Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2007 Delårsrapport januari mars 3 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari september 30 oktober ÅRSSTäMMA Ordinarie årsstämma hålles torsdag den 3 maj 2007 kl i bolagets lokaler, Pipers väg 2A, Solna. AKTIEägARE SOM önskar DElTAgA I STäMMAN SKAll: Dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 26 april 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget: Meda AB, Box 906, Solna, telefon , fax eller via e-post: Anmälan skall ha kommit Meda tillhanda senast den 26 april 2007 kl och innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. REgISTRERINg Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt förs in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara gjord senast den 26 april Adressändringar bör snarast meddelas kontoförande institut.

3 Innehåll Årsredovisning 2006 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2006 i siffror 4 VD har ordet 6 Affärsidé, strategi och mål 9 Samarbeten och förvärv 12 Marknadsöversikt 14 Specialty Pharma 16 Verksamheten Sales & Marketing Development & Regulatory Supply Chain Administration 23 Konkurrenssituation 24 Produktportfölj 30 Medas miljöarbete 31 Medas barnfond 32 Förvaltningsberättelse 36 Räkenskaper koncernen 40 Noter koncernen 67 Räkenskaper moderbolaget 72 Noter moderbolaget 82 Förslag till vinstdisposition 83 Revisionsberättelse 84 Finansiell översikt 86 Bolagsstyrningsrapport 89 Definitioner 90 Riskfaktorer 92 Meda-aktien 94 Styrelse 96 Ledande befattningshavare 98 Adresser 100 Ordlista 1

4 MEDA Milstolpar under året Milstolpar under året FöRVäRV AV 3M:s LäKeMeDeLSDIVISION I europa Strategiskt förvärv som stärker produktportföljen och försäljningsorganisationen. Försäljningen uppgick under 2006 till cirka MSEK och utgjordes av väletablerade specialistprodukter inom terapiområdena dermatologi och hjärta/kärl. StRAtegISKt SAMARBete MeD ALMIRALL INOM AStMAOMRåDet Meda koncentrerar sig på marknadsföring av de Novolizer-produkter som idag finns på marknaden medan Almirall övertar och finansierar all fortsatt forskning och utveckling av läkemedel i Novolizer-systemet. Ett samarbetsavtal reglerar hur framtida marknadsrättigheter och marknadsinsatser för vissa definierade utvecklingsprojekt delas mellan parterna. Genom samarbetet uppnår Meda en väsentlig lönsamhetsförbättring samtidigt som produktutvecklingen kan påskyndas. INLICeNSIeRINg AV INNOVAtIV SMäRtPRODuKt FRåN usa Exklusivt licensavtal för BEMA TM Fentanyl i Europa. BEMA TM -teknologin är ett patenterat system som utgörs av en tunn disk som fastnar på munslemhinnan. Läkemedelssubstansen (fentanyl) tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring. Produkten befinner sig i fas III och dokumenteras för behandling av akut genombrottssmärta hos cancerpatienter. etablering I östeuropa Meda fortsatte expansionen i Östeuropa och etablerade egna marknadsorganisationer i Ungern och Polen. Sedan tidigare har Meda egna marknadsbolag i Tjeckien, Slovakien och Baltikum. FöRVäRV AV SPeCIALIStLäKeMeDLet PARLODeL FRåN NOVARtIS Meda förvärvade det väletablerade specialistläkemedlet Parlodel, en dopaminagonist/prolaktinhämmare. Meda utnyttjar de målgruppssynergier som finns med andra produkter i portföljen på de stora marknaderna i Europa. INtegRAtIONeN AV VIAtRIS SLutFöRD tidigare än PLAN Samtliga ledningsfunktioner var på plats kort tid efter att förvärvet genomfördes under slutet av Den nya organisationen var fullt verksam redan under första halvåret 2006 och alla dotterbolag har bytt namn till Meda. 2

5 Verksamheten 2006 i siffror Årsredovisning 2006 Verksamheten 2006 i siffror Koncernens försäljning uppgick till (2 870) MSEK. Rörelseresultatet ökade till (349) MSEK. Resultatet efter skatt steg till 788 (144) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 7,25 (1,19) SEK. Utdelning per aktie föreslås bli 1,0 SEK. NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT MSEK MSEK RESULTAT EFTER SKATT EBITDA-MARGINAL* MSEK % 30 28, , *exkl. engångseffekter 3

6 MEDA VD har ordet VD har ordet Medas mål är att bli det klart ledande Specialty pharmaföretaget i Europa. Utvecklingen under verksamhetsåret 2006 ligger väl i linje med målsättningen. Den organiska tillväxten i kombination med införlivandet av det tyska läkemedelsbolaget Viatris ökade omsättningen till (2 870) MSEK. Även lönsamheten förbättrades kraftigt. Rörelseresultatet ökade till (349) MSEK och EBITDA-marginalen, exklusive engångseffekter, uppgick till 28,4 (20,5) procent. I januari innevarande år slutfördes förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsverksamhet. I skrivande stund är integrationsarbetet så gott som klart, vilket indikerar en omsättning på helårsbasis på cirka 7 miljarder SEK. Att Meda klarat en så snabb expansion, där samtliga nyckeltal samtidigt förbättrats, beror framför allt på tre saker: Den grundläggande strategin är stark och tydlig, målinriktade medarbetare gör viktiga arbetsinsatser och aktieägarna ger bolaget nödvändigt förtroende inför uppgiften att bygga upp ett helt nytt läkemedelsbolag. Strategin grundas på förvärv av produkter och bolag som passar in i Medas prioriterade terapiområden, hjärta/kärl, dermatologi, astma/allergi, smärta/inflammation och mage/tarm. Vidare att etablera långsiktiga samarbeten med utomeuropeiska läkemedelsbolag som marknadsföringspartner i Europa. Med fler än medarbetare inom försäljning och marknadsföring, fördelade på 24 länder i Europa, har vi en god täckning på våra kundsegment. Organisationen hålls också medvetet platt, eftersom korta beslutsvägar ofta är avgörande för affärsmässigt bra beslut. Bra idéer får inte fastna i onödig byråkrati. När större affärsmöjligheter blir synliga kan Meda agera med kraft. Aktieägarna visar tillit för bolagets potential att expandera, ett förtroende vi även i fortsättningen skall förvalta på bästa sätt. Bolagets utveckling under de senaste åren ger naturligtvis upphov till förväntningar för framtiden. Det är min övertygelse att vi är väl positionerade att möta dessa krav. 4

7 VD har ordet Årsredovisning 2006» Med fler än medarbetare inom försäljning och marknadsföring, fördelade på 24 länder i Europa, har vi en god täckning på våra kundsegment. Organisationen hålls också medvetet platt, eftersom korta beslutsvägar ofta är avgörande för affärsmässigt bra beslut. Bra idéer får inte fastna i onödig byråkrati. «Meda förfogar idag över ett tiotal väletablerade paneuropeiska läkemedel, där alla utom ett är egna produkter, har fem projekt i sen klinisk utveckling samt nya specialistmediciner från förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsverksamhet. Lägg därtill att Medas kritiska storlek gör oss till en attraktiv partner för exempelvis amerikanska bolag som söker en effektiv marknadsföringspartner i Europa. Min bedömning är att konsolideringen inom läkemedelsindustrin fortsätter och att Specialty Pharma-segmentet har en stark tillväxt. Meda kommer att ha en ledande roll inom detta segment och utvecklas mycket starkt de kommande åren. Anders Lönner Koncernchef och VD

8 MEDA Affärsidé, strategi och mål Affärsidé, strategi och mål Meda är ett läkemedelsbolag som under de senaste åren förändrats från grunden. Från att ha varit ett agenturföretag i Norden har Meda utvecklats till ett ledande europeiskt Specialty pharmaföretag. För cirka sju år sedan fick bolaget en ny VD som ställde upp en ny målsättning innebärande att Meda skulle bygga sin framtid på långsiktiga samarbeten och egna produkter. Detta skulle ske genom förvärv av produkträttigheter, ökad satsning på långsiktiga samarbeten och höjd kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling. Marknadsföring och försäljning skulle prioriteras och dotterbolag omorganiserades till effektiva marknadsorganisationer. Kundbehoven skulle mötas genom att verka kostnadseffektivt med medicinsk kvalitet som ledstjärna. Bolagets profilering sammanfaller väl med den utveckling som sker i spåren av konsolideringen inom läkemedelsindustrin. De traditionella läkemedelsbolagen, Big Pharma, med tunga strukturer från tidig forskning till produktion och marknadsföring får allt svårare att utveckla nya så kallade blockbusters. Samtidigt har läkemedelskostnaderna alltmer kommit i förgrunden. Läkemedel finansieras till stor del med statliga medel. Prisnivån har kommit att pressas alltmer genom cost containment -program. Läkemedelsbolagen har kommit att söka mer kostnadseffektiva lösningar, marknadsföringen är mer riktad och evidencebased medicine, d v s läkemedlets dokumenterade kliniska profil, har skapat konkurrensfördelar gentemot den traditionella industrin. I USA har denna strategi fått stor framgång och en ny typ av läkemedelsbolag har växt fram under beteckningen Specialty Pharma. MEDAS AFFÄRSIDÉ ÄR att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt väl motiverade produkter. MÅL Förstärka positionen och bli det ledande Specialty pharmaföretaget i Europa. MEDEL Aktiv förvärvsstrategi och organisk tillväxt genom marknadsanpassad produktutveckling. 6

9 Affärsidé, strategi och mål Årsredovisning 2006 Meda är idag positionerat som ett av de ledande Specialty pharmaföretagen i Europa med målsättningen att bli det ledande företaget. För Meda innebär positioneringen inom Specialty Pharma en specialisering inom marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. Meda har egna marknadsbolag i 24 länder och efter förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision uppgår marknadsföringsorganisationen till över personer. På kort tid har egna försäljningsorganisationer också byggts upp i Östeuropa: Ungern, Polen, Slovakien och Tjeckien, sammantaget länder med cirka 64 miljoner invånare, vars läkemedelsmarknad växer snabbare än genomsnittet i Europa. I likhet med andra Specialty pharmaföretag avstår Meda från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen. Produktflödet skapas istället genom samarbeten, inlicensieringar och förvärv. I linje med företagets profilering väljer Meda också att i allt högre utsträckning fokusera på specialiserade läkemedel riktade mot en mindre patientgrupp, så kallade niche busters. Ökat fokus på niche busters innebär också ofta högre marginaler då läkemedel av specialistkaraktär överlag innebär lägre försäljningsomkostnader, eftersom marknadsföringen kan riktas till en begränsad och tydligt definierad målgrupp. Marknaden för denna typ av läkemedel är dessutom i regel mindre konkurrensutsatt och mindre priskänslig i jämförelse med en traditionell fokusering på storsäljande läkemedel, så kallade blockbusters, som kräver massiva marknadsföringsinsatser på en ofta mycket konkurrensutsatt marknad. FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING MSEK

10 MEDA Affärsidé, strategi och mål En fullständig paneuropeisk marknadstäckning och kapacitet för registrerings- och utvecklingsarbete är nyckelfaktorer för Medas strategi. Sverige Finland Norge Oslo Åbo Stockholm Estland Dublin Irland Storbritannien Bryssel Mérignac Bordeaux Cambridge Nederländerna Amstelveen Frankrike Belgien Paris Danmark Köln Tyskland Bad Homburg Wangen Schweiz Milano Köpenhamn Radebeul Wien Prag Österrike Tjeckien Polen Warszawa Slovakien Bratislava Litauen Budapest Ungern Lettland Portugal Madrid Italien Lissabon Spanien Grekland Aten 8

11 Samarbeten och förvärv Årsredovisning 2006 Samarbeten och förvärv Grunden till Medas plattform som ett Specialty pharmaföretag etablerades under åren Medas framtid skulle byggas på egna läkemedel och arbetet inriktades på identifiering av förvärvsobjekt och inlicensieringsmöjligheter. Därefter (åren ) genomfördes flera förvärv av mindre läkemedelsföretag i norra Europa samt ett flertal produktförvärv av medicinskt välmotiverade produkter från bland annat GlaxoSmithKline, Novartis, Wyeth och Omega Pharma/Pfizer. Parallellt startade också en uppbyggnad av egna marknadsbolag i viktiga europeiska länder som t ex Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. I augusti 2005 offentliggjorde Meda det strategiska förvärvet av den tyska läkemedelskoncernen Viatris. Förvärvet innebar en milstolpe för bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet blev Meda ett av de ledande Specialty pharmaföretagen i Europa. De tidigare aviserade planerna att bygga upp marknadsbolag på de större marknaderna i Europa verkställdes genom förvärvet av Viatris, då bolaget fick tillgång till etablerade marknadsorganisationer. Förvärvet innebar också viktiga produktsynergier då Medas produkter kunde marknadsföras på flera marknader. Det sammanslagna bolagets paneuropeiska täckning/organisation inom försäljning och marknadsföring samt kapacitet för registrerings- och produktutvecklingsarbete resulterade i att Meda idag är en attraktiv samarbetspartner för bl a utomeuropeiska licensgivare av läkemedel. SAMMANLAGD FÖRSÄLJNING, 2006 Frankrike Tyskland Norden Meda Italien 3M Spanien Storbritannien Belgien Nederländerna Österrike Övriga MSEK FÖRVÄRVET AV 3M:s EUROPEISKA LÄKEMEDELSDIVISION I början av november 2006 offentliggjorde Meda förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision. Divisionen har hög lönsamhet baserad på väletablerade produkter. Försäljningen under 2006 uppgick till cirka MSEK. Förvärvspriset har preliminärt fastställts till MSEK och genomfördes som ett s k inkråmsförvärv. Avtalet undertecknades i början av 2007 vilket medför att resultat- och balanseffekter från förvärvet sker med början från år EBITDA-marginalen (rörelseresultat före avskrivningar) för den verksamhet som tas över är cirka 30 procent. Köpeskillingen motsvarar därmed cirka 10 gånger förvärvad EBITDA. Ambitionen är att snabbt integrera 3M:s läkemedelsdivision i Meda varvid strukturkostnader av engångskaraktär kan komma att belasta resultatet på kort sikt medan den framtida lönsamheten stärks. SAMMANLAGD FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE, 2006* Hjärta/Kärl Dermatologi Astma/Allergi Smärta/Inflammation Mage/Tarm Lokala produkter *Efter förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision 9

12 MEDA Samarbeten och förvärv BAKgRuND OCh MOtIV till FöRVäRVet Förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa är ett konsekvent led i Medas strategi att bli det ledande europeiska Specialty pharmaföretaget. Genom affären uppnår Meda flera strategiska fördelar. Marknadspositionen förstärks ytterligare på de viktigaste läkemedelsmarknaderna i Europa och samtidigt ökar slagkraften inom de högprioriterade terapiområdena hjärta/kärl och dermatologi. Den utökade produktportföljen innebär att cirka 90 procent av Medas omsättning nu utgörs av egna läkemedel vilket ger långsiktig kontroll och lägre risk jämfört med agenturer. Verksamheten inom det som tidigare utgjorde 3M:s läkemedelsdivision bedrivs på samtliga marknader i Europa. Viktiga synergieffekter kan uppnås genom en slagkraftigare organisation på de större marknaderna som Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Kostnadssynergierna förväntas överstiga 150 MSEK. Genom förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision tillförs också Medas medicinska utvecklingsavdelning ytterligare kompetens och resurser, framförallt inom klinisk utveckling och Regulatory. indikationsområde, aktinisk keratos. Inom terapiområdet hjärta/ kärl ingår de väletablerade läkemedlen Tambocor (för behandling av hjärtarytmier) och Minitran (förebyggande behandling mot kärlkramp). Största marknaderna för dessa produkter är Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Flera av Medas största produkter tillhör också dessa områden, t ex Betadine (förebyggande behandling av infektioner i hud) och Cibacen/Cibadrex (behandling mot högt blodtryck). Då produkterna kompletterar varandra förväntas synergieffekter även i marknadsföringen. SAMMANLAGD MARKNADSORGANISATION Tyskland Frankrike Meda MARKNADSORgANISAtION OCh PRODuKtPORtFöLj 3M:s europeiska läkemedelsdivision bestod vid förvärvstillfället av drygt 300 anställda, varav merparten inom marknadsföring och försäljning. Egna marknadsorganisationer fanns i 12 europeiska länder. Marknadsorganisationen verkade främst inom terapiområdena dermatologi och hjärta/kärl och produktportföljen utgjordes av bl a läkemedlen Aldara, Minitran och Tambocor, som tillsammans representerade cirka 80 procent av den totala försäljningen. Dessa läkemedel har högt medicinskt värde och förskrivs i huvudsak av specialistläkare. Störst tillväxtpotential har läkemedlet Aldara (för behandling av bl a hudcancer). Aldara har en marknadsförsäljning på cirka 250 MSEK per år. Tillstånd från Europakommissionen erhölls i slutet av 2006 för ett utökat Italien Spanien Storbritannien Övriga 3M Antal anställda

13 Samarbeten och förvärv Årsredovisning 2006 ÖVRIgA SAMARbETEN Och FÖRVÄRV UNDER 2006 Parallellt med integrationen av Viatris och det senaste förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision har följande viktiga samarbeten och förvärv slutförts: INLICeNSIeRINg AV INNOVAtIV SMäRtPRODuKt FRåN usa, AuguStI 2006 Smärtprodukten BEMA Fentanyl som befinner sig i fas III dokumenteras för behandling av akut genombrottssmärta hos cancerpatienter. Produkten är en löslig disk som appliceras på munslemhinnan och innehåller den smärtlindrande substansen fentanyl. När disken appliceras på insidan av kinden frigörs läkemedlet och ger en smärtlindrande effekt. Medas paneuropeiska marknadstäckning och kunnande inom smärtområdet är en viktig konkurrensfördel. StRAtegISKt SAMARBete MeD ALMIRALL, juni 2006 Samarbetet innebär att Meda koncentrerar sig på marknadsföring av de Novolizer 1) -produkter som idag finns på marknaden medan Almirall övertar och finansierar all fortsatt forskning och utveckling av läkemedel i Novolizer-systemet. Samarbetsavtalet reglerar hur framtida marknadsrättigheter och marknadsinsatser för vissa definierade utvecklingsprojekt delas mellan parterna. Genom detta samarbete erhöll Meda en väsentlig lönsamhetsförbättring samtidigt som produktutvecklingen kunde påskyndas. FöRVäRV AV SPeCIALIStLäKeMeDeL FRåN NOVARtIS, FeBRuARI 2006 Meda förvärvade de europeiska rättigheterna till produkten Parlodel, ett väl beprövat specialistläkemedel. Produkten är en dopaminagonist/prolaktin-hämmare och Meda utnyttjar de målgruppssynergier som finns med andra produkter i portföljen. De mest betydande marknaderna för Parlodel är de större marknaderna i Kontinentaleuropa där Meda kan utnyttja sin starka försäljningsorganisation. 1) Patenterad astmainhalator 11

14 MEDA Marknadsöversikt Marknadsöversikt LÄKEMEDELSMARKNADEN I EUROPA 1) Omsättningen på den globala läkemedelsmarknaden uppgår till 601 miljarder USD. Europa svarar för 29 procent (172 miljarder USD) vilket är jämförbart med den totala läkemedelsmarknaden för Japan, Asien, Afrika, Australien och Latinamerika, som tillsammans omsätter cirka 163 miljarder USD. Europas största marknader är Tyskland (32 miljarder USD), Frankrike (30 miljarder USD), Italien och Storbritannien (20 miljarder USD vardera). Dessa länder utgör för närvarande cirka 60 procent av Europamarknaden, som under 2005 växte med cirka sex procent. Den snabbaste ökningen återfanns i Östeuropa, där tillgängligheten till läkemedel ökar, samtidigt som behandling av kroniska sjukdomar inom t ex hjärta/kärl och astma/allergi också ökar snabbt. Marknader som Polen (4,6 miljarder USD, +8 procent), Ungern (2,3 miljarder USD, +17 procent), Tjeckien (1,9 miljarder USD, +8 procent), Slovakien (0,8 miljarder USD, +12 procent) och Baltikum (0,7 miljarder USD, +12 procent) utgör viktiga tillväxtmarknader. På samtliga dessa marknader finns Meda representerat med egna marknadsbolag. UNDERLIggANDE TILLVÄXTFAKTORER Tillväxten för läkemedelsförsäljningen i Europa under de senaste åren kan förklaras främst av tre faktorer: 1) Marknadsdata för 2005 från IMS Health. 1. DeMOgRAFISKA FöRäNDRINgAR I de flesta västländer ökar andelen äldre människor vilket ger en större användning av läkemedel för åldersrelaterade sjukdomar. Uppskattningsvis dubbleras den genomsnittliga läkemedelskostnaden för en 60-åring jämfört med en 20 år yngre människa. Detta kommer med tiden att innebära en ökad efterfrågan på läkemedel. 2. utökad ANVäNDNINg AV LäKeMeDeL Förskjutning från sjukhusvård till öppenvård leder till att fler patienter behandlas med läkemedel under längre tid. Kontinuerlig underhållsbehandling för att förebygga sjukhusvistelse har fått hög prioritet från vårdgivare och ökad acceptans från patienter. Tillkomsten av nya patienter samt den ökade läkemedelsanvändningen per patient utgör tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. 3. FöRäNDRINgAR I LäKeMeDeLSutBuDet En viktig faktor bakom det senaste decenniets tillväxt inom läkemedelssektorn är nya läkemedel för behandling av sjukdomar som tidigare ej varit föremål för farmakologisk behandling. Exempel är fetma, höga blodfetter och impotens. De nya produkterna har därvid ofta haft ett högt pris. I många fall har priserna kunnat motiveras utifrån ett totalt socialt eller medicinskt perspektiv, då de medfört minskade kostnader av annat slag. I andra fall har läkeme- 12

15 Marknadsöversikt Årsredovisning 2006 delsbolagens marknadsföring drivit igenom ändrade förskrivningsmönster. Majoriteten av de ökade läkemedelskostnaderna i västländerna beror på en ökad förskrivning av nya och oftast dyrare läkemedelspreparat. Förändringar i det totala läkemedelsutbudet kan dock även ha en kostnadsdämpande effekt, t ex vid ökad förskrivning av generiska läkemedel. FÖRÄNDRADE MARKNADSVILLKOR Den höga kostnaden för offentligt finansierade läkemedel har lett till en successiv förskjutning av inflytande på läkemedelsvalet från den förskrivande läkaren till olika typer av samordnande kommittéer och inköpsorganisationer. Den offentligt finansierade sjukvården, i egenskap av beställare, har således ökat sin påverkan i syfte att uppnå en mer rationell läkemedelsanvändning. Direkta produktjämförelser både vad gäller medicinska egenskaper och pris kommer därvid i centrum. Detta förändrar de tidigare villkoren för läkemedelsindustrin. LäKeMeDeLSMARKNAD under KONSOLIDeRINg Den ökande konkurrensen inom läkemedelsindustrin har medfört att konsolideringen går allt snabbare. Flera av de stora multinationella läkemedelsbolagen, Big Pharma, har genomfört samgåenden i syfte att utvinna skalfördelar inom produktion och marknadsföring samt främja produktiviteten inom forskning och utveckling. Drivkraften att finna nya blockbusters har inneburit att Big Pharma koncentrerat sina aktiviteter och ökat fokuseringen på ett färre antal storsäljande läkemedel. För de globala läkemedelsbolagen måste en produkt i regel ha en potential överstigande 200 till 300 MUSD i årlig försäljning för att de skall finna det värt att satsa på produkten. En effekt av satsningen på blockbusters är att en rad i sig medicinskt värdefulla produkter, som inte är tillräckligt stora eller är av lokal karaktär, nedprioriteras av de stora företagen. I vissa fall lämnar läkemedelsbolagen också helt vissa terapiområden för att ägna sig åt de områden där de har långsiktig forskning. Detta skapar möjligheter för mindre företag att förvärva redan etablerade produkter med upparbetad försäljning och lönsamhet. generika En direkt effekt av politiska initiativ i syfte att öka priskonkurrensen är den starka utveckling som skett av generiska läkemedel, det vill säga synonyma läkemedel där patentet löpt ut för originalprodukten. Generiska läkemedel används ofta som alternativ till dyrare originalläkemedel i många EU-länder. Användningen skiljer sig stort mellan olika länder. I flera av EU:s nya medlemsstater, t ex länderna i Baltikum och Polen, står generiska läkemedel för en stor andel av den totala förskrivningen, i vissa länder över 70 procent räknat i volym. Samtidigt är den generiska förskrivningen fortfarande låg på flera stora marknader. Frankrike, Spanien och Italien är exempel på länder med låg andel generiska läkemedel. Sverige och Danmark, liksom Tyskland och Storbritannien, placerar sig i mittenskiktet vad gäller andelen generisk förskrivning. OutSOuRCINg En trend som blir allt mer vanlig inom läkemedelsindustrin är outsourcing. Läkemedelsbolagen hade tidigare i det närmaste monopol på kunskaper och resurser inom utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel men idag finns alla dessa tjänster att tillgå genom specialiserade företag. Dessa aktörer tillhandahåller tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcing ökar möjligheterna för mindre företag som i samarbete med andra kan utveckla nya läkemedel och förbättra egenskaperna hos redan etablerade läkemedel inom valda nischer. Detta kan ske utan att företagen var för sig besitter stora och kostsamma organisationer som hittills förknippats med läkemedelssektorn. 13

16 MEDA Specialty Pharma Specialty Pharma Som en konsekvens av redovisade trender inom läkemedelsindustrin har en ny typ av läkemedelsbolag vuxit fram, så kallade Specialty pharmaföretag. Dessa företags affärsidé bygger på att offensivt tillvarata möjligheterna till produktförvärv av allt från mindre nischprodukter till potentiella blockbusters från de stora globala läkemedelsbolagen och samtidigt möta marknadens behov av kostnadseffektiva lösningar. Meda lägger följande i begreppet Specialty pharmaföretag: Specialty pharmaföretag är en attraktiv samarbetspartner för läkemedels- och bioteknikbolag som saknar egna marknadsorganisationer. Här finns kapaciteten och kunskapen att ta hand om potentiella storsäljare likväl som mindre nischprodukter. Marknadsföringen kan i högre grad anpassas lokalt till de förutsättningar som gäller för olika marknader. Fokusering på specialistläkemedel riktade mot en mindre målgrupp, niche busters. Produktanskaffning sker genom search and development inte genom research and development som i de traditionella läkemedelsbolagen. Detta innebär ett aktivt och systematiskt arbete för att identifiera produkter för inlicensiering eller förvärv. Specialty Pharma är idag ett väl använt begrepp och företagen som inkluderas har ofta produkter som omfattar allt från generika till vidareutvecklade specialistprodukter. Specialty pharmaföretagen kan till viss del indelas utifrån inriktning på verksamheten. Ett Specialty pharmaföretag kan ta ansvar för produktutvecklingen i den senare kliniska fasen, men avstår ofta från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen då kostnaden att ta fram ett nytt läkemedel från tidig klinisk forskning till lansering av färdig produkt har ökat markant, i genomsnitt från 800 MUSD år 2001 till 1,2 miljarder dollar ). Risken för misslyckanden är samtidigt stor. 1. SPeCIALty PhARMA MeD FOKuS På PRODuKtutVeCKLINg Bolag som kompletterar marknadsföringen av specialistprodukter och förvärvade originalläkemedel med produktutveckling, t ex ny beredningsform eller ny indikation. Denna marknadsanpassade produktutveckling kallas ofta Product Life-Cycle Management. Medas ambition är att spela en central roll inom denna kategori av Specialty pharmaföretag. Intressanta produkter som fasas ut i samband med den omfattande strukturförändringen inom läkemedelsbranschen kan övertas och utvecklas av Specialty pharmaföretag. Genom ökat fokus på marknadsföring och Product Life-Cycle Management kan försäljningspotentialen vidareutvecklas för sådana läkemedel. 2. generikabolag Bolag som i huvudsak ägnar sig åt försäljning av generiska produkter och i vissa fall kompletterar dem med synonyma produkter under andra varumärken. Ibland kan dessa produkter vara förbättrade ur någon aspekt. 1) Tufts Center for the Study of Drug Development. 14

17 Specialty Pharma Årsredovisning

18 MEDA Verksamheten Verksamheten Meda är ett ledande europeiskt Specialty pharmaföretag med egna dotterbolag i 24 europeiska länder och hade anställda, per 31 december Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret är beläget i Solna utanför Stockholm. Specialisering sker inom marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. Prioriterade terapiområden är hjärta/kärl, dermatologi, astma/allergi, smärta/inflammation och mage/tarm. Efter förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision utgörs ungefär 90 procent av Medas produkter av egna läkemedel. De 10 största produkterna svarar för cirka 50 procent av den totala omsättningen. Meda är dock inte beroende av någon enskild produkt då ingen produkt utgör mer än 15 procent av omsättningen. Medas verksamhet delas in i fyra huvudfunktioner: Sales & Marketing, Development & Reguatory, Supply Chain och Administration. ANSTÄLLDA PER FUNKTION, 2006 FÖRSÄLJNING PER TERAPIOMRÅDE, 2006 Sales & Marketing Development & Regulatory Supply chain Administration Hjärta/kärl Dermatologi Astma/allergi Smärta/Inflammation Mage/tarm Lokala produkter 16

19 Verksamheten Årsredovisning 2006 Sales & marketing Meda har stark paneuropeisk närvaro genom lokala marknadsbolag i hela Europa. Marknadsorganisationen kännetecknas av en platt, effektiv och flexibel struktur. Efter förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision består marknadsorganisationen av fler än personer, vilket gör den till den största funktionen inom Meda. Flexibiliteten i kombination med organisationens storlek och geografiska täckning möjliggör att ytterligare produkter kan adderas till den befintliga produktportföljen utan att personalstyrkan behöver utökas i samma grad. Arbetet leds av Medas COO (Chief Operating Officer) Jörg-Thomas Dierks. Marknadsorganisationen och dess organisatoriska struktur illustreras nedan. MARKNADSORGANISATION PER LAND* Tyskland Frankrike Italien Spanien Benelux Norden Storbritannien Portugal Österrike Övriga Antal anställda *Efter förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision Chief Operating Officer Jörg-Thomas Dierks Västeuropa Ton Van t Hullenaar Central- och Östeuropa Esfandiar Faghfouri Norra Europa Anders Larnholt ITB/övriga exportmarknader Berthold Hildebrand Marknadsföringscentra Frankrike Christian Senac Tyskland Esfandiar Faghfouri Sverige Patric Johansson Amerika Hjärta/kärl Spanien Jose Vicente Santa Cruz Italien Francesco Matrisciano Danmark Iris Jakobsen Asien Dermatologi Emmanuel Haulet Storbritannien Anton Jenkins Österrike Günter Cseh Norge Leif Pedersen Europa Smärta/inflammation Mary Carmen Diez Belgien Veronique Goldzstajn Polen Wojciech Gora Finland/Baltikum Juha Pimiä Afrika/Australien Astma/allergi Joachim Finsterle Nederländerna Dirk Groen Schweiz Dan Furrer Mellanöstern Portugal Jorge Miranda Grekland George Panagakis Irland Owen McKeon Ungern Eva Terjan Tjeckien Jiri Stransky Slovakien Josef Hlavenka 17

20 MEDA Verksamheten MARKNADSRegIONeR Medas marknadsorganisation har delats in i tre större regioner efter kulturell, historisk och geografisk anknytning. Genom etablering av ett fåtal större regioner med övergripande ledning kan synergier förverkligas samtidigt som beslutsprocessen förenklas. Synergieffekter kan bland annat ses vid produktlanseringar och gränsöverskridande marknadsföringskampanjer. Medas marknadsorganisation är uppdelad i följande geografiska regioner: Västeuropa Frankrike, Spanien, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Portugal, Irland och Luxemburg. Central- och Östeuropa Tyskland, Italien, Österrike, Polen, Schweiz, Grekland, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Norra Europa Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. INteRNAtIONAL trade BuSINeSS (ItB) ITB är en affärsenhet inom Meda som ansvarar för Medas produkter som marknadsförs och distribueras av samarbetspartners. Enheten genererar betydande försäljning och vinst till koncernen. ITBs partneringprocess är en systematisk metod för att bearbeta Medas produkter på viktiga marknader. Ett beprövat marknadsföringskoncept används för produkter som sedan anpassas till lokala förhållanden. Medas ITB-enhet hade under 2006 en försäljning på cirka 600 MSEK. ITB har som målsättning att skapa förutsättningar för nya dotterbolag. Enhetens arbete låg bl a till grund för de nya organisationer som bildades i Slovakien och Tjeckien år 2005 och i Polen och Ungern år Under 2006 har flera nya samarbeten tecknats, bl a i Asien och andra delar av Östeuropa. FÖRSÄLJNING PER LAND, 2006 Tyskland Frankrike Norden Spanien Storbritannien Italien Belgien Nederländerna Österrike Övriga MSEK MARKNADSORGANISATION PER REGION ANTAL ANSTÄLLDA, 2006* ITB-FÖRSÄLJNING PER REGION, 2006 Västeuropa Central- och Östeuropa Norra Europa *Efter förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision Amerika Asien Europa Afrika/Australien Mellanöstern 18

21 Verksamheten Årsredovisning 2006 Inom Meda finns fyra Marknadsföringscentra: astma/allergi (Bad Homburg), dermatologi (Bryssel), hjärta/kärl (Paris) och smärta/inflammation (Madrid) Bryssel Paris Bad Homburg Madrid MARKNADSFöRINgSCeNtRA Medas Marknadsföringscentra är marknadsföringsorganisationer inom bolaget, utan geografisk anknytning, som ansvarar för global styrning av en grupp produkter inom ett visst terapiområde. Inom Meda finns fyra Marknadsföringscentra: astma/allergi (Bad Homburg), dermatologi (Bryssel), hjärta/kärl (Paris) och smärta/inflammation (Madrid). Medas Marknadsföringscentra upprätthåller också relationer med opinionsledare och internationella organisationer, så kallad Medical Marketing. Marknadsföringscentra förmedlar flöden med ändamålsenlig information om produkterna inom Medakoncernen och ansvarar för utbytet av information, idéer och erfarenheter hos de lokala dotterbolagen. MARKNADSFöRINg Medas marknadsföring består främst av personlig försäljning kombinerad med utbildningsinsatser och seminarier, ofta i samarbete med kliniker. Säljbesök utförs av läkemedelskonsulenter i samtliga länder och riktas till aktuell målgrupp, främst läkare och vårdpersonal på specialistkliniker och allmänläkarmottagningar. Utgångspunkten för Medas marknadsföring är kunskap och kvalitet och avgörande för Medas framgång hos kunderna är hur medicinskt värdefulla och kostnadseffektiva produkterna är som bolaget marknadsför. I takt med att Meda väljer att i allt högre utsträckning fokusera på specialistläkemedel, niche busters, blir också marknadsföringen allt mer riktad mot specialistläkare. Det är stor skillnad i kostnad att marknadsföra läkemedel till specialistläkare i jämförelse med att marknadsföra till allmänläkare inom öppenvården. På de största europeiska marknaderna är marknadsföringskostnaden per försäljningskrona gånger högre för produkter riktade mot allmänläkare jämfört med produkter riktade mot specialistläkare. Överlag innebär läkemedel av specialistkaraktär lägre försäljningsomkostnader då marknadsföringen kan riktas till en begränsad och tydligt definierad målgrupp. 19

22 MEDA Verksamheten KuNDeR Medas kundstruktur kan delas upp i följande kategorier: Förskrivare och övrig vårdpersonal En av den viktigaste målgruppen utgörs av läkare, sköterskor och annan sjukvårdspersonal. Här förmedlas och återförs kunskap och erfarenhet om produkternas ändamålsenlighet. Patienter Hälsa och livskvalitet utgör viktiga frågor för människor. Idag kräver patienter mer information och delaktighet i beslut om behandling. Ofta inhämtar patienter egen information, inte minst via Internet. Det är nödvändigt för läkemedelsbolag att nå ut med relevant information till patienter. En annan viktig kanal är patientorganisationer som finns för de flesta folksjukdomar. Apotek och kedjor Apotek är en mycket viktig försäljningskanal för receptfria läkemedel där personalen har en central roll då de har en rådgivande funktion åt kunderna. I de flesta länder är apoteken privata. Sverige avviker genom ett statligt ägt detaljistmonopol. På många marknader i Europa går utvecklingen mot att apotek går samman och bildar kedjor. Läkemedelsmyndigheter Läkemedelsbranschen är starkt reglerad och kontrollerad, med patientsäkerhet som främsta ledord. Inom EU har förändringar främst skett vad gäller nyregistrering av läkemedel där en central process införts. Utöver att vara tillsynsmyndighet och utgöra beslutsorgan vad gäller registrering av nya läkemedel beslutar myndigheterna även om ett preparat skall omfattas av läkemedelsförmånen. Opinionsledare Inom sjukvården finns opinionsledare med starkt inflytande både internationellt, nationellt och lokalt. För Meda som specialiserat sig inom vissa terapiområden är det mycket viktigt att informera och bygga upp förtroende för företagets produkter inom denna grupp. 20

23 Verksamheten Årsredovisning 2006 Gate keepers På många marknader fungerar läkemedelskommittéer eller inköpsorganisationer, s k Gate keepers, som industriella inköpare. De jämför och värderar olika produkters egenskaper, sortiment och priser. Rekommendationslistor utfärdas eller direkta inköpsbeslut fattas. Dessa gruppers inflytande ökar allt mer. Detta skapar krav på ett annorlunda tänkande vad gäller kunden och kundernas behov, där evidence based medicine, det vill säga läkemedlets dokumenterade kliniska profil, i allt högre grad kompletteras med krav på kostnadseffektivitet och hälsoekonomiska vinster. DEVELOPMENT & REgULATORy Meda har i linje med bolagets inriktning som Specialty pharmaföretag valt att avstå från den kapitalintensiva och riskfyllda tidiga forskningen. Bolaget fokuserar istället på marknadsanpassad läkemedelsutveckling, t ex registrering av nya beredningsformer eller nya indikationer för befintliga läkemedel. Den medicinska avdelningens uppgifter är att leda farmaceutisk utveckling, kliniska prövningsprogram, registrering av läkemedel samt utveckla och administrera Medas patentportfölj. Under funktionen Development & Regulatory ingår också bolagets avdelning för affärsutveckling. Dessa interna resurser skapar förutsättningar för att Meda snabbt skall kunna agera då intressanta möjligheter identifieras eller då nya krav från marknaden eller myndigheter uppstår. LäKeMeDeLSutVeCKLINg Avdelningen för farmaceutisk utveckling leds av Meda i Radebeul, Tyskland, och avdelningen för klinisk utveckling av Meda i Bad Homburg, Tyskland. Dessa avdelningar arbetar tillsammans med registreringsavdelningen med modifiering av existerande registrerade produkter samt paneuropeiska godkännanden av Medas produkter. Avdelningen för farmaceutisk utveckling arbetar med att utveckla nya beredningsformer och formuleringar av existerande läkemedel vilket bland annat medför att användningen av Medas nuvarande produkter både kan förbättras och förlängas, så kallad Product Life-Cycle Management. Avdelningen för klinisk utveckling ansvarar för Medas kliniska prövningar. Denna kompetens är viktig vid t ex inlicensiering av produkter från den amerikanska marknaden då myndigheternas krav i Europa är olika de som finns i USA. Ofta anlitas även externa kontraktsforskningsföretag för utförandet av kliniska prövningar. Meda har idag ett antal projekt i sen klinisk utveckling. Avdelningen genomför även bedömning av medicinsk ändamålsenlighet för nya projekt och produkter, biverkningshantering samt ansvarar för medicinsk informationsverksamhet gentemot externa parter. ReguLAtORy Registreringsavdelningens huvudsakliga uppgift är att driva registreringsärenden av nya och befintliga produkter, ansvara för produktionsförflyttningar samt följa och utveckla produkter under deras livscykel enligt gällande lagstiftning, guidelines samt myndighetskrav. Vidare innebär arbetet att vara en strategisk samarbetspartner både inom och utanför företaget gällande regulatoriska processer. Meda har lokal expertis inom registreringsområdet på samtliga marknadsbolag. Det regulatoriska arbetet leds från Medas registreringsavdelningar i Solna, Sverige och Bad Homburg, Tyskland. AFFäRSutVeCKLINg Affärsutveckling är en väsentlig del av Medas verksamhet då produktportföljen till stor del skapas genom search and development snarare än research and development. Personkontakter och industriellt nätverk är viktiga förutsättningar för att komma till förhandlingsbordet. Vetenskaplig kompetens och marknadskompetens är nödvändiga ingredienser för att kunna välja rätt objekt. Medas platta organisation och korta beslutsvägar skapar konkurrensfördelar som bidrar till att affärsmöjligheter kan realiseras. Medas ledning bedömer kontinuerligt ett stort antal förvärvsmöjligheter och samarbeten. Endast ett fåtal väljs ut och drivs vidare. 21

24 MEDA Verksamheten Medas tillverkningsenhet i Köln. SUPPLy chain Supply Chain-organisationen skall se till att produkter mellan tillverkningsenheter och Medas marknadsbolag säkerställs. Leverans av färdiga produkter kommer dels från Medas egna tillverkningsenheter i Frankrike och Tyskland, dels från andra tillverkningsföretag samt Medas licenspartners. Den lokala distributionen av Medas produkter sköts i huvudsak av väletablerade och erkända återförsäljare av läkemedel eller via egna distributionscentraler. Medas tillverkningsenhet i Merignac, Frankrike är specialiserad inom produktion av olika typer av vätskor och lösningar. Här tillverkas Betadine, en av Medas största produkter. Medas tillverkningsenhet i Köln, Tyskland är en modern fabrik med kapacitet att tillverka en rad olika formuleringar och beredningar, i såväl flytande som fast form. Båda enheterna verkar under de strikta riktlinjer och principer som gäller för läkemedelstillverkning. Fabriken i Köln är dessutom godkänd av FDA (Food and Drug Administration) i USA. Medas ledstjärna inom produktionsenheten är att säkra hög kvalitet, leveranssäkerhet och att arbeta miljömässigt riktigt. Medas framgång är bundet till sjukvårdens förtroende för Meda som leverantör. ADMINISTRATION Inom funktionen Administration återfinns främst bolagets Finansavdelning och Group Services. Finansavdelningen har byggts upp parallellt med Medas expansion med syftet att vara en välintegrerad del av organisationen. Finansavdelningens uppgifter kan i huvudsak kategoriseras i tre områden; Performance (budgetering, planering, uppföljning), Compliance (redovisning, rapportering, skatter) samt Risk management (valuta- och ränterisker samt försäkringar). Arbetet inom Finansavdelningen leds av Medas CFO, Henrik Stenqvist. Avdelningen Group Services innefattar företagets legala funktioner, varumärkeshantering och personaladministration. Arbetet leds från Tyskland av Hans-Jürgen Kromp. 22

25 Konkurrenssituation Årsredovisning 2006 Konkurrenssituation Medas konkurrenssituation utgörs främst av produktkonkurrens inom de terapiområden Meda verkar. PRODuKtKONKuRReNS Läkemedelsmarknaden är mycket konkurrensutsatt, där produktens egenskaper i form av klinisk profil, effekt, biverkningar och kostnadseffektivitet i jämförelse med andra preparat inom samma område, skapar grunden för dess position och framgång. Medas erfarna marknadsorganisation med specialistkompetens inom prioriterade terapiområden i kombination med medicinskt värdefulla produkter är viktiga konkurrensfördelar. KONKuRReNS I SAMBAND MeD FöRVäRV OCh INLICeNSIeRINg Vid förvärv och inlicensieringar konkurrerar Meda framförallt med ett antal andra europeiska läkemedelsföretag med liknande inriktning som Meda. Därutöver finns flera familjeägda läkemedelsbolag med stark position regionalt. Medas paneuropeiska täckning med egna marknadsorganisationer och kapacitet för registrerings- och utvecklingsarbete innebär dock klara konkurrensfördelar när t ex utomeuropeiska läkemedelsbolag söker en samarbetspartner i Europa. Vid större strukturaffärer utgörs konkurrensen också av riskkapitalbolag, ofta i samarbete med andra läkemedelsbolag. Medas verksamhet och storlek innebär dock bättre möjlighet att realisera synergieffekter än för rena riskkapitalbolag. 23

26 MEDA Produktportfölj Produktportfölj Medas produktportfölj består av medicinskt välmotiverade läkemedel inom ett begränsat antal terapiområden. Generellt prioriteras läkemedel som används vid kroniska sjukdomstillstånd och specialiserade läkemedel riktade mot en mindre patientgrupp, niche busters. Prioriterade terapiområden är hjärta/kärl, dermatologi, astma/allergi, smärta/inflammation och mage/tarm. Därutöver är lokala produkter en viktig del av Medas produktportfölj. Lokala produkter utgörs till stor del av väletablerade produkter, till exempel OTC-produkter med starka varumärken. Största terapiområde är hjärta/kärl med väletablerade produkter som Tambocor (förebyggande behandling av hjärtarytmier), Cibacen/Cibadrex (för behandling av högt blodtryck) och Minitran (förebyggande behandling av kärlkramp). Störst tillväxtpotential finns dock inom terapiområdet dermatologi med specialistprodukten Aldara (se sid 27 för mer information). Efter förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision utgörs ungefär 90 procent av Medas produkter av egna läkemedel. De 10 största produkterna utgör cirka 50 procent av den totala omsättningen. Meda är dock inte beroende av någon enskild produkt då ingen produkt utgör mer än 15 procent av omsättningen. Nedan följer beskrivningen av några av Medas större produkter inklusive de produkter som tillkom genom förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision i början av FÖRDELAD FÖRSÄLJNING AV MEDAS STÖRSTA PRODUKTER, 2006 Betadine Tramadol Cibacen/Cibadrex Azelastine Allergospasmin Thioctacid Novopulmon Acemetacine/Rantudil Sargenor Formatris tambocor Tambocor är ett väletablerat läkemedel för behandling av hjärtarytmi. Hjärtarytmi drabbar 5 10 procent av befolkningen över 65 år och innebär en oregelbunden hjärtrytm. Produkten är bland annat registrerad för förebyggande samt behandling av paroxysmalt förmaksflimmer (upprepade attacker som bryts spontant), en av de vanligaste formerna av hjärtarytmi. Tambocors försäljning är koncentrerad till de större marknaderna i Europa. Förskrivningen sker via specialister. Cirka 80 procent av försäljningen sker i Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland. Tambocor är marknadsledare inom segmentet antiarytmika i flera europeiska länder med en årsomsättning på cirka 800 MSEK. Den aktiva läkemedelssubstansen i Tambocor är patentfri sedan mitten av 1990-talet. Ett patentskydd för färdig produkt finns på vissa europeiska marknader, t ex genom beredningsformen controlled release som ger en fördröjd utlösning av den aktiva substansen. I konkurrens med produkten finns även andra controlled release -produkter. Tambocor controlled release har lanserats på flera marknader i Europa och utgör cirka 30 procent av Tambocors totala försäljning. Tydliga synergieffekter inom marknadsföringen skapas tillsammans med Medas hypertoniläkemedel Cibacen och Cibadrex samt Minitran (för behandling av kärlkramp). 24

27 Produktportfölj Årsredovisning 2006 CIBACeN / CIBADRex Högt blodtryck är en betydande kardio- och cerebrovaskulär riskfaktor och ett tillstånd som är mycket vanligt förekommande i Europa där hälften av alla personer över 60 år drabbas. Cibacen (benazepril) är en modern tredje generationens ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme) för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Cibacen med upp till tre dosstyrkor för olika stadier av hypertoni finns i de flesta länder i Europa. Cibadrex är en fast kombination av ACE-hämmaren Cibacen och hydroklorotiazid, ett vanligt förekommande diuretika för behandling av olika stadier av hypertoni. Fasta kombinationer av två blodtryckssänkande preparat är vanligt vid behandling av hypertoni då många patienter behöver två eller fler blodtryckssänkande preparat för kontroll av blodtrycket. Meda har nyligen lanserat en fast lågdoskombination av Cibradex på vissa större marknader i Europa. MINItRAN Kärlkramp i bröstet, angina pectoris, är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna i västvärlden med en prevalens på mellan 5-20 procent. Män drabbas i högre utsträckning än kvinnor. Den vanligaste orsaken till kärlkramp är en förkalkning av hjärtats kranskärl vilket medför att kranskärlen blir för trånga och hjärtat får för lite blod när kraven på hjärtarbetet ökar. Nitroglycerin lindrar besvären genom att vidga hjärtats kranskärl vilket medför att blodflödet normaliseras. Minitran är ett s k depotplåster som administrerar nitroglycerin via huden. Plåstret avger nitroglycerin under minst 24 timmar och används i förebyggande syfte för att förhindra kärlkramp (angina pectoris). Minitran omsätter cirka 500 MSEK per år och ungefär 80 procent av försäljningen sker på nyckelmarknaderna Italien, Frankrike och Spanien. Tydliga synergier inom marknadsföringen finns med Cibacen, Cibadrex och Tambocor. BetADINe Problemen med att allt fler bakterier är resistenta mot antibiotika har nyligen medfört att man inom sjukvården börjat understryka att antiseptisk terapi kan bli en central faktor för förebyggande av infektioner. Detta innebär en möjlighet för Betadine, en jodbaserad antiseptika för behandling och förebyggande av infektioner i hud och slemhinnor orsakade av bakterier, svampar och virus. Betadine frigör gradvis jod från PVP-I-komplexet och saknar selektion av resistens. Betadine har funnits på marknaden sedan 1960-talet och är marknadsledande i en rad viktiga europeiska länder. Inledningsvis koncentrerades försäljningen av Betadine på sjukhusmarknaderna, men marknader för receptfria läkemedel och subventionerade receptfria läkemedel har nu utvecklats genom förskrivning eller rekommendation från läkare och egenvård. Under åren har nya produktvarianter lanserats för Betadine och produkten finns nu i sex olika varianter: gul, orange, röd, grön, blå och violett. Betadine kan användas inom följande terapiområden: sårläkning, diabetisk fotvård, akutvård, infektionsbehandling, munhygien, gynekologisk vård och ögonkirurgi. De olika varianterna av Betadine uppfyller därmed specifika behov både för sjukhus, läkare och patienter. Nära samverkan med opinionsbildare i olika länder har bidragit till att etablera Betadine som ett ledande varumärke. Forskningspublikationer, utvecklade under ledning av Medas Marknadsföringscentra har blivit en referens för sårvård och akutvård, dermatologi och diabetisk fotvård i olika länder där Betadine används. Nyligen har också Betadine alkohollösning och Betadinelösning för utvärtes bruk i 5 ml-förpackning framgångsrikt lanserats i flera länder. 2

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2011 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 Vd har ordet 4 Verksamheten 2011 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Förvärv, avtal,

Läs mer

www.global-reports.com

www.global-reports.com Årsredovisning 2008 www.global-reports.com Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas

Läs mer

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner.

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner. Årsredovisning 2008 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2010 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 VD har ordet 4 Verksamheten 2010 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling 14 Avtal, samarbeten

Läs mer

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q1 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 4% drivet av framförallt skor som växer 19 procent i kvartalet. Underkläder växer med 1 procent medan sportkläder

Läs mer

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Bokslutsrapport 2010-02-16 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 178 (10 675) MSEK, en ökning med 23% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 28% till 4 387

Läs mer

Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter

Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 26-2-21 Vår beteckning 325/26 Regeringen Socialdepartementet 3 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter (S24/794/HS)

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004 Pressmeddelande 2004-08-24 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004 Koncernens försäljning uppgick till 511 (438) MSEK. Resultatet efter skatt steg 74% till 38,5 (22,1) MSEK. Resultatet per aktie

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015 Årsredovisning 2015 Meda Produkterna 2 Året i korthet 3 Viktiga händelser efter 2015 4 VD-ord 6 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Marknad 16 Marknadsföring och försäljning 20 Produktportfölj

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2010-03-31 Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -2182 tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Recipharm förvärvar majoritet i det indiska CMO-företaget Nitin Lifesciences och skapar plattform för tillväxtmarknader

Recipharm förvärvar majoritet i det indiska CMO-företaget Nitin Lifesciences och skapar plattform för tillväxtmarknader Pressmeddelande 20 oktober 2015 Recipharm förvärvar majoritet i det indiska CMO-företaget Nitin Lifesciences och skapar plattform för tillväxtmarknader CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014 Årsredovisning 2014 Meda Produkterna 1 2014 i korthet 2 VD-ord 4 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Medarbetare 14 Marknad 21 Marknadsföring och försäljning 24 Produktportfölj 28 Astma/allergi

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt Impotensläkemedel med snabbare och säkrare effekt Kort om Karessas vd Torbjörn Kemper VD Tidigare erfarenhet: Agenda 1 En introduktion till Karessa 2 3 4 5 6 7 Problemen med dagens behandling av impotens

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer