Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för ekologisk produktion"

Transkript

1 Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Introduktion De Nationella riktlinjerna är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas för svenska förhållanden. Riktlinjerna sammanför regler från olika delar av förordningarna till en samlad och översiktlig beskrivning. De är skrivna som ett stöd främst för den enskilde producenten och är frivilliga att använda. De kan givetvis också användas av andra aktörer och intressenter. Syftet med dokumentet är att i ett lättillgängligt format återge lagstiftningen för ekologisk produktion och hur den ska tillämpas i Sverige. De Nationella riktlinjerna utgår främst från följande tre förordningar för ekologisk produktion: Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer Mer information om EU-förordningar och ekologisk produktion Utöver de tre ovanstående förordningarna för ekologisk produktion, som de nationella riktlinjerna utgår från, finns också en rad andra förordningar som hanterar ändringar och tillägg till de tre ovanstående. Lagstiftningen för ekologisk produktion ändras och utvecklas fortlöpande. Därmed tillkommer ny lagstiftningstext ett antal gånger per år. Ibland finns flera förändringar införda i så kallade konsoliderade rättsakter där flera förändringar finns sammanförda i samma dokument. I referenserna i de Nationella riktlinjerna finns oftast huvudförordningen men särskilt vid nya och viktiga förändringar finns både huvudförordning och förändringsförordning utskrivna. De Nationella riktlinjerna kommer att uppdateras vid behov och den nya lagstiftningen kommer att föras in i riktlinjetexten. Där det är känt att större och viktigare revisioner kommer att ske av EU:s lagstiftning för ekologisk produktion så finns det också nämnt i 1 (132)

2 riktlinjetexten för att göra läsaren uppmärksam på att förändringar förmodligen kommer att ske. På Jordbruksverkets webbplats går det att hitta ett flertal av lagstiftningarna (www.jordbruksverket.se). Från startsidan klickar du dig vidare till Miljö och klimat Ekologisk produktion Regler och certifiering Certifierad ekologisk produktion. Det finns också konsoliderade (dokument där flera lagstiftningar finns sammanförda) versioner av EU:s förordningar på Jordbruksverkets webbplats. Livsmedelsverket har information på (www.slv.se). Från startsidan klickar du dig vidare till Märkning av mat och till Ekologisk mat. Samtliga EU-förordningar som berör ekologiskt går också att söka på webbsidan EUR-lex ingång till EU-rätten (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm). Tänk på att hemsidor görs om och att sökvägar därför kan förändras och länkar som finns i de Nationella riktlinjerna kan vara brutna. Vi har ändå skrivit ut ett relativt stort antal länkar för att göra det enkelt att hitta till angivna dokument. Hur har de Nationella riktlinjerna tagits fram? Nationella riktlinjer för ekologisk produktion har tagits fram inom ett projekt som finansieras av Jordbruksverket och drivs av LRF. Projektet startades 2009 och första versionen presenterades under En styrgrupp med representanter från LRF, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och Jordbruksverket har hanterat de övergripande frågorna. Projektgrupper och kompetensgrupper med företrädare för olika produktionsinriktningar, primärproduktion, förädling, rådgivning och certifiering har hanterat innehållet i de Nationella riktlinjerna och diskuterat sakfrågor. En projektledare och en projektkonsult har lett projektet, skrivit, sammanställt och bearbetat texten i dokumentet. Riktlinjerna har granskats av berörda myndigheter, i detta fall Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Texten vänder sig till dig som vill veta hur EU-förordningen för ekologisk produktion tolkas i Sverige, och är skriven framför allt för dig som producerar och förädlar ekologiska livsmedel. I vissa fall är kraven i de Nationella riktlinjerna striktare än lagstiftningen för ekologisk produktion eftersom det finns svensk nationell lagstiftning som exempelvis djurskyddsoch/eller miljölagstiftning som kan ställa högre krav. När det gäller foder till sällskapsdjur används KRAVs regler eftersom Jordbruksverket har erkänt dessa regler. Läsanvisningar Kom ihåg att läsa allt inom ett kapitel eller avsnitt för att få med alla aspekter som rör din produktion. Texten är uppdelad i ett antal kapitel med tabeller i bilagor och allra sist ordförklaringar. Texten som finns under varje nummer är bindande text som en producent ska följa. Den kursiva texten är rådgivningstext som tydliggör vissa delar, förklarar eller hänvisar till var det finns mera information. Under de flesta regeltexterna finns referenser till aktuella EU-förordningar för ekologisk produktion. Så här kan det se ut: Referens: 889/2008 art 95.1, SJVFS 2009:8 889/2008 art 95.1 står för att i Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 i artikel 95.1 så finns det lagstiftningstext som är grund för texten ovanför. Står det 834/2007 så är det istället Rådets förordning (EG) nr 834/2007 som ger grunden för den aktuella 2 (132)

3 regeltexten. Det finns flera lagstiftningar, alla skrivs på samma sätt. Enklaste sättet att hitta en lagstiftning är att ta nummer och årtal (t.ex. 834/2007) och söka på nätet. SJVS Jordbruksverkets författningssamling finns publicerade på Jordbruksverkets hemsida. De numreras med år och löpnummer, SJVFS 2009:8 är t.ex. Meddelande om beslut om ekologisk produktion med nötkreatur. LIVFS Livsmedelverkets författningssamling finns på Livsmedelsverkets hemsida. 3 (132)

4 Innehållsförteckning 1 MÅL OCH GENERELLA PRINCIPER FÖR EKOLOGISK PRODUKTION Ekologisk produktion har följande allmänna mål Ekologisk produktion ska grunda sig på följande generella principer Allmänna produktionsregler och regler för jordbruksproduktion GMO Joniserande strålning Hela jordbruksföretaget ska följa regelverket Dokumentation REGLER FÖR CERTIFIERING Vilka företag ska vara certifierade? Företag som ska vara certifierade Att vara certifierad Detaljhandel livsmedelsbutiker och liknande verksamheter Grossister/partihandlare Underleverantörer, tredje part Kontraktsodling Certifiering och certifikat Ansökan om certifiering Certifieringsprocess Kontrollbesök Certifikat Krav på dokumentation Leverantörers certifikat Särhållning av produktionsenheter Intyg om GMO-frihet Påföljder när reglerna inte följs Undantag från certifieringskravet Företag som undantas kravet på certifiering Detaljhandel - butiker och liknande verksamheter Partihandlare, grossister och liknande verksamheter Transportörer, lagerhotell och liknande verksamhet Förmedlare av affärer Verksamhet eller produkter utanför förordningens tillämpningsområde eller som undantas i förordningen Storkök Produkter som inte omfattas av förordningen Snus och tobaksfria ersättningsprodukter VÄXTODLING Specifika principer Omställning Start av omställningen Omställningstidens längd Omställningstider för grödor från mark under omställning (132)

5 3.2.4 Omställningstider för foder från mark under omställning Kortare omställningstid vid vetenskapliga försök och obligatoriska behandlingar Samtidig omställning av växtodling och djurhållning Retroaktiv omställning Kortare omställningstid för betesmarker och rastgårdar för enkelmagade djur Parallellodling - ekologisk och konventionell produktion Ekologisk och konventionell växtodling Odling av snarlika sorter är inte tillåten Undantag från kravet på olika sorter Utsäde och förökningsmaterial Användning av utsäde och förökningsmaterial Vegetativt förökningsmaterial Plantor Behandling med biologiska medel Undantag från krav på ekologiskt utsäde eller förökningsmaterial Blandningar av utsäde När konventionellt utsäde eller förökningsmaterial används Mottagningskontroll av levererat utsäde Odling av utsäde Odling av utsäde och förökningsmaterial på omställningsmark Nedklassat utsäde Märkning av utsäde Jordens bördighet och växtnäringsförsörjning Bördighet och organiskt material Gödsel- och jordförbättringsmedel Gödsel som inte får användas i ekologisk odling Produkter med animaliskt ursprung Rötrester från biogasanläggningar Humanurin och fekalier Kompostpreparat Begränsningar i total mängd kväve Spridningsavtal för gödsel från ekologisk djurhållning Reglering av ogräs och skadegörare Generella regler för förebyggande åtgärder mot skadegörare Växtskyddsmedel Krav på godkännande av växtskyddsmedel Användning av andra produkter och metoder än växtskyddsmedel Användning av växtskyddsmedel utanför själva odlingen Skyddsavstånd vid användning av växtskyddsmedel Rengöring, desinfektion och bekämpning Rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar för växtproduktion Dokumentering av desinfektion och bekämpning Tillåtna metoder vid desinfektion och bekämpning Prövning av andra metoder och kemiska produkter Bekämpning i lokaler utan ekologiska produkter Växthusodling Växtnäringen ska komma från jorden Hydrokultur Odling i krukor och avgränsade bäddar Svampodling Krav på dokumentation Årlig anmälan av grödor och fördelning på skiften (132)

6 Odlingsjournal VILDVÄXANDE PRODUKTION Insamling av ätliga växter och växtdelar Generella regler Dokumentation DJURHÅLLNING Specifika principer Omställning Under omställningen ska alla regler följas Omställningstiden räknas från anmälan Samtidig omställning av växtodling och djurhållning Omställning av nötkreatur Omställning av mjölkproduktion Omställning av grisar, får och getter Omställning av fjäderfän Omställning av bete och rastgårdsmark för grisar och fjäderfä Parallellproduktion med ekologiska och konventionella djur Ekologisk och konventionell djurproduktion på samma gård Ekologiska och konventionella djur av olika arter Tillfällen då parallellproduktion är tillåtet Bete av konventionella djur på ekologisk mark Bete av ekologiska djur på konventionell mark Drivning av ekologiska djur på konventionell mark, till exempel till en fäbod Inköp av djur Val av raser och linjer Inköpta djur ska skötas ekologiskt Undantag för att köpa in konventionella djur Dokumentation vid inköp av konventionella djur Inköp av unga däggdjur vid etablering av ny besättning Inköp av konventionella däggdjur för rekrytering Större inköp av konventionella däggdjur för rekrytering Inköp av en ny flock värphöns Slaktfjäderfä, långsamväxande raser och slaktåldrar Inköp av djur efter katastrofer När produkter från inköpta djur kan säljas som ekologiska Avel och fortplantning Fortplantning och insemination Könssorterad sperma Hormoner för kontroll av fortplantning och brunstsynkronisering Ruvning och kläckning Byggnader för ekologiska djur En god vistelsemiljö för djuren Uppbundna eller isolerade djur Suggor och gyltor ska hållas i grupp Inomhusmiljö Dagsljusinsläpp Golv och liggplatser i byggnader för däggdjur Liggplats Utrymmeskrav (132)

7 5.6.9 Detaljerade krav på byggnader för ekologiska fjäderfän Utevistelse Bete för nötkreatur, får och getter Utomhusmiljö och rastgård för nötkreatur, får, getter och grisar Utrymmeskrav för nötkreatur, får, getter och grisar vid utevistelse Utomhusmiljö och rastgård för fjäderfä Utrymmeskrav för fjäderfän i rastgård Förbud mot utevistelse Undantag från reglerna om bete och utevistelse Djur anmälda till slakt Slutgödning Undantag för uppbundna nötkreatur på små jordbruksföretag Rastning av uppbundna nötkreatur på små jordbruksföretag Övergångsregel för uppbundna nötkreatur t o m Djurtäthet och stallgödsel Max 170 kg kväve/ha och max 22 kg totalfosfor/ha Spridningsavtal för gödsel från ekologisk djurhållning Undantag för vissa gårdar Foder och utfodring Egenproducerat foder Bete och grovfoder Diande och mjölkutfodring Konventionella foderråvaror och tillsatser Otillåtna ämnen och metoder Foder från mark under omställning Foder från det första omställningsåret Foder från det andra omställningsåret Hantering, transport och lagring av foder Djurhälsa och veterinärbehandlingar Ekologiska djurs hälsa Minimera lidandet Förebyggande behandlingar GMO i veterinärmedicinska läkemedel Sjuka djur ska behandlas Val av behandling Vaccinationer Parasitbehandling Bekämpningsprogram mot sjukdomar Begränsning av antalet behandlingar Karenstider Operativa ingrepp Bedövning eller sövning Kastrering av tjurkalvar, ringning av tjurar Avhorning Tandklippning och tandslipning av smågrisar Kastrering av smågrisar Näbbtrimmning och kastrering av fjäderfä Behandlingar som krävs av annan lagstiftning Förvaring av läkemedel och produkter för rengöring och desinfektion Isolering av sjuka eller skadade djur Rengöring och desinfektion Bekämpning av skadegörare Lagring av produkter för rengöring och desinfektion Dokumentation (132)

8 5.13 Identifiering Märkning av individer och grupper Märkning av nötkreatur Märkning av grisar Märkning av får och getter Märkning av fjäderfän Transporter Transporter av ekologiska djur Elektriska pådrivare och lugnande medel Slakt Minimera lidandet vid slakt Dokumentation Journalföring Kunskapskrav Kunskaper om djurskydd och djurhälsa BIODLING Omställning Omställning Omställningstid Omställningstidens start Retroaktiv omställning Omställning av befintliga, konventionella bin Ekologiskt vax Omställning av vax Användning av konventionellt vax Inköp av drottningar och avläggare Ekologisk från kläckning Lokal anpassning Om det inte finns ekologiska drottningar eller avläggare att köpa Svärmar Omställning av konventionella bin Rekrytering efter katastrofer Biskötsel Grundprinciper Principer för placering av bikupor Placering av bikupor i förhållande till dragväxter och föroreningskällor, föroreningar Placering av bikupor i förhållande till GMO-grödor Placering av bikupor på vintern Områden som inte är lämpliga för ekologisk biodling Bikupor och mellanväggar till ekologiska bin Naturligt material i bikupor Mellanväggar Parallellproduktion med ekologiska och konventionella bikupor Parallellproduktion är normalt inte tillåtet Åtskillnad mellan ekologisk och konventionell djurhållning Undantag, samhällen upplåtna för pollinering Samma aktör verksam i både ekologiska och konventionella biodlingsföretag Flyttning av bisamhällen, biredskap och honung (132)

9 6.6.1 Djurtransporter ska minimeras Flytt av bigård Skörd och hantering av honung och andra biodlingsprodukter Avsiktligt dödande av bin Yngel i vaxkakor Medel vid honungsskörd Åtskillnad mellan ekologiska och konventionella produkter Dokumentation Register över bigårdar Identifikation och placering Foder och utfodring Veterinärmedicinska läkemedel Skörd och lagring Kunskapskrav Kunskaper om djurskydd och djurhälsa Foder och utfodring av bin Ekologiskt foder Foder Genetiskt modifierade råvaror i foder Joniserande strålning Dokumentation av inköpta fodermedel Nödutfodring under dragsäsongen Förhindra sammanblandning av ekologiskt och konventionellt foder Märkning av inköpt foder Transport av foder Rengöring av fordon och behållare Djurhälsa och veterinärbehandling Förebyggande åtgärder Förebyggande av sjukdomar Rengöring och desinfektion Lagring av rengörings- och desinfektionsmedel Förebyggande behandlingar inne i kupan Skadegörare Råttgift Veterinärbehandling Sjuka djur ska behandlas Genetiskt modifierade produkter Behandling Varroa, bekämpning med naturliga medel Varroa, bekämpning med veterinärmedicinska läkemedel Vingklippning Vingklippning är inte tillåtet Avel Avel och insemination FÖRÄDLING AV LIVSMEDEL Principerna för ekologisk förädling av livsmedel GMO (132)

10 7.3 Tillsatser Konventionella ingredienser Beräkning av andel ekologiskt i produkten Vin FÖRÄDLING AV FODER Foder till lantbrukets husdjur Principerna för ekologisk förädling av foder Särhållning i tid och rum Foder från produktion i omställning Förbud mot användning av GMO och bestrålning Förbud mot tillväxtbefrämjande medel Konventionella råvaror som får användas i foder Tillsatser som får användas i foder Foder till sällskapsdjur Regler för foder till sällskapsdjur Regler för förädling Tillsatser Animaliska fodermedel Märkning av foder till sällskapsdjur IMPORT Produkter som omfattas Handel med produkter inom EU räknas inte som import Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein Erkända tredjeländer Erkända certifieringsorgan Importtillstånd för en produkt från Livsmedelsverket eller Jordbruksverket Produktkategorier för import från erkända länder och certifieringsorgan Koder för certifieringsorgan Kontrollintyg MÄRKNING AV EKOLOGISKA PRODUKTER Generella regler EU:s logo för ekologisk produktion Märkning av levande eller obearbetade jordbruksprodukter För vilka ekologiska produkter är EU-logon obligatorisk? För importerade produkter är EU-logon inte obligatorisk Produkter där EU-logon inte får användas EU-logons placering och storlek Övriga obligatoriska uppgifters placering Oförpackade produkter Angivande av ursprungsland Kod Ingrediensmärkning av livsmedel med ordet ekologiskt Produkter som innehåller mindre än 95 procent ekologiska råvaror Ekologiskt ska endast stå i ingrediensförteckningen Märkning av produkter med vilt, vildfångad fisk eller vildfångade räkor Märkning av ytteremballage (132)

11 10.5 Märkning av vin och produkter framställda av vin Märkning av vin och produkter av vin Märkning av vin producerat före 1 juli Märkning av foder Foder med minst 95 procent ekologiska råvaror Märkning med ordet ekologiskt Användning av EU:s logo på foder Märkning av innehåll i fodret Märkning av foder till sällskapsdjur och pälsdjur Märkning av tillsatser BILAGA 1. TILLÅTNA GÖDSELMEDEL OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL BILAGA 2. TILLÅTNA VÄXTSKYDDSMEDEL BILAGA 3. FODERRÅVAROR BILAGA 4. FODERTILLSATSER BILAGA 5. PRODUKTER FÖR RENGÖRING OCH DESINFEKTION BILAGA 6. LIVSMEDELSTILLSATSER INKLUSIVE BÄRARE BILAGA 7. PROCESSHJÄLPMEDEL OCH ANDRA PROCESSTEKNISKA HJÄLPMEDEL BILAGA 8. BEARBETNINGSHJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTION AV JÄST OCH JÄSTPRODUKTER BILAGA 9. PRODUKTER OCH ÄMNEN SOM FÅR ANVÄNDAS ELLER TILLSÄTTAS I VIN BILAGA 10. KONVENTIONELLA INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG BILAGA 11. DEFINITIONER (132)

12 1 Mål och generella principer för ekologisk produktion 1.1 Ekologisk produktion har följande allmänna mål - Ekologisk produktion ska innebära ett hållbart jordbruk respektive vattenbruk. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla beståndsdelar ska upprätthållas och helst förbättras. - Ekologisk produktion ska bidra till en hög grad av biologisk mångfald. Den ekologiska företagaren ska använda naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft ansvarsfullt. Även energihushållningen på det ekologiska företaget ska vara hållbar och ansvarsfull. - Reglerna för ekologisk djurproduktion ska bidra till att uppfylla högt ställda djurskyddskrav. Ändå kan svenska djurskyddsregler vara striktare. Ekologisk djurproduktion ska respektera varje djurarts beteendebehov. - Den ekologiska producenten ska sträva efter att ta fram produkter av hög kvalitet. - Konsumenter efterfrågar varor som framställts på ett sätt som inte skadar miljö, människors hälsa, växters sundhet eller djurs hälsa och välbefinnande. Ett viktigt mål för ekologisk produktion är därför att möta konsumenternas efterfrågan på produkter. Referens: 834/2007 art Ekologisk produktion ska grunda sig på följande generella principer - Biologiska processer ska grunda sig på val av ekologiska system med användning av systeminterna naturresurser. Förslagsvis genom att använda metoder som utnyttjar levande organismer och mekaniska produktionsmetoder som är markrelaterad eller överensstämmer med principen om hållbart utnyttjande av fiskeresurserna som inte använder GMO och produkter som framställs av eller med GMO med undantag av veterinärmedicinska läkemedel som grundar sig på riskbedömning och i förekommande fall på användning av försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder - Begränsad användning av externa insatsvaror. När externa insatsvaror är nödvändiga ska de begränsas till insatsvaror från ekologisk produktion naturliga eller naturligt härledda ämnen mineralgödsel med låg löslighet - Strikt begränsning av användningen av kemiskt framställda insatsvaror, dvs. att användning endast bör ske i undantagsfall då 12 (132)

13 det inte finns några lämpliga hanteringsmetoder de externa insatsvaror som avses i punkt 2 inte finns tillgängliga på marknaden användningen av de externa insatsvaror som avses i punkt två 2 bidrar till oacceptabel miljöpåverkan - Att reglerna för den ekologiska produktionen anpassas inom ramen för denna förordning, med hänsyn till hygien, regionala klimatskillnader, lokala förhållanden, utvecklingsstadier och särskild djurhållningspraxis Referens: 834/2007 art Allmänna produktionsregler och regler för jordbruksproduktion GMO Genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som framställts av eller med GMO får inte användas som livsmedel, foder, växtskyddsmedel, gödselmedel, processtekniska hjälpmedel, jordförbättringsmedel, frön, vegetativt förökningsmaterial, mikroorganismer och djur i ekologisk produktion Joniserande strålning Inte heller får användning av joniserande strålning (till exempel för behandling av ekologiska livsmedel, foder eller råvaror) förekomma Hela jordbruksföretaget ska följa regelverket Huvudregeln är att hela jordbruksföretaget ska drivas på ett sådant sätt som följer de krav som gäller för ekologisk produktion. Jordbruksföretaget får dock delas upp i olika enheter om inte alla drivs enligt reglerna för ekologisk produktion. Detta gäller till exempel för dig som har både konventionell och ekologisk produktion, eller vid produktion med olika omläggningsstatus (exempelvis om delar av din produktion är omställd och andra är under omställning) Dokumentation Särskilda krav på dokumentation gäller för att kunna påvisa t. ex. GMO-frihet och särhållning av olika produktionsenheter. Se Krav på dokumentation samt respektive avsnitt för växtodling och djurhållning för mer information. Referens: 834/2007 art 9, 10 och (132)

14 2 Regler för certifiering 2.1 Vilka företag ska vara certifierade? Företag som ska vara certifierade I EU:s lagstiftning för ekologisk produktion används ordet aktör, som står för både företag och personer som ansvarar för att kraven i förordningen uppfylls avseende den verksamhet som bedrivs. I dessa riktlinjer skriver vi företag eftersom det är enklare och normalt är det företag och deras anställda som avses. Huvudregeln är att alla företag som framställer, bereder, förvarar eller importerar produkter från ett land utanför EU och som märker eller marknadsför produkter med hänvisning till ekologisk produktion ska vara certifierade. Detta gäller även exportörer och företag som överlåter sin verksamhet till tredje part Att vara certifierad Med certifierad menas att företaget står under kontroll av ett certifieringsorgan som får utföra kontroll av ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter i enlighet med EU:s lagstiftning. Undantag från certifieringskravet och produkter som är undantagna och inte omfattas av reglerna tas upp under Referens: 834/2007 art 2.d, art Detaljhandel livsmedelsbutiker och liknande verksamheter Exempel då livsmedelsbutiker måste vara certifierade: - företag som bereder ekologiska livsmedel i butiken. I begreppet beredning ingår att man antingen: konserverar och/eller bearbetar livsmedlet, dvs. väsentligt förändrar den ursprungliga produkten genom bland annat: värmebehandling, rökning, rimning, mognadslagring, torkning, marinering, extraktion, extrudering eller en kombination av dessa behandlingar slaktar och/eller styckar animalieprodukter paketerar, märker och/eller ändrar märkningen som gäller den ekologiska produktionsmetoden, exempelvis när du butikspackar köttfärs, ost eller vitkål som blivit mald eller delad i butiken - företag som har lösviktsförsäljning av ekologiska och konventionella varor som konsumenten kan ha svårt att skilja på. Detta gäller all typ av parallell försäljning av sådant som inte är färdigpackat, till exempel frukt och grönt och olika system där müsli eller kaffebönor erbjuds i lösvikt eller har ekologiskt bröd som inte kan skiljas från annat konventionellt bröd. - nätbutiker som producerar, bereder eller förvarar ekologiska produkter, eller importerar ekologiska produkter från tredje land. Referens: 852/2004 art 2, 834/2007 art (132)

15 2.1.4 Grossister/partihandlare Grossister/partihandlare (som inte är detaljhandelsled) som säljer vidare färdigförpackade varor ska vara anmälda och stå under ekologisk kontroll. Däremot finns inte krav på årligt fysiskt kontrollbesök, utan kontrollmetoden och frekvensen kan anpassas till risken för att det förekommer oegentligheter och överträdelser för efterlevnaden av kraven i förordningen. Referens: 834/2007 art Underleverantörer, tredje part Om ett företag överlåter någon del av sin verksamhet till en underleverantör (betecknas i förordningarna som tredje man eller tredje part), ska företaget ändå vara skyldig att anmäla verksamheten och låta den omfattas av kontroll. Det innebär alltså att underleverantören inte behöver teckna ett eget avtal med certifieringsorganet, istället är det bara den verksamhet som görs på uppdrag av företaget som behöver kontrolleras. I dessa fall krävs dokumentation och avtal för att säkerställa att underleverantören omfattas av kontrollsystemet. Referens: 834/2007 art 28.1, 889/2008 art 63, art Kontraktsodling Vid kontraktsodling eller arrende är det viktigt att avtal reglerar vilket företag som gör vad. Mellan förädlare och olika lantbruksföretag kan det uppkomma oklarheter om vilket företag som är den praktiska aktören, dvs som brukar marken ekologiskt eller hanterar de ekologiska produkterna. Om certifieringsorganet inte kan avgöra om all relevant information kan erhållas vid revisionen hos det certifierade företaget, måste även de andra parterna certifiera sig. Referens: 834/2007 sista stycket i art Certifiering och certifikat Ansökan om certifiering Företag som hanterar eller säljer/marknadsför ekologiska produkter ska kontakta ett certifieringsorgan för att ansöka om certifiering enligt EU:s lagstiftning för ekologisk produktion. Ett företag kan även ansöka om certifiering enligt privata standarder, men ska då ange i sin ansökan när certifieringen omfattas av kraven i förordningarna. Det är alltid det enskilda företagets ansvar att anmäla sin verksamhet och ansöka om certifiering enligt EU:s lagstiftning för ekologisk produktion. I Sverige är det SWEDAC som ackrediterar och godkänner, medan det är Jordbruksverket och Livsmedelsverket som delegerar kontrollen av ekologisk produktion till privata certifieringsorgan. Vilka certifieringsorgan som är godkända framgår av SWEDAC, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets webbplatser. För närvarande är det Kiwa Sverige AB (Kiwa Aranea), SMAK, HS Certifiering och Valiguard. Referens: 834/2007, art 28.1 och Livsmedelsverkets beslut dnr 1007/2009 och Jordbruksverkets meddelande (SJVFS 2009:9) om beslut om anslutning till kontrollsystemet 15 (132)

16 2.2.2 Certifieringsprocess Ett godkänt certifieringsorgan ska utföra kontroll i enlighet med EU:s lagstiftning, av den ekologiska produktion/verksamhet och märkning av ekologiska produkter som ditt företag bedriver. Certifieringsprocessen innebär att certifieringsorganet: - får ta stickprov för att undersöka om de produktionsmetoder används bryter mot reglerna eller om ekologiska produkter är förorenade. Detta får ske vid misstanke om regelbrott, men även om det inte finns misstankar om att förordningen inte följs - ska ta provta och låta göra analyser av till exempel mark eller produkter, vid misstanke om att otillåtna produkter använts eller används - ska göra en utvärdering av riskerna med olika typer av företag och produktionsmetoder. Dessutom ska de göra en kontrollplan för provtagning och analyser för det kommande året. I kontrollplanen för företag som tillverkar foder ska certifieringsorganen skriva in ett lägsta antal slumpmässigt tagna prov som ska analyseras i förhållande till de förmodade riskerna - ska göra en riskvärdering av anslutna företag, som underlag för att besluta om hur ofta kontroll ska göras Kontrollbesök Alla certifierade företag ska besökas av certifieringsorganet minst en gång per år men kan också få kontrollbesök oftare. Några saker som ska ingå i riskvärderingen är resultaten från tidigare kontroller, mängden produkter och risken för att produkterna byts ut mot andra produkter. Från och med den 1 januari 2014 ska minst tio procent av alla årliga inspektioner vara oanmälda. Dessutom ska extra oanmälda stickprovsbesök, utöver det årliga fysiska besöket, genomföras hos minst tio procent av de anslutna företagen. Besöken ska främst vara hos de företag som har en hög riskklassning men en del av besöken ska ske slumpvis. Referens: 834/2007 art 27.3, 889/2008 art 65.2, 65.4 och art 88.3, samt ändringsförordning 392/3013, art Certifikat Certifieringsorganet ska utfärda ett styrkande dokument (intyg) som anger vad som står under kontroll. Dessa intyg kallas för certifikat. Certifikatet ska innehålla företagets huvudsakliga verksamhet, som omfattas av certifieringen. Till exempel följande kategorier: - producent (i detta sammanhang avses primärproducenter, dvs lantbrukare m.fl.) - förädlare (företag som utför bearbetning av råvaror efter primärproduktion) - importör (från tredje land) - exportör (till tredje land) - enbart hantering av produkter (d.v.s. lagring, transport, försäljning eller tillhandahållande till slutkonsumenten, och i förekommande fall märkning) Dessutom ska du ange vilken produktgrupp verksamheten omfattar, samt dess giltighetsperiod. Produktgrupper kategoriseras som: - Växter och växtprodukter; odling, växthus, svampodling och vildväxande (ange vilka arter som avses) - Djur och animalieprodukter; djurhållning, biodling och vattenbruk (ange vilka arter som avses) 16 (132)

17 - Bearbetade produkter; livsmedel och foder (ange vilka produktionsplatser och produkter som avses) Det aktuella företagets kunder ska kunna fastställa vilka produkter eller tjänster, som företaget levererar, som är certifierade. Detta är det som avgör hur detaljerat certifikatet ska vara för en viss verksamhet. För spårbarhet och kontroll kan ibland ett mer detaljerat certifikat krävas. Referens: 834/2007 art 2 b, d, art 28.1 och 29.1, 889/2008 art 68 och bilaga XII Krav på dokumentation När kontroll införs för första gången ska företaget upprätta och därefter upprätthålla en beskrivning av verksamheten och den enhet och/eller lokaler där verksamheten bedrivs. Du ska också göra en förteckning över åtgärder för att säkerställa att reglerna för ekologisk produktion följs, samt beskriva de förebyggande åtgärder som behövs för att minska risken för kontamination av otillåtna ämnen och hur rengöring av lagringsutrymmen ska ske. Beskrivningen och åtgärderna ska ingå i en deklaration som ska undertecknas av företagaren (dig), där du åtar dig att följa reglerna för ekologisk produktion. Referens: 889/2008 art 63.1, 63.2 Lagerbokföring och ekonomisk bokföring Lagerbokföring och ekonomisk bokföring ska alltid kunna kontrolleras av certifieringsorganet. Bokföringen ska visa balansen mellan mängden insatsvaror och mängden producerade och sålda produkter. Bokföringen ska omfatta: Leverantören, eller om så förekommer, säljaren eller exportören av inköpta produkter. Vilken typ och mängd av de ekologiska produkter som levererats till enheten. Alla inköpta råvaror samt deras användning och foderblandningens sammansättning, om sådana görs. Dokumentation av kontroll av inköpta ekologiska produkter. För utsäde ska du dokumentera både ekologiskt och konventionellt utsäde och att det konventionella utsädet inte är behandlat med otillåtna medel. Vilken typ och mängd av de ekologiska produkter som lagras i lokalerna. Vilken typ och mängd av alla produkter som lämnat enheten eller den förste mottagarens lokaler eller lagerutrymmen, samt information om mottagarna eller, i förekommande fall, köparna (andra än slutanvändare). Om du inte lagrar eller fysiskt hanterar ekologiska produkter ska bokföringen omfatta: Vilken typ och mängderna av de ekologiska produkter som köpts och sålts, vem som har varit leverantör, säljare eller exportör och vem som har varit köpare eller mottagare Leverantörers certifikat Vid inköp av ekologiska produkter är det du som företagare som har ansvar för att ta reda på att leverantören uppfyller kraven för ekologisk produktion. Det kan du göra genom att kontrollera leverantörens certifikat. Referens: 834/2007 art 29, 889/2008 art 66.1, 66.2 och 67.1a 17 (132)

18 2.2.7 Särhållning av produktionsenheter Om du har ekologisk produktion med olika omläggningsstatus, ekologisk produktion samtidigt med konventionell produktion eller produktion under omställning från första och andra årets omställning, ska dessa hållas isär. Du måste också dokumentera hur du särskiljer dessa Intyg om GMO-frihet För att säkerställa att produkter i ekologisk produktion är fritt från GMO, ska den som köper eller använder en produkt kräva ett intyg/säljardeklaration om GMO-frihet från den som säljer produkten. Säljardeklarationen ska utformas enligt bilaga XIII i tillämpningsförordningen 889/2008. Du ska kunna visa en säljardeklarationen eller motsvarande när certifieringsorganet gör kontroll hos dig. För GMO produkter som används som livsmedel eller foder finns särskilda lagstiftningskrav på märkning att det är framställt med GMO. I dessa fall får du förlita dig på den märkning (eller andra följedokument) som följer med livsmedlet/fodret. Referens: 834/2007 art 9.2, art 9.3, art 17 d, 889/2008 art 69, 889/2008 bilaga XIII 2.3 Påföljder när reglerna inte följs Om reglerna för ekologisk produktion inte följs, kan certifieringsorganen besluta om helt eller delvis borttagande av certifikat. Du kan i så fall förlora rätten att sälja dina produkter som ekologiska. Från den 1/ har certifieringsorganen rätt att utöva kontrollen och besluta om åtgärder som ska vidtas. Det finns två typer av åtgärder, antingen borttagande av märkning som betyder att produkter du har framställt och tänkt saluföra som ekologiska inte får saluföras som ekologiska, eller marknadsföringsförbud. Referens: 834/2007 art 30, 889/2008 art 91, Förordning om ekologisk produktion 2009:27 paragraf 5, Lag (SFS 2013:363) om kontroll av ekologisk produktion 2.4 Undantag från certifieringskravet Företag som undantas kravet på certifiering Jordbruksverket och Livsmedelsverket har beslutat att undanta vissa företag från kravet på certifiering. Undantagen är kopplade till vad företaget gör, inte företagets beteckning. Istället måste du bedöma vilken verksamhet som bedrivs inom ditt företag och sedan fatta beslut om ansökan om certifiering krävs eller inte. Undantaget gäller för företag som säljer ekologiska produkter till slutkonsumenter eller slutanvändare, under förutsättning att de inte: - förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land, eller 18 (132)

19 - samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella lösviktsvaror av samma slag. Enligt Livsmedelsverket tolkas begreppet slutanvändare som den slutliga användaren av ett livsmedel, där livsmedlet används som en del i livsmedelsföretagets verksamhet och inte saluförs vidare som sådant. Referens: 834/2007, art 28.2 och Livsmedelsverkets beslut dnr 1007/2009 och Jordbruksverkets meddelande (SJVFS 2009:9) om beslut om anslutning till kontrollsystemet Detaljhandel - butiker och liknande verksamheter - Företag som säljer produkter direkt till slutkonsumenter, under förutsättning att de inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land. - Företag som inte har någon lösviktshantering av ekologiska produkter utan bara säljer färdigpackade varor direkt till konsument. - Butiker som säljer lösviktsprodukter så att det inte finns möjlighet till sammanblandning. Butiken behöver inte vara certifierad ifall produkterna tydligt skiljer sig åt, till exempel röd och gul potatis eller ekologiska branflakes och konventionella cornflakes. - Butiker som tjänar som underleverantör till ett certifierat företag. Då räknas den överlåtna verksamheten som en certifierad produktionsplats, vilken det certifierade företaget, alltså företaget som äger varorna, ansvarar för att anmäla och låta omfattas av kontroll. Exempel på detta är när fiskdisk eller butiksbageri sköts av ett separat certifierat företag. Det kan också vara när butiken anlitar ett externt certifierat företag som äger och sköter hanteringen av lösviktsvaror, till exempel müsli. - Torghandel eller företag som enbart säljer färdigförpackade ekologiska produkter, dvs. utan att vare sig bereda ekologiska livsmedel eller ha lösviktsförsäljning av ekologiska och konventionella varor som konsumenten kan ha svårt att särskilja. - Centrallager som är separata företag och endast fungerar som terminaler, dvs. inte äger varorna, med spårbarhetssystem för varorna, men utan egen bokföring över de ekologiska varorna. Dokumentation och avtal ska finnas så att varorna omfattas av kontrollsystemet. Det är alltså företaget som äger varorna som står under ekologisk kontroll. Referens: 834/2007 art Partihandlare, grossister och liknande verksamheter Företag som säljer direkt till slutanvändare, (till exempel partihandlare) som enbart säljer ekologiska produkter vidare (utan förädling). T.ex. kan det röra produkter som utgör råvara för förädling, men där köparen använder produkten på ett vis som liknar en slutkonsuments och där slutprodukten inte blir ekologisk. Referens: 834/2007 art Transportörer, lagerhotell och liknande verksamhet Företag som enbart upplåter lokal åt eller transporterar varor märkta som ekologiska, som de själva inte äger och inte heller utför någon beredning eller märkning av, behöver inte stå under ekologisk kontroll och vara certifierade. Exempel på detta kan vara lagerhotell, frysar, alkoholupplag med flera typer av företag eller rena transportföretag. Det betyder att det är de företag som äger produkterna (dvs. de företag som anlitar denna typ av tjänster av transportörer, lagerhotell eller liknande verksamheter), som ansvarar för att anmäla produkten och se till att verksamheten omfattas av kontroll. Se avsnittet om underleverantörer, tredje 19 (132)

20 part, De måste dessutom säkerställa, genom dokumentation och avtal, att kontroll kan utföras vid behov. Referens: 834/2007 art Förmedlare av affärer Förmedlare av affärer, så kallade agenter (t.ex. vissa spannmålshandlare, vissa potatisförmedlare, olika konsulter i importsektorn) behöver inte stå under kontroll förutsatt att de varken äger eller hanterar varorna. Spårbarhet ska dokumenteras och kunna upprätthållas mellan den certifierade säljaren och den certifierade köparen. Det betyder att köparen ska få all information om varan direkt från den certifierade säljaren, med agentens dokumentation enbart som förmedlande mellanled. Det krävs i ett sådant fall att den certifierade köparen vid revision ska kunna uppvisa dokumenterad spårbarhet mer än ett led tillbaka samt visa att förmedlaren/agenten inte haft möjlighet att packa om varorna. Referens: 834/2007 art 28.2, 889/2008 art 63.1, art Verksamhet eller produkter utanför förordningens tillämpningsområde eller som undantas i förordningen Företag som bedriver verksamhet inom jordbruks- eller livsmedelssektorn inom områden som inte omfattas av förordningen får inte använda begreppet ekologiskt i sin marknadsföring Storkök Storköksverksamhet omfattas inte av EU:s lagstiftning för ekologisk produktion eftersom det saknas regler i förordningarna. Med storköksverksamhet menas beredning av ekologiska produkter på restauranger, i caféer, i skolkök, eller liknande företag som serverar direkt till konsumenter eller enbart levererar till matsalar och serveringar. Tillsvidare kan storkök välja att certifiera sin verksamhet enligt privata regelverk. Referens: 834/2007 art Produkter som inte omfattas av förordningen Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter omfattas i begränsad omfattning i förordningen och får inte marknadsföras som ekologiska produkter. Däremot får man hänvisa till ekologiskt på annat sätt. Även djurslag som kanin, hjort, struts, vaktel, sniglar, mikroalger med mera, omfattas inte av förordningen och kan i avsaknad av nationella regler eller godkända privata standarder inte märkas som ekologiska. Tillsvidare kan dessa produkter enbart certifieras enligt olika privata standarder, som då har särskilda regler för hur produkterna ska märkas. Dock kan bearbetade produkter som innehåller vilt, vildfångad fisk eller vildfångade räkor, under vissa villkor få hänvisa till ekologisk produktion. Det ska då göras i ingrediensförteckningen och i samma synfält som varubeteckningen. Läs mer om det under avsnittet om märkning av vilt. Referens: 834/2007 art 1.2, (132)

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat S l a k t Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2

KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2 BESLUT Dnr 3.4.20-2203/15 2015-06-12 Stödprocessavdelningen KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2 1 1 Nyheter 2015... 19 1.1 1.2 1.3 1.4 Kontrollpunkter... 19 Kontrollpunkterna

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg IP SIGILL standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill frukt & grönt Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel R A P P O R T 2 0 0 1 : 1 Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Christian Jö rgensen Livsmedelsekonomiska institutet Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Livsmedelsekonomiska

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedels, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET

Läs mer

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 1 (13) KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 INNEHÅLL ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2015 1. Förberedelse inför ekokontrollen 2. Utnyttja kunskapen om riskerna vid planeringen,

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2011 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Postadress: KRAV Box 1940, 751 49 Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: 018-10 02 90 Fax: 018-10 03 66 Web: www.krav.se

Läs mer

Märkning av genmodifierade. en företagsekonomisk analys

Märkning av genmodifierade. en företagsekonomisk analys Märkning av genmodifierade livsmedel en företagsekonomisk analys Livsmedelsekonomiska institutet Box 730 220 07 Lund http://www.sli.lu.se Sara Furemar Rapport 2002:3 ISSN 1650-0105 Tryckt av Rahms i Lund,

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Version 2010:1, antagen av projektets styrgrupp 2010-03-19 Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer