Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chalmers tekniska högskola, Göteborg"

Transkript

1 Sida 1 av 23 Chalmers tekniska högskola, Göteborg Översikt På civilingenjörsutbildningen i datateknik ges en bred och användbar kompetens inom flera delområden av datatekniken, både inom program- och hårdvaruområdet. Utbildningen betonar att datorsystem alltid fungerar i ett sammanhang, därför erhålls även goda allmänna tekniska och naturvetenskapliga kunskaper. Mycket av undervisningen bedrivs i projektform och det ges stora möjligheter att skapa sin egen profil på utbildningen. Datateknikutbildningen delas upp i två delar: de första tre åren och de avslutande ett och ett halvt åren. De tre första åren omfattar en introduktionsdel, en basdel och en projektdel. Introduktionsdelen ger en bild av datateknikutbildningen och dataingenjörens roll i samhället. Basdelen ger ämnesmässiga kunskaper inom datateknik, matematik, naturvetenskap, allmän teknik och området människateknik-samhälle. I projektdelen, som löper över tredje året arbetar man med ett större projekt tillsammans med andra teknologer. Den avslutande delen av utbildningen erbjuder stor valfrihet och jag har valt att specialisera mig inom området Systemutveckling. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 20 poäng. Kurser ALGORITMER Syfte och mål Algoritmkursen kretsar kring tre centrala frågeställningar, som uppstår naturligt när man vill få en dator att utföra en uppgift: - är det överhuvudtaget möjligt att lösa uppgiften? - hur skall det gå till? - hur snabb kan lösningen bli? Kursen ger kunskaper och metoder för att så långt som möjligt besvara dessa frågor, och ökar förmågan att skriva snabba och väl fungerande program. Ett viktigt moment är att förbättra den intuitiva känslan för tidskomplexiteten hos problem och algoritmer i allmänhet. Ett annat är att visa hur valet av datastrukturer på ett avgörande sätt kan påverka snabbheten hos program, och hur datastrukturerna måste anpassas till algoritmerna. Kursen går igenom ett antal specifika algoritmer för vanliga grundproblem som brukar återkomma om och om igen i vitt skilda tillämpningar. Bland det viktigaste med kursen är att ge allmänna principer för att skapa goda algoritmer för nya problem, där det inte finns någon färdig algoritm att ta till. Föreläsningarna ger teoretisk kunskap inom följande huvudområden: - Algoritmer och komplexitet. - Sambandet mellan datastrukturer och algoritmer - Praktisk algoritmdesign - Vanliga graf- och sökalgoritmer. - Algoritmdesignprinciper, där de mest grundläggande är Divide & Conquer, dynamisk programmering, sökning och giriga algoritmer. - Analys av algoritmer - Grundläggande komplexitetsteori. Belyser varför en del problem tar så lång tid att lösa. - Algoritmdesignprinciper för diskreta sök och optimeringsproblem.. Betygskala: U, 3, 4, 5 DATASTRUKTURER

2 Sida 2 av 23 Syfte och mål Kursen skall ge goda kunskaper om vanligt förekommande abstrakta datatyper och datastrukturer samt hur dessa används. Efter genomgången kurs ska studenten - känna igen situationer där de i kursen behandlade begreppen är tillämpliga. - kunna konstruera klasser som implementerar abstrakta datatyper i ett objektorienterat språk. - kunna uppskatta resurskrav för olika implementationer av datatyper och därmed göra motiverade val mellan tillgängliga alternativ. Abstrakta datatyper. Enkel komplexitetsanalys av imperativ kod. Vanliga datastrukturer som fält, listor, (binära) träd och hashtabeller samt hur dessa kan användas för att implementera datatyper som köer, prioritetsköer, lexika och grafer. Standardalgoritmer på dessa datastrukturer och deras resurskrav. Iteratorer. Metoder för sortering. Exemplifiering av hur de diskuterade datastrukturerna utnyttjas i Javas standardklasser. Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar, gruppmöten och handledning vid laborationer. Skriftlig tentamen och obligatoriska programmeringsuppgifter. DISKRET MATEMATIK, INTRODUKTION Att introducera den matematiska trygghetsskapande metoden att bevisa resultat och att samtidigt introducera grundläggande strukturer för studier i datalogi och digitalteknik. Dessa ger utmärkta exempel på enkla strukturer att träna bevisföring i Bevis och axiom, induktion, rekursion, Peanos axiom, satslogik, predikatlogik, mängdlära, relationer, ekvivalensrelationer, partiella ordningar, funktioner, relationsgrafer, och kombinatorik. Skriftlig tentamen DISTRIBUERADE SYSTEM Syfte och mål Kursens syfte är att ge förståelse för de mekanismer med vars hjälp man bygger upp ett distribuerat system och de principiella problem som därvid uppkommer.. Distribuerade system byggs upp av komponenter som är sammankopplade med datornät. Exempel på sådana system är bankomatsystem, system av arbetsstationer och filservrar, telekommunikationssystem, system för processkontroll samt fabriksautomationssystem. Eftersom de olika enheterna i systemet enbart kan samarbeta via datornäten blir systemen komplicerade att styra. Kursen ger förståelse för de mekanismer med vars hjälp man bygger upp ett distribuerat system, dels de principiella problem som därvid uppkommer. Bland annat visas varför det är principiellt omöjligt att få en bankomat att fungera på idealt sätt. Dessutom genomgås ett flertal standardalgoritmer för styrning av distribuerade system.

3 Sida 3 av 23 De ökade möjligheterna till intrång av obehöriga i distribuerade system innebär att vi får nya säkerhetsproblem. Därför genomgås även de vanligaste krypteringsmetoderna. Distribuerade system erbjuder stora möjligheter att skapa feltoleranta system, det vill säga system som fortsätter att fungera även då en del av systemets komponenter slutat att fungera. Ett antal metoder för feltolerans gås igenom. Sådana används bland annat i databaser och distribuerade filsystem. Även vid datoriserad styrning av flygplan och rymdfärjor används feltoleranstekniker. Kursen inleds med en "top-down"-genomgång av datakommunikation och datornät. Kursens innehåll består alltså av datornät, datakommunikation, mellanmjukvara, protokoll, synkroniseringsproblem, distribuerade algoritmer, säkerhet, feltoleranta system och specifikationsspråk. Dessutom exempel på distribuerade system såsom distribuerade operativsystem, fabriksautomationssystem och banksystem. Angränsande kurser är Datakommunikation, Datornät, Operativsystem, Kryptoteknik, Databaser, Realtidssystem samt Parallell programmering. Skriftlig tentamen och obligatoriska programmeringsuppgifter. EXAMENSARBETE Syfte och mål -. - Betygskala: U, G. FUNKTIONELL PROGRAMMERING, INTRODUKTION Kursen ska ge grundläggande kunskaper om programmering i funktionell programmering. Enligt detta synsätt uppfattas program som funktioner från indata till utdata och större program byggs upp genom sammansättning av delfunktioner. Funktionsbegreppet. Enkla datatyper. Rekursiva funktioner. Listor och tupler, mönstermatchning. Polymorfism och högre ordningens funktioner. Algebraiska datatyper. Något om in- och utmatning. Skriftlig tentamen och programmeringsuppgifter FYSIK D Syfte och mål

4 Sida 4 av 23 Det moderna samhället är beroende av teknologi baserad på elektromagnetiska fält, kvantfysik och halvledarfysik. De tre fysikkurserna ger grundläggande kunskaper i dessa ämnen samt en orientering om deras tillämpningar. Speciellt ges grunderna för förståelse av komponenter som ingår i elektriska kretsar och mikroelektronik som underlag för tillämpade kurser i krets- och mikroelektronik. Fysikkursen tar också upp elektromagnetiska vågor och materievågor samt något om termodynamik. Del A - elektromagnetiska fält: Kursen ger grundläggande kunskaper om elektriska och magnetiska fält och elektromagnetiska vågor. Den behandlar kretsbegrepp som resistans, induktans, kapacitans och kopplingar mellan elektriska kretsar och ledningar för förståelse av elektriska komponenter. Elektromagnetiska vågfenomen som reflektion, brytning och interferens tas upp i samband med optiska tillämpningar. Del B - kvantfysik och statistisk fysik: Kursen syftar till att ge en introduktion till kvantfysiken och ge exempel på tillämpningar inom atom- och molekylfysik, statistisk fysik och fasta tillståndets fysik. Del C - fasta tillståndets elektronik: Kursen avser att: - belysa halvledares egenskaper och utveckla halvledarfysikaliska begrepp och modeller nödvändiga för att förstå halvledarkomponenters funktion, - analysera och modellera olika grundläggande halvledarkomponenter, - ge en helhetsbild av mikroelektroniken, orientera om tillverkningsteknologi för halvledarmaterial, halvledarkomponenter och integrerade kretsar. Del A - elektromagnetiska fält: Elektrostatik: Coulombs lag, elektrisk fältstyrka, Gauss sats (integralform), elektrisk potential, dielektriska material, kapacitans och resistans. Magnetostatik: magnetisk fältstyrka, Biot-Savarts lag, Ampères lag (integralform), magnetiskt flöde. Induktion: Faradays lag och induktans. Tillämpning på kapacitans och induktansberäkningar, induktiva och kapacitiva kopplingar. Maxwells ekvationer (som partiella differentialekvationer i enkel geometri), förskjutningsström. Elektromagnetiska vågor: egenskaper, utbredning. Reflektion, brytning, interferens. Optik med tekniska tillämpningar. Kursen ges som föreläsningar med räkneövningar och inlämningsuppgifter. Del B - kvantfysik och statistisk fysik: Vågor och partiklar, Schrödingerekvationen med tillämpningar. Väteatomen, atomens elektronhölje, översikt av flerelektronatomer. Molekylers fysik. Kinetisk gasteori, värmelära, värmetransport, diffusion, termodynamik, första och andra huvudsatsen. Statistiska fördelningar, fördelningsfunktioner, tillståndstäthet. Fria partiklar. Fasta tillståndets fysik. Kristallbindningar, kristallstrukturer, diffraktion, elektroner i periodisk potential, energigap. Metaller-isolatorer. Elektriska och mekaniska egenskaper. Teoridelen undervisas i form av föreläsningar och övningar. Del C - fasta tillståndets elektronik: Halvledares egenskaper, energiband, elektroner och hål, dopade halvledare, elektrisk ledningsförmåga, Fermi-Diracs och Boltzmanns fördelningsfunktioner, diffusion, diffusionsekvationen för minoritetsladdningsbärare, generation och rekombination av hål och elektroner. Pn-övergången, kontaktpotential, diffusionsbegränsad ström, ideala diodekvationen, spärrskikt, kapacitanser, genombrott, switchning. Bipolär transistor, funktion och dimensionering, modeller för bipolära transistorn. MOS-transistor, tröskelspänning, ackumulation, utarmning, inversion, CMOS, modeller för MOS-transistorn. Optiska komponenter. Tillverkning av integrerade kretsar.

5 Sida 5 av 23 Del A - elektromagnetiska fält: Skriftlig tentamen Del B - kvantfysik och statistisk fysik: Skriftlig tentamen Del C - fasta tillståndets elektronik: Skriftlig tentamen samt projektarbete. Slutbetyg erhålles, då deltentamina för samtliga fysik D-kurser (A-C) samt laborationskurserna för del A-C godkänts. INDIVIDUELL PROGRAMVARUUTVECKLING OCH PROCESSFÖRBÄTTRING Syfte och mål Kursen bygger på den Personal Software Process (PSP) som tagits fram av Watts Humphrey vid Software Engineering Institute. Under kursens gång utvecklar studenterna ett antal mindre program. Utvecklingen sker i en beskriven process som utökas och förfinas under kursens gång. Studenterna lär sig ett disciplinerat sätt att arbeta, mäter på sin produktivitet och sin kvalitet och får insikter om programvaruutveckling genom att se hur kvaliteten och produktiviteten ökar. Kursen ger ett ramverk för hur man arbeta med programvaruutveckling och betonar att det centrala inte är vilka verktyg och metodiker som används. Målet är att studenterna skall kunna planera och förutse sitt arbete för att kunna leverera programvarukomponenter med rätt funktionalitet i tid. Den ger känslan av ett mer moget sätt att arbeta i kontrast till ett traditionellt ostrukturerat. De program som studenterna utvecklar använder de sedan för att analysera sina data. På detta sätt är den domänkunskap man lär in inte meningslös utan ger en ökad förståelse för området och dess metoder. Under kursens gång utvecklar studenterna individuellt ett antal mindre program. Utvecklingen sker i en beskriven process som utökas och förfinas under kursens gång. Studenterna lär sig ett disciplinerat sätt att arbeta, gör storleks- och resursuppskattningar, mäter på sin produktivitet och sin kvalitet och får insikter om programvaruutveckling genom att se hur kvaliteten och produktiviteten förändras. Kursen ger ett ramverk för hur man arbetar med programvaruutveckling. Efter genomgången kurs har varje student en personlig databas med information om hur de utvecklar program, som kan användas för att utvärdera nya utvecklingsmetodiker och -verktyg. De program som studenterna utvecklar använder de sedan för att analysera sina data. Bedömda inlämningsuppgifter. Betygskala: U, G INDUSTRIELL EKONOMI E Målsättningen med denna kurs i industriell ekonomi är att ge teknologerna en inblick i några av de ekonomiska begrepp och modeller, som är mest användbara och nödvändiga för en tekniker. Kursen inleds med en samhällsekonomisk översikt och en diskussion om industriföretagets roll i

6 Sida 6 av 23 samhället. Efter denna inledning utifrån ett samhälleligt perspektiv övergår kursen till företagsperspektivet och kommer då först in på olika företagsformer samt hur kostnadskalkylering går till i ett företag. Kursen tar upp metoder för olika produktkalkyler, såsom påläggskalkyler, bidragskalkyler och aktivitetsbaserade kalkyler. Vidare ges en utförlig genomgång av de vanligaste investeringskalkylerna. Beräkningar av kapitalbehov och kapitalbindning i lager, produkter i arbete mm genomgås i syfte att ge ökad förståelse om de stora belopp som binds i en produktionsprocess. Affärsbokföring och årsredovisning beröres kortfattat. Syftet härmed är att möjliggöra en god förståelse av den information som finns i framförallt resultat- och balansräkningar. Kursen tar också upp metoder, genom vilka man utifrån årsredovisningar kan uppskatta ett företags ekonomiska ställning, göra en "ekonomisk hälsoundersökning" på ett företag. Slutligen berörs också budgetering och ekonomisystem i syfte att beskriva hur ekonomistyrningen i ett företag fungerar. I hela kursen finns en ambition att ge en naturlig bild av ett företags tillkomst och utveckling i samspel med en föränderlig omvärld. Denna process är dynamisk. Normalt kan man endast få en statisk ögonblicksbild vid kontakten med ett företag, studiet av en årsredovisning etc. Mycket som vid en ytlig kontakt verkar egendomligt och främmande är i ett längre perspektiv följden av en logisk och naturlig utvecklingsprocess. För att i någon mån möjliggöra en förståelse för sådana processer, behandlas vid en avslutande föreläsning affärs- och strategiutveckling. Skriftlig tentamen INTRODUKTIONSKURS D Kursens syfte är att underlätta övergången till högskolestudier i matematik genom att gå igenom grunderna i det matematiska språket och repetera viktiga algebraiska räkneregler.. De grundläggande begrepp som tas upp är mängder, funktioner, operatorer, rekursiva funktioner och summor. Dessutom repeteras viktiga algebraiska räkneregler. Skriftlig tentamen MATEMATIK D2 Kursens syfte är att förmedla de grundläggande idéerna i spektral- och modalanalys samt något om partiella differentialekvationer för kommande kursers behov. Dessutom gör vi en del abstraktare linjär algebra för att få en enhetligare bild av delar av de tidigare kurserna. Fourierserier, Fouriers metod, Fouriertransformer, något om relationen med Laplacetransformer, linjära rum, minstakvadratmetoden, abstrakta ortogonalsystem, extremvärden under bivillkor. Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter

7 Sida 7 av 23 MODERN SYSTEMUTVECKLING Kursen skall ge kunskaper från forsknings- och teknikfronten inom systemutveckling. Den skall visa att området är under utveckling och att många av de metodiker och analysmetoder som föreslås ännu inte är fullt accepterade. Kursen skall uppmuntra studenterna till kritiskt tänkande och lära dem var ny kunskap på området presenteras. et väljs i samverkan med examinatorerna för kurserna "Individuell programvaruutveckling och processförbättring", "Systemutveckling i team" och "Objektorienterad systemutveckling D". Varje student skall hålla ett seminarium och deltaga på andra seminarier. Kontroll av att alla läst artiklar vid seminarier. Varje student skall också skriva en egen uppsats. Betygskala: U, G MÄNNISKA DATOR INTERAKTION Människa - dator interaktion är det ämne som studerar analys, kravställning, design och utvärdering av interaktiva datorbaserade system och produkter. Kursens syfte är att ge deltagarna god inblick i olika metoder och ansatser till design, med fokus på användarcentrering. Kursen behandlar även metoder och tillvägagångssätt för utvärdering och prototyping samt arkitekturer för implementering. Kursen inleds med en inledning till de teorier ( t.ex. psykologiska, sociologiska) som ligger till grund för människa - dator interaktion. Därefter följer föreläsningar om bland annat: användarcentrerad systemutveckling där användaren ställs i centrum för utveckling av interaktiva system, olika kommunikations- och interaktionsmodeller, prototyping och prototypverktyg, utvärderingsmetoder med och utan användare, kvalitativa och kvantitativa metoder för analys och utvärdering samt riktlinjer för gränssnitt och gränssnittsdesign. Skriftlig tentamen och inlämningsuppgift NUMERISK ANALYS Kursens syfte är att ge kunskap om den numeriska analysens grunder och numeriska algoritmer och programvaror för tekniska och naturvetenskapliga problem. Vidare ges kunskap i hur man utarbetar beräkningsprogram. Kursen syftar också till att ge kunskap i användning av färdig programvara för beräkningar och värdering av numeriska resultat med avseende på noggrannhet och störningskänslighet. Några delmoment i kursen är

8 Sida 8 av 23 - Datorimplementation av flyttalsaritmetik och matematiska funktioner. - Numerisk linjär algebra. Speciellt glesa matriser och grafteori. - Något om optimering och system av ickelinjära ekvationer. - Fördjupning i numerisk lösning av differentialekvationer. - Numerisk programvara och High Performance Computing. Stor vikt läggs vid laborationsmomentet. För D-linjen relevanta problem från teknik och naturvetenskap kommer att behandlas. Laborationerna görs i grupper om två elever. Skriftlig tentamen och laborationsuppgifter. OBJEKTORIENTERAD SYSTEMUTVECKLING D Objektorientering är ett framgångsrikt synsätt i systemutvecklingsprocessen. Man baserar uppbyggnaden av ett system efter de enheter (objekt), fysiska och logiska, som den omgivande verkligheten består av, istället för att utgå ifrån de funktioner som systemet skall utföra. Det objektorienterade synsättet har alltså sin utgångspunkt i enkla intuitiva begrepp som ting och egenskaper, vilket underlättar systemutvecklingsarbetet. Rätt använt leder objektorientering till att systemen blir lättare att utveckla, vidareutveckla och underhålla. Dessutom ger det en potential till återanvändning av systemdelar. Objektorientering är en metod som är tillämpbar på de flesta typer av system såsom t ex styrsystem (fabriksautomatisering, inbyggda system), administrativa informationssystem, grafiska gränssnitt, simulering. För att vara säker på att erhålla ett system som är verkligen objektorienterat räcker det inte med att man använder ett objektorienterat programspråk vid implementeringen. Det krävs att man redan vid analys och design använder sig av objektorienterade metoder. Syftet med denna kurs är att ge ingående kunskaper om hur man med hjälp av objektorienterad metodik vid programsystemutvecklingen genomför faserna analys, design och implementering. Därvid skall ett projekt genomföras från början till slut, dvs samtliga utvecklingsfaser genomgås. Kursen skall också ge en god kännedom om de olika begreppen inom det objektorienterade området. Kursen innehåller följande allmänna moment: - Varför objektorientering - Objektmodellens fördelar och nackdelar De två områdena objektorienterad analys och design innehåller följande moment: - Hur skall kravspecifikation utformas? - Vilka problem skall behandlas i analysfasen? - Vilka problem skall behandlas i designfasen? - Analysfasens plats i systemutvecklingen (vad som skall göras). - Översikt över objektorienterade analysmetoder samt en mer grundläggande genomgång av någon eller några metoder. - Datorstöd för objektorienterad analys. - Designfasens plats i systemutvecklingen (hur skall det göras). - Behandling av gränssnitt, t ex mot användare och databaser. - Översikt av olika objektorienterade designmetoder samt en mer grundläggande genomgång av någon eller några metoder. - Datorstöd för objektorienterad design. Implementeringsdelen av kursen innehåller följande moment: - Grundläggande begrepp som objekt, klasser, metoder och arv. - Översikt av objektorienterade programspråk. - Språkkonstruktioner.

9 Sida 9 av 23 - Objektorienterad programmeringsstil. - Konstruktion av klassbibliotek. - Testning av objektorienterade program. Skriftlig tentamen bestående av två delar. Den första handlar om analys- och designfasen och den andra om implementeringsfasen. För godkänt resultat på tentamen krävs godkänt resultat på båda delarna. För godkänd kurs krävs även godkänt projektarbete samt godkända laborationer. Betygsskala: U, 3, 4, 5 PARALLELL PROGRAMMERING Parallell programmering spelar en viktig roll i system där många händelser sker till synes samtidigt. Kursens syfte är att ge kännedom om problem gemensamma för parallella system som t ex operativsystem, distribuerade system och realtidssystem. Målsättningen är dessutom att ge praktisk kunskap om de språkkonstruktioner och tekniker som moderna parallellprogrammeringsspråk erbjuder. Allmänna begrepp: parallellism, interferens, synkronisering, kritiska regioner, ömsesidig uteslutning, "deadlock", rättvisa, "livelock". Synkronisering med hjälp av delade variabler; "busy waiting". Semaforer. Synkron meddelandeskickning: occam/ CSP modellen, utökade rendezvous. Monitorer. Skyddade resurser (Ada95). Asynkron koordinering; Linda, Erlang. Skriftlig tentamen och programmeringsuppgifter REGLERTEKNIK D Reglering i tekniska system är en kombination av mätning och därpå baserad styrning, med användning av återkoppling: en regulator utnyttjar informationen i mätvärdena om systemets tillstånd för att påverka systemet enligt fastställda krav. Dimensionering av regulatorer kräver kunskap om systemets dynamiska egenskaper. Regulatorerna dimensioneras ofta med analoga metoder, medan realiseringen numera oftast görs digitalt m h a mikroprocessorer. Ibland används rent digital teori också för dimensioneringen. Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter i: - uppställning av matematiska modeller för tekniska system; - återkopplingens möjligheter och begränsningar; - användning av grundläggande regler- och styrtekniska analys- och syntesmetoder. Inledning: Exempel på reglerproblem, återkoppling och framkoppling, kompensering av störningar, servofunktioner, hantering av parametervariationer, inverkan av mätstörningar och styrsignalbegränsningar. Dynamiska modeller: Överföringsfunktioner, blockdiagram, transientoch frekvensanalys, Bodediagrammet. Principer för framtagning av dynamiska modeller för tekniska system. Tillståndsmodeller, olinjäriteter, linjärisering. Analys av återkopplade system: Stabilitet, Nyquistkriteriet, stabilitetsmarginaler, känslighet. Prestanda och noggrannhet, transienta och stationära egenskaper, specifikation i tids- och frekvensplanet. Dimensionering av reglersystem: Grundläggande principer för regulatordesign,

10 Sida 10 av 23 möjligheter och begränsningar beroende på motsättningar mellan olika frekvensområden. Design av PI- och PID-regulatorer, kaskadreglering och framkoppling. Implementering: Kortfattad teori för tidsdiskreta system, digital implementering baserat på analog design. Laborationer: Inställning av PID-regulator för tankprocess samt inlämningsuppgifter i MATLAB. Skriftlig tentamen, laboration och inlämningsuppgifter SEMINARIER OM MÄNNISKA, TEKNIK OCH SAMHÄLLE. Obligatorisk närvaro på seminarier. Betygskala: U, G. SOFTWARE ENGINEERING USING FORMAL METHODS Kursen avser att ge en motivering och introduktion till användandet av formella metoder vid utveckling av mjukvarusystem. Formella metoder är en beteckning på matematiskt precisa metoder för att beskriva beteendet hos system exakt, så att felaktigheter kan upptäckas med hjälp av logisk analys. Inom andra ingenjörsdiscipliner, såsom byggnadskonstruktion, är användandet av sådana metoder vedertaget, t ex hållfasthetslära, medan utveckling och verifiering av programvarusystem oftast förlitar sig på testning och simulering. Den kraftigt ökade komplexiteten i de system som utvecklas, gör dock att man med testning och simulering bara kan verifiera en mycket liten del av systemens beteende. De senaste fem åren har formella metoder tagit steget från forskningslaboratorierna till verklig industriell produktion. Denna kurs ger en introduktion till området formella metoder för programutveckling, och behandlar därefter två metoder som använts med framgång i industrin. Formal Methods is a generic term for system design, analysis, and implementation methods that are described and used with mathematical rigour. The purpose is to construct, with high confidence, systems that behave according to their specification. The course will focus on two particular styles of formal methods for software: automatic and interactive methods. Each style will be introduced using a particular concrete tool for developing software in that style. The automatic style inherently places restrictions on the kind of software that can be developed. The particular tool for the automatic style has not been decided upon yet. Previous years have used the synchronous programming language Lustre ; an alternative is the SLAM tool developed by Microsoft Research. Both tools make use of automatic so-called model checking methods to show that programs behave as they should. The KeY tool is an integrated tool for object-oriented design and formal verification. It is developed here at Chalmers and at the University of Karlsruhe. The target language of KeY is a subset of Java. KeY supports UML class diagrams, formal specification in OCL, translation from OCL into logic, and an interactive theorem prover that is used to formally verify statements about specifications and programs. Familiarity with Java, UML, and predicate logic (first-order logic) is strongly encouraged. For the latter, we recommend the course "discrete mathematics", or the course "mathematical logic".

11 Sida 11 av 23 SYSTEMUTVECKLING I TEAM Kursen skall ge grundläggande kunskaper i "Software and systems engineering" med betoning på programvaruspecifik projekledning, programvaruprocesser för utveckling av programvara i team, planering och kvalitetsmetoder. Den skall lära ut strategier och metoder att inom givna ramar för tid och kostnad styra och utveckla datorbaserade system med rätt kvalitet. Efter fullgjord kurs ska teknologerna kunna leda ett mindre till medelstort programvaruutvecklingsprojekt; 100KLOC i en itearativ utvecklingsprocess, vilket innefattar att - utforma och upprätthålla en balanserad projektplan - identifiera, dokumentera och följa upp funktionella såvälsom ickefunktionella kund- och systemkrav - upprättahålla en kvalitetsplan med mätbar uppföljning av programvarukavlitet - utforma enhets-, integration- och systemtestplaner - leda och genomföra programvarugranskning i grupp - utforma konstruktionsdokument på såväl övergripande- som detaljnivå - motivera en utvecklingsgrupp på ca 10 personer - analysera och utvärdera och en avslutad projektcykel med avseeande på processförbättring. Kursen avser ge kunskaper om planering och styrning av utvecklingsprojekt. Den följer en process modell kallad TSPi (Introduction to the Team Software Process) Studenterna utvecklar ett programvarusystem. Arbetet delas upp i olika ansvarsområden, där varje individs insats bidrar till teamets framsteg. Kursen betonar projektledning och kvalitetsmetoder, där studenterna studerar varandras arbete, föreslår förändringar och hittar defekter i såväl produkten som processen. Delresultat granskas under arbetets gång och defekter elimineras. Genom att följa en väl definerad process lär sig kursdeltagarna att arbeta efter goda ingenjörsmässiga principer. Utvecklingsarbetet föjer en iterativ process där systemen utvecklas under flera cykler. Under den andra utvecklingscykeln fokuserar föreläsningar på programvaruspecifik projektledning. Studenterna lär sig vad som skiljer programvaruprojekt från andra projekt, utvärdera affärsnyttan av ett projekt, planera och resursallokera ett större programvaruprojekt, kostnadsestimera programvaruutveckling, riskhantera och kontrollera programvarutvecklingen samt hantera utvecklingskontrakt. - Fungerande och väldokumenterade program utvecklade enligt beskriven process i slutet av varje utvecklingscykel. En instruktör följer varje grupp för att garantera processdisiplin och bedömmer inlämningsuppgifter veckovis - Godkänd presentation och sammanfattning av litteraturstudie i projektledning av programvaruprojekt - Närvo på obligatoriska föreläsningar i projektledning (5 st). Betygskala: U, G. Högskolan i Kalmar

12 Sida 12 av 23 Översikt På högskoleingenjörsutbildningen i datateknik utgör praktiska tillämpningar en viktig del av utbildningen. Utbildningen pågår under tre år. Under det första året läses grundkurser i bl. a matematik, fysik, datalogi, elektronik och digitalteknik. Andra året läses programmering och systemutveckling och det tredje året ges kurser med fokus på telekommunikationssystem, kurser som lär ut hur man konstruerar och analyserar digitala transmissionssystem. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 10 poäng. Kurser DATABASORIENTERAD SYSTEMUTVECKLING Att orientera om några olika systemutvecklingsmodeller och en fördjupad studie av datamodellering enligt Direct-modellen som bygger på entitet-relations-modellen. Datamodeller testas genom att ta fram applikationer som använder en databas för att lagra sin information. Programmeringen görs i ett 4GL-språk i Windowsmiljö på PC-dator - Kort orientering om olika metoder för systemutveckling, t.ex. ISAC, SASD och JSD - Logisk organisation av data i en databas en orientering - Datamodellering enligt Direct-modellen (Dialekt av Entity-relation-modellen) - Objekt (entiteter), relationer, nycklar och tabeller - Normaliseringsregler - Hierarkier, matriser, regelverk, ramobjekt - Objektifiering, generalisering - Tabellprecisering, volymberäkning, referentiell integritet. - Belastningsanalys - Systemutveckling med Direct -metoden Den praktiska seminariemetoden - Programmering av databasapplikationer med 4GL-verktyg - Grundläggande övningar i SQL - Aktuellt om datalagen Skriftlig tentamen, laborationer och programprojekt DATAKOMMUNIKATION D Kursens syfte är att göra de studerande förtrogna med kommersiella system för datakommunikation Publika nättjänster: Meddelandehanteringssystem, Teletex, Videotex, konferenssystem Företagsinterna nät: Funktioner och tjänster, topologier. Nätverkskomponenter:

13 Sida 13 av 23 Repeter, brygga, router, gateway, kablar, dimensionering av lokala nät. Programvaror för nät: Installation av nätprogram. Konfiguration av lokalt ethernet med brygga. Nätarkitektur: ISO/OSI-modellen, skikt, avgränsningar mellan skikt, högre skikts protokoll i SNA, DECnet, Appleshare, Novell netware m fl. TCP/IP-standard, ethernet TCP/IP, seriell IP i uppkopplade och fasta förbindelser mellan minidatorer. Accessmetoder: LLC, CAMA, token bus, token ring. Skillnader och likheter Specialstudier UNIX-kommunikation, X.25, SNA, felsökning DATALOGI DE Att ge grundläggande kunskaper om datorsystems uppbyggnad, vanliga applikationsprogram samt programmering i programspråket C++ Datasystem - centralenheten, sekundärminne, in- och utenheter - talsystem, representation av data i primärminnet - datakommunikation, seriell- och parallell överföring. Terminologi - operativsystem med övningar i MS-DOS Applikationsprogram Orientering om skolans programvara för t ex ordbehandling, ritprogram, kalkyl och databas Programmering. Problemidentifiering, strukturdiagram, algoritmer, programkonstruktion. Programmeringen bedrivs i huvudsak procedurorienterat men med orientering om objektorienterad programmering. Följande moment ingår: - in och utmatning - enkla datatyper, fält, poster, filer, egendefinierade typer - styrstrukturer för selektioner och iterationer - funktioner med och utan returvärde, parameteröverföring av data - dynamiskt skapade variabler - operationer på enkelt länkade listor - textfiler, filer med sekventiell och direkt åtkomst - bithantering, programmering av I/O-portar, BIOS- och DOS-anrop, avbrottsstyrda funktioner.

14 Sida 14 av 23 DATORTEKNIK Kursen skall ge grundläggande kunskaper om datorers uppbyggnad, användning och programmering på maskin-nära nivå - Talsystem och aritmetik för datorer - Datorns funktionssätt på instruktions- och registernivå - CISC- och RISC datorer samt orientering om pipelineing - Assemblerprogrammering på Motorola och användning av olika adresseringsmoduler - Stackar och subrutiner - Datorsystems uppbyggnad - Minne och adressavkodning - Minneshierarkier och orientering om cache-minnesteknik och DMA - Användning av perifera enheter - In- och utmatning med avbrott och pollning - Realtidsapplikationer, kontextbyte och synkronisering av processer med semaforer - Orientering om parallella system. Flynns klassifiering - Användning av högnivåspråk, speciellt C++, för inbyggda system. DIGITAL TRANSMISSIONSTEORI D Kursen behandlar de grundläggande principerna för analys och konstruktion av digitala transmissionssystem Digital kodning Källkodning, markovkällor, entropi, kvantisering, kanalkodning, linjära blockkoder, prestandamått, avkodning, cykliska koder, BCH-koder, faltningskoder, Viterbialgoritmen, kanalkapacitet Digital modulering Vektormodellen, vitt brus, detektering, felsannolikhet, basbandsmodullering, interferens, effektspektrum, bärfrekvent modullering, PSK, FSK, QAM, MSK, icke-koherent moduleringt, radiokanalen, fädning. DIGITALTEKNIK

15 Sida 15 av 23 Att ge kunskap om metoder för syntes och analys av digitala system Grunder Mängder, relationer, gitter, boolk algebra, SP-partioneringar, Hasse-diagram Kombinatoriska funktioner Fullständigt och ofullständigt specificerade funktioner. Nät med en eller flera utgångar. Karnaughdiagram, Quine-McCluskeys metod. Kontaktnät Sekvensnät; allmänt Tillståndsgrafer. Mealy och Moore nät. Fullständigt och ofullständigt specificerade sekvensnät. Tillståndsminimering med k-ekvialens, implikationstabell och relationsgraf samt med SPpartionering. Seriell och parallell dekomponering. Kodval med stöd av SP-partioneringar samt regler för val av lämpliga SP-partioneringar. Iterativa kombinatoriska nät. Synkrona sekvensnät Syntes med hjälp av vippor, särskilt D- och JK-vippor Asynkrona sekvensnät Kapplöpning, Hassard, Syntes med hjälp av SR-latchar, Vippor betraktade som asynkrona nät. Implementeringstekniker; allmänt Användning av standardkretsar i TTL och CMOS: NAND- och NOR-logik, avkodare, multiplexar, vippor, skiftregister, räknare, minnen mm. Beskrivning av digitala konstruktioner med maskinvarubeskrivande språ, särskilt VHDL. TTL TRistate, totempåle, Open Collector CMOS Syntes av kombinatoriska funktioner i CMOS. Förladdad logik. Grindmatriser. ELEKTRONIK GK Att ge förmåga och kunskaper för konstruktion och analys av enklare elektroniska kretsar - Halvledarfysik - Dioden, zenerdioden, likriktning, spänningsstabilisering, spänningsaggregat. - Bipolartransistorn, fälttransistorn, MOS-transistorn, transistorparametrar - Transistorswitchen - OP-förstärkaren, kopplingar med OP-förstärkare - Förstärkares frekvensberoende, bandbredd, återkoppling, stabilitet. - Passiva filter, aktiva filter av olika ordningar, konstruktion av Butterworth- och Chebyshewfilter.

16 Sida 16 av 23 ELKRETSTEORI Kursens syfte är att ge baskunskaper i kretsteori för likströms- och växelströmsnät samt grundläggande färdigheter i elektrisk mätteknik. Likströmslära Laddning, elektriska fält, potential, spänning, ström, Ohms lag, spänningsdelning, strömdelning, Kirchoffs lagar, superposition, tvåpolssatsen, Nortons teorem, effekt, effektanpassning, Maxwells slingekvationer, Maxwells knutpunktsekvationer, D-Y-transformation. Växelströmslära, sinusformade storheter Samband ström-spänning i grundkretsarna. Visardiagramsmetoden, komplexa metoden, strömkretslagarna tillämpade på växelströmskretsar, serieresonans, parallellresonans, växelströmseffekt. Frekvensberoende hos enkla filter. Elektrisk mätteknik Elektriska mätinstrument, särskilt oscilloskopet och deras användning likströms- och växelströmskretsar. Inre resistans hos mätinstrument. Växelströmsbryggor. EXAMENSARBETE D Målet med examensarbetet är att visa att den studerande - kan använda sina under studietiden förvärvade kunskaper vid lösning av en förelagd uppgift med anknytning till utbildningen - har god förmåga till professionell skriftlig och muntlig kommunikation. - kan tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området och sätta in sitt arbete i detta sammanhang - Kan kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt examensarbete. Självständigt ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning. Skriftlig och muntlig presentation av examensarbetet. Betygskala: U, G.

17 Sida 17 av 23 FYSIK DE De studerande skall tillägna sig principerna för fysikens modelltänkande samt grundläggande kunskaper i elektricitetslära och mekanik Mekanik Kinematik: beskrivning av linjär och cirkulär rörelse Partikeldynamik: Newtons rörelselagar, friktionskrafter. Arbete och energi: Energiprincipen, konservativa krafter. Stela kroppars dynamik: Rörelsemängdsmoment, tröghetsmoment, rörelseekvationen för roterande kroppar, rotationskinetisk energi. Svängningsrörelse: Harmonisk oscillator, matematisk och fysisk pendel, torsionspendel, dämpade och tvungna svängningar. Elektricitetslära Elektrostatisk: Elektrisk laddning, ström, fältstyrka och potential. Coulombs lag och Gauss sats. Influens, dielektrika och kondensatorer. Stationära magnetfält: Magnetisk flödestäthet, Biot Savarts lag magnetiserande fält, Amperes lag. Tidsberoende elektromagnetiska fält: Induktion, transienta förlopp i LCR-kretsar. MATEMATIK FK1 Att ge grundläggande kunskaper i spektralteori. Att fördjupa kunskaperna i matematisk statistik och ge grundläggande kunskaper om stokastiska processer och stokastisk simulering. Linjär algebra Spektralteori Matematisk statistik Diskreta och kontinuerliga fördelningar. Konfidensintervall. Stokastiska processer. Simulering Skriftlig tentamen MATEMATIK FK2 Att ge utvidgade kunskaper i analys genom att införa fler dimensioner. Att fördjupa baskunskaperna i matematisk statistik och ge fördjupade kunskaper om stokastiska processer.

18 Sida 18 av 23 Flerdimensionell analys Flervariabla funktioner, partiella derivator, extremvärdesproblem och dubbelintegraler. Matematisk statistik Flerdimensionella stokastiska processer, markovprocesser, livslängdsprocesser och tillförlitlighet. Skriftlig tentamen MATEMATIK GK Att ge grundläggande kunskaper om matematiska metoder som är av betydelse för fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Analys Reella tal, komplexa tal, funktionsbegreppet, gränsvärden, elementära funktioner, derivator, integraler, differentialekvationer, serieutvecklingar, numeriska tillämpningar Linjär algebra Linjära ekvationssystem, vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt, matriser, determinanter, numeriska tillämpningar Matematisk statistik Beskrivande statistik. Några diskreta och kontinuerliga fördelningar. Skriftlig tentamen Betygskala: U, 3, 4, 5 MATERIAL OCH PRODUKTIONSSTYRNING/EKONOMI Kursen syftar till att ge kunskaper om olika metoder för MPS och deras tillämpning i företaget samt kännedom om vad simulering av produktionssystem kan användas till. Materialstyrning Lager/förråd, orderkvantitet, materialbehovsberäkning, köpa/tillverka, prognosmodellen och säkerhetslager/säkerhetsnivå. Produktionsstyrning Beläggning, kapacitet, köer, genomloppstider och planeringsmetoder. Simulering av produktionssystem Hur används simuleringstekniken för att utröna optimal layout, kapitalbindning, genomloppstider, tillgänglighet, styrning & beordning, beläggning samt buffertdimensionering?

19 Sida 19 av 23 MILJÖTEKNIK GK Att ge översikt över miljösituationen och insikt om möjligheterna att begränsa miljöstörningar från industriell och annan verksamhet. Perspektiv på miljöfrågor - viktiga miljöområden, mänsklig påverkan och effekter i miljön - materialcirkulation och energiflöden - naturvetenskaplig analys och systemsyn. Styrning och kontroll av miljöpåverkande verksamhet. - livscykelanalys - material- och processval - miljölagstiftning och miljömyndigheter - miljöledning och miljörevision Industriell miljöteknik. Exempel på metoder för: - avloppsvattenbehandling - rening av utsläpp till luft - avfallsbehandling - kemikaliehantering. Seminarieuppgift Skriftlig tentamen och seminarieuppgift OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Målet för kursen är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i objektorienterad analys och programmering. Studenterna skall förstå och kunna tillämpa den objektorienterade terminologin. Studenterna skall också få en god färdighet i språket C++. Delkurs 1, Objektorienterad programmering - modell - objekt - objektreferens - inkapsling - metod - meddelande

20 Sida 20 av 23 - klass, generalisering och specialisering - arv och relation Delkurs 2, C++ - återspegla ovanstående begrepp i C++ (Unix-miljö) - C++ syntax och funktioner - klassbegrepp med inkapsling (private, protected, public) - datatyper och typomvandling - virtuella funktioner - konstruktorer, destruktorer - överlagring. PROGRAMUTVECKLING I UNIX Kursen ger grundläggande kunskaper om operativsystemets uppbyggnad och de systemanrop som kan utnyttjas av användarprogrammen. Kursen tar också upp de problem som uppstår när parallella processer delar på gemensamma resurser, och metoder för att hantera dessa problem. Utvecklingen mot ett modernt operativsystem Ett operativsystems principiella uppbyggnad - Kärnan - Minneshantering - In/utmatning - Avbrottshantering - Kommunikation mellan processer - Filsystemets uppbyggnad Parallell exekvering av program - Synkronisering - Ömsesidig uteslutning och låsning - Prioritet och turordning mellan processer. Laborationer på UNIX och dess kommandotolk - Kommandon - Scripts Ett programutvecklingsprojekt. och projekt. SIGNALANALYS D

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Elektroteknik Civilingenjörsexamen Inledning Allmänt

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET 0->11 U T B I L D N I N G A R HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE NYHET Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. Inbyggda system & arkitektur Embedded Linux

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik Kursbeskrivningar 6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik http://www.kth.se/student/studiehandbok/01/kurs.asp?code=6a2901&lang=0 Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Uppkomsten och framväxten av området programvaruarkitektur. sid 7. Ikläda sig rollen som arkitekt sid 13. Ideale arkitekten en stålman?

Uppkomsten och framväxten av området programvaruarkitektur. sid 7. Ikläda sig rollen som arkitekt sid 13. Ideale arkitekten en stålman? ntime T E M A : P R O G R A M V A R U A R K I T E K T U R Nr 1 juni 2001 Uppkomsten och framväxten av området programvaruarkitektur sid 7 Ikläda sig rollen som arkitekt sid 13 Ideale arkitekten en stålman?

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Kartläggning av Systemutvecklingsutbildningar

Kartläggning av Systemutvecklingsutbildningar Kartläggning av Systemutvecklingsutbildningar i Sverige med tyngdpunkt på Informatik Vad är det man utbildar inom? A summary of system development educations in Sweden with advanced studies in Informatics

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Teknik, matematik och data Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Industriell Ekonomi Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006 Malmö högskola Konst, kultur och kommunikation Interaktionsteknologi 120p Examensprojekt 20p VT2006 Bilder av framtiden Utveckling inom distansutbildningsområdet Författare: Torbjörn Jönsson IT99 Handledare:

Läs mer

Högskolan i gävle kurser våren 2015

Högskolan i gävle kurser våren 2015 Högskolan i Gävle KURSER våren 2015 Viktiga datum Hösten 2014 15 september Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. www.antagning.se 14 oktober Högskolan

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

AGIL TESTNING. Riktlinjer och synsätt på test i agila metoder

AGIL TESTNING. Riktlinjer och synsätt på test i agila metoder Örebro Universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Informatik C, C-uppsats (15 P). Handledare: Ann-Sofie Hellberg Examinator: Johan Aderud HT/2010-01-15 AGIL TESTNING Riktlinjer och

Läs mer

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie JOHAN PELO, KJELL OHLSON, MATS FREDRIKSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar Uppsala Universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap CPlanner Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum Tobias Eklund & Joakim Spehar Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin:

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19 ntimeger INSIKT I TID T E M A : S T R A T E G I E R F Ö R E F F E K T I V T E S T Nr 1 mars 2003 Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6 Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller

Läs mer