Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.global-reports.com"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2

3 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Viktiga samarbeten och förvärv 15 Meda en översikt 20 Marknadsföring och försäljning 24 Produktportfölj 31 Läkemedelsutveckling 35 Tillverkning 36 Medas ansvar 44 Förvaltningsberättelse 104 Förslag till vinstdisposition 105 Revisionsberättelse 106 Finansiell översikt 108 Bolagsstyrningsrapport 111 Definitioner 112 Riskfaktorer 115 Meda-aktien 118 Styrelse 120 Ledande befattningshavare 122 Produktöversikt 124 Adresser 126 Ordlista 127 Information till aktieägare 52 Räkenskaper koncernen 56 Noter koncernen 89 Räkenskaper moderbolaget 94 Noter moderbolaget 1

4 MEDA Milstolpar under året Milstolpar under året FRAMSTEG FÖR MEDAS PIPELINE Flera viktiga framsteg gjordes under 2008 avseende nya lanseringsmöjligheter i både USA och Europa. Astepro (behandling av rinit) godkändes av FDA i oktober. FDA accepterade ansökan för Azelastin once-daily som fullständig för slutlig utvärdering. Onsolis, en ny smärtprodukt, förväntas erhålla FDA-godkännande under andra kvartalet Retigabine, registreringsansökan förväntas inlämnas till FDA och EMEA under Första kombinationsläkemedlet av NSAID och protonpumpshämmare (ketoprofen + omeprazol) godkändes på flera viktiga marknader i Europa. FÖRVÄRV AV VALEANTS VERKSAMHET I VÄST- OCH ÖSTEUROPA Med en försäljningsnivå under 2008 om cirka MSEK, verksamhet i såväl Väst- som Östeuropa och en förstärkning av terapiområdena dermatologi och CNS (centrala nervsystemet) var förvärvet av Valeants verksamhet ett strategiskt förvärv inom ramen för Medas tillväxtstrategi. Genom förvärvet har Meda även etablerat en egen försäljningsorganisation i Ryssland. FÖRVÄRV AV PRODUKTPORTFÖLJ FRÅN ROCHE Genom förvärvet av fyra väletablerade specialistläkemedel från det schweiziska läkemedelsföretaget Roche har Medas position inom de prioriterade terapiområdena hjärta/kärl, CNS och smärta/ inflammation ytterligare förstärkts. Produkterna har starka varumärken och den årliga försäljningsnivån beräknas uppgå till cirka 500 MSEK. Lanseringskonferens av Astepro i USA. 2

5 Verksamheten 2008 i siffror Årsredovisning 2008 Verksamheten 2008 i siffror Koncernens nettoomsättning uppgick till (8 145) MSEK. Rörelseresultatet ökade till (1 670) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade rörelseresultatet till (1 890) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,49 (3,36) SEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet per aktie till 3,92 (3,52) SEK. Utdelningen per aktie föreslås bli 0,75 (0,75) SEK. Resultatet efter skatt steg till 954 (833) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till (874) MSEK. NETTOOMSÄTTNING MSEK EBITDA-MARGINAL* % *exkl. engångseffekter MSEK RÖRELSERESULTAT* MSEK RESULTAT EFTER SKATT* *exkl. engångseffekter *exkl. engångseffekter 3

6 MEDA VD har ordet VD har ordet Verksamhetsåret 2008 kan karaktäriseras som ytterligare ett år av stark tillväxt. Genom förvärv, nya samarbeten och organisk tillväxt för prioriterade produkter ökade omsättningen till MSEK. Samtidigt har lönsamhetsutvecklingen varit fortsatt god. Den lyckade integrationen av Valeants läkemedelsverksamhet i Västoch Östeuropa betydde även en väsentlig geografisk utvidgning och etablering av en viktig plattform i bland annat Ryssland. Meda har nu egna försäljningsorganisationer i 42 länder och våra produkter marknadsförs genom samarbeten i cirka 120 länder. Trots de senaste årens snabba expansion präglas Medas verksamhet av stabilitet och god riskspridning, såväl geografiskt som produktmässigt. Av försäljningen svarar ingen produkt för mer än 15 procent av totalförsäljningen och ingen enskild marknad svarar för mer än 20 procent. En kort summering av 2008 ger vid handen att Medas omsättning ökade till (8 145) MSEK, en tillväxt om 31 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till (2 669) MSEK, motsvarande en ökning om 36 procent och EBITDAmarginalen, exklusive engångseffekter, blev 34,1 (32,8) procent. Meda-modellen kännetecknas av en låg byråkratiseringsnivå, hög verkningsgrad i försäljning och marknadsföring samt att via outsourcing köpa specialiserade tjänster. Genom detta förblir Meda ett flexibelt företag vilket bland annat leder till att nya affärsmöjligheter snabbt kan realiseras. Medas framgångar har också sin grund i det lagarbete som samtliga medarbetares insatser skapar. Vi försöker alltid ta till vara på bästa kompetens i förvärvade enheter och uppmuntra internationell professionalism där alla har samma möjligheter till utveckling i koncernen. Viljan att sätta nya mål, ambitionen att inte bara nå dem utan även överträffa målen samt förmågan att ta till sig förändringar i en hårt konkurrensutsatt marknad ger tydliga resultat. Viktigt är också det stöd som Medas aktieägare visar. I november, mitt i en global finanskris och snabb avmattning i världskonjunkturen, övertecknades Medas offensiva nyemission. Det är ett stort förtroende som vi skall förvalta på bästa sätt. 4

7 VD har ordet Årsredovisning 2008 FRAMTIDEN De närmaste åren präglas av viktiga lanseringar. Inom de prioriterade terapiområdena finns en stark pipeline med ett par betydande lanseringsmöjligheter per år under de tre kommande åren. Här kan bl a nämnas: Astepro (behandling av rinit och en uppföljare till Astelin) som godkändes av FDA i oktober Azelastin once-daily som för närvarande befinner sig i registreringsfas hos FDA. Den nya smärtprodukten Onsolis, med förväntat FDA-godkännande under andra kvartalet 2009 och Kombinationsprodukten ketoprofen och omeprazol som är den första i sin klass som nått ett godkännande i Europa. De framtida royaltyintäkterna avseende Retigabine kan komma att bli väsentliga. GlaxoSmithKline och Valeant skall marknadsföra produkten över hela världen och om försäljningen når upp till förväntad nivå innebär det royaltyintäkter till Meda på upp till MSEK per år. Registreringsansökan för indikationen epilepsi bedöms inlämnas till FDA under Under de kommande åren skall Meda ytterligare förstärka positionen som ett världsledande specialty pharmaföretag. Framgångsrika förvärv har skapat goda och stabila kassaflöden med en ökad affärsmässig handlingsfrihet som följd. Med en produktportfölj som innehåller en rad väletablerade läkemedel kan lanseringar ske på nya marknader, inte minst den amerikanska. Medas starka pipeline bör också kunna öppna framtida möjligheter. Anders Lönner Koncernchef och VD 5

8 MEDA Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 6

9 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma Årsredovisning 2008 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNADEN En sammanvägning av flera branschbedömare visar att den globala läkemedelsmarknaden under 2008 uppgick till knappt 750 miljarder USD. Marknaden domineras av Nordamerika och Europa, där Nordamerika svarar för drygt 40 procent av den sammanlagda försäljningen och Europa för drygt 30 procent. De fem största marknaderna i Europa är Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien, som tillsammans utgör drygt 60 procent av den totala europamarknaden. Tillväxten för läkemedelsmarknaden i Nordamerika och Europa har under de senaste åren uppgått till mellan fyra och fem procent, där Nordamerika legat i den lägre delen av intervallet och Europa i den övre. för farmakologisk behandling. Nyutvecklade läkemedel riktade mot en relativt rik befolkningsgrupp innebär ofta ett högt pris. I många fall har priserna kunnat motiveras utifrån ett totalt socialt eller medicinskt perspektiv, då de medfört minskade kostnader av annat slag. I andra fall har läkemedelsbolagens marknadsföring drivit igenom ändrade förskrivningsmönster. Majoriteten av de ökade läkemedelskostnaderna i västländerna beror på en ökad förskrivning av nya och oftast dyrare läkemedelspreparat. Förändringar i det totala läkemedelsutbudet kan även ha en kostnadsdämpande effekt, t ex vid ökad förskrivning av generiska läkemedel, d v s synonyma läkemedel till dyrare originalläkemedel där patentet löpt ut för originalprodukten. Tillväxtfaktorer De viktigaste faktorerna för tillväxt är dels demografiska förändringar, med en åldrande befolkning och ökad användning av läkemedel, dels förändringar i läkemedelsutbudet. Den ökande andelen äldre i framförallt västvärlden medför en successivt ökad användning av läkemedel. Efterfrågan av läkemedel för åldersrelaterade sjukdomar ökar, liksom kostnaderna. Uppskattningsvis är den genomsnittliga läkemedelskostnaden för en 60-åring dubbelt så hög jämfört med en 20 år yngre människa. Förskjutningen från sjukhusvård till öppenvård leder också till att fler patienter behandlas med läkemedel under längre tid. Kontinuerlig underhållsbehandling för att förebygga sjukhusvistelse har fått såväl hög prioritet från vårdgivare som ökad acceptans från patienter. Tillkomsten av nya patienter samt den ökade läkemedelsanvändningen per patient utgör tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Kombinationen av att allt fler har råd att köpa läkemedel och en allt äldre befolkning har medfört att forskningen och utvecklingen av nya läkemedel i hög grad inriktas mot s k livsstilssjukdomar och sjukdomar som tidigare ej varit föremål LÄKEMEDELSMARKNAD UNDER FÖRÄNDRING Som ett resultat av den ökande konkurrensen inom läkemedelsindustrin har branschen under de senaste åren präglats av en ökad konsolidering. Flera av de stora internationella läkemedelsbolagen, Big pharma, har genomfört samgåenden, dels i syfte att utvinna skalfördelar inom produktion och marknadsföring, dels för att höja produktiviteten inom forskning och utveckling. Kännetecknande är också en allt tydligare koncentration mot att finna nya blockbusters, d v s läkemedel med mycket höga försäljningstal. Resultatet av denna utveckling är att Big pharma i allt högre grad styr sina resurser mot ett färre antal läkemedel. En effekt av satsningen på blockbusters är att en rad i sig medicinskt värdefulla produkter nedprioriteras av de stora företagen. Orsaken är att de framtida försäljningstalen bedöms för låga, eller att produkten är av lokal karaktär med försäljning på få geografiska marknader. I vissa fall lämnar även de stora läkemedelsbolagen vissa terapiområden helt och hållet, för att fokusera på de områden där de har en långsiktig forskning. De små, medelstora och nyetablerade läkemedelsföretagen tvingas av resursskäl att koncentrera sin verksamhet till vissa 7

10 MEDA Omvärldsbeskrivning & specialty pharma kärnområden. Det har lett till att en rad nya aktörer hittat en nisch på marknaden. Som specialister inom exempelvis forskning och utveckling, produktion eller marknadsföring och försäljning av läkemedel kan de erbjuda möjligheten till outsourcing, där mindre företag kan köpa specialiserade tjänster och därmed undvika att bygga de stora och kostsamma organisationer som traditionellt förknippats med läkemedelssektorn. Ändrade marknadsvillkor I Europa har den höga kostnaden för offentligt finansierade läke medel inneburit att inflytandet på val av läkemedel successivt förskjutits från föreskrivande läkare till olika typer av samordnande kommittéer och inköpsorganisationer. Även den amerikanska marknaden står inför stora förändringar. Direkta produktjämförelser både vad gäller medicinska egenskaper och pris blir allt vanligare, vilket väsentligt förändrat villkoren för läkemedelsindustrin. Läkemedelskostnaderna ökar Trots en ökad kostnadsmedvetenhet hos myndigheter inom sjukoch hälsovården världen över är prognosen att de sammanlagda läkemedelskostnaderna fortsätter att öka under de närmaste åren. Orsakerna är flera: efterfrågan på läkemedel ökar i takt med att befolkningen blir äldre. preventiv behandling av s k livsstilssjukdomar, särskilt då i form av blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel, ökar. en allt mer omfattande underhållsbehandling med nya dyra läkemedel vid exempelvis cancerbehandling. den prispressande effekt som flera stora patentutgångar medfört under de senaste åren väntas minska eftersom färre stora patentutgångar är att vänta framöver. Priskontroll kan utövas i huvudsak genom lagstiftning och regleringar av subventioner för receptbelagda läkemedel samt genom krav på förskrivare att alltid välja det billigaste likvärdiga preparatet. Regelverken skiljer sig åt mellan olika länder och kompliceras av att kravet på ökad konkurrens genom minimering av inträdeskraven för nya aktörer ställs mot kravet på en trygg och säker läkemedelsanvändning för konsumenterna. Även fluktuerande valutakurser kan resultera i betydande prisskillnader på samma läkemedel i olika länder. Ibland kan prisskillnaderna skapa utrymme för parallellhandel av läkemedel, vilket i sin tur effektivt hindrar alltför stora prisdifferenser. Generika Generiska läkemedel, d v s synonyma läkemedel där patentet löpt ut för originalprodukten, används ofta som alternativ till dyrare originalläkemedel. Den största marknaden finns i USA. Inom Europa skiljer sig användningen av generiska läkemedel väsentligt mellan olika länder. I flera av EUs nyaste medlemsstater, t ex länderna i Baltikum och Polen, står generiska läkemedel för en stor andel av den totala förskrivningen, i vissa länder över 70 procent räknat i volym. Samtidigt är den generiska förskrivningen fortfarande låg på flera stora marknader. Frankrike, Spanien och Italien är exempel på länder med låg andel. Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien placerar sig i mittenskiktet. Räknat i värde har dock Tyskland och Storbritannien den största försäljningen av generiska läkemedel. SPECIALTY PHARMA Som en konsekvens av redovisade trender inom läkemedelsindustrin har en ny typ av läkemedelsbolag vuxit fram, s k specialty pharmaföretag. Affärsidén grundas ofta på att offensivt tillvarata möjligheterna till produktförvärv av allt från mindre nischprodukter till potentiella blockbusters och samtidigt möta marknadens behov av kostnadseffektivitet. Inom specialty pharma förväntas en ökad konsolidering genom samgåenden. Ett specialty pharmaföretag kan ta ansvar för produktutvecklingen i den senare kliniska fasen, men avstår ofta från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen, eftersom kostnaden att ta fram ett nytt läkemedel från tidig klinisk forskning till lansering av färdig produkt har ökat dramatiskt. Produktanskaffning sker istället genom att aktivt och systematiskt identifiera produkter för inlicensiering eller förvärv. Medicinskt värdefulla produkter som nedprioriteras av de stora läkemedelsföretagen kan övertas och vidareutvecklas av specialty pharmaföretagen och genom ökad prioritering gällande marknadsföring och försäljning kan volymen bibehållas på en tillfredsställande nivå. Specialty pharmaföretagens produktportföljer kan innehålla allt från rena generikaläkemedel till vidareutvecklade specialistpro- 8

11 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma Årsredovisning 2008 dukter. Generellt ökar fokuseringen på specialistläkemedel riktade mot mindre men tydligt definierade målgrupper, niche busters. Specialty pharmaföretag är ofta en attraktiv samarbetspartner för läkemedels- och bioteknikbolag som saknar egna marknadsorganisationer. Här finns kapacitet och kompetens att ta hand om såväl potentiella storsäljare med hela världen som marknad som mindre nischprodukter, där marknadsföring och försäljning anpassas till lokala marknader. Specialty pharma-sektorn kan översiktligt delas in i tre segment, beroende på inriktning: 1. Förvärv och inlicensiering Strategin är att genom förvärv och inlicensiering bygga upp en produktportfölj inom ett begränsat antal terapiområden. Avgränsningen till ett fåtal terapiområden, men med möjlighet att inom dessa områden fokusera på både storsäljande läkemedel och nischprodukter, skapar möjlighet att med begränsad investering i kapital och risk konkurrera med avsevärt större företag och vinna betydande marknadsandelar. Inom segmentet återfinns företag som kompletterar marknadsföringen av specialistprodukter och förvärvade originalläkemedel med produktutveckling, t ex ny beredningsform eller ny indikation. Denna marknadsanpassade produktutveckling kallas ofta Product Life-Cycle Management. Medas ambition är att vara en av de ledande aktörerna i världen inom denna kategori av specialty pharmaföretag. 2. Drug Delivery Inriktningen är att specialisera sig på att utveckla olika former av läkemedelstillförsel, d v s finna nya metoder att få in läkemedelssubstansen i kroppen. Det kan t ex ske via tablett, kapsel, spruta, spray, inhalator eller plåster. Ofta används patentfria substanser som med ny administreringsteknik kan ge upphov till en ny, förbättrad och patentskyddad produkt. Riskerna och utvecklingskostnaderna för denna typ av produktutveckling är betydligt lägre än för traditionell forskning. I denna kategori återfinns både företag som enbart är inriktade på utveckling av nya drug delivery-teknologier och bolag som kombinerar utvecklingsteknologin med egen marknadsföring av de viktigaste egna produkterna, ofta i samarbete med andra företag. 3. Generika Affärsidén bygger på att i huvudsak marknadsföra och sälja generiska produkter. I vissa fall kan dessa produkter ur någon aspekt vara förbättrade. Fokusering sker i hög utsträckning på substanser för blockbuster-produkter, eftersom volym är en viktig faktor för generikabolag. 9

12 MEDA Medas strategi och utveckling Medas strategi och utveckling Medas affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Målet är att förstärka positionen och bli det världsledande specialty pharmaföretaget. Medlen är en aktiv förvärvsstrategi och organisk tillväxt genom marknads - anpassad produktutveckling. Från att ha varit ett agenturföretag i Norden med en omsättning om cirka 120 MSEK har Meda sedan 2000 utvecklats till ett ledande internationellt specialty pharmaföretag, med full representation i Europa och Nordamerika med egna försäljningsorganisationer i totalt 42 länder, cirka medarbetare inom marknadsföring och försäljning och en omsättning överstigande 10 miljarder SEK. Centralt i strategin var att bygga en framtid med egna produkter. Det har skett genom förvärv av produkträttigheter, ökad satsning på långsiktiga samarbeten och höjd kompetens inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Medas produktportfölj består idag av mer än 90 procent egna produkter, till skillnad från år 2001 då andelen var cirka 20 procent. Kundbehoven har mötts genom att verka kostnadseffektivt med medicinsk kvalitet som ledstjärna. Arbetet har i hög grad inriktats på att identifiera potentiella förvärvsobjekt och inlicensieringsmöjligheter. Under åren genomfördes flera förvärv av mindre läkemedelsföretag i norra Europa samt ett flertal produktförvärv av medicinskt välmotiverade produkter från bl a GlaxoSmithKline, Novartis, Wyeth och Omega Pharma/Pfizer. Parallellt startade också en uppbyggnad av egna marknadsbolag i viktiga europeiska länder, exempelvis Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Meda förvärvade 2005 den tyska läkemedelskoncernen Viatris, vilket innebar en milstolpe för bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet blev Meda ett av de ledande specialty pharmaföretagen i Europa. De tidigare aviserade planerna att bygga upp marknadsbolag på de större marknaderna i Europa verkställdes genom förvärvet av Viatris. Meda fick tillgång till flera etablerade marknadsorganisationer, vilket gav betydande försäljningssynergier. Genom förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision i början av 2007 befäste Meda ställningen som ett ledande europeiskt specialty pharmaföretag. Marknadspositionen förstärktes ytterligare på de viktigaste läkemedelsmarknaderna i Europa och slagkraften inom de högprioriterade terapiområdena hjärta/kärl och dermatologi ökade. I augusti 2007 genomförde Meda förvärvet av det amerikanska specialty pharmaföretaget MedPointe. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt specialty pharmaföretag med en egen försäljningsorganisation i USA. Under 2008 fortsatte expansionen, bl a genom förvärvet av Valeants läkemedelsverksamhet i Väst- och Östeuropa och förvärvet av världsrättigheterna till fyra läkemedel från schweiziska Roche. Omsättningen på årsbasis ökade till drygt 11 miljarder SEK, vilket innebär att Meda av idag är ett internationellt ledande specialty pharmaföretag. Strategin från 2000 gäller i allra högsta grad även för framtiden. Förvärvade bolag integreras omedelbart i Meda-koncernens organisation och tillskotten av såväl mogna produkter som specialistprodukter förs direkt över till den gemensamma produktportföljen. Marknadsföring har hög prioritet och Meda strävar ständigt efter att behålla det lilla bolagets styrka i form av en platt organisation med korta beslutsvägar och snabba arbetsprocesser. I kombination med det stora bolagets resurser skapar det tydliga konkurrensfördelar, som säkerställer att viktiga affärsmöjligheter kontinuerligt kan realiseras. Produktförvärv sker först efter noggranna analyser utifrån ett flertal kriterier, t ex produk- 10

13 Medas strategi och utveckling Årsredovisning 2008 tens fas i produktlivscykeln, styrkan i varumärket, patentskydd, lönsamhet, komplexitet i produktens formuleringar samt fortsatt potential för produktutveckling. Medas strategi innebär också en egen läkemedelsutveckling, i syfte att stärka en framtida organisk tillväxt inom de prioriterade terapiområdena. Under de senaste åren har en stark pipeline byggts upp. Som tidigare avstår dock Meda från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen, koncentrationen ligger istället på utvecklingsarbete i sen klinisk fas. Försäljningsutveckling MSEK Under 2008 har en rad viktiga framsteg gjorts avseende läkemedelsutvecklingen, innebärande att Meda ser registreringsgodkännande/lanseringsmöjligheter för flera produkter under I första hand gäller det: Astepro, en uppföljare till Astelin som godkändes av FDA i oktober Lansering startade första kvartalet Azelastin once-daily, där FDA accepterat registreringsansökan som fullständig för slutlig utvärdering. Onsolis, en ny smärtprodukt med förväntat FDA-godkännande under andra kvartalet Första kombinationsläkemedlet av NSAID och protonpumpshämmare, ketoprofen i kombination med omeprazol. Ytterligare information om Medas pågående utvecklingsprojekt återfinns på sid

14 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv Viktiga samarbeten och förvärv FÖRVÄRV AV VALEANTS LÄKEMEDELSVERKSAMHET I VÄST- OCH ÖSTEUROPA I september 2008 förvärvade Meda Valeants läkemedelsverksamhet i Väst- och Östeuropa. I förvärvet inkluderades även Valeants verksamhet i Mellanöstern och Afrika. Förvärvet har påverkat Meda positivt i flera avseenden, både på kort och lång sikt. Bland annat har Meda tillförts en egen försäljningsorganisation i Ryssland. I Östeuropa finns tydliga möjligheter till marknadssynergier med produkter från Medas pipeline och i Västeuropa stärks Medas position på marknaden ytterligare, framförallt i Storbritannien. Majoriteten av de förvärvade produkterna återfinns inom Medas prioriterade terapiområden dermatologi och CNS. Försäljningsnivån för den förvärvade verksamheten var för helåret 2008 cirka MSEK, varav Östeuropa utgjorde cirka 200 MSEK. Största marknader är Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien och Ryssland, både avseende omsättning och antal anställda. Den av Valeant förvärvade verksamheten i Mellanöstern och Afrika har en årlig försäljningsnivå överstigande 100 MSEK, varav Turkiet, Saudiarabien och Sydafrika står för huvuddelen. Omstruktureringen av Valeants verksamhet är klar och en ny organisationsstruktur har varit operativ sedan januari Den förvärvade produktportföljen innehåller bl a läkemedlen Mestinon, Tasmar, Solcoseryl, Dermatix, Efudix och Cesamet, som tillsammans omsätter drygt 500 MSEK på årsbasis. De sex produkter som nämnts ovan förskrivs i huvudsak av specialistläkare. FÖRVÄRV AV PRODUKTPORTFÖLJ FRÅN ROCHE I oktober 2008 förvärvade Meda världsrättigheterna för de fyra läkemedlen Marcoumar, Torem, Tilcotil och Aurorix av det schweiziska företaget Roche. Samtliga läkemedel har starka varumärken och sålde tillsammans för cirka 500 MSEK under 2008, huvudsakligen på marknaderna i Tyskland, Spanien, Schweiz, USA och Frankrike. Förvärvet har väsentligen stärkt Medas position inom terapiområdena hjärta/kärl, smärta/inflammation och CNS. MÖJLIGHET TILL VÄSENTLIGA ROYALTYINTÄKTER FRÅN RETIGABINE Genom samarbetet mellan läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline och Medas partner Valeant, avseende substansen Retigabine, har Meda möjlighet till väsentliga royaltyintäkter på framtida försäljning över hela världen. Retigabine utgör ett nytt sätt att påverka kaliumkanaler i det centrala nervsystemet och produkten har dokumenterats för behandling av epilepsi. Även utökade indikationer inom smärtområdet eftersträvas, t ex neuropatisk smärta. Den årliga försäljningspotentialen på världsmarknaden för indikationen epilepsi bedöms kunna uppgå till cirka 10 miljarder SEK. Meda är berättigad till sju procents royalty på försäljningen i USA (60 procent av världsmarknaden), sex till åtta procent på marknaderna i Europa (olika beroende på marknadsförsäljning och lönsamhet) samt tre procent på övriga marknader i Europa. Meda är också berättigad till att erhålla drygt 200 MSEK när vissa milestones, som ej är beroende av försäljningen, nås. 12

15 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2008 Förhandlingsteamen Meda och Valeant, i samband med slutförhandling av förvärvet av Valeants verksamhet i Väst- och Östeuropa. 13

16 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv STRATEGISKT SAMARBETE MED VALEANT Meda och Valeant ingick i augusti 2008 ett strategiskt samarbete i syfte att etablera s k joint ventures i Australien, Kanada och Mexiko, för att utveckla och marknadsföra såväl befintliga som framtida produkter. Meda kommer att vara majoritetsägare (55 procent) i dessa bolag. Joint venture-bolagen ansvarar för registreringsansökningar och marknadsföringen av produkterna, vilket inledningsvis kommer att inkludera Onsolis (behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter), Edluar (tillfällig behandling av sömnbesvär) och Flupirtin (smärtbehandling). FÖRVÄRV AV VÄRLDSRÄTTIGHETERNA TILL Edluar OCH OX-NLA AV OREXO Meda förvärvade i april 2008 världsrättigheterna till två av Orexos patenterade läkemedel i Fas III: Edluar och OX-NLA. Edluar har dokumenterats för tillfällig behandling av sömnbesvär och innehåller den väletablerade aktiva substansen zolpidem. Edluar använder en patenterad sublingual tablettformulering som ger snabb och effektiv insättande effekt. Produkten blev godkänd av FDA i mars OX-NLA är en patenterad nasal sprayformulering innehållande substansen ceterizin (antihistamin). Liposomerna i OX-NLA ger produkten unika egenskaper. UTÖKAT SAMARBETE MED RECORDATI I oktober 2008 tecknade Meda ett långsiktigt avtal med det italienska läkemedelsbolaget Recordati avseende försäljningen av Lercadip (lerkanidipin) på den spanska marknaden. Lercadip är en kalciumantagonist för behandling av högt blodtryck och försäljningen i Spanien uppgick under 2008 till cirka 60 MSEK. Meda har sedan tidigare ett långsiktigt samarbete med Recordati på flera andra marknader i Europa inom hjärt-/kärlområdet. FÖRVÄRV AV ELLEM I april 2008 förvärvade Meda svenska Ellem Läkemedel AB och kunde därmed utöka produktportföljen med bl a Bamyl (smärtlindring) och Cocillana-Etyfin (medel mot hosta). EUROPEISKT SAMARBETSAVTAL FÖR ORADISC I november 2008 tecknade Meda ett avtal med det amerikanska specialty pharmaföretaget Uluru Inc. som bl a avser de exklusiva försäljningsrättigheterna för OraDisc A i de flesta europeiska länder, inklusive Östeuropa. OraDisc A innehåller den aktiva substansen amlexanox som används för behandling av afte, blåsor i munnen. OraDisc A är en ny patenterad tunn löslig disc som läggs över såret i munnen och fastnar, varvid aktiv substans frigörs lokalt. 14

17 En översikt Årsredovisning 2008 Meda en översikt Dublin Ireland Nederländerna Cambridge Storbritannien Nederländerna Belgien Storbritannien Amsterdam Cambridge Netherlands UK Amstelveen Brussels Belgium Paris France Mérignac Bordeaux USA Decatur Somerset Norge Sverige Sverige Finland Finland Lisbon Portugal Spain Madrid Norge Oslo Åbo Estland Dublin Irland Irland Stockholm Ryssland Estland Letland Danmark LitauenLetland Danmark Litauen Köpenhamn Vitryssland Tyskland Polen Tyskland Polen Warszawa Cologne Tjeckien Radebeul Ukraina Bryssel Belgien Prag Slovakien Tjeckien Österike Slovakien Frankrike Paris Bad Schweiz Hamburg Ungern Wangen Wien Bratislava Budapest Frankrike Österike Schweiz Ungern Milano Serbien Mérignac Bordeaux Italien Moldavien Somerset Portugal Madrid Spanien Portugal Spanien Lisabon Italien Grekland Grekland Athen Istanbul Turkiet Turkiet Libanon Egypten Jordanien Saudi Arabien Verksamhet Meda är ett internationellt specialty pharmaföretag, med full representation i Europa och USA med egna försäljningsorganisationer i totalt 42 länder, cirka medarbetare inom marknadsföring och försäljning och en omsättning överstigande 10 miljarder SEK på årsbasis, inklusive förvärven under På övriga marknader i världen sker marknadsföring och försäljning via agenter och andra läkemedelsbolag. Totalt säljs Medas läkemedel i cirka 120 länder. Per den 31 dec 2008 hade Meda (2 440) medarbetare. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret är beläget i Solna utanför Stockholm. Meda är noterat under Large Cap på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange Stockholm. Under 2008 har Meda genomfört en rad förvärv av såväl nya företag som etablerade läkemedel och integrerat dem i koncernen. Samtidigt har arbetet med att utveckla nya produkter fortsatt med kraft, med målsättning att bygga upp en konkurrenskraftig pipeline, speciellt med inriktning mot marknaden i USA. 15

18 MEDA En översikt FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING MARGINALutveckling MSEK % Bruttomarginal EBITDA* * exkl engångseffekter Anställda per land FÖRSÄLJNING PER LAND* Portugal Nederländerna Belgien Sverige Storbritannien Spanien Övriga USA Övriga Danmark Nederländerna Belgien Storbritannien USA Frankrike Italien Frankrike Tyskland Spanien Italien Sverige Tyskland 16

19 En översikt Årsredovisning 2008 Produkter och prioriterade terapiområden Meda har byggt upp produktportföljen utifrån fem prioriterade terapiområden: astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/ inflammation, dermatologi och CNS, vilka tillsammans utgör cirka 80 procent av den totala försäljningen. Därutöver utgör lokala produkter en viktig del av produktportföljen. Meda fokuserar i ökad utsträckning på specialiserade läkemedel riktade mot mindre patientgrupper. Läkemedel av specialistkaraktär innebär ofta lägre försäljningsomkostnader då marknadsföringen kan riktas till en begränsad och tydligt definierad målgrupp. Marknaden för specialistläkemedel är i regel mindre konkurrensutsatt och mindre priskänslig till skillnad från en traditionell fokusering på storsäljande läkemedel, som kräver massiva marknadsföringsinsatser på en ofta mycket konkurrensutsatt marknad. FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE Lokala produkter CNS Dermatologi Smärta/Inflammation Astma/Allergi Hjärta/Kärl Urval av viktiga produkter Produkt Terapiområde Medas försäljning 2008, MSEK Jämfört med 2007, % ASTELIN Astma/Allergi * TAMBOCOR Hjärta/Kärl BETADINE Dermatologi MINITRAN Hjärta/Kärl ALDARA Dermatologi ZAMADOL Smärta/inflammation OPTIVAR Astma/Allergi * SOMA Smärta/inflammation * FORMATRIS Astma/Allergi NOVOPULMON Astma/Allergi * Majoriteten av denna försäljning tillkom genom förvärvet av MedPointe Inc. (numera Meda Pharmaceuticals Inc.) som genomfördes mitten av augusti Konsolideringseffekter påverkar därmed jämförelsen mot föregående år. 17

20 MEDA En översikt FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING AV DE VIKTIGASTE PRODUKTERNA under 2008 TERAPIOMRÅDE ASTMA/ALLERGI Astelin* Försäljningen av Astelin (behandling av allergisk och icke-allergisk rinit) uppgick till (611) MSEK. På den amerikanska marknaden uppgick försäljningen i lokal valuta till 206 MUSD, motsvarande en ökning pro forma med 9 procent. Optivar* Försäljningen av Optivar (behandling av allergisk konjunktivit) uppgick till 315 (164) MSEK. Novopulmon Försäljningen av Novopulmon (budesonide Novolizer, behandling av astma, KOL och bronkit) uppgick till 180 (172) MSEK. Produkten uppvisade en stark tillväxt på den tyska marknaden medan försäljningen till distributörer i Östeuropa påverkades jämförelsevis negativt till följd av en lageruppbyggnad under de tre första kvartalen. Formatris Försäljningen av Formatris (formoterol Novolizer, behandling av astma och KOL) uppgick till 180 (118) MSEK. Försäljningen ökade med 53 procent och det var en fortsatt hög efterfrågan i Tyskland samt lansering på flera nya europeiska marknader som drev tillväxten. TERAPIOMRÅDE HJÄRTA/KÄRL Tambocor Försäljningen av Tambocor (behandling av hjärtarytmier) uppgick till 901 (871) MSEK. Minitran Försäljningen av Minitran (förebyggande behandling av kärlkramp) uppgick till 508 (512) MSEK. TERAPIOMRÅDE SMÄRTA/INFLAMMATION Zamadol Försäljningen av Zamadol (behandling av moderat till svår smärta) uppgick till 378 (417) MSEK. Tramadolprodukterna uppvisar en sjunkande prisnivå på flera europeiska marknader. Soma* Försäljningen av Soma (muskelrelaxerande medel) uppgick till 314 (131). Ökningen förklaras i huvudsak av stark tillväxt för styrkan 250 mg på den amerikanska marknaden. TERAPIOMRÅDE DERMATOLOGI Betadine Försäljningen av Betadine (antiseptikum) uppgick till 798 (747) MSEK. Aldara Försäljningen av Aldara (behandling av bl a aktinisk keratos) uppgick till 415 (362) MSEK. * Majoriteten av denna försäljning tillkom genom förvärvet av MedPointe Inc. (numera Meda Pharmaceuticals Inc.) som genomfördes mitten av augusti Konsolideringseffekter påverkar därmed jämförelsen mot föregående år. 18

21 En översikt Årsredovisning 2008 MEDAS FUNKTIONSINDELNING Medas verksamhet delas in i fyra funktioner: Marknadsföring och Försäljning, Läkemedelsutveckling, Tillverkning och Administration. Antalet anställda uppgick den 31 december 2008 till 2 715, av vilka 53 procent kvinnor och 47 procent män. Marknadsföring och försäljning Marknadsorganisationen har cirka medarbetare i Europa och USA och kännetecknas av en effektiv och obyråkratisk struktur. Läs mer om marknadsföring och försäljning på sid 20. LÄKEMEDELSUTVECKLING Funktionen omfattar läkemedelsutveckling, regulatorisk verksamhet samt bolagets avdelning för affärsutveckling. Utvecklingsavdelningen fokuserar på marknadsanpassad produktutveckling och driver ett antal utvecklingsprojekt i sen klinisk och registreringsfas. Mer information om Medas läkemedelsutveckling och pipeline finns på sid 31. Tillverkning Tillverkningsfunktionen skall se till att produktflödet till Medas marknadsbolag säkerställs. Meda har tre egna tillverkningsenheter, två i Europa och en i USA. Mer information om Medas tillverkning finns på sid 35. Administration Inom funktionen Administration återfinns främst Medas finansavdelning och Group Services. Finansavdelningens uppgifter kan i huvudsak delas in i tre områden: Performance (budgetering, planering och uppföljning), Compliance (redovisning, rapportering och skatter) samt Risk management (valuta- och ränterisker samt försäkringar). Avdelningen Group Services omfattar företagets legala funktioner, varumärkeshantering och personaladministration. ANSTÄLLDA PER FUNKTION Administration Tillverkning Utveckling Marknadsföring och försäljning 19

22 MEDA Marknadsföring & försäljning Marknadsföring & försäljning Meda har sedan 2000 byggt upp och etablerat en konkurrenskraftig marknads- och försäljningsorganisation som täcker hela Europa och USA. Uppbyggnaden har skett parallellt med ökad lönsamhet. Förvärvade bolag har snabbt anpassats till Meda-modellen, där fokus på marknadsföring och personlig försäljning spelar en central roll. EBITDA-MARGINAL* % 40 ANSTÄLLDA, MARKNADSORGANISATION * exkl engångseffekter Marknadsorganisation Medas marknads- och försäljningsorganisation kännetecknas av en effektiv och obyråkratisk struktur med hög utbildningsnivå. Marknadsnärvaron är stark, via cirka medarbetare. I USA finns cirka 500 medarbetare och i Europa cirka fördelade på drygt 40 länder. MARKNADSORGANISATION PER LAND Övriga Nederländerna Ryssland Sverige Belgien Storbritannien USA Spanien Italien Frankrike Tyskland 20

23 Marknadsföring & försäljning Årsredovisning 2008 Marknadsföring Medas marknadsföring bygger på kunskap och kvalitet och är i hög utsträckning differentierad mellan olika länder och produkter, beroende på lokala lagar och vilket godkännande en produkt har, receptbelagd eller receptfri. Marknadsföring av receptbelagda läkemedel sker främst genom personlig försäljning kombinerad med utbildningsinsatser och seminarier, ofta i samarbete med kliniker. Personliga säljbesök utförs av läkemedelskonsulenter i samtliga länder och riktas till noggrant utvalda målgrupper. Receptfria läkemedel marknadsförs mot allmänheten via ett flertal olika kanaler: annonsering i tidningar och magasin, radio/tv, internet och andra medier. På vissa marknader är det även tillåtet att marknadsföra receptbelagda läkemedel direkt mot allmänheten. Det blir allt vanligare att enskilda patienter både vill ha mer information om olika läkemedel och känna en ökad delaktighet i beslut om behandling. Det innebär att allt fler patienter inhämtar egen information, inte minst via internet. En annan viktig kanal till patienterna, vid sidan av media, är de patientorganisationer som finns för de flesta folksjukdomar. Inom Meda pågår ett kontinuerligt arbete för att identifiera målgrupper med stor potential och att säkerställa att avsatta marknadsföringsresurser styrs till områden där de skapar mest värde. 21

24 MEDA Marknadsföring & försäljning Kunder För receptbelagda läkemedel utgörs den viktigaste målgruppen av läkare, sköterskor och annan sjukvårdspersonal på specialistkliniker och allmänläkarmottagningar. Inom sjukvården finns opinionsbildare, ledande specialister inom exempelvis läkemedelskommittéer, med starkt inflytande såväl internationellt som nationellt och lokalt. För Meda är det av stor vikt att informera om, och bygga upp ett förtroende för, företagets produkter gentemot samtliga dessa grupper. På många marknader fungerar läkemedelskommittéer eller inköpsorganisationer, Gate keepers, som industriella inköpare. Det kan vara statliga organisationer likväl som privata sjukförsäkringsbolag. De jämför och värderar olika produkters egenskaper och priser, fattar beslut om subventioneringsnivåer, utfärdar rekommendationslistor och tar direkta inköpsbeslut. Dessa gruppers inflytande ökar successivt både i Europa och USA, vilket leder till krav på ett annorlunda tänkande vad gäller kunden och kundernas behov, där evidence based medicine, d v s läkemedlets dokumenterade kliniska profil, i allt högre grad kompletteras med krav på kostnadseffektivitet och hälsoekonomiska vinster. På vissa marknader förhandlar organisationerna direkt med läkemedelsföretagen huruvida bolagets läkemedel skall omfattas av deras system eller inte. I takt med att Meda i allt högre utsträckning väljer att fokusera på specialistläkemedel, niche busters, blir också marknadsföringen allt mer inriktad mot specialistläkare. Det är stor skillnad i kostnad att marknadsföra läkemedel till specialistläkare, jämfört med målgruppen allmänläkare inom öppenvården. Överlag innebär läkemedel av specialistkaraktär lägre försäljningsomkostnader, eftersom marknadsföringen kan riktas till en begränsad och tydligt definierad målgrupp. På de största europeiska marknaderna är marknadsföringskostnaden per försäljningskrona gånger högre för produkter riktade mot allmänläkare, jämfört med produkter riktade mot specialistläkare. För receptfria läkemedel riktas marknadsföringen i hög grad direkt till slutkunden, d v s patienten. Apotek och andra inrättningar som tillhandahåller läkemedel är viktiga försäljningskanaler för receptfria läkemedel där personalen har en central roll då de ofta är rådgivande gentemot kunderna. 22

25 Marknadsföring & försäljning Årsredovisning 2008 Konkurrenter Läkemedelsmarknaden är mycket konkurrensutsatt. Produktens egenskaper i form av klinisk profil, effekt, biverkningar och kostnadseffektivitet, i jämförelse med andra preparat inom samma område, skapar grunden för dess position och framgång. Liksom för de flesta andra läkemedelsbolag består Medas huvudsakliga konkurrens av produktkonkurrens. Medicinskt värdefulla produkter, i kombination med en erfaren marknads- och försäljningsorganisation med specialistkompetens inom prioriterade terapiområden, ger viktiga fördelar i konkurrensen med andra läkemedelsbolag. Utöver produktkonkurrens utsätts Meda av konkurrens från framförallt andra läkemedelsföretag med liknande verksamhetsinriktning gällande förvärv av produkter och utlicensieringar. Medas goda marknadstäckning, med egna försäljningsorganisationer i 42 länder samt kapacitet för registrerings- och utvecklingsarbete, ger emellertid en unik marknadsposition med tydliga konkurrensfördelar. Vid större strukturaffärer kan konkurrensen även utgöras av riskkapitalbolag, ofta i samarbete med andra läkemedelsbolag. International Trade Business International Trade Business (ITB) är en affärsenhet inom Meda som ansvarar för de produkter som marknadsförs och distribueras av samarbetspartners, d v s i länder där Meda saknar egen försäljningsorganisation. Verksamheten bedrivs i ett 80-tal länder. ITBs partnering-process är en systematisk metod för att bearbeta Medas produkter på viktiga marknader. Ett beprövat marknadsföringskoncept används för produkter som sedan anpassas till lokala förhållanden. ITB har också som övergripande mål att skapa förutsättningar för nya försäljningsorganisationer på nya marknader. Bryssel Paris Madrid Marknadscentra Medas Marknadscentra är marknadsföringsorganisationer inom bolaget, utan geografisk anknytning, som utgör en stödfunktion för en grupp produkter inom ett visst terapiområde. Marknadscentra upprätthåller också relationer med opinionsbildare och internationella organisationer, s k Medical marketing. Andra viktiga uppgifter är att förmedla flöden med ändamålsenlig information om Medas samtliga produkter och bistå med utbyte av information, idéer och erfarenheter till de lokala försäljningsorganisationerna. Medas Marknadsföringscentra är internt uppdelade efter koncernens prioriterade terapiområden. Bad Homburg Meda har fyra marknadscentra i Europa inom områdena astma/allergi (Bad Homburg), hjärta/kärl (Paris), smärta/inflammation (Madrid) och dermatologi (Bryssel). 23

26 MEDA Produktportfölj Produktportfölj FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE VIKTIGA PRODUKTER PER TERAPIOMRÅDE Lokala produkter Astma/Allergi Zamadol SOMA Astelin Aldara CNS Betadine Optivar Dermatologi Hjärta/Kärl Novopulmon Smärta/Inflammation Minitran Tambocor Formatris Smärta/ Inflammation Dermatologi Hjärta/ Kärl Astma/ Allergi Medas prioriterade terapiområden är astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation, dermatologi och CNS, vars produkter under 2008 svarade för cirka 80 procent av den totala försäljningen. De 10 största enskilda produkterna utgör cirka 50 procent av den totala omsättningen, varav den största svarade för cirka 15 procent. Nedan följer en beskrivning av ett urval av Medas viktigaste produkter, fördelade på de prioriterade terapiområdena. Ett urval av övriga produkter beskrivs på sid 29. ASTMA/ALLERGI Astma och allergier är folksjukdomar som berör ett stort antal individer. Bara på de sju stora marknaderna USA, Japan, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien förväntas cirka 60 miljoner människor vara astmatiker och det finns prognoser om att t ex cirka 180 miljoner människor kan vara drabbade av allergisk rinit år KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) brukar vanligtvis också förknippas med astma- och allergisjukdomar. Även KOL är en folksjukdom och 2011 förväntas cirka 60 miljoner människor ha sjukdomen enbart på de sju stora marknaderna specificerade ovan. Bland Medas 10 viktigaste produkter återfinns fyra inom terapiområdet astma/allergi: Astelin (behandling av allergisk och icke allergisk rinit), Optivar (behandling av säsongsbetonad och icke säsongsbetonad allergisk konjunktivit), Novopulmon (behandling av astma, KOL och kronisk bronkit) och Formatris (behandling av astma och KOL). Exempel på andra av Medas produkter inom astma/ allergi är Allergospasmin (reproterol, natriumkromoglykat), vilket är ett kombinationsläkemedel för behandling av ansträngningsutlöst astma samt mild astma vid t ex allergier, och Ventilastin (salbutamol), ett bronkdilaterande läkemedel för symtomlindring vid astma och KOL. 24

27 Produktportfölj Årsredovisning 2008 EXEMPEL PÅ MEDAS VIKTIGASTE PRODUKTER INOM DET PRIORITERADE TERAPIOMRÅDET ASTMA/ALLERGI ASTELIN* Astelin innehåller den aktiva substansen azelastin och är en nässpray godkänd för behandling av allergisk och icke allergisk rinit. I Europa marknadsförs Medas azelastin-produkter under bl a varumärkena Allergodil och Rhinolast. Försäljningen under 2008 uppgick till (611) MSEK. Meda bedriver ett brett utvecklingsprogram för azelastin nässpray. 1. Astepro den nya formuleringen av azelastin nässpray, godkändes av FDA i oktober Azelastin nässpray once-daily lämnades in till FDA i augusti Kombinationsprodukt med azelastin och den väletablerade steroiden flutikason. Produkten befinner sig i Fas III. För vidare information se avsnittet Produkter under utveckling, sid 31. Astelin är skyddad i USA av ett patent till den 1 november 2010 och därefter med exklusivitet s k Pediatric Exclusivity till den 1 maj I enlighet med ingångna förlikningsavtal kan dock två bolag komma att starta försäljning av generisk produkt under mars respektive augusti Om så sker skall dessa bolag betala en royalty överstigande 30 procent till Meda under en viss tid. OPTIVAR* Optivar, innehållande substansen azelastin, är ett antihistamin i form av ögondroppar. I Europa marknadsför Meda azelastin ögondroppar bl a under varumärken som Optilast och Afluon. Optivar är godkänd för behandling av säsongsbetingad och icke-säsongsbetingad allergisk konjunktivit hos vuxna och barn, i USA hos barn från tre års ålder. Konjunktivit är en allergisk inflammation i ögats bindehinna och typiska kännetecken är röda, kliande och/eller rinnande ögonsymtom som vanligen uppträder i samband med överkänslighet, t ex vid höga pollenhalter eller vid kontakt med pälsdjur. Konjunktivit är en vanlig form av allergiskt besvär som drabbar många människor. I USA uppskattar man att nästan var fjärde person lider av allergisk konjunktivit i någon form. Försäljningen av Optivar uppgick under 2008 till cirka 315 (164) MSEK. Produkten är skyddad i USA av ett patent till den 1 november 2010 och därefter med exklusivitet s k Pediatric Exclusivity till den 1 maj I enlighet med ingångna förlikningsavtal kan dock ett fåtal bolag komma att starta försäljning av generisk produkt under december 2009 respektive under FORMATRIS Formatris tillhör läkemedelsgruppen bronkdilaterare eller långverkande betaagonister. Läkemedlet innehåller substansen formoterol och används för behandling av astma och KOL. Liksom Novopulmon är Formatris ett inhalationsläkemedel. Distributionen av läkemedlet i kroppen sker med hjälp av pulverinhalatorn Novolizer. Formatris finns tillgänglig i styrkorna 6 och 12 μg beroende på marknad. Försäljningen av Formatris uppgick under 2008 till 180 (118) MSEK. * Majoriteten av denna försäljning tillkom genom förvärvet av MedPointe Inc. (numera Meda Pharmaceuticals Inc.) som genomfördes mitten av augusti Konsolideringseffekter påverkar därmed jämförelsen mot föregående år. 25

28 MEDA Produktportfölj NOVOPULMON Novopulmon används för behandling av astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och kronisk bronkit. Novopulmon innehåller substansen budesonid och använder ett nytt inhalatorsystem, Novolizer, för läkemedelstillförsel. Novolizer är en påfyllningsbar och patenterad pulverinhalator MDPI (Multidose dry powder inhaler), som drivs enbart av den egna inandningen. Till skillnad från andra system avger Novolizersystemet flera signaler som indikerar korrekt inhalation och säkerställer att läkemedlet tillförs på rätt sätt. Novolizersystemet finns tillgängligt med olika läkemedelssubstanser för en fullständig astmaterapi. Förutom budesonid marknadsför Meda även Novolizer med substanserna formoterol och salbutamol. Novopulmon finns tillgänglig i styrkorna 200 µg och 400 µg, varav 200 µg är registrerad och lanserad på de flesta större europeiska marknaderna. I Tyskland är produkten marknadsledare. 400 µg är registrerad på de flesta större marknaderna i Europa och lanseringsarbete pågår på de marknader där godkännanden erhållits. Försäljningen av Novopulmon uppgick under 2008 till 180 (172) MSEK. HJÄRTA/ KÄRL Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen. Exempel på sådana är ateroskleros, förmaksflimmer och kroniska hjärtfel. Det finns ett stort antal riskfaktorer, t ex ålder, diet, träning, genetik, rökning och stress, som kan påverka prevalensen av hjärt- och kärlsjukdomar. USA, Tyskland och Japan är de länder som uppvisar högst prevalens av hjärt- och kärlsjukdomar. Bland Medas tio viktigaste produkter återfinns två inom terapiområdet hjärta/kärl: Tambocor (behandling av hjärtarytmi) och Minitran (behandling av kärlkramp, angina pektoris). Exempel på andra produkter inom hjärta/kärl är hypertoniläkemedlen Cibacen, Cibadrex, Zanidip och Zanipress samt Marcoumar (antikoagulantia) och Torem (loop-diuretikum). EXEMPEL PÅ MEDAS VIKTIGASTE PRODUKTER INOM DET PRIORITERADE TERAPIOMRÅDET HJÄRTA/KÄRL TAMBOCOR Tambocor är ett väletablerat läkemedel för behandling av hjärtarytmi (oregelbunden hjärtrytm) som drabbar 5 10 procent av befolkningen över 65 år. Tambocor är bl a registrerad för förebyggande samt behandling av paroxysmalt förmaksflimmer (upprepade attacker som bryts spontant), en av de vanligaste formerna av hjärtarytmi. Tambocors försäljning är koncentrerad till de större marknaderna i Europa. Förskrivningen sker via specialister. Cirka 80 procent av för- säljningen sker i Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland, där produkten är marknadsledare inom segmentet antiarytmika. Den aktiva läkemedelssubstansen i Tambocor är patentfri sedan mitten av 1990-talet. Tambocor controlled release har lanserats på flera marknader i Europa och utgör cirka 50 procent av den totala Tambocor-försäljningen. Försäljningen av Tambocor uppgick under 2008 till 901 (871) MSEK. 26

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Bokslutsrapport 2010-02-16 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 178 (10 675) MSEK, en ökning med 23% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 28% till 4 387

Läs mer

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner.

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner. Årsredovisning 2008 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Pressmeddelande 2002-08-27 Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. Resultatet per aktie ökade till

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2011 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 Vd har ordet 4 Verksamheten 2011 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Förvärv, avtal,

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2010 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 VD har ordet 4 Verksamheten 2010 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling 14 Avtal, samarbeten

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015 Årsredovisning 2015 Meda Produkterna 2 Året i korthet 3 Viktiga händelser efter 2015 4 VD-ord 6 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Marknad 16 Marknadsföring och försäljning 20 Produktportfölj

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q4 2010 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO 2010 ETT ÅR AV FÖRÄNDRINGAR Anpassning till fokus på underkläder Påbörjade investeringar för fortsatt tillväxt Ökat tempo i produktutvecklingen breddat sortiment

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS)

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Stockholm 1 september 2015 Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003 Pressmeddelande 2003-05-07 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003 Offensiv satsning i Pharma med flera läkemedel i lanseringsfas Produktförvärv från Lilly Resultatet per aktie belastades av:

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Kennet Rooth Verkställande direktör

Kennet Rooth Verkställande direktör Kennet Rooth Verkställande direktör Förvärvet av Swedish Orphan klart i januari 2010 Biovitrum -Forskning & utveckling -Utvecklingsportfölj - Affärsutveckling -Tillverkning Swedish Orphan -Internationell

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Uppsala 29 april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick till 289 (300) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10 (56) MSEK. Intäkterna inom produktområde

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 4 900 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

Biora AB Bokslutskommuniké 2000 1 (8) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Biora AB (publ) 2001-02-08

Biora AB Bokslutskommuniké 2000 1 (8) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Biora AB (publ) 2001-02-08 Biora AB Bokslutskommuniké 2000 1 (8) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Biora AB (publ) 2001-02-08 Procentuell 2000 1999 förändring Försäljning, MSEK 89,2 73,6 +21 Rörelseresultat, MSEK - 78,7-91,8 Resultat efter

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Meda AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport 2008-05-06 Meda AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 570 (1 788) MSEK, en ökning med 44% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 55% till

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1april 30 juni 2008 1 januari 30 juni 2008 Nettoomsättning 50,5 msek Nettoomsättning 99,0 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt Impotensläkemedel med snabbare och säkrare effekt Kort om Karessas vd Torbjörn Kemper VD Tidigare erfarenhet: Agenda 1 En introduktion till Karessa 2 3 4 5 6 7 Problemen med dagens behandling av impotens

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning.

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. läkemedelsföretaget Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. 58 pharma industry nr 4 13 CELGENE - uppstickare

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

B io P h BioPhausia a u s ia

B io P h BioPhausia a u s ia BioPhausia 2005 BioPhausia 2005 BioPhausia i korthet BioPhausia är ett specialiserat läkemedelsbolag, ett så kallat Specialty Pharma-bolag, verksamt på den nordiska marknaden. BioPhausia erbjuder sjukvården

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Delårsrapport Januari - Juni 2008 Delårsrapport Januari - Juni 2008 Ökad omsättning och fortsatt stark tillväxt i abonnentportföljen Antal nya abonnenter ökar med 121% jämfört med 1 januari - 30 juni 2007 Omsättningen ökar med 45% Återbetalningstiden

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

H & M Hennes & Mauritz AB

H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport (-12-01 - -05-31) H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport Första halvåret (-12-01 -05-31) H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under första

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer