Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, credits

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits"

Transkript

1 Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, credits Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 8 Kursplaner gällande termin 1 och 2 sid 10

2 Page 2 of 26

3 Page 3 of Sid 1 av 5 UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, LLGY Musik och annat ämne, MUSU Musik med fördjupning mot gymnasiets estetiska program, MUMU 1.2. Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av nämnden för lärarutbildning Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen Ändringsuppgifter 1.4 Värdinstitution Institutionen för musik, pedagogik och samhälle. 2. Programbeskrivning Programmet syftar till att utbilda ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, i musik och annat ämne. 3. Mål (förväntade studieresultat) För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. Kunskap och förståelse För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För ämneslärarexamen ska studenten också Box 27711, Stockholm Tel Fax Org.nr

4 Page 4 of Sid 2 av 5 visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande, visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning. Färdighet och förmåga För ämneslärarexamen ska studenten visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik, visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling, visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare, visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever, visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten, visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

5 Page 5 of Sid 3 av 5 visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen. Värderingsförmåga och förhållningssätt För ämneslärarexamen ska studenten visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare, visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrånrelevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. 4. Examensuppgifter Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet (se punkt 5) kan efter ansökan få Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, utfärdad enligt bestämmelser i Lokal examensordning för KMH. 5. Kursuppgifter Utbildningsvetenskaplig kärna 1. Skolväsendets historia, organisation, villkor och skolans värdegrund samt läroplansteori och didaktik 15 hp 2. Utveckling och lärande 7,5 hp 3. Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt specialpedagogik 15hp 4. Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp 5. Bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete 15hp Verksamhetsförlagd utbildning 1. VFU 1, 7,5hp 2. VFU 2, 7,5hp 3. VFU 3, 15hp Musik med didaktisk inriktning för gymnasieskolan 1. Spel, sång och harmonilära 15 hp 2. Musikdidaktik, musik- och medieproduktion 15 hp

6 Page 6 of Sid 4 av 5 3. Spel, sång och ensemble 1 15 hp 4. Musikdidaktik, projektledning och entreprenörskap (variant för ämneslärare i musik med inriktning gymnasieskolan) 15 hp 5. Spel, sång och ensemble 2 15 hp 6. Ensembleledning och arrangering 15 hp 7. Spel, sång och ensemble 3 15 hp 8. Självständigt arbete i musik med didaktisk inriktning 15 hp (avancerad nivå) Alternativ 1: Ämne 2 vid Stockholms Universitet 1. Ämne 2 nivå 1-30hp, 30hp 2. Ämne 2 nivå 31-60hp, 30hp 3. Ämne 2 nivå 61-90hp, 30hp (inklusive självständigt arbete15hp) (I det fall svenska eller samhällskunskap är ämne 2, läses ytterligare 30hp på nivå hp.) Alternativ 2: Fördjupning inom ämnesområdet musik för gymnasieskolans estetiska program 1. Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program 1, 30 hp 2. Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program 2, 30 hp 3. Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program 3, 15 hp 4. Självständigt arbete i musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program, 15 hp Profiler (studenten väljer en av följande): Instrument/sång och ensemble Kör Musikteori Musik- och medieproduktion 6. Förkunskaper och urvalsgrunder För tillträde till utbildningen krävs: Grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap. 5 och HSVFS 2009:1, samt kunskaper i svenska språket enligt HSF 7 kap. 6 och HSVFS 2009:1 4 Särskild behörighet: o Godkända antagningsprov enligt KMH:s Antagningsordning, bil.1

7 Page 7 of Sid 5 av 5 o Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 enligt HSVFS 2007:8)

8 Page 8 of 26 TERMINSPLANERING Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp Musik med fördjupning mot gymnasiets estetiska program Inledande kurs: FG1080 Termin 1 och 2 Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt FG1080 Spel, sång och harmonilära FG1081 Skolväsendet, skolans värdegrund samt läroplansteori och didaktik FG1082 VFU 1 7,5 7,5 FG1083 Musikdidaktik, musik- och medieproduktion FG1084 Utveckling och lärande 7,5 7, Termin 3 och 4 Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt FG1096 Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program 1 FG1097 Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program Termin 5 och 6 Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt FG1085 Spel, sång och ensemble FG1086 Sociala relationer, konflikthantering och 15 7,5 7,5 ledarskap samt specialpedagogik FG1087 VFU 2 7,5 7,5 FG1088 Musikdidaktik, projektledning och ensembleledning FG1089 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 7, Termin 7 och 8 Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt FG1098 Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program 3 FG1099 Självständigt arbete i musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program FG1090 Spel, sång och ensemble FG1094 Ensembleledning och arrangering Termin 9 och 10 FG1095 Spel, sång och ensemble FG1091 Självständigt arbete i musik med didaktisk inriktning FG1092 Bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete FG1093 VFU

9 Page 9 of 26 TERMINSPLANERING Ämneslärarprogram i musik och annat ämne med inriktning mot gymnasieskolan, hp Musik och annat ämne Inledande kurs: FG1080 Termin 1 och 2 Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt FG1080 Spel, sång och harmonilära FG1081 Skolväsendet, skolans värdegrund samt läroplansteori och didaktik FG1082 VFU 1 7,5 7,5 FG1083 Musikdidaktik, musik- och medieproduktion FG1084 Utveckling och lärande 7,5 7, Termin 3 och 4 läses vid Stockholms Universitet Termin 5 och 6 Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt FG1085 Spel, sång och ensemble FG1086 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap 15 7,5 7,5 samt specialpedagogik FG1087 VFU 2 7,5 7,5 FG1088 Musikdidaktik, projektledning och ensembleledning FG1089 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 7, Termin 7 läses vid Stockholms Universitet Termin 8 Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt FG1090 Spel, sång och ensemble FG1094 Ensembleledning och arrangering Termin 9 och 10 FG1095 Spel, sång och ensemble FG1091 Självständigt arbete i musik med didaktisk inriktning FG1092 Bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete FG1093 VFU Studenter med andra ämne svenska eller samhällskunskap läser termin 11 vid Stockholms Universitet

10 Page 10 of 26 Kurser termin 1 och 2, gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, credits FG1080 FG1081 FG1082 FG1083 FG1084 Spel, sång och harmonilära, 15 hp Skolväsendet, skolans värdegrund samt läroplansteori och didaktik, 15 hp VFU 1, 7,5 hp Musikdidaktik, musik- och medieproduktion, 15 hp Utveckling och lärande, 7,5 hp

11 Page 11 of 26 Kursplan FG1080 Spel, sång och harmonilära, 15 högskolepoäng Kurskod: FG1080 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: LU 2011:1 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Gestaltande spel- och sångprov, 5 hp Skriftlig och klingande inlämningsuppgift om arrangering och harmonisering, 4 hp Praktiskt musikledningsprov, 3 hp Muntligt framförande om musikhistoria, 1,5 hp Aktivt och väl förberett deltagande vid praktiska seminarier om ergonomi, 1,5 hp Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: vid ett framträdande inför en mindre publik kunna: o ackompanjera egen sång med piano utifrån notering med både melodi och ackord, o ackompanjera egen sång med gitarr utifrån ett enklare arrangemang noterat med ackord, visa god förmåga att framföra ackompanjemangsmodeller utifrån olika typer av notering, ha byggt upp en grundläggande sång- och musikrepertoar för musikundervisning, visa förmåga att härma och på gehör harmonisera enklare melodier och låtar,

12 Page 12 of 26 Kursplan FG1080 behärska och gestalta musikaliska grundbegrepp och skeenden genom rytmik, visa förståelse för musikens genreövergripande strukturer och element, göra enklare arrangemang för musikundervisning, leda en enklare musikaktivitet i en gruppsituation från instrument, i större drag redogöra för den västerländska musikens och den svenska folkmusikens historia, i en klassrumsliknande situation, ha tillägnat sig grundläggande medvetenhet om kroppens, röstens och hörselns olika funktioner vid musicerande. Innehåll Kursen innebär till stora delar praktiskt arbete med sång och instrument. Kursen är upplagd på sådant sätt att gruppundervisning är utgångspunkten även inom individuella processer som att lära sig traktera ett instrument. Innehållet i kursen fokuserar på: Sång: grundläggande sång- och talteknik, röstvård. Piano: grundläggande spel och spelteknik i såväl ackompanjemang som förebildande spel. Gitarrspel: ackompanjemangsspel med öppna ackord, enklare fingerspel. Introduktion i praktisk musikalisk gruppledning. Rytmik: grundläggande rytmik rörelsebaserat musikaliskt lärande. Musikteori: grundläggande harmonilära och enklare arrangering. Musik och samhälle: introduktion i den västerländska musikens och den svenska folkmusikens framväxt. Musikalisk ergonomi: hörsel, röst och kroppskännedom generellt och specifikt i relation till musikutövande. Kurslitteratur och övriga läromedel Janson, R. (2007) Stora musikguiden: Musikteori för alla. Danderyd: Notfabriken. Hanning, B. R. (2009) Concise History of Western Music. [4:e uppl.] New York, NY: W. W. Norton & Co. (Eller 4:e reviderade upplagan, utgivningsår 2010) Hellqvist, U. (2003) Rytmik en musikpedagogik: Rytmik i betydelse Dalcroze-

13 Page 13 of 26 Kursplan FG1080 rytmik. [Kompendium] Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Kompendiet säljs genom Not och Bok:s webshop, se Hahne, I. (2003) Den definitiva sångboken. Danderyd: Notfabriken Repertoar och noter i urval väljs i samråd med kursansvarig eller kursledning. Ett antal aktuella mjukvaror och internettjänster för sökning och bearbetning av noter och musikexempel kommer att användas som referens. Behörighet Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, hp vid KMH. Examination Examination sker genom spelprov inför betygsjury, förberedda muntliga och praktiska redovisningar inför och med grupp, samt skriftliga och klingande inlämningsuppgifter. Betygsgrader Kursen bedöms med betygen underkänd eller godkänd. För betyget godkänd ska lärandemålen vara uppnådda.

14 Page 14 of 26 Kursplan FG1081 Skolväsendet, skolans värdegrund samt läroplansteori och didaktik, 15 högskolepoäng (UVK1) Kurskod: FG1081 Utbildningsområde: Undervisning Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: UV1 Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: LU 2011:1 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Skriftlig examinationsuppgift om skolväsendets förutsättningar, 4 hp Essäuppgift om läroplansteori och didaktik, 4 hp Framträdande vid gruppseminarium IT i skolan, 4 hp Deltagande i diskussion vid gruppseminarium sociala faktorer i skolan, 3 hp Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa god kunskap om den svenska skolans organisation, historia och dess styrdokument, beskriva grunddragen inom läroplansteoretisk forskning samt översiktligt redogöra för några läroplansteoretiska studier och forskningsansatser, redogöra för de politiska processer som styr skolans värld såväl nationellt som internationellt, uppvisa god kunskap om FN:s barnkonvention och de mänskliga rättigheterna samt konkretisera hur dessa har inverkan på lärarprofessionen i grundskolan, identifiera och förklara skolans kunskapsmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv, utifrån ett didaktiskt perspektiv med fokus på grundskolans senare år och gymnasiet, problematisera och diskutera möjligheter och svårigheter inom dagens skolväsende, inför grupp genomföra framträdanden, förankrat i kunskaper om retorik, dramaturgi och konstnärliga läroprocesser, uppvisa god kännedom om informationstekniska verktyg som naturliga inslag i skolundervisningen, och resonera kring detta, både från en didak-

15 Page 15 of 26 Kursplan FG1081 tisk utgångspunkt och ur en teknisk synvinkel, uppvisa ett medvetet förhållningssätt till olika läromedel och kunna analysera och värdera deras roll i undervisningen, problematisera hur olika faktorer kan påverka undervisningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv, visa insikt i och förståelse för hur sociala relationer och olika kulturer påverkar skolans värdegrund. Innehåll Kursens innehåll presenteras dels genom föreläsningar och seminarier, dels genom praktiska workshops och peer review-grupper där studenterna förväntas förbereda och leda olika övningar och fokusgrupper för varandra med utgångspunkt i både kurslitteratur och föreläsningsinnehåll. I dessa workshops tränas också studenten att tala och framträda inför grupp, nå ut med sitt budskap inför grupp, fatta beslut vid oväntade händelser inför grupp samt att kombinera mer traditionell presentationsteknik med moderna tekniska hjälpmedel. Inom kursen behandlas en rad olika fält för att säkerställa att studenten har de bästa förutsättningar att nå målen. Dessa fält är: Skolan som institution konstitution och etablering o Kunskapssyn och utbildningsinnehåll genom tiderna o Elevgrupper förr och nu bakgrund och förutsättningar Demokratins grundvärden och dess tillämpning i skolans praktik o Mänskliga rättigheter och demokrati, deklarationer, etc. Musiken i skolan o Musik ur ett allmänmänskligt perspektiv o Musik som bas för annat lärande Styrande organ och myndigheter i skolväsendet, nationellt och internationellt o Internationell utbildningspolitik o Den svenska skolpolitiken, Regeringen och Utbildningsdepartementet o Skolverkets och Statens skolinspektions uppdrag Lagar, regelverk och andra styrdokument för den svenska skolsektorn o Skollagen, offentlighet, sekretess, etc. o Översiktligt om läroplaner och kursplaner Demokrati i praktiken o Beslutsprocesser, mötesteknik, arbetslag

16 Page 16 of 26 Kursplan FG1081 Kurslitteratur och övriga läromedel Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan samt Skolverkets utvärderingar kan beställas i tryck eller laddas ner på Skolverkets websida, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11. (2011) Stockholm: Skolverket [Denna titel är i skrivande stund under utgivning. I det fall utgivning inte har skett innan kursstart används förhandspublicerade utdrag.] Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. [U2010/854/G, U2010/7356/G] (2010) Stockholm: Utbildningsdepartementet Ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan (2010) Stockholm: Skolverket [Ett urval av ämnes- och kursplaner kommer att behandlas, t.ex. för musikämnet. Titeln är i skrivande stund inte utgiven i tryckt form men finns på Skolverkets websida] Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006) Stockholm: Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94. (2006) Stockholm: Skolverket Tillkommer ytterligare styrdokument för gymnasieskolan, som i skrivande stund inte är tillgängliga; t.ex. läroplaner och uttolkningar av Gymnasieförordning (SFS 2010:2039). Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2004) [Del av Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03)] Stockholm: Skolverket Grundskolan i blickpunkten: Sammanfattning och slutsatser från Nationella utvärderingen av grundskolan (2004) Stockholm: Skolverket Aili, C. Blossing, U. Tornberg, U. red. (2008) Läraren i blickpunkten: Olika perspektiv på lärares arbete. Stockholm: Lärarförbundets förlag Boström, A-K. & Lidholt, B. (2008) Lärares arbete: Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. Stockholm: Skolverket Sigrell, A. (2008) Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt. Ödåkra: Retorikförlaget Lindh, J. Svedberg, S. (2008) Ett lärande sätt med datorstöd. Stockholm: Vulkan Lindensjö, B. Lundgren, U. P. (2000) Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag Att organisera kunskap: om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden. (2001) Stockholm: Skolverket

17 Page 17 of 26 Kursplan FG1081 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. (2009) Stockholm: Skolverket FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 Konventionen om barnets rättigheter, 1989 Dessa och andra relevanta dokument finns att beställa eller ladda ner på Regeringskansliets websida om mänskliga rättigheter, Ytterligare websidor kommer att användas som referens, t.ex.: Utbildningsdepartementet: Skolverket: Unicef om barnkonventionen: Behörighet Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, hp vid KMH. Examination Examinationer sker genom, av högskolan i god tid, angivna uppgifter som ska redovisas skriftligt eller muntligt. Uppgifterna kan dels bestå i att exempelvis förbereda gruppövningar, dels genom skriftlig tentamen alternativt muntliga diskussionsfora samt framförandeuppgifter inför grupp. En del av kursens seminarier är obligatoriska. Betygsgrader Kursen bedöms med betygen underkänd eller godkänd. För betyget godkänd ska de förväntade lärandemålen vara uppnådda.

18 Page 18 of 26 Kursplan FG1082 VFU 1, 7,5 högskolepoäng Kurskod: FG1082 Utbildningsområde: Undervisning Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 7,5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: UV1 Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: LU 2011:1 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp Portföljredovisning, 1,5 hp Kursbeskrivning Denna kurs är verksamhetsförlagd utbildning som ingår tidigt i ämneslärarutbildningen. Syftet är att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen ska tillämpa sina teoretiska kunskaper och att de praktiska erfarenheterna från den verksamhetsförlagda utbildningen sedan ska utgöra en grund för de fortsatta teoretiska studierna. Syftet är vidare att förena lärarutbildningens olika delar, såsom utbildningsvetenskaplig kärna och ämnesstudier, och att därmed ge studenten en grund för reflektion kring ämnesläraryrket samt successivt utveckla ett professionellt förhållningssätt och handlingsberedskap inför det kommande yrkeslivet. Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: agera i enlighet med skolans värdegrund och demokratiuppdrag, reflektera över yrkesval, undervisning och lärande utifrån teoretiska perspektiv och gjorda erfarenheter, i verksamhet och undervisningssituationer etablera kontakt med barn och elever och visa engagemang och intresse för deras villkor och behov, i kommunikation med barn och elever uttrycka sig tydligt såväl muntligt som skriftligt, leda arbete i grupp och klass och reflektera över hur ett demokratiskt och kommunikativt ledarskap kan förverkligas,

19 Page 19 of 26 Kursplan FG1082 samarbeta med verksamhetens personal. Innehåll VFU ska förläggas vid partnerskola, inom relevant ålderskategori och skolform eller verksamhet och i relevanta ämnen eller ämnesområden. Studenten ska under de tre VFU-kurserna (1-3), under handledning och med successivt ökande självständighet, planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet. Studenten ska också delta i och utforska andra aspekter av verksamheten, som är relevanta för det kommande yrkeslivet. Kurslitteratur och övriga läromedel Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan kan beställas i tryck eller laddas ner på Skolverkets websida, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11. (2011) Stockholm: Skolverket [Denna titel är i skrivande stund under utgivning. I det fall utgivning inte har skett innan kursstart används förhandspublicerade utdrag.] Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. [U2010/854/G, U2010/7356/G] (2010) Stockholm: Utbildningsdepartementet Ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan (2010) Stockholm: Skolverket [Ett urval av ämnes- och kursplaner kommer att behandlas, t.ex. för musikämnet. Titeln är i skrivande stund inte utgiven i tryckt form men finns på Skolverkets websida] Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006) Stockholm: Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94. (2006) Stockholm: Skolverket Tillkommer ytterligare styrdokument för gymnasieskolan, som i skrivande stund inte är tillgängliga; t.ex. läroplaner och uttolkningar av Gymnasieförordning (SFS 2010:2039). Bjørndal, C. (2005) Det värderande ögat. Stockholm: Liber Brusling, C. Strömqvist, G. red. (2007) Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur Behörighet Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, hp vid

20 Page 20 of 26 Kursplan FG1082 KMH. Examination Närvaro under VFU är obligatorisk och en förutsättning för examination. För bedömning av studentens prestationer under VFU ska en portföljmodell användas. Modellen för bedömning ska involvera studenten. Arbetsgången för bedömning ska preciseras för studenten i samband med kurstillfället, innan VFUperioden startar. Arbetsgången ska bestå av rutiner före, under och efter VFUperioderna som omfattar de tre inblandade parterna: studenten, VFUhandledaren och examinator (VFU-kursläraren). VFU-handledaren skriver ett utlåtande över studentens prestationer under VFU i VFU-rapporten. Utlåtandet utgör underlag vid examinationen av VFU-kursen. I de fall där handledare i samråd med examinator bedömer att studenten under VFU riskerar att bli underkänd ska ett trepartsamtal med student, handledare och högskolans lärare ordnas skyndsamt. För den student som blir underkänd ska parterna tillsammans upprätta en ny utvecklingsplan. I de fall där handledare i samråd med examinator bedömer att studenten utsätter sig och andra för svåra situationer, t.ex. fara, kränkningar, samarbetssvårigheter eller har uppenbara kunskapsluckor inom olika verksamheter kan VFU avbrytas med omedelbar verkan och således innan kursen avslutas. Studenten får då betyget underkänd på kursen, men skall då i sammanhanget anvisas en ny utvecklingsplan av högskolan. Student som underkänts har rätt till två nya kurstillfällen med VFU, dock inte fler än sammanlagt tre tillfällen. Betygsgrader Kursen examineras med betyget godkänd eller underkänd.

21 Page 21 of 26 Kursplan FG1083 Musikdidaktik, musik- och medieproduktion, 15 högskolepoäng Kurskod: FG1083 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: LU 2011:1 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Praktiskt gestaltande gruppledningsprov, 4 hp Inlämningsuppgift: lektionsplan, projektplan, pedagogisk portfölj, 4 hp Skriftlig tentamen om styrdokument för musikämnet i det svenska skolväsendet, 4 hp Praktisk redovisningsuppgift om digitala verktyg i musikundervisning, 3 hp Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: planera och genomföra ett musikundervisningstillfälle utifrån en arbetsplan med tydliga syften och mål, skriva en enkel projektbeskrivning för ett musikprojekt inom skolverksamhet, ha påbörjat skapandet av en egen portfölj med lektionsupplägg och didaktiska reflektioner, redogöra översiktligt för kursplaner i musik för såväl grund- som gymnasieskolan, samt visa grundläggande förståelse för progressionen i musikämnet, visa förtrogenhet med digitala verktyg inom musikundervisning och pedagogisk planering. Innehåll

22 Page 22 of 26 Kursplan FG1083 Praktiska musikdidaktiska metoder o Grupp- och klassrumsmetodik o Grundläggande rytmikmetodik o Lektions- och aktivitetsplanering o Praktisk gruppledning o Portföljarbete Progression i musikämnet och bedömningsgrunder i grund- och gymnasieskolan Grundläggande projektplanering och -ledning Dator och IT som musikaliska och pedagogiska verktyg Kurslitteratur och övriga läromedel Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan samt Skolverkets utvärderingar kan beställas i tryck eller laddas ner på Skolverkets websida, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11. (2011) Stockholm: Skolverket [Denna titel är i skrivande stund under utgivning. I det fall utgivning inte har skett innan kursstart används förhandspublicerade utdrag.] Ämnesplaner och kurser i musik för gymnasieskolan (2010) Stockholm: Skolverket [Titeln är i skrivande stund inte utgiven i tryckt form men finns på Skolverkets websida] Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006) Stockholm: Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94. (2006) Stockholm: Skolverket Tillkommer ytterligare styrdokument för gymnasieskolan, som i skrivande stund inte är tillgängliga; t.ex. läroplaner och uttolkningar av Gymnasieförordning (SFS 2010:2039). Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2004) [Del av Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03)] Stockholm: Skolverket Grundskolan i blickpunkten: Sammanfattning och slutsatser från Nationella utvärderingen av grundskolan (2004) Stockholm: Skolverket

23 Page 23 of 26 Kursplan FG1083 Fagius, G. red. (2007) Barn och sång: om rösten, sångerna och vägen dit. Lund: Studentlitteratur Gottberg, J. (2010) Musiken och rytmiken i praktiken. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio Lindström, L. (2005) Portföljmetodik i estetiska ämnen. In: Lindström, L. & Lindberg, V. red. Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag. pp Markström Åkerlund, B. Sjöbom, M. Bodin, D. (2000) Musikens nycklar: Handbok i musik. Stockholm: Liber (Almqvist & Wiksell) Wiklund, U. (2009) När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio Det tillkommer ytterligare någon titel om IT i undervisning. Repertoar och noter i urval väljs i samråd med kursansvarig eller kursledning. Ett antal aktuella mjukvaror och internettjänster för sökning och bearbetning av noter och musikexempel kommer att användas som referens. Behörighet Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, hp vid KMH, samt betyget godkänt på kursen FG1080 Spel, sång och harmonilära. Examination Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, förberedda muntliga, gestaltande och praktiska redovisningar inför och med grupp, samt aktivt deltagande vid seminarier. Betygsgrader Kursen bedöms med betygen underkänd eller godkänd. För betyget godkänd ska lärandemålen vara uppnådda.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40v.pdf). Innehåll: Observera Bokmärken på första sidan i detta pdf-dokument. Där finns

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan 2009- juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan

Läs mer

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november KALLELSE Nr 7:2014 Grundutbildningsutskottets 2014-11-12 MDH 1.1-21/14 ordförande Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november 2014 Plats: Konferensrum L370 i hus Verktyget i Eskilstuna

Läs mer

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Räcker det med G-kompet? En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik Martina Arvidsson & Sophia Berg Ansvarig institution: Intitiutionen för pedagogik

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer