för blockbuster-produkter då volym är en viktig faktor för generikabolag. 9

12 MEDA Medas strategi och utveckling Medas strategi och utveckling Medas affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Mål Förstärka positionen och bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. Medel Aktiv förvärvsstrategi och organisk tillväxt genom marknadsanpassad produktutveckling. Search and development istället för Research and development Meda fortsätter uppbyggnaden av sin verksamhet kring samma affärsidé som tidigare. Sedan år 2000 har företaget utvecklats från ett litet svenskt läkemedelsföretag till ett nordeuropeiskt, till ett paneuropeiskt och genom förvärvet av MedPointe vidare till ett internationellt Specialty pharmaföretag med målsättningen att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. För att nå dit följer Meda en grundläggande strategi som i huvudsak bygger på förvärv av produkter och bolag som passar in i Medas prioriterade terapiområden. Produktanskaffning sker genom search and development, inte genom research and development, som i de traditionella läkemedelsbolagen. Det innebär ett aktivt och systematiskt arbete för att identifiera produkter för inlicensiering eller förvärv. Den fastslagna strategin tillämpas konsekvent, steg för steg, genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten. Strategin kompletteras i allt högre utsträckning av egen läkemedelsutveckling i syfte att stärka en framtida organisk tillväxt inom bolagets prioriterade terapiområden. Meda har under de senaste åren byggt upp en stark pipeline, men som tidigare avstår bolaget från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen. Fokus ligger istället på utvecklingsarbete i sen klinisk fas. Läs mer om Medas pågående utvecklingsprojekt på sid 32. Marknadsföring och försäljning prioriteras och Meda strävar efter att behålla det lilla bolagets styrkor i form av platt organisation med korta beslutsvägar och snabba arbetsprocesser. I kombination med det stora bolagets resurser skapar det tydliga konkurrensfördelar som bidrar till att viktiga affärsmöjligheter kontinuerligt kan realiseras. BOLAGETS UTVECKLING Meda har sedan år 2000 förändrats från grunden. Från att ha varit ett agenturföretag i Norden med en omsättning om cirka 120 MSEK, har Meda utvecklats till ett ledande internationellt Specialty pharmaföretag med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. Grunden till Medas plattform som ett Specialty pharmaföretag etablerades under åren Medas VD, Anders Lönner, ställde upp en ny målsättning innebärande att Meda skulle bygga sin framtid på egna produkter. Det skulle ske genom förvärv av produkträttigheter, ökad satsning på långsiktiga samarbeten och höjd kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling. Marknadsföring och försäljning skulle prioriteras och dotterbolag omorganiserades till effektiva marknadsorganisationer. Kundbehoven skulle mötas genom att verka kostnadseffektivt med medicinsk kvalitet som ledstjärna. Arbetet inriktades i hög grad på identifiering av förvärvsobjekt och inlicensieringsmöjligheter. Under åren genomfördes flera förvärv av mindre läkemedelsföretag i norra Europa samt ett flertal produktförvärv av medicinskt välmotiverade produkter från bl a GlaxoSmithKline, Novartis, Wyeth och Omega Pharma/Pfizer. Parallellt startade också en uppbyggnad av egna marknadsbolag i viktiga europeiska länder som t ex Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. År 2005 offentliggjorde Meda det strategiska förvärvet av den tyska läkemedelskoncernen Viatris. Förvärvet innebar en milstolpe för bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet blev Meda ett av de ledande Specialty pharmaföretagen i Europa. De tidigare aviserade 10

13 Medas strategi och utveckling Årsredovisning 2007 planerna att bygga upp marknadsbolag på de större marknaderna i Europa verkställdes genom förvärvet av Viatris, då bolaget fick tillgång till etablerade marknadsorganisationer. Förvärvet innebar också viktiga produktsynergier då Medas produkter kunde marknadsföras på flera marknader. Förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision i början av 2007 var ett konsekvent led i Medas strategi att bli det ledande europeiska Specialty pharmaföretaget. Genom affären uppnådde Meda flera strategiska fördelar. Marknadspositionen förstärktes ytterligare på de viktigaste läkemedelsmarknaderna i Europa och slagkraften inom de högprioriterade terapiområdena hjärta/kärl och dermatologi ökade. I augusti 2007 genomförde Meda det strategiska förvärvet av det amerikanska Specialty pharmaföretaget MedPointe. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med egen organisation även i USA. Medas produktportfölj utgörs i dag till cirka 90 procent av egna produkter till skillnad från år 2001 då andelen var cirka 20 procent. Meda har därmed nått en position där huvuddelen av försäljningen kommer från egna produkter. Fullständig marknadstäckning i både Europa och USA, i kombination med en erfaren marknadsorganisation med specialistkompetens inom prioriterade terapiområden innebär tydliga konkurrensfördelar. Meda är idag en mycket attraktiv partner för utvecklings- och läkemedelsbolag som söker samarbete rörande marknadsföring och försäljning. Produktportfölj % En grundläggande del i bolagets strategi är långsiktig kontroll över produktportföljen. Idag utgörs cirka 90 procent av försäljningen av egna produkter. Försäljningsutveckling MSEK Egna produkter Inlicensierade produkter 11

14 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv Viktiga samarbeten och förvärv Samarbetsavtal med Novamed avseende den kinesiska marknaden Förvärv av ett tiotal etablerade läkemedel i Europa från det amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth Förvärv av rättigheter till kombinationen av ett NSAID och en protonpumpshämmare Förvärv av europeiska rättigheterna till substansen sotirimod, en uppföljare till läkemedlet Aldara Utökat samarbete med det italienska läkemedelsbolaget Recordati för Zaneril FÖRVÄRV AV MEDPOINTE I augusti 2007 genomförde Meda förvärvet av det amerikanska bolaget MedPointe Inc., ett snabbväxande privatägt amerikanskt Specialty pharmabolag. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmabolag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Förvärvspriset för MedPointe var MSEK: MSEK i kontant betalning och 17,5 miljoner nyemitterade aktier i Meda som bokfördes till 98,50 SEK per aktie. Nya aktieägare i Meda blev The Carlyle Group, The Cypress Group LLC, två av världens största private equity-fonder, och andra amerikanska aktieägare, vilka tillsammans fick en ägarandel i Meda motsvarande cirka 7 procent. Antalet anställda i MedPointe uppgick vid förvärvstillfället till totalt 710. Bolaget täcker hela USA med cirka 500 anställda inom marknadsföring och försäljning. Marknadsaktiviteterna riktas främst till specialister inom allergi och smärtbehandling men även till allmänläkare. Bolagets största produkter, Astelin och Optivar, innehåller den aktiva substansen azelastin. Astelin är en nässpray godkänd för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Optivar är ögondroppar godkända för behandling av allergisk konjunktivit. Inom smärtområdet återfinns Soma (behandling av akuta smärttillstånd i muskelskelettområdet) som under hösten 2007 erhöll ett godkännande från FDA för en lägre styrka (250 mg) som ny rekommenderad dos för behandling av akuta smärttillstånd. Lanseringen har inletts. MedPointe har utvecklat ett program av nära förestående men också långsiktiga möjligheter för azelastin. Meda avser att kommersialisera dessa möjligheter i USA, Europa och på andra viktiga marknader. Totalt sett har MedPointe under flera år investerat betydande belopp i produktutveckling och byggt upp en stark pipeline av nya produkter, investeringar som utgör en tillväxtmöjlighet både avseende omsättning och lönsamhet. Nettoomsättningen för MedPointe under första halvåret 2007 uppgick till cirka 145 MUSD, vilket på årsbasis motsvarar en förvärvsmultipel på omsättningen om cirka 2,6. Bolaget konsoliderades fr o m den 21 augusti 2007 och försäljningen till 31 december 2007 uppgick till 801 MSEK. Integrationsarbetet, innefattande lönsamhetsförbättringar till en nivå i paritet med resten av koncernen, har medfört att cirka 50 positioner blivit överflödiga inom den amerikanska verksamheten. Det har främst inneburit en reduktion av bolagets stabsfunktioner. Slagkraften i marknadsorganisationen har hållits intakt inför Medas fortsatta expansion i USA. Bolaget har även genomfört namnbyte till Meda Pharmaceuticals Inc.. 12

15 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 Etablering i USA genom det strategiska förvärvet av MedPointe Inc. Exklusivt avtal för smärtprodukten BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico Förvärv av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt Förvärv av rättigheterna till produktportföljen Elleste inom området hormonersättningsterapi hos kvinnor från Pfizer och Shire Förvärv av det svenska OTC-bolaget Ellem Läkemedel AB Anders Lönner, VD Meda, med representanter från bl a MedPointe, The Carlyle Group och The Cypress Group. 13

16 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv BEMA Fentanyl Illustration BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. Lager inåt munhålan. Reducerar bl a bismak. 0,26 mm Lager som fäster på insidan av kinden. Innehåller bl a substansen fentanyl Urval av Recip-produkter. 14

17 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 BEMA FENTANYL FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN Under hösten 2007 tecknade Meda ett avtal med det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International Inc. (BDSI) för den exklusiva rätten till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico. BEMA Fentanyl är ett patenterat läkemedel med unika egenskaper. Fentanyl är en opioidliknande narkotisk substans bl a avsett för behandling av svåra smärtskov hos cancerpatienter. BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. BEMA Fentanyl har i kliniska studier visat sig kunna ge viktiga patientfördelar i form av t ex färre biverkningar än konkurrerande produkter. Registreringsansökan för BEMA Fentanyl har lämnats in till FDA (Food and Drug Administration) under 2007, vilket ger möjlighet till lansering redan i slutet av BEMA Fentanyl innebär en viktig tillväxtmöjlighet i USA och bolagets ambition är att nå en omsättning överstigande 200 MUSD för indikationen genombrottssmärta hos cancerpatienter. Ersättningar till BDSI utgörs av definierade milestones- och royaltybetalningar samtidigt som en bruttomarginal överstigande 70 procent säkerställs för Meda. Genom förvärvet av MedPointe Inc. har Meda redan en stark plattform för marknadsföring av BEMA Fentanyl i USA, bestående av en marknadsorganisation på cirka 500 personer med god erfarenhet från smärtområdet och etablerade kontakter med den aktuella målgruppen. Meda och BDSI kommer att samarbeta kring utvecklingen för ytterligare indikationer av BEMA Fentanyl vilket kan komma att fyrdubbla marknadspotentialen. Meda kommer att finansiera denna utveckling. FÖRVÄRV AV RECIP I slutet av 2007 genomförde Meda förvärvet av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsbolag i stark tillväxt. Meda övertog befintlig försäljning och organisation, erhöll produkträttigheter och varumärken samt rätten till namnet Recip. Recip hade verksamhet i samtliga nordiska länder och totalt cirka 50 anställda, varav huvuddelen inom marknadsföring och försäljning. Pro forma-försäljningen för den verksamhet som Meda förvärvade uppgick under perioden januari september 2007 till 514 MSEK och EBITDA-marginalen var 37 procent. Av försäljningen utgör Sverige 70 procent, övriga Norden 20 procent och andra marknader 10 procent. Förvärvet beräknas tillföra Meda en omsättning på cirka 850 MSEK under Förvärvspriset för samtliga aktier i Recip AB var MSEK på skuldfri basis och 5,7 miljoner nyemitterade aktier i Meda AB, vilket motsvarar en förvärvsmultipel om cirka 10 gånger beräknad EBITDA för Den nettoskuld som Meda övertog uppgick till 832 MSEK. Därigenom blev Medas kontanta betalning MSEK vilket till sin helhet finansierats inom befintliga kreditfaciliteter. Meda och Recip är omsättningsmässigt ungefär lika stora på den nordiska marknaden och genom förvärvet stärks det kombinerade bolagets ställning på hemmamarknaden, både organisatoriskt och produktmässigt. Väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet, marknadsförda av en rutinerad marknadsorganisation, stärker Medas hemmabas och i Sverige blir Meda volymmässigt ett av de tre största läkemedelsföretagen på marknaden. Därutöver medför Medas välutbyggda marknadsorganisation i Europa och USA goda förutsättningar för tillväxt av Recips produkter på nya marknader utanför Norden. Under 2008 förväntas Recip generera fler än fem nya läkemedelsregistreringar. Produktportföljen utgörs av väletablerade läkemedel som t ex Kåvepenin (behandling av infektionssjukdomar), Heracillin (behandling av infektionssjukdomar), Kalcipos (behandling av benskörhet) och TrioBe (förebyggande av B-vitaminbrist). Vidare ingår Aminess N, ett specialistpreparat vid njursvikt som kommer att lanseras i USA. 15

18 MEDA En översikt Meda en översikt Dublin Ireland Nederländerna Storbritannien Amsterdam Cambridge Netherlands UK Amstelveen Brussels Belgium Paris France Mérignac Bordeaux Madrid USA Decatur Somerset Sverige Finland Lisbon Portugal Spain Norge Oslo Åbo Stockholm Estland Dublin Irland Cambridge Letland Danmark Litauen Köpenhamn Tyskland Polen Warszawa Cologne Radebeul Bryssel Belgien Prag Tjeckien Slovakien Paris Bad Hamburg Wangen Wien Bratislava Budapest Frankrike Österike Schweiz Ungern Milano Mérignac Bordeaux Italien Istanbul Madrid Somerset Portugal Spanien Lisabon Grekland Athen Turkiet Verksamhet Meda är ett internationellt Specialty pharmaföretag, med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. På övriga marknader i världen, där Meda saknar egen representation, marknadsförs och säljs Medas läkemedel via agenter och andra läkemedelsbolag. Totalt säljs bolagets läkemedel i cirka 120 länder. Per den 31 dec 2007 hade Meda anställda. Flest anställda finns i USA med cirka 630 personer. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret är beläget i Solna utan för Stockholm. Meda är noterat under Large Cap på OMX Nordic Stock Exchange Stockholm. Medas verksamhet bygger på att erbjuda kostnadseffektiva och välmotiverade läkemedel inom ett begränsat antal terapiområden. Som ett Specialty pharmaföretag väljer Meda att specialisera sig inom marknadsföring och marknadsanpassad utveckling i sen klinisk fas. Bolaget avstår från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen och en stor del av produktflödet skapas istället via samarbeten, inlicensiering och förvärv. Strategin tillämpas konsekvent, steg för steg genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten har inneburit fortsatt uppbyggnad av en konkurrenskraftig pipeline av nya produktmöjligheter, inte minst för USA-marknaden. Nettoomsättningen för helåret 2007 ökade med 55 procent till MSEK, jämfört med MSEK föregående år. Den från 3M för värvade produktportföljen i Europa samt förvärvet av amerikanska MedPointe svarade för huvudparten av försäljningsökningen, med tillskott på MSEK respektive 801 MSEK under

19 En översikt Årsredovisning 2007 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING MARGINALutveckling MSEK % Bruttomarginal EBITDA* * exkl engångseffekter Anställda per land FÖRSÄLJNING PER LAND* Nederländerna Portugal Storbritannien Belgien Övriga USA Övriga USA Sverige Spanien Italien Norge Nederländerna Belgien Storbritannien Frankrike Frankrike Tyskland Spanien Italien Tyskland Sverige * 12 månader pro forma, inklusive MedPointe och Recip. 17

20 MEDA En översikt Produkter och prioriterade terapiområden Medas prioriterade terapiområden är astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation och dermatologi vilka tillsammans utgör cirka 80 procent av den totala försäljningen. Efter förvärvet av MedPointe är astma/allergi största terapiområdet, innefattande produkter som Astelin, Optivar och Novopulmon. Cirka 90 procent av Medas produkter utgörs av egna läkemedel. De 10 största produkterna utgör cirka 50 procent av den totala omsättningen (pro forma). Den största produkten utgör cirka 15 procent av den totala omsättningen (pro forma). FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE Lokala produkter Dermatologi Smärta/Inflammation Astma/Allergi Hjärta/Kärl Urval av viktiga produkter Produkt Terapiområde Medas försäljning 2007, MSEK Utveckling i lokal valuta jämfört med 2006 Tambocor Hjärta/Kärl % Betadine Dermatologi % Astelin Astma/Allergi 611* +13 %** Minitran Hjärta/Kärl % Zamadol Smärta/Inflammation % Aldara Dermatologi % Novopulmon Astma/Allergi % Optivar Astma/Allergi 164* +25 %** Soma Smärta/Inflammation 131* +53 %** Formatris Astma/Allergi % * Försäljning i USA inkluderat fr o m 21 augusti ** Helårsbasis i USA. 18

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner.

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner. Årsredovisning 2008 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2010 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 VD har ordet 4 Verksamheten 2010 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling 14 Avtal, samarbeten

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning 2013 2013 in br Innehåll Meda i korthet 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Marknad 12 Strategi och affärsmodell 16 Marknadsföring och försäljning 19 Produktportfölj 28 Produktutveckling 30

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014 Årsredovisning 2014 Meda Produkterna 1 2014 i korthet 2 VD-ord 4 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Medarbetare 14 Marknad 21 Marknadsföring och försäljning 24 Produktportfölj 28 Astma/allergi

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 oktober 31 december 2007 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättning 50,0 msek Nettoomsättning 180,6 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer