Information till aktieägarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari september 31 oktober Anmälan Anmälan skall ha kommit Meda tillhanda senast den 29 april 2008 kl och innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Årsstämma Ordinarie årsstämma hålles tisdag den 6 maj 2008 kl i bolagets lokaler, Pipers väg 2A, Solna. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: Dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 29 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget: Meda AB, Box 906, Solna, telefon , fax eller via e-post till Registrering Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt förs in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara gjord senast den 29 april Adressändringar bör snarast meddelas kontoförande institut.

3 Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2007 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och Specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Viktiga samarbeten och förvärv 16 Meda en översikt 21 Marknadsföring och försäljning 26 Produktportfölj 32 Utveckling 36 Tillverkning 38 Medas ansvar 46 Förvaltningsberättelse 106 Förslag till vinstdisposition 107 Revisionsberättelse 108 Finansiell översikt 110 Bolagsstyrningsrapport 112 Rapport om internkontroll 113 Definitioner 114 Riskfaktorer 116 Meda-aktien 120 Styrelse 122 Ledande befattningshavare 124 Produktöversikt 126 Adresser 128 Ordlista 52 Räkenskaper koncernen 56 Noter koncernen 91 Räkenskaper moderbolaget 96 Noter moderbolaget 1

4 MEDA Milstolpar under året Milstolpar under året Etablering i USA genom förvärv av MedPointe Förvärvet av MedPointe etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Meda har nu en stark plattform för fortsatt expansion också i USA, världens största läkemedelsmarknad. Förstärkt hemmamarknad genom förvärv av Recip Förvärvet av Recip, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt, tillförde Meda väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet. Medas hemmabas stärktes och därutöver kan nya produktmöjligheter ur Recips portfölj kommersialiseras utanför Norden. Ny smärtprodukt för den amerikanska marknaden Förvärvet av de exklusiva rättigheterna till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico, tillförde Meda en unik och patenterad produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Produkten befinner sig i registreringsfas. Potentialen är stor och Meda äger sedan tidigare även de europeiska rättigheterna. Sotirimod en uppföljningsprodukt till Aldara Förvärvet av de europeiska rättigheterna till substansen sotirimod från amerikanska 3M stärkte Medas position inom indikationsområdet aktinisk keratos. Sotirimod befinner sig i utvecklingsfas III och är en uppföljare till läkemedlet Aldara (imiquimod). Etablering av marknadsbolag i Turkiet Ett marknadsbolag i Turkiet med en försäljningsstyrka på 30 personer har etablerats. 2

5 Verksamheten 2007 i siffror Årsredovisning 2007 Verksamheten 2007 i siffror Koncernens nettoomsättning uppgick till (5 256) MSEK. Rörelseresultatet ökade till (1 434) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade rörelseresultatet till (1 112) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,50 (3,63) SEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet per aktie till 3,68 (2,65) SEK. Utdelningen per aktie föreslås bli 0,75 (0,50) SEK. Resultatet efter skatt steg till 833 (788) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till 874 (577) MSEK. NETTOOMSÄTTNING MSEK EBITDA-MARGINAL* % *exkl. engångseffekter RÖRELSERESULTAT* RESULTAT EFTER SKATT* MSEK MSEK *exkl. engångseffekter *exkl. engångseffekter 3

6 MEDA VD har ordet VD har ordet Meda är numera ett välkänt bolag med en organisation med unik kompetens i både USA och Europa. Verksamheten under 2007 har präglats av flera viktiga förvärv och nya samarbeten. Meda har utvecklats från ett europeiskt till ett internationellt Specialty pharmaföretag med en stark pipeline. Med förvärvet av det amerikanska läkemedelsbolaget MedPointe tog Meda steget in på världens största enskilda läkemedelsmarknad. Etableringen i USA var noga planerad och ett steg helt i linje med vår affärsidé. Lägg därtill förvärvet av det nordiska läkemedelsbolaget Recip, ett produktpaket från Wyeth, en rad rättigheter till läkemedel under utveckling från Ethypharm, 3M och BioDelivery Sciences samt ett utökat samarbete med Recordati. Det sammanlagda resultatet är ett Meda med försäljning i cirka 120 länder, egna dotterbolag i 26, en marknadsförings- och försäljningsorganisation omfattande fler än personer och en omsättning som översteg 8 miljarder SEK år Meda-modellen Medas expansion under 2007 har konsekvent följt den tidigare fastlagda strategin. Förvärven av nya bolag bygger på möjligheten till en omedelbar integration i koncernen och att tillskotten av mogna produkter och specialistprodukter samt produktutvecklingsmöjligheter kan tillföras produktportföljen. Vi bygger offensivt ett läkemedelsbolag efter de nya marknadsförutsättningarna: 1) Låg byråkratiseringsnivå, 2) Bättre effektivitet i marknadsorganisationen, 3) Outsourcing. Integrationsarbetet vid förvärv innebär att nya verksamheter snabbt anpassas till Meda-modellen. Utgångspunkten är att Medas organisation skall vara platt och beslutsvägarna skall förbli korta, vilket uppmuntrar affärsmannaskapet inom hela koncernen. Att Medas strategi är framgångsrik bevisades återigen under Omsättningen ökade till (5 256) MSEK, innebärande en tillväxt om 55 procent. Samtidigt ökade lönsamheten ännu snabbare. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och exklusive engångseffekter ökade med 79 procent till MSEK. EBITDA-marginalen, exklusive engångseffekter, nådde 32,8 (28,4) procent. 4

7 VD har ordet Årsredovisning 2007 Medas expansion och fortsatta framgångar på marknaden bygger på kombinationen av den entusiasm och uppoffrande arbete som medarbetarna visar i det dagliga arbetet och det stöd och förtroende aktieägarna ger i arbetet med att fortsätta utveckla koncernen. Vägen framåt är tydlig. Meda-modellen är grundbulten i det operativa arbetet och så effektiv att den kan appliceras på nya verksamheter i sin helhet, oavsett land eller kontinent. Framtiden De framtida utmaningar Meda står inför är spännande. Det handlar dels om nya produktlanseringar, dels om etablering på nya marknader. Därutöver kommer möjligheter till nya förvärv. Produktmässigt står Meda bl a inför en lansering av BEMA Fentanyl (en patenterad smärtprodukt) i USA och Europa, där vår ambition är att nå en omsättning väl överstigande en miljard SEK. Under 2008 planeras även en ny förbättrad form av Astelin (azelastin nässpray) att introduceras. Astelin har sin härkomst från förvärvet av MedPointe och den nya formuleringen har i kliniska studier givit förbättrad effekt jämfört med nuvarande produkt. Vidare avses den första kombinationsprodukten av ett NSAID (ketoprofen) och en protonpumpshämmare (omeprazol) att lanseras i Europa. Produkten reducerar magbiverkningar vid smärtbehandling. Konsolideringen av den globala läkemedelsindustrin fortsätter och som en naturlig följd kommer nya affärsmöjligheter att uppstå. Dessutom har utvecklingsbolagen fler produkter som närmar sig marknaden. Meda är numera ett välkänt bolag med en slagkraftig marknadsorganisation med unik kompetens i både USA och Europa. Det gör Meda till en mycket intressant samarbetspartner. Med Medamodellen som bas och goda erfarenheter av att integrera såväl nya företag som etablerade läkemedel och läkemedel under utveckling kommer Meda ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt med lönsamhet och kontrollerad risk. För några år sedan uttalade jag en ambition om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Vår nya ambition är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. Arbetet med att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget fortsätter. Anders Lönner Koncernchef och VD För några år sedan uttalade jag ett mål om att vi kunde fördubbla omsättningen till 10 miljarder SEK vilket vi hoppas kunna nå under Den nya ambitionsnivån är att nå en försäljning på 20 miljarder SEK inom fem år. 5

8 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma 6

9 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNADEN De största läkemedelsmarknaderna utgörs av Nordamerika och Europa där Nordamerika svarar för knappt hälften av den sammanlagda försäljningen av läkemedel i världen. Europa står för cirka en tredjedel av den globala läkemedelsförsäljningen. Europas största marknader, ofta benämnda Big Five, består av Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien. Dessa länder svarar för över hälften av Europas sammanlagda läkemedelsförsäljning. De enskilt största marknaderna är Tyskland och Frankrike. Tillväxtfaktorer De viktigaste faktorerna för tillväxt inom den globala läkemedelsförsäljningen beror framförallt på demografiska förändringar med en åldrande befolkning och ökad användning av läkemedel samt förändringar i läkemedelsutbudet. Den ökade andelen äldre i framförallt västvärlden medför en större användning av läkemedel. Efterfrågan av läkemedel för åldersrelaterade sjukdomar ökar, liksom kostnaderna. Uppskattningsvis dubbleras den genomsnittliga läkemedelskostnaden för en 60-åring jämfört med en 20 år yngre människa. Förskjutning från sjukhusvård till öppenvård leder till att fler patienter behandlas med läkemedel under längre tid. Kontinuerlig underhållsbehandling för att förebygga sjukhusvistelse har fått hög prioritet från vårdgivare och ökad acceptans från patienter. Tillkomsten av nya patienter samt den ökade läkemedelsanvändningen per patient utgör tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Kombinationen av att allt fler har råd att köpa läkemedel och en allt äldre befolkning har medfört att forskningen och utvecklingen av nya läkemedel i hög grad inriktas mot s k livsstilssjukdomar och sjukdomar som tidigare ej varit föremål för farmakologisk behandling. Nyutvecklade läkemedel riktade mot en relativt rik befolkningsgrupp innebär ofta ett högt pris. I många fall har priserna kunnat motiveras utifrån ett totalt socialt eller medicinskt perspektiv, då de medfört minskade kostnader av annat slag. I andra fall har läkemedelsbolagens marknadsföring drivit igenom ändrade förskrivningsmönster. Majoriteten av de ökade läkemedelskostnaderna i västländerna beror på en ökad förskrivning av nya och oftast dyrare läkemedelspreparat. Förändringar i det totala läkemedelsutbudet kan även ha en kostnadsdämpande effekt, t ex vid ökad förskrivning av generiska läkemedel. 7

10 MEDA Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma LÄKEMEDELSMARKNAD UNDER FÖRÄNDRING Den ökande konkurrensen inom läkemedelsindustrin har medfört en ökad konsolidering. Flera av de stora multinationella läkemedelsbolagen, Big pharma, har genomfört samgåenden i syfte att utvinna skalfördelar inom produktion och marknadsföring samt främja produktiviteten inom forskning och utveckling. Drivkraften att finna nya blockbusters, d v s läkemedel med mycket höga försäljningstal, har inneburit att Big pharma koncentrerat sina aktiviteter och ökat fokuseringen på ett färre antal storsäljande läkemedel. En effekt av satsningen på blockbusters är att en rad i sig medicinskt värdefulla produkter, som inte är tillräckligt stora eller är av lokal karaktär, nedprioriteras av de stora företagen. I vissa fall lämnar läkemedelsbolagen också helt vissa terapiområden för att ägna sig åt de områden där de har långsiktig forskning. I takt med att fler mindre läkemedelsbolag växer fram och fokus på kärnverksamheten blir allt viktigare har outsourcing inom läkemedelsindustrin blivit vanligt förekommande. Big pharma hade tidigare i det närmaste monopol på kunskaper och resurser inom utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel, men idag finns alla dessa tjänster att tillgå genom specialiserade företag. Dessa aktörer tillhandahåller tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcing ökar möjligheterna för mindre företag som i samarbete med andra kan utveckla nya läkemedel och förbättra egenskaperna hos redan etablerade läkemedel inom valda nischer. Det kan ske utan att företagen var för sig besitter stora och kostsamma organisationer som hittills förknippats med läkemedelssektorn. Ändrade marknadsvillkor I Europa har den höga kostnaden för offentligt finansierade läkemedel lett till en successiv förskjutning av inflytande på läkemedelsvalet från den förskrivande läkaren till olika typer av samordnande kommittéer och inköpsorganisationer. Den offentligt finansierade sjukvården, i egenskap av beställare, har således ökat sin påverkan i syfte att uppnå en mer rationell läkemedelsanvändning. Direkta produktjämförelser både vad gäller medicinska egenskaper och pris kommer därvid i centrum. Det förändrar de tidigare villkoren för läkemedelsindustrin. Orsakerna är flera: efterfrågan på läkemedel ökar i takt med att befolkningen blir äldre, ökad preventiv behandling av s k livsstilssjukdomar, särskilt då i form av blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel samt ökad underhållsbehandling med nya dyra läkemedel vid exempelvis cancerbehandling. Den prispressande effekten flera stora patentutgångar medfört under de senaste åren väntas också minska när betydligt färre stora patentutgångar är att vänta framöver. Priskontroll kan utövas i huvudsak i form av lagstiftning och regleringar av subventioner för receptbelagda läkemedel och genom krav på förskrivare att alltid välja det billigaste likvärdiga preparatet. Regelverk skiljer sig åt mellan länder, även inom EU, och kompliceras av att kravet på ökad konkurrens genom minimering av inträdeskraven för nya aktörer ställs mot kravet på en trygg och säker läkemedelsanvändning för konsumenterna. Skillnader i regelverk och lagstiftning tillsammans med valutakursskillnader kan också resultera i signifikanta prisskillnader på samma läkemedel i olika länder. Ibland kan prisskillnaderna skapa utrymme för parallellhandel av läkemedel vilket i sin tur effektivt hindrar alltför stora prisskillnader. Generika Generiska läkemedel, d v s synonyma läkemedel där patentet löpt ut för originalprodukten, används ofta som alternativ till dyrare originalläkemedel. Användningen skiljer sig stort mellan olika länder. Den största marknaden för generika är USA. Inom Europa skiljer sig användningen av generiska läkemedel stort mellan olika länder. I flera av EUs nyaste medlemsstater, t ex länderna i Baltikum och Polen, står generiska läkemedel för en stor andel av den totala förskrivningen, i vissa länder över 70 procent räknat i volym. Samtidigt är den generiska förskrivningen fortfarande låg på flera stora marknader. Frankrike, Spanien och Italien är exempel på länder med låg andel generiska läkemedel. Sverige och Danmark, liksom Tyskland och Storbritannien, placerar sig i mittenskiktet vad gäller andelen generisk förskrivning. Tyskland och Storbritannien har dock den största försäljningen av generiska läkemedel räknat i värde. Läkemedelskostnaderna i fokus Läkemedelskostnaderna spås öka under de närmaste åren trots en ökad kostnadsmedvetenhet hos myndigheter världen över. 8

11 Omvärldsbeskrivning & Specialty pharma Årsredovisning 2007 SPECIALTY PHARMA Som en konsekvens av redovisade trender inom läkemedelsindustrin har en ny typ av läkemedelsbolag vuxit fram, s k Specialty pharmaföretag. Affärsidén grundas ofta på att offensivt tillvarata möjligheterna till produktförvärv av allt från mindre nischprodukter till potentiella blockbusters och samtidigt möta marknadens behov av kostnadseffektiva lösningar. Ett Specialty pharmaföretag kan ta ansvar för produktutvecklingen i den senare kliniska fasen, men avstår ofta från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen, då kostnaden att ta fram ett nytt läkemedel från tidig klinisk forskning till lansering av färdig produkt har ökat markant, i genomsnitt från 800 MUSD år 2001 till MUSD Risken för misslyckanden är samtidigt stor. Istället sker produktanskaffning genom att aktivt och systematiskt arbeta med identifiering av produkter för inlicensiering eller förvärv. Intressanta produkter som fasas ut i samband med den omfattande strukturförändringen inom läkemedelsbranschen kan övertas och utvecklas av Specialty pharmaföretag. Genom ökat fokus på marknadsföring och Product Life-Cycle Management kan försäljningspotentialen vidareutvecklas för sådana läkemedel. Produktportföljen kan innehålla allt från rena generikaläkemedel till vidareutvecklade specialistprodukter. Generellt ökar fokuseringen på specialistläkemedel riktade mot en mindre men tydligt definierad målgrupp, niche busters. Specialty pharmaföretag är ofta en attraktiv samarbetspartner för läkemedels- och bioteknikbolag som saknar egna marknadsorganisationer. Här finns kapaciteten och kunskapen att ta hand om potentiella storsäljare likväl som mindre nischprodukter och marknadsföringen kan i högre grad anpassas lokalt till de förutsättningar som gäller för olika marknader. Specialty pharma-sektorn kan sägas vara indelad i tre segment beroende på inriktning: 1. Förvärv och inlicensiering Bolag som genom förvärv och inlicensiering byggt upp en produktportfölj inom ett eller ett begränsat antal terapiområden. Avgränsningen till ett fåtal terapiområden och fokusering på nischprodukter skapar möjlighet, att med begränsad investering i kapital och risk, konkurrera med avsevärt större företag och ta betydande marknadsandelar. Inom segmentet återfinns bolag som kompletterar marknadsföringen av specialistprodukter och förvärvade originalläkemedel med produktutveckling, t ex ny beredningsform eller ny indikation. Denna marknadsanpassade produktutveckling kallas ofta Product Life-Cycle Management. Medas ambition är att spela en central roll inom denna kategori av Specialty pharmaföretag. 2. Drug Delivery Företag som specialiserat sig på utveckling av olika former av läkemedelstillförsel, d v s finna nya metoder att få in läkemedelssubstansen i kroppen, t ex via tablett, kapsel, spruta, spray, inhalator eller plåster. Ofta används patentfria substanser som med ny administreringsteknik kan ge upphov till en ny, förbättrad och patentskyddad produkt. Dessutom är riskerna och utvecklingskostnaderna för denna typ av produktutveckling betydligt lägre än för traditionell forskning. I denna kategori återfinns både bolag som enbart är inriktade på utveckling av nya drug deliveryteknologier och bolag som kombinerar utvecklingsteknologin med egen marknadsföring av de viktigaste egna produkterna, ofta i samarbete med andra bolag. 3. Generika Bolag som i huvudsak ägnar sig åt försäljning av generiska produkter och i vissa fall kompletterar dem med synonyma produkter under andra varumärken. Ibland kan dessa produkter vara förbättrade ur någon aspekt. Fokusering sker i hög utsträckning på substanser för blockbuster-produkter då volym är en viktig faktor för generikabolag. 9

12 MEDA Medas strategi och utveckling Medas strategi och utveckling Medas affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Mål Förstärka positionen och bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. Medel Aktiv förvärvsstrategi och organisk tillväxt genom marknadsanpassad produktutveckling. Search and development istället för Research and development Meda fortsätter uppbyggnaden av sin verksamhet kring samma affärsidé som tidigare. Sedan år 2000 har företaget utvecklats från ett litet svenskt läkemedelsföretag till ett nordeuropeiskt, till ett paneuropeiskt och genom förvärvet av MedPointe vidare till ett internationellt Specialty pharmaföretag med målsättningen att bli det världsledande Specialty pharmaföretaget. För att nå dit följer Meda en grundläggande strategi som i huvudsak bygger på förvärv av produkter och bolag som passar in i Medas prioriterade terapiområden. Produktanskaffning sker genom search and development, inte genom research and development, som i de traditionella läkemedelsbolagen. Det innebär ett aktivt och systematiskt arbete för att identifiera produkter för inlicensiering eller förvärv. Den fastslagna strategin tillämpas konsekvent, steg för steg, genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten. Strategin kompletteras i allt högre utsträckning av egen läkemedelsutveckling i syfte att stärka en framtida organisk tillväxt inom bolagets prioriterade terapiområden. Meda har under de senaste åren byggt upp en stark pipeline, men som tidigare avstår bolaget från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen. Fokus ligger istället på utvecklingsarbete i sen klinisk fas. Läs mer om Medas pågående utvecklingsprojekt på sid 32. Marknadsföring och försäljning prioriteras och Meda strävar efter att behålla det lilla bolagets styrkor i form av platt organisation med korta beslutsvägar och snabba arbetsprocesser. I kombination med det stora bolagets resurser skapar det tydliga konkurrensfördelar som bidrar till att viktiga affärsmöjligheter kontinuerligt kan realiseras. BOLAGETS UTVECKLING Meda har sedan år 2000 förändrats från grunden. Från att ha varit ett agenturföretag i Norden med en omsättning om cirka 120 MSEK, har Meda utvecklats till ett ledande internationellt Specialty pharmaföretag med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. Grunden till Medas plattform som ett Specialty pharmaföretag etablerades under åren Medas VD, Anders Lönner, ställde upp en ny målsättning innebärande att Meda skulle bygga sin framtid på egna produkter. Det skulle ske genom förvärv av produkträttigheter, ökad satsning på långsiktiga samarbeten och höjd kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling. Marknadsföring och försäljning skulle prioriteras och dotterbolag omorganiserades till effektiva marknadsorganisationer. Kundbehoven skulle mötas genom att verka kostnadseffektivt med medicinsk kvalitet som ledstjärna. Arbetet inriktades i hög grad på identifiering av förvärvsobjekt och inlicensieringsmöjligheter. Under åren genomfördes flera förvärv av mindre läkemedelsföretag i norra Europa samt ett flertal produktförvärv av medicinskt välmotiverade produkter från bl a GlaxoSmithKline, Novartis, Wyeth och Omega Pharma/Pfizer. Parallellt startade också en uppbyggnad av egna marknadsbolag i viktiga europeiska länder som t ex Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. År 2005 offentliggjorde Meda det strategiska förvärvet av den tyska läkemedelskoncernen Viatris. Förvärvet innebar en milstolpe för bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet blev Meda ett av de ledande Specialty pharmaföretagen i Europa. De tidigare aviserade 10

13 Medas strategi och utveckling Årsredovisning 2007 planerna att bygga upp marknadsbolag på de större marknaderna i Europa verkställdes genom förvärvet av Viatris, då bolaget fick tillgång till etablerade marknadsorganisationer. Förvärvet innebar också viktiga produktsynergier då Medas produkter kunde marknadsföras på flera marknader. Förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision i början av 2007 var ett konsekvent led i Medas strategi att bli det ledande europeiska Specialty pharmaföretaget. Genom affären uppnådde Meda flera strategiska fördelar. Marknadspositionen förstärktes ytterligare på de viktigaste läkemedelsmarknaderna i Europa och slagkraften inom de högprioriterade terapiområdena hjärta/kärl och dermatologi ökade. I augusti 2007 genomförde Meda det strategiska förvärvet av det amerikanska Specialty pharmaföretaget MedPointe. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmaföretag med egen organisation även i USA. Medas produktportfölj utgörs i dag till cirka 90 procent av egna produkter till skillnad från år 2001 då andelen var cirka 20 procent. Meda har därmed nått en position där huvuddelen av försäljningen kommer från egna produkter. Fullständig marknadstäckning i både Europa och USA, i kombination med en erfaren marknadsorganisation med specialistkompetens inom prioriterade terapiområden innebär tydliga konkurrensfördelar. Meda är idag en mycket attraktiv partner för utvecklings- och läkemedelsbolag som söker samarbete rörande marknadsföring och försäljning. Produktportfölj % En grundläggande del i bolagets strategi är långsiktig kontroll över produktportföljen. Idag utgörs cirka 90 procent av försäljningen av egna produkter. Försäljningsutveckling MSEK Egna produkter Inlicensierade produkter 11

14 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv Viktiga samarbeten och förvärv Samarbetsavtal med Novamed avseende den kinesiska marknaden Förvärv av ett tiotal etablerade läkemedel i Europa från det amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth Förvärv av rättigheter till kombinationen av ett NSAID och en protonpumpshämmare Förvärv av europeiska rättigheterna till substansen sotirimod, en uppföljare till läkemedlet Aldara Utökat samarbete med det italienska läkemedelsbolaget Recordati för Zaneril FÖRVÄRV AV MEDPOINTE I augusti 2007 genomförde Meda förvärvet av det amerikanska bolaget MedPointe Inc., ett snabbväxande privatägt amerikanskt Specialty pharmabolag. Förvärvet etablerade Meda som ett internationellt Specialty pharmabolag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Förvärvspriset för MedPointe var MSEK: MSEK i kontant betalning och 17,5 miljoner nyemitterade aktier i Meda som bokfördes till 98,50 SEK per aktie. Nya aktieägare i Meda blev The Carlyle Group, The Cypress Group LLC, två av världens största private equity-fonder, och andra amerikanska aktieägare, vilka tillsammans fick en ägarandel i Meda motsvarande cirka 7 procent. Antalet anställda i MedPointe uppgick vid förvärvstillfället till totalt 710. Bolaget täcker hela USA med cirka 500 anställda inom marknadsföring och försäljning. Marknadsaktiviteterna riktas främst till specialister inom allergi och smärtbehandling men även till allmänläkare. Bolagets största produkter, Astelin och Optivar, innehåller den aktiva substansen azelastin. Astelin är en nässpray godkänd för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Optivar är ögondroppar godkända för behandling av allergisk konjunktivit. Inom smärtområdet återfinns Soma (behandling av akuta smärttillstånd i muskelskelettområdet) som under hösten 2007 erhöll ett godkännande från FDA för en lägre styrka (250 mg) som ny rekommenderad dos för behandling av akuta smärttillstånd. Lanseringen har inletts. MedPointe har utvecklat ett program av nära förestående men också långsiktiga möjligheter för azelastin. Meda avser att kommersialisera dessa möjligheter i USA, Europa och på andra viktiga marknader. Totalt sett har MedPointe under flera år investerat betydande belopp i produktutveckling och byggt upp en stark pipeline av nya produkter, investeringar som utgör en tillväxtmöjlighet både avseende omsättning och lönsamhet. Nettoomsättningen för MedPointe under första halvåret 2007 uppgick till cirka 145 MUSD, vilket på årsbasis motsvarar en förvärvsmultipel på omsättningen om cirka 2,6. Bolaget konsoliderades fr o m den 21 augusti 2007 och försäljningen till 31 december 2007 uppgick till 801 MSEK. Integrationsarbetet, innefattande lönsamhetsförbättringar till en nivå i paritet med resten av koncernen, har medfört att cirka 50 positioner blivit överflödiga inom den amerikanska verksamheten. Det har främst inneburit en reduktion av bolagets stabsfunktioner. Slagkraften i marknadsorganisationen har hållits intakt inför Medas fortsatta expansion i USA. Bolaget har även genomfört namnbyte till Meda Pharmaceuticals Inc.. 12

15 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 Etablering i USA genom det strategiska förvärvet av MedPointe Inc. Exklusivt avtal för smärtprodukten BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico Förvärv av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt Förvärv av rättigheterna till produktportföljen Elleste inom området hormonersättningsterapi hos kvinnor från Pfizer och Shire Förvärv av det svenska OTC-bolaget Ellem Läkemedel AB Anders Lönner, VD Meda, med representanter från bl a MedPointe, The Carlyle Group och The Cypress Group. 13

16 MEDA Viktiga samarbeten och förvärv BEMA Fentanyl Illustration BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. Lager inåt munhålan. Reducerar bl a bismak. 0,26 mm Lager som fäster på insidan av kinden. Innehåller bl a substansen fentanyl Urval av Recip-produkter. 14

17 Viktiga samarbeten och förvärv Årsredovisning 2007 BEMA FENTANYL FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN Under hösten 2007 tecknade Meda ett avtal med det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International Inc. (BDSI) för den exklusiva rätten till BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico. BEMA Fentanyl är ett patenterat läkemedel med unika egenskaper. Fentanyl är en opioidliknande narkotisk substans bl a avsett för behandling av svåra smärtskov hos cancerpatienter. BEMA Fentanyl utgörs av en tunn löslig disc som fäster på insidan av kinden. Läkemedlet frigörs kontrollerat och tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. BEMA Fentanyl har i kliniska studier visat sig kunna ge viktiga patientfördelar i form av t ex färre biverkningar än konkurrerande produkter. Registreringsansökan för BEMA Fentanyl har lämnats in till FDA (Food and Drug Administration) under 2007, vilket ger möjlighet till lansering redan i slutet av BEMA Fentanyl innebär en viktig tillväxtmöjlighet i USA och bolagets ambition är att nå en omsättning överstigande 200 MUSD för indikationen genombrottssmärta hos cancerpatienter. Ersättningar till BDSI utgörs av definierade milestones- och royaltybetalningar samtidigt som en bruttomarginal överstigande 70 procent säkerställs för Meda. Genom förvärvet av MedPointe Inc. har Meda redan en stark plattform för marknadsföring av BEMA Fentanyl i USA, bestående av en marknadsorganisation på cirka 500 personer med god erfarenhet från smärtområdet och etablerade kontakter med den aktuella målgruppen. Meda och BDSI kommer att samarbeta kring utvecklingen för ytterligare indikationer av BEMA Fentanyl vilket kan komma att fyrdubbla marknadspotentialen. Meda kommer att finansiera denna utveckling. FÖRVÄRV AV RECIP I slutet av 2007 genomförde Meda förvärvet av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsbolag i stark tillväxt. Meda övertog befintlig försäljning och organisation, erhöll produkträttigheter och varumärken samt rätten till namnet Recip. Recip hade verksamhet i samtliga nordiska länder och totalt cirka 50 anställda, varav huvuddelen inom marknadsföring och försäljning. Pro forma-försäljningen för den verksamhet som Meda förvärvade uppgick under perioden januari september 2007 till 514 MSEK och EBITDA-marginalen var 37 procent. Av försäljningen utgör Sverige 70 procent, övriga Norden 20 procent och andra marknader 10 procent. Förvärvet beräknas tillföra Meda en omsättning på cirka 850 MSEK under Förvärvspriset för samtliga aktier i Recip AB var MSEK på skuldfri basis och 5,7 miljoner nyemitterade aktier i Meda AB, vilket motsvarar en förvärvsmultipel om cirka 10 gånger beräknad EBITDA för Den nettoskuld som Meda övertog uppgick till 832 MSEK. Därigenom blev Medas kontanta betalning MSEK vilket till sin helhet finansierats inom befintliga kreditfaciliteter. Meda och Recip är omsättningsmässigt ungefär lika stora på den nordiska marknaden och genom förvärvet stärks det kombinerade bolagets ställning på hemmamarknaden, både organisatoriskt och produktmässigt. Väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet, marknadsförda av en rutinerad marknadsorganisation, stärker Medas hemmabas och i Sverige blir Meda volymmässigt ett av de tre största läkemedelsföretagen på marknaden. Därutöver medför Medas välutbyggda marknadsorganisation i Europa och USA goda förutsättningar för tillväxt av Recips produkter på nya marknader utanför Norden. Under 2008 förväntas Recip generera fler än fem nya läkemedelsregistreringar. Produktportföljen utgörs av väletablerade läkemedel som t ex Kåvepenin (behandling av infektionssjukdomar), Heracillin (behandling av infektionssjukdomar), Kalcipos (behandling av benskörhet) och TrioBe (förebyggande av B-vitaminbrist). Vidare ingår Aminess N, ett specialistpreparat vid njursvikt som kommer att lanseras i USA. 15

18 MEDA En översikt Meda en översikt Dublin Ireland Nederländerna Storbritannien Amsterdam Cambridge Netherlands UK Amstelveen Brussels Belgium Paris France Mérignac Bordeaux Madrid USA Decatur Somerset Sverige Finland Lisbon Portugal Spain Norge Oslo Åbo Stockholm Estland Dublin Irland Cambridge Letland Danmark Litauen Köpenhamn Tyskland Polen Warszawa Cologne Radebeul Bryssel Belgien Prag Tjeckien Slovakien Paris Bad Hamburg Wangen Wien Bratislava Budapest Frankrike Österike Schweiz Ungern Milano Mérignac Bordeaux Italien Istanbul Madrid Somerset Portugal Spanien Lisabon Grekland Athen Turkiet Verksamhet Meda är ett internationellt Specialty pharmaföretag, med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 26 länder. På övriga marknader i världen, där Meda saknar egen representation, marknadsförs och säljs Medas läkemedel via agenter och andra läkemedelsbolag. Totalt säljs bolagets läkemedel i cirka 120 länder. Per den 31 dec 2007 hade Meda anställda. Flest anställda finns i USA med cirka 630 personer. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret är beläget i Solna utan för Stockholm. Meda är noterat under Large Cap på OMX Nordic Stock Exchange Stockholm. Medas verksamhet bygger på att erbjuda kostnadseffektiva och välmotiverade läkemedel inom ett begränsat antal terapiområden. Som ett Specialty pharmaföretag väljer Meda att specialisera sig inom marknadsföring och marknadsanpassad utveckling i sen klinisk fas. Bolaget avstår från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen och en stor del av produktflödet skapas istället via samarbeten, inlicensiering och förvärv. Strategin tillämpas konsekvent, steg för steg genom nya marknadsetableringar, förvärv och samarbeten har inneburit fortsatt uppbyggnad av en konkurrenskraftig pipeline av nya produktmöjligheter, inte minst för USA-marknaden. Nettoomsättningen för helåret 2007 ökade med 55 procent till MSEK, jämfört med MSEK föregående år. Den från 3M för värvade produktportföljen i Europa samt förvärvet av amerikanska MedPointe svarade för huvudparten av försäljningsökningen, med tillskott på MSEK respektive 801 MSEK under

19 En översikt Årsredovisning 2007 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING MARGINALutveckling MSEK % Bruttomarginal EBITDA* * exkl engångseffekter Anställda per land FÖRSÄLJNING PER LAND* Nederländerna Portugal Storbritannien Belgien Övriga USA Övriga USA Sverige Spanien Italien Norge Nederländerna Belgien Storbritannien Frankrike Frankrike Tyskland Spanien Italien Tyskland Sverige * 12 månader pro forma, inklusive MedPointe och Recip. 17

20 MEDA En översikt Produkter och prioriterade terapiområden Medas prioriterade terapiområden är astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation och dermatologi vilka tillsammans utgör cirka 80 procent av den totala försäljningen. Efter förvärvet av MedPointe är astma/allergi största terapiområdet, innefattande produkter som Astelin, Optivar och Novopulmon. Cirka 90 procent av Medas produkter utgörs av egna läkemedel. De 10 största produkterna utgör cirka 50 procent av den totala omsättningen (pro forma). Den största produkten utgör cirka 15 procent av den totala omsättningen (pro forma). FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE Lokala produkter Dermatologi Smärta/Inflammation Astma/Allergi Hjärta/Kärl Urval av viktiga produkter Produkt Terapiområde Medas försäljning 2007, MSEK Utveckling i lokal valuta jämfört med 2006 Tambocor Hjärta/Kärl % Betadine Dermatologi % Astelin Astma/Allergi 611* +13 %** Minitran Hjärta/Kärl % Zamadol Smärta/Inflammation % Aldara Dermatologi % Novopulmon Astma/Allergi % Optivar Astma/Allergi 164* +25 %** Soma Smärta/Inflammation 131* +53 %** Formatris Astma/Allergi % * Försäljning i USA inkluderat fr o m 21 augusti ** Helårsbasis i USA. 18

21 En översikt Årsredovisning 2007 Försäljningsutveckling viktiga produkter Tambocor Försäljningen av Tambocor (behandling av hjärtarytmier) uppgick till 871 MSEK, motsvarande en ökning pro forma med 2 procent jämfört med föregående år. Den positiva utvecklingen för controlled release-formuleringen på den franska marknaden mer än kompenserade nedgången på den tyska marknaden, där läkemedelsgruppen som Tambocor ingår i fått sänkta referenspriser. Betadine Försäljningen av Betadine (desinfektionsmedel) ökade med 2 procent till 747 (731) MSEK. Produkten fortsätter att hålla sin ledande position med höga marknadsandelar i södra Europa. Astelin Medas försäljning av Astelin (behandling av allergisk och icke-allergisk rinit) uppgick till 611 (135) MSEK efter att försäljningen på USA-marknaden konsoliderats i Medakoncernen fr o m 21 augusti. I USA uppgick försäljningen i lokal valuta till 188 MUSD för helåret 2007, d v s inklusive perioden före Medas förvärv. Det motsvarade en ökning med 13 procent. Antalet förskrivna recept ökade med 12 procent. Försäljningen på övriga marknader var i nivå med föregående år och uppgick till 134 (135) MSEK. Minitran Försäljningen av Minitran (förebyggande behandling av kärlkramp) uppgick till 512 MSEK, motsvarande en minskning pro forma med 3 procent jämfört med föregående år. I ett nedåtgående segment har produkten ökat sina marknadsandelar, framför allt i Italien och Spanien. Zamadol Försäljningen av Zamadol (behandling av moderat till svår smärta) ökade med 1 procent till 417 (412) MSEK. Produkten fortsatte att öka i Storbritannien, vilket uppvägde en svagare utveckling i Frankrike. Aldara Medas försäljning av Aldara (behandling av bl a aktinisk keratos) uppgick till 362 MSEK, motsvarande en pro forma-ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningsökningen härrör i huvudsak från den nya indikationen aktinisk keratos vars lansering har påbörjats under Novopulmon Försäljningen av Novopulmon (budesonide Novolizer, behandling av astma) ökade med 10 procent till 173 (157) MSEK. Lanseringen av budesonide 400 μg på flera europeiska marknader drev tillväxten under året. Försäljningen i Tyskland hölls tillbaka av sänkta referenspriser. Optivar Medas försäljning av Optivar (behandling av allergisk konjunktivit) uppgick till 164 (68) MSEK efter att försäljningen på USAmarknaden konsoliderats i Medakoncernen fr o m 21 augusti. I USA uppgick försäljningen i lokal valuta till 37 MUSD för helåret 2007, d v s inklusive perioden före Medas förvärv. Detta motsvarade en ökning med 25 procent. Lageruppbyggnad i grossistledet förklarar större delen av ökningen då antalet förskrivna recept ökade med 10 procent. Försäljningen på övriga marknader ökade med 22 procent till 83 MSEK. Soma Försäljningen av Soma (muskelrelaxerande medel) uppgick till 131 MSEK för perioden 21 augusti till 31 december. Försäljningen uppgick till 35 MUSD för helåret 2007, d v s inklusive perioden före Medas förvärv. Detta motsvarade en ökning med 53 procent. Ökningen förklaras av lanseringen av den nya styrkan Soma 250 mg som uppnådde förskrivningar sedan lanseringen startade i slutet av september. Formatris Medas försäljning av Formatris (formoterol Novolizer, behandling av astma) ökade med 16 procent till 118 (101) MSEK. Lanseringen på flera nya europeiska marknader drev tillväxten. 19

22 MEDA En översikt funktionsindelning Antalet anställda uppgick den 31 dec till Av de anställda utgörs 56 procent av kvinnor och 44 procent av män. Medas verksamhet delas in i fyra funktioner: Marknadsföring & Försäljning, Utveckling, Tillverkning och Administration. Marknadsföring och försäljning Medas marknadsorganisation utgörs av fler än anställda i Europa och USA och organisationen kännetecknas av en effektiv och obyråkratisk struktur. Läs mer om marknadsföring och försäljning på sid 21. Utveckling Medas utvecklingsfunktion innefattar läkemedelsutveckling, regulatorisk verksamhet samt bolagets avdelning för affärsutveckling. Utvecklingsavdelningen fokuserar på marknadsanpassad produktutveckling och Meda driver idag ett antal utvecklingsprojekt i sen klinisk eller registreringsfas. Mer information om utvecklingsfunktionen och bolagets pipeline finns på sid 32. Tillverkning Tillverkningsfunktionen skall se till att produktflödet till Medas marknadsbolag säkerställs. Meda har tre egna tillverkningsenheter, två i Europa och en i USA. Administration Inom funktionen Administration återfinns främst bolagets finansavdelning och Group Services. Finansavdelningens uppgifter kan i huvudsak kategoriseras i tre områden: Performance (budgetering, planering och uppföljning), Compliance (redovisning, rapportering och skatter) samt Risk management (valuta- och ränterisker samt försäkringar). Avdelningen Group Services innefattar företagets legala funktioner, varumärkeshantering och personaladministration. ANSTÄLLDA PER FUNKTION Administration Tillverkning Utveckling Marknadsföring och försäljning 20

23 Marknadsföring & försäljning Årsredovisning 2007 Marknadsföring & försäljning Meda har på kort tid etablerat en konkurrenskraftig marknadsorganisation som täcker hela Europa och USA. Denna uppbyggnad har skett parallellt med att lönsamheten ökat för bolaget. Förvärvade bolag har snabbt anpassats till Medamodellen, där fokus på marknadsföring och personlig försäljning spelar en central roll. Nedanstående grafer illustrerar den ökade lönsamheten parallellt med uppbyggnaden av en konkurrenskraftig marknadsorganisation. EBITDA-MARGINAL* % 40 ANSTÄLLDA, MARKNADSORGANISATION * exkl engångseffekter Marknadsorganisation Meda har stark närvaro genom lokala marknadsbolag i 25 europeiska länder och USA. Totalt har Meda över anställda inom marknad och försäljning. Den europeiska marknadsorganisationen utgörs av över personer och den amerikanska av cirka 500. Medas marknads- och försäljningsorganisation kännetecknas av en effektiv och obyråkratisk struktur med hög utbildningsnivå. MARKNADSORGANISATION PER LAND Övriga Nederländerna Portugal Sverige Storbritannien Belgien Spanien USA Italien Frankrike Tyskland 21

24 MEDA Marknadsföring & försäljning MEDAS regionsindelning Chief Executive Officer Anders Lönner USA Sharon Clarke Norden Carl Johan Spak Chief Operating Officer Jörg-Thomas Dierks Västeuropa Ton Van t Hullenaar Centraleuropa Esfandiar Faghfouri ITB/övriga exportmarknader Berthold Hildebrand Marknadsföringscentra Astma/allergi Hjärta/kärl Smärta/inflammation Dermatologi Marknadsföring Utgångspunkten för Medas marknadsföring är kunskap och kvalitet. Beroende på vilket godkännande en produkt har, receptbelagd eller receptfri, och lokala lagar är marknadsföringen i hög uträckning differentierad mellan olika produkter och olika länder. Marknadsföring av receptbelagda läkemedel sker främst genom personlig försäljning kombinerad med utbildningsinsatser och seminarier, ofta i samarbete med kliniker. Personliga säljbesök utförs av läkemedelskonsulenter i samtliga länder och riktas till noggrant utvalda målgrupper. Receptfria läkemedel marknadsförs mot allmänheten via ett flertal olika kanaler såsom annonsering i tidskrifter och magasin, radio/tv, internet och andra medier. På vissa marknader är det även tillåtet att marknadsföra receptbelagda läkemedel direkt mot allmänheten. Idag kräver patienter mer information och delaktighet i beslut om behandling och ofta inhämtar patienter egen information, inte minst via Internet. Det är nödvändigt för läkemedelsbolag att nå ut med relevant information till patienter. En viktig kanal att nå ut till patienterna, förutom via traditionell annonsering i media, är de patientorganisationer som finns för de flesta folksjukdomar. Arbete pågår kontinuerligt inom marknadsorganisationen för att identifiera målgrupper med störst potential och för att säkerställa att avsatta marknadsföringsresurser allokeras till områden där de skapar mest värde. 22

25 Marknadsföring & försäljning Årsredovisning 2007 Sharon Clarke har utsetts till ny bolagschef för Meda Pharmaceuticals Inc. i USA. Sharon Clarke var tidigare Vice President of Sales i MedPointe och har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Kunder Medas kundstruktur utgörs av flera olika kundgrupper. För receptbelagda läkemedel utgörs den viktigaste målgruppen av läkare, sköterskor och annan sjukvårdspersonal på specialistkliniker och allmänläkarmottagningar. Inom sjukvården finns opinionsledare med starkt inflytande både internationellt, nationellt och lokalt. För Meda som specialiserat sig inom vissa terapiområden är det viktigt att informera och bygga upp förtroende för företagets produkter inom denna grupp. På många marknader fungerar läkemedelskommittéer eller inköpsorganisationer, Gate keepers, som industriella inköpare. Det kan vara statliga organisationer likväl som privata sjukförsäkringsbolag. De jämför och värderar olika produkters egenskaper, sortiment och priser. Rekommendationslistor utfärdas eller direkta inköpsbeslut fattas liksom beslut av subventioneringsnivåer för olika läkemedel. Dessa gruppers inflytande ökar allt mer både i Europa och USA vilket skapar krav på ett annorlunda tänkande vad gäller kunden och kundernas behov, där evidence based medicine, det vill säga läkemedlets dokumenterade kliniska profil, i allt högre grad kompletteras med krav på kostnadseffektivitet och hälsoekonomiska vinster. På vissa marknader förhandlar organisationerna direkt med läkemedelsföretagen huruvida bolagets läkemedel skall omfattas av deras system eller inte. I takt med att Meda i allt högre utsträckning väljer att fokusera på specialistläkemedel, niche busters, blir också marknadsföringen allt mer riktad mot specialistläkare. Det är stor skillnad i kostnad att marknadsföra läkemedel till specialistläkare i jämförelse med att marknadsföra till allmänläkare inom öppenvården. På de största europeiska marknaderna är marknadsföringskostnaden per försäljningskrona gånger högre för produkter riktade mot allmänläkare jämfört med produkter riktade mot specialistläkare. Överlag innebär läkemedel av specialistkaraktär lägre försäljningsomkostnader då marknadsföringen kan riktas till en begränsad och tydligt definierad målgrupp För receptfria läkemedel riktas marknadsföringen i hög grad direkt till slutkunden, d v s patienten. Apotek och andra inrättningar som tillhandahåller läkemedel är viktiga försäljningskanaler för receptfria läkemedel där personalen har en central roll då de ofta utgör en rådgivande funktion åt kunderna. 23

26 MEDA Marknadsföring & försäljning Konkurrenter Läkemedelsmarknaden är mycket konkurrensutsatt, där produktens egenskaper i form av klinisk profil, effekt, biverkningar och kostnadseffektivitet i jämförelse med andra preparat inom samma område, skapar grunden för dess position och framgång. Liksom för de flesta andra läkemedelsbolag består den huvudsakliga konkurrensen av produktkonkurrens. Medicinskt värdefulla produkter i kombination med erfaren marknads- och försäljningsorganisation med specialistkompetens inom prioriterade terapiområden utgör viktiga fördelar i konkurrensen med andra läkemedelsbolag. Utöver produktkonkurrens utgörs bolagets konkurrenssituation också av konkurrens i samband med förvärv och inlicensieringar. Då konkurrerar Meda framförallt med andra läkemedelsföretag med liknande inriktning som Meda. Medas paneuropeiska och amerikanska täckning med egna marknadsorganisationer och kapacitet för registrerings- och utvecklingsarbete innebär emellertid en unik marknadsposition och tydliga konkurrensfördelar. Vid större strukturaffärer kan konkurrensen även utgöras av riskkapitalbolag, ofta i samarbete med andra läkemedelsbolag. Medas verksamhet och storlek innebär dock bättre möjlighet att realisera synergieffekter än för rena riskkapitalbolag. International Trade Business Marknadscentra International Trade Business (ITB) är en Medas Marknadscentra är marknadsföringsorganisationer inom bolaget, affärsenhet inom Meda som ansvarar för Medas produkter som marknadsförs utan geografisk anknytning, som utgör och distribueras av samarbetspartners. stödfunktion av en grupp produkter inom Enheten genererar betydande försäljning ett visst terapiområde. Medas Marknadscentra upprätthåller också relationer och vinst till koncernen. ITBs partnering process är en systematisk metod för att med opinionsledare och internationella bearbeta Medas produkter på viktiga organisationer, s k Medical Marketing. marknader. Ett beprövat marknadsföringskoncept används för produkter som ändamålsenlig information om produk- Marknadscentra förmedlar flöden med sedan anpassas till lokala förhållanden. terna inom Medakoncernen och hjälper ITB har som målsättning att skapa förutsättningar för nya dotterbolag. Enhetens erfarenheter hos de lokala dotterbolagen. till med utbyte av information, idéer och arbete låg bl a till grund för de nya Meda har för närvarande fyra marknadsföringscentra inom områdena astma/ organisationer som bildades i Slovakien och Tjeckien år 2005, Polen och Ungern allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation år 2006 och Turkiet år och dermatologi. Bryssel Paris Bad Homburg Madrid Meda har fyra marknadscentra i Europa inom områdena astma/allergi (Bad Homburg), hjärta/kärl (Paris), smärta/inflammation (Madrid) och dermatologi (Bryssel). 24

www.global-reports.com

www.global-reports.com Årsredovisning 2008 www.global-reports.com Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Bokslutsrapport 2010-02-16 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 178 (10 675) MSEK, en ökning med 23% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 28% till 4 387

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Pressmeddelande 2002-08-27 Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. Resultatet per aktie ökade till

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS)

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Stockholm 1 september 2015 Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning.

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. läkemedelsföretaget Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. 58 pharma industry nr 4 13 CELGENE - uppstickare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

B io P h BioPhausia a u s ia

B io P h BioPhausia a u s ia BioPhausia 2005 BioPhausia 2005 BioPhausia i korthet BioPhausia är ett specialiserat läkemedelsbolag, ett så kallat Specialty Pharma-bolag, verksamt på den nordiska marknaden. BioPhausia erbjuder sjukvården

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Kennet Rooth Verkställande direktör

Kennet Rooth Verkställande direktör Kennet Rooth Verkställande direktör Förvärvet av Swedish Orphan klart i januari 2010 Biovitrum -Forskning & utveckling -Utvecklingsportfölj - Affärsutveckling -Tillverkning Swedish Orphan -Internationell

Läs mer

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner.

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner. Årsredovisning 2008 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015 Årsredovisning 2015 Meda Produkterna 2 Året i korthet 3 Viktiga händelser efter 2015 4 VD-ord 6 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Marknad 16 Marknadsföring och försäljning 20 Produktportfölj

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003 Pressmeddelande 2003-05-07 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003 Offensiv satsning i Pharma med flera läkemedel i lanseringsfas Produktförvärv från Lilly Resultatet per aktie belastades av:

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2007

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2007 Bokslutsrapport 2008-02-26 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2007 Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 144,6 (5 256,0) MSEK. EBITDA, exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade till 2 668,6 1

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ), nedan SHEB Orgnr 556684-3636 2007 i sammandrag ett år av uppbyggnad - 2007 har

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2011

Välkommen till Årsstämma 2011 Välkommen till Årsstämma 2011 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2010 Marknadsituationen Geveko idag Strategiska vägval Inledningen av 2011 Framtid Verksamheten 2010 - Koncernen i sammandrag (mkr) 2010

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2010 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 VD har ordet 4 Verksamheten 2010 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling 14 Avtal, samarbeten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Uppsala 29 april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick till 289 (300) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10 (56) MSEK. Intäkterna inom produktområde

Läs mer

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q4 2010 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO 2010 ETT ÅR AV FÖRÄNDRINGAR Anpassning till fokus på underkläder Påbörjade investeringar för fortsatt tillväxt Ökat tempo i produktutvecklingen breddat sortiment

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvåret 1 januari 30 juni 2011 Svag omsättning för första halvåret Strategiska förflyttningar mot försäljning av semi-stationära system. Nettoomsättningen för koncernen

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer