Information till aktieägarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari september 31 oktober Anmälan Anmälan skall ha kommit Meda tillhanda senast den 29 april 2008 kl och innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Årsstämma Ordinarie årsstämma hålles tisdag den 6 maj 2008 kl i bolagets lokaler, Pipers väg 2A, Solna. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: Dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 29 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget: Meda AB, Box 906, Solna, telefon , fax eller via e-post till Registrering Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt förs in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara gjord senast den 29 april Adressändringar bör snarast meddelas kontoförande institut.

3 Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2007 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och Specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Viktiga samarbeten och förvärv 16 Meda en översikt 21 Marknadsföring och försäljning 26 Produktportfölj 32 Utveckling 36 Tillverkning 38 Medas ansvar 46 Förvaltningsberättelse 106 Förslag till vinstdisposition 107 Revisionsberättelse 108 Finansiell översikt 110 Bolagsstyrningsrapport 112 Rapport om internkontroll 113 Definitioner 114 Riskfaktorer 116 Meda-aktien 120 Styrelse 122 Ledande befattningshavare 124 Produktöversikt 126 Adresser 128 Ordlista 52 Räkenskaper koncernen 56 Noter koncernen 91 Räkenskaper moderbolaget 96 Noter moderbolaget 1

4 MEDA Milstolpar under året Milstolpar under året Etablering i USA genom förvärv av MedPointe Förvärvet av MedPointe etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Meda har nu en stark plattform för fortsatt expansion också i USA, världens största läkemedelsmarknad. Förstärkt hemmamarknad genom förvärv av Recip Förvärvet av Recip, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt, tillförde Meda väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet. Medas hemmabas stärktes och därutöver kan nya produktmöjligheter ur Recips portfölj kommersialiseras utanför Norden. Ny smärtprodukt för den amerikanska marknaden Förvärvet av de exklusiva rättigheterna till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico, tillförde Meda en unik och patenterad produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Produkten befinner sig i registreringsfas. Potentialen är stor och Meda äger sedan tidigare även de europeiska rättigheterna. Sotirimod en uppföljningsprodukt till Aldara Förvärvet av de europeiska rättigheterna till substansen sotirimod från amerikanska 3M stärkte Medas position inom indikationsområdet aktinisk keratos. Sotirimod befinner sig i utvecklingsfas III och är en uppföljare till läkemedlet Aldara (imiquimod). Etablering av marknadsbolag i Turkiet Ett marknadsbolag i Turkiet med en försäljningsstyrka på 30 personer har etablerats. 2

5 Verksamheten 2007 i siffror Årsredovisning 2007 Verksamheten 2007 i siffror Koncernens nettoomsättning uppgick till (5 256) MSEK. Rörelseresultatet ökade till (1 434) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade rörelseresultatet till (1 112) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,50 (3,63) SEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet per aktie till 3,68 (2,65) SEK. Utdelningen per aktie föreslås bli 0,75 (0,50) SEK. Resultatet efter skatt steg till 833 (788) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till 874 (577) MSEK. NETTOOMSÄTTNING MSEK EBITDA-MARGINAL* % *exkl. engångseffekter RÖRELSERESULTAT* RESULTAT EFTER SKATT* MSEK MSEK *exkl. engångseffekter *exkl. engångseffekter 3

6 MEDA VD har ordet VD har ordet Meda är numera ett välkänt bolag med en organisation med unik kompetens i både USA och Europa. Verksamheten under 2007 har präglats av flera viktiga förvärv och nya samarbeten. Meda har utvecklats från ett europeiskt till ett internationellt Specialty pharmaföretag med en stark pipeline. Med förvärvet av det amerikanska läkemedelsbolaget MedPointe tog Meda steget in på världens största enskilda läkemedelsmarknad. Etableringen i USA var noga planerad och ett steg helt i linje med vår affärsidé. Lägg därtill förvärvet av det nordiska läkemedelsbolaget Recip, ett produktpaket från Wyeth, en rad rättigheter till läkemedel under utveckling från Ethypharm, 3M och BioDelivery Sciences samt ett utökat samarbete med Recordati. Det sammanlagda resultatet är ett Meda med försäljning i cirka 120 länder, egna dotterbolag i 26, en marknadsförings- och försäljningsorganisation omfattande fler än personer och en omsättning som översteg 8 miljarder SEK år Meda-modellen Medas expansion under 2007 har konsekvent följt den tidigare fastlagda strategin. Förvärven av nya bolag bygger på möjligheten till en omedelbar integration i koncernen och att tillskotten av mogna produkter och specialistprodukter samt produktutvecklingsmöjligheter kan tillföras produktportföljen. Vi bygger offensivt ett läkemedelsbolag efter de nya marknadsförutsättningarna: 1) Låg byråkratiseringsnivå, 2) Bättre effektivitet i marknadsorganisationen, 3) Outsourcing. Integrationsarbetet vid förvärv innebär att nya verksamheter snabbt anpassas till Meda-modellen. Utgångspunkten är att Medas organisation skall vara platt och beslutsvägarna skall förbli korta, vilket uppmuntrar affärsmannaskapet inom hela koncernen. Att Medas strategi är framgångsrik bevisades återigen under Omsättningen ökade till (5 256) MSEK, innebärande en tillväxt om 55 procent. Samtidigt ökade lönsamheten ännu snabbare. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och exklusive engångseffekter ökade med 79 procent till MSEK. EBITDA-marginalen, exklusive engångseffekter, nådde 32,8 (28,4) procent. 4

7 VD har ordet Årsredovisning 2007 Medas expansion och fortsatta framgångar på marknaden bygger på kombinationen av den entusiasm och uppoffrande arbete som medarbetarna visar i det dagliga arbetet och det stöd och förtroende aktieägarna ger i arbetet med att fortsätta utveckla koncernen. Vägen framåt är tydlig. Meda-modellen är grundbulten i det operativa arbetet och så effektiv att den kan appliceras på nya verksamheter i sin helhet, oavsett land eller kontinent. Framtiden De framtida utmaningar Meda står inför är spännande. Det handlar dels om nya produktlanseringar, dels om etablering på nya marknader. Därutöver kommer möjligheter till nya förvärv. Produktmässigt står Meda bl a inför en lansering av BEMA Fentanyl (en patenterad smärtprodukt) i USA och Europa, där vår ambition är att nå en omsättning väl överstigande en miljard SEK. Under 2008 planeras även en ny förbättrad form av Astelin (azelastin nässpray) att introduceras. Astelin har sin härkomst från förvärvet av MedPointe och den nya formuleringen har i kliniska studier givit förbättrad effekt jämfört med nuvarande produkt. Vidare avses den första kombinationsprodukten av ett NSAID (ketoprofen) och en protonpumpshämmare (omeprazol) att lanseras i Europa. Produkten reducerar magbiverkningar vid smärtbehandling. Konsolideringen av den globala läkemedelsindustrin fortsätter och som en naturlig följd kommer nya affärsmöjligheter att uppstå. Dessutom har utvecklingsbolagen fler produkter som närmar sig marknaden. Meda är numera ett välkänt bolag med en slagkraftig marknadsorganisation med unik kompetens i både USA och Europa. Det gör Meda till en mycket intressant samarbetspartner. Med Medamodellen som bas och goda erfarenheter av att integrera såväl nya företag som etablerade läkemedel och läkemedel under utveckling kommer Meda ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt med lönsamhet och kontrollerad risk. För några år sedan uttalade jag en ambition om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Vår nya ambition är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. Arbetet med att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget fortsätter. Anders Lönner Koncernchef och VD För några år sedan uttalade jag ett mål om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Den nya ambitionsnivån är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. 5

8 6 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma

9 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNADEN De största läkemedelsmarknaderna utgörs av Nordamerika och Europa där Nordamerika svarar för knappt hälften av den sammanlagda försäljningen av läkemedel i världen. Europa står för cirka en tredjedel av den globala läkemedelsförsäljningen. Europas största marknader, ofta benämnda Big Five, består av Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien. Dessa länder svarar för över hälften av Europas sammanlagda läkemedelsförsäljning. De enskilt största marknaderna är Tyskland och Frankrike. Tillväxtfaktorer De viktigaste faktorerna för tillväxt inom den globala läkemedelsförsäljningen beror framförallt på demografiska förändringar med en åldrande befolkning och ökad användning av läkemedel samt förändringar i läkemedelsutbudet. Den ökade andelen äldre i framförallt västvärlden medför en större användning av läkemedel. Efterfrågan av läkemedel för åldersrelaterade sjukdomar ökar, liksom kostnaderna. Uppskattningsvis dubbleras den genomsnittliga läkemedelskostnaden för en 60-åring jämfört med en 20 år yngre människa. Förskjutning från sjukhusvård till öppenvård leder till att fler patienter behandlas med läkemedel under längre tid. Kontinuerlig underhållsbehandling för att förebygga sjukhusvistelse har fått hög prioritet från vårdgivare och ökad acceptans från patienter. Tillkomsten av nya patienter samt den ökade läkemedelsanvändningen per patient utgör tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Kombinationen av att allt fler har råd att köpa läkemedel och en allt äldre befolkning har medfört att forskningen och utvecklingen av nya läkemedel i hög grad inriktas mot s k livsstilssjukdomar och sjukdomar som tidigare ej varit föremål för farmakologisk behandling. Nyutvecklade läkemedel riktade mot en relativt rik befolkningsgrupp innebär ofta ett högt pris. I många fall har priserna kunnat motiveras utifrån ett totalt socialt eller medicinskt perspektiv, då de medfört minskade kostnader av annat slag. I andra fall har läkemedelsbolagens marknadsföring drivit igenom ändrade förskrivningsmönster. Majoriteten av de ökade läkemedelskostnaderna i västländerna beror på en ökad förskrivning av nya och oftast dyrare läkemedelspreparat. Förändringar i det totala läkemedelsutbudet kan även ha en kostnadsdämpande effekt, t ex vid ökad förskrivning av generiska läkemedel. 7

10 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNAD UNDER FÖRÄNDRING Den ökande konkurrensen inom läkemedelsindustrin har medfört en ökad konsolidering. Flera av de stora multinationella läkemedelsbolagen, Big pharma, har genomfört samgåenden i syfte att utvinna skalfördelar inom produktion och marknadsföring samt främja produktiviteten inom forskning och utveckling. Drivkraften att finna nya blockbusters, d v s läkemedel med mycket höga försäljningstal, har inneburit att Big pharma koncentrerat sina aktiviteter och ökat fokuseringen på ett färre antal storsäljande läkemedel. En effekt av satsningen på blockbusters är att en rad i sig medicinskt värdefulla produkter, som inte är tillräckligt stora eller är av lokal karaktär, nedprioriteras av de stora företagen. I vissa fall lämnar läkemedelsbolagen också helt vissa terapiområden för att ägna sig åt de områden där de har långsiktig forskning. I takt med att fler mindre läkemedelsbolag växer fram och fokus på kärnverksamheten blir allt viktigare har outsourcing inom läkemedelsindustrin blivit vanligt förekommande. Big pharma hade tidigare i det närmaste monopol på kunskaper och resurser inom utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel, men idag finns alla dessa tjänster att tillgå genom specialiserade företag. Dessa aktörer tillhandahåller tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcing ökar möjligheterna för mindre företag som i samarbete med andra kan utveckla nya läkemedel och förbättra egenskaperna hos redan etablerade läkemedel inom valda nischer. Det kan ske utan att företagen var för sig besitter stora och kostsamma organisationer som hittills förknippats med läkemedelssektorn. Ändrade marknadsvillkor I Europa har den höga kostnaden för offentligt finansierade läkemedel lett till en successiv förskjutning av inflytande på läkemedelsvalet från den förskrivande läkaren till olika typer av samordnande kommittéer och inköpsorganisationer. Den offentligt finansierade sjukvården, i egenskap av beställare, har således ökat sin påverkan i syfte att uppnå en mer rationell läkemedelsanvändning. Direkta produktjämförelser både vad gäller medicinska egenskaper och pris kommer därvid i centrum. Det förändrar de tidigare villkoren för läkemedelsindustrin. Orsakerna är flera: efterfrågan på läkemedel ökar i takt med att befolkningen blir äldre, ökad preventiv behandling av s k livsstilssjukdomar, särskilt då i form av blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel samt ökad underhållsbehandling med nya dyra läkemedel vid exempelvis cancerbehandling. Den prispressande effekten flera stora patentutgångar medfört under de senaste åren väntas också minska när betydligt färre stora patentutgångar är att vänta framöver. Priskontroll kan utövas i huvudsak i form av lagstiftning och regleringar av subventioner för receptbelagda läkemedel och genom krav på förskrivare att alltid välja det billigaste likvärdiga preparatet. Regelverk skiljer sig åt mellan länder, även inom EU, och kompliceras av att kravet på ökad konkurrens genom minimering av inträdeskraven för nya aktörer ställs mot kravet på en trygg och säker läkemedelsanvändning för konsumenterna. Skillnader i regelverk och lagstiftning tillsammans med valutakursskillnader kan också resultera i signifikanta prisskillnader på samma läkemedel i olika länder. Ibland kan prisskillnaderna skapa utrymme för parallellhandel av läkemedel vilket i sin tur effektivt hindrar alltför stora prisskillnader. Generika Generiska läkemedel, d v s synonyma läkemedel där patentet löpt ut för originalprodukten, används ofta som alternativ till dyrare originalläkemedel. Användningen skiljer sig stort mellan olika länder. Den största marknaden för generika är USA. Inom Europa skiljer sig användningen av generiska läkemedel stort mellan olika länder. I flera av EUs nyaste medlemsstater, t ex länderna i Baltikum och Polen, står generiska läkemedel för en stor andel av den totala förskrivningen, i vissa länder över 70 procent räknat i volym. Samtidigt är den generiska förskrivningen fortfarande låg på flera stora marknader. Frankrike, Spanien och Italien är exempel på länder med låg andel generiska läkemedel. Sverige och Danmark, liksom Tyskland och Storbritannien, placerar sig i mittenskiktet vad gäller andelen generisk förskrivning. Tyskland och Storbritannien har dock den största försäljningen av generiska läkemedel räknat i värde. Läkemedelskostnaderna i fokus Läkemedelskostnaderna spås öka under de närmaste åren trots en ökad kostnadsmedvetenhet hos myndigheter världen över. 8

11 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 SPECIALTY PHARMA Som en konsekvens av redovisade trender inom läkemedelsindustrin har en ny typ av läkemedelsbolag vuxit fram, s k Specialty pharmaföretag. Affärsidén grundas ofta på att offensivt tillvarata möjligheterna till produktförvärv av allt från mindre nischprodukter till potentiella blockbusters och samtidigt möta marknadens behov av kostnadseffektiva lösningar. Ett Specialty pharmaföretag kan ta ansvar för produktutvecklingen i den senare kliniska fasen, men avstår ofta från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen, då kostnaden att ta fram ett nytt läkemedel från tidig klinisk forskning till lansering av färdig produkt har ökat markant, i genomsnitt från 800 MUSD år 2001 till MUSD Risken för misslyckanden är samtidigt stor. Istället sker produktanskaffning genom att aktivt och systematiskt arbeta med identifiering av produkter för inlicensiering eller förvärv. Intressanta produkter som fasas ut i samband med den omfattande strukturförändringen inom läkemedelsbranschen kan övertas och utvecklas av Specialty pharmaföretag. Genom ökat fokus på marknadsföring och Product Life-Cycle Management kan försäljningspotentialen vidareutvecklas för sådana läkemedel. Produktportföljen kan innehålla allt från rena generikaläkemedel till vidareutvecklade specialistprodukter. Generellt ökar fokuseringen på specialistläkemedel riktade mot en mindre men tydligt definierad målgrupp, niche busters. Specialty pharmaföretag är ofta en attraktiv samarbetspartner för läkemedels- och bioteknikbolag som saknar egna marknadsorganisationer. Här finns kapaciteten och kunskapen att ta hand om potentiella storsäljare likväl som mindre nischprodukter och marknadsföringen kan i högre grad anpassas lokalt till de förutsättningar som gäller för olika marknader. Specialty pharma-sektorn kan sägas vara indelad i tre segment beroende på inriktning: 1. Förvärv och inlicensiering Bolag som genom förvärv och inlicensiering byggt upp en produktportfölj inom ett eller ett begränsat antal terapiområden. Avgränsningen till ett fåtal terapiområden och fokusering på nischprodukter skapar möjlighet, att med begränsad investering i kapital och risk, konkurrera med avsevärt större företag och ta betydande marknadsandelar. Inom segmentet återfinns bolag som kompletterar marknadsföringen av specialistprodukter och förvärvade originalläkemedel med produktutveckling, t ex ny beredningsform eller ny indikation. Denna marknadsanpassade produktutveckling kallas ofta Product Life-Cycle Management. Medas ambition är att spela en central roll inom denna kategori av Specialty pharmaföretag. 2. Drug Delivery Företag som specialiserat sig på utveckling av olika former av läkemedelstillförsel, d v s finna nya metoder att få in läkemedelssubstansen i kroppen, t ex via tablett, kapsel, spruta, spray, inhalator eller plåster. Ofta används patentfria substanser som med ny administreringsteknik kan ge upphov till en ny, förbättrad och patentskyddad produkt. Dessutom är riskerna och utvecklingskostnaderna för denna typ av produktutveckling betydligt lägre än för traditionell forskning. I denna kategori återfinns både bolag som enbart är inriktade på utveckling av nya drug deliveryteknologier och bolag som kombinerar utvecklingsteknologin med egen marknadsföring av de viktigaste egna produkterna, ofta i samarbete med andra bolag. 3. Generika Bolag som i huvudsak ägnar sig åt försäljning av generiska produkter och i vissa fall kompletterar dem med synonyma produkter under andra varumärken. Ibland kan dessa produkter vara förbättrade ur någon aspekt. Fokusering sker i hög utsträckning på substanser för blockbuster-produkter då volym är en viktig faktor för generikabolag. 9

12 MEDA Medas strategi och utveckling Medas strategi och utveckling Medas affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Mål Förstärka positionen och bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. Medel Aktiv förvärvsstrategi och organisk tillväxt genom marknadsanpassad produktutveckling. Search and development istället för Research and development Meda fortsätter uppbyggnaden av sin verksamhet kring samma affärsidé som tidigare. Sedan år 2000 har företaget utvecklats från ett litet svenskt läkemedelsföretag till ett nordeuropeiskt, till ett paneuropeiskt och genom förvärvet av MedPointe vidare till ett internationellt Specialty pharmaföretag med målsättningen att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. För att nå dit följer Meda en grundläggande strategi som i huvudsak bygger på förvärv av produkter och bolag som passar in i Medas prioriterade terapiområden. Produktanskaffning sker genom search and development, inte genom research and development, som i de traditionella läkemedelsbolagen. Det innebär ett aktivt och systematiskt arbete för att identifiera produkter för inlicensiering eller förvärv. Den fastslagna strategin tillämpas konsekvent, steg för steg, genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten. Strategin kompletteras i allt högre utsträckning av egen läkemedelsutveckling i syfte att stärka en framtida organisk tillväxt inom bolagets prioriterade terapiområden. Meda har under de senaste åren byggt upp en stark pipeline, men som tidigare avstår bolaget från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen. Fokus ligger istället på utvecklingsarbete i sen klinisk fas. Läs mer om Medas pågående utvecklingsprojekt på sid 32. Marknadsföring och försäljning prioriteras och Meda strävar efter att behålla det lilla bolagets styrkor i form av platt organisation med korta beslutsvägar och snabba arbetsprocesser. I kombination med det stora bolagets resurser skapar det tydliga konkurrensfördelar som bidrar till att viktiga affärsmöjligheter kontinuerligt kan realiseras. BOLAGETS UTVECKLING Meda har sedan år 2000 förändrats från grunden. Från att ha varit ett agenturföretag i Norden med en omsättning om cirka 120 MSEK, har Meda utvecklats till ett ledande internationellt Specialty pharmaföretag med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. Grunden till Medas plattform som ett Specialty pharmaföretag etablerades under åren Medas VD, Anders Lönner, ställde upp en ny målsättning innebärande att Meda skulle bygga sin framtid på egna produkter. Det skulle ske genom förvärv av produkträttigheter, ökad satsning på långsiktiga samarbeten och höjd kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling. Marknadsföring och försäljning skulle prioriteras och dotterbolag omorganiserades till effektiva marknadsorganisationer. Kundbehoven skulle mötas genom att verka kostnadseffektivt med medicinsk kvalitet som ledstjärna. Arbetet inriktades i hög grad på identifiering av förvärvsobjekt och inlicensieringsmöjligheter. Under åren genomfördes flera förvärv av mindre läkemedelsföretag i norra Europa samt ett flertal produktförvärv av medicinskt välmotiverade produkter från bl a GlaxoSmithKline, Novartis, Wyeth och Omega Pharma/Pfizer. Parallellt startade också en uppbyggnad av egna marknadsbolag i viktiga europeiska länder som t ex Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. År 2005 offentliggjorde Meda det strategiska förvärvet av den tyska läkemedelskoncernen Viatris. Förvärvet innebar en milstolpe för bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet blev Meda ett av de ledande Specialty pharmaföretagen i Europa. De tidigare aviserade 10

13 Medas strategi och utveckling Årsredovisning 2007 planerna att bygga upp marknadsbolag på de större marknaderna i Europa verkställdes genom förvärvet av Viatris, då bolaget fick tillgång till etablerade marknadsorganisationer. Förvärvet innebar också viktiga produktsynergier då Medas produkter kunde marknadsföras på flera marknader. Förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision i början av 2007 var ett konsekvent led i Medas strategi att bli det ledande europeiska Specialty pharmaföretaget. Genom affären uppnådde Meda flera strategiska fördelar. Marknadspositionen förstärktes ytterligare på de viktigaste läkemedelsmarknaderna i Europa och slagkraften inom de högprioriterade terapiområdena hjärta/kärl och dermatologi ökade. I augusti 2007 genomförde Meda det strategiska förvärvet av det amerikanska Specialty pharmaföretaget MedPointe. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med egen organisation även i USA. Medas produktportfölj utgörs i dag till cirka 90 procent av egna produkter till skillnad från år 2001 då andelen var cirka 20 procent. Meda har därmed nått en position där huvuddelen av försäljningen kommer från egna produkter. Fullständig marknadstäckning i både Europa och USA, i kombination med en erfaren marknadsorganisation med specialistkompetens inom prioriterade terapiområden innebär tydliga konkurrensfördelar. Meda är idag en mycket attraktiv partner för utvecklings- och läkemedelsbolag som söker samarbete rörande marknadsföring och försäljning. Produktportfölj % En grundläggande del i bolagets strategi är långsiktig kontroll över produktportföljen. Idag utgörs cirka 90 procent av försäljningen av egna produkter. Försäljningsutveckling MSEK Egna produkter Inlicensierade produkter 11

14 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv Viktiga samarbeten och förvärv Samarbetsavtal med Novamed avseende den kinesiska marknaden Förvärv av ett tiotal etablerade läkemedel i Europa från det amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth Förvärv av rättigheter till kombinationen av ett NSAID och en protonpumpshämmare Förvärv av europeiska rättigheterna till substansen sotirimod, en uppföljare till läkemedlet Aldara Utökat samarbete med det italienska läkemedelsbolaget Recordati för Zaneril FÖRVÄRV AV MEDPOINTE I augusti 2007 genomförde Meda förvärvet av det amerikanska bolaget MedPointe Inc., ett snabbväxande privatägt amerikanskt Specialty pharmabolag. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmabolag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Förvärvspriset för MedPointe var MSEK: MSEK i kontant betalning och 17,5 miljoner nyemitterade aktier i Meda som bokfördes till 98,50 SEK per aktie. Nya aktieägare i Meda blev The Carlyle Group, The Cypress Group LLC, två av världens största private equity-fonder, och andra amerikanska aktieägare, vilka tillsammans fick en ägarandel i Meda motsvarande cirka 7 procent. Antalet anställda i MedPointe uppgick vid förvärvstillfället till totalt 710. Bolaget täcker hela USA med cirka 500 anställda inom marknadsföring och försäljning. Marknadsaktiviteterna riktas främst till specialister inom allergi och smärtbehandling men även till allmänläkare. Bolagets största produkter, Astelin och Optivar, innehåller den aktiva substansen azelastin. Astelin är en nässpray godkänd för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Optivar är ögondroppar godkända för behandling av allergisk konjunktivit. Inom smärtområdet återfinns Soma (behandling av akuta smärttillstånd i muskelskelettområdet) som under hösten 2007 erhöll ett godkännande från FDA för en lägre styrka (250 mg) som ny rekommenderad dos för behandling av akuta smärttillstånd. Lanseringen har inletts. MedPointe har utvecklat ett program av nära förestående men också långsiktiga möjligheter för azelastin. Meda avser att kommersialisera dessa möjligheter i USA, Europa och på andra viktiga marknader. Totalt sett har MedPointe under flera år investerat betydande belopp i produktutveckling och byggt upp en stark pipeline av nya produkter, investeringar som utgör en tillväxtmöjlighet både avseende omsättning och lönsamhet. Nettoomsättningen för MedPointe under första halvåret 2007 uppgick till cirka 145 MUSD, vilket på årsbasis motsvarar en förvärvsmultipel på omsättningen om cirka 2,6. Bolaget konsoliderades fr o m den 21 augusti 2007 och försäljningen till 31 december 2007 uppgick till 801 MSEK. Integrationsarbetet, innefattande lönsamhetsförbättringar till en nivå i paritet med resten av koncernen, har medfört att cirka 50 positioner blivit överflödiga inom den amerikanska verksamheten. Det har främst inneburit en reduktion av bolagets stabsfunktioner. Slagkraften i marknadsorganisationen har hållits intakt inför Medas fortsatta expansion i USA. Bolaget har även genomfört namnbyte till Meda Pharmaceuticals Inc.. 12

15 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 Etablering i USA genom det strategiska förvärvet av MedPointe Inc. Exklusivt avtal för smärtprodukten BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico Förvärv av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt Förvärv av rättigheterna till produktportföljen Elleste inom området hormonersättningsterapi hos kvinnor från Pfizer och Shire Förvärv av det svenska OTC-bolaget Ellem Läkemedel AB Anders Lönner, VD Meda, med representanter från bl a MedPointe, The Carlyle Group och The Cypress Group. 13

16 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv BEMA Fentanyl Illustration BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. Lager inåt munhålan. Reducerar bl a bismak. 0,26 mm Lager som fäster på insidan av kinden. Innehåller bl a substansen fentanyl Urval av Recip-produkter. 14

17 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 BEMA FENTANYL FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN Under hösten 2007 tecknade Meda ett avtal med det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International Inc. (BDSI) för den exklusiva rätten till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico. BEMA Fentanyl är ett patenterat läkemedel med unika egenskaper. Fentanyl är en opioidliknande narkotisk substans bl a avsett för behandling av svåra smärtskov hos cancerpatienter. BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. BEMA Fentanyl har i kliniska studier visat sig kunna ge viktiga patientfördelar i form av t ex färre biverkningar än konkurrerande produkter. Registreringsansökan för BEMA Fentanyl har lämnats in till FDA (Food and Drug Administration) under 2007, vilket ger möjlighet till lansering redan i slutet av BEMA Fentanyl innebär en viktig tillväxtmöjlighet i USA och bolagets ambition är att nå en omsättning överstigande 200 MUSD för indikationen genombrottssmärta hos cancerpatienter. Ersättningar till BDSI utgörs av definierade milestones- och royaltybetalningar samtidigt som en bruttomarginal överstigande 70 procent säkerställs för Meda. Genom förvärvet av MedPointe Inc. har Meda redan en stark plattform för marknadsföring av BEMA Fentanyl i USA, bestående av en marknadsorganisation på cirka 500 personer med god erfarenhet från smärtområdet och etablerade kontakter med den aktuella målgruppen. Meda och BDSI kommer att samarbeta kring utvecklingen för ytterligare indikationer av BEMA Fentanyl vilket kan komma att fyrdubbla marknadspotentialen. Meda kommer att finansiera denna utveckling. FÖRVÄRV AV RECIP I slutet av 2007 genomförde Meda förvärvet av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsbolag i stark tillväxt. Meda övertog befintlig försäljning och organisation, erhöll produkträttigheter och varumärken samt rätten till namnet Recip. Recip hade verksamhet i samtliga nordiska länder och totalt cirka 50 anställda, varav huvuddelen inom marknadsföring och försäljning. Pro forma-försäljningen för den verksamhet som Meda förvärvade uppgick under perioden januari september 2007 till 514 MSEK och EBITDA-marginalen var 37 procent. Av försäljningen utgör Sverige 70 procent, övriga Norden 20 procent och andra marknader 10 procent. Förvärvet beräknas tillföra Meda en omsättning på cirka 850 MSEK under Förvärvspriset för samtliga aktier i Recip AB var MSEK på skuldfri basis och 5,7 miljoner nyemitterade aktier i Meda AB, vilket motsvarar en förvärvsmultipel om cirka 10 gånger beräknad EBITDA för Den nettoskuld som Meda övertog uppgick till 832 MSEK. Därigenom blev Medas kontanta betalning MSEK vilket till sin helhet finansierats inom befintliga kreditfaciliteter. Meda och Recip är omsättningsmässigt ungefär lika stora på den nordiska marknaden och genom förvärvet stärks det kombinerade bolagets ställning på hemmamarknaden, både organisatoriskt och produktmässigt. Väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet, marknadsförda av en rutinerad marknadsorganisation, stärker Medas hemmabas och i Sverige blir Meda volymmässigt ett av de tre största läkemedelsföretagen på marknaden. Därutöver medför Medas välutbyggda marknadsorganisation i Europa och USA goda förutsättningar för tillväxt av Recips produkter på nya marknader utanför Norden. Under 2008 förväntas Recip generera fler än fem nya läkemedelsregistreringar. Produktportföljen utgörs av väletablerade läkemedel som t ex Kåvepenin (behandling av infektionssjukdomar), Heracillin (behandling av infektionssjukdomar), Kalcipos (behandling av benskörhet) och TrioBe (förebyggande av B-vitaminbrist). Vidare ingår Aminess N, ett specialistpreparat vid njursvikt som kommer att lanseras i USA. 15

18 MEDA En översikt Meda en översikt Dublin Ireland Nederländerna Storbritannien Amsterdam Cambridge Netherlands UK Amstelveen Brussels Belgium Paris France Mérignac Bordeaux Madrid USA Decatur Somerset Sverige Finland Lisbon Portugal Spain Norge Oslo Åbo Stockholm Estland Dublin Irland Cambridge Letland Danmark Litauen Köpenhamn Tyskland Polen Warszawa Cologne Radebeul Bryssel Belgien Prag Tjeckien Slovakien Paris Bad Hamburg Wangen Wien Bratislava Budapest Frankrike Österike Schweiz Ungern Milano Mérignac Bordeaux Italien Istanbul Madrid Somerset Portugal Spanien Lisabon Grekland Athen Turkiet Verksamhet Meda är ett internationellt Specialty pharmaföretag, med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. På övriga marknader i världen, där Meda saknar egen representation, marknadsförs och säljs Medas läkemedel via agenter och andra läkemedelsbolag. Totalt säljs bolagets läkemedel i cirka 120 länder. Per den 31 dec 2007 hade Meda anställda. Flest anställda finns i USA med cirka 630 personer. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret är beläget i Solna utan för Stockholm. Meda är noterat under Large Cap på OMX Nordic Stock Exchange Stockholm. Medas verksamhet bygger på att erbjuda kostnadseffektiva och välmotiverade läkemedel inom ett begränsat antal terapiområden. Som ett Specialty pharmaföretag väljer Meda att specialisera sig inom marknadsföring och marknadsanpassad utveckling i sen klinisk fas. Bolaget avstår från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen och en stor del av produktflödet skapas istället via samarbeten, inlicensiering och förvärv. Strategin tillämpas konsekvent, steg för steg genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten har inneburit fortsatt uppbyggnad av en konkurrenskraftig pipeline av nya produktmöjligheter, inte minst för USA-marknaden. Nettoomsättningen för helåret 2007 ökade med 55 procent till MSEK, jämfört med MSEK föregående år. Den från 3M för värvade produktportföljen i Europa samt förvärvet av amerikanska MedPointe svarade för huvudparten av försäljningsökningen, med tillskott på MSEK respektive 801 MSEK under

19 En översikt Årsredovisning 2007 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING MARGINALutveckling MSEK % Bruttomarginal EBITDA* * exkl engångseffekter Anställda per land FÖRSÄLJNING PER LAND* Nederländerna Portugal Storbritannien Belgien Övriga USA Övriga USA Sverige Spanien Italien Norge Nederländerna Belgien Storbritannien Frankrike Frankrike Tyskland Spanien Italien Tyskland Sverige * 12 månader pro forma, inklusive MedPointe och Recip. 17

20 MEDA En översikt Produkter och prioriterade terapiområden Medas prioriterade terapiområden är astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation och dermatologi vilka tillsammans utgör cirka 80 procent av den totala försäljningen. Efter förvärvet av MedPointe är astma/allergi största terapiområdet, innefattande produkter som Astelin, Optivar och Novopulmon. Cirka 90 procent av Medas produkter utgörs av egna läkemedel. De 10 största produkterna utgör cirka 50 procent av den totala omsättningen (pro forma). Den största produkten utgör cirka 15 procent av den totala omsättningen (pro forma). FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE Lokala produkter Dermatologi Smärta/Inflammation Astma/Allergi Hjärta/Kärl Urval av viktiga produkter Produkt Terapiområde Medas försäljning 2007, MSEK Utveckling i lokal valuta jämfört med 2006 Tambocor Hjärta/Kärl % Betadine Dermatologi % Astelin Astma/Allergi 611* +13 %** Minitran Hjärta/Kärl % Zamadol Smärta/Inflammation % Aldara Dermatologi % Novopulmon Astma/Allergi % Optivar Astma/Allergi 164* +25 %** Soma Smärta/Inflammation 131* +53 %** Formatris Astma/Allergi % * Försäljning i USA inkluderat fr o m 21 augusti ** Helårsbasis i USA. 18

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

www.global-reports.com

www.global-reports.com Årsredovisning 2008 www.global-reports.com Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas

Läs mer

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner.

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner. Årsredovisning 2008 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2010 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 VD har ordet 4 Verksamheten 2010 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling 14 Avtal, samarbeten

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2011 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 Vd har ordet 4 Verksamheten 2011 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Förvärv, avtal,

Läs mer

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Bokslutsrapport 2010-02-16 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 178 (10 675) MSEK, en ökning med 23% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 28% till 4 387

Läs mer

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2007

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2007 Bokslutsrapport 2008-02-26 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2007 Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 144,6 (5 256,0) MSEK. EBITDA, exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade till 2 668,6 1

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Meda AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport 2008-05-06 Meda AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 570 (1 788) MSEK, en ökning med 44% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 55% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årsredovisning

Årsredovisning Årsredovisning 2006 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2007 Delårsrapport januari mars 3 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004 Pressmeddelande 2004-08-24 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004 Koncernens försäljning uppgick till 511 (438) MSEK. Resultatet efter skatt steg 74% till 38,5 (22,1) MSEK. Resultatet per aktie

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Agenda 2015 bygger långsiktiga värden Finansiellt

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014) LTV 2014 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 11 april 2014 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Pressmeddelande 2002-08-27 Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. Resultatet per aktie ökade till

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6 LTV 2011 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2011 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer