Information till aktieägarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari september 31 oktober Anmälan Anmälan skall ha kommit Meda tillhanda senast den 29 april 2008 kl och innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Årsstämma Ordinarie årsstämma hålles tisdag den 6 maj 2008 kl i bolagets lokaler, Pipers väg 2A, Solna. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: Dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 29 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget: Meda AB, Box 906, Solna, telefon , fax eller via e-post till Registrering Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt förs in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara gjord senast den 29 april Adressändringar bör snarast meddelas kontoförande institut.

3 Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2007 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och Specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Viktiga samarbeten och förvärv 16 Meda en översikt 21 Marknadsföring och försäljning 26 Produktportfölj 32 Utveckling 36 Tillverkning 38 Medas ansvar 46 Förvaltningsberättelse 106 Förslag till vinstdisposition 107 Revisionsberättelse 108 Finansiell översikt 110 Bolagsstyrningsrapport 112 Rapport om internkontroll 113 Definitioner 114 Riskfaktorer 116 Meda-aktien 120 Styrelse 122 Ledande befattningshavare 124 Produktöversikt 126 Adresser 128 Ordlista 52 Räkenskaper koncernen 56 Noter koncernen 91 Räkenskaper moderbolaget 96 Noter moderbolaget 1

4 MEDA Milstolpar under året Milstolpar under året Etablering i USA genom förvärv av MedPointe Förvärvet av MedPointe etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Meda har nu en stark plattform för fortsatt expansion också i USA, världens största läkemedelsmarknad. Förstärkt hemmamarknad genom förvärv av Recip Förvärvet av Recip, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt, tillförde Meda väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet. Medas hemmabas stärktes och därutöver kan nya produktmöjligheter ur Recips portfölj kommersialiseras utanför Norden. Ny smärtprodukt för den amerikanska marknaden Förvärvet av de exklusiva rättigheterna till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico, tillförde Meda en unik och patenterad produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Produkten befinner sig i registreringsfas. Potentialen är stor och Meda äger sedan tidigare även de europeiska rättigheterna. Sotirimod en uppföljningsprodukt till Aldara Förvärvet av de europeiska rättigheterna till substansen sotirimod från amerikanska 3M stärkte Medas position inom indikationsområdet aktinisk keratos. Sotirimod befinner sig i utvecklingsfas III och är en uppföljare till läkemedlet Aldara (imiquimod). Etablering av marknadsbolag i Turkiet Ett marknadsbolag i Turkiet med en försäljningsstyrka på 30 personer har etablerats. 2

5 Verksamheten 2007 i siffror Årsredovisning 2007 Verksamheten 2007 i siffror Koncernens nettoomsättning uppgick till (5 256) MSEK. Rörelseresultatet ökade till (1 434) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade rörelseresultatet till (1 112) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,50 (3,63) SEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet per aktie till 3,68 (2,65) SEK. Utdelningen per aktie föreslås bli 0,75 (0,50) SEK. Resultatet efter skatt steg till 833 (788) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till 874 (577) MSEK. NETTOOMSÄTTNING MSEK EBITDA-MARGINAL* % *exkl. engångseffekter RÖRELSERESULTAT* RESULTAT EFTER SKATT* MSEK MSEK *exkl. engångseffekter *exkl. engångseffekter 3

6 MEDA VD har ordet VD har ordet Meda är numera ett välkänt bolag med en organisation med unik kompetens i både USA och Europa. Verksamheten under 2007 har präglats av flera viktiga förvärv och nya samarbeten. Meda har utvecklats från ett europeiskt till ett internationellt Specialty pharmaföretag med en stark pipeline. Med förvärvet av det amerikanska läkemedelsbolaget MedPointe tog Meda steget in på världens största enskilda läkemedelsmarknad. Etableringen i USA var noga planerad och ett steg helt i linje med vår affärsidé. Lägg därtill förvärvet av det nordiska läkemedelsbolaget Recip, ett produktpaket från Wyeth, en rad rättigheter till läkemedel under utveckling från Ethypharm, 3M och BioDelivery Sciences samt ett utökat samarbete med Recordati. Det sammanlagda resultatet är ett Meda med försäljning i cirka 120 länder, egna dotterbolag i 26, en marknadsförings- och försäljningsorganisation omfattande fler än personer och en omsättning som översteg 8 miljarder SEK år Meda-modellen Medas expansion under 2007 har konsekvent följt den tidigare fastlagda strategin. Förvärven av nya bolag bygger på möjligheten till en omedelbar integration i koncernen och att tillskotten av mogna produkter och specialistprodukter samt produktutvecklingsmöjligheter kan tillföras produktportföljen. Vi bygger offensivt ett läkemedelsbolag efter de nya marknadsförutsättningarna: 1) Låg byråkratiseringsnivå, 2) Bättre effektivitet i marknadsorganisationen, 3) Outsourcing. Integrationsarbetet vid förvärv innebär att nya verksamheter snabbt anpassas till Meda-modellen. Utgångspunkten är att Medas organisation skall vara platt och beslutsvägarna skall förbli korta, vilket uppmuntrar affärsmannaskapet inom hela koncernen. Att Medas strategi är framgångsrik bevisades återigen under Omsättningen ökade till (5 256) MSEK, innebärande en tillväxt om 55 procent. Samtidigt ökade lönsamheten ännu snabbare. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och exklusive engångseffekter ökade med 79 procent till MSEK. EBITDA-marginalen, exklusive engångseffekter, nådde 32,8 (28,4) procent. 4

7 VD har ordet Årsredovisning 2007 Medas expansion och fortsatta framgångar på marknaden bygger på kombinationen av den entusiasm och uppoffrande arbete som medarbetarna visar i det dagliga arbetet och det stöd och förtroende aktieägarna ger i arbetet med att fortsätta utveckla koncernen. Vägen framåt är tydlig. Meda-modellen är grundbulten i det operativa arbetet och så effektiv att den kan appliceras på nya verksamheter i sin helhet, oavsett land eller kontinent. Framtiden De framtida utmaningar Meda står inför är spännande. Det handlar dels om nya produktlanseringar, dels om etablering på nya marknader. Därutöver kommer möjligheter till nya förvärv. Produktmässigt står Meda bl a inför en lansering av BEMA Fentanyl (en patenterad smärtprodukt) i USA och Europa, där vår ambition är att nå en omsättning väl överstigande en miljard SEK. Under 2008 planeras även en ny förbättrad form av Astelin (azelastin nässpray) att introduceras. Astelin har sin härkomst från förvärvet av MedPointe och den nya formuleringen har i kliniska studier givit förbättrad effekt jämfört med nuvarande produkt. Vidare avses den första kombinationsprodukten av ett NSAID (ketoprofen) och en protonpumpshämmare (omeprazol) att lanseras i Europa. Produkten reducerar magbiverkningar vid smärtbehandling. Konsolideringen av den globala läkemedelsindustrin fortsätter och som en naturlig följd kommer nya affärsmöjligheter att uppstå. Dessutom har utvecklingsbolagen fler produkter som närmar sig marknaden. Meda är numera ett välkänt bolag med en slagkraftig marknadsorganisation med unik kompetens i både USA och Europa. Det gör Meda till en mycket intressant samarbetspartner. Med Medamodellen som bas och goda erfarenheter av att integrera såväl nya företag som etablerade läkemedel och läkemedel under utveckling kommer Meda ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt med lönsamhet och kontrollerad risk. För några år sedan uttalade jag en ambition om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Vår nya ambition är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. Arbetet med att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget fortsätter. Anders Lönner Koncernchef och VD För några år sedan uttalade jag ett mål om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Den nya ambitionsnivån är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. 5

8 6 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma

9 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNADEN De största läkemedelsmarknaderna utgörs av Nordamerika och Europa där Nordamerika svarar för knappt hälften av den sammanlagda försäljningen av läkemedel i världen. Europa står för cirka en tredjedel av den globala läkemedelsförsäljningen. Europas största marknader, ofta benämnda Big Five, består av Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien. Dessa länder svarar för över hälften av Europas sammanlagda läkemedelsförsäljning. De enskilt största marknaderna är Tyskland och Frankrike. Tillväxtfaktorer De viktigaste faktorerna för tillväxt inom den globala läkemedelsförsäljningen beror framförallt på demografiska förändringar med en åldrande befolkning och ökad användning av läkemedel samt förändringar i läkemedelsutbudet. Den ökade andelen äldre i framförallt västvärlden medför en större användning av läkemedel. Efterfrågan av läkemedel för åldersrelaterade sjukdomar ökar, liksom kostnaderna. Uppskattningsvis dubbleras den genomsnittliga läkemedelskostnaden för en 60-åring jämfört med en 20 år yngre människa. Förskjutning från sjukhusvård till öppenvård leder till att fler patienter behandlas med läkemedel under längre tid. Kontinuerlig underhållsbehandling för att förebygga sjukhusvistelse har fått hög prioritet från vårdgivare och ökad acceptans från patienter. Tillkomsten av nya patienter samt den ökade läkemedelsanvändningen per patient utgör tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Kombinationen av att allt fler har råd att köpa läkemedel och en allt äldre befolkning har medfört att forskningen och utvecklingen av nya läkemedel i hög grad inriktas mot s k livsstilssjukdomar och sjukdomar som tidigare ej varit föremål för farmakologisk behandling. Nyutvecklade läkemedel riktade mot en relativt rik befolkningsgrupp innebär ofta ett högt pris. I många fall har priserna kunnat motiveras utifrån ett totalt socialt eller medicinskt perspektiv, då de medfört minskade kostnader av annat slag. I andra fall har läkemedelsbolagens marknadsföring drivit igenom ändrade förskrivningsmönster. Majoriteten av de ökade läkemedelskostnaderna i västländerna beror på en ökad förskrivning av nya och oftast dyrare läkemedelspreparat. Förändringar i det totala läkemedelsutbudet kan även ha en kostnadsdämpande effekt, t ex vid ökad förskrivning av generiska läkemedel. 7

10 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNAD UNDER FÖRÄNDRING Den ökande konkurrensen inom läkemedelsindustrin har medfört en ökad konsolidering. Flera av de stora multinationella läkemedelsbolagen, Big pharma, har genomfört samgåenden i syfte att utvinna skalfördelar inom produktion och marknadsföring samt främja produktiviteten inom forskning och utveckling. Drivkraften att finna nya blockbusters, d v s läkemedel med mycket höga försäljningstal, har inneburit att Big pharma koncentrerat sina aktiviteter och ökat fokuseringen på ett färre antal storsäljande läkemedel. En effekt av satsningen på blockbusters är att en rad i sig medicinskt värdefulla produkter, som inte är tillräckligt stora eller är av lokal karaktär, nedprioriteras av de stora företagen. I vissa fall lämnar läkemedelsbolagen också helt vissa terapiområden för att ägna sig åt de områden där de har långsiktig forskning. I takt med att fler mindre läkemedelsbolag växer fram och fokus på kärnverksamheten blir allt viktigare har outsourcing inom läkemedelsindustrin blivit vanligt förekommande. Big pharma hade tidigare i det närmaste monopol på kunskaper och resurser inom utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel, men idag finns alla dessa tjänster att tillgå genom specialiserade företag. Dessa aktörer tillhandahåller tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcing ökar möjligheterna för mindre företag som i samarbete med andra kan utveckla nya läkemedel och förbättra egenskaperna hos redan etablerade läkemedel inom valda nischer. Det kan ske utan att företagen var för sig besitter stora och kostsamma organisationer som hittills förknippats med läkemedelssektorn. Ändrade marknadsvillkor I Europa har den höga kostnaden för offentligt finansierade läkemedel lett till en successiv förskjutning av inflytande på läkemedelsvalet från den förskrivande läkaren till olika typer av samordnande kommittéer och inköpsorganisationer. Den offentligt finansierade sjukvården, i egenskap av beställare, har således ökat sin påverkan i syfte att uppnå en mer rationell läkemedelsanvändning. Direkta produktjämförelser både vad gäller medicinska egenskaper och pris kommer därvid i centrum. Det förändrar de tidigare villkoren för läkemedelsindustrin. Orsakerna är flera: efterfrågan på läkemedel ökar i takt med att befolkningen blir äldre, ökad preventiv behandling av s k livsstilssjukdomar, särskilt då i form av blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel samt ökad underhållsbehandling med nya dyra läkemedel vid exempelvis cancerbehandling. Den prispressande effekten flera stora patentutgångar medfört under de senaste åren väntas också minska när betydligt färre stora patentutgångar är att vänta framöver. Priskontroll kan utövas i huvudsak i form av lagstiftning och regleringar av subventioner för receptbelagda läkemedel och genom krav på förskrivare att alltid välja det billigaste likvärdiga preparatet. Regelverk skiljer sig åt mellan länder, även inom EU, och kompliceras av att kravet på ökad konkurrens genom minimering av inträdeskraven för nya aktörer ställs mot kravet på en trygg och säker läkemedelsanvändning för konsumenterna. Skillnader i regelverk och lagstiftning tillsammans med valutakursskillnader kan också resultera i signifikanta prisskillnader på samma läkemedel i olika länder. Ibland kan prisskillnaderna skapa utrymme för parallellhandel av läkemedel vilket i sin tur effektivt hindrar alltför stora prisskillnader. Generika Generiska läkemedel, d v s synonyma läkemedel där patentet löpt ut för originalprodukten, används ofta som alternativ till dyrare originalläkemedel. Användningen skiljer sig stort mellan olika länder. Den största marknaden för generika är USA. Inom Europa skiljer sig användningen av generiska läkemedel stort mellan olika länder. I flera av EUs nyaste medlemsstater, t ex länderna i Baltikum och Polen, står generiska läkemedel för en stor andel av den totala förskrivningen, i vissa länder över 70 procent räknat i volym. Samtidigt är den generiska förskrivningen fortfarande låg på flera stora marknader. Frankrike, Spanien och Italien är exempel på länder med låg andel generiska läkemedel. Sverige och Danmark, liksom Tyskland och Storbritannien, placerar sig i mittenskiktet vad gäller andelen generisk förskrivning. Tyskland och Storbritannien har dock den största försäljningen av generiska läkemedel räknat i värde. Läkemedelskostnaderna i fokus Läkemedelskostnaderna spås öka under de närmaste åren trots en ökad kostnadsmedvetenhet hos myndigheter världen över. 8

11 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 SPECIALTY PHARMA Som en konsekvens av redovisade trender inom läkemedelsindustrin har en ny typ av läkemedelsbolag vuxit fram, s k Specialty pharmaföretag. Affärsidén grundas ofta på att offensivt tillvarata möjligheterna till produktförvärv av allt från mindre nischprodukter till potentiella blockbusters och samtidigt möta marknadens behov av kostnadseffektiva lösningar. Ett Specialty pharmaföretag kan ta ansvar för produktutvecklingen i den senare kliniska fasen, men avstår ofta från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen, då kostnaden att ta fram ett nytt läkemedel från tidig klinisk forskning till lansering av färdig produkt har ökat markant, i genomsnitt från 800 MUSD år 2001 till MUSD Risken för misslyckanden är samtidigt stor. Istället sker produktanskaffning genom att aktivt och systematiskt arbeta med identifiering av produkter för inlicensiering eller förvärv. Intressanta produkter som fasas ut i samband med den omfattande strukturförändringen inom läkemedelsbranschen kan övertas och utvecklas av Specialty pharmaföretag. Genom ökat fokus på marknadsföring och Product Life-Cycle Management kan försäljningspotentialen vidareutvecklas för sådana läkemedel. Produktportföljen kan innehålla allt från rena generikaläkemedel till vidareutvecklade specialistprodukter. Generellt ökar fokuseringen på specialistläkemedel riktade mot en mindre men tydligt definierad målgrupp, niche busters. Specialty pharmaföretag är ofta en attraktiv samarbetspartner för läkemedels- och bioteknikbolag som saknar egna marknadsorganisationer. Här finns kapaciteten och kunskapen att ta hand om potentiella storsäljare likväl som mindre nischprodukter och marknadsföringen kan i högre grad anpassas lokalt till de förutsättningar som gäller för olika marknader. Specialty pharma-sektorn kan sägas vara indelad i tre segment beroende på inriktning: 1. Förvärv och inlicensiering Bolag som genom förvärv och inlicensiering byggt upp en produktportfölj inom ett eller ett begränsat antal terapiområden. Avgränsningen till ett fåtal terapiområden och fokusering på nischprodukter skapar möjlighet, att med begränsad investering i kapital och risk, konkurrera med avsevärt större företag och ta betydande marknadsandelar. Inom segmentet återfinns bolag som kompletterar marknadsföringen av specialistprodukter och förvärvade originalläkemedel med produktutveckling, t ex ny beredningsform eller ny indikation. Denna marknadsanpassade produktutveckling kallas ofta Product Life-Cycle Management. Medas ambition är att spela en central roll inom denna kategori av Specialty pharmaföretag. 2. Drug Delivery Företag som specialiserat sig på utveckling av olika former av läkemedelstillförsel, d v s finna nya metoder att få in läkemedelssubstansen i kroppen, t ex via tablett, kapsel, spruta, spray, inhalator eller plåster. Ofta används patentfria substanser som med ny administreringsteknik kan ge upphov till en ny, förbättrad och patentskyddad produkt. Dessutom är riskerna och utvecklingskostnaderna för denna typ av produktutveckling betydligt lägre än för traditionell forskning. I denna kategori återfinns både bolag som enbart är inriktade på utveckling av nya drug deliveryteknologier och bolag som kombinerar utvecklingsteknologin med egen marknadsföring av de viktigaste egna produkterna, ofta i samarbete med andra bolag. 3. Generika Bolag som i huvudsak ägnar sig åt försäljning av generiska produkter och i vissa fall kompletterar dem med synonyma produkter under andra varumärken. Ibland kan dessa produkter vara förbättrade ur någon aspekt. Fokusering sker i hög utsträckning på substanser för blockbuster-produkter då volym är en viktig faktor för generikabolag. 9

12 MEDA Medas strategi och utveckling Medas strategi och utveckling Medas affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Mål Förstärka positionen och bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. Medel Aktiv förvärvsstrategi och organisk tillväxt genom marknadsanpassad produktutveckling. Search and development istället för Research and development Meda fortsätter uppbyggnaden av sin verksamhet kring samma affärsidé som tidigare. Sedan år 2000 har företaget utvecklats från ett litet svenskt läkemedelsföretag till ett nordeuropeiskt, till ett paneuropeiskt och genom förvärvet av MedPointe vidare till ett internationellt Specialty pharmaföretag med målsättningen att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. För att nå dit följer Meda en grundläggande strategi som i huvudsak bygger på förvärv av produkter och bolag som passar in i Medas prioriterade terapiområden. Produktanskaffning sker genom search and development, inte genom research and development, som i de traditionella läkemedelsbolagen. Det innebär ett aktivt och systematiskt arbete för att identifiera produkter för inlicensiering eller förvärv. Den fastslagna strategin tillämpas konsekvent, steg för steg, genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten. Strategin kompletteras i allt högre utsträckning av egen läkemedelsutveckling i syfte att stärka en framtida organisk tillväxt inom bolagets prioriterade terapiområden. Meda har under de senaste åren byggt upp en stark pipeline, men som tidigare avstår bolaget från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen. Fokus ligger istället på utvecklingsarbete i sen klinisk fas. Läs mer om Medas pågående utvecklingsprojekt på sid 32. Marknadsföring och försäljning prioriteras och Meda strävar efter att behålla det lilla bolagets styrkor i form av platt organisation med korta beslutsvägar och snabba arbetsprocesser. I kombination med det stora bolagets resurser skapar det tydliga konkurrensfördelar som bidrar till att viktiga affärsmöjligheter kontinuerligt kan realiseras. BOLAGETS UTVECKLING Meda har sedan år 2000 förändrats från grunden. Från att ha varit ett agenturföretag i Norden med en omsättning om cirka 120 MSEK, har Meda utvecklats till ett ledande internationellt Specialty pharmaföretag med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. Grunden till Medas plattform som ett Specialty pharmaföretag etablerades under åren Medas VD, Anders Lönner, ställde upp en ny målsättning innebärande att Meda skulle bygga sin framtid på egna produkter. Det skulle ske genom förvärv av produkträttigheter, ökad satsning på långsiktiga samarbeten och höjd kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling. Marknadsföring och försäljning skulle prioriteras och dotterbolag omorganiserades till effektiva marknadsorganisationer. Kundbehoven skulle mötas genom att verka kostnadseffektivt med medicinsk kvalitet som ledstjärna. Arbetet inriktades i hög grad på identifiering av förvärvsobjekt och inlicensieringsmöjligheter. Under åren genomfördes flera förvärv av mindre läkemedelsföretag i norra Europa samt ett flertal produktförvärv av medicinskt välmotiverade produkter från bl a GlaxoSmithKline, Novartis, Wyeth och Omega Pharma/Pfizer. Parallellt startade också en uppbyggnad av egna marknadsbolag i viktiga europeiska länder som t ex Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. År 2005 offentliggjorde Meda det strategiska förvärvet av den tyska läkemedelskoncernen Viatris. Förvärvet innebar en milstolpe för bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet blev Meda ett av de ledande Specialty pharmaföretagen i Europa. De tidigare aviserade 10

13 Medas strategi och utveckling Årsredovisning 2007 planerna att bygga upp marknadsbolag på de större marknaderna i Europa verkställdes genom förvärvet av Viatris, då bolaget fick tillgång till etablerade marknadsorganisationer. Förvärvet innebar också viktiga produktsynergier då Medas produkter kunde marknadsföras på flera marknader. Förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision i början av 2007 var ett konsekvent led i Medas strategi att bli det ledande europeiska Specialty pharmaföretaget. Genom affären uppnådde Meda flera strategiska fördelar. Marknadspositionen förstärktes ytterligare på de viktigaste läkemedelsmarknaderna i Europa och slagkraften inom de högprioriterade terapiområdena hjärta/kärl och dermatologi ökade. I augusti 2007 genomförde Meda det strategiska förvärvet av det amerikanska Specialty pharmaföretaget MedPointe. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med egen organisation även i USA. Medas produktportfölj utgörs i dag till cirka 90 procent av egna produkter till skillnad från år 2001 då andelen var cirka 20 procent. Meda har därmed nått en position där huvuddelen av försäljningen kommer från egna produkter. Fullständig marknadstäckning i både Europa och USA, i kombination med en erfaren marknadsorganisation med specialistkompetens inom prioriterade terapiområden innebär tydliga konkurrensfördelar. Meda är idag en mycket attraktiv partner för utvecklings- och läkemedelsbolag som söker samarbete rörande marknadsföring och försäljning. Produktportfölj % En grundläggande del i bolagets strategi är långsiktig kontroll över produktportföljen. Idag utgörs cirka 90 procent av försäljningen av egna produkter. Försäljningsutveckling MSEK Egna produkter Inlicensierade produkter 11

14 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv Viktiga samarbeten och förvärv Samarbetsavtal med Novamed avseende den kinesiska marknaden Förvärv av ett tiotal etablerade läkemedel i Europa från det amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth Förvärv av rättigheter till kombinationen av ett NSAID och en protonpumpshämmare Förvärv av europeiska rättigheterna till substansen sotirimod, en uppföljare till läkemedlet Aldara Utökat samarbete med det italienska läkemedelsbolaget Recordati för Zaneril FÖRVÄRV AV MEDPOINTE I augusti 2007 genomförde Meda förvärvet av det amerikanska bolaget MedPointe Inc., ett snabbväxande privatägt amerikanskt Specialty pharmabolag. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmabolag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Förvärvspriset för MedPointe var MSEK: MSEK i kontant betalning och 17,5 miljoner nyemitterade aktier i Meda som bokfördes till 98,50 SEK per aktie. Nya aktieägare i Meda blev The Carlyle Group, The Cypress Group LLC, två av världens största private equity-fonder, och andra amerikanska aktieägare, vilka tillsammans fick en ägarandel i Meda motsvarande cirka 7 procent. Antalet anställda i MedPointe uppgick vid förvärvstillfället till totalt 710. Bolaget täcker hela USA med cirka 500 anställda inom marknadsföring och försäljning. Marknadsaktiviteterna riktas främst till specialister inom allergi och smärtbehandling men även till allmänläkare. Bolagets största produkter, Astelin och Optivar, innehåller den aktiva substansen azelastin. Astelin är en nässpray godkänd för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Optivar är ögondroppar godkända för behandling av allergisk konjunktivit. Inom smärtområdet återfinns Soma (behandling av akuta smärttillstånd i muskelskelettområdet) som under hösten 2007 erhöll ett godkännande från FDA för en lägre styrka (250 mg) som ny rekommenderad dos för behandling av akuta smärttillstånd. Lanseringen har inletts. MedPointe har utvecklat ett program av nära förestående men också långsiktiga möjligheter för azelastin. Meda avser att kommersialisera dessa möjligheter i USA, Europa och på andra viktiga marknader. Totalt sett har MedPointe under flera år investerat betydande belopp i produktutveckling och byggt upp en stark pipeline av nya produkter, investeringar som utgör en tillväxtmöjlighet både avseende omsättning och lönsamhet. Nettoomsättningen för MedPointe under första halvåret 2007 uppgick till cirka 145 MUSD, vilket på årsbasis motsvarar en förvärvsmultipel på omsättningen om cirka 2,6. Bolaget konsoliderades fr o m den 21 augusti 2007 och försäljningen till 31 december 2007 uppgick till 801 MSEK. Integrationsarbetet, innefattande lönsamhetsförbättringar till en nivå i paritet med resten av koncernen, har medfört att cirka 50 positioner blivit överflödiga inom den amerikanska verksamheten. Det har främst inneburit en reduktion av bolagets stabsfunktioner. Slagkraften i marknadsorganisationen har hållits intakt inför Medas fortsatta expansion i USA. Bolaget har även genomfört namnbyte till Meda Pharmaceuticals Inc.. 12

15 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 Etablering i USA genom det strategiska förvärvet av MedPointe Inc. Exklusivt avtal för smärtprodukten BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico Förvärv av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt Förvärv av rättigheterna till produktportföljen Elleste inom området hormonersättningsterapi hos kvinnor från Pfizer och Shire Förvärv av det svenska OTC-bolaget Ellem Läkemedel AB Anders Lönner, VD Meda, med representanter från bl a MedPointe, The Carlyle Group och The Cypress Group. 13

16 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv BEMA Fentanyl Illustration BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. Lager inåt munhålan. Reducerar bl a bismak. 0,26 mm Lager som fäster på insidan av kinden. Innehåller bl a substansen fentanyl Urval av Recip-produkter. 14

17 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 BEMA FENTANYL FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN Under hösten 2007 tecknade Meda ett avtal med det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International Inc. (BDSI) för den exklusiva rätten till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico. BEMA Fentanyl är ett patenterat läkemedel med unika egenskaper. Fentanyl är en opioidliknande narkotisk substans bl a avsett för behandling av svåra smärtskov hos cancerpatienter. BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. BEMA Fentanyl har i kliniska studier visat sig kunna ge viktiga patientfördelar i form av t ex färre biverkningar än konkurrerande produkter. Registreringsansökan för BEMA Fentanyl har lämnats in till FDA (Food and Drug Administration) under 2007, vilket ger möjlighet till lansering redan i slutet av BEMA Fentanyl innebär en viktig tillväxtmöjlighet i USA och bolagets ambition är att nå en omsättning överstigande 200 MUSD för indikationen genombrottssmärta hos cancerpatienter. Ersättningar till BDSI utgörs av definierade milestones- och royaltybetalningar samtidigt som en bruttomarginal överstigande 70 procent säkerställs för Meda. Genom förvärvet av MedPointe Inc. har Meda redan en stark plattform för marknadsföring av BEMA Fentanyl i USA, bestående av en marknadsorganisation på cirka 500 personer med god erfarenhet från smärtområdet och etablerade kontakter med den aktuella målgruppen. Meda och BDSI kommer att samarbeta kring utvecklingen för ytterligare indikationer av BEMA Fentanyl vilket kan komma att fyrdubbla marknadspotentialen. Meda kommer att finansiera denna utveckling. FÖRVÄRV AV RECIP I slutet av 2007 genomförde Meda förvärvet av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsbolag i stark tillväxt. Meda övertog befintlig försäljning och organisation, erhöll produkträttigheter och varumärken samt rätten till namnet Recip. Recip hade verksamhet i samtliga nordiska länder och totalt cirka 50 anställda, varav huvuddelen inom marknadsföring och försäljning. Pro forma-försäljningen för den verksamhet som Meda förvärvade uppgick under perioden januari september 2007 till 514 MSEK och EBITDA-marginalen var 37 procent. Av försäljningen utgör Sverige 70 procent, övriga Norden 20 procent och andra marknader 10 procent. Förvärvet beräknas tillföra Meda en omsättning på cirka 850 MSEK under Förvärvspriset för samtliga aktier i Recip AB var MSEK på skuldfri basis och 5,7 miljoner nyemitterade aktier i Meda AB, vilket motsvarar en förvärvsmultipel om cirka 10 gånger beräknad EBITDA för Den nettoskuld som Meda övertog uppgick till 832 MSEK. Därigenom blev Medas kontanta betalning MSEK vilket till sin helhet finansierats inom befintliga kreditfaciliteter. Meda och Recip är omsättningsmässigt ungefär lika stora på den nordiska marknaden och genom förvärvet stärks det kombinerade bolagets ställning på hemmamarknaden, både organisatoriskt och produktmässigt. Väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet, marknadsförda av en rutinerad marknadsorganisation, stärker Medas hemmabas och i Sverige blir Meda volymmässigt ett av de tre största läkemedelsföretagen på marknaden. Därutöver medför Medas välutbyggda marknadsorganisation i Europa och USA goda förutsättningar för tillväxt av Recips produkter på nya marknader utanför Norden. Under 2008 förväntas Recip generera fler än fem nya läkemedelsregistreringar. Produktportföljen utgörs av väletablerade läkemedel som t ex Kåvepenin (behandling av infektionssjukdomar), Heracillin (behandling av infektionssjukdomar), Kalcipos (behandling av benskörhet) och TrioBe (förebyggande av B-vitaminbrist). Vidare ingår Aminess N, ett specialistpreparat vid njursvikt som kommer att lanseras i USA. 15

18 MEDA En översikt Meda en översikt Dublin Ireland Nederländerna Storbritannien Amsterdam Cambridge Netherlands UK Amstelveen Brussels Belgium Paris France Mérignac Bordeaux Madrid USA Decatur Somerset Sverige Finland Lisbon Portugal Spain Norge Oslo Åbo Stockholm Estland Dublin Irland Cambridge Letland Danmark Litauen Köpenhamn Tyskland Polen Warszawa Cologne Radebeul Bryssel Belgien Prag Tjeckien Slovakien Paris Bad Hamburg Wangen Wien Bratislava Budapest Frankrike Österike Schweiz Ungern Milano Mérignac Bordeaux Italien Istanbul Madrid Somerset Portugal Spanien Lisabon Grekland Athen Turkiet Verksamhet Meda är ett internationellt Specialty pharmaföretag, med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. På övriga marknader i världen, där Meda saknar egen representation, marknadsförs och säljs Medas läkemedel via agenter och andra läkemedelsbolag. Totalt säljs bolagets läkemedel i cirka 120 länder. Per den 31 dec 2007 hade Meda anställda. Flest anställda finns i USA med cirka 630 personer. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret är beläget i Solna utan för Stockholm. Meda är noterat under Large Cap på OMX Nordic Stock Exchange Stockholm. Medas verksamhet bygger på att erbjuda kostnadseffektiva och välmotiverade läkemedel inom ett begränsat antal terapiområden. Som ett Specialty pharmaföretag väljer Meda att specialisera sig inom marknadsföring och marknadsanpassad utveckling i sen klinisk fas. Bolaget avstår från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen och en stor del av produktflödet skapas istället via samarbeten, inlicensiering och förvärv. Strategin tillämpas konsekvent, steg för steg genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten har inneburit fortsatt uppbyggnad av en konkurrenskraftig pipeline av nya produktmöjligheter, inte minst för USA-marknaden. Nettoomsättningen för helåret 2007 ökade med 55 procent till MSEK, jämfört med MSEK föregående år. Den från 3M för värvade produktportföljen i Europa samt förvärvet av amerikanska MedPointe svarade för huvudparten av försäljningsökningen, med tillskott på MSEK respektive 801 MSEK under

19 En översikt Årsredovisning 2007 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING MARGINALutveckling MSEK % Bruttomarginal EBITDA* * exkl engångseffekter Anställda per land FÖRSÄLJNING PER LAND* Nederländerna Portugal Storbritannien Belgien Övriga USA Övriga USA Sverige Spanien Italien Norge Nederländerna Belgien Storbritannien Frankrike Frankrike Tyskland Spanien Italien Tyskland Sverige * 12 månader pro forma, inklusive MedPointe och Recip. 17

20 MEDA En översikt Produkter och prioriterade terapiområden Medas prioriterade terapiområden är astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation och dermatologi vilka tillsammans utgör cirka 80 procent av den totala försäljningen. Efter förvärvet av MedPointe är astma/allergi största terapiområdet, innefattande produkter som Astelin, Optivar och Novopulmon. Cirka 90 procent av Medas produkter utgörs av egna läkemedel. De 10 största produkterna utgör cirka 50 procent av den totala omsättningen (pro forma). Den största produkten utgör cirka 15 procent av den totala omsättningen (pro forma). FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE Lokala produkter Dermatologi Smärta/Inflammation Astma/Allergi Hjärta/Kärl Urval av viktiga produkter Produkt Terapiområde Medas försäljning 2007, MSEK Utveckling i lokal valuta jämfört med 2006 Tambocor Hjärta/Kärl % Betadine Dermatologi % Astelin Astma/Allergi 611* +13 %** Minitran Hjärta/Kärl % Zamadol Smärta/Inflammation % Aldara Dermatologi % Novopulmon Astma/Allergi % Optivar Astma/Allergi 164* +25 %** Soma Smärta/Inflammation 131* +53 %** Formatris Astma/Allergi % * Försäljning i USA inkluderat fr o m 21 augusti ** Helårsbasis i USA. 18

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Året i korthet 1 VD-ORD 2 vision, affärsidé, mål och strategier 5 affärsmodell 6 Tillväxt och förvärv 8 MARKNAD 11 kundcase 14 kunder 15 TJÄNSTER 17 hållbarhet 22 organisation

Läs mer

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16 LÖNSAM TILLVÄXT årsredovisning 2014 moberg pharma INNEHÅLL Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11 Innovationsmotorn 13 Organisation och medarbetare

Läs mer

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK.

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK. Årsredovisning 2011 moberg de r ma innehåll verksamhetsbeskrivning Introduktion 3 VD:s kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell 8 Marknad och trender 12 Marknadsföring och försäljning 14 Försäljningsutveckling

Läs mer

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT INNEHÅLL 2005 i korthet 1 Ordföranden har ordet 2 Koncernchefens översikt 3 Utvecklingen i sammandrag 5 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 WILH. SONESSON I KORTHET 6 AKTIEN 8 VÅRA VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER 10 PRODUKTUTVECKLING 12 NATURDIET ATT BYGGA ETT VARUMÄRKE 14 WILH. SONESSONS MARKNAD 16 LAGSTIFTNING,

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 3 Vår marknad En stor och växande marknad 4 6 Vår affär Vi bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen 7 9 Starka varumärken inom välbefinnande

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab Med Orexo eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Orexo AB (publ)

Läs mer

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll Årsredovisning 2009 Kort om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer